.

Організація обліку бюджетів усіх рівнів Міністерством фінансів і його органами на місцях (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1441
Скачать документ

§ 2. Організація обліку бюджетів усіх рівнів Міністерством фінансів і
його органами на місцях

Головною метою Міністерства фінансів є за-

безпечення виконання Державного бюджету України, а

фінансових органів — виконання місцевих бюджетів, що

потребує чіткої інформації про виконання дохідної та

видаткової частин бюджету.

Залежно від періоду виконання бюджету доходи

можна поділити на планові і касові, а видатки — на

фактичні та касові.

Планові доходи — доходи, які заплановані в бюджеті,

нараховуються державною податковою адміністрацією і

повинні по даних фінорганів надійти в дохід бюджету.

До них належать податки.

Касові доходи бюджету — доходи, які фактично

надійшли на рахунки бюджету всіх рівнів. Завдяки цьому

можна чітко визначитись щодо виконання доходів бюд-

жету, тому що їх надходження обліковується по джере-

лах і видах надходжень. Результати виконання дохідної

частини бюджету визначаються по касових доходах.

217

Розділ V. Облік і контроль…

Фактичні видатки бюджету — видатки, проведеш за

рахунок бюджету тим чи іншим установам, організаціям;

до них включаються і видатки, які проведені, але не

оплачені через відсутність коштів, і які обліковуються по

місцю проведенню витрат. Здебільшого це бюджетні

установи, які і направляють звіти про фактичні витрати

фінансовим органам. Фінансові органи узагальнюють

одержані звіти про виконання кошторисів видатків по

кожному органові й установі і готують відповідні пропо-

зиції.

Касові видатки бюджету — кошти, перераховані

Державним Казначейством, або фінансовими органами

та видані готівкою міністерствам, відомствам, установам.

Їх облік дає змогу контролювати загальний стан вико-

нання бюджету, а порівняння з фактичними видатками

показує хід виконання бюджету по видатках.

Облік операцій по виконанню доходів бюджету веде

державна податкова адміністрація по джерелах надход-

ження та ланках бюджетної системи. Він ведеться

відповідно до чинного законодавства. Державна ад-

міністрація веде облік не тільки доходів, а разом з

фінансовими органами контролює установи банків по

своєчасному зарахуванню податків, зборів та інших пла-

тежів на рахунки відповідних бюджетів і своєчасне ви-

конання ними доручень по перерахування коштів

розпорядникам: міністерствам, відомствам, установам та

організаціям.

У Державному Казначействі, Міністерстві фінансів і

в його органах та державній податковій адміністрації

облік виконання бюджетів покладено на бухгалтерії.

Бухгалтерський облік базується на чіткій системі строгої

документації: кожна операція провадиться на основі

відповідного документу, при відсутності документів опе-

рації не провадяться. Такими документами можуть бути

платіжні доручення про перерахування коштів, розпо-

рядження про стягнення коштів або чек на отримання

готівки та ін.

218

Глава І. Бюджетний облік

У фінансових органах по виконанню бюджету доку-

ментами бухгалтерського обліку є розпис видатків на

відкриття кредитів, повідомлення про зміни відкритих

кредитів та доручення про закриття кредитів, платіжні

доручення про перерахування коштів бюджетним уста-

новам тощо.

Для узагальнення даних бухгалтерського обліку і

визначення стану виконання бюджету фінансові органи

на основі одержаних місячних, квартальних, піврічних,

річних звітів розпорядників кредитів та даних податко-

вих адміністрацій і інших фінорганів складають звіти

про виконання бюджету: місячні, квартальні, піврічні,

річні.

Фінансування видатків із бюджету провадиться по

річному з щоквартальною розбивкою розпису бюджету

по доходах та видатках у рамках бюджетних призначень

в міру виконання кошторисів видатків.

Суми коштів, затверджені в бюджеті по окремих за-

ходах, — це бюджетні асигнування або, як їх ще нази-

вають, бюджетні кредити. Вони визначають граничну

суму коштів, яка може бути використана на проведення

заходів, передбачених бюджетом чи кошторисом ви-

датків.

Керівники установ і організацій, що фінансуються з

бюджету і отримують кошти для використанням за

цільовим призначенням, є розпорядниками кредитів або

коштів бюджету. Вони поділяються на розпорядників

коштів Державного бюджету (міністерства, відомства та

інші організації, що фінансуються з цього бюджету) та

місцевих бюджетів (обласного, міського, районного).

Потрібно виділяти розпорядників коштів за підпорядку-

ванням. Наприклад, начальник управління охорони здо-

ров’я буде головним розпорядником кредитів, а головні

лікарі лікарень чи інших установ будуть розпорядниками

кредитів.

Поділ розпорядників кредитів на головних розпоряд-

ників і розпорядників залежить від структури управління

галузями чи соціально-культурними установами.

219

Розділ V. Облік і контроль… |

Головні розпорядники кредитів розглядають і за

тверджують кошториси видатків підвідомчих установ

на їх основі складають зведений кошторис видатків

цілому по міністерству, відомству, управлінню й надаюя

його відповідно Міністерству фінансів або фінансовим

органам залежно від того, з якого бюджету фінансуються

видатки. Одержані кошти згідно з кошторисожг

розподіляють між підвідомчими установами. Вони ж не-

суть повну відповідальність за цільове використання

коштів та витрати за призначенням.

Одержані від головних розпорядників кошти

нижчестоячі розпорядники кредитів використовують в межах кошторису, який
ввійшов у зведений кошторис

на утримання своєї установи і для передачі щдвідомчтая

установам, якщо вони є, та на інші заходи, передбаченії

кошторисом, і несуть повну відповідальність перед го-

ловкими розпорядниками кредитів за їх використання. |

У процесі складання та затвердження бюджетів вра-

ховується економічний стан розвитку тієї чи іншої об-

ласті, району і наявний дефіцит бюджету. Однак кожний

бюджет повинен мати кошти, необхідні для фінансуван-

ня запланованих заходів у межах доходів і видатків, до-

ведених в контрольних показниках вищестоячим бюдже-

том (Державний бюджет щодо бюджету Автономної

Республіки Крим та областей, а вони — до міських та

районних бюджетів). Це породжує взаємні відносини

вище- і нижчестоячих бюджетів та взаємні розрахунки,

які грунтуються на одержанні дотацій або субвенцій. До-

тації або субвенції визначаються у Державному бюджеті

для місцевих бюджетів у тверди» сумах.

Розрахунки між бюджетами відображаються на pa-

хунках обліку доходів та видатків бюджету, якщо Дер-

жавний бюджет передав до обласного бюджету дотацію,

то останній заносить її на рахунок доходів, а Державний

бюджет — у видатки.

При виникненні взаємних розрахунків у процесі ви-

конання бюджету, наприклад при передачі фінансування

220

Глава І. Бюджетний облік

видатків по утриманню окремих вищих навчальних -за-

кладів із державного до обласного бюджету, вищестоя-

чий орган, в даному разі Мінфін, визначає суми коштів

на утримання і строки платежів. Строки платежів вста-

новлюються поквартально із врахуванням того, що всі

розрахунки по бюджетах повинні бути закінчені до кінця

року і бути рівномірними. Як правило, передача фінан-

сування установ чи заходів з вищестоячого бюджету до

нижчестоячого дуже рідкісна.

Взаємні розрахунки між бюджетами можуть виника-

ти при зміні законодавства про оподаткування та вве-

денні окремих податків впродовж бюджетного року, що

змінює доходи тих чи інших бюджетів, а це змінює і

взаємовідносини між ними й потребує проведення

взаємних розрахунків. Цю функцію виконує вищестоя-

чий бюджет, який вираховує збільшення доходів щодо

затверджених у бюджеті і різницю забирає до свого бюдже-

ту або змінює норматив відрахувань від податку, зменшую-

чи його і збільшуючи відрахування у свій бюджет.

Стан взаємних розрахунків міх бюджетами відобра-

жають у звіті про виконання бюджету, де отримані

кошти показують в доходах, а передані — у видатках,

Інформаційні процеси в економіці потребують за-

ходів по забезпеченню виконання видатків бюджету при

надходженні доходів у менших розмірах щодо за-

тверджених, так звані випадаючі доходи. Різниця між ви-

датками і доходами поповнюється за рахунок дотацій,

субвенцій, а при тимчасових касових розривах — позик.

Позики, які в усіх випадках одержують у вищестоя-

чих фінансових органах, називаються бюджетними.

Бюджетні позики надаються нижчим бюджетам за

рішенням або розпорядженням відповідних органів дер-

жавного управління, якими надаються права фінансовим

органам на виділення позики. При відсутності коштів у

вищому фінансовому органі останній звертається за ви-

дачею позики до ще вищого органу. Наприклад, район-

ний фінансовий орган звертається за одержанням пози-

221

Розділ V. Облік, і контроль…

ки для забезпечення виплати заробітної плати до облас-

ного фінансового управління, яке також не має вільних

бюджетних коштів. Тоді фінансове управління з облас-

ною держадміністрацією виходить на Кабінет Міністрів

та Міністерство фінансів з проханням надати бюджетну

позичку області. Як правило, звернення до державних ор-

ганів управління провадиться тоді, коли у фінансове

управління звертаються декілька фінорганів за одержанням

позик. При цьому перевіряються всі розрахунки щодо до-

держання необхідних умов та обгрунтованість розмірів по-

зички.

Бюджетні позички надаються у межах бюджетного

року і повинні бути погашені до кінця бюджетного року.

Таким чином бюджетна позичка, видається на короткий

термін і підлягає обов’язковому поверненню.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020