.

Організація бюджетного контролю в системі казначейст (контрольна)

Язык: украинский
Формат: контрольна
Тип документа: Word Doc
0 2095
Скачать документ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

на тему:

“Організація бюджетного контролю

в системі казначейства”1. Контроль у системі казначейства

Створення Державного казначейства пов’язане з необхідністю посилення
державного бюджетного контролю за виконанням Державного бюджету.
Казначейство здійснює бухгалтерський облік усіх надходжень та витрат
бюджету, встановлює єдині правила ведення бухгалтерського обліку та
складання звітності про виконання бюджетів, значну увагу приділяє
контролю за відповідністю платежів узятим зобов’язанням та бюджетним
асигнуванням.

Згідно з Положенням про Державне казначейство, затверджене постановою
Кабінету Міністрів України від 31 липня 1995 р. № 590, Державне
казначейство України організовує виконання Державного бюджету і здійснює
контроль за цим. Одночасно з цим, на Держказначейство покладені функції
контролю за надходженням і використанням коштів державних позабюджетних
фондів.

Відповідно до вищезгаданого Положення, органи Державного казначейства
мають право проводити у міністерствах, інших центральних та місцевих
органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах, організаціях,
установах банків, незалежно від форм власності перевірки фінансово –
бухгалтерських документів з питань зарахування, перерахування та
використання бюджетних коштів, одержувати необхідні пояснення, довідки і
відомості з питань, що виникають в процесі перевірок.

Перевірки повинні проводитися для :

забезпечення сплати податків та інших обов’язкових платежів суб’єктами
господарювання усіх форм власності ;

використання бюджетних коштів передусім на виплату заробітної плати та
інші соціальні виплати ;

оперативного здійснення заходів по усуненню виявлених недоліків та
порушень бюджетної дисципліни.

На даний час на здійснення функцій держави негативно впливає невиконання
доходної частини бюджету та наслідки кризи неплатежів. Платіжна криза не
дозволяє вчасно і в повній мірі забезпечувати фінансування прийнятих
рішень щодо підвищення соціальних гарантій населення, своєчасної виплати
заробітної плати, пенсій, грошового забезпечення військовослужбовцям,
стипендій та інших соціальних виплат. Тому однією з важливих функцій
Держказначейства являється контроль за касовим виконанням державного
бюджету за доходами.

Мета перевірок – забезпечення гарантованого і повного надходження коштів
до Державного бюджету в розрізі бюджетної класифікації і відповідно до
чинного законодавства для сприяння збільшенню доходів Державного
бюджету, як за рахунок розширення бази оподаткування, так і за рахунок
удосконалення механізму справляння платежів по існуючих податках.

Відомо, що в системі обов’язків усіх виконавців доходної частини
бюджету, як платників, так і установ, що забезпечують рух коштів, є
додержання терміну ( строку ) оформлення розрахункових операцій .

В процесі перевірок належать виявити своєчасність або затримку строків
виконання банками доручень підприємств, установ і організацій усіх форм
власності по перерахуванню в бюджет податків та інших внесків, строків
проходження платіжних доручень в банківських установах при зарахуванні
коштів на рахунки Державного бюджету та строків перерахування цих
платежів з кореспондентських рахунків установ банків на рахунки
Державного бюджету по доходах в установах Національного банку України.

Порушення строків перерахування платежів до бюджету можливе у випадках:
несвоєчасного подання платником податків документів у банк, невірного їх
оформлення або недостачі коштів на його розрахунковому рахунку.

Перевірки здійснюються спеціалістами Державного казначейства за
письмовим дорученням начальника територіального органу казначейства в
два етапи – у комерційному банку та в банківській установі, яка
обслуговує територіальний орган казначейства.

При цьому перевірці підлягають на протязі року усі комерційні банки, які
знаходяться на відповідній території.

Джерелом інформації при перевірці мають бути :

первинні розрахункові документи : платіжні доручення платників податків,
інкасові доручення податкових інспекцій ;

виписки з рахунків Державного бюджету по доходах;

виписки з особових рахунків платників податків – клієнтів банку.

Відповідно до Постанови КМУ від 09січня 2000 року № 17 “ Про Порядок
складання, розгляду, затвердження та основні вимоги щодо виконання
кошторисів доходів і видатків бюджетних установ та організацій Для
здійснення контролю за відповідністю асигнувань, визначених у кошторисах
і планах асигнувань розпорядників, асигнуванням, затвердженим річним
розписом призначень державного бюджету та помісячним розписом асигнувань
загального фонду державного бюджету, органи Державного казначейства
здійснюють реєстрацію та ведуть облік зведених кошторисів і планів
асигнувань розпорядників вищого рівня у розрізі розпорядників нижчого
рівня.

Розпорядники мають право провадити діяльність виключно в межах
асигнувань, затверджених кошторисами і планами асигнувань за наявності
витягу, виданого органом Державного казначейства, що підтверджує
відповідність цих документів даним казначейського обліку.

З цією метою розпорядники, які отримали від органів Державного
казначейства витяг, повинні подати цим органам дані щодо розподілу
показників зведених кошторисів і планів асигнувань у розрізі
розпорядників нижчого рівня. Зазначені показники доводяться до
відповідних органів Державного казначейства за місцем розташування
розпорядників нижчого рівня.

Органи Державного казначейства здійснюють контроль за відповідністю
розподілу показників зведених кошторисів і планів асигнувань даним
казначейського обліку.

У разі невідповідності кошторисів і планів асигнувань витягові,
отриманому від відповідних органів Державного казначейства, розпорядники
повинні перезатвердити зазначені документи згідно з витягом.

Здійснення видатків установ без затверджених у встановленому порядку
кошторисів і планів асигнувань припиняється через 30 календарних днів
після затвердження річного розпису призначень та помісячного розпису
асигнувань загального фонду відповідних бюджетів.

Після закінчення цього терміну органи Державного казначейства здійснюють
операції з виконання видатків розпорядників коштів державного бюджету
тільки відповідно до затверджених кошторисів і планів асигнувань, узятих
на казначейський облік. У разі коли розпис бюджету на наступний рік не
затверджено у зв’язку з неприйняттям проекту бюджету до початку року,
затверджуються в обов’язковому порядку тимчасовий розпис бюджету на І
квартал наступного року, а тимчасові кошториси за спеціальним фондом
бюджету . Якщо не затверджено бюджет у І кварталі, затверджується
тимчасовий розпис бюджету та тимчасові кошториси за спеціальним фондом
бюджету на наступний квартал наростаючим підсумком.

2. Облік і звітність у системі казначейства –

як елементи контролю

Здійснення бухгалтерського обліку операцій, що здійснюються учасниками
бюджетного процесу, є ще однією важливою функцією Державного
казначейства. При цьому важливо забезпечити, щоб бухгалтерський облік
був не самоціллю, а інструментом державного фінансового управління.

Бухгалтерський облік операцій по виконанню державного бюджету
здійснюється згідно плану рахунків, затвердженого наказом Головного
управління Державного казначейства України № 137 від 24.12.1998 року зі
змінами і доповненнями.

При виконанні державного бюджету складаються основні бухгалтерські
проведення :

За доходами :

Надійшли доходи до бюджету

Дебет 11101.1 “ Рахунки по держвних доходах “

Кредит 511.1 “Податкові надходження “

512.1”Неподаткові надходження “

513.1”Доходи від операцій з капіталом “

Надійшли нез*ясовані надходження

Дебет 11101.1 “Рахунки по державних доходах “

кредит 53.1”Нез*ясовані надходження “

Віднесені на доходи бюджету нез*ясовані надходження.

Дебет 53.1”Нез*ясовані надходження”

Кредит 511.1 “ Податкові надходження “

512.1 ”Неподаткові надходження “

513.1 “ Доходи від операцій з капіталом “

Надійшли кошти до державних цільових фондів.

Дебет 11105.1 “Кошти на рахунках державних цільових фондів “

Кредит 515.1 “ Державні цільові фонди “

За видатками:

У відділеннях Державного казначейства складаються такі проведення .

Надійшли кошти від обласного управління Держказначейства для подальшого
здійснення видатків та оплати витрат.

Дебет 11103.1 “ Для подальшого переведення бюджетних коштів їх
розпорядникам та здійснення оплати рахунків ““

Кредит 31402.1 “Розрахунки управлінь Держказначейства з відділеннями
Держказначейства по асигнуваннях”

Перераховані кошти на рахунок по оплаті рахунків.

Дебет 11104.1 “ Для здійснення оплати рахунків розпорядників бюджетних
коштів”

Кредит 11103.1 “ Для подальшого переведення бюджетних коштів їх
розпорядн кам та здійснення оплати рахунків “

На суму здійсненої оплати витрат через органи Держказначейства
безпосередньо на користь суб*єктів діяльності, які надали послуги або
виконали роботи.

Дебет 31503.1 “ Розрахунки з розпорядниками бюджетних коштів по оплаті
рахунків “

Кредит 11104.1 “ Для здійснення оплати рахунків розпорядників бюджетних
коштів”

Одночасно проводиться запис.

Дебет 611.1 “ Поточні видатки “

612.1 “ Капітальні видатки “

613.1 “ Нерозподілені видатки “

Кредит 11303.1” Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів”

Після одержання виписки уповноваженого банку та додатків до неї по
операціях на бюджетному рахунку органу Державного казначейства
операційно – контрольне управління (відділ бухгалтерського обліку )
перевіряє повноту проведених витрат, відображає їх на реєстраційних
рахунках розпорядників коштів і їх особових картках та складає відомість
обігу грошових коштів на бюджетному рахунку.

На реєстраційних рахунках розпорядника коштів відображаються всі суми,
що повертаються на них . Записи проведених операцій здійснюються в
закодованому вигляді. За результатами кожного окремого дня в
реєстраційних рахунках підсумовуються загальні обороти по дебету і
кредиту та виводиться залишок коштів. Реєстраційні рахунки складаються в
двох примірниках .Другий примірник, який разом з додатками передається
розпоряднику коштів є випискою з реєстраційного рахунка .Перші
примірники реєстраційних рахунків та платіжних доручень та заявка на
отримання грошової готівки залишаються в операційному відділі, де вони
брошуруються та передаються до поточного архіву в кінці кожного місяця.

В кінці робочого дня складається відомість обігу коштів на реєстраційних
рахунках, дані якої звіряються з випискою банку з бюджетного рахунку .

Помилки в записах на реєстраційних рахунках виправляються шляхом
проведення на них зворотних записів, в зв’язку з чим виписуються
виправні меморіальні ордери .Проведення таких операцій здійснюється
позачергово, без погодження з розпорядником коштів.

Після проведення витрат операційно – контрольне управління проводить
необхідні записи в особових картках розпорядників коштів.

Після закінчення місяця, на підставі даних по особових картках до
управління бухгалтерського обліку і звітності відповідного органу
Державного казначейства подається звіт про використання бюджетних коштів
, який звіряється зі звітами розпорядників коштів про виконання
кошторису видатків і подається до вищестоящого органу Державного
казначейства.

Для забезпечення функціонування Єдиного казначейського рахунку та роботи
Державного казначейства України через систему електронних платежів
(СЕП), а також для організації ведення аналітичного обліку і формування
звітності по виконанню Державного бюджету органи Державного казначейства
мають використовувати параметри, що деталізують інформацію за видами
доходів загального та спеціального фондів державного бюджету, за видами
податків і зборів (обов’язкових платежів), за видами видатків
розпорядників бюджетних коштів, передбачених бюджетною класифікацією
України, за операціями по коштах розпорядників бюджетних коштів, тощо .
Для цього Державним казначейством України розроблено ряд методологічних
проектів.

Важливим елементом пропонованої трансакційної автоматизованої системи
казначейства є те, що кожна операція, здійснювана учасником бюджетного
процесу, реєструється в цій системі в момент її здійснення. Це дає
картину операцій, яка безперервно відновляється. Є важливі переваги
використання бухгалтерського обліку в якості основи для такої
реєстрації:

– система бухгалтерського обліку (якщо вона базується на веденні
бухгалтерського обліку операцій методом подвійного запису) забезпечує
автоматичні механізми контролю за відповідністю записів за дебетом та
кредитом;

– не відбувається дублювання обліку, що мало б місце, якби система
бухгалтерського обліку була відділена від інформаційної системи.

Оскільки бухгалтерський облік покладено в основу архітектури
комп’ютерно-інформаційної системи, що створюється, вірне формулювання
методів бухгалтерського обліку операцій є необхідною умовою ефективного
функціонування системи. Слід відзначити декілька основних питань.

– Перш за все, система повинна носити універсальний характер. Це
означає, що будь-яка господарська операція, пов’язана зі змінами
бюджетних повноважень, платежами, надходженнями, зобов’язаннями або
вимогами, пов’язаними з казначейським виконанням бюджетів, кошторисів і
спеціальних та інших власних коштів розпорядників коштів державного та
місцевих бюджетів, що здійснюється учасником бюджетного процесу,
повинна реєструватися системою бухгалтерського обліку.

– Іншим основоположним моментом є система подвійного бухгалтерського
запису, яка має певні переваги по відношенню до інших систем. Однією з
таких переваг є те, що вона забезпечує автоматичні механізми контролю,
обумовлені саме тим фактом, що кожна операція реєструється за дебетом
одного та кредитом іншого рахунку одночасно. Основною умовою такого
запису є те, що сума за дебетом завжди повинна дорівнювати сумі за
кредитом. Разом з цим, існують такі операції, які в бухгалтерському
обліку відображаються за дебетом одного рахунку, а за кредитом двох або
декількох рахунків (або навпаки). Але і в таких випадках вказана вище
рівність повинна дотримуватись.

– Слід також уважно підходити до підготовки плану рахунків. Він повинен
бути складений таким чином, щоб забезпечити проведення кожної операції
по відповідному рахунку. Відсутність рахунку для реєстрації будь-яких
операцій (наприклад, введення лімітів на здійснення видатків) призведе
до відсутності відповідної інформації у системі і, тим самим, ускладнить
відслідковування і контроль за операціями. Також необхідною умовою
функціонування системи є те, що вона повинна дозволяти, при
необхідності, вводити до плану рахунків нові рахунки.

-Також важливе значення має правильне визначення процесу бухгалтерського
обліку, тобто набір звітності по різних етапах даної операції. Невірне
визначення процесів бухгалтерського обліку може призвести до відсутності
інформації, необхідної для відслідковування і контролю за операціями,
здійснюваними учасниками бюджетного процесу.

– Основна інформація по кожній конкретній бюджетній одиниці – тобто
дані, на яких базуються всі бухгалтерські облікові дані – повинна
реєструватися в системі лише один раз. Це не означає, що повинна бути
лише одна база даних, а означає скоріше те, що інформація по даній
одиниці не повинна реєструватися окремо в кожній базі даних, з тим, щоб
уникнути невідповідностей або необхідності подвійного оновлення даних.

– Система повинна бути побудована таким чином, щоб забезпечувати
автоматичну реєстрацію операцій по мірі їх здійснення, з тим, щоб
уникнути дублювання записів в операційній і бухгалтерській системах і
забезпечити узгодженість даних, що надходять користувачам системи.

Список використаної літератури

Конституція України. – К., 1996.

Наказ Міністерства фінансів України № 10 від 21.01.2000 р. “Про
затвердження документів , що застосовуються в процесі виконання
бюджету“.

Інструкція про порядок складання звітності органами Держказначейства у
2000 році, затверджена наказом Державного казначейства України від
24.03.2000р. № 25.

Василик О. Д. Державні фінанси України: Навч. пос. – К.: Вища школа. –
1997. – 383 с.

Василик О. Д. Теорія фінансів: Підручник. – К.: НІОС. – 2000. – 416 с.

Копитов С. М. Функції казначейства з виконання державного та місцевих
бюджетів // Фінанси України. – 2001. – №5. – с. 45.

Кухарець Л.В. “ З історії бюджету “.Журнал “ Фінанси України “, № 2 ,
2001, стор.113-116.

Ламинога В. “ Казначейство України – сьогодення й стратегія розвитку “
.Газета “Праця і зарплата “ , № 18 , 2003 ,стор.30.

Павлюк Н.В.”Організація виконання Державного бюджету “.Журнал “Фінанси
України “, №3 , 2002 ,стор.37-45.

Паламарчук В.О.”Фінансові підвалини держави “.Журнал “Фінанси України”,
№2 , 2003 , стор.97-104.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020