.

Організація обліку та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства (дипломна)

Язык: украинский
Формат: дипломна
Тип документа: Word Doc
5 53811
Скачать документ

ДИПЛОМНА РОБОТА

Організація обліку та аналіз фінансових результатів діяльності
підприємства.

на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

на дипломну роботу

на тему: „Організація обліку та аналіз фінансових результатів діяльності
підприємства”

Розділ І Основні теоретичні засади організації обліку і аналізу

фінансових результатів діяльності підприємства (термін подання
15.02.2006р.)

Розділ ІІ. Порядок ведення обліку фінансових результатів на ТзОВ «Крона»
(термін подання 15.04.2006р.)

Розділ ІІІ. Аналіз фінансових результатів діяльності та використання
прибутку

(термін подання 15.05.2006р.)

Термін подання завершеної роботи науковому керівникові для оформлення
відгуку 01.06.2006р.

Предметом дослідження визначено аспекти формування фінансового
результату та прибутку в умовах ринкових відносин з урахуванням
галузевої специфіки

Мета дипломної роботи полягає у розробці практично значимих пропозицій
щодо вдосконалення методики відображення формування фінансових
результатів та прибутку з урахуванням вимог НП(С)БО

Конкретні завдання, які студент повинен виконати для досягнення
поставленої мети:

У розділі І вивчити наукові публікації за темою, що досліджується;
дослідити економічну природу категорії „прибуток (збиток)”;
охарактеризувати організацію обліку фінансових результатів; дослідити
економічну природу формування фінансових результатів; дослідити порядок
формування фінансових показників для проведення аналізу діяльності
підприємства.

У розділі ІІ ознайомитися з структурою підприємства, організацією обліку
на об’єкті дослідження; дослідити методику обліку фінансових
результатів; вивчити особливості обліку фінансових результатів на
підприємстві та порядок складання звітності.

У розділі ІІІ визначити систему показників для аналізу; визначити
інформаційну базу аналізу фінансових результатів; провести оцінку
ділової активності на прикладі діяльності підприємства ТзОВ „Крона”;
дослідити показники рентабельності; узагальнити результати та
обґрунтувати пропозиції щодо вдосконалення організації обліку фінансових
результатів; сформувати рекомендації для покращення показників
фінансової діяльності досліджуваного об’єкту.

РЕФЕРАТ

Дипломна робота містить 87 сторінок, 8 таблиць, 7 рисунків, 28 формул,
список літератури 55 найменувань, 5 додатків.

„Організація обліку та аналіз фінансових результатів діяльності
підприємства”

Предметом дослідження є аспекти формування фінансового результату та
прибутку в умовах ринкових відносин з урахуванням галузевої специфіки.

Об’єктом дослідження виступає ТзОВ „Крона” м. Івано-Франківськ, в якому
наявні можливості усестороннього висвітлення досліджуваних у роботі
питань щодо формування фінансових результатів з використанням практичних
матеріалів.

Мета дипломної роботи полягає в полягає у розробці практичних пропозицій
щодо вдосконалення методики відображення формування фінансових
результатів та прибутку з урахуванням вимог НП(С)БО.

Завданнями роботи є розглянути діючу систему обліку та аналізу
фінансових результатів, на прикладі конкретної організації показати
документальне оформлення та відображення в обліку фінансових
результатів, провести фінансово-економічний аналіз.

З проведеного аналізу фінансових результатів, отриманих протягом
звітного періоду, випливає, що діяльність підприємства є прибутковою.
Формування прибутку відбулося за рахунок збільшення виручки від
реалізації продукції (товарів).

Рік виконання дипломної роботи 2006.

Рік захисту роботи 2006.

„Організація обліку та аналіз фінансових результатів діяльності
підприємства”

стор.

Вступ……………………………………………………………………………… 3

Розділ І. Основні теоретичні засади організації обліку і аналізу
фінансових результатів діяльності підприємства

1.1 Поняття фінансових результатів та порядок їх формування……………… 6

1.2 Організація обліку фінансових результатів………………………………… 10

1.3 Мета, завдання, джерела інформації та формування фінансових
показників для проведення аналізу фінансових результатів діяльності
підприємства….. 12

Розділ ІІ. Порядок ведення обліку фінансових результатів на ТзОВ «Крона»

2.1 Загальна характеристика ТзОВ «Крона»…………………………………… 28

2.2Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів на
підприємстві……………………………………………………………………… 31

2.3 Порядок складання звітності з обліку фінансових результатів на
підприємстві……………………………………………………………………… 39

Розділ ІІІ. Аналіз фінансових результатів діяльності та використання
прибутку

3.1 Аналіз рівня, структури і динаміки прибутку………………………………. 46

3.2Оцінка ефективності поточної діяльності (ділової активності)…………… 54

3.3Аналіз рентабельності підприємства………………………………………… 59

Висновок………………………………………………………………………….. 66

Список використаних джерел…………………………………………………… 70

Додатки……………………………………………………………………………….. 75

ВСТУП

Актуальність теми. Основу економічного розвитку підприємства в сучасних
ринкових умовах господарювання становить прибуток, який являє собою
грошовий вираз основної частини грошових надходжень, які створюються
підприємствами різних форм власності. Як економічна категорія він
характеризує фінансовий результат підприємницької діяльності. Прибуток є
показником, який найбільш повно відображає ефективність виробництва,
об’єм і кількість виготовленої продукції, стан продуктивності праці,
рівень собівартості. Багатоаспектне значення прибутку починається з
переходом економіки України на принципи ринкового господарства. Адже
акціонерні, орендні, приватні підприємства, а також підприємства інших
форм власності, отримавши фінансову самостійність і незалежність, стали
самі вирішувати, на які цілі і в яких розмірах використовувати прибуток,
який залишається після сплати податків до бюджету і інших обов’язкових
платежів і відрахувань.

Мета дипломної роботи полягає у висвітленні методики обліку та аналізу
фінансових результатів та використання прибутку, подальшого вивчення
недоліків, впливу негативних чинників, вивчення можливостей
вдосконалення обліку, контролю та аналізу і розробки практично значимих
пропозицій щодо його покращення.

Головним завданням дипломної роботи є:

– розглянути діючу систему обліку та аналізу фінансових результатів;

– на прикладі конкретної організації показати документальне оформлення
та відображення в обліку фінансових результатів;

– провести фінансово-економічний аналіз;

– сформувати конкретні висновки за предметом дослідження

– обґрунтувати конкретні пропозиції щодо шляхів збільшення прибутку
підприємства.

Об’єктом дослідження вибрано ТзОВ «Крона» м. Івано-Франківськ, в якому
наявні можливості усестороннього висвітлення досліджуваних у роботі
питань щодо формування фінансових результатів і прибутку з використанням
практичних матеріалів. Основним видом діяльності товариства є: створення
торгових мереж та складів для промислових та продовольчих товарів,
оптова торгівля продовольчими та непродовольчими товарами, товарами
виробничо-технічного призначення, організація та впровадження сучасних
форм торговельного обслуговування, рекламні роботи; проведення виставок.

Предметом дослідження є організація обліку та фінансових результатів,
порядок формування фінансових показників для проведення аналізу
діяльності підприємства для прийняття відповідних управлінських рішень.

Методи дослідження. У дипломній роботі використовувались такі методи як
системний аналіз – для деталізації і розчленування об’єкта дослідження
на окремі важливіші складові елементи; конкретизація – для обґрунтування
змісту форм облікового забезпечення; дослідження документів та реєстрів
обліку за формою та змістом – для виявлення їхньої відповідності щодо
адекватності вимогам стандартів; порівняння – для зіставлення даних
підприємства у динаміці; групування – для визначення залежностей одних
показників від інших; порівняння – для зіставлення даних звіту про
фінансові результати у динаміці; середніх і відносних величин – для
глибшого розуміння сутності і причини відхилення його змін;
горизонтальний і вертикальний аналізи – для визначення рівня впливу і
питомої ваги кожного окремого показника на загальний результат із плином
часу.

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що в роботі
використано і проаналізовано наукову і методичну літературу з обраної
теми дослідження, обґрунтовано особливості обліку фінансових результатів
та порядок складання звітності на підприємстві, сформувати рекомендації
для покращення показників фінансової діяльності досліджуваного об’єкту.

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що результати
аналізу та рекомендації будуть застосовані ТзОВ «Крона» м.
Івано-Франківськ для покращення фінансової діяльності підприємства.

Обсяг і структура роботи. Дипломна робота складається зі вступу, трьох
розділів, висновків та пропозицій, списку використаних джерел, додатків.
Робота викладена на 87 сторінках, ілюстрована 8 таблицями, 7 рисунками
та додатками. Список використаних джерел включає 55 найменувань.

У вступі викладено актуальність обраної теми, об’єкт і предмет
дослідження, методи його проведення, наукову новизну і практичне
значення отриманих результатів.

У першому розділі „Основні теоретичні засади організації обліку і
аналізу фінансових результатів діяльності підприємства” досліджується
економічна природа категорії „прибуток (збиток)” та формування
фінансових результатів, порядок формування фінансових показників для
проведення аналізу діяльності підприємства, охарактеризована організація
обліку фінансових результатів.

У другому розділі „Порядок ведення обліку фінансових результатів на ТзОВ
«Крона»” описано структуру підприємства, вивчено організацію,
особливості обліку фінансових результатів та порядок складання звітності
на об’єкті дослідження.

У третьому розділі „Аналіз фінансових результатів діяльності та
використання прибутку” визначено систему показників для аналізу,
проведено оцінку ділової активності на прикладі діяльності підприємства
ТзОВ „Крона”, досліджено показники рентабельності.

У висновках узагальнені результати та сформовані рекомендації для
покращення показників фінансової діяльності досліджуваного об’єкту.

Розділ І

ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ
РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

1.1Поняття фінансових результатів та порядок їх формування

Фінансовим результатом господарської діяльності підприємства є прибуток
або збиток. Прибуток в основному утворюється в результаті продажу
(реалізації) готової продукції (послуг, товарів). Крім того,
підприємство може продавати (реалізовувати) інші матеріальні цінності і
послуги допоміжних виробництв та господарств, а також мати доходи і
збитки, що збільшують або зменшують розмір прибутку від інвестиційної та
фінансової діяльності.

Прибуток є важливішим узагальнюючим показником, що характеризує кінцевий
результат діяльності підприємства. Від розміру прибутку, отриманого
підприємством, залежать формування оборотних коштів, виконання
зобов’язань перед бюджетом, платоспроможність підприємства, доходи
акціонерів тощо.

Прибуток формується поступово протягом фінансово-господарського року.
Більшу частину прибутку становить прибуток від реалізації продукції,
одержаний у вигляді різниці між виручкою від реалізації продукції і
витратами на її виробництво та збут.

Метою складання Звіту про фінансові результати є надання користувачам
правдивої та неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки та
збитки за звітний період. Цей звіт вважається одним з найбільш
інформативних документів звітності, оскільки містить інформацію про
динаміку прибутку підприємства.

Показники діяльності підприємства у формі №2 групуються в розрізі видів
діяльності (див. рис. 1.1).

Рис. 1.1. Види діяльності підприємства

Таким чином, на формування чистого прибутку підприємства впливають
фінансові результати, отримані в наслідок здійснення операційної,
інвестиційної, фінансової діяльності, та фінансові результати, одержані
внаслідок настання надзвичайних подій. Така класифікація фінансових
результатів діяльності підприємства відіграє важливу роль при розрахунку
показників дохідності (рентабельності) підприємства[32, с.48].

На підприємстві можливі доходи, втрати, які не пов’язані з реалізацією
продукції, але збільшують або зменшують суму прибутку або збитків, – це
фінансові результати, отримані від інвестиційної та фінансової
діяльності, а також результати, які пов’язані з надзвичайними подіями.

Поняття фінансових результатів діяльності трактується в П(С)БО 3
“Звіт про фінансові результати”.

Прибуток – сума, на яку доходи перевищують пов’язані а ними витрати.

Збитки – перевищення суми витрат над сумою доходів, для отримання яких
здійснені ці витрати.

Визначення фінансового результату полягає у визначенні чистого прибутку
(збитку) звітного періоду. З цією метою в бухгалтерському обліку
передбачається послідовне зіставлення доходів та витрат.

В бухгалтерському обліку чистий прибуток (збиток) формується поступово
протягом фінансово-господарського року від усіх видів звичайної та
надзвичайної діяльності та включає:

чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, послуг);

валовий прибуток (збиток);

фінансові результати від операційної діяльності;

фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування;

фінансові результати від звичайної діяльності;

фінансові результати від надзвичайної діяльності;

чистий прибуток (збиток).

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг), визначається шляхом вирахування з доходу (виручки) від
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) податку на додану
вартість, акцизного збору, інших зборів, знижок тощо.

Різниця між чистим доходом і собівартістю реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг) називається валовим прибутком (збитком).

Що стосується фінансового результату від операційної діяльності, то він
визначаються як алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), іншого
операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших
операційних витрат.

А фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування
визначається як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної
діяльності, фінансових та інших доходів, фінансових та інших витрат.

Фінансовий результат від звичайної діяльності визначається як різниця
між прибутком від звичайної діяльності до оподаткування та сумою податку
з прибутку.

Окремо від фінансових результатів від звичайної діяльності
відображаються невідшкодовані збитки та прибутки від надзвичайних подій
(стихійного лиха, пожежі, техногенних аварій тощо).

Остаточний фінансовий результат – чистий прибуток (збиток) визначається
як різниця між різними видами доходів та витрат підприємства за звітний
період.

Розмір та характер прибутків і збитків за кожний період діяльності
підприємства є найважливішими підсумковими показниками їх роботи[38,
с.508].

Зіставлення дебетового і кредитового оборотів по рахунку
79 “Фінансові результати” за звітний період відображає кінцевий
результат чистий прибуток(збиток).

При складанні квартальних звітів порівнюються залишки по дебету та
кредиту рахунку 79, і якою кредитовий оборот по рахунку 79 буде більше
дебетового обороту цього ж рахунку, то підприємство на суму різниці має
нерозподілений прибуток поточного року, який відображається в рядку 350
пасиву “Балансу підприємства” (форма № 1).

Якщо дебетове сальдо по рахунку 79 більше кредитного сальдо .по рахунку
79, тобто підприємство здійснило більше витрат, ніж мало прибутку, то
суму збитку поточного року відображають по рядку 350 пасиву „Балансу
підприємства” (форма № 1), однак сума записується в дужках, що означає
дію віднімання при сумуванні підсумку балансу.

Схему проводок на підставі яких відображаються в обліку доходи та
витрати підприємства та визначаться фінансовий результат можна
представити приблизно так (рис.1.2):

90”Собівартість реалізації”
70”Дохід від реалізації”

92”Адміністративні

витрати” 79”Фінансові результати”
71”Інший операційний дохід”

93”Витрати на збут”
73”Інші фінансові доходи”

95”Фінансові витрати”
74”Інші доходи”

Рис. 1.2. Схема проводок на визначення фінансових результатів

1.2Організація обліку фінансових результатів

Узагальнення інформації про фінансові результати підприємства від
звичайної діяльності та надзвичайних подій ведеться
на рахунку 79 “Фінансові результати”.

Рахунок 79 “Фінансові результати” – тимчасовий, результатний, має ознаки
пасивного рахунку.

По кредиту рахунку 79 “Фінансові результати” на підставі довідок та
розрахунків бухгалтерії відображаються суми в порядку закриття рахунків
обліку доходів, по дебету — суми в порядку закриття рахунків обліку
витрат, а також належна сума нарахованого податку на прибуток.

Сальдо рахунку при його закритті списується на рахунок 44 “Нерозподілені
прибутки (непокриті збитки)”.

Бухгалтерський облік фінансових результатів ведеться щодо результатів
від кожного виду діяльності, для яких відкривається відповідний
субрахунок.

Рахунок 79 “Фінансові результати”, як і більшість синтетичних рахунків,
має субрахунки:

791 “Результат основної діяльності”

Визначається прибуток (збиток) від операційної і
діяльності підприємства. За кредитом субрахунку
відображається в порядку закриття рахунків сума і доходів
від реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг та від іншої
операційної діяльності (рахунки 70 “Доходи від реалізації”, 71
“Інший операційний І дохід”), за дебетом – сума в порядку закриття
рахунків обліку собівартості реалізованої готової продукції, ”
товарів, робіт і послуг, адміністративних витрат, витрат на збут,
інших операційних витрат (90 “Собівартість реалізації”, 92
“Адміністративні витрати”, 93 “Витрати на збут”. 94 “Інші витрати
операційної діяльності”);

792 “Результат фінансових операцій”

Визначається прибуток (збиток) від фінансових операцій підприємства. За
кредитом субрахунку відображається списання суми в порядку закриття
рахунків обліку доходів від участі в капіталі та інших фінансових
доходів, за дебетом – списання фінансових витрат з рахунків 95
“Фінансові витрати” та 96 “Втрати від участі в капіталі”;

793 “Результат іншої звичайної діяльності”

Визначається прибуток (збиток) від іншої звичайної діяльності
підприємства. За кредитом рахунку відображається списання сум в порядку
закриття рахунків обліку доходів від інвестиційної та іншої звичайної
діяльності підприємства, за дебетом – списання витрат з рахунку 97 “Інші
витрати”;

794 “Результат надзвичайних подій”

Визначається прибуток (збиток) від надзвичайних подій. За кредитом
субрахунку відображається списання доходів, одержаних від надзвичайних
подій, за дебетом – списання витрат від надзвичайних подій, що
обліковуються на рахунку 99 “Надзвичайні витрати”[19, с.544].

Основні бухгалтерські проводки по рахунку 79 “Фінансові результати”
наведені в Додатку А.

Аналітичний облік фінансових результатів ведеться за їх характером,
видами продукції, товарів, робіт, послуг та іншими напрямками,
визначеними підприємством самостійно.

Первинними документами при відображенні накопичення фінансових
результатів різних видів діяльності та віднесення до складу
нерозподіленого прибутку (збитку) є довідки та розрахунки бухгалтерії.

Дані по рахунку 79 відображаються в журналі-ордері № 15 та у Звіті про
фінансові результати[19, с.523].

При складанні квартальних звітів порівнюються обороти по дебету та
кредиту рахунку 79 “Фінансові результати”, і якщо кредитовий оборот по
рахунку 79 “Фінансові результати” буде більше дебетового обороту цього ж
рахунку, то підприємство на суму різниці має нерозподілений прибуток
поточного року. Якщо дебетовий оборот по рахунку 79 “Фінансові
результати” більше кредитового обороту даного рахунку, тобто
підприємство здійснило більше витрат, ніж мало доходу.

Підприємства, які для узагальнення інформації про витрати застосовують
тільки рахунки класу 8 “Витрати за елементами”, субрахунки рахунку 79
“Фінансові результати” дебетують у кореспонденції з кредитом рахунків
класу 8 “Витрати за елементами”, а також рахунків 23 “Виробництво”, 26
“Готова продукція” та інших рахунків класу 2 “Запаси”, а також з
кредитом рахунків класу 1 “Необоротні активи” та класу 3 “Кошти,
розрахунки та інші активи”.

1.3 Мета, завдання, джерела інформації та формування фінансових
показників для проведення аналізу фінансових результатів діяльності
підприємства.

Функціонування будь-якого підприємства, незалежно від видів його
діяльності і форм власності, в умовах ринку визначається його здатністю
створювати необхідну і достатню величину доходу або прибутку. Аналіз
прибутку займає провідне місце в системі комплексного економічного
аналізу, оскільки за ним оцінюється ступінь досягнення кінцевої мети
діяльності підприємства. Законами України «Про підприємства» та «Про
підприємницьку діяльність» отримання прибутку визначено головною метою
діяльності господарюючих суб’єктів.

Прибуток є основним джерелом фінансування витрат на виробничий і
соціальний розвиток підприємства, найвагомішим джерелом формування
державного бюджету. Тому створеного прибутку повинно бути достатньо не
тільки для задоволення фінансових потреб самого підприємства, а для
фінансування суспільних фондів споживання, розвитку науки, освіти,
охорони здоров’я тощо. У збільшенні прибутку зацікавлені підприємство і
держава.

Показники прибутковості є визначальними в оцінках ефективності
функціонування господарюючого суб’єкта за всіма видами діяльності:
виробничою, комерційною, фінансовою та інвестиційною. В прибутку
акумулюються результати виробництва й реалізації продукції (робіт,
послуг), їх якості й асортименту, ефективності використання виробничих і
фінансових ресурсів, результати ділового партнерства та
виробничо-фінансового менеджменту[41, с.198].

Враховуючи, що діяльність господарюючого суб’єкта може бути не тільки
прибутковою, а й збитковою, формуватися за дією факторів внутрішнього і
зовнішнього економічного середовища, в обліку її аналізі дають загальну
оцінку фінансових результатів, які характеризуються системою абсолютних
і відносних показників. Абсолютними показниками є суми прибутку (чи
збитку) за структурою його утворення чи розподілу і використання.
Відносні показники фінансових результатів – значення рентабельності, які
характеризують відносний (у процентах) ступінь прибутковості вкладеного
капіталу в цілому і за його структурою, здійснених витрат чи отриманого
доходу. Ці показники розраховують залежно від мети оцінки відносної
прибутковості.

Основна мета проведення аналізу — підвищення ефективності господарювання
і пошук резервів такого підвищення, здобуття певної кількості ключових
параметрів, які дають об’єктивну й точну картину фінансового стану
підприємства, його прибутків та збитків, змін у структурі активів і
пасивів, у розрахунках з дебіторами та кредиторами. При цьому в
оцінюванні поточного фінансового стану підприємства особливу роль
відіграє його прогноз на найближчу та більш віддалену перспективу, тобто
очікувані параметри фінансового стану.

Основні завдання аналізу фінансових результатів:

– аналіз обґрунтованості плану (прогнозу) досягнення фінансових
результатів;

– аналіз і оцінка динаміки показників прибутку і рентабельності; аналіз
виконання планових показників з прибутку і рентабельності;

– визначення та вимірювання впливу факторів на відхилення прибутку і
рентабельності;

– виявлення резервів підвищення фінансових результатів діяльності
підприємств та обґрунтування заходів щодо їх мобілізації;

– аналіз розподілу і використання прибутку[34, с.231].

При аналізі фінансових результатів дослідження проводять у двох
аспектах. У першому аспекті фінансовий результат оцінюють як ступінь
досягнення кінцевої мети та визначення ефективності виробничо-фінансової
діяльності. Тут пріоритетною є оцінка ступеня використання сприятливих
можливостей та упущеної вигоди. Другий аспект передбачає визначення
пріоритетів вкладення капіталу за видами діяльності, за масштабами у
стратегічному та тактичному вимірах, які дають максимальний приріст
фінансового результату.

Інформаційне забезпечення фінансово-господарської діяльності має складну
структуру і визначається різними чинниками, а саме: рівнем керівництва,
цільовим призначенням інформації, складом користувачів тощо. На рівні
підприємства основу інформаційного забезпечення фінансової діяльності
становлять бухгалтерські дані.

Джерела інформації аналізу фінансових результатів — дані фінансової
звітності (ф. 1 «Баланс», ф. 2 «Звіт про фінансові результати», ф. 5
«Примітки до фінансової звітності», ф. 4 «Звіт про власний капітал»);
дані бухгалтерського обліку (журнал 5 «Облік витрат», журнал 6 «Облік
доходів і результатів діяльності»); статистична звітність (ф. 5-е «Звіт
про витрати на виробництво продукції (робіт і послуг), (1-б «Звіт про
фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість», ф.6
«Рентабельність окремих видів продукції»); планові дані.

На підприємстві для аналізу використовуються такі показники
фінансових результатів:

доходи від реалізації продукції;

—- доходи від інших операцій;

— доходи від надзвичайних операцій;

— прибуток на одиницю продукції;

прибуток від реалізації продукції;

— прибуток від операційної діяльності;

— прибуток від звичайної діяльності;

— прибуток від надзвичайних подій;

— оподаткований прибуток;

— чистий прибуток.

Показниками для аналізу є також і витратні статті звітності такі як:

— «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» —
виробнича собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг), або
собівартість реалізованої продукції;

— «Адміністративні витрати» — загальногосподарські витрати, пов’язані з
управлінням і обслуговуванням підприємства;

— «Витрати на збут» — витрати підприємства, пов’язані з реалізацією
продукції (товарів), витрати на утримання підрозділів, які займаються
збутом продукції (товарів), на рекламу, доставку продукції споживачам;

— «Інші операційні витрати» — собівартість реалізованих виробничих
запасів, безнадійні борги і збитки від знецінення запасів; збитки від
операційних курсових різниць;

— «Фінансові витрати» — виплата відсотків та інші витрати підприємства,
пов’язані із залученням позичкового капіталу[26, с.170].

Усі ці доходи, витрати і прибутки відображено у формі №2 «Звіт про
фінансові результати».

Рис.1.3. Загальна модель аналізу фінансових результатів діяльності
господарюючого суб‘єкта

Значно ширший діапазон аналітичних досліджень фінансових результатів
діяльності господарюючого суб’єкта можна отримати за обліковою
інформацією, складеною за НП(С)БО. Структуризована інформація за видами
діяльності, за характеристиками визнання доходів і витрат та у
співвідношенні до залученого у господарський процес капіталу дає широку
гаму кількісних і якісних параметрів одержаного кінцевого фінансового
результату. Схематично загальну модель аналізу фінансових результатів
діяльності підприємства зображено на рис.1.3.

Можливості аналізу фінансових результатів за інформацією обліку П(С)БО
наведено в Додатку Б.

Важливим моментом аналізу є досягнення зіставлення показників у
динамічному ряді з врахуванням інфляційних процесів, зміни облікової
політики, зміни обсягу та структури акціонерної діяльності. Коректнішим
є зіставлення можливостей і наслідків впливу на фінансові результати. Це
стосується насамперед виробничих, управлінських і збутових можливостей.

Маючи більший простір у визнанні доходів і витрат, працівники облікового
апарату змушені мотивувати свою облікову політику, що неминуче збільшує
обсяг аналітичних досліджень за змістом розв’язку управлінських завдань.
Це призводить до більшої інтеграції обліково-аналітичних робіт, їх
поєднання з процесом формування та виконання управлінських рішень.
Очевидно, не буде потреби у вузькій спеціалізації підрозділів
управлінської системи, треба привести її у налагоджений механізм
підприємництва з мотивацією фінансового успіху, а регламентація і
контроль управлінських функцій не будуть пріоритетними.

Практика фінансового аналізу вже виробила основні правила читання
(методику аналізу) фінансових звітів. Серед них можна виділити шість
основних методів:

1. Горизонтальний (тимчасовий) аналіз – порівняння кожної позиції
звітності з попереднім періодом.

2. Вертикальний (структурний) аналіз – визначення структури підсумкових
фінансових показників з виявленням впливу кожної позиції звітності на
результат загалом.

3. Трендовий аналіз – порівняння кожної позиції звітності з поряд
попередніх періодів і визначення тренда, тобто основної тенденції
динаміки показників, обчищеної від випадкових впливів і індивідуальних
здібностей окремих періодів. З допомогою тренда формують можливі
значення показників в майбутньому, а отже ведеться перспективний
прогнозний аналіз.

4. Аналіз відносних показників (коефіцієнтів) – розрахунок відносин між
окремими позиціями звіту або позиціями різних форм звітності, визначення
взаємозв’язкі показників

5. Порівняльний (просторовий) аналіз – це як внутрішньогосподарський
аналіз зведених показників звітності по окремих показниках фірми,
підрозділів, так і міжгосподарський аналіз показників даної фірми з
показниками конкурентів і середніми господарськими даними.

6. Факторний аналіз – аналіз впливу окремих чинників на результативний
показник. Причому факторний аналіз може бути як прямим, коли
результативний показник дроблять на складові частини, таким чином, коли
його окремі елементи з’єднують в загальний результативний показник.

Аналіз динаміки складу і структури майна дозволяє встановити розмір
абсолютного і відносного приросту або зменшення всього майна
підприємства та окремих його видів. Зміна структури майна створює певні
можливості для основної виробничої та фінансової діяльності і впливає на
оборотність сукупних активів.

Показники структурної динаміки відображають частку кожного виду майна у
загальній зміні сукупних активів. Їх аналіз дозволяє зробити висновки
про те, в які активи вкладено нові залучені фінансові ресурси або які
активи зменшились за рахунок відпливу фінансових ресурсів.

Важливий етап аналізу фінансового стану підприємства — порівняння темпів
приросту активів з темпами приросту фінансових результатів (наприклад,
виручки або прибутку від реалізації продукції).

ТРЧ.П > ТРВ > ТРА > 100%
(1.1)

де ТРЧ.П – темп зростання чистого прибутку;

ТРВ – темп зростання виручки від реалізації;

ТРА – темп зростання середньої величини активів.

Перше співвідношення означає зростання рентабельності діяльності
підприємства і розраховується за формулою

(ЧП/В * 100).
(1.2)

Друге співвідношення означає прискорення оборотів активності і
розраховується за формулою

(В/А * 100)
(1.3)

Випереджальні темпи зростання чистого прибутку порівняно зі збільшенням
активів (ТРЧ.П > ТРА) означають збільшення чистої рентабельності
активів і розраховуються за формулою

(ЧП/А * 100)
(1.4)

Виконання останньої нерівності означає розширення майнового потенціалу.
Його досягнення має бути перспективною метою діяльності підприємства[39,
с.211].

При аналізі фінансових результатів виділяють, як правило, групи
показників, які описують:

Ділову активність підприємства, а саме:

показники оборотності;

фондовіддача.

Рентабельність фінансово-господарської діяльності:

рентабельність продажів;

рентабельність сукупного капіталу;

рентабельність власного капіталу.

Показники оборотності мають велике значення для оцінки фінансового стану
компанії, оскільки швидкість обороту коштів безпосередньо впливає на
платоспроможність фірми. Крім того, збільшення швидкості обороту коштів,
за інших рівних умов, відображає підвищення виробничо-технічного
потенціалу фірми.

На практиці найчастіше використовуються такі показники ділової
активності.

1. Коефіцієнт оборотності активів (коефіцієнт трансформації).

За допомогою цього коефіцієнта оцінюється ефективність використання
фірмою всіх наявних ресурсів незалежно від джерел їх залучення.

К= Чиста виручка від реалізації продукції/активи = Ф.№2, р.035/Ф.№1,
р.280

(1.5)

Коефіцієнт трансформації показує, скільки разів за звітний період
здійснюється повний цикл виробництва та обігу, що дає відповідний ефект
у вигляді прибутку, або скільки грошових одиниць реалізованої продукції
принесла кожна грошова одиниця активів. Цей коефіцієнт варіюється
залежно від галузі, відображаючи особливості виробничою процесу.

2. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

Коефіцієнт показує, скільки разів у середньому протягом звітного періоду
дебіторська заборгованість перетворюється на грошові кошти.

Кд.з.=ЧВ/середня дебіторська заборгованість =
Ф.№2,р.035/Ф.№1,р.050+р.170+р.180+ р.190+р.200+р.210

(1.6)

Цей коефіцієнт порівнюють із середньогалузевими коефіцієнтами, із
значеннями коефіцієнта підприємства за попередні періоди. Крім того,
коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості корисно порівнювати з
коефіцієнтом оборотності кредиторської заборгованості. Такий підхід
дозволяє зіставити умови комерційного кредитування, якими підприємство
користується у інших фірм, з тими умовами кредитуванням, які
підприємство надає іншим підприємствам.

3. Період погашення дебіторської заборгованості.

Чд.з.= 360/ Кд.з

(1.7)

Цей показник дає розрахункову кількість днів для погашення кредиту,
взятого дебіторами.

Для оцінки ступеня ділової активності підприємства можна також
порівнювати погашення дебіторської заборгованості з фактичними
термінами, на які надається кредит покупцям. Таким чином можна визначити
ефективність механізмів кредитного контролю в компанії, а також отримати
уявлення про надійність дебіторів.

4. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

К.з.= Собівартість реалізованої продукції/середня кредиторська
заборгованість = Ф.№2,р.040/Ф№1,р.500+р.520+р.530+р.550+р.580

(1.8)

Коефіцієнт показує, скільки оборотів необхідно компанії для оплати
наявної заборгованості.

5. Період погашення кредиторської заборгованості

Чк.з.=360/ К.з
(1.9)

Цей показник дає розрахункову кількість днів для погашення кредиту,
отриманого від постачальників компанії.

6. Коефіцієнт оборотності запасів

Ко.з.= Собівартість реалізації/середні запаси = Ф.№2,р.040/Ф№1,р.100 +
р.120 + р.130 + р.140

(1.10)

Коефіцієнт показує, скільки оборотів за рік зроблено запасами, тобто
скільки разів вони перенесли свою вартість на готові вироби.

7. Період одного обороту запасів.

Чз.=360/ Ко.з
(1.11)

Цей показник характеризує період часу, протягом якого запаси
перетворюються на реалізовані товари.

Показники оборотності запасів призначені для того, щоб показати,
наскільки успішно адміністрація використала ресурси компанії.

У цілому чим вище коефіцієнт оборотності запасів, а отже, менше період
обороту запасів, тим менше коштів пов’язано в цій найменш ліквідній
статті оборотних коштів, тим більш ліквідну структуру мають оборотні
кошти, і тим стійкіший фінансовий стан підприємства (за інших рівних
умов). Слід зауважити, що в деяких випадках збільшення оборотності
запасів відображає негативні явища в діяльності підприємства, наприклад,
у випадку підвищення обсягу реалізації за рахунок реалізації товарів з
мінімальним рівнем прибутку або зовсім без нього.

8. Фондовіддача

Фо.ф.= ЧВ/ОВФ = Ф.№2,р.035/Ф.№1,р.030
(1.12)

Цей показник показує, скільки виручки припадає на одиницю основних
виробничих фондів. Для підприємства буде позитивним, якщо цей показник
збільшуватиметься.

9. Коефіцієнт оборотності обігових коштів

Ко.= ЧВ/обігові кошти = Ф.№2,р.035/Ф.№1,р.260+р.270

(1.13)

Цей коефіцієнт характеризує кількість оборотів обігових коштів за
період; скільки виручки припадає на одиницю обігових коштів.

10. Період одного обороту обігових коштів

Чо.=360/ Ко
(1.14)

Характеризує середній період від витрачання коштів для виробництва
продукції до отримання коштів за реалізовану продукцію.

11. Тривалість операційного циклу

На підставі цього показника визначають, скільки днів у середньому
потрібно для виробництва, продажу і оплати продукції підприємства.
Іншими словами, тривалість перетворення придбаних матеріальних ресурсів
на грошові кошти.

Чо.ц.= сума періодів запасу і дебіторської заборгованості =Чз.+Чд.з.
(1.15)

У більшості випадків підприємству необхідно прагнути до зменшення
значення цього показника, тобто до скорочення тривалості операційного
циклу.

12. Тривалість фінансового циклу

Чф.ц. = Чо.ц. – Чк.з.
(1.16)

Показує період обороту коштів. Зменшення, але від’ємне значення цього
показника свідчить вже про нестачу коштів (підприємство живе в «борг»).

13. Коефіцієнт оборотності власного капіталу

Кв.к.= ЧВ/власний капітал = Ф.№2,р.035/Ф.№1,р.380+р.430+р.630

(1.17)

Скільки чистої виручки від реалізації продукції припадає на одиницю
власного капіталу[39, с.210].

Щоб зробити висновок про ефективність роботи підприємства, одержаний
прибуток необхідно порівняти зі здійсненими витратами.

Співвідношення прибутку з авансованою вартістю або поточними витратами
характеризує таке поняття, як рентабельність. Вона означає
прибутковість, або дохідність, виробництва і реалізації всієї продукції
(робіт, послуг) чи окремих видів її; дохідність підприємств,
організацій, установ у цілому як суб’єктів господарської діяльності,
прибутковість різних галузей економіки.

Рентабельність — це рівень прибутковості, що вимірюється у відсотках,
тобто відносний показник.

Показники рентабельності характеризують ефективність роботи підприємства
в цілому, прибутковість різних напрямів діяльності, окупність витрат. Ці
показники більш повно, ніж прибуток, характеризують остаточні результати
господарювання.

Для розрахунку рівня рентабельності підприємств можуть
використовуватися: загальна сума прибутку; прибуток від реалізації
продукції (робіт, послуг), тобто від основної діяльності; прибуток від
інших видів діяльності (фінансової, інвестиційної). При цьому прибуток
порівнюється з авансованою вартістю, яку можна визначити в різних
варіантах (весь капітал підприємства, власний капітал, позиковий
капітал, основний капітал, оборотний капітал).

У процесі аналізу фінансових результатів діяльності підприємства
здійснюються розрахунок і аналіз таких показників рентабельності:

рентабельність активів за прибутком від звичайної діяльності

Rзв.= прибуток від звичайної діяльності/активи = Ф.№2,р.190/Ф.№1,р.280

(1.18)

Показує скільки прибутку від звичайної діяльності припадає на одиницю
коштів, інвестованих в активи.

рентабельність капіталу (активів) за чистим прибутком

RА= чистий прибуток/активи = Ф.№2,р.220/Ф.№1,р.280

(1.19)

Показує скільки припадає чистого прибутку на одиницю інвестованих в
активи кошти.

рентабельність власного капіталу

Rв.к.= чистий прибуток/власний капітал = Ф.№2,р.220/Ф.№1,р.380

(1.20)

Показує скільки припадає чистого прибутку на одиницю власного капіталу.

рентабельність виробничих фондів

Rв.ф.= чистий прибуток/виробничі фонди =
Ф.№2,р.220/Ф.№1,р.030+р.100+р.120

(1.21)

Показує скільки припадає чистого прибутку на одиницю вартості виробничих
фондів.

рентабельність реалізованої продукції за прибутком від реалізації

RQ= прибуток від реалізації/виручка = Ф.№2,р.050 – р.070 – р.080/Ф.№2,
р.035
(1.22)

Показує, скільки прибутку від реалізації припадає на одиницю виручки.

рентабельність реалізованої продукції за прибутком від операційної
діяльності

RQов = прибуток від операційної діяльності/виручка =
Ф.№2,р.100/Ф.№2,р.035

(1.23)

Показує скільки прибутку від операційної діяльності припадає на одиницю
виручки.

рентабельність реалізованої продукції за чистим прибутком

RQч = чистий прибуток/виручка = Ф.№2,р.220/Ф.№2,р.035

(1.24)

Показує скільки припадає чистого прибутку на одиницю виручки.

період окупності капіталу

Тк.= активи/чистий прибуток = Ф.№1,р.280/Ф.№2,р.220

(1.25)

Характеризує за який період кошти, що інвестовані в активи, будуть
компенсовані чистим прибутком.

період окупності власного капіталу

Тв.к.= власний капітал/чистий прибуток = Ф.№1,р.380/Ф.№2,р.220

(1.26)

За який період власний капітал буде компенсований чистим прибутком.

Важливим етапом в аналізі фінансових результатів є визначення можливих
резервів зростання прибутку.

Основними резервами можуть бути:

1. Резерви зростання прибутку від використання резервів обсягу
реалізації, які були виявлені під час аналізу обсягу реалізації
продукції і факторного аналізу продажу.

Резерв збільшення прибутку в результаті збільшення обсягу реалізації
(?Рі) можна розрахувати за формулою

?Рі = Рі · Пі ,
(1.27)

де Рі – резерв збільшення обсягу реалізації конкретного виду продукції;

Пі – фактичний прибуток від реалізації конкретного виду продукції.

2.Резерви зростання прибутку від зниження собівартості товарної
продукції. Можуть розраховуватись за кожним видом продукції і загалом за
всією товарною продукцією.

Резерв збільшення прибутку від зниження собівартості кожного виду
продукції визначаються так:

?РП = ? Рсі · VPi ,
(1.28)

де ? Рсі – резерв зниження собівартості конкретного виду продукції;

VPi – можливий обсяг реалізації конкретного виду продукції.

3. Важливим резервом зростання прибутку є поліпшення якості продукції.
Сума цього резерву розраховується в процесі аналізу показника якості
продукції: обчислюється середня ціна реалізації продукції і потім
різниця в ціні продукції множиться на обсяг фактичного випуску
продукції[39, с.108].

Основним завданням аналізу є оцінка результатів господарської діяльності
за попередній та поточний роки, виявлення факторів, які позитивно чи
негативно вплинули на кінцеві показники роботи підприємства, прийняття
рішення про визначення підприємства платоспроможним (неплатоспроможним).

Джерелами інформації для здійснення аналізу є форми фінансової
звітності, розрахунки нормативу власних обігових коштів, розшифровка
дебіторської та кредиторської заборгованості, бізнес-план, матеріали
маркетингових досліджень, інша інформація.

Розділ ІІ.

ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТЗОВ «КРОНА»

2.1 Загальна характеристика ТзОВ «Крона»

Товариство з обмеженою відповідальністю “Крона” засноване в м.
Івано-Франківську шляхом реєстрації в органах виконавчої влади.
Установчим документом товариства є статут. У ньому містяться загальні
відомості, відомості про розмір статутного капіталу з визначенням частки
кожного учасника, склад та компетенція органів управління і порядок
прийняття ними рішень, порядок передання (переходу) часток у статутному
фонді.

Товариство з обмеженою відповідальністю “ Крона ”, відповідно до своєї
діяльності, здійснює будь-які види господарської діяльності, за винятком
заборонених законодавством України. Здійснює свою діяльність на підставі
статуту, який зареєстрований в Івано-Франківській обласній державній
адміністрації. Підприємство може здійснювати діяльність передбачену
статутом:

створення торгових мереж та складів для промислових та продовольчих
товарів;

оптова торгівля продовольчими та непродовольчими товарами, товарами
виробничо-технічного призначення;

організація та впровадження сучасних форм торговельного обслуговування

провадження торгово посередницької діяльності;

рекламні роботи;

проведення виставок

На даний час Товариство з обмеженою відповідальністю “Крона” займається
такими видами фінансово-господарської діяльності :

створення торгових мереж та складів для промислових та продовольчих
товарів;

здійснення оптової торгівлі товарами вітчизняного та імпортного
виробництва;

провадження торгово посередницької діяльності;

Метою діяльності товариства є одержання прибутку від
фінансово-господарської діяльності і задоволення економічних і
соціальних інтересів трудового колективу товариства.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Крона» є юридичною особою від
дня його державної реєстрації. Майно товариства складається з основних
фондів та обігових коштів, вартість яких відображається в балансі
товариства.

Товариство є власником:

– майна, яке передане йому засновником у власність;

– продукції, виробленої товариством в результаті його господарської
діяльності;

іншого майна, яке було придбане на засадах, що не суперечать чинному
законодавству.

Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати,
передавати в оренду юридичним та фізичним особам основні фонди та
обігові кошти в т.ч. засоби виробництва та інші матеріальні цінності,
використовувати та відчужувати їх іншими способами, якщо це не
суперечить чинному законодавству України та Статуту підприємства.
Товариство має право укладати угоди (контракти), наприклад угоди
купівлі-продажу, підрядну, страхування майна, перевезень, зберігання,
доручення і комісії тощо, набувати майнові та особисті немайнові права,
нести обов’язки, виступати у суді, господарському суді, третейському
суді, бути позивачем і відповідачем у суді.

Прибуток товариства утворюється з надходжень від господарської
діяльності після відшкодування витрат визначених чинним законодавством.
Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків та сплати
податку з прибутку, залишається у повному розпорядженні товариства.

Товариство здійснює оперативний, податковий та бухгалтерський облік
результатів своєї діяльності, а також веде статистичну звітність та
подає її у встановленому порядку та обсязі органам державної статистики
та іншим користувачам інформації, визначеним чинним законодавством.
Фінансово-господарська діяльність товариства здійснюється відповідно до
напрямів, які затверджуються управлінням товариства.

Товариство самостійно здійснює свою господарську діяльність на принципах
повного господарського розрахунку, відповідає за результати своєї
господарської діяльності, за винятком не взятих на себе обов’язків перед
партнерами по укладаним договорам, перед державним бюджетом та банками,
згідно діючого законодавства.

Самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку,
виходячи з попиту на виробничу продукцію, роботи, послуги і необхідності
забезпечення виробничого і соціального розвитку Товариства, підвищення
особистих доходів його робітників.

Підприємство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші
рахунки в установах банків, круглу печатку зі своєю повною назвою,
фірмовий знак, а також інші необхідні реквізити. Ціни на товари для
реалізації розробляються згідно реєстру цін.

Товариство з обмеженою відповідальність здійснює закупівлю товарів, у
великих вітчизняних та іноземних товаровиробників, а також у інших
оптових підприємств. При купівлі товарів укладається договір
купівлі-продажу, в якому узгоджуються обов’язки двох сторін, а саме
терміни поставки товарів, і терміни оплати, штраф і пеня за порушення
договору.

Товариство реалізує свою продукцію на договорній основі, а у випадках
передбачених законодавством, по державним цінам. Розрахунки здійснює в
безрозрахунковому порядку.

Підприємство не може здійснювати свою фінансово-господарську діяльність
без залучення робочої сили – працівників. І тому при виконанні своїх
обов’язків працівниками, керівництво моє проводити оплату за виконану
роботу, а саме заробітну плату. На даний час в країні прийнято міри по
захисту праці. Керівництво, яке не провело розрахунку із своїми
працівниками, тобто виникла заборгованість, притягається до
відповідальності. Працівник в якого є заборгованість за заробітною
платою може подати в суд на підприємство. В таких випадках керівництво
виплачує заробітну плату, державне мито і в деяких випадках, з гарними
адвокатами, працівника – моральні збитки.

Розрахунки з бюджетом та бюджетними організаціями проводяться
робітниками бухгалтерії, у відповідності з законодавчими документами.

2.2Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів на
підприємстві

Бухгалтерський облік на ТзОВ «Крона» повністю
автоматизовано. На різних рівнях управління застосовується комп’ютерна
програма «1С:Бухгалтерія». Ця програма має повний набір функцій для
ведення бухгалтерського і фінансового обліку від формування та друку
первинних бухгалтерських документів, журналів-ордерів, обігових
відомостей і всіляких виписок до них, до головної книги, балансу
підприємства, вихідних форм для аналізу господарської діяльності
підприємства, звітних документів для Державної податкової інспекції.

Кінцевий фінансовий результат (прибуток або збиток) складається з
доходів від реалізації продукції, інших операційних доходів, інших
фінансових доходів, інших доходів та собівартості реалізації,
адміністративних витрат, витрат на збут, фінансових витрат.

Під доходами розуміють збільшення економічних вигод у вигляді
надходження активів або зменшення зобов’язань, які призводять до
зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок
внесків власним)[7].

Для визнання доходу повинно відбутись не лише надходження активу або
зменшення зобов’язання, але і фінансовий наслідок цих подій, в якості
якого виступає збільшення власного капіталу (крім внесків учасників).

Доходами не визнаються:

– сума податку на додану вартість, акцизів, інших податків і
обов’язкових платежів, що підлягають перерахуванню до бюджету та
позабюджетних фондів;

– сума надходжень за договором комісії, агентським та іншим аналогічним
договором на користь комітента, принципала тощо;

– сума попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг);

– сума авансу в рахунок оплати продукції (товарів, робіт, послуг);

– сума завдатку під заставу або в погашення позики, якщо це передбачено
відповідним договором тощо.

Доходи підприємства класифікуються за різними ознаками. З
метою визнання доходу та визначення його суми розрізняють дохід від:

– реалізації товарів, продукції, інших активів, придбаних з метою
перепродажу (крім інвестицій у цінні папери);

– надання послуг;

– використання активів підприємства іншими фізичними та юридичними
особами, результатом яких є отримання процентів, дивідендів, роялті.

В залежності від виду діяльності розрізняють доходи:

– від звичайної діяльності;

– від надзвичайної діяльності.

Крім того доходи можуть виникати в результаті операційної, фінансової та
інвестиційної діяльності

1.Надзвичайна діяльність

– доходи від надзвичайних подій(відшкодування збитків від надзвичайних
подій(платежі від страхових компаній)тощо)

2.Звичайна діяльність

а)операційна діяльність

– основна діяльність(доходи від реалізації продукції, товарів, робіт,
послуг)

– інша діяльність(витрати на дослідження та розробки, собівартість
реалізованої валюти, визнані штрафи та пені, безнадійні борги тощо).

б)інвестиційна діяльність

– доходи від участі в капіталі(доходи від інвестицій в асоційовані або
спільні підприємства, які обліковуються за методом участі в капіталі)

– фінансові доходи ( дивіденди , проценти по кредитах отриманих,
облігаціях випущених, фінансовій оренді, крім тих, що відображаються на
рахунку 72”Доходи від участі в капіталі”)

в)інша діяльність

– інші доходи (доходи від реалізації фінансових інвестицій, необоротних
активів, майнових комплексів, списання необоротних активів, втрати від
не операційних курсових різниць тощо).

Дохід оцінюється за справедливою вартістю компенсації, яка була отримана
або підлягає отриманню. Сума доходу, яка виникає в результаті
господарської операції, як правило, визначається шляхом домовленості між
підприємством і покупцем або користувачем активу. Вона оцінюється за
справедливою вартістю отриманої компенсації або тієї компенсації, яку
може бути отримано, з урахуванням суми будь-якої торговельної знижки, що
надається підприємством.

При фінансовій оцінці доходу та побудові бухгалтерського обліку суттєвим
є правильне тлумачення двох різновидів доходу: валового та чистого.

Валовий дохід містить у собі економічну вигоду, яку підприємство
одержало (або має одержати). Суми, які утримуються в формі податків
(акцизний збір, податок на додану вартість тощо), не приносять
економічної вигоди. Тому вони виключаються із валового доходу та
завершують процес формування чистого доходу.

Чистий дохід — це зменшений валовий дохід на економічні елементи, які
визначені законодавчо. До чистого доходу не включаються суми, які
отримуються від імені третьої сторони, податок на додану вартість,
акциз, мито, будь-які надані торговельні знижки тощо.

Дохід оцінюють в наступному порядку:

1) дохід, що підлягає отриманню або вже отриманий, виражається у сумі
справедливої вартості;

2) у разі відстрочення платежу, внаслідок чого виникає різниця між
справедливою вартістю та номінальною сумою коштів або їх еквівалентів,

які підлягають отриманню за продукцію (товари, роботи, послуги та інші
активи), така різниця визнається доходом у вигляді відсотків;

3) сума доходів за бартерними контрактами визначається:

– за справедливою вартістю отриманих активів, робіт, послуг або тих, що
підлягають отриманню, зменшеної або збільшеної відповідно на суму
переданих або отриманих коштів та їх еквівалентів;

– при неможливості визначення справедливої вартості отриманих активів,
робіт, послуг або таких, що підлягають отриманню, дохід визначається за
справедливою вартістю переданих активів, робіт, послуг за даним
бартерним контрактом.

Під витратами розуміють зменшення економічних вигод у вигляді вибуття
активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного
капіталу[8].

Згідно із П(С)БО №16 „Витрати”, витрати операційної діяльності
групуються за такими економічними елементами:

матеріальні затрати;

витрати на оплату праці;

відрахування на соціальні заходи;

амортизація;

інші операційні витрати.

До складу елемента „Матеріальні затрати” включається вартість витрачених
у виробництві:

сировини й основних матеріалів;

купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів;

палива й енергії;

будівельних матеріалів;

запасних частин;

тари й тарних матеріалів;

допоміжних та інших матеріалів.

До складу елемента „Витрати на оплату праці” включається:

заробітна плата за окладами й тарифами;

премії та заохочення;

матеріальна допомога;

компенсаційні виплати;

оплата відпусток та іншого невідпрацьованого часу;

інші витрати на оплату праці.

До складу елемента „Відрахування на соціальні заходи” включаються:

відрахування на пенсійне забезпечення;

відрахування на соціальне страхування;

страхові внески на випадок безробіття;

відрахування на індивідуальне страхування персоналу підприємства;

відрахування на інші соціальні заходи.

До складу елемента „Амортизація” включається сума нарахованої
амортизації основних засобів, нематеріальних активів та інших
необоротних матеріальних активів.

До складу елемента „Інші операційні витрати” включаються витрати
операційної діяльності, які не увійшли до складу попередніх елементів,
зокрема витрати на відрядження, на послуги зв’язку, плата за
розрахунково-касове обслуговування тощо[38, с.507].

Облік фінансових результатів ведеться на підприємстві на рахунку 79
“Фінансові результати”. На цьому рахунку відображають операції по
формуванню кінцевого фінансового результату діяльності підприємства в
звітному році.

По дебету рахунку 79 відображаються витрати ТзОВ «Крона», а по кредиту
– доходи підприємства. Зіставлення оборотів по дебету кредиту за звітний
період показує кінцевий фінансовий результат звітного періоду.

На рахунку 70 «Дохід від реалізації» ТзОВ «Крона» відображає доходи
отримані від реалізації продукції протягом звітного періоду. Тому на
рахунку 70 зараховується щомісячна сума доходу, отриманого від
реалізації і робиться запис:

-Д-т рах. 301 «Каса в національній валюті»

– К-т рах. 70 «Дохід від реалізації»

На рахунку 71 «Інший операційний дохід» підприємство
відображає інші доходи, які виникли під час операційної діяльності ТзОВ.

Рахунок 73 «Інші фінансові доходи» призначений для відображення на ньому
дивідендів, процентів по кредитах отриманих, облігаціях випущених,
фінансовій оренді. При отриманні такого прибутку підприємство робить
запис:

– Д-т рах. 311 «Каса в національній валюті»

– К-т рах. 73 «Інші фінансові доходи»

Собівартість реалізованої продукції підприємство відображає на рахунку
90 «Собівартість реалізації». На цьому рахунку зараховується щомісячна
сума витрат понесених при придбанні та реалізації продукції і робиться
така бухгалтерська проводка на списання собівартості реалізованих
товарів:

-Д-т 90 «Собівартість реалізації»

-К-т 28 «Товари»

Рахунок 92 «Адміністративні витрати» призначений для відображення
адміністративних витрат понесених підприємством (придбання та утримання
основних засобів адміністративного призначення, нарахування заробітної
плати адміністративного персоналу та нарахування на неї).

В кінці кожного звітного періоду всі доходи і витрати підприємства
списуються на рах. 79 «Фінансові результати». В Д-т рахунку відображають
списання витрат понесених протягом звітного періоду, а по К-т – списання
отриманих доходів. Потім залишок по 79 рахунку списується на рахунок 44
«Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» і вже після цього ми можемо
сказати про результати діяльності підприємства (прибуткові чи збиткові).

Підприємство самостійно визначає напрям використання прибутку, що
залишається в його розпорядженні.

Для узагальнення інформації про доходи від операційної, інвестиційної,
фінансової, надзвичайної діяльності підприємства (за кредитом рахунків
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76) та фінансові результати підприємства від
звичайної діяльності й надзвичайних подій (за кредитом рахунку 79)
призначено Журнал-ордер по 79 рахунку.

На підставі первинних документів дані про доходи та фінансові результати
діяльності відображаються в облікових регістрах, які потім
використовуються для заповнення Головної книги та фінансової звітності
(рис 2.1).

Введення даних для заповнення Журналу-ордеру здійснюються на підставі
первинних документів і зведених відомостей про доходи та фінансові
результати діяльності.

Рис.2.1 Порядок відображення доходів і фінансових результатів.

Дані Журналу-ордеру по 79 рахунку використовуються для складання Звіту
про фінансові результати, тому цей обліковий регістр є своєрідним
інформаційним носієм, правильне розуміння якого дозволяє приймати
ефективні управлінські рішення (див. табл. 2.1).

Таблиця 2.1

Використання даних Журналу-ордеру для заповнення Звіту про фінансові
результати

Журнал-ордер Звіт про фінансові результати

70 «Дохід від реалізації» Дохід (виручка) від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг), рядок 040, розділ 1

71 «Інший операційний дохід» Інші операційні доходи, рядок 060, розділ 1

(за вирахуванням ПДВ)

72 «Дохід від участі в капіталі»

Дохід від участі в капіталі, рядок 110, розділ 1

73 «Інші фінансові доходи» Інші фінансові доходи, рядок 120, розділ 1

74 «Інші доходи» Інші доходи, рядок 130,розділ 1

(за вирахуванням ПДВ)

75 «Надзвичайні доходи» Надзвичайні доходи, рядок 200, розділ 1

76 «Страхові платежі» Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг), рядок 040, розділ 1

Аналітичний облік реалізованої продукції має на меті виявити
ефективність (рентабельність) реалізації окремих видів або груп
продукції (товарів), виконаних робіт і наданих послуг, а також за
формами реалізації, регіонами і іншими парметрами.

Ці складні цілі примушують вести аналітичний облік в декількох розрізах:
перший напрям – по видах продукції, що реалізується, по групах товарів;
другий напрям — за формами реалізації. У аналітичному обліку
відбиваються: виручка від реалізації; податок на додану вартість і
акцизи; собівартість та результат (прибуток або збиток) від реалізації.

2.3 Порядок складання звітності з обліку фінансових результатів на
підприємстві

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про
фінансові результати та її розкриття у фінансовій звітності визначає
П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати”.

Звіт про фінансові результати складається з трьох розділів:

І. Фінансові результати.

ІІ. Елементи операційних витрат.

ІІІ. Розрахунок показників прибутковості акцій.

Розділ І„Фінансові результати”. Побудований згідно з класифікацією
доходів і витрат за видами діяльності та функціями, що забезпечують
послідовне зіставлення доходів і витрат для визначення чистого прибутку
(збитку) звітного періоду. Дотримує всі вимоги МСБО – виділяються
показники, які дають змогу визначити фінансовий результат від
надзвичайної та звичайної діяльності з розподілом її на операційну,
фінансову та інвестиційну.

Розділ II„Елементи операційних витрат”. Назва свідчить про те, що в
ньому надається інформація про витрати в розрізі економічних елементів
(не затрат на виробництво (витрат обігу), а лише операційних витрат).

Розділ ІІІ„Розрахунок показників прибутковості акцій”. Заповнюється
тільки акціонерними товариствами, прості акції яких вільно продаються і
купуються на фондових біржах, включаючи товариства, які знаходяться в
процесі випуску таких акцій. Це новий розділ який відповідає вимогам
МСБО.

Доходи і витрати включаються до складу звіту про фінансові результати на
підставі принципів нарахування і відповідності.

Визначення доходів і витрат у фінансових звітах під час їх використання:

доходи, які підлягали отриманню та отримані у звітному періоді, а також
які підлягали отриманню, але не були отримані у звітному періоді,
відносяться до доходів звітного періоду і відображаються у звіті про
фінансові результати. Доходи, які були отримані, але не підлягали
отриманню у звітному періоді, відносяться до доходів майбутніх періодів
і відображаються у розділі V пасиву балансу;

витрати, які підлягали сплаті та були сплачені у звітному періоді, а
також які підлягали сплаті, але не сплачені у звітному періоді, є
витратами звітного періоду і відображаються у звіті про фінансовий
результат. Витрати, які були сплачені, але не підлягали сплаті у
звітному періоді, є витратами майбутніх періодів і відображаються у ІІІ
розділі активу балансу.

Витрати визнаються у звіті про фінансові результати :

на момент зменшення активу або збільшення зобов’язання, які призводять
до зменшення власного капіталу підприємства(за винятком зменшення
капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками);

оцінка витрат може бути достовірно визначена.

Доходи відображаються у звіті про фінансові результати, якщо
збільшуються економічні вигоди у вигляді надходження активів або
зменшуються зобов’язання, що приводить до зростання власного капіталу
(за винятком збільшення капіталу за рахунок внесків власників) та оцінка
доходів може бути достовірно визначена.

Доходи (прибутки), витрати (збитки) у звіті про фінансові результати
поділяються за видами діяльності, функціями (розділ І) та елементами
операційних витрат (розділ ІІ).

Фінансові результати поділяються за видами діяльності – від звичайної та
надзвичайної (див. Додаток Г).

Звичайна діяльність – це будь-яка діяльність господарюючого суб’єкта, а
також операції, які її обслуговують та забезпечують або викликають
внаслідок здійснення такої операції. Звичайна діяльність поділяється на
операційну, фінансову та інвестиційну.

До надзвичайної діяльності належать техногенні аварії, пожежі, стихійне
лихо тощо.

Порядок заповнення ф. №2 наведено в Додатку В.

Фінансові результати діяльності ТзОВ “Крона” характеризуються системою
взаємопов’язаних абсолютних показників. До них відносяться:

-Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг);

-Собівартість реалізованої продукції(товарів, робіт, послуг);

– Інші операційні доходи;

-Адміністративні витрати;

-Витрати на збут;

-Інші операційні витрати;

-Дохід від участі в капіталі;

-Інші фінансові доходи;

-Фінансові витрати;

-Втрати від участі в капіталі;

-Надзвичайні доходи та витрати.

Звіт про фінансові результати є найважливішою формою вираження ділової
активності товариства. Величина поточного фінансового результату –
прибутки, що отримуються від реалізації продукції та фінансової
діяльності товариства.

Використання прибутку в товаристві здійснюється на різні цілі по
призначенню і знаходяться під контролем Ради засновників ТзОВ “Крона”.

Звіт про фінансові результати і їх використання (ф.2) складається з
трьох розділів:

1. Фінансові результати.

2.Елементи операційних витрат.

3.Розрахунок прибутковості акцій.

В першому розділі «Фінансові результати»в статті «Дохід (виручка) від
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)»ТзОВ «Крона» відображає
доходи отримані в ході її основної діяльності за звітний період.

По статті «Податок на додану вартість» відображаються дані по ПДВ.

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
визначається шляхом віднімання від доходу від реалізації суми ПДВ та
Акцизного збору.

Валовий прибуток (збиток) від реалізації продукції і товарів
визначається як різниця між виручкою від реалізації продукції в діючих
цінах без податку на додану вартість, акцизів, інших вирахувань з доходу
і собівартості реалізованої продукції.

Фінансові результати від операційної діяльності визначаються шляхом
віднімання від валового прибутку суми адміністративних витрат, витрат на
збут, інших операційних витрат.

Стаття «Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування»
розраховується шляхом додавання суми доходу від участі в капіталі, інших
фінансових доходів та інших доходів і відніманням суми фінансових
витрат, втрат від участі в капіталі, інших витрат.

Фінансові результати від звичайної діяльності визначаються шляхом
віднімання від фінансового результату від звичайної діяльності до
оподаткування податку на прибуток від звичайної діяльності.

Чистий прибуток (збиток) є кінцевим показником першого розділу звіту про
фінансові результати і визначається він шляхом додавання надзвичайних
доходів та відніманням надзвичайних витрат і податку з надзвичайного
прибутку.

Дані Звіту про фінансові результати ТзОВ „Крона” за 2004-2005рр.
Наведені в таблиці 2.2.

В другому розділі звіту «Елементи операційних витрат» підприємством
наводиться розшифровка понесених витрат. Тут зазначаються такі витрати
як: матеріальні затрати, витрати на оплату праці, відрахування на
соціальні заходи, амортизація, інші операційні витрати.

Третій розділ «Розрахунок показників прибутковості акцій» призначений
для акціонерних товариств. Тут зазначаються такі статті: середньорічна
кількість простих акцій, скоригована середньорічна кількість простих
акцій, чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію, скоригований
прибуток, що припадає на одну просту акцію, дивіденди на одну просту
акцію.

Таблиця 2.2

Звіт про фінансові результати ТзОВ „Крона” за 2004-2005рр.

Найменування статті Код ряд. Абсолютна величина (тис. грн.) Зміна (+;-)

1

2 2004

3 2005

4 5

4-3

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

768746

844100

75354

ПДВ 015 109821 140683 30862

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

035

658925

703417

44492

Собівартість реалізованої продукції

040

543886

560303

16417

Валовий прибуток 050 115039 143114 28075

Адміністративні витрати 070 53800 54200 400

Витрати на збут 080 36580 43508 6928

Інші операційні витрати 090 2190 16311 14121

Фінансовий результат від операційної діяльності

100

22469

29095

6626

Фінансові витрати 140 11486 12825 1339

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування

170

10983

16270

5287

Податок на прибуток 180 2197 3254 1057

Фінансові результати від звичайної діяльності

190

8786

13016

4230

Чистий прибуток 220 8786 13016 4230

Підприємство самостійно визначає напрями використання прибутку, що
залишається в її розпорядженні, якщо інше не встановлене засновницькими
документами і прийнято обліковою політикою.

Потрібно мати на увазі, що підприємство самостійно визначає напрями
використання прибутку, що залишається в її розпорядженні, якщо інше не
встановлене засновницькими документами і прийнято обліковою політикою.

Розділ ІІІ

АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ

3.1 Аналіз рівня, структури і динаміки прибутку

Кінцевим позитивним результатом господарської діяльності підприємства є
прибуток. Прибуток – це грошовий дохід, утворений у результаті
виробничо-господарської діяльності. Прибуток виконує такі основні
функції:

оцінки підсумків діяльності підприємства;

розподілу (розподілу доходу між підприємством і державою, підприємством
і його робітниками, між сферою виробництва і невиробничою сферою);

джерела утворення фондів економічного стимулювання і соціальних фондів.

Отже, у зростанні прибутку заінтересовані як підприємство, так і
держава. На підприємствах приріст прибутку досягається не лише завдяки
збільшенню трудового внеску колективу підприємства, а й за рахунок
багатьох інших факторів. Саме тому на кожному підприємстві необхідно
систематично аналізувати формування, розподіл та використання прибутку.
Цей аналіз має надзвичайно важливе значення і для зовнішніх суб’єктів
(місцевих бюджетів, фінансових і податкових органів, банків).

Одним з важливих етапів аналізу прибутку є вивчення динаміки та
структури доходів та витрат підприємства.

Структуру витрат показано в таблиці 3.1.

Таблиця 3.1

Аналіз структури витрат і відрахувань, тис. грн..

Показник За мин. рік За звітн. рік

Відхилення Темп зростання

Сума,

грн.. Питома вага, % Сума,

грн.. Питома вага, %

ПДВ 109821 14.5 140683 16.9 30862 128.1

Собівартість реалізованої продукції

543886

71.6

560303

67.5

16417

103.0

Адміністративні витрати 53800 7.0 54200 6.5 400 100.7

Витрати на збут 36580 4.8 43508 5.2 6928 118.9

Інші операційні витрати 2190 0.3 16311 2.0 14121 744.8

Фінансові витрати 11486 1.5 12825 1.5 1339 116.6

Податок на прибуток 2197 0.3 3254 0.4 1057 148.1

Усього витрат і відрахувань 759960 100 831084 100 71124 109.4

З-поміж витрат найбільшу питому вагу має собівартість реалізованої
продукції – 71,6% у 2004році, 67,5% у звітному році. Значну частку також
становлять адміністративні витрати. Так, у 2004р. вони дорівнювали 7,0%,
а у 2005р. трохи знизились до 6,5%, і в абсолютному значенні становлять
54200тис.грн.

Дані таблиці показують, що найбільшу частку відрахувань становлять
податки на додану вартість (14,5% і 16,9%).

Виходячи з даних доходів і витрат прибуток підприємства має склад,
показаний в таблиці 3.2.

Таблиця 3.2

Прибуток підприємства, тис. грн.

Показник За минулий рік За звітний рік Відхилення

Валовий прибуток 115039 143114 28075

Фінансовий результат від операційної діяльності 22469 29095 6626

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування 10983
16270 5287

Фінансові результати від звичайної діяльності 8786

13016 4230

Чистий прибуток 8786 13016 4230

Дані таблиці показують, що найбільшу абсолютну суму має прибуток від
реалізації продукції (валовий): він зріс проти минулого року на
28075тис. грн.

Прибуток від операційної діяльності у звітному році становить
16270тис.грн., що на 6626тис. грн. більше ніж у минулому році.

Прибуток до оподаткування теж зріс на 5287 тис. грн. і в звітному році
становить 16270тис. грн.

У результаті чистий прибуток у звітному році становить 13016тис. грн.,
що на 4230тис. грн. більше ніж у минулому році.

Наступним етапом аналізу прибутку є аналіз звіту про фінансові
результати по структурі, а також в динаміці.

Аналіз динаміки та структури Звіту про фінансові результати ТзОВ „Крона”
наведено в таблиці 3.3.

Таблиця 3.3

Аналіз динаміки та структури звіту про фінансові результати

Найменування статті Код ряд. Абсолютна величина (тис. грн.) Питома вага
статті в виручці від реалізації %

Зміна (+;-)

%

1

2 2004

3 2005

4 2004

5 2005

6 7

4-3

8

6-5 9

4:3* 100

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

768746

844100

100

100

75354

109.8

ПДВ 015 109821 140683 0.14 0.17 30862 0.03 128.1

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

035

658925

703417

0.86

0.83

44492

-0.03

106.8

Собівартість реалізованої продукції

040

543886

560303

0.71

0.66

16417

-0.05

103.0

Валовий прибуток 050 115039 143114 0.15 0.17 28075 0.02 124.4

Адміністративні витрати 070 53800 54200 0.07 0.06 400 -0.01 100.7

Витрати на збут 080 36580 43508 0.05 0.05 6928 0 118.9

Інші операційні витрати 090 2190 16311 0.001 0.019 14121 0.018 744.8

Фінансовий результат від операційної діяльності

100

22469

29095

0.03

0.03

6626

0

129.5

Фінансові витрати 140 11486 12825 0.01 0.02 1339 0.01 116.6

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування

170

10983

16270

0.01

0.02

5287

0.01

148.1

Податок на прибуток 180 2197 3254 0.003 0.004 1057 0.001 148.1

Фінансові результати від звичайної діяльності

190

8786

13016

0.01

0.02

4230

0.01

148.1

Чистий прибуток 220 8786 13016 0.01 0.02 4230 0.01 148.1

Аналіз динаміки доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг) показав, що реалізація продукції у 2005р. зросла на
75354тис.грн., тобто на 9.8% порівняно з 2004роком. Відповідно чистий
дохід від реалізації зріс на 44492тис. грн., тобто на 6.8%.

Собівартість реалізації продукції порівняно з 2004роком збільшилась на
16417тис. грн. (3%). Валовий прибуток 2005р. становив 143114тис. грн.,
що на 28075тис. грн. більше ніж у минулому році, тобто на 24.4%.
Знизились адміністративні витрати і витрати на збут відповідно на
196000тис. грн. і 23072 тис. грн..

Чистий прибуток ТзОВ «Крона» в 2005р. становив 13016тис. грн., що на
4230тис. грн. (48.1%) більше ніж у 2004р.

Питома вага статей у доході (виручці) від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг) порівняно з 2004роком суттєво не змінилась.

Знизилась питома вага таких статей : чистого доходу на 0.03,
собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) на 0.05,
адміністративних витрат на 0.01, витрат на збут на 0.03.

Збільшилась питома вага таких статей як, валовий прибуток на 0.02,
фінансові витрати від звичайної діяльності на 0.01 і відповідно чистого
прибутку на 0.01.

Динаміка обсягу реалізації продукції ТзОВ „Крона” за 2003-2005р.
наведена на рисунку 3.1.

Рисунок 3.1 Динаміка обсягу реалізації продукції за 2003-2005р

Прибуток від реалізації товарної продукції визначається як різниця між
чистим доходом від реалізації продукції і собівартістю реалізованої
продукції.

Тому, в ході аналізу прибутку, важливим є дослідження обсягу реалізації
продукції.

Аналіз реалізації продукції ТзОВ „Крона” за 2003-2005рр. наведено в
таблиці 3.4.

Таблиця 3.4

Аналіз реалізації продукції

Показник 2003 2004 2005 Відхилення Питома вага, %

Абсолютні, грн

04/03 05/03 05/04 2003 2004 2005

Обсяг реалізації 848595,0 768746,0 844100,0 -79849,0 -4495,0 75354 100
100 100

– продовольчі товари 359831,0 279349,0 309437,0 -80482,0 -50394 30088
42,40 36,34 36,66

– непродовольчі товари 488764,0 489397,0 534663,0 633,0 45899 45899,0
57,60 63,66 63,34

Результати аналізу реалізації продукції показали, що обсяг реалізації у
2005р. зріс у порівнянні з 2004р. на 75354тис. грн., але зменшився у
порівнянні з 2002р. на 4 495,0 грн. і складає фактично 844 100 грн.

Обсяг реалізації продовольчих товарів у 2005р. збільшився проти 2004р. і
складає 309437тис. грн., проти 279349 тис. грн., проте порівняно з
2003р. – 359831 тис. грн. зменшився на 45899 тис. грн..

Слід зазначити, що загальний обсяг реалізації не зменшився, а навпаки
збільшився, в зв’язку з тим, що зростає обсяг реалізації непродовольчих
товарів. Так у 2004р., підприємством було реалізовано непродовольчих
товарів на суму 489 397 грн, що більше ніж у минулому році на 633, грн.
(0,13%), а у 2005р. обсяг реалізації збільшився ще на 9,39% (45899,0
грн.) проти 2003р. та на 45 266 грн. або 9,25% проти 2004р.

У зв’язку із збільшенням обсягу реалізації непродовольчих товарів
відповідно і зростає їх питома вага у загальному обсязі реалізації. Так,
у 2003р. питома вага продовольчих товарів у загальному обсязі реалізації
становила 42,40%, а непродовольчих товарів – 57,60%, у 2004р. частка
непродовольчих товарів складала вже 63,66%, а у 2005р. доля
непродовольчих товарів знову зростає і становить фактично 63,34%.

Чистий прибуток за 2005рік збільшився порівняно з 2004р. на 4230тис.
грн. На цю зміну протягом періоду вплинуло багато факторів. З метою
визначення, які фактори і як вплинули використовують факторний аналіз
впливу показників.

Факторний аналіз – це методика комплексного системного вивчення і
вимірювання впливу факторів на величину результативних показників.

Одним з прийомів проведення факторного аналізу є прийом елімінування.
Використовуючи цей прийом, можна визначити вплив кожного фактора на
прибуток від реалізації.

Аналіз впливу факторів на чистий прибуток визначається шляхом поступової
і послідовної зміни показників минулого періоду на показники звітного.
Такий факторний аналіз можна здійснити за допомогою такої формули:

ЧП = Чистий доход (виручка) від реалізації (Ф.№2,р.035) – собівартість
(Ф.№2,р.040) – інші операційні доходи (Ф.№2,р.060) – операційні витрати
(Ф.№2,р.070+080+090) + фінансові доходи (Ф.№2,р.110+120+013) – фінансові
витрати (Ф.№2,р.140+150+160) – податок на прибуток (Ф.№2,р.180) +
надзвичайні доходи (Ф.№2,р.200) – податки з надзвичайного прибутку
(Ф.№2,р.210)

ЧПмин.пер.=8786тис. грн.

Визначаємо вплив зміни чистого доходу від реалізації:

703417 – 543886 – (53800 + 36580 + 2190) – 11486 – 2197 = 53278 тис.
грн.

53278 – 8786 = 44492 тис. грн.

Визначаємо вплив зміни собівартості:

703417 – 560303 – (53800 + 36580 + 2190) – 11486 – 2197 = 36861 тис.
грн.

36861 – 44492 = -7631тис. грн.

Визначаємо вплив зміни операційних витрат:

703417 – 560303 – (54200 + 43508 + 16311) – 11486 – 2197 = 15412 тис.
грн.

15412 – 36861 = -21449 тис. грн.

Визначаємо вплив фінансових витрат:

703417 – 560303 – (54200 + 43508 + 16311) – 12825 – 2197 = 14073 тис.
грн.

14073 – 15412 = -1339 тис. грн.

Визначаємо вплив податку на прибуток:

703417 – 560303 – (54200 + 43508 + 16311) – 12825 – 3254 = 13016 тис
грн.

13016 – 14073 = -1057 тис. грн.

Факторний аналіз чистого прибутку показав, що на його позитивну зміну
вплинули такі фактори:

позитивна зміна чистого доходу (виручки) від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг) збільшила чистий прибуток на 44492 тис. грн.;

зміна собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
зменшила чистий прибуток на 7631тис. грн.;

зміна операційних витрат зменшила чистий дохід на 21449 тис. грн.;

зміна фінансових витрат зменшила чистий дохід на 1339 тис. грн.;

зміна податку на прибуток зменшила чистий дохід на 1057 тис. грн.

3.2Оцінка ефективності поточної діяльності (ділової активності)

Ділова активність підприємства проявляється в динамічності її розвитку,
досягненні поставлених цілей, ефективному використанні економічного
потенціалу, розширенні ринків збуту.

Ділову активність підприємства можна оцінювати як на якісному, так і на
кількісному рівні.

Кількісна оцінка та аналіз ділової активності можуть бути проведені за
двома напрямками:

за ступенем виконання плану за основними показниками, забезпечення
зазначених темпів їх зростання;

за рівнем ефективності використання ресурсів підприємства.

Для оцінки рівня ефективності використання ресурсів підприємства, як
правило, використовують різні показники оборотності.

Розрахунок основних показників ділової активності ТзОВ „Крона” наведено
в таблиці 3.5.

Оптимальний рівень показників ділової активності наведено в Додатку Д.

Таблиця 3.5

Розрахунок показників ділової активності

№ Показник 2003 2004 2005

1 Коефіцієнт оборотності активів 0,32 0,30 0,33

2 Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості 1,73 2,77 6,8

3 Період погашення дебіторської заборгованості (дні) 208 130 53

4 Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості 0,57 0,57 0,62

5 Період погашення кредиторської заборгованості (дні) 632 632 581

6 Коефіцієнт оборотності запасів 2,62 2,50 2,57

7 Період одного обороту запасів (дні) 137 144 140

8 Фондовіддача 0,57 0,51 0,54

9 Коефіцієнт оборотності обігових коштів 1,09 1,60 2,11

10 Період одного обороту обігових коштів (дні) 330 225 171

11 Тривалість операційного циклу (дні) 345 277 193

12 Тривалість фінансового циклу (дні) -287 -355 -388

13 Коефіцієнт оборотності власного капіталу 0,57 0,54 0,56

1. Коефіцієнт оборотності активів згідно формули 1.5

2005р.: Кт=703417.0/2112753.2=0.33;

2. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості згідно формули 1.6

2005р.:
К=703417.0/(131479.0+8485.0+4731.0+89.0+53431.0+8500.0+81.0):2=6.8;

3. Період погашення дебіторської заборгованості (дні) згідно формули 1.7

2005р.: Чд.з.=360/6.8=53;

4. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості згідно формули
1.8

2005р.: Кк.з.=560303.0/951917.5+864030.0:2=0.62;

5. Період погашення кредиторської заборгованості (дні) згідно формули
1.9

2005р.: Чк.з.=360/0.62=581;

6. Коефіцієнт оборотності запасів згідно формули 1.10

2004р.: Ко.з.=560303.0/218508.0+217619.0=2.57;

7. Період одного обороту запасів (дні) за формулою 1.11

2005р.: Чз.=360/2.57=140;

8. Фондовіддача за формулою 1.12

2005р.: Фо.ф.=703417.0/1314440.0=0.54;

9. Коефіцієнт оборотності обігових коштів за формулою 1.13

2005р.: Ко.=703417.0/333786.2=2.11;

10. Період одного обороту обігових коштів (дні) за формулою 1.14

2005р.: Чо.=360/2.11=171;

11. Тривалість операційного циклу (дні) за формулою 1.15

2005р.: Чо.ц.=140+53=193;

12. Тривалість фінансового циклу (дні) за формулою 1.16

2005р.: Чф.ц.=193-581=-388;

13. Коефіцієнт оборотності власного капіталу за формулою 1.17

2005р.: Кв.к.=703417.0/1248723.2=0.56

Коефіцієнт трансформації (коефіцієнт оборотності активів) у 2003р. склав
0,32, у 2004р. – 0,30, а у 2005р. – 0,33. Це означає, що у 2005р. 33коп.
чистої виручки від реалізації продукції припадає на 1 грн. активів , у
2004р. та 2003р. – 30коп. та 32 коп. відповідно. Спостерігається
позитивна зміна цього показника.

Період погашення дебіторської заборгованості складає 208 днів у 2002р.,
130 днів у 2004р. та 53 дні у 2005р. Таким чином дебіторська
заборгованість повертається підприємству в середньому за 53 дні.

ТзОВ «Крона» погашає свою заборгованість перед кредиторами у 2005р. за
581 день, 632 дні у 2004р. та 2003р. Слід зазначити, що заборгованість,
не погашена з настанням термінів сплати, є простроченою. Кредитор у разі
невиконання позичальником у передбачені терміни своїх кредитних
зобов’язань може подати на нього позов і в судовому порядку вимагати не
лише повернення боргу, а й повного відшкодування збитків. У разі
невиконання позичальником рішень суду про сплату заборгованості суд
оголошує боржника неплатоспроможним і застосовує механізм банкрутства,
який водночас є й механізмом вибору ефективного власника, і механізмом
запобігання можливій ланцюговій реакції поширення неплатежів між
господарюючими суб’єктами.

Тому керівництву даного підприємства особливу увагу слід звернути на те,
щоб ця заборгованість не стала простроченою.

Період часу, протягом якого запаси перетворюються на реалізовані товари
складає у звітному році 140 днів проти 137 днів у 2003р. Таким чином
запаси у звітному періоді затримувались на складі в середньому 140 днів.

Фондовіддача основних фондів складає у 2003р. 0,57, у 2004р. цей
показник зменшився на 0,06, але у 2005р. знову зріс на 0,03 і складає
0,54. Отже, 53 коп. виручки від реалізації товарів припадає на 1 грн.
основних фондів у 2005р.

Тривалість одного обороту обігових коштів 171 день у 2005р. проти 330
днів у 2003р., це означає, що підприємство в середньому в 2005р.
витрачає 170 днів від закупівлі товарів у виробників чи посередників до
отримання коштів за реалізовані товари.

Тривалість операційного циклу на підприємстві складає 193 дні у 2005р.,
що на 34 дні менше ніж у минулому році. Тривалість перетворення товарів,
на грошові кошти складає 193 дні у 2005р., 277 днів у 2004р. та 345 днів
у 2003р. Підприємство живе в «борг», оскільки значення показника
фінансового циклу від’ємне.

Коефіцієнт оборотності власного капіталу у 2005р. склав 0,56 проти0,54 у
2004р., тобто 56 коп. чистої виручки припадає на 1 грн. власного
капіталу у 2005р., у 2004р. – 54 коп., у 2003р. – 57 коп.

Динаміка показників оборотності в днях зображена на рис. 3.2.

Вивчаючи порівняльну динаміку абсолютних показників ділової активності,
оцінюють відповідність їх оптимальному співвідношенню, яке дістало назву
„золоте правило економіки підприємництва”.

Проаналізуємо оптимальне співвідношення для ТзОВ „Крона”.

Рисунок 3.2.Динаміка показників оборотності

Перше співвідношення (темп зростання чистого прибутку і темп зростання
виручки): 148,1>109,8. А це означає, що на підприємстві прослідковується
зростання рентабельності діяльності.

Друге співвідношення (темп зростання виручки і темп зростання середньої
величини активів): 109,8>96,19. Отже, на ТзОВ „Крона” виручка зростає
випереджувальними темпами порівняно з активами, а це означає прискорення
оборотності активів.

Третє співвідношення: 148,1>96,19. Отже, це означає збільшення чистої
рентабельності активів.

3.3Аналіз рентабельності підприємства

Рентабельність – це показник, який характеризує економічну ефективність.
Економічна ефективність – це відносний показник, який порівнює отриманий
ефект з витратами або ресурсами, використаними для досягнення цього
ефекту.

Для розрахунку рівня рентабельності підприємств можуть
використовуватися: загальна сума прибутку; прибуток від реалізації
продукції (робіт, послуг), тобто від основної діяльності; прибуток від
інших видів діяльності (фінансової, інвестиційної). При цьому прибуток
порівнюється з авансованою вартістю, яку можна визначити в різних
варіантах (весь капітал підприємства, власний капітал, позиковий
капітал, основний капітал, оборотний капітал).

Показники рентабельності характеризують ефективність роботи підприємства
в цілому, прибутковість різних напрямів діяльності, окупність витрат. Ці
показники більш повно, ніж прибуток, характеризують остаточні результати
господарювання.

Показники рентабельності визначаються у коефіцієнтах або у відсотках і
показують частку прибутку в кожній грошовій одиниці витрат, або частку
товарної продукції в її собівартості.

На підприємстві ТзОВ “Крона” основним показником характеристики
ефективності його роботи, доходності різних напрямків діяльності є
рентабельність. Більш повніше, ніж прибуток рентабельність характеризує
кінцеві результати господарювання, тому її величина показує відношення
ефекту з наявними або використаними ресурсами.

Розрахунок основних показників рентабельності для ТзОВ „Крона” за
2003-2005рр. наведено в таблиці 3.6.

Таблиця 3.6

Розрахунок показників рентабельності підприємства

№ Показник 2003 2004 2005

1 Рентабельність активів за прибутком від звичайної діяльності (%) 0,5
0,4 0,62

2 Рентабельність капіталу (активів) за чистим прибутком (%) 0,5 0,4 0,62

3 Рентабельність власного капіталу (%) 0,88 0,71 1,04

4 Рентабельність виробничих фондів (%) 0,89 0,67 0,99

5 Рентабельність реалізованої продукції за прибутком від реалізації (%)
13,13 12,96 13,56

6 Рентабельність реалізованої продукції за чистим прибутком (%) 1,55
1,32 1,85

7 Рентабельність реалізованої продукції за прибутком від операційної
діяльності (%) 3,92 3,41 4,14

8 Період окупності капіталу (дні) 200 250 162

9 Період окупності власного капіталу (дні) 114 142 96

1. Рентабельність активів за прибутком від звичайної діяльності
розраховується за формулою 1.18

2005р.: Rзв.=13016.0/2112753.2=0.62;

2. Рентабельність капіталу (активів) за чистим прибутком розраховується
за формулою 1.19

2005р.: RА=13016.0/2112753.2=0.62;

3. Рентабельність власного капіталу 1.20

2005р.: Rв.к.=13016.0/1248723.2=1.04;

4. Рентабельність виробничих фондів 1.21

2005р.: Rв.ф.=13016.0/1314440.0=0.99;

5. Рентабельність реалізованої продукції за прибутком від реалізації
1.22

2005р.: RQ=143114.0-34200.0-13508.0/703417.0=13.56;

6. Рентабельність реалізованої продукції за прибутком від операційної
діяльності 1.23

2005р.: RQо.д.=29095.0/703417.0=4.14;

7. Рентабельність реалізованої продукції за чистим прибутком 1.24

2005р.: RQЧ.=13016.0/703417.0=1.85;

8. Період окупності капіталу 1.25

2005р.: Тк.=2112753.2/13016.0=162;

9. Період окупності власного капіталу 1.26

2005р.: ТВ.К.=1248723.2/13016.0=96

На основі таблиці 3.6 можна зробити наступні висновки щодо показників
рентабельності ТзОВ „Крона”.

0,5% прибутку від звичайної діяльності припадає на 1 грн. коштів,
інвестованих в активи, таку ситуацію спостерігали у 2003р., що
стосується 2004р., то тут тільки 0,4% прибутку від звичайної діяльності
припадає на 1 грн. коштів, інвестованих в активи. У 2005р. значення
цього показника збільшилось і становить 0,62%. На мою думку, цей
показник мав би бути більшим. Але позитивним є те, що у 2005р.
спостерігається збільшення значення цього показника в порівнянні з
іншими періодами.

Рентабельність капіталу за чистим прибутком склала у 2003р. 0,5%, у
2004р. – 0,4%, а у 2005р. – 0,62%, тобто 0,62% чистого прибутку припадає
на 1 грн. інвестованих в активи кошти у 2005р.

Що стосується рентабельності власного капіталу, то 0,88% чистого
прибутку припадає на 1 грн. власного капіталу у 2003р., у 2004р. цей
показник зменшився і становив 0,71%, а у 2005р. 1,04% чистого прибутку
припадає на 1 грн. власного капіталу.

Рентабельність виробничих фондів теж є невисокою, оскільки у 2003р.
тільки 0,89% чистого прибутку припадає на одиницю вартості виробничих
фондів, у 2004р. – 0,67%, але значення показника в 2005р.збільшився в
порівнянні з 2003р. та 2004р. і становить 0,99%.

13,13% прибутку від реалізації припадає на 1 грн. виручки у 2003р. У
2004р. рентабельність реалізованої продукції за прибутком від реалізації
становив 12,96%, що на 0,6% менше ніж у 2005р. (13,56%).

Рентабельність реалізованої продукції за прибутком від операційної
діяльності складає у 2003-2004р. 3,92% та 3,41% відповідно. У 2005р.
4,14% прибутку від операційної діяльності припадає на 1 грн. виручки від
реалізації.

1,55% чистого прибутку припадає на 1 грн. виручки від реалізації
продукції у 2003р., у 2004р. – 1,32% та 1,85% – у 2005р.

Аналіз показників рентабельності показав, що дуже мала частина прибутку
припадає на різні види економічних показників, зокрема: власний капітал,
інвестовані в активи кошти, виробничі фонди, виручку від реалізації.

Показниками, які належать до групи показників рентабельності належить
також період окупності капіталу та період окупності власного капіталу,
розрахунок яких наведений в таблиці 3.6.

Період окупності капіталу характеризує за який період кошти, що
інвестовані в активи будуть компенсовані чистим прибутком. У 2003р. цей
період склав 200 днів, а у 2004р. – збільшився до 250 днів, у звітному
періоді цей показник зменшився і складає 162 дні, це зменшення є
позитивним для подальшої діяльності даного підприємства.

Період окупності власного капіталу показує за який період власний
капітал буде компенсований чистим прибутком. У 2005р. значення цього
показника становило 96 днів, що менше ніж у минулому році на 96 днів.

Тенденція зміни показників рентабельності наведена на рисунку 3.3.

Рисунок 3.3 Динаміка показників рентабельності

Основною метою аналізу прибутку і рентабельності підприємства є
визначення і підрахунок можливих резервів зростання прибутку.

Основні резерви збільшення прибутку:

1.Резерв зростання прибутку від використання резервів обсягів
реалізації.

Аналіз обсягу реалізованої продукції визначив, що ТзОВ „Крона” в
плановому періоді має резерв збільшення обсягу продажу в обсязі
30000тис. грн., а рентабельність продукції у звітному періоді становить
12,96%. Тоді сума резерву становитиме

30000*12,96/100+12,96=3442тис. грн.

Отже, збільшивши обсяги реалізації до 30000тис. грн. підприємство
отримає зростання прибутку на 3442 тис. грн.

2.Резерви зростання прибутку від зниження собівартості товарної
продукції. Досліджено, що в плановому періоді є можливість зниження
собівартості продукції на 0,1грн. на 1грн. продукції, а реалізовано
продукції в звітному періоді 844100тис. грн. і можливе зростання обсягу
реалізації на 30000тис. грн. Тоді сума резерву становитиме

0,1*(844100+30000)=87410тис.грн.

Отже, зниження собівартості товарної продукції на 0,1грн. на 1грн.
продукції підприємство отримає зростання прибутку на 87410тис. грн.

Таким чином, зальний резерв збільшення прибутку за рахунок збільшення
обсягів реалізації і зниження собівартості товарної продукції становить
90852тис. грн.

ВИСНОВОК

На підставі проведеного дипломного дослідження можна зробити наступні
висновки:

Розвиток ринкових відносин підвищує відповідальність і самостійність
підприємств в розробці і прийнятті управлінських рішень по забезпеченню
ефективності їх діяльності. Результати виробничої, комерційної,
фінансової та інших видів господарської діяльності залежать від
різноманітних факторів, які знаходяться в певному зв’язку між собою та
підсумовуючими показниками. Їх дія і взаємодія різноманітні по своїй
силі, характеру та часу. Причини та умови, створюючі ці фактори, також
різні. Не визначаючи і не оцінюючи напрямок, активність і час їх дії,
неможна забезпечити ефективність управління. Якісно виконати цю роботу
можна тільки з допомогою комплексного аналізу господарської діяльності,
який відповідає сучасним вимогам розвитку ринкової економіки.

На основі проведеного дослідження випливає, що кінцевий фінансовий
результат враховує результати за всіма видами діяльності підприємства,
підбиваючи загальний підсумок. Крім того, що прибуток характеризує
остаточний фінансовий результат діяльності підприємства, розмір його
грошових накопичень, він є головним джерелом фінансування витрат на
виробничий і соціальний розвиток підприємства, а платежі до бюджету за
рахунок податку на прибуток – важливий елемент доходів держави. Це
означає, що доходи підприємства повинні задовольняти не тільки його
фінансові потреби, але й потреби держави на фінансування суспільних
фондів споживання, розвиток науки, освіти, охорони здоров’я, проведення
екологічних заходів тощо.

Заслуговує уваги організація ведення бухгалтерського обліку на ТзОВ
„Крона”, зокрема облік фінансових результатів та використання прибутку.
Для організації Бухгалтерського обліку підприємство використовує
1С:Бухгалтерія, що в сьогоденних умовах є вкрай необхідним та забезпечує
достовірність, якість і оперативність обробки та отримання інформації.
Внаслідок чого забезпечується та досягається рівність і відповідність
аналітичного та синтетичного обліку фінансових результатів.

З проведеного аналізу фінансових результатів, отриманих протягом
звітного періоду, випливає, що діяльність підприємства є прибутковою.
Формування прибутку відбулося за рахунок збільшення виручки від
реалізації продукції (товарів). Чистий прибуток ТзОВ „Крона” в 2005р.
становив 13016тис. грн., що на 4230тис. грн. (48.1%) більше ніж у 2004р.

Обсяг реалізації продовольчих товарів у 2005р. збільшився проти 2004р. і
складає 309437тис. грн., проти 279349 тис. грн., проте порівняно з
2003р. – 359831 тис. грн. зменшився на 45899 тис. грн.. Слід зазначити,
що загальний обсяг реалізації не зменшився, а навпаки збільшився, в
зв’язку з тим, що зростає обсяг реалізації непродовольчих товарів. Так,
у 2005р., підприємством було реалізовано непродовольчих товарів на суму
489 397 грн, що більше ніж у минулому році на 633, грн. (0,13%).

Факторний аналіз чистого прибутку ТзОВ „Крона” показав, що на його
позитивну зміну вплинули такі фактори і в такому обсязі: позитивна зміна
чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг) збільшила чистий прибуток на 44492 тис. грн.; зміна собівартості
реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) зменшила чистий прибуток
на 7631тис. грн.; зміна операційних витрат зменшила чистий дохід на
21449 тис. грн.; зміна фінансових витрат зменшила чистий дохід на 1339
тис. грн.; зміна податку на прибуток зменшила чистий дохід на 1057 тис.
грн.

Тривалість одного обороту обігових коштів 171 день у 2005р. проти 330
днів у 2003р., це означає, що підприємство в середньому в 2005р.
витрачає 170 днів від закупівлі товарів у виробників чи посередників до
отримання коштів за реалізовані товари. Тривалість операційного циклу на
підприємстві складає 193 дні у 2005р., що на 34 дні менше ніж у минулому
році. Тривалість перетворення товарів, на грошові кошти складає 193 дні
у 2005р., 277 днів у 2004р. та 345 днів у 2003р. Підприємство живе в
«борг», оскільки значення показника фінансового циклу від’ємне.

Позитивної оцінки заслуговує підвищення рентабельності реалізованої
продукції, а зокрема зростання коефіцієнтів таких як: рентабельність
активів за прибутком від звичайної діяльності, рентабельність капіталу
(активів) за чистим прибутком, рентабельність власного капіталу,
рентабельність виробничих фондів, рентабельність реалізованої продукції
за прибутком від реалізації, рентабельність реалізованої продукції за
чистим прибутком, рентабельність реалізованої продукції за прибутком від
операційної діяльності.

Рентабельність капіталу за чистим прибутком склала у 2003р. 0,5%, у
2004р. – 0,4%, а у 2005р. – 0,62%, тобто 0,62% чистого прибутку припадає
на 1 грн. інвестованих в активи кошти у 2005р. Що стосується
рентабельності власного капіталу, то 0,88% чистого прибутку припадає на
1 грн. власного капіталу у 2003р., у 2004р. цей показник зменшився і
становив 0,71%, а у 2005р. 1,04% чистого прибутку припадає на 1 грн.
власного капіталу.

Загалом аналіз показників рентабельності показав, що дуже мала частина
прибутку припадає на різні види економічних показників, зокрема: власний
капітал, інвестовані в активи кошти, виробничі фонди, виручку від
реалізації.

Аналіз резервів збільшення прибутку ТзОВ „Крона” показав, збільшення
прибутку за рахунок збільшення обсягів реалізації і зниження
собівартості товарної продукції становить 90852тис. грн.

Отже проведений аналіз свідчить, що діяльність ТзОВ „Крона” є
прибутковою. Проте, підприємство в своєму розпорядженні має більше
коштів, ніж може ефективно використати, що призводить до погіршення
ефективного використання всіх видів активів та впливає на кінцевий
фінансовий результат.

Для ТзОВ „Крона” в майбутніх періодах можна запропонувати:

підвищення оборотності обігових коштів шляхом зменшення дебіторської
заборгованості, що значно збільшить платоспроможність підприємства;

вчасне погашення позик та кредитів, а також зменшення питомої ваги
залучених коштів у структурі загального капіталу;

здійснити перевірку реальності укладених договорів.

розширення асортименту продукції та його оновлення, що призведе до
збільшення конкурентоспроможності підприємства на ринку;

покращити фінансовий стан можна за рахунок розробки нових проектів
реалізації продукції, будівництво механізованих складів за прогресивними
проектами;

збільшити прибуток можливо за рахунок збільшення обсягу реалізації
продукції та шляхів зниження собівартості товарної продукції.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в
Україні». – Урядовий кур’єр. – 2000. – 18 травня.

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку
активів, капіталу, зобов’язань господарських операцій підприємств і
організацій. – ВВР. – 2002. – № 105.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок подання фінансової
звітності» – Урядовий кур’єр. – 2000. – 28 лютого.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до
фінансової звітності». – ВВР. – 1999.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс». – ВВР. – 1999.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові
результати». – ВВР. – 1999.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід». – ВВР. – 1999.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» – ВВР. – 1999.

Білуха М. та ін. Застосування АРМ бухгалтера в обліку і контролі на
підприємстві // Бухгалтерський облік і аудит. – 2003. – №12. – с.3-8.

Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – К.: 2000. –
692с.

Бутинець Ф. Ф., Економічний аналіз. Навчальний посібник, Житомир, ПП
«Рута» 2001.

Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник для студентів
вузів спеціальності 7.050 106 «Облік і аудит» / Вид. 2-ге, доп. і
перероб. – Житомир: ЖІТІ, 2000.

Бутинець Ф.Ф. та ін. Інформаційні системи бухгалтерського обліку:
Підручник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050
106 «Облік і аудит». / Ф.Ф.Бутинець, С.В.Івахненков, Т.В.Давидюк,
Т.В.Шахрайчук. За ред. проф. Ф.Ф.Бутинця. – 2-ге вид., перероб. і доп. –
Житомир: ПП «Рута», 2002. – 544с.

Бутинець Ф.Ф., Виговська Н.Г., Малюга Н.М., Петренко Н.І. Контроль і
ревізія: Підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих
навчальних закладів. / За редакцією проф.. Ф.Ф. Бутинця. – 3-тє вид.
перероб. і доп. – Житомир: ПП «Рута», 2002. – 544с.

Бутинець Ф.Ф., Малюга Н.М. Бухгалтерський облік: облікова політика і
план рахунків, звітність: Навчальний посібник для студ. вищих навч.
закл. Спеціальності 7.050 106 «Облік і аудит». / За ред. проф.
Ф.Ф.Бутинця; 3-тє вид. перероб. і доп. – Житомир: ПП «Рута», 2001. –
512с.

Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні:
Навчально-практичний посібник / За ред. С.Ф.Голова. – Дніпропетровськ,
ТОВ «Балаж-клуб», 2000.

Бухгалтерський облік в галузях економіки: Підруч. для студ. вищ. навч.
закл. / В.Б. Загожай, М.Ф.Базась, М.М.Матюха, В.М.Базась; За ред.
В.Б.Загожая, М.Ф.Базася. – К.: МАУП, 2005. – 968с.

Бухгалтерський облік в Україні. Навч. посібник. За ред. Р.Л. Хом’яка. –
2-ге вид., доп. і перероб. – Львів: Національний університет
«Львівська політехніка» (Інформаційно-видавничий центр «ІНТЕЛЕКТ+»
Інституту післядипломної освіти), «Інтелект-Захід», 2003. – 820с.

Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / За ред. проф.
Ф.Ф.Бутинця; 6-тє вид. перероб. і доп. – Житомир: ПП «Рута», 2001.

Виноградська А.М. Комерційне підприємництво: сучасний стан, стратегії
розвитку. Монографія, Київ, КНЕУ 2004.

Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік та фінансова звітність
за міжнародними стандартами. Практичний посібник. – К.: Лібра, 2004. –
880с.

Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: 2001. Навч. посібник / За
ред. М.В. Кужельного. – 6-те вид. – К.: А.С.К.,2001. – 272с. –
(Економіка. Фінанси. Право)

Грицай О.М. Інформаційно-пошукові системи податкового і бухгалтерського
обліку. // Все про бухгалтерський облік. – 2003. – 18 грудня. – с.
19-21.

Гуцайлюк З. Прогнозний (стратегічний) облік і сучасні проблеми розвитку
теорії бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. –
№11.

Економічний аналіз: Навчальне видання / В.Я. Дмитрук, В.Г. Магас,
Л.В.Соловйова, С.М. Яременко. – К.: НМЦ Укоопспілки «Укоопосвіта», 2000.
– 54с.

Економічний аналіз: Навч. посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурачевський, М.І.
Горбатюк; За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченька. – К.: КНЕУ, 2001. –
540с.

Єлейно Я.І., Кандиба О.М., Лапішко М.Л., Смовженко Т.С. Основи
фінансового аналізу. – Львів: Львівський банківський інститут
Національного банку України, 2000. – 141с.

Загородний В.П. Бухгалтерський облік в Україні (з використанням нац.
стандартів): Підручник для студентів вузів / 5-те вид., доп. і перероб.
– К.: А.С.К., 2001.

Іхватенко В.М. Курс економічного аналізу: Навч. посіб. – 3-те вид., доп.
і перероб. – К.: Знання-Прес, 2002. – 190с.

Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2000. – 152с.

Кобилянська О.І. Фінансовий облік: Навч. посібник. – К.: Знання, 2004. –
473с.

Кононенко О. Читаємо фінансову звітність. – Х.: Фактор, 2000. – 96с.

Контроль і ревізія. Навч. посібник. Нормативно-практичні матеріали. –
3-те вид., доп. і перероб. – Львів: Національний університет «Львівська
політехніка», «Інтелект-Захід», 2004. – 328с.

Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. Навч.
посібник – К.: Т-во «Знання», КОО, 2000 – 378с.

Косміна Р. Деякі дискусні питання сучасного бухгалтерського обліку в
Україні. // Бухгалтерський облік і аудит. – 2005. – №3.

Кужельний М.В., Лінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник –
К.: КНЕУ, 2001.

Лисенко Н.М. Вдосконалення методологічних засад автоматизації обліку
суб’єктів господарювання // Актуальні проблеми економіки. – 2005 – №8.

Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік: Підручник. – Київ: Видавництво
„Центр навчальної літератури”, 2005. – 632с.

Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та
фінансово-економічного стану підприємства: Навч. посібник. – К.: Вища
школа, 2003. – 278с.

Мец В.О. Економічний аналіз (Збірник практичних завдань і тестів за
даними П(С)БО): Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 236с.

Мних Є.В. Економічний аналіз: Підручник – Київ: ЦУЛ, 2003. – 412с.

Національні стандарти бухгалтерського обліку: Нормативно-правові акти //
Податки та бухгалтерський облік. – 2005. – №8 (спецвипуск).

Організація бухгалтерського обліку. Підручник для студентів
спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів. / За ред. проф.
Бутинця Ф.Ф. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Житомир: ПП «Рута», 2002. –
592с.

Попович П.Я. Економічний аналіз суб’єктів господарювання: Підручник. –
Тернопіль: Економічна думка, 2001. – 454с.

Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. –
К.: Знання, 2004. – 654с.

Сопко В.В. Бухгалтерський облік. Навч. посібник / Вид. 3-тє, перероб. і
доп. – К.: КНЕУ, 2000.

Тарасенко Н.В. Економічний аналіз. Навчальний посібник. – 3-тє видання,
перероблене. – Львів: “Новий світ – 2000”, 2004.

Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України:
Підручник для студ. економ. спец. вищ. навч. закл. – 6-те вид. – К.:
А.С.К., 2001. – 784с.

Фаріон І.Д., Захарків Т.Д. Фінансовий аналіз. Навчальний посібник. –
Тернопіль. 2000 р.

Фролова Т.О. Фінансовий аналіз. Навчально-методичний посібник для
самостійного вивчення і практичні завдання: – К.: Вид-во Європейського
університету. – 2005. – 253с.

Цал-Цалко Ю.С. Фінансова звітність підприємств та її аналіз: Навч.
посібник. – 2-гє вид., перероб. і доп. – Київ: ЦУЛ, 2002. – 360с.

Чебанова Н.В., Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник.
– К.: Видавничий центр «Академія», 2002. – 672с.

Череп А.В. Економічний аналіз: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2005.
– 160с.

Чернелевський Л.М. Економічний аналіз на підприємствах промисловості і
торгівлі. Підручник. – К., 2003. – 312с.

Шиян Д.В., Строченко Н.І. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. – К.:
Видавництво А.С.К., 2003. – 240с.

Додаток А

Основні бухгалтерські проводки по рахунку 79 “Фінансові результати”

Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки

Дебет Кредит

1 Списано витрати виробництва на фінансовий результат 79 “Фінансові
результати” 23 “Виробництво”

2 Списано на фінансовий результат собівартість реалізованої продукції
підприємствами, що використовують тільки 8 клас рахунків 79 “Фінансові
результати” 26 “Готова продукція”

3 Відображено нерозподілений прибуток підприємства звітного періоду 79
“Фінансові результати” 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)”

4 Списано на фінансовий результат суми, що належать до виключення із
складу доходів 79 “Фінансові результати” 70 “Доходи від реалізації”

5 Списано на фінансовий результат собівартість реалізації протягом
звітного періоду 79 “Фінансові результати” 90 “Собівартість реалізації”

6 Списано на фінансовий результат адміністративні витрати, понесені
протягом звітного періоду 79 “Фінансові результати” 92 “Адміністративні
витрати”

7 Списано на фінансовий результат витрати операційної діяльності,
понесені протягом звітного періоду 79 “Фінансові результати” 94 “Інші
витрати операційної діяльності”

8 Списано на фінансовий результат фінансові витрати, понесені протягом
звітного періоду 79 “Фінансові результати” 95 “Фінансові витрати”

9 Списано на фінансовий результат понесені протягом звітного періоду
витрати від інвестицій, які обліковуються за методом участі в капіталі
79 “Фінансові результати” 96 “Витрати від участі в капіталі”

10 Списано на фінансовий результат інші витрати, понесені протягом
звітного періоду 79 “Фінансові результати” 97 “Інші витрати”

11 Списано на фінансовий результат витрати, понесені протягом звітного
періоду при нарахуванні податку на прибуток, отриманий за даними
бухгалтерського обліку 79 “Фінансові результати” 98 “Податки на
прибуток”

12 Списано на фінансовий результат витрати, понесені протягом звітного
періоду у зв’язку із надзвичайними подіями 79 “Фінансові результати” 99
“Надзвичайні витрати”

13 Відображено непокритий збиток звітного періоду 44 “Нерозподілені
прибутки (непокриті збитки)” 79 “Фінансові результати”

14 Списано дохід, одержаний підприємством у звітному періоді внаслідок
основної операційної діяльності 70 “Доходи від реалізації” 79 “Фінансові
результати”

15 Списано дохід, отриманий підприємством у звітному періоді внаслідок
іншої операційної діяльності 71 “Інший операційний дохід” 79 “Фінансові
результати”

16 Списано дохід, одержаний підприємством у звітному періоді від
інвестицій, що обліковуються за методом участі в капіталі 72 “Дохід від
участі в капіталі” 79 “Фінансові результати”

17 Списано дохід, одержаний підприємством у звітному періоді від іншої
фінансової діяльності 73 “Інші фінансові доходи” 79 “Фінансові
результати”

18 Списано дохід, одержаний підприємством у звітному періоді від
звичайної діяльності, яка не є фінансовою і операційною 74 “Інші доходи”
79 “Фінансові результати”

19 Списано дохід, одержаний підприємством у звітному періоді внаслідок
надзвичайних подій 75 “Надзвичайні доходи” 79 “Фінансові результати”

Додаток Б

Можливості аналізу фінансових результатів за інформацією обліку П(С)БО

п/п Завдання аналізу фінансових результатів

Зміст досліджуваних показників

1. Загальна оцінка досягнутого рівня обсяг і динаміка валового, чистого
прибутку (збитку) в цілому і за видами діяльності;

рентабельність авансового капіталу і витрат та її динаміка

2. Структурні зміни у формуванні фінансових результатів зміна питомої
ваги прибутку (збитку) звичайної і надзвичайної діяльності;

зміна питомої ваги прибутку (збитку) операційної, інвестиційної та
фінансової діяльності;

зміна частки прибутку (збитку) від участі в капіталі;

вплив податків і зборів на формування чистого прибутку (збитку)

3. Резерви збільшених фінансових результатів обсяг втрат прибутку у
зв‘язку з неправильним визнанням доходів і витрат;

обсяг недоотримання прибутку за факторами обсягу, структури,
собівартості і цін;

обсяг втрат прибутку від участі в капіталі

4. Фінансові результати акціонерної діяльності зміна чистого прибутку в
розрахунку на просту акцію;

дивіденди на просту акцію;

частка прибутку (збитку) від інвестицій в асоційовані підприємства від
спільної діяльності і від інвестицій у дочірні підприємства;

зміна чистого прибутку власників простих акцій під впливом дивідендів на
привілейовані акції

5. Відносні характеристики прибутковості (збитковості) співвідношення
валового (чистого) прибутку до всього авансованого (власного чи
залученого) капіталу;

співвідношення чистого прибутку до фінансових інвестицій (у тому числі
довгострокових і поточних);

дивіденди на акціонерний капітал;

рентабельність акцій;

інші

Додаток В

Показники звіту про фінансові результати та джерела інформації

Стаття звіту про фінансові результати Код

рядка Джерела інформації та

інші примітки

Дохід (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг) 010 Кредит
рахунка 70

Податок на додану вартість 015 Кредит рахунка 64 в частині ПДВ

Акцизний збір 020 Кредит рахунка 64 в частині АЗ

Інші вирахування з доходу 030 Рахунок 704

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

Ряд.010 мінус сума рядків 015-013

Собівартість реалізованої продукції(товарів, робіт, послуг)

040

Рахунок 90

Валовий

прибуток

050

Ряд. 035 мінус ряд. 040

збиток 055 Ряд.035 мінус ряд. 040

Інші операційні доходи 060 Рахунок 71

Адміністративні витрати 070 Рахунок 92

Витрати на збут 080 Рахунок 93

Інші операційні витрати 090 Рахунок 090

Фінансові результати від операційної діяльності

прибуток

збиток 100

105 Ряд.050 або 055 плюс ряд.060 мінус сума рядків 070,080,090

Доход від участі в капіталі 110 Рахунок 72

Інші фінансові доходи 120 Рахунок 74

Фінансові витрати 140 Рахунок95

Втрати від участі в капіталі 150 Рахунок 96

Інші витрати 160 Рахунок 97

Фінансові результати від операційної діяльності до оподаткування

прибуток

збиток 170

175 Ряд. 100 або 105 плюс рядки 110, 120, 130 мінус сума рядків 140,
150, 160

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 Субрахунок 981

Фінансові результати від звичайної діяльності

прибуток

збиток 190

195 Ряд. 170 або 175 мінус ряд.180

Надзвичайні

доходи

200

Рахунок 75

витрати 205 Рахунок 99

Податки з надзвичайного доходу 210 Субрахунок 982

Чистий:

прибуток

збиток 220

225 Ряд. 190 або 195 плюс або мінус ряд.200, ряд.210, ряд.205

Додаток Г

Формування фінансових результатів

1. Фінансові результати.

1.1. Дохід (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг)

1.2. Податок на додану вартість

1.3. Акцизний збір

1.4. Інші вирахування з доходу

1.5. Чистий дохід (п.1.1 – п.1.2 – п. 1.3 – п. 1.4)

2. Собівартість реалізованої продукції

3. Валовий (п.1.5 – п. 2)

3.1. Прибуток

3.2. Збиток

4. Інші операційні доходи

5. Адміністративні витрати

6. Витрати на збут

7. Інші операційні витрати

8. Фінансові результати від операційної діяльності

(п. 3 + п. 4 – п. 5 – п.6)

8.1 Прибуток

8.2 Збиток

9. Дохід від участі в капіталі

10. Інші фінансові доходи

11. Фінансові витрати

12. Втрати від участі в капіталі

13. Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування

(п. 8 + п. 9 + п. 10 – п. 11 – п. 12)

13.1. Прибуток

13.2. Збиток

14. Податок на прибуток від звичайної діяльності

15. Фінансові результати від звичайної діяльності

15.1 Прибуток

15.2 Збиток

16. Надзвичайні:

16.1. Прибуток (відшкодування страхових компаній).

16.2. Збиток (стихійні лиха, пожежі та інші)

17. Податки з надзвичайного прибутку

18. Чистий:

18.1. Прибуток

18.2. Збиток

Додаток Д

Аналіз показників ділової активності підприємства

№ п/п Показник Методика розрахунку Оптимальний рівень

1. Прибуток на 1грн. реалізованої продукції Прибуток від
реалізації/Обсяг реалізації Більше 20

2. Коефіцієнт ділової активності Обсяг реалізації/Середня величина
валюти балансу Більше 1,00

3. Коефіцієнт ефективності використання фінансових ресурсів

Прибуток/Середня величина валюти балансу

Більше 0,20

4. Коефіцієнт використання власних коштів Чистий прибуток/ Середня
величина валюти балансу Більше 0,5

5. Коефіцієнт вигідності підприємства Коефіцієнт використання власних
коштів/Середній коефіцієнт дохідності цінних паперів Більше 1,2

6. Продуктивність праці одного робітника Обсяг реалізації
/Середньоспискова кількість робітників Залежить від напряму д-сті
підп-ва

7. Фондовіддача, грн. Обсяг реалізації/Середньорічна вартість основних
засобів Більше 3,0

8. Оборотність коштів у розрахунках, оборотів Обсяг реалізації/Середня
дебіторська заборгованість Більше 18

9. Оборотність коштів у розрахунках, днів 360/Показник 8 Менше 20 днів

10. Оборотність виробничих запасів, оборотів Витрати на
виробництво/Середні виробничі запаси Більше 8

11. Оборотність виробничих запасів, днів 360/Показник 10 Менше 45 днів

12. Тривалість операційного циклу, днів Показник 9 + Показник 11 Менше
60

13. Оборотність оборотних запасів, оборотів Обсяг реалізації/Середня
величина оборотних активів Більше 7

14. Оборотність оборотних засобів, днів 360/Показник 13 Менше 52

15. Оборотність власного капіталу, оборотів Обсяг реалізації/Середня
сума власного капіталу Більше 8

16. Оборотність всього капіталу Обсяг реалізації/Середня валюта балансу
Більше 5

17. Коефіцієнт стійкості економічного зростання Чистий прибуток –
Дивіденди, видані акціонерам/Власний капітал Більше 0,5

18. Період окупності власного капіталу, років Середня величина власного
капіталу/Чистий прибуток 7 років

Види діяльності підприємства

Звичайна

Надзвичайна

Операційна

Фінансова

Інвестиційна

Узагальнюючий аналіз фінансових результатів

Аналіз утворення прибутку (збитку) за видами діяльності

Звичайної

Надзвичайної

Операційної

Інвестиційної

Фінансової

Аналіз рентабельності

Вкладеного капіталу

Інвестицій

Витрат

Аналіз розподілу прибутку

Оподаткування

Дивіденди

Інші цілі

Документи з обліку доходів і фінансових результатів підприємства

Журнал-ордер по 79 рахунку

Головна книга

Звіт про фінансові результати

Допоміжні книги з обліку доходів і фінансових результатів

Оборотні відомості за аналітичними рахунками доходів і фінансових
результатів

Звірка даних

Операційні витрати

Операційна діяльність

Звичайна діяльність

Інша діяльність

Надзвичайна діяльність

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020