.

Оформлення угод і розрахунки по валютних операціях (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2607
Скачать документ

РЕФЕРАТ

На тему:

Оформлення угод і розрахунки по валютних операціях

На відміну від ділінгової служби (Front-office) відділ розрахунків по
валютних операціях (Back-office) займається подальшим оформленням
укладених дилерами угод, платежами, контролем за їхнім виконанням й
обліком. Оскільки мова йде про переклади й одержання коштів у мільйони
доларів, особливе значення надається контролю за точною вказівкою сум
банків-кореспондентів, номерів рахунків, правильністю оформлення
документів. Щоб уникнути можливих обманів або підробок (frauds), що
мають метою приховання прибутків або збитків, відділ ділінгу й відділ
розрахунків повинні бути розділені адміністративно й територіально,
причому дилери не повинні мати доступу до операцій по оформленню угод,
так само як і співробітники служби Back-office не мають права укладати
угоди. Це досягається розміщенням служб у різних приміщеннях банку, а
також адміністративним подолом: ділінг ставиться до підрозділу валютних
операцій (Trading Operations Department), a Back-office – до відділу
розрахунків (Settlements Department).

1. Функції відділу розрахунків по валютних операціях (Back-office)

Одержання оригіналів угод. Одержання («тікетів» з переговорами або
рапортичок угод) і постановка їх на контроль здійснюється в спеціальних
журналах реєстрації конверсійних і депозитних угод. Угоди реєструються
під порядковим номером відповідно до внутрішніх правил.

Журнал реєстрації може використатися для контролю за здійсненням
наступних операцій з даною угодою.

Табл.26

Журнал реєстрації конверсійних угод

№ п/п Підтвердження МТЗОО Позиція НОСТРО Платіж МТ202 Повідомлення МТ210
Виписка коррахунок Бухгалтерія

FX9502 59 ок ок ок ок ок ок

Табл. 27

Журнал реєстрації депозитних угод

№ п/п Підтвердження

МТ320 Позиція НОСТРО Платіж

МТ202 Повідомлення МТ210 Контроль повернення Виписка коррахунок
Бухгалтерія

DP9508 18 ок ок ок ок ок ок ок

Тут по графах указуються всі операції, здійснювані по угоді. Після
виконання операції співробітник відділу розрахунків ставить «галочку»
або «ОК» у відповідній графі для кожної угоди.

Якщо угода укладена через брокера, то необхідно вести облік брокерських
комісій. Для цього співробітники ведуть окремі журнали по брокерських
фірмах, де фіксують всі угоди, укладені з їхньою допомогою, а також
розмір комісії відповідно до погоджених тарифів.

Перевірка правильності реквізитів угоди й тексту переговорів.

Крім контролю з боку дилерів, співробітники відділу розрахунків повинні
ще раз ретельно перевірити правильність угоди: прочитати текст
переговорів і звірити реквізити угоди й «тікету». Найбільше що часто
зустрічаються помилки:

неправильна дата валютування;

неправильний курс;

прокотирувана одна сума, а куплена інша сума;

невірно зазначені банки-кореспонденти

Підготовка й відсилання підтвердження банку-контрагентові.

Незалежно від того, чи укладена угода по «Рейтері» або по телефоні,
рекомендується підтверджувати її окремо по телексі або в системі SWIFT
(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications; формат
МТЗОО для конверсійної угоди, МТ320 для депозитної угоди). Звичайно
підтвердження посилають у день висновку угоди (як правило, протягом
найближчих 3-4 годин). Терміновість підтвердження залежить від
близькості дати валютування: для угод на споті це може бути й наступний
день, для угод з датою валютування «today» підтвердження необхідно
посилати протягом найближчих годин.

Незалежним підтвердженням по угоді обмінюються обоє контрагента; тому у
функцію служби Back-Office входить одержання підтвердження від
банку-контрагента і його звірення з реквізитами угоди. Якщо виявляються
невідповідності в реквізитах між посланим й отриманим підтвердженнями,
співробітник зобов’язаний з’ясувати причину. Для цього він звертається
до рапортичці угоди, знову перевіряючи реквізити угоди. Якщо реквізити
правильні, необхідно перевірити текст переговорів (для угоди, укладеної
«по рейтері») і у випадку правильності тексту переговорів зв’язатися з
банком-контрагентом через дилерів, або подзвонивши в Back-Office
контрагент-контрагента-банку-контрагента, і попросити їх надіслати нове
підтвердження.

Постановка угод на позицію по рахунках НОСТРО. Для того, щоб рух
валютних коштів був відбитий по позиції по коррахунку НОСТРО на
конкретну дату валютування, співробітники відділу розрахунків по
валютних операціях, передають співробітникам, що ведуть позицію, або
копії угод, або стандартну інформацію про використовувані
кореспондентські рахунки банку. Наприклад, для конверсійної угоди з Bank
Austria, London, розглянутої в главі 5, ця інформація могла б виглядати
в такий спосіб у вигляді стандартного сліпа:

табл. 28

Це означає, що по даній угоді на дату валютування 8 вересня 1994 р. ми
платимо 5 млн. доларів з нашого коррахунку НОСТРО в Bank of New York,
NY, і одержуємо 7.721 тис. німецьких марок на коррахунок НОСТРО в
Ost-West Handelsbank, Frankfurt/Main.

Для депозитних угод співробітники розраховують суму нарахованих
відсотків, що підлягають сплаті по притягнутому депозиті, або очікуваних
до одержання по розміщеному депозиті. При постановці на позицію
депозитних угод – на дату валютування відображається рух тільки основної
суми, на дату закінчення також одержання або списання відсотків.
Наприклад, запис (сліп) може виглядати в такий спосіб:

табл. 29

Напрямок угод у бухгалтерію для проведення проводок по балансі. Залежно
від внутрішнього документообігу в банку це можуть бути самі угоди, їхні
копії або вищезгадані стандартні сліпи з інформацією про використаний
коррахунок НОСТРО.

Розрахунок неттінга (чистого платіжного результату по взаємозаліку
конверсійних угод з одним банком-контрагентом). Він здійснюється після
закінчення всіх угод з даним контрагентом на конкретну дату валютування
(для конверсійних угод зі світовими валютами типу USD/DEM – після 13-00
за московським часом дня, що передує даті валютування; для угод на
російському ринку типу USD/RUR – по закінченні ринку угод «today» після
14-00 за московським часом, що збігається з датою валютування.

Оформлення платіжних доручень у банки-кореспонденти

для перерахування коштів по угодах з коррахуноків контрагентові. Кошти,
що перераховують:

по конверсійній угоді – продана валюта на дату валютування;

по депозитній угоді:

для розміщеного депозиту – переклад коштів позичальникові на дату
валютування;

для притягнутого депозиту – повернення коштів кредиторові на дату
закінчення.

Платіжні доручення посилають у банк-кореспондент за допомогою телексного
зв’язку, або через систему SWIFT (формат МТ202) після одержання
підтвердження по угоді від контрагента. Для угод з контрагентами, з
якими використається неттінг, платіж здійснюється не по кожній угоді, а
на чистий результат по взаємозаліку.

Оформлення повідомлень у банки-кореспонденти про одержання на коррахунок
коштів по угодах від контрагентів:

по конверсійній угоді – куплена валюта на дату валютування;

по депозитній угоді:

для розміщеного депозиту – повернення коштів від позичальника на дату
закінчення;

для притягнутого депозиту – одержання коштів від кредитора на дату
валютування.

Аналогічно платіжним дорученням повідомлення про одержання відсилаються
в банки-кореспонденти по телексі або в системі SWIFT (формат МТ210, див.
нижче).

Повідомлення про одержання коштів не настільки обов’язкові, як платіжні
доручення, тому що очікування приходу коштів на відміну від перекладу є
пасивною дією. Однак їх рекомендується відправляти в банки-кореспонденти
як мінімум по двох причинах:

якщо по даному коррахунку є відносно маленький залишок, але по ньому
проходять розрахунки по арбітражних операціях (куплений 1 млн. доларів –
прихід коштів, потім проданий 1 млн. доларів – догляд коштів), то
кореспонденту-банку-кореспондентові необхідно заздалегідь знати про
прихід коштів на коррахунок (куплених доларів), щоб авторизувати
переклад коштів на користь контрагента (проданих доларів);

якщо відбулося непостачання коштів від контрагента, у результаті чого по
рахунку утворився овердрафт (дебетове сальдо), або банк-кореспондент
затримує у свою чергу перерахування коштів по інших операціях, то у
випадку наявності в нього повідомлення про надходження коштів він може
заздалегідь (до одержання виписки по рахунку – див. нижче) інформувати
об цьому наш банк.

Контроль за реальним рухом коштів по коррахункам НОСТРО. Це досягається
шляхом звірення даних про рух коштів по виписці про стан коррахунка на
дату валютування з банку-кореспондента (Statement of Account) із
внутрішнім обліком. Виписка надходить звичайно наступного дня після дати
валютування, тому даний контроль запізнюється на один день. У багатьох
банках цю функцію звірення виписки й позиції НОСТРО виконують
співробітники служби вивірки коррахунків НОСТРО (NOSTRO Reconciliation).
У ряді випадків, якщо необхідно заздалегідь упевнитися в приході коштів
від контрагента (особливо від невеликого банку), щоб зробити переклад на
його користь по конверсійній угоді, співробітники відділу розрахунків
можуть прямо зв’язатися з банком-кореспондентом.

Пошук причин й усунення недоліків при ненадходженні коштів по угоді
(trouble). У випадку якщо банк не одержав на дату валютування очікувані
кошти, співробітники відділу розрахунків по валютних операціях
зв’язуються по телефоні (або через дилерів) з відділом Back-Office
контрагент-контрагента-банку-контрагента й з’ясовують причину
непостачання. У випадку якщо непостачання коштів по угоді відбулася з
вини контрагента, банк має право наполягати на нижченаведених умовах
надходження очікуваних коштів.

Back Value Payment — зарахування коштів минулою датою валютування. Для
цього банк-контрагент, що не переказав вчасно кошти, повинен запросити
свій банк-кореспондент здійснити переклад «заднім числом», заплативши за
це особливий, збільшений тариф. На практиці це відбувається в такий
спосіб: банк-кореспондент контрагента зв’язується з
банком-кореспондентом нашого банку й здійснює проводки по рахунках
«заднім числом». Простіше всього це. робиться, якщо обоє контрагента
мають коррахунки по даній валюті в одному банку-кореспонденті.

Good Value Payment — переклад непоставлених коштів самою найближчою
датою валютування. При цьому з контрагента, що не поставило коштів у
строк, стягуються штрафні відсотки за кожний прострочений день, що
припускають, що банк, що розраховував на ці гроші, але не одержав їх,
був змушений або фінансувати недолік шляхом залучення на ринку депозиту,
або сплачувати штрафний відсоток по овердрафті.

Ставка штрафного відсотка або обмовляється у взаємному договорі
банків-контрагентів, або береться на основі застосовуваних у міжнародній
практиці штрафних ставок. Наприклад, залежно від ступеня взаємин між
контрагентами штрафні ставки можуть бути наступними:

від LIBOR + 4% річних за дні непостачання (міжнародна практика)

до 1% від суми за кожний день прострочення.

У Росії на міжбанківському ринку прийнята штрафна ставка по доларових
непостачаннях у розмірі 0.01 – 0.1% від суми за кожний день
прострочення; по непостачанню карбованцевих коштів – подвійна ставка
рефінансування Центрального банку РФ за кожний день.

Перевірка й оплата рахунків від брокерських фірм за посередництво при
висновку конверсійних або депозитних угод. Співробітники відділу
Back-Office звіряють рахунку з журналом реєстрації брокерських комісій і
готовлять платіжні доручення на їхню оплату.

У банках, що використають комп’ютерну банківську систему обробки
операцій, практично всі перераховані вище функції відділу розрахунків по
валютних операціях виконуються автоматично по заданому алгоритмі.
Завдання співробітників укладається лише у фізичному обліку документів
угоди, контролі за правильністю уведених даних і сформованих
повідомлень, а також в авторизації відсилання платіжних доручень.

2. Повідомлення, використовувані при оформленні конверсійної угоди

При оформленні конверсійної угоди співробітники відділів Back-Office
банків-контрагентів використають наступні повідомлення (messages), що
відсилають телексним зв’язком (telex messages) або по системі SWIFT
(SWIFT Message Type – MT__):

підтвердження про угоду (у день висновку угоди) – MT 300

платіжне доручення в банк-кореспондент (за день до дати валютування) –
MT 202;

повідомлення банку-кореспондента про одержання коштів (за день до дати
валютування) – MT 210.

Розглянемо повідомлення, що відсилають контрагентами на прикладі
конверсійної угоди між банком «Форекс», Москва й Bank Austria, London
(текст угоди наведений у гл. 4). Припустимо, що контрагенти не
використають неттінг.

6 вересня 1994 р. комерційний банк «Форекс», Москва, продав 5 млн.
доларів США проти німецької марки Банку Австрії в Лондоні за курсом
1.5442 на споті (дата валютування 8 вересня 1994 р.). Bank Austria,
London, просить перелічити куплені долари на свій доларовий коррахунок в
Bank Austria, N.Y.; ці гроші банк «Форекс» заплатить зі свого доларового
коррахунка в Bank of New York, N.Y. «Форекс», у свою чергу, просить
перелічити куплені німецькі марки на свій марочний рахунок в Ост-Вест
Хандельсбанк (Ost-West Handelsbank), Франкфурт-на-Майне й Банк Австрії
заплатить їх зі свого коррахунка в марках у Коммерцбанкі
Франкфурт-на-Майне (Commerzbank, Frankfurt/Main).

Схематично потік повідомлень і платіжні потоки для цієї угоди буде
виглядати в такий спосіб:

Після висновку конверсійної угоди в той же день б вересня
банки-контрагенти обмінюються підтвердженнями по угоді (МТ 300 у форматі
SWIFT). 7 вересня КБ «Форекс» посилає у свій доларовий банк-кореспондент
– Банк Нью-Йорка, Нью-Йорк, платіжне доручення (МТ 202) перелічити 8
вересня 5 млн. доларів Банку Австрії, Лондон, на доларовий коррахунок
останнього в Банк Австрії, Нью-Йорк. Банк Австрії, Лондон, що очікує
одержання доларів, відсилає 7 вересня у свій банк-кореспондент
повідомлення про прихід 5 млн. доларів 8 вересня (МТ 210). а також
відсилає у свій банк-кореспондент Коммерцбанк, Франкфурт-на-Майне
платіжне доручення перелічити 7.721.000 німецьких марок на рахунок банку
«Форекс» в Ост-Вест Хандельсбанк, Франкфурт-на-Майне. У свою чергу банк
«Форекс», Москва, повідомляє Ост-Вест Хандельсбанк, що 8 вересня на його
рахунок повинна надійти зазначена сума німецьких марок.

Нижче розглядаються зразки повідомлень, посланих одним з контрагентів –
КБ «Форекс».

3. Оформлення підтверджень по конверсійній угоді

По телексі

Підтвердження конверсійної угоди можна оформити по телексі текстом у
вільному форматі. Наприклад, банк «Форекс» може послати телексом
наступне підтвердження:

Табл. 30

ТЕ: 8954004 BANK AUSTRIA, LONDON ATTN: BACK-OFFICE DEPT. FROM: BANK
FOREX, MOSCOW

DEAR SIRS,

HEREWITH WE CONFIRM THAT ON 06/09/94 WE SOLD YOU 5,000,000.00 USD
AGAINST DEM AT 1.5442 VALUE 08/09/94. PLEASE SEND OUR DEM TO OUR ACC
WITH OST-WEST HANDELSBANK, FFT. WE SEND USD TO YOUR ACC WITH BANK
AUSTRIA, NEW YORK. REGARDS

У системі SWIFT або телексом у форматі SWIFT

МТ 300 – FOREIGN EXCHANGE CONFIRMATION – їм обмінюються дві фінансових
установи (до яких ставляться банки), що уклали конверсійну угоду. Дане
повідомлення використається для підтвердження деталей:

нової конверсійної угоди;

зміни умов уже укладеної угоди;

скасування угоди;

форвардної угоди.

Нижче приводяться стандартні поля (fields) підтвердження нової
конверсійної угоди, нумерація яких указує на конкретні реквізити угоди.

Табл. 31

Sender: FORXRUMM

Message Type: 300 for ex confirmation

Reseiver: BKAUGB2L

Text block:

:20/ Transaction reference number :FX19941737

:21/ Related reference :NEW

:22/ Code/common reference :NEW/BKAU2L5442FORX MM

:30/ Date contract agreed/amended :94/09/06

:36/ Exchange rate : 1.5442

:72/ Sender to receiver information :NO NETTING

:32R/ Value date. curr amount bought :94/09/08 DEM 7,721,000,00

• 57A/ Account with institution – B1C :/ OWHBDEFF

OST-WEST HANDELSBANK AG

FRANKFURT AM MAIN

:33P/ Value date, curr amount sold :94/09/08 USD 5.000. 000.00

:53A/ Sender’s correspondent :IRVTUS3N

BANK OF NEW YORK

NEW YORK, NY

:57A/ Account with institution – B1C :BKAUUS33

BANK AUSTRIA AG

NEW YORK.NY

Це повідомлення послане від банку «Форекс», Москва (ідентифікаційний код
у системі SWIFT – FORXRUMM) у Банк Австрії, Лондон (код BKAUGB2L).
Список кодів (Bank Identification Code – B1C) всіх банків, що є членами
системи SWIFT, можна знайти в спеціальному збірнику BIC-DIRECTORY.

По статусі поля можуть бути обов’язковими для використання в даному
форматі – М (mandatory), або вільними – ПРО (optional). Поля включають
наступні дані:

20:(М) – указується номер угоди (TRN- Transaction Reference Number)
відповідно до прийнятого в банку системою внутрішнього обліку, по якому
угоду можна ідентифікувати.

21 :(М) – у новій угоді це поле містить слово NEW. У всіх інших випадках
тут повинен стояти номер угоди (поле 20) попереднього повідомлення МТ
300.

22:(М) – містить у лівій частині кодове слово, що вказує на функцію
повідомлення. Кодові слова можуть бути наступними:

NEW – у випадку нової угоди;

AMEND – у випадку зміни умов угоди;

CANCEL — у випадку скасування угоди;

MATURITY — у випадку підтвердження форвардної угоди.

Друга частина поля містить референс до обмінного курсу угоди (1.5442), а
також містить у собі часткові ідентифікаційні коди SWIFT контрагентів
угоди.

30:(М) – дата висновку, зміни або скасування угоди.

36:(М) – валютний курс угоди.

72:(0) – необов’язкове для використання поле. Містить інформацію від
відправника до одержувача повідомлення (наприклад, що по даній угоді
неттінг не застосовується).

32R:(M) – дата валютування, код і сума купленої відправником
повідомлення (тобто банком «Форекс») валюти.

57А:(М) – ставиться до поля 32R. Тут указується номер коррахунка, код
SWIFT і повне ім’я банку-кореспондента, де відправник очікує одержати
куплену їм у контрагента валюту.

ЗЗР:(М) – дата валютування, код і сума проданої валюти.

53А:(0) – необов’язкове для використання поле. У даному прикладі банк
«Форекс» повідомляє, з коррахунка в якому банку буде відправлена продана
їм валюта.

57А:(М) – ставиться до поля 33Р. Указується банк-кореспондент (і при
необхідності номер рахунку) контрагента, куди необхідно перелічити
продану відправником повідомлення валюту.

4. Оформлення платіжних доручень

По телексі

Банк може скласти у вільному форматі заява на переклад проданої валюти
контрагентові й послати його в банк-кореспондент, постачивши спеціальним
ключем, що засвідчує, що повідомлення ініційоване саме
банком-відправником. Текст платіжного доручення з банку «Форекс» в Bank
of New York, NY, може бути, наприклад, що випливає змісту:

Табл. 32

ТЕ: 236 62832 – THE BANK OF NEW YORK, NEW YORK FROM: BANK FOREX, MOSCOW

PLEASE VALUE 08/09/94 DEBIT OUR ACC ____ IN USD 5,000,000.00 AND PAY TO
BANK AUSTRIA, NEW YORK FAVOR BANK AUSTRIA, LONDON DUE TO FOREIGN
EXCHANGE DEAL FX19941737.

У системі SWIFT або телексом у форматі SWIFT

МТ 202 – GENERAL FINANCIAL INSTITUTION TRANSFER – тобто переклад коштів
від однієї фінансової установи (банку) іншому. Повідомлення являє собою
наказ банку-кореспондентові по доларах дебетувати рахунок банку
«ФОРЕКС», Москва, на користь контрагента – Банку Австрії, Лондон.

Табл. 33

20:(М) – указується номер угоди відповідно до внутрішнього обліку банку.

21:(М) – це поле містить відсилання до угоди, відповідно до якого
здійснюється даний платіж. У цьому випадку він збігається із другою
частиною поля 22 підтвердження конверсійної угоди – МТ 300.

32А(М) – дата валютування, код валюти й сума перекладу.

57А:(0) – указується ідентифікаційний код і повна назва
банку-кореспондента, у якому одержувач коштів (Банк Австрії, Лондон)
тримає рахунок у даній валюті.

58А:(М) – указується кінцевий одержувач перекладних коштів (бенефіціар).

У випадку якщо банк-відправник і банк-одержувач коштів тримають рахунок
в одному банку-кореспонденті, то в повідомленні МТ 202 опускається поле
57А (не є обов’язковим для використання).

5. Оформлення повідомлень про одержання коштів

По телексі

У вільному текстовому форматі банк-відправник може скласти телексне
повідомлення в банк-кореспондент по іншій валюті, сповістивши його про
надходження на свій коррахунок на конкретну дату валютування коштів,
куплених по конверсійній угоді.

ТЕ: 416636 – OST-WEST HANDELSBANK, FRANKFURT AM MAIN FROM: BANK FOREX,
MOSCOW

PLEASE NOTE THAT VALUE 08/09/94 WE SHALL RECEIVE 7,721,000.00 DEM TO BE
CREDITED TO OUR ACC ___ FROM BANK AUSTRIA, LONDON DUE TO FOREX DEAL
FX19941737.

У системі SWIFT або телексом у форматі SWIFT

МТ 210 – NOTICE TO RECEIVE – Банк «Форекс» попередньо повідомляє
Ост-Вест Хандельсбанк, Франкфурт-на-Майне, після одержання коштів від
Банку Австрії, Лондон, кредитувати його (тобто банку «Форекс») рахунок.

Табл. 35

20:(М) – указується номер угоди відповідно до внутрішнього обліку банку,
по якій відправник очікує одержання коштів.

25:(0) – указується номер коррахунка відправника. Не обов’язкове для
використання у форматі поле. 30: (М) – дата надходження коштів. 21:(М) –
указується відсилання до угоди, по якій відправник очікує одержання
коштів. Тут також використається друга частина поля 22 формату МТ 300,
що містить частково коди SWIFT контрагентів і референс до обмінного
курсу – 1.5442.

32У:(М) – указується код і сума валюти, очікуваної відправником для
зарахування на коррахунок.

52А:(0) – необов’язкове для використання поле; указує ідентифікаційний
код і повне ім’я банку ініціатора платежу, від якого приходять очікувані
кошти. У даному прикладі – це контрагент по конверсійній угоді.

56А:(0) – також не обов’язково для використання. Тут указується
ідентифікаційний код і повна назва банку-кореспондента, у якому
відправник платежу тримає рахунок НОСТРО в даній валюті й з якого
приходять гроші.

6. Повідомлення, використовувані при оформленні депозитної угоди

Для оформлення депозитної угоди використаються наступні повідомлення, що
відсилають по телексі або в системі SWIFT.

Підтвердження по угоді — МТ 320 (у день висновку). Для притягнутих
депозитів (Deposits taken): повідомлення
банку-кореспондента про одержання коштів (за день до дати валютування) —
МТ 210;

платіжне доручення банку-кореспондентові на повернення коштів (за день
до дати закінчення депозиту) — МТ 202. Для розміщених депозитів
(Deposits given):

платіжне доручення банку-кореспондентові на перерахування коштів (за
день до дати валютування) – МТ 202;

повідомлення банку-кореспондента про повернення коштів (за день до дати
закінчення депозиту) – МТ 210.

Розглянемо ці повідомлення на прикладі угоди по розміщенню банком
«Форекс» 3 млн. доларів у міжбанківський депозит у Московський народний
банк, Лондон (Moscow Narodny Bank, London) строком на 1 тиждень.
Схематично потоки повідомлень і платежів для цієї угоди виглядають у
такий спосіб:

Після висновку депозитної угоди контрагенти в той же день 13 вересня
обмінюються підтвердженнями по угоді (МТ 320). За день до дати
валютування 14 вересня банк-кредитор – КБ «Форекс» відсилає у свій
банк-кореспондент по доларах США – Банк оф Нью-Йорк платіжне доручення
(МТ 202) перелічити 15 вересня 3 млн. доларів на доларовий коррахунок
НОСТРО Московського Народного Банку, Лондон, у Стандард Чартед банк
(Standard Chartered Bank N.Y.). Московський народний банк, що очікує
надходження коштів, у свою чергу також 14 вересня відсилає у свій
банк-кореспондент НОСТРО Стандард Чартед банк, Нью-Йорк, повідомлення
про одержання 3 млн. доларів з датою валютування 15 вересня (МТ 210).

За день до закінчення депозиту, тобто 21 вересня, банк-позичальник –
Московський народний банк, Лондон, відсилає в банк-кореспондент –
Стандард Чартед банк, Нью-Йорк, платіжне доручення на повернення
основної суми й нарахованих відсотків (3.002.916-67 USD), датоване 22
вересня, банку «Форекс» (МТ 202), а останній у той же день посилає в
Банк оф Нью-Йорка повідомлення про надходження цих коштів на свій
коррахунок (МТ 210).

7. Оформлення підтверджень по депозитній угоді

По телексі

Підтвердження депозитної угоди може бути послано текстом по телексі у
вільному форматі:

Табл. 36

ТЕ: MOSCOW NARODNY BANK, LONDON ATTN.: BACK-OFFICE DEPT. FROM: BANK
FOREX, MOSCOW

DEAR SIRS,

HEREWITH WE CONFIRM FOLLOWING DEPOSIT DEAL

DONE ON 13/09/94. WE LEND YOU 3,000,000.00 USD AT

5 PCT FROM 15/09/94 TO 22/09/94. WE SEND YOU USD TO

STANDARD CHARTERED BANK, NEW
YOR????????????????????????????????????????????????????????????????

У системі SWIFT або телексом у форматі SWIFT

МТ 320 – FIXED LOAN/DEPOSIT CONFIRMATION – повідомлення, яким
обмінюються банки-контрагенти, що укладають угоду по
залученню/розміщенню депозиту на фіксований період. Даний формат можна
використати для підтвердження деталей:

нової депозитної угоди;

пролонгації депозиту;

зміни реквізитів уже укладеної депозитної угоди;

скасування угоди.

Табл. 37

Нижче приводиться розшифровка змісту полів; букви «М» й «ПРО» означають
чи обов’язково у форматі дане поле (mandatory) чи ні (optional).

20:(М) – указується номер депозитної угоди відповідно до прийнятого в
банку внутрішньою системою обліку.

21:(М) — для нової депозитної угоди тут повинне бути присутнім слово
NEW. В інших випадках тут повинен стояти номер попередньої депозитної
угоди (поле 20 попереднього формату МТ 320).

22:(М) – перша частина поля містить кодове слово, що позначає функцію
повідомлення.

NEW – якщо мова йде про новий депозит.

ROLSAM – підтвердження пролонгації (ролловера) депозиту без зміни
основної суми й зі здійсненням процентного платежу.

ROLSAM IN – пролонгація депозиту без зміни основної суми, де відсоток
додається або віднімається із цієї суми.

ROLINC – пролонгація депозиту зі збільшенням основної суми й здійсненням
процентного платежу.

ROLINCIN – пролонгація депозиту зі збільшенням основної суми, де
відсоток додається або віднімається із цієї суми.

ROLDEC – пролонгація депозиту зі зменшенням основної суми й здійсненням
процентного платежу.

ROLDECIN – пролонгація депозиту зі зменшенням основної суми, де відсоток
додається або віднімається із цієї суми.

AMEND – підтвердження погоджених змін умов укладеної депозитної угоди
(основної суми, відсотка, дати закінчення або платіжних інструкцій).

CANCEL – підтвердження скасування угоди.

30: (М) – дата висновку угоди або зміни умов

угоди.

31С:(М) – дата закінчення депозиту.

32:(М) – дата валютування, код валюти й сума депозиту.

Букви після номера поля з боку банку – відправника підтвердження
означають сторону депозиту:

R – депозит притягнутий (received);

Р – депозит розміщений (paid).

34:(М) – дата виплати відсотків, код валюти й сума відсотків. Буква
після номера коду «Р» або «R» означає, відповідно, сплачені це або
отримані відсотки для відправника підтвердження.

37А:(М) – процентна ставка.

53А:(0) – тут указується банк-кореспондент НОСТРО кредитора, з якого
гроші будуть переведені позичальникові на дату валютування.

57А:(М) – указується банк-кореспондент НОСТРО позичальника депозиту, на
коррахунок якого повинна надійти основна сума на дату валютування.

57А:(М) – указується банк-кореспондент НОСТРО кредитора, на коррахунок
якого позичальник повинен повернути основну суму й нараховані відсотки
на дату закінчення депозиту.

Оформлення платіжних доручень на переклад коштів позичальникові й
повернення коштів кредиторові (МТ 202), а також повідомлень про
надходження коштів по депозитній угоді здійснюється за стандартною
схемою, розглянутої для конверсійної угоди (див. вище).

У додатках приводяться списки ділінгових кодів банків, а також прийняті
на російському ринку зразки договорів на інформаційне обслуговування й
генеральну угоду про загальні умови проведення операцій на внутрішньому
валютно-фінансовому ринку.

Додаток 1

Таблиця ділінгових кодів банків й організацій у системі REUTERS

№ найменування банку місто Ділінговий код

1. Внешторгбанк Москва VTВА ,B,E,G,M,R,X

2. Алина Москва ALIN

3. Bank Austria Москва BAUR

4. Банк Ділове співробітництво Москва ВОВМ

5. Банк Ефект-кредит Москва EFCR

6. Внешекономбанк Москва ВЕАА

7. Банк Московія Москва MOSC

8. Банк Санкт-Петербург С. -Петербург BSPB, MBSP

9. Банк Транскредит Москва CECR

10. Societe Generale Vostok Москва BSGV

11. Башкредитбанк Уфа BKRE

12. Башпромбанк Уфа BPRU

13. Банк Базис Москва BBSM

14. BNP-Dresdner Bank С.-Петербург NEVA

15. Бізнес-банк Москва BUSM

16. Банк Розвиток бізнесу Москва BUDM

17. Капітал-банк Москва СРВМ

18. Центральний банк Росії Москва BKRU

19. Банк АБИД Москва ABID

20. ABN Amro Bank Москва ААВМ

21. АДИКС Москва ADIX

22. Агропромбанк Москва AGRM

23. AIOC Capital Москва LTSX

24. Альфа-банк Москва ALFM

25. Банк Альба-Альянс Москва ALAL

№ найменування банку місто ділінговий код

26. Алмазювелирекспорт Москва ALMZ

27. Архангельск-промстройбанк Архангельськ APSB

28. Астробанк Москва ASTR

29. Авіабанк Москва AVIA

30. Автобанк Москва AVBK,М

31. Автовазбанк Москва AVMO

32. Автовазбанк Тольятти AVTO

33. Банк Балчуг Москва BLCH

34. Балтійський С. Петербург BALT

35. Балтвнешторгбанк Калінінград BVTB

36. Банк Аерофлот Москва AERO

37. Chase Manhattan Bank Москва CMRU,M

38. Часпромбанк Москва CHPR

39. Челиндбанк Челябінськ CHEL

40. Citibank Москва CITR

41. Комерційний банк Реформа Москва REFO

42. Компанія фінансового проектування Москва COPF

43. Контакт-банк Москва CBMR

44. Конверс-банк Москва CONV

45. Credit Lyonnais Russi Москва CLRM

46. Credit Suisse Москва CSMO, X

47. Банк Кредит^-Москва Москва CRMO

48. Кредобанк Москва CRBM

49. Дальрибабанк Владивосток DALB

50. Ділова Росія Москва DELO

51. Діалог-банк Москва DLGB

№ найменування банку місто ділінговий код

52. Банк інвестицій

Схід-захід Москва EWIB

53. Элбим-банк Москва ELMR

54. Электробанк Москва EL-EC

55. Єнісе-банк Красноярськ ENIS

56. Банк Єврофинанс Москва EFIN

57. Банк Єврокосмос Москва KOSM

58. Європейський Торговельний банк Москва ЕТВМ

59. Фінансова компанія ВВС Москва WSM

60. Перший інвестиційний банк Москва FIBM

61. Перший російський банк Москва FRBM

62. Фундамент-банк Москва FUBM

63. Глобекс-банк Москва GLBX

64. Гута-банк Москва GUTA

65. Хельм-банк Москва НЕВК

66. Банк Імперіал Москва IBMM, IMPM

67. Банк Імперіал С. -Петербург IMSP

68. Незалежний банк Росії Москва IBOR

69. Банк Індустрія-сервіс Москва CBIS

70. Інформтехніка-банк Москва INFO

71. Інкомбанк Москва INCB, М, 0, R, INBM

72. Інноваційний банк

економічного

співробітництва Москва INBK

73. Міжнародний банк

економічного

співробітництва Москва IBEC

№ найменування банку місто ділінговий код

74. МФК-Міжнародна фінансова компанія Москва IFCI, М, N

75. Міжнародний Індустріальний банк Москва IIBR

76. Міжнародний Інвестиційний банк Москва ЦОМ

77. Міжнародний Московський банк Москва IMBM, IMBX

78. ING-Bank Москва INGR

79. Міжбанківський Фінансовий будинок Москва INFH

80. Інтербанк Москва INMR

81. Intermoney Financial Products Москва IFPM

82. Інтурбанк Москва IBRF

83. Інвест-банк Калінінград INVK

84. Кристал-банк Москва KRYS

85. Кубаньбанк Краснодар KUBM

86. Кузбассоцбанк Кемерово RUZB

87. Кузбассоцбанк Москва MKUZ

88. Банк Лефортовський Москва LEFB

89. Леспромбанк С. -Петербург PLBR

90. Мапо-банк Москва МАРО

91. Банк Менатеп Москва CBIM

92. Местбанк Москва ROSM

93. Металлинвест-банк Москва MEIN

94. Меткомбанк Москва МЕСМ

95. Банк Метрополь Москва MTRP

96. Міжкомбанк Москва MEZH

97. Міжекономсбербанк Москва ISBR

№ найменування банку місто ділінговий код

98. Міжрегіонбанк Москва MRBM, N

99. МИА Мосбизнес-банк Москва MIAM

100. Монтажспецбанк Москва MSBM

101. Мосбизнесбанк Москва MBGT, MBGM

102. Московський діловий мир (МДМ) банк

MBWM

103. Банк Балтія-Москва Москва MOSB

104. Московський банк реконструкції й розвитку Москва MBRD

105. Московський міський комерційний банк Москва PSMB

106. Московський екпортно-імпортний банк Москва MEIB

107. Московський індустріальний банк Москва MIND

108. Московський національний банк Москва MONB

109. Банк Московське фінансове партнерство Москва МРАМ

110. Об’єднаний московський банк Москва MUBM

111. Банк Мосинрасчет Москва KBMR

112. Мосстройекономбанк Москва MSEB

113. Міст-банк Москва MOST

114. Митищинський комерційний банк Москва MKBD

115. Банк Національний кредит Москва NCBM

116. Банк Національний кредит С. -Петербург PNCR

117. Ощадбанк Росії Москва SBRF

118. Навігатор-капітал Москва NAVM

№ найменування банку місто ділінговий код

119. Нефтехімбанк Москва РСВХ,PCBF

120. Нефтепродуктбанк Москва NEFP

121. Нефтепром-банк Москва NEPB

122. Нафтовий банк Москва NEFT

123. Північний торговельний банк С. -Петербург NTBR

124. Банк Олімпійський Москва OBMR

125. Оптимум-банк Москва OPTI

126. Оргбанк Москва ORGB

127. Пермкомбанк Перм URAL

128. Петрокоммерцбанк Москва RCBM

129. Банк Петровський С.-Петербург PETR

130. Презенткомбанк Москва PRCB

131. Приовнешторгбанк Рязань PRIO

132. Промрадтехбанк Москва PRTB

133. Промстройбанк Москва PSBR

134. Промстройбанк С.-Петербург ICSP

135. РЭА-банк Москва REAB

136. Рейтер Москва RTMC, 0, Т

137. Ритек-банк Москва RITA

138. Росестбанк Тольятти RBTR

139. Росместбанк Москва ROSM

140. Банк Російський кредит Москва RSKM, T, D, R

141. Ростр-банк Москва ROBM

142. Російський брокерський будинок C.A.D Co. Ltd Москва CANC

143. Столичний банк заощаджень Москва SBMW

144. Супримекс-банк Москва SUPR

№ найменування банку місто ділінговий код

145. Технобанк Москва ТЕВМ

146. Тембр-банк Москва TMBR

147. Токобанк Москва TOKO, R, X

148. Торибанк Москва TORI

149. Тверьуниверсалбанк Москва TUBM

150. Тверьуниверсалбанк Твер TUBT

151. Уникомбанк Москва UNBM

152. Банк Об’єднана Європа Москва UEMO

153. Об’єднаний Експортно-імпортний банк Москва UNEX, R

154. Уральський банк реконструкції й розвитку Єкатеринбург UBRD

155. Уралпромстройбанк Єкатеринбург UPSB

156. Уралвнешторгбанк Єкатеринбург UVTB

157. Ют-банк Єкатеринбург UTVK

158. Біт-банк Москва VITA

159. Віза-банк Москва VIZA

160. Воквнешторгбанк Н. Новгород VOKV

161. Банк Схід Владивосток VOST

162. ВТБ Новосибірськ VTNR

163. Ялосбанк Москва YABK

164. Південь-банк Краснодар YUGB

165. Запсибкомбанк Тюмень WSCB

166. Золото-банк Москва ZOLO

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020