.

Органи управління товарною біржею (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1134
Скачать документ

Реферат

На тему:

Органи управління товарною біржею.

Управління товарною біржею здійснюється трьома органами, компетенція
яких різна і функції можуть мати специфіку на різних біржах: загальними
зборами членів біржі (пайовиків) і засновників, біржовим комітетом
(радою директорів) та виконавчою дирекцією.

Вищим органом управління біржі є загальні збори засновників і членів
біржі, які затверджують статут і всі зміни, що вносяться в нього, інші
документи біржі і доповнення до них (положення про раду директорів,
положення про брокерські контори, положення про страхування операцій на
біржі тощо). У його роботі без права голосу можуть брати участь
співробітники біржі, запрошені та інші особи.

До компетенції загальних зборів засновників і членів біржі належить:

* розгляд і затвердження правил, періодичності і регламенту проведення
загальних зборів та інших біржових зборів;

* розгляд і затвердження положень, правил, інструкцій та інших
документів, що регламентують діяльність підрозділів біржі;

* розгляд скарг і заяв щодо роботи ради директорів, генерального
директора та президента біржі (якщо він є);

* визначення розмірів вступного і щорічних членських внесків, що
сплачуються членами біржі, розміру біржового збору з операцій, вхідної
плати з постійних і разових відвідувачів, які не є її членами, плати за
послуги, що надаються біржею, порядку стягування штрафних санкцій за
порушення правил біржової торгівлі;

* вибори членів Біржового комітету і його голови, членів ревізійної
комісії і її голови, арбітражної комісії і її голови, встановлення
терміну дії зазначених органів і звільнення їх членів від обов’язків, що
ними виконуються;

* розгляд і розв’язання питань щодо прийняття і виключення членів біржі;

* розгляд заяв про порушення Біржовим комітетом рішень і правил,
встановлених біржею;

* внесення пропозицій щодо зміни і доповнення в документи, які
регламентують діяльність бірж, в законодавство, що регулює діяльність
бірж;

* розгляд і затвердження річних звітів Біржового комітету про
господарсько-фінансову діяльність біржі, звітів ревізійної комісії, а
при необхідності й інших підрозділів;

* схвалення або скасування рішень Біржового комітету.

Рішення загальних зборів вважається прийнятим, якщо за нього
проголосувала кваліфікована більшість засновників і проста більшість
присутніх членів біржі.

Позачергові загальні збори можуть бути скликані на вимогу одного і
більше засновників або 2/3 членів біржі.

Члени, засновники біржі й інші зацікавлені особи повинні бути сповіщені
про порядок денний і дату проведення чергових або позачергових загальних
зборів не пізніше місяця до їх початку.

У період між загальними зборами членів біржі загальне керівництво нею
здійснює Біржовий комітет (біржова рада, рада директорів).

Біржовий комітет обирається на термін, що встановлюється загальними
зборами членів біржі (як правило, на 1-3 роки). Голова, його заступники
і члени Біржового комітету обираються загальними зборами на основі
персонального обговорення кожної кандидатури. У разі незадовільної
роботи склад Біржового комітету може бути переобраний достроково.
Рішення про обрання голови, його заступників і членів Біржового комітету
вважається прийнятим, якщо . за нього проголосували кваліфікована
більшість засновників і проста більшість присутніх членів біржі.

До складу Біржового комітету для виконання функцій, що вимагають
спеціальних знань, можуть бути обрані повноважні представники
організацій і громадяни, які не є членами біржі. Розподіл обов’язків між
членами Біржового комітету здійснюється на його першому засіданні. Члени
Біржового комітету не є співробітниками біржі і проводять роботу на
громадських засадах.

У різних країнах структура кожної біржі має свою специфіку, але основні
риси їх організації носять загальний характер.

Раду директорів очолює голова ради директорів або президент. До
компетенції Біржового комітету і його членів належить:

* керівництво діяльністю біржі в період між загальними зборами її
членів;

* контроль за діяльністю правління біржі;

* розпорядження фінансовими коштами й іншим майном біржі, контроль за
витратами коштів правлінням біржі;

* представництво біржі в державних й інших організаціях у всіх справах
біржі;

* припинення діяльності членів біржі, що порушили її правила, прийом в
ролі тимчасових нових членів (до затвердження загальними зборами),
підготовка до загальних зборів документів, необхідних для виключення
діючих і прийому нових членів біржі;

* підготовка рекомендацій підприємствам і організаціям про заміну їх
повноважних представників, які беруть участь у біржових торгах;

* заборона членам біржі, які порушили правила біржової торгівлі,
відвідувати біржу протягом певного терміну або до затвердження або
скасування цього рішення загальними зборами;

* створення необхідних підрозділів біржі, що функціонують на громадських
засадах, затвердження тимчасових (до затвердження загальними зборами)
положень, рекомендацій та інших документів, що регламентують діяльність
цих підрозділів, а також підрозділів, що створюються правлінням біржі;

* підготовка до загальних зборів членів біржі проектів правил біржової
торгівлі, документів, що регламентують діяльність біржі, а також
доповнень і змін до них;

* реалізація рішень і постанов загальних зборів засновників і членів
біржі;

* здійснення контролю за дотриманням правил біржової торгівлі його
учасниками.

Рішення Біржового комітету вважається прийнятим, якщо за нього
проголосувала проста більшість присутніх його членів.

З метою організаційно-господарського функціонування біржі Біржовий
комітет створює як виконавчий орган правління біржі (виконавчу
дирекцію). Правління виконує функції, які не увійшли до компетенції
загальних зборів пайовиків і Біржового комітету.

Керуючий і співробітники правління (виконавчої дирекції) не є членами
біржі і працюють за наймом (трудовою угодою). Права і відповідальність
керуючого та його заступників визначаються Біржовим комітетом.

До компетенції правління біржі належить:

* поточне керівництво комісіями (відділами) біржі;

* організація і ведення обліку, підготовка встановленої статистичної
звітності, господарсько-фінансове забезпечення діяльності біржі;

* придбання і продаж майна біржі та здійснення інших юридичних дій від
її імені за розпорядженням Біржового комітету;

* прийом на роботу і звільнення співробітників підрозділів біржі, які
працюють за наймом (трудовою угодою) і не є членами біржі;

* організація публікацій біржової комерційної інформації, реклами
діяльності біржі;

* створення необхідних підрозділів біржі (за винятком ревізійної,
арбітражної та інших комісій), що забезпечують її нормальне
функціонування, розробка тимчасових (до затвердження загальними зборами)
положень, рекомендацій та інших документів, що регламентують діяльність
їх підрозділів;

* розпорядження фінансовими коштами й іншим майном біржі, що виділені
правлінню для забезпечення його функціонування;

* організація перевірки відповідності стандартам зразків продукції, що
реалізовується або обмінюється на біржі, проведення експертизи, а у разі
необхідності – лабораторних аналізів і контрольних випробувань;

* організація надання учасникам біржових торгів
інформаційно-комерційних, рекламних і консультаційних послуг,
забезпечення їх необхідними засобами оргтехніки і зв’язку;

* реалізація рішень і постанов загальних зборів засновників і членів
біржі, а також Біржового комітету;

* здійснення контролю за дотриманням учасниками біржових торгів,
відвідувачами і гостями встановлених біржею правил;

* сповіщення засновників, членів біржі та інших зацікавлених осіб про
проведення чергових або позачергових загальних зборів;

* встановлення розміру і форм оплати праці найманих працівників, а також
розвиток виробничо-технічної бази біржі.

Список використаної літератури.

1. Баканов М. И., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа.- М.:
Финансы и статистика, 1981.- 210 с.

2. Баскакова М. А. Толковый юридический словарь бизнесмена
(русско-английский, английско-русский).-6-е изд., перераб. и доп.- М.:
Финансы и статистика, 1994.- 640 с.

3. Биржевая деятельность. Учебник/Под ред. проф. А. Г. Грязновой, проф.
Р. В. Корнеевой, проф. В. А. Галанова.- М.: Финансы и статистика, 1995.-
240 с.

4. Биржи в СССР: первый год работы.- М., 1991.- 240 с.

5. Бланк И. А. Торгово-посредническое предпринимательство. Экономические
основы биржевой торговли.- К., 1992.- 230 с.

6. Бородулин В. Рынки ценных бумаг США.- М.: Московская центральная
фондовая биржа, 1992.- 320 с.

7. Брокер и дилер – биржевые дельцы. Руководство по биржевой
деятельности.- Частное право, 1991.- 92 с.

8. Буренин А. Н. Фьючерсные, форвардные и опционные рынки.- М.: Тривола,
1995.- 240с.

9. Быков А.В. и др. Биржевая торговля. Что это такое? – Красноярск:
1991.- 463с.

10. Васильев Г. А., Каменева Н. Г. Организация и техника биржевой
торговли / ВЗФЭИ. – М.: Экономическое образование, 1995.- 324 с.

11. Васильев Г. А., Каменева Н. Г. Товарные биржи. – М.: Высшая школа,
1991.-112с.

12. Герчикова И. Н. Маркетинг и международное коммерческое дело.- М.:
Внешторгиздат, 1990.- 263 с.

13. ГолубовичА. Д., Миримская О. М. Биржевая торговля и инвестирование в
США.- М.: МЕНАТЕП-ИНФОРМ, 1991.-184 с.

14. Гольцберг М. А. Акционерные товарищества. Фондовая биржа. Операции с
ценными бумагами. – К.: Текст, 1992.- 94 с.

15. Гудков Ф. В. Инвестиции и ценные бумаги. Руководство по работе с
долговыми обязательствами.- М.: ИНФРА-М, 1996.- 160 с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020