.

Операції по доходам загального і спеціального фонду місцевих бюджетів. (дипломна робота)

Язык: украинский
Формат: дипломна
Тип документа: Word Doc
0 11946
Скачать документ

Диплом

Операції по доходам загального і спеціального фонду місцевих бюджетів.

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КАЗНАЧЕЙСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ МІСЦЕВИХ
БЮДЖЕТІВ ЗА ДОХОДАМИ.

Сутність та види доходів місцевих бюджетів.

Порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів за доходами.

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ КАЗНАЧЕЙСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЗА
ДОХОДАМИ.

Характеристика діяльності органів Державного казначейства.

Проведення операцій з платежами до місцевих бюджетів.

Аналіз місцевих бюджетів за доходами.

РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ КАЗНАЧЕЙСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЗА ДОХОДАМИ.

Зарубіжний досвід касового виконання місцевих бюджетів за доходами.

Переваги та перспективи вдосконалення казначейського обслуговування
місцевих бюджетів.

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

ВСТУП

Доходи місцевих бюджетів є фінансовою базою діяльності органів місцевої
влади. Їх склад, форми мобілізації залежать від системи і методів
господарювання, а також від економічних завдань, які вирішуються в
певній адміністративно-територіальній одиниці.

Основними елементами механізму обчислення доходів бюджету є база
оподаткування та ставка податку. Від рівня визначеності цих елементів
залежить рівень обґрунтованості планових сум податків, зборів та інших
обов’язкових платежів, які формують дохідну частину бюджету на
перспективу.

Важливим елементом бюджетного процесу є виконання бюджету.

Касове виконання бюджету здійснюють органи Державного казначейства.

В органах Державного казначейства відкриваються аналітичні рахунки, на
які зараховуються суми надходжень.

Казначейське виконання місцевих бюджетів за доходами забезпечило чітку,
прозору систему виконання дохідної частини місцевих бюджетів.

Тому обрана тема дипломної роботи є надзвичайно актуальною.

Метою написання дипломної роботи є дослідження процесу казначейського
обслуговування місцевих бюджетів за доходами.

Завданнями дипломної роботи є :

розкрити сутність казначейського обслуговування місцевих бюджетів за
доходами;

показати порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів за
доходами;

провести аналіз виконання дохідної частини місцевих бюджетів;

розробити пропозиції щодо вдосконалення казначейського виконання
місцевих бюджетів.

Предметом дослідження є економічні відносини між платниками податків
та органами Державного казначейства.

Об’єктом дослідження є операції по доходам загального і спеціального
фонду місцевих бюджетів.

Методологічною і науковою основою роботи є Закони України, інструктивні
матеріали, праці українських та зарубіжних вчених економістів.

1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КАЗНАЧЕЙСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЗА
ДОХОДАМИ

1.1. Сутність та види доходів місцевих бюджетів.

Місцеві бюджети відповідно до Бюджетного кодексу (ст. 63) містять
надходження і витрати на виконання повноважень органів влади Автономної
Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій або органів місцевого
самоврядування. Ці надходження і витрати складають єдиний баланс
відповідного бюджету.

Принцип збалансованості є одним із основоположних принципів
функціонування бюджетної системи і полягає в тому, що повноваження на
здійснення витрат повинні відповідати обсягам надходжень до відповідних
бюджетів за відповідний бюджетний період.

З цих позицій проблему формування місцевих бюджетів слід розглядати у
двох аспектах:

1) по-перше, як організаційну форму мобілізації та передачі у
розпорядження органів місцевої влади та самоврядування частини
фінансових ресурсів, що є основою їх фінансової бази та вирішальним
фактором регіонального розвитку;

2) по-друге, як систему фінансових відносин, що складаються між
місцевими та державним бюджетами, а також між окремими місцевими
бюджетами для забезпечення реалізації на практиці економічного та
соціального розвитку як регіонів, так і держави в цілому.

Принципи самостійності та фінансової незалежності будуть витримані, якщо
кожна ланка бюджетної системи матиме чітко визначену законом дохідну
базу, а взаємовідносини між рівнями бюджетів будуватимуться з
урахуванням специфіки і перспектив соціально-економічного розвитку
регіонів.

Як окрема економічна категорія, доходи місцевих бюджетів виражають сферу
економічних відносин суспільства, яка пов’язана з формуванням,
розподілом та використанням фінансових ресурсів місцевого та
регіонального рівня і використовуються місцевими органами виконавчої
влади та органами місцевого самоврядування для забезпечення поточних і
перспективних завдань розвитку відповідних
адміністративно-територіальних одиниць.

Про питому вагу доходів місцевих бюджетів у дохідній частині зведеного
бюджету України свідчать дані, наведені у таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 Доходи зведеного бюджету України у розрізі видів бюджетів
(без урахування міжбюджетних трансфертів) млн. грн.

Види бюджетів

2001 рік 2002 рік 2003 рік 2004 рік

сума % сума % сума % сума %

Державний бюджет 37 199,0 67,7 42525,0 68,6 52708,4 70,0 68736,9 75,1

Місцеві бюджети 17 735,6 32,3 19429,3 31,4 22577,4 30,0 22784,4 24,9

Зведений бюджет 54934,6 100,0 619543 100,0 75285,8 100,0 91521,3 100

Доходи місцевих бюджетів мають відповідну законодавчу базу, основу якої
складають Конституція України, Бюджетний кодекс, Закони України “Про
систему оподаткування”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, Декрет
Кабінету Міністрів України “Про місцеві податки і збори”, закони про
державний бюджет на відповідні роки та інші нормативні акти.

Основними джерелами дохідної бази місцевих бюджетів є власні доходи та
доходи від закріплених за відповідними місцевими бюджетами згідно з
визначеним законом порядком загальнодержавних податків, зборів та інших
обов’язкових платежів. Доходи місцевих бюджетів поділяються на такі, що
враховуються при визначенні обсягів між бюджетних трансфертів, а також
доходи, що не враховуються при визначення обсягів між бюджетних
трансфертів. Зовнішні джерела включають дотації, субвенції та
запозичення.

Таким чином, основу дохідної бази місцевих бюджетів складають:

1) власні доходи – доходи, які формуються згідно з рішенням відповідного
органу місцевого самоврядування на підвідомчій йому території. До
власних доходів належать місцеві податки і збори; обов’язкові платежі,
що встановлюються місцевими органами влади; доходи комунальних
підприємств; доходи від оренди та реалізації майна, що перебуває в
комунальній власності тощо;

2) закріплені доходи – доходи, які повністю або певною частиною на
довгостроковій основі закріплюються затим чи іншим місцевим бюджетом;

3) між бюджетні трансферти з державного або інших місцевих бюджетів.

Крім того, у дохідній частині місцевих бюджетів починаючи з 1998 року
окремо виділяються доходи, необхідні для виконання власних повноважень,
і доходи, необхідні для забезпечення виконання делегованих законом про
державний бюджет повноважень органів місцевої влади.

Починаючи з 2000 року всі доходи місцевих бюджетів поділяються також на
доходи загального та спеціального фонду. Останні мають цільове
призначення й використовуються для здійснення спеціальних, конкретно
визначених видів видатків з місцевих бюджетів.

Донедавна однією з невід’ємних складових системи доходів місцевих
бюджетів вважалися регульовані доходи – доходи, які з метою
збалансування місцевих бюджетів надходили до цих бюджетів у формі
відрахувань від загальнодержавних податків або платежів за нормативами,
затвердженими у визначеному законом порядку. До 2002 року регульовані
доходи були одним з найважливіших інструментів вітчизняної системи між
бюджетних відносин.

Із прийняттям Бюджетного кодексу та проведенням між бюджетної реформи в
Україні здійснено чіткий розподіл доходів між державним та місцевими
бюджетами, а також між рівнями місцевих бюджетів. Крім того, сформовано
та забезпечено ефективне функціонування системи між бюджетних
трансфертів, завдяки якій припинено дію механізмів щорічного
встановлення відрахувань до місцевих бюджетів від регульованих доходів.
У зв’язку з тим, поняття “регульовані доходи”, втратило свій сенс і
практично є вилученим з вітчизняної бюджетної практики.

Дані про обсяги та структуру доходів місцевих бюджетів у розрізі
бюджетної класифікації наведені у таблиці 1.2 та на рисунку 1.1.

Таблиця 1.2 Динаміка структури доходів місцевих бюджетів

Доходи 2003 рік 2004 рік

млн.грн. % млн.грн. %

Податкові надходження І 8595,3 54.2 18308,2 46.2

Неподаткові надходження 2436,5 7.1 2190.5 5.5

Доходи від операцій з капіталом 1024,0 3,0 1683,5 4,3

Цільові фонди 520,7 1,5 602,7 1.5

Доходи разом 22577,4 65,8 227824,4 57,5

Трансферти від органів державного управліня 11729,1 34,2 16819,4 42,5

Всього доходів 34306,5 100 39604,2 100

Рис.1.1. Структура доходів місцевих бюджетів в розрізі бюджетної
класифікації

Вони свідчать про значну питому вагу в загальній сумі доходів місцевих
бюджетів податкових надходжень та офіційних трансфертів від органів
державного управління. Останніми роками спостерігається стабільна
тенденція до зростання частки між бюджетних трансфертів у загальній сумі
доходів місцевих бюджетів. Це є певною мірою результатом здійснюваної у
державі політики фінансової децентралізації, спрямованої на зміцнення
інституту місцевого самоврядування та посилення його ролі розвитку
регіонів. Разом з тим це негативно позначається на фінансовій
самостійності органів місцевого самоврядування, не стимулює їх
вишукувати додаткові джерела надходжень, раціонально витрачати бюджетні
кошти.

Що стосується податкових надходжень, то вони мають найбільшу питому вагу
в структурі доходів місцевих бюджетів. Проте у їх динаміці
відслідковується тенденція до поступово зменшення, у тому числі
скорочується частка місцевих податків і зборів.

1.2. Порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів за
доходами

Казначейське обслуговування місцевих бюджетів за доходами запроваджено в
Україні з 1 січня 2002 року і здійснюється системою територіальних
органів державного казначейства в межах повноважень, які визначені
статтями 78 та 48 Бюджетного кодексу. У зв’язку з запровадженням
казначейської форми виконання місцевих бюджетів істотно змінено схему
обігу коштів у процесі виконання дохідної частини місцевих бюджетів,
основним елементом якої відтоді стала внутрішня платіжна система
Державного казначейства України.

Внаслідок запровадження з 1 січня 2004 року системи повно
функціонального обслуговування місцевих бюджетів органами казначейства,
вищевказана схема зазнала істотних змін. Відтоді більшість операцій з
виконання дохідної частини місцевих бюджетів, крім операцій з повернення
платникам сум надмірно або помилково сплачених платежів, здійснюються в
межах внутрішньої платіжної системи державного казначейства, що істотно
скорочує терміни проходження бюджетних платежів.

Основним нормативним актом, згідно з яким здійснюється казначейське
обслуговування місцевих бюджетів за доходами, є Порядок казначейського
обслуговування місцевих бюджетів, затверджений наказом Державного
казначейства України від 26.11.2002 р. №205.

Цей документ регламентує організаційні взаємовідносини у процесі
казначейського обслуговування місцевих бюджетів, зокрема між органами
казначейства, фінансовими органами, платниками податків, зборів та
обов’язкових платежів, що належать місцевим бюджетам, у ході касового
виконання місцевих бюджетів за доходами в умовах функціонування
внутрішньої платіжної системи державного казначейства.

Порядок зарахування та перерахування податків, зборів, інших
обов’язкових платежів до місцевих бюджетів, механізм повернення
платникам помилково або надмірно зарахованих до бюджетів платежів,
принципи розподілу доходів аналогічний схемі, яка використовується при
обслуговуванні державного бюджету за доходами, та охоплює виконання
органами казначейства наступних функцій:

установлюють порядок відкриття та відкривають в управліннях державного
казначейства рахунки для зарахування кожного виду податків, зборів та
інших обов’язкових платежів до місцевих бюджетів;

повідомляють реквізити рахунків для зарахування бюджетних надходжень
територіальним органам державної податкової служби;

зараховують до місцевих бюджетів податки, збори та інші обов’язкові
платежі;

здійснюють розподіл зарахованих до бюджету платежів між ланками
бюджетної системи згідно з нормативами відрахувань, затвердженими Бюджет
ним кодексом, законом про державний бюджет на відповідний рік і
рішеннями про місцеві бюджети;

здійснюють розподіл коштів, які тимчасово віднесені на доходи місцевих
бюджетів і підлягають розмежуванню між місцевими бюджетами та державними
цільовими фондами;

забезпечують повне і своєчасне зарахування до місцевих бюджетів, між
бюджетних трансфертів, передбачених законом про державний бюджет на
відповідний рік та рішеннями про місцеві бюджети; несуть
відповідальність за повноту і своєчасність проведення розрахунків за між
бюджетними трансфертами;

готують розрахункові документи і проводять повернення надмірно або
помилково сплачених до місцевих бюджетів платежів на підставі висновків
органів податкової служби, рішень судових органів, інших органів, що
здійснюють контроль за нарахуванням та сплатою платежів;

здійснюють акумуляцію доходів місцевих бюджетів, які надійшли протягом
дня, та перераховують ці кошти на рахунки, що призначені для здійснення
видатків з відповідних місцевих бюджетів;

проводять поточний контроль за правильністю зарахування доходів до
місцевих бюджетів;

ведуть бухгалтерський облік доходів місцевих бюджетів відповідно до
Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих
бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 28
листопада 2000 р. №119, у розрізі кодів бюджетної класифікації доходів і
типів операцій;

ведуть облік планових показників надходжень місцевих бюджетів та
поточний аналіз стану їх виконання;

складають щоденну, періодичну та річну звітність про виконання місцевих
бюджетів за доходами у розрізі кодів бюджетної класифікації;

щодня надають виписки з рахунків для зарахування надходжень до місцевих
бюджетів та іншу інформацію про виконання місцевих бюджетів за доходами
та перерахуванням між бюджетних трансфертів органам податкової служби,
місцевим фінансовим органам та органам місцевого самоврядування.

В умовах казначейського обслуговування місцевих бюджетів відчутно зріс
обсяг бюджетних повноважень територіальних органів казначейства,
розширено коло їх функціональних обов’язків. Разом з тим казначейська
система обслуговування місцевих бюджетів не позбавляє місцеві органи
влади прав, гарантованих їм Конституцією та Законом України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, а створює належні умови для ефективного
виконання покладених на них повноважень.

Це відбувається завдяки посиленню функцій контролю у процесі виконання
бюджетів, отриманню від органів казначейства повної й оперативної
інформації про операції з коштами місцевого бюджету і поліпшення
управління бюджетними коштами. При цьому за органами місцевого
самоврядування залишається право приймати рішення у процесі виконання
бюджету, а органи казначейства наділяються повноваженнями здійснювати
фінансові операції, що пов’язані з виконанням цих рішень.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ КАЗНАЧЕЙСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЗА
ДОХОДАМИ.

2.1. Структура та функції Державного казначейства України.

На сьогоднішній день систему Державного казначейства України
становлять : Державне казначейства України та його територіальні органи
– управління Державного казначейства України в Автономній республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі з відділеннями у районах,
містах, районах у містах.

Державне казначейство та його територіальні органи у своїй діяльності
взаємодіють з міністерствами та іншими центральними органами державної
виконавчої влади, Національним банком України, установами інших банків,
Державною податковою службою, місцевими фінансовими органами, Державною
контрольно-ревізійною службою в Україні.

Основними завданнями Державного казначейства України є:

організація виконання Державного бюджету України і

здійснення контролю за цим;

управління наявними коштами Державного бюджету України, у тому числі в
іноземній валюті, та коштами державних позабюджетних фондів у межах
видатків, встановлених на відповідний період;

фінансування видатків Державного бюджету України;

• ведення обліку касового виконання Державного бюджету

України;

складання звітності про стан виконання Державного бюджету України;

здійснення управління державним внутрішнім та зовнішнім боргом
відповідно до чинного законодавства;

розподіл між Державним бюджетом України та бюджетами Автономної
Республіки Крим, областей, містах Києва та Севастополя
відрахувань від загальнодержавних податків, зборів і обов’язкових
платежів за нормативами, затвердженими Верховною Радою України;

здійснення контролю за надходженням, використанням коштів державних
позабюджетних фондів;

розробка нормативно-методичних документів з питань

бухгалтерського обліку, звітності та організації виконання бюджетів усіх
рівнів, які є обов’язковими для всіх підприємств, установ та
організацій, що використовують бюджетні кошти та кошти державних
позабюджетних фондів. [2, с.4-5 ]

Основним завданням Державного казначейства також є удосконалення системи
ефективного управління коштами державного бюджету та процедур
попереднього контролю за їх витрачанням, розробка нової політики
бухгалтерського контролю і звітності, чітке визначення і розподіл
функцій між учасниками бюджетного процесу, створення єдиного комплексу
технічних і програмних засобів інформаційної системи Державного
казначейства та інші.

Державне казначейство України відповідно до покладених завдань:

організовує та здійснює виконання державного бюджету,

виходячи з принципу єдиного казначейського рахунку;

здійснює керівництво територіальними органами Державного казначейства;

веде зведені реєстри розпорядників коштів Державного бюджету України,
державних позабюджетних фондів та рахунків територіальних органів
Державного казначейства;

здійснює управління доходами і видатками державного

бюджету, проводить операції з наявними бюджетними коштами, в тому числі
в іноземній валюті, в межах розпису доходів і видатків державного
бюджету;

здійснює за дорученням Кабінету Міністрів України і Мінфіну операції з
іншими коштами, що перебувають у розпорядженні Уряду України;

організовує та здійснює прогнозування і касове планування коштів
Державного бюджету, визначає на основі чинного законодавства розміри їх
поточного використання у межах затверджених на відповідний період
видатків;

доводить до головних розпорядників коштів і територіальних органів
Державного казначейства обсяги асигнувань, що виділяються з державного
бюджету;

організовує розподіл між державним бюджетом та бюджетами Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя відрахувань від
загальнодержавних податків, зборів і обов’язкових платежів за
нормативами, затвердженими Верховною Радою України, а також
перерахування місцевим бюджетам належних їм коштів від зазначених
відрахувань;

веде зведений бухгалтерський облік руху коштів державного бюджету на
рахунках Державного казначейства.

Відділення Державного казначейства у районах, містах, районах у містах:

здійснюють виконання відповідних показників Державного бюджету та
контроль за надходженням, рухом і використанням державних
позабюджетних фондів у частині, що визначається Головним управлінням
Державного казначейства;

забезпечують відповідно до встановлених розмірів асигнувань та касового
плану цільове фінансування видатків Державного бюджету;

ведуть облік розпорядників коштів, яким виділяються асигнування з
Державного бюджету та державних позабюджетних фондів;

здійснюють прогнозування та касове планування коштів

Державного бюджету;

розподіляють між Державним бюджетом та бюджетами Автономної Республіки
Крим, областей, міст Києва і Севастополя відрахування від
загальнодержавних податків, зборів і обов’язкових платежів за
нормативами, затвердженими Верховною Радою України;

здійснюють за поданням Державних податкових інспекцій

повернення за рахунок Державного бюджету зайво сплачених або стягнених
податків, зборів та обов’язкових платежів;

ведуть бухгалтерський облік руху коштів Державного бюджету за рахунками
відділень Державного казначейства;

здійснюють збирання, контроль, зведення та подання вище стоячим.

органам Державного казначейства фінансової звітності про стан виконання
показників Державного бюджету відповідним регіоном;

проводять роботу, пов’язану із здійсненням контролю за

дотриманням чинного законодавства України з питань виконання

Державного бюджету;

передають відповідним Державним податковим інспекціям

документи про стягнення у безспірному порядку до Державного бюджету
штрафів за порушення установами банків та підприємствами зв’язку
встановленого порядку проходження і виконання платіжних доручень по
доходах і видатках Державного бюджету;

готують і подають вищестоящим органам Державного казначейства у разі
потреби пропозиції про скорочення видатків Державного бюджету;

розглядають заяви, пропозиції, скарги громадян, підприємств, установ та
організацій з питань, що належать до їх компетенції.

На казначейську систему виконання видаткової частини бюджету,
принциповою ознакою якої є здійснення видатків, розпорядників бюджетних
коштів шляхом оплати рахунків органами Державного казначейства
переведено понад 30 тисяч розпорядників та одержувачів коштів державного
бюджету, яким відкрито понад 114 тисяч рахунків. Завдяки переходу від
відомчого фінансування до оплати рахунків, інформація про виконання
державного бюджету сконцентрована в системі Державного казначейства в
принципово більш широкому та прозорому вигляді, доступ до неї став
незрівнянно простіший. Це, в свою чергу, дало можливість контролювати
бюджетні видатки на всіх стадіях виконання державного бюджету. До
запровадження казначейського виконання державного бюджету, фактично
існував лише один вид фінансового контролю – аудит, який здійснювався
шляхом перевірок і ревізій безпосередньо на місцях, в
установах, організаціях органами Контрольно-ревізійної служби та
внутрішнього аудиту 1 раз на два роки.

Учасниками відносин, в процесі виконання бюджетів виступають органи
Державного Казначейства України, фінансові органи, головні розпорядники
бюджетних коштів, розпорядники коштів II та III ступеня.

Головні розпорядники бюджетних коштів – бюджетні установи в особі їхніх
керівників, які відповідно до Бюджетного Кодексу отримують повноваження
шляхом встановлення бюджетних призначень.

Головний розпорядник коштів :

розробляє план своєї діяльності відповідно до завдань та функцій,

визначених нормативно-правовим актами, виходячи з необхідності
досягнення конкретних результатів за рахунок бюджетних коштів;

розробляє на підставі плану діяльності проект кошторису та бюджетні
запити і подає їх Міністру фінансів України чи місцевому фінансовому
органу;

отримує бюджетні призначення шляхом їх затвердження у законі про
Державний бюджет України чи рішення про місцевий бюджет, доводить у
встановленому порядку до розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня
(одержувачів бюджетних коштів) відомості про обсяги асигнувань,
забезпечує управління бюджетними асигнуваннями;

затверджує кошториси розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня, якщо
інше не передбачено законодавством;

здійснює внутрішній контроль за повнотою надходжень, отриманих
розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачам бюджетних
коштів, і витрачанням ними бюджетних коштів;

одержує звіти про використання коштів від розпорядників нижчого рівня і
аналізує ефективність використання ними бюджетних коштів.

Розпорядники коштів II ступеня – бюджетні установи в особі їхніх
керівників, які уповноважені на отримання асигнувань, прийняття
зобов’язань та здійснення виплат з бюджету на виконання функцій самої
установи, яку вони очолюють, і на розподіл коштів для переказу
розпорядникам III ступеня та безпосередньо підпорядкованим їм
одержувачам.

Розпорядники коштів III ступеня – бюджетні установи в особі їхніх
керівників, які уповноважені на отримання асигнувань, прийняття
зобов’язань та здійснення виплат з бюджету на виконання функцій самої
установи, яку вони очолюють, і на розподіл коштів безпосередньо
підпорядкованим їм одержувачам. [4, с.8-9 ]

Отже, підсумовуючи все вищесказане, на сьогоднішній день основними
завданнями Державного казначейства України є забезпечення урядової
політики щодо управління бюджетними коштами, яка повинна бути спрямована
на створення такої оптимальної системи оперативного управління
державними фінансами, що забезпечить своєчасні розрахунки за
зобов’язаннями держави і сприятиме вирішенню проблеми незбалансованості
ресурсної і видаткової частини державного бюджету в часі.

СТРУКТУРА КОЛОМИЙСЬКОГО

ВІДДІЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА2.2. Проведення операцій з платежами
до місцевих бюджетів

Платежі до місцевих бюджетів, які згідно з рішенням рад є доходами
загального фонду місцевих бюджетів на відповідний рік, зараховуються на
аналітичні рахунки, відкриті в управліннях державного казначейства за
балансовим рахунком 3141 „Надходження до загального фонду місцевих
бюджетів” Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та
місцевих бюджетів. Інформація щодо надходження та повернення надмірно
або помилково сплачених платежів до місцевих, бюджетів одночасно
відображається на відповідних аналітичних рахунках, відкритих за
рахунком бюджетного обліку 6121 „Доходи загального фонду місцевого
бюджету”.

Кредитовий залишок за балансовим рахунком 6121 дає інформацію про
надходження, з урахуванням повернення, платежів до загального фонду
місцевих бюджетів наростаючим підсумком з початку року. За окремими
аналітичними рахунками допускається від’ємний залишок, який свідчить, що
повернення платежів у поточному бюджетному періоді з цього рахунку (за
рахунок надходжень до загального фонду) відбулося більше, ніж
надходжень. Від’ємний залишок за рахунок бюджетного обліку 6121 у цілому
не допускається.

Рис. 2.1. Схема зарахування доходів місцевих бюджетів на рахунки,
відкриті в органах казначейства

Повернення помилково та надмірно сплачених платежів, які надійшли до
загального фонду місцевого бюджету, здійснюється з відповідного
аналітичного рахунку 3141 у межах поточних надходжень за день. У випадку
недостатності або відсутності коштів на аналітичному рахунку 3141
повернення здійснюється шляхом залучення коштів з відповідного рахунку
3142 „Кошти загального фонду місцевих бюджетів” в межах поточних
надходжень за день. У разі недостатності або відсутності коштів на
відповідному рахунку 3142 повернення може здійснюватися шляхом залучення
коштів з інших рахунків 3142, відкритих для акумулювання доходів
відповідного місцевого бюджету.

При недостатності коштів на рахунку 3142, з якого проводиться
відрахування між бюджетних трансфертів, повернення може здійснюватись
шляхом залучення коштів, що надійшли на інший рахунок 3142, з якого не
проводиться відрахування між бюджетних трансфертів. У випадку здійснення
такого підкріплення протягом наступних робочих днів необхідно спочатку
відновити залучені суми на відповідний рахунок, з якого надавалось
підкріплення, і тільки після цього проводити відрахування між бюджетних
трансфертів за встановленими нормативами.

У разі недостатності або відсутності коштів на рахунку 3142, з якого не
проводиться відрахування трансфертів місцевим бюджетам, повернення може
здійснюватись шляхом залучення коштів з іншого рахунку 3142, однак лише
після того, як з нього проведено відрахування між бюджетних трансфертів.

У випадку, коли для проведення платежів недостатньо коштів, з
акумульованих на рахунках 3142 місцевого бюджету, необхідна для
здійснення повернення частка коштів перераховується на цей рахунок
місцевим фінансовим органом. Підставою для такого перерахування є
звернення казначейства до фінансового органу, на видатковий рахунок
якого були перераховані кошти, та копія висновку органу стягнення.

Для щоденного акумулювання платежів, які надійшли до загального фонду
місцевих бюджетів, в управлінні казначейства відкриваються аналітичні
рахунки за балансовим рахунком 3142 „Кошти загального фонду місцевих
бюджетів”. Залишки коштів, що склалися на відповідних аналітичних
рахунках, відкритих за балансовим рахунком 3141 „Надходження до
загального фонду місцевих бюджетів” на кінець операційного дня у
регламентований час засобами програмного забезпечення, на підставі
меморіальних документів перераховуються на рахунки, відкриті за
балансовим рахунком 3142 окремо для кожного місцевого бюджету.

Кількість таких рахунків для кожного з місцевих бюджетів залежить від
рішення ради про відповідний бюджет і має забезпечити найбільш
оптимальний процес його виконання. Як правило, для кожного місцевого
бюджету, відкривається не менше трьох рахунків за балансовим рахунком
3142. на перший з ним акумулюються доходи загального фонду місцевого
бюджету, які не враховуються при визначенні обсягів між бюджетних
трансфертів, відповідно до статті 66 Бюджетного кодексу.

На другому рахунку акумулюються усі доходи, за рахунок яких відбувається
перерахування коштів, що передаються до державного та інших місцевих
бюджетів. На третій рахунок акумулюються кошти, що враховуються при
визначенні обсягів дотації вирівнювання, яка надається з місцевого
бюджету іншим місцевим бюджетам. Необхідність відкривати більше котлових
рахунків може бути обумовлена особливостями касового виконання місцевих
бюджетів за доходами.

Суми коштів, які зараховані на рахунки, відкриті за балансовим рахунком
3142 „Кошти загального фонду місцевих бюджетів”, направляються на
здійснення видатків, передбачених місцевими бюджетами, шляхом
перерахування цих коштів у такій послідовності:

на рахунки для зарахування між бюджетних трансфертів (дотації
вирівнювання; субвенції; коштів, що передаються до державного та
місцевих бюджетів з інших місцевих бюджетів, інших дотацій),
передбачених у відповідному бюджеті;

кошти, що залишилися після перерахування між бюджетних трансфертів, на
підставі розпоряджень про виділення коштів загального фонду місцевих
бюджетів, затверджених керівником місцевого органу виконавчої влади,
перераховуються на рахунки головних розпорядників коштів місцевого
бюджету, відкриті за балансовим рахунком 3531 „Особливі рахунки
розпорядників за коштами, отриманими із загального фонду місцевого
бюджету”

На рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3141, сплачується більше ста
видів платежів, що є доходами загального фонду місцевих бюджетів. До
таких платежів належать збори за використання різних видів природних
ресурсів місцевого значення, плата за видачу ліцензій та сертифікатів,
плата за державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності, плата
за торгові патенти на право здійснення підприємницької діяльності та
інші. На рахунки, відкриті за даним балансовим рахунком, перераховуються
всі види між бюджетних трансфертів, які підлягають зарахуванню до
загального фонду місцевих бюджетів.

Платежі за надходженнями до спеціального фонду місцевих бюджетів
зараховуються на рахунки, відкриті в управліннях державного казначейства
за рахунком 3151 „Надходження коштів спеціального фонду місцевих
бюджетів, які направляються на спеціальні видатки”. Інформація щодо
надходження та повернення платежів одночасно відображається на
відповідних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 6122
„Доходи спеціального фонду місцевого бюджету, які направляються на
спеціальні видатки”. Кредитовий залишок за балансовим рахунком 6122 дає
інформацію про надходження коштів (з урахуванням повернення платежів) до
спеціального фонду місцевих бюджетів наростаючим підсумком з початку
року.

Повернення помилково та надмірно сплачених платежів, які надійшли до
спеціального фонду місцевого бюджету, здійснюється з відповідного
аналітичного рахунку 3151 у межах поточних надходжень за день.

У випадку недостатності або відсутності коштів на цьому рахунку
повернення здійснюється шляхом залучення коштів з відповідного рахунку
3152 „Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на
спеціальні видатки”. У разі недостатності коштів на даному рахунку
необхідна для здійснення повернення частка коштів може перерахуватись на
цей рахунок місцевим фінансовим органом з його видаткового рахунку.
Підставою для здійснення фінансовим органом такого перерахування коштів
є звернення казначейства та копія висновку органу стягнення.

Для щоденного акумулювання платежів, які надійшли до спеціального фонду
місцевого бюджету, управління казначейства відкривають рахунки за
балансовим рахунком 3152 „Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів,
які направляються на спеціальні видатки” для кожного місцевого бюджету.

Залишки коштів, що склалися на відповідних рахунках, відкритих за
балансовим рахунком 3151 „Надходження коштів спеціального фонду місцевих
бюджетів, які направляються на спеціальні видатки”, на кінець
операційного дня засобами програмного забезпечення, шляхом формування
меморіальних документів перераховуються на рахунки, відкриті за
балансовим рахунком 3152 „Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів,
які направляються на спеціальні видатки” для подальшого їх направлення
на здійснення відповідних видатків шляхом перерахування цих коштів:

на рахунки для зарахування між бюджетних трансфертів (субвенцій на
утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних
наслідків діяльності об’єктів спільного користування; субвенцій на
виконання власних повноважень територіальних громад сіл, селищ, міст та
їх об’єднань; субвенцій на виконання інвестиційних проектів; інших
субвенцій), передбачених у відповідному бюджеті;

кошти, що залишились після перерахування між бюджетних трансфертів, на
підставі розпоряджень про виділення коштів спеціального фонду місцевих
бюджетів, затверджених керівником місцевого органу виконавчої влади,
перераховуються на рахунки головних розпорядників коштів місцевого
бюджету, відкриті за балансовим рахунком 3532 „Особові рахунки
розпорядників за коштами, отриманими із спеціального фонду місцевого
бюджету”

На рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3151, сплачуються майже три
десятки різних платежів, зокрема, кошти від відшкодування втрат
сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, відсотки за
користування позиками, що надавалися з місцевих бюджетів, кошти від
відчуження майна, що перебувало у комунальній власності, субвенції, що є
доходами спеціального фонду в структурі загальних надходжень місцевих
бюджетів є незначною.

Платежі, які розподіляються між загальним та спеціальним фондами
місцевого бюджету, підлягають зарахуванню на рахунки, відкриті за
балансовим рахунком 3161 “Кошти, які розподіляються між загальним і
спеціальним фондами місцевих бюджетів” Плану рахунків. Інформація про
надходження з урахуванням повернень одночасно відображається на
рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 6123 “Доходи місцевого
бюджету, які підлягають розподілу між загальним та спеціальним фондами”.
Кредитовий залишок за балансовим рахунком 6123 дає інформацію про
надходження платежів, які роз поділяються між загальним та спеціальним
фондами місцевого бюджету наростаючим підсумком з початку року.

Повернення надмірно або помилково сплачених до місцевого бюджету
платежів здійснюється управліннями державного казначейства аналогічно до
порядку повернення платежів з державного бюджету.

Залишки коштів за день з рахунків, відкритих за балансовим рахунком 3161
“Кошти, які розподіляються між загальним і спеціальним фондами місцевих
бюджетів”, розподіляються управліннями державного казначейства між
загальним та спеціальним фондами місцевого бюджету за встановленими у
рішенні про відповідний місцевий бюджет нормативами.

За результатами розподілу платежів між загальним та спеціальним фондами
місцевих бюджетів формується відомість розподілу платежів між загальним
та спеціальним фондами місцевого бюджету, які надійшли на аналітичні
рахунки 3161, та засобами програмного забезпечення у регламентованому
режимі проводиться перерахування розподілених коштів на відповідні
рахунки, відкриті за балансовими рахунками 3141 та 3151.

Як правило, на рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3161,
зараховується незначна кількість належних місцевим бюджетам платежів,
частка яких є неістотною в загальному обсязі доходів місцевих бюджетів.

Схема обліку коштів, що розподіляються між загальним та спеціальним
фондами місцевих бюджетів, наведена на рисунку 10.12.

Платежі, які розподіляються між рівнями місцевих бюджетів за
нормативами, встановленими Бюджетним кодексом, законом про державний
бюджет на відповідний рік та рішеннями місцевих рад, зараховуються на
рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3321 “Кошти, які підлягають
розподілу між рівнями бюджету” Плану рахунків. Інформація про
надходження з урахуванням повернень одночасно відображається на
рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 6221 “Доходи, які
підлягають розподілу між рівнями бюджету”. Кредитовий залишок за
рахунком 6221 дає інформацію про надходження платежів, які підлягають
розподілу між рівнями місцевих бюджетів.

Повернення платникам помилково та надмірно сплачених платежів, які
розподіляються між рівнями бюджетів, здійснюється з відкритих за
балансовим рахунком 3321 аналітичних рахунків у межах поточних
надходжень на ці рахунки за день.

У випадку недостатності або відсутності коштів на аналітичному рахунку
3321 повернення може здійснюватись шляхом залучення коштів на цей
рахунок з відповідних рахунків 3142 “Кошти загального фонду місцевих
бюджетів” та 3152 “Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які
направляються на спеціальні видатки” у межах поточних надходжень за
день. Залучення коштів здійснюється з дотриманням співвідношення,
передбаченого нормативами розподілу платежів між рівнями бюджетів.
Проведення такого підкріплення складається з двох етапів: спочатку
відповідні частки коштів перераховуються з рахунків 3142 на аналітичні
рахунки 3141 “Надходження до загального фонду місцевих бюджетів», а з
рахунків 3152 – на аналітичні рахунки 3151 «Надходження коштів
спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні
видатки», після цього кошти перераховуються з рахунків 3141 та 3151 на
відповідний аналітичний рахунок 3321 для здійснення повернення платежу.
Якщо коштів, що з акумульовані на рахунках 3142 та 3152 відповідних
місцевих бюджетів недостатньо, органи казначейства готують та надсилають
до місцевих фінансових органів звернення, на підставі яких залучаються
необхідні суми коштів.

Залишки коштів на аналітичних рахунках, відкритих за балансовим рахунком
3321 «Кошти, які підлягають розподілу між рівнями бюджету», в кінці дня
за встановленими нормативами розподіляються між рівнями місцевих
бюджетів. За результатами розподілу платежів між рівнями місцевих
бюджетів формується відомість розподілу між рівнями місцевих бюджетів
платежів, які надійшли на аналітичні рахунки 3321.

На рахунки, що відкриваються за балансовим рахунком 3321, платниками
податків області сплачується близько півсотні різних видів платежів,
надходження від яких складають левову частку в загальній структурі
доходів місцевих бюджетів. До таких доходів належать податок з доходів
фізичних осіб, плата за землю, податок з власників транспортних засобів,
місцеві податки і збори, плата за оренду майна, що перебуває в
комунальній власності та ін. Більша частина цих платежів, зокрема всі з
тих, що вказані вище, крім податку з власників транспортних засобів,
розподіляються до загального фонду місцевих бюджетів.

Платежі, які тимчасово відносяться на доходи місцевого бюджету і
підлягають розподілу між місцевим бюджетом та іншими одержувачами
коштів, зараховуються на рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3421
“Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, що підлягають
розподілу”. Інформація про надходження даних платежів одночасно
відображається на рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 6421
“Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, що підлягають
розподілу”. Кредитовий залишок за рахунком бюджетного обліку 6421 дає
інформацію про надходження платежів, які тимчасово відносяться на доходи
місцевого бюджету і підлягають розподілу, наростаючим підсумком з
початку року.

Повернення помилково та надмірно сплачених коштів, які тимчасово
віднесені до доходів місцевого бюджету і підлягають розподілу,
здійснюється з аналітичних рахунків, відкритих за балансовим рахунком
3421, у межах поточних надходжень на ці рахунки за день.

У разі недостатності або відсутності коштів на аналітичному рахунку 3421
повернення може здійснюватись шляхом залучення коштів на цей рахунок з
відповідних рахунків 3142 “Кошти загального фонду місцевих бюджетів” та
3152 “Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на
спеціальні видатки”.

Залучення коштів здійснюється з дотриманням співвідношень, передбачених
нормативами розподілу платежів, що зараховуються на рахунки 3421.
Проведення такого підкріплення здійснюється наступним чином: спочатку на
відкриті за балансовими рахунками 3141 та 3151 аналітичні рахунки
перераховуються необхідні частки коштів з відповідних аналітичних
рахунків 3142 та 3152. Після цього кошти перераховуються з рахунків 3141
та 3151 на відповідний аналітичний рахунок 3421 для здійснення
повернення помилково або надмірно зарахованого платежу. Одночасно з цим
на підставі звернення органу казначейства та копії висновку органу
стягнення частка коштів, перерахована до відповідного цільового фонду,
повертається органом цього фонду на рахунок 3421.

Якщо з акумульованих на рахунках 3142 та 3152 відповідних місцевих
бюджетів коштів недостатньо для підкріплення рахунків 3421 з метою
повернення помилково та надмірно зарахованих платежів, органами
казначейства надсилаються також звернення до місцевих фінансових
органів. На підставі таких звернень для повернення платежів залучаються
кошти з видаткових рахунків відповідних місцевих бюджетів.

Залишки коштів, акумульованих на аналітичних рахунках, відкритих за
балансовим рахунком 3421, у кінці дня розподіляються за нормативами,
встановленими відповідними законодавчими актами України. Після розподілу
такі кошти засобами програмного забезпечення перераховуються на:

– рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3141 “Надходження до
загального фонду місцевих бюджетів”;

– рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3151 “Надходження коштів
спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні
видатки;

– частина коштів, яка належить іншим одержувачам, перераховується на
рахунки власників, до яких, як правило, належать територіальні
підрозділи державних цільових фондів.

За результатами розподілу формується відомість розподілу коштів,
тимчасово віднесених на доходи місцевого бюджету, які надійшли на
аналітичні рахунки 3421 “Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого
бюджету, що підлягають розподілу”, а також “Реєстр платників за
спрощеною системою оподаткування” .

На рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3421, сплачується фіксований
податок з доходів фізичних осіб від підприємницької діяльності,
фіксований сільськогосподарський податок, єдиний податок на
підприємницьку діяльність з фізичних та юридичних осіб.

Власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів
місцевих бюджетів, зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки,
відкриті у розрізі груп власних надходжень в органах державного
казначейства за місцем обслуговування розпорядників коштів за балансовим
рахунком 3542 “Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами
спеціального фонду місцевого бюджету”. Інформація щодо власних
надходжень розпорядників коштів місцевих бюджетів, які зараховуються на
рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3542, одночасно відображається
на рахунках бюджетного обліку 6124 “Власні кошти розпорядників коштів
місцевого бюджету”.

Повернення надміру або помилково зарахованих власних надходжень
бюджетних установ з рахунків, відкритих за балансовим рахунком 3542
“Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду
місцевого бюджету”, здійснюється на підставі платіжних документів
розпорядника коштів бюджетів та підтвердження обґрунтованості здійснення
такої операції у межах наявних залишків коштів на рахунку.

Органи казначейства щоденно, використовуючи автоматизовану систему
“Казна-Видатки”, формують виписки з рахунків, відкритих за балансовим
рахунком 3542 “Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами
спеціального фонду місцевого бюджету”, і надають їх розпорядникам коштів
місцевих бюджетів разом з реєстром розрахункових документів.

Зі спеціальних реєстраційних рахунків, на яких обліковуються власні
надходження, розпорядники бюджетних коштів можуть здійснювати
перерахування коштів на підставі платіжних доручень вищим та підвідомчим
установам і організаціям відповідно до чинних нормативно-правових актів
України. Таке перерахування коштів відображається відповідно як
зменшення доходів, а отримання розпорядниками бюджетних коштів – як
збільшення доходів.

До переходу місцевих бюджетів на повнофункціональне казначейське
обслуговування власні надходження розпорядників коштів місцевих бюджетів
зараховувалися на рахунки, відкриті в установах банків на ім’я
розпорядників і коштів. Всю інформацію про здійснення операцій з
коштами, що належать до і власних надходжень бюджетних установ,
фінансові органи отримували від розпорядників коштів. Така інформація
щомісяця подавалася у формі звітів про виконання спеціального фонду
кошторису в частині власних надходжень. В даний час проведення всіх
операцій з власними надходженнями розпорядників ; коштів місцевих
бюджетів зосереджено в органах казначейства. Казначейські органи щодня
забезпечують доведення інформації про рух коштів, що належать до власних
надходжень бюджетних установ, до відповідних фінансових органів і
розпорядників коштів місцевих бюджетів.

У цілому, діючий в органах казначейства механізм зарахування надходжень
до місцевих бюджетів є набагато ефективним від того, що застосовувався
до запровадження системи казначейського обслуговування бюджетів.

2.3. Аналіз місцевих бюджетів за доходами.

Бюджет міста Коломиї на 2004 рік по доходах і видатках загального фонду
в цілому заплановано в сумі 22037893 грн., в тому числі по доходах без
врахування трансфертів 15017000 грн.

Фактичне виконання бюджету по доходах загального фонду в цілому склало
19739092 грн., що становить 89,6 відсотків до запланованих, або з
недовиконанням на 2298801 грн., в тому числі по доходах загального фонду
без врахування трансфертів надійшло 12986338 грн., що становить 86,5
відсотків до запланованих, або з недовиконанням на 2030662 грн.

В порівнянні з минулим роком доходи загального фонду без врахування
трансфертів зменшились на 9,3 відсотки, або на 1333762 грн.

У звітному періоді промисловістю міста забезпечено виробництво
промислової продукції в порівняльних цінах на 57,8 млн. грн., що
становить 123,2 відсотки до обсягів виробництва за 2003 рік. Скоротили
випуск продукції 8 підприємств, або 33 відсотки загальної кількості.

Найбільше скорочення обсягів виробництва в порівнянні з минулим роком,
через відсутність замовлень, відмічається на ЗАТ „Гардинна фабрика”, а
саме на 405,1 тис. грн., ВАТ „Лісокомбінат” – на 70,5 тис. грн., ЗАТ
„Щетинно-щіткова фабрика” – на 58,4 тис’ грн.; ВАТ „Сирзавод” через
процедуру банкрутства повністю не працював, що зменшило обсяги
виробництва на 253,9 тис. грн., до минулого року.

З приростом працювали ЗАТ „Заводоуправління будівельних матеріалів”, ЗАТ
“Колопапір”, ВАТ „Завод КРП”, ДП „Коломияхліб”, ТзОВ „ЮМАС”.

В галузевому розрізі допущено спад обсягів по іншому виробництву (на
11,3 відсотки) та на підприємствах легкої промисловості, а саме на 9,6
відсотків.

По результатах фінансово-господарської діяльності діючих
госпрозрахункових підприємств від звичайної діяльності до оподаткування
за січень-грудень 2004 року по м. Коломия рентабельними (прибутковими)
було -37 підприємства, а нерентабельними (збитковими) – 32, що складає
46,4% від загальної кількості підприємств. Згідно статистичної звітності
фінансовий результат суб’єктів господарювання від звичайної діяльності
до оподаткування по м. Коломиї за січень-грудень 2004р. становив 12341
тис. грн. прибутків, (загальна сума прибутку – 20387 тис. грн., збитків
8046 тис. грн.). За видами економічної діяльності найбільших обсягів
фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування досягли
підприємства, які займаються фінансовою діяльністю (страхуванням) (11300
тис. грн.) та підприємствами будівництва (809,0 тис. грн.).

Таблиця 2.1. Групування підприємств за фінансовим результатом до
оподаткування за видами економічної діяльності за січень – грудень 2004
року

Кількість підп Фінансовий результат тое прибуток, збиток (-)
Підприємства які одержали прибуток від звичайної діяльності
Підприємства, які отримали збиток від звичайної діяльності

К-ть підприємств %, до загальної к-ті прибуток К-ть підприємств В % до
загальної к-ті підп. збиток

Всього по економіці 69 12341 37 53,6 20387 32 46,4 8046

Промисловість 28 226 9 32,1 7274 19 67,9 7046

Будівництво 7 709 4 57,1 1097

42,9 288

Оптова та роздрібна торгівля; торгівля транспортними засобами; послуги з
ремонту 16 316 13 81,3 488

18,8 172

Транспорт і зв’язок 2 80 2 100,0 80 – – –

Фінансова діяльність 1 11300 1 100,0 11300 – – –

Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам 4
-239 2 50,0 86 2 50,0 325

Освіта 4 -85 2 50,0 50 2 50,0 135

Охорона здоров’я 1 11 1 100,0 11 – – –

Колективні, громадські та особисті послуги

-77 3 50,0 1 3 50,0 78

Станом на 1 грудня 2004 року дебіторська заборгованість всього склала
28,9 млн. грн. зменшилась з початку року на 14,6%, з якої 6,2 млн. грн.
прострочена і становить 21,6% від загальної заборгованості. Кредиторська
заборгованість – 67,2 млн. грн. зросла з початку року на 19,2%, з якої
15,8 млн. грн. прострочена і складає 23,6% від загальної заборгованості.
В структурі дебіторської та кредиторської заборгованості основна
частка припадає заборгованість між підприємствами України, понад 90%.

Таблиця 2.2.

Галузь економіки Дебіторська заборгованість Кредиторська заборгованість

Всього В т.ч. простроч. всього В т.ч. просроч.

всього 28927 6235 67245 15844

в т.ч. сільське та лісове господарство 44 15 42 9

Добувна і обробна промисловість, виробництво і розподілення тепла, газу
і води 15421 4975 32652 14660

будівництво 2675 686 1830 1076

Оптова та роздрібна торгівля 2481 2 10040 8

транспорт 120 17 216 79

Фінансова діяльність 6537 408 20400 –

Операції з нерухомістю 1443 65 1781 –

освіта 41 4 185 –

Охорона здоров’я та соціальна допомога 11 3 4 –

Колективні, громадські та особисті послуги 154 60 95 12

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу
зайнятих в економіці міста (без працівників малих підприємств
кооперативів) склала за січень-грудень 2004 року 12,3 тис. чол., в
еквіваленті повної зайнятості – 11,0 тис. чол. або 89,2% штатних
працівників облікового складу. Порівняно з відповідним періодом минулого
року чисельність штатних працівників зросла на 2,4%. Фонд оплати праці
робітників і службовців цілому по місту склав 62,2 млн. грн., в т.ч.
фонд оплати праці штатних працівників – 50,8 тис. грн.

Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штаті працівника за
січень-грудень 2004р. склала 447,83 грн. і збільшилась порівняно з
відповідним періодом минулого року на 29,4% в порівнянні з відповідним
періодом 2003 року. Зростання заробітної плати спостерігається по всіх
вї економічної діяльності зокрема на підприємствах оптової та роздрібної
торгівлі, торгівлі транспортними засобами, послуги з ремонту автомобілів
(61,41%), і в промисловості (31,7%). Найвища заробітна плата
спостерігається на транспорті і становить 895,58 грн. і по підприємствах
операція: нерухомістю здавання під найм та послуги юридичним особам
698,22грн.

Негативно вплинуло на виконання запланованих на звітній період обсягів
надходжень до бюджету несвоєчасність і неповнота внесення платежів
суб’єктами оподаткування.

Пасивна недоїмка по платежах до місцевого бюджету станом 01.01.2005р.
склала 1388,2тис.грн. (активна склала 559,8тис.грн зменшилась від
початку року на 423,9тис.грн., з них по основних видах і становить:

– по платі за землю – 960,4 тис. грн.;

– по податку на прибуток – 154,3 тис. грн.;

– по комунальному податку – 97,0 тис. грн.;

– по податку з власників транспортних засобів – 150,6 тис. грн.

Найбільшу частку, а саме 76 відсотків в загальному фонді складають
закріплені доходи, що враховуються при визначені обсягів між бюджетних
трансфертів. У звітному році їх заплановано одержати в сумі 11429400
грн., фактично надійшло – 10965886 – гри., що становить 95,9 відсотків
до запланованих, або з недовиконанням на 463514 грн. В порівнянні з
минулим роком закріплених доходів надійшло менше на 1658414 грн. через
зменшення надходжень по податку з доходів фізичних осіб. Допущена
Міністерством фінансів України технічна помилка при розрахунку доходів,
що враховуються при визначенні між бюджетних трансфертів призвело до
невиконання розрахованих Міністерством фінансів України доходів на суму
463514 грн.

У звітному періоді на виправлення технічної помилки бюджет міста одержав
1283500 грн. дотації та на недовиконання розрахованих на 2004 рік
Міністерством фінансів України надходжень доходів, що враховуються при
визначенні обсягів між бюджетних трансфертів, 593500 грн.
середньострокової позички.

Податок з доходів фізичних осіб становить 80 відсотків від всіх
закріплених доходів. За 2004 рік до бюджету надійшло податку з доходів
фізичних осіб на 7983396 грн. при запланованих 9109400 грн., що
становить 87,6 відсотків до запланованих, або з недовиконанням 1126004
грн. В порівнянні з минулим роком податку з доходів фізичних осіб
надійшло менше на 2245804 грн., що пов’язано із введенням 1 січня
звітного року ставки оподаткування в розмірі 13 відсотків та зняттям з
реєстрації 752 суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб та
19 суб’єктів – юридичних осіб.

Негативно вплинуло на виконання запланованих надходжень податку з
доходів фізичних осіб наявність в місті заборгованості із виплатою
зарплати, яка на кінець року становила 2,8 млн. грн. і яка значно, а
саме на 1,4 млн. грн., скоротилась в порівнянні з початком року.

Зменшили на кінець року заборгованість із виплатою зарплати такі
підприємства як:

– ВАТ „Коломиясільмаш” – на 819,4тис.грн..;

– ВАТ „Завод КРП” – повністю ліквідовано заборгованість;

– ЗАТ „Прикарпаття” – на 119,8тис.грн..;

– ВАТ „ДОЗ” – на 82тис.грн.

Найбільшими платниками податку з доходів фізичних осіб до міського
бюджету у 2004 році були:

– Локомотивне депо – 901,7тис.грн., що становить 11,3 відсотки в
загальній сумі надходжень податку з доходів фізичних осіб;

– Вагонне депо – 430,4тис.грн., що становить 5,4 відсотки в загальній
сумі надходжень податку з доходів фізичних осіб;

– Відділ освіти міської ради – 463,0 тис. грн., що становить 5,8
відсотків в загальній сумі надходжень податку з доходів фізичних осіб;

– ЗАТ „Заводоуправління будівельних матеріалів” – 356,2 тис. грн., що
становить – 4,5 відсотків в загальній сумі надходжень податку з доходів
фізичних осіб.

В поточному році працівниками оДПІ було проведено 41 перевірку по факту
правильності нарахування та повноти справляння податку з доходів
фізичних осіб, в результаті чого сума нарахованої пені склала 14601 грн.

По всіх інших видах закріплених доходів виконано як заплановані на
звітний рік надходження, так і досягнуто приросту в порівнянні з минулим
роком.

Доходи, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних
трансфертів в загальному фонді бюджету складають 24 відсотки. їх
надійшло до бюджету на 2020452 грн. при запланованих уточненим планом
3587600 грн., що склало 56,3 відсотки, або з недовиконанням на 1567148
грн.

Плата за землю складає 56 відсотків в доходах, що не враховуються при
визначені обсягів між бюджетних трансфертів.

У звітному році її надійшло до бюджету на суму 902457 грн. при
запланованих уточненим планом 1995800 грн., що склало 45,2 відсотки, або
з недовиконанням на 1093343 грн.

Наявність у місті ще значної недоїмки по платі за землю, яка на
01.01.2005 року склала 960,4 тис. грн. (хоча в порівнянні з початком
року вона зменшилась на 369,3 тис. грн., що дозволило збільшити
надходження в порівнянні з минулим роком на 45157 грн., або на 5,3
відсотки) не дало можливості виконати заплановані надходження, а так як
на таких підприємствах як: ВАТ „Коломиясьльмаш”, ВАТ „Коломийський ДОЗ”,
ВАТ „Лісокомбінат”, ВАТ „Сирзавод”, ВАТ „Будівельник”, які є боржниками
по платі за землю, розпочато процедуру банкрутства, до них неможливо
застосувати процедуру примусового стягнення податків.

Основними причинами, які не дозволили виконати заплановані надходження
по платі за землю є:

– не проведення відділом земельних ресурсів Коломийського міськвиконкому
повної інвентаризації та грошової оцінки земель;

– зняття в кінці 2003 року коефіцієнту 1,5 (по рішенню сесії) за оплату
договорів оренди землі в центральній частині міста;

– відсутність обліку самовільно встановлених гаражів та малих
архітектурних споруд. Найбільшими боржниками бюджету по платі за землю
є:

– ВАТ “Коломиясільмаш” – 282,7тис.грн. (скоротилась від початку року на
409,3 тис. грн.);

– ВАТ “Завод КРП” – 95,5тис.грн.;

– ВАТ “Лісокомбінат” – 84,0тис.грн.;

– ВАТ “ДОЗ” – 97,4тис.грн. (скоротилась від початку року на
129тис.грн.);

– ВАТ “Будівельник” – 61,4тис.грн.;

– ВАТ „Щетинно-щіткова фабрика” – 58тис.грн.

Місцевих податків і зборів надійшло до бюджету на суму 738712 грн. при
запланованих по уточненому плану 1186800 грн., що склало 62,2 відсотки,
або з недовиконанням на 448088 грн., в основному через недовиконання
запланованих надходжень по ринковому збору – на 438512 грн., (в зв’язку
з необґрунтовано збільшеним сесією міської ради планом
надходжень),податку з реклами – на 9618 грн. та збору за видачу дозволу
на розміщення об’єкта торгівлі – на 8993 грн. (в зв’язку із зменшенням
кількості об’єктів торгівлі та реклами).

Для збільшення надходжень пр ринковому збору (в порівнянні з минулим
роком надходження ринкового збору зросли на 105488 грн.) ліквідовано
стихійну торгівлю на прилеглій до ринку території, рішенням сесії від
18.03.2004р. №720 впорядковано ставки ринкового збору, проведено
реорганізацію орендного підприємства „Центральний ринок” в комунальне
підприємство, а також необхідно податковій інспекції та адміністрації
підприємства „Торговиця” посилити контроль за сплатою збору на цьому
підприємстві.

Недоїмка по комунальному податку станом на 01.01.2005р. склала 97 тис.
грн. і зменшилась в порівнянні з початком року на 14,7 тис. грн.

Найбільшими боржниками бюджету по комунальному податку є:

– ВАТ “Коломиясільмаш” – 44,1тис.грн.;

– ВАТ “ДОЗ” – 7,9 тис. грн.;

– ВАТ “Будівельник” – 6,9 тис. грн.;

– ВАТ „Сирзавод” – 8,3тис.грн.;

– ВАТ “Щетинно-щіткова фабрика” – 7,5 тис. грн.

Значно менше запланованих, а саме на 152691 грн. надійшло до бюджету
плати за оренду майна, що знаходиться у комунальній власності, в зв’язку
з недопоступленням коштів від КПЕЖу, який за рішенням сесії міської ради
повинен всі кошти, які надходять йому від оренди майна, після сплати
ПДВ, спрямовувати до міського бюджету.

Податку на прибуток від підприємств комунальної власності недопоступило
до запланованих на суму на 21466 грн., в зв’язку з не доведенням до ста
відсотків тарифів на комунальні послуги для підприємств – надавачів
послуг, що не дало можливості цим підприємствам одержати прибуток.

У 2004 році міською радою надано пільги по сплаті:

– держмита підприємствам – надавачам комунальних послуг за подання
позовних заяв у місцевий суд на суму 14,4 тис. грн., проти 10,8 тис.
грн. у 2003 році. Кошти, що залишились в розпорядженні підприємств були
спрямовані на поповнення обігових коштів цих підприємств;

– та фізичній особі по платі за оренду майна – на суму 2,4тис.грн.

Субвенції з державного бюджету на надання пільг і субсидій населенню по
оплаті житлово-комунальних послуг, на виплату допомог сім’ям з дітьми,
на пільговий проїзд окремих категорій населення одержано стовідсотково
до потреби на суму 5469254грн.

Доходів до спеціального фонду бюджету з врахуванням трансфертів надійшло
на суму 1912846грн. при запланованих 2967592грн., або менше на
1054746грн., в порівнянні з минулим роком менше на 162754грн. До бюджету
розвитку у звітному році надійшло 521693грн. при плані 1475000грн., або
з недовиконанням на 953307грн., в порівнянні з минулим роком менше на
429907грн., в тому числі:

від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності 446353грн
при

плані 1275000грн., або менше на 828647грн., в порівнянні з минулим роком
менше на 432047грн; в зв’язку з тим, що запланований для продажу об’єкт
(незавершене будівництво житлового будинку по вул. Леонтовича) не
проданий і справа знаходиться на розгляді в Апеляційному Суді.

Перелік найбільших об’єктів, доходи від продажу яких стали джерелом
надходжень коштів від відчуження майна, що знаходиться у комунальній
власності:

– не житлове приміщення по вул.Й.Сліпого,30 – 47583грн;

– складські приміщення по вул.Горбаша,9 – 48559грн;

– складське приміщення по вул.Драгоманова,3а – 33756грн;

– не житлове приміщення по вул.Крип’якевича,54 – 25279грн;

– не житлове приміщення по вул..Мазепи,298а – 34332грн;

– не житлове приміщення по вул..Богуна,40 – 32323грн.

– Від продажу землі несільськогосподарського призначення надійшло
77424грн при запланованих 200000грн, або менше на 122576грн, (в
порівнянні з минулим роком більше на 14824грн.) в зв’язку з відмовою
купівлі земельної ділянки іноземним інвестором.

Податку з власників транспортних засобів надійшло на 473600грн., або
більше плану на 6904грн. і більше минулорічних надходжень на 80804грн.,
або на 20,6 відсотків.

Власних надходжень бюджетних установ надійшло на 769324грн. при
запланованих 876837грн. або з недовиконанням на 107513грн., однак в
порівнянні з минулим роком їх надійшло більше на 47124грн., або на 6,5
відсотків.

Всього у звітному році надійшло доходів у загальний та спеціальний фонд
бюджету разом з урахуванням трансфертів на суму21651938грн. при
запланованих 25005485, або менше на 3353547грн.

Доходів державного бюджету, за рахунок яких перераховується дотації
вирівнювання, по м. Коломия надійшло на суму 13558,9тис.грн. при
запланованих 13735,2тис.грн., або з недовиконанням на 176,3тис.грн., з
них:

– по податку на прибуток у зв’язку із збільшенням кількості суб’єктів
підприємницької діяльності, які перейшли на спрощену систему
оподаткування надійшло менше запланованих на 1037,7тис.грн.;

– по сплаті за ліс та платі за надра надійшло менше запланованої суми на
4,8тис.грн., у зв’язку з тим, що термін сплати податків ще не настав.

Протягом 2004 року отримано з єдиного казначейського рахунку 4840000грн.
короткотермінових позичок:

22.03.2004р. – 1000000грн.;

16.06.2004р. – 1300000грн.;

30.07.2004р. – 725000грн.;

31.08.2004р. – 1315000грн.;

01.11.2004р. – 500000грн.

Короткотермінові позички в повному обсязі були спрямовані на виплату
заробітної плати та нарахування на неї працівникам бюджетних установ, та
виплату відпускних педагогічним працівникам.

Погашення позичок здійснювалось шляхом щоденного відрахування із
поступлень загального фонду з дня, наступного за днем отримання позички.

Отримано середньострокову позичку Міністерства фінансів України в сумі
595500грн.; 19.11.2004р. – 352900грн.; 23.12.2004р. – 240600грн., яка
спрямована на виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ
міста.

Проведемо аналіз доходів спеціального фонду місцевих бюджетів.

Таблиця 2.3. Доходи спеціального фонду місцевих бюджетів.

№ п/п Найменування Затверджено 2004р. Затверджено 2005р. Фактично 2004р.
Фактично 2005 Відхилення

Факт 2005р., відхил. 2005р. План 2005р., відхил. 2005р.

1 Податкові надходження 590000 42,1 605621 40,4 +15621 1,7

2 Неподаткові надходження 1297728 1148,8 1651655 1358,0 +353927 +209,2

3 Доходи від операцій з капіталом 900000 162 784492 120,3 -115508 -41,7

4 Цільові фонди 14500 39,9 13529 39,9 -971 –

5 Офіційні трансферти 739499 – 15497096 – +14757597 –

Всього 3010727 1392,8 18552393 1558,60 +15541666 +165,80

Як видно із таблиці – обсяг доходів спеціального фонду місцевих бюджетів
склав фактично в 2005р. – 1558,60грн, на 165,8грн більше, ніж у минулому
році. В 2004р.

Проаналізуємо структуру доходів місцевих бюджетів.

Таблиця 2.4. Структура доходів місцевих бюджетів за 2005 рік

№ п/п Найменування Затверджено Факт Відхилення

План Питома вага Факт. Питома вага В абсолют. сумі В %

1 Податкові надходження 15541311 97,12 15587920 97,12 +46609 –

2 Неподаткові надходження 460719 2,88 460719 2,88 – –

Разом 16002030 100% 16048639 100% +406609 –

Як видно із таблиці, найбільшу питому вагу в складі доходів місцевих
бюджетів займають податкові надходження. Їх частка складає 97,12%.
Значно меншу долю 2,88% складають неподаткові надходження. Податкові
надходження були заплановані в сумі 15541311грн., фактично надійшло
15587920грн, що на 46609грн більше запланованих сум.

Проведемо аналіз доходів загального фонду місцевих бюджетів.

Таблиця 2.5. Доходи загального фонду місцевих бюджетів за
2004-2005рр.грн..

№ п/п Найменування Затверджено Факт Відхилення

План 2004р. План 2005р. 2004р 2005р.

Факт 2005р., відхил. 2005р. Факт 2005р., план 2005р.

1 Податкові надходження 24349,90 15541311 23943,9 15587920 -406 46609

2 Неподаткові надходження 1148,8 460719 1015,1 460719 -133,7 –

3 Доходи від операцій з капіталом 162 – 120,4 – -41,6

Всього 25660,70 16002030 25079,40 16048639 -581,30 +46609

Як показують дані таблиці 2005р. обсяг доходів загального фонду місцевих
бюджетів склав за планом 16002030грн., фактично 16016048639грн.
Перевиконання дохідної частини місцевих бюджетів склало 46609грн.

3. ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ КАЗНАЧЕЙСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ МІСЦЕВИХ
БЮДЖЕТІВ ЗА ДОХОДАМИ

3.1. Зарубіжний досвід касового виконання місцевих бюджетів за доходами.

Місцева податкова система є важливим джерелом бюджетних надходжень
місцевих колективів, яка дозволяє їм забезпечувати надання суспільних
послуг населенню.

У загальній складності у Франції нараховується біля 40 видів місцевих
податків, необхідність яких визначається законодавчими зборами місцевих
органів. У структурі податкових надходжень переважають прямі місцеві
податки, які складають понад 70% місцевої податкової системи.

Основними видами прямих місцевих податків є наступні:

1) земельний податок на забудовані ділянки. Для стимулювання будівництва
окремі категорії платників звільняються від сплати податку. Це
стосується забудов, призначених виключно для сільськогосподарського
користування;

2) земельний податок на незабудовані ділянки. Він сплачується власником
з незабудованих ділянок, які приносять чи можуть приносити дохід;

3) мито на житло сплачується юридичними і фізичними особами, які
володіють або користуються умебльованими приміщеннями, призначеними для
житла;

4) професійне мито (запроваджене на заміну раніше сплачуваного
патентного збору) сплачується юридичними і фізичними особами, які
здійснюють професійну неоплачувану діяльність.

У структурі непрямих податків найбільшу питому вагу займають платежі за
реєстрацію технічного паспорта на автомобіль (біля 55%) та різні
надбавки до ставок непрямих податків (біля 40%).

Участь держави у наповненні місцевої скарбниці полягає у стягуванні
податкових платежів і їх перерахуванні отримувачам через служби
державних казначеїв. Через властиві їй важелі держава гарантує суму
затверджених податкових поступлень.

У випадку недоотримання місцевим органом гарантованих поступлень держава
виплачує їм різницю між затвердженими і стягненими сумами. Таким чином,
держава забезпечує місцевим органам фінансові компенсації, призначені
для покриття втрат доходів, спричинених встановленими податковими
пільгами чи звільненнями від слати податків.

Надання допомоги здійснюється з 1999 року відповідно до “Договору
розвитку і солідарності”, яким гарантується збільшення допомоги з
врахуванням інфляції, а також надбавки відповідно до зростання темпів
ВВП.

Держава надає фінансову допомогу адміністративно-територіальним
утворенням як на їхні поточні видатки, так і на капітальні вкладення.

Фінансування поточних видатків здійснюється у вигляді дотацій
(наприклад, дотації міської солідарності, яка розподіляється між
комунами, що знаходяться у важкому стані; дотації сільської
солідарності, яка надається малим комунам з незначними коштами та
субвенцій, які виплачуються галузевими міністерствами (наприклад, на
заходи по вдосконаленню громадського транспорту і дорожнього руху).

Фінансова допомога для капітальних вкладень надається у вигляді
загальної дотації на капітальне будівництво та цільових субвенцій на
капітальне будівництво.

Відповідно, фінансова допомога держави місцевим органам влади може мати
узагальнений або спеціальний характер.

Спеціальна допомога призначена для конкретних видатків. Прикладом такої
допомоги є спеціальні інвестиційні субсидії держави, призначені для
особливих операцій. Вони, як правило, виплачуються галузевими
міністерствами (сільського господарства, юстиції, освіти тощо).

Узагальнена допомога не призначена для конкретних цілей і
використовується на розсуд отримувача. Така допомога розцінюється як
загальна дотація (на функціонування, закупівлю обладнання,
децентралізацію тощо).

Останніми роками спостерігається зростання частки загальних дотацій у
структурі фінансової допомоги держави. Така тенденція сприяє посиленню
самостійності децентралізованих колективів. Адже отриманими від держави
коштами вони можуть вільно розпоряджатися на свій розсуд.

Значну частину своїх капіталовкладень місцеві органи самоуправління
фінансують за рахунок позик. Згідно з законом “Про права і свободи
комун, департаментів, регіонів” місцеві органи звертаються за позиками
до банківського сектору, який пропонує їм широкий спектр фінансових
продуктів.

Запозичені кошти служать виключно для фінансування капітальних витрат і
не можуть використовуватися для покриття дефіциту бюджету поточних
витрат або недостатності власних коштів для погашення боргу.

3.2. Переваги та перспективи вдосконалення казначейського обслуговування
місцевих бюджетів.

Досвід роботи з казначейського обслуговування місцевих бюджетів
переконливо свідчить про його перевагу в порівнянні з попередньою
системою.

Позитивними факторами казначейського обслуговування місцевих бюджетів є:

1) отримання щоденної інформації про суми доходів, які надійшли до
кожного місцевого бюджету (обласного , районного, міського, селищного
сільського тощо) за кожним джерелом надходження та суми здійснених
видатків кожним розпорядником коштів відповідного місцевого бюджету.
Виконання місцевих бюджетів стало прозорим як для органів місцевої
влади, так і для суспільства;

2) можливість на центральному рівні володіти оперативною інформацією про
надходження коштів по кожній окремій території;

3) скорочення, як мінімум на один день, терміну надходження коштів на
рахунки місцевих бюджетів для здійснення видатків у порівнянні з
минулими роками, коли місцеві бюджети в частині доходів обслуговувались
в установах банків;

4) виключення можливості привласнення місцевими бюджетами доходів, які
згідно з чинним законодавством належать до джерел формування інших
бюджетів?

безвідсоткового покриття тимчасових касових розривів при виконанні
місцевих бюджетів, що в свою чергу сприяє зниженню соціальної напруги в
регіонах та сприяє розвитку інвестиційних

проектів;

можливість, у разі необхідності, відслідкувати стан дохідних рахунків у
режимі реального часу, що дозволяє оперативно управляти фінансовими
ресурсами;

застосування органами Державного казначейства процедур попереднього та
поточного контролю до розпорядників коштів місцевих бюджетів дозволяє
уникати нецільового спрямування

бюджетних коштів;

дотримання єдиних вимог щодо ведення бухгалтерського обліку та складання
звітності виконання бюджетів;

концентрація бюджетних ресурсів в установах Національного банку України,
що дозволяє уникнути ризику втрати бюджетних коштів.

Крім того, переведення з 2002 року на казначейське обслуговування
місцевих бюджетів у частині доходів зробило можливим запровадження нової
системи між бюджетних відносин та перерахування між бюджетних
трансфертів до бюджетів усіх рівнів. Це дозволило зробити прозорими між
бюджетні взаємовідносини, надало можливість володіти достовірною
інформацією про розрахунки з бюджетом у режимі реального часу і надавати
звітні дані зацікавленим органам з метою здійснення аналізу та прийняття
управлінських рішень.

Переваги казначейського обслуговування переконливо свідчать про
необхідність його запровадження. Але ряд проблемних питань, які виявлено
в ході казначейського обслуговування місцевих бюджетів, спонукають
Державне казначейство України до необхідності удосконалення та
оптимізації окремих процедур казначейського обслуговування, а саме:

оптимізації документообігу та скорочення обсягів робіт, що
здійснюються в ручному режимі;

в максимальному обсязі запровадити систему “Клієнт-Казначейство”. При
цьому слід зазначити, що розробка даного програмного забезпечення
має враховувати специфіку казначейського обслуговування, тобто
проведення попереднього та поточного контролю в процесі казначейського
обслуговування місцевих бюджетів.

ВИСНОВКИ

Дохідна частина бюджету будь-якого рівня виконується на основі
поступлень податкових і неподаткових платежів, що сплачуються юридичними
і фізичними особами, надходжень з інших джерел. Учасниками процесу
формування дохідної частини є: платники податків, органи стягнення,
установи банків, органи державного казначейства, фінансові органи.

Платники податків сплачують платежі до бюджету через установи банків, у
яких вони обслуговуються. Банк платника перераховує грошові кошти на
рахунки за надходженнями, відкриті в управліннях державного казначейства
в розрізі кодів бюджетної класифікації доходів і територій, на яких
справляються дані платежі.

Органи казначейства являються в даному випадку банком для отримувачів
бюджетних коштів, виступаючи в ролі розпорядника коштів бюджету по
відношенню до банку, де відкриті його рахунки. Комерційні банки, де
відкриті рахунки платників податків, і установи Національного банку
України, в яких зосереджено кореспондентські рахунки комерційних
банків, виступають посередниками між платниками платежів, отримувачами
бюджетних коштів і органами казначейства.

Зарахування доходів на аналітичні рахунки казначейства проводиться
щоденно, що підтверджується випискою банку по кожному рахунку, до якої
додаються копії платіжних документів. Органи державного казначейства
здійснюють облік усіх сум за кодами бюджетної класифікації в розрізі
видів податків і зборів, що поступили. Органи державного казначейства на
підставі документів, переданих від органів стягнення, здійснюють
повернення платникам помилково або надміру сплачених платежів.
Повернення платникам помилково або надмірно сплачених платежів
забезпечується з того бюджету, до якого зараховується у поточному
бюджетному році платіж, який підлягає поверненню. При цьому кошти з
відповідного аналітичного рахунку, з якого необхідно зробити повернений
платіжним дорученням управління (відділення) державного казначейства
перераховуються на відкриті на їх ім’я в установах банків рахунки. Усі
податки та інші платежі, які поступили на рахунки за надходженнями,
повинні бути розподілені за встановленими нормативами. За допомогою
програмного забезпечення органами казначейства щоденно проводиться
розмежування платежів до бюджету, які підлягають розподілу між державним
і місцевими бюджетами, між загальним і спеціальним фондами державного та
місцевих бюджетів.

Загальні принципи касового виконання державного та місцевих бюджетів за
доходами органами казначейства визначаються Бюджетним кодексом і законом
про Державний бюджет України на поточний рік. Організація казначейського
обслуговування бюджетів за доходами передбачає ведення щоденних операцій
з обліку надходжень платежів, складання відповідних розрахункових
документів та передачі даних до вищестоящих та зацікавлених органів.

Платники податків

Банки платників

Рахунки для зарахування

Платежів, які підлягають

Розмежуванню (3321,3421,3161)

Рахунки для зарахування коштів

Спеціального фонду бюджету в управліннях державного казначейства в
розмірі місцевих бюджетів та видів надходжень (3151)

Рахунки для зарахування податків і зборів загального фонду місцевих
бюджетів в управління державного казначейства в розрізі бюджетів та
видів надходжень (3141)

Кошти загального фонду місцевих бюджетів (3142)

Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів (3152)

Заступник начальника відділення Державного казначейства

Начальник

відділення Державного казначейства

Інспектор

Прибиральниця

Заступник начальника –начальник відділу доходів до бюджету

Заступник начальника – головний бухгалтер

Відділ доходів до бюджетів

Відділ видатків державного та місцевого

бюджетів

Операційний відділ

Відділ обліку і звітності

Відділ інформаційних технологій

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019