.

Оформлення і реалізація результатів ревізії (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 5151
Скачать документ

Реферат на тему:

Оформлення і реалізація результатів ревізії

За результатами контрольних заходів з формування, виконання бюджетів та
використання бюджетних коштів і в процесі проведення контролю
складаються робочі, офіційні, додаткові і супровідні документи.

У робочій документації фіксується отримана в процесі перевірки
інформація, яка після опрацювання використовується для складання
офіційних документів. Після завершення контрольного заходу робоча
документація знищується особою, яка безпосередньо її склала, за винятком
передбачених законодавством випадків, що регламентують її зберігання.

Офіційна документація є основною частиною матеріалів контролю і включає
акти, довідки та протоколи. Документування контрольних заходів і їх
результатів, проведених під час аудиту ефективності виконання бюджетної
програми (використання бюджетних коштів), здійснюється в аудиторському
звіті.

Невід’ємну частину офіційних матеріалів контролю становить додаткова
документація, оформлена як додатки (найчастіше у вигляді зведених
реєстрів, розрахунків, пояснень тощо), що підтверджує підсумки
дослідження за окремими напрямами або процесами контрольного заходу, які
зафіксовано в акті, довідці чи протоколі.

Супровідна документація включає листування з органами державної влади,
органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, суб’єктами
господарювання і громадянами з питань, які стосуються результатів
контрольного заходу; внутрішні документи суб’єктів державного
фінансового контролю щодо розгляду або оцінки результатів контрольних
заходів.

За результатами контрольних заходів, здійснених органами державної
контрольно-ревізійної служби, найчастіше складається акт ревізії.
Наслідки перевірки оформляються довідкою, але в разі виявлення порушень
чинних законодавчих і нормативних актів, зловживань, приписок, істотних
недоліків у веденні обліку і звітності за результатами перевірки
складається акт.

При виявленні фактів недотримання учасниками бюджетного процесу
установленого Бюджетним кодексом України та іншими нормативно-правовими
актами порядку складання, розгляду, затвердження, внесення змін,
виконання бюджету чи звіту про виконання бюджету складається протокол
про бюджетне правопорушення.

У тих випадках, коли за виявленими фактами необхідно вжити термінових
заходів щодо усунення суттєвих порушень або притягнення до
відповідальності осіб, які винні у зловживаннях, під час ревізії, не
чекаючи її закінчення, складається проміжний акт, а від посадових осіб
вимагаються необхідні пояснення. Ці матеріали за підписами ревізора,
керівника установи і керівника бухгалтерської (фінансової) служби
передаються правоохоронним органам для відповідного реагування.

Проміжні акти складаються й у випадках, коли є необхідність
задокументувати проведені окремі ревізійні дії. Вони підписуються
ревізором, керівником, головним (старшим) бухгалтером та іншими
посадовими особами. Факти, викладені в проміжних актах, включаються у
зведений акт ревізії.

До початку складання зведеного акта ревізії керівник ревізійної групи у
строки, встановлені планом перевірки бюджетів, приймає від членів групи
ревізійні матеріали.

За наявності зауважень, заперечень чи пояснень до актів (довідок) особа,
яка здійснює перевірку, оформляє доповідну записку на ім’я керівника
ревізійної групи, в якій по кожній позиції дається обґрунтований
висновок. Вона готує також обов’язкові вимоги керівникам установ,
організацій та підприємств щодо усунення виявлених недоліків. Після
вивчення поданих матеріалів перевірок керівник групи за необхідності дає
вказівки про додаткові перевірки або уточнення питань, які потребують
доопрацювання.

Оформлені належним чином справи за матеріалами ревізій та перевірок,
проведених у міністерствах і відомствах АР Крим, обласних, міських,
районних управліннях і відділах, на підприємствах, в установах і
організаціях керівники ревізійних груп передають керівникові перевірки
бюджетів.

До цих матеріалів додаються:

• письмовий висновок щодо спірних питань;

• довідка стосовно недоліків і порушень, які, на думку ревізора,
доцільно включити до зведеного акта ревізії, з пропозиціями щодо
конкретних заходів для їх усунення;

• цифрова довідка за підсумками ревізії (перевірки) на кожному
перевіреному об’єкті.

Зведений акт ревізії складає керівник перевірки бюджетів. Згідно з
установленими вимогами зміст акта має включати: вступ, описову і
підсумкову частини.

У вступній частині акта вказуються: дата і номер акта ревізії; назва
місця проведення ревізії; назва акта, яка зазвичай відображає тему
ревізії; дані про категорію ревізії — комплексна, тематична, зустрічна
тощо; назва та юридична адреса об’єкта контролю; склад ревізійної групи
(із зазначенням дати і номера посвідчення на проведення ревізії); дата
початку і закінчення ревізії; прізвище та ініціали посадових осіб, які
відповідали за фінансово-господарську діяльність об’єкта контролю
впродовж періоду ревізії; дані про дату, виконавців і тему попередньої
ревізії.

В описовій частині акта докладно викладаються виявлені факти порушень
законодавчих і нормативних актів, неправильних розрахунків з бюджетом,
незаконного і не за цільовим призначенням витрачання бюджетних коштів та
інші порушення фінансової дисципліни, факти неправильного ведення обліку
і звітності, безгосподарності, недостач, розкрадань і присвоєння
бюджетних коштів та державного й комунального майна з посиланням на
відповідні документи; зазначаються розміри завданих державі збитків,
інші наслідки допущених порушень, а також посадові особи, з вини яких
мали місце недоліки і порушення. Описи виявлених фінансових порушень у
бюджетних установах викладаються зазвичай у порядку, що відповідає
черговості кодів бюджетної класифікації, а в суб’єктів підприємницької
діяльності — згідно з переліком питань програми ревізії чи перевірки.
Виявлені в організаціях, установах та на підприємствах порушення і
недоліки вносяться у зведений акт ревізії тільки в тому разі, коли цьому
сприяли упущення в контрольній та економічній роботі фінансового органу.

Під час викладення матеріалів ревізії має бути дотримана об’єктивність і
обґрунтованість інформації, ясність і вичерпність опису виявлених
порушень.

Кожний факт порушення має бути підтверджений відповідними документами:

—оригіналами рахунків, накладних, чеків, прибутковими і видатковими
касовими документами, розписками, платіжними і розрахунково-платіжними
відомостями, маршрутними листами, актами на списання та ін.;

— проміжними актами;

— інвентаризаційними описами, порівняльними відомостями, протоколами з
рішеннями інвентаризаційних комісій;

— офіційними довідками і висновками спеціалістів;

— поясненнями матеріально відповідальних і посадових осіб;

— висновками ревізорів щодо пояснень матеріально відповідальних і
посадових осіб.

Після викладення в акті кожного факту порушення необхідно зазначити, які
документи (належно засвідчені їх копії) додаються до підтвердження цього
порушення. Висновки про невідповідність чинному законодавству здійснених
посадовими і матеріально відповідальними особами фінансових операцій
повинні містити посилання на конкретні статті і пункти законодавчих та
інших нормативних актів.

З метою обґрунтування правомірності записів про неефективне використання
бюджетних коштів в акті обов’язково має бути задокументовано наслідок
бюджетного правопорушення (наприклад, які витрати не профінансовано або
профінансовано не в повному обсязі і на яку суму). Необхідно зазначити,
за чиїм розпорядженням здійснено дії чи операції, які призвели до цього
порушення (номер і дата наказу, листа, резолюції тощо).

У разі відсутності або незадовільного ведення об’єктом контролю
бухгалтерського обліку цей факт фіксується в описовій частині акта із
зазначенням передбачених чинними нормативними актами конкретних
документів, відсутніх на момент ревізії або які перебувають у
незадовільному стані.

Підсумкова частина акта містить відомості про кількість складених
примірників та про осіб, які підписали акт, або які, у разі потреби,
ознайомились із ним.

Складений зведений акт перевірки бюджетів підписується керівником
перевірки виконання бюджетів, керівником фіноргану та органу Державного
казначейства і подається на ознайомлення голові місцевої державної
адміністрації і голові ради відповідного рівня.

Акт ревізії складається не менше як у двох примірниках, один з яких
передається керівництву об’єкта контролю, а інший зберігається у
контролюючому органі. Якщо під час ревізії виявлено правопорушення, про
які необхідно інформувати правоохоронні органи чи ініціаторів її
проведення, то складаються три чи чотири примірники акта. Протокол про
бюджетне правопорушення відразу складається в чотирьох примірниках.

Якщо ревізія проводилася за постановою прокурора або слідчого, винесеною
у процесі розслідування кримінальної справи, у вступній частині акта
вказуються: підстава для призначення ревізії (постанова слідчого або
визначення суду); короткі обставини справи, які викликали призначення
ревізії; бухгалтерські документи, пояснення матеріально відповідальних і
посадових осіб; питання, поставлені для вирішення перед ревізором
(наводяться дослівно відповідно до постанови слідчого або визначення
суду); перелік основних документів, які належать до предмета ревізії;
період, який ревізується; перелік осіб, відповідальних за
фінансово-господарську діяльність підприємства, яке ревізується, із
зазначенням періоду їх роботи, а також прізвища осіб, які присутні під
час проведення ревізії.

В основній частині акта ревізії викладається процес перевірки
документів, її результати і дається пояснення встановленим фактам.
Кожному перевіреному питанню відводиться окремий розділ основної
констатуючої частини акта ревізії.

Порядок питань, що підлягають перевірці, і черговість перевірки
документів з кожного питання визначаються ревізором. Він указує, які
бухгалтерські документи перевірялись, як вони оформлені і що було
встановлено за тими документами, на основі яких робиться висновок.

В основній констатуючій частині акта ревізії послідовно описуються: дані
бухгалтерського обліку, які стосуються поставленого питання (у разі
повторної ревізії наводяться дані попередньої ревізії); методи, які
використовувалися під час вирішення цього питання; фактичні дані,
установлені ревізором, з характеристикою стану бухгалтерського обліку і
його відповідності вимогам нормативних актів. При цьому вказується повна
назва нормативного акта, ким, де і коли він прийнятий, а за необхідності
і вилучення з нього. Це необхідно для того, щоб слідчі й судові
працівники могли оцінити й порівняти з іншими зібраними у справі
доказами.

У цьому ж розділі наводяться необхідні відомості про використання
ревізором висновків спеціалістів інших галузей знань, дані неофіційної
документації, пояснень матеріально відповідальних і посадових осіб. У
тексті у процесі викладення вказуються номери таблиць і додатків.

Основна частина акта викладається так, щоб за кожним фактом слідчий
(суд) міг отримати необхідну інформацію.

В останній частині акта (результативній) даються відповіді на поставлені
питання. Висновки ревізора мають бути стислими, ясними, які б не
допускали різних тлумачень. Відповіді повинні даватись у тій
послідовності, в якій поставлені питання у вступній частині акта. Акт
складається в трьох примірниках, а на письмову вимогу правоохоронного
органу — і в більшій кількості.

За наявності заперечень або зауважень щодо акта ревізії керівник,
головний (старший) бухгалтер чи інші особи підписують акт із
застереженням і не пізніше ніж через п’ять робочих днів з дня його
вручення (надходження), подають зауваження письмово органу ДКРС, який
проводив ревізію. Після підписання акта ревізії із зауваженнями ревізори
за потреби невідкладно беруть додаткові пояснення від посадових осіб,
причетних до виявлених ревізією порушень чи зловживань.

Підсумковий етап ревізії, крім складання акта, включає вжиття заходів
щодо реалізації її результатів та контроль за усуненням виявлених
недоліків. Існують такі основні форми реалізації ревізійних матеріалів:

забезпечення усунення виявлених недоліків і порушень та контроль за
станом їх усунення;

відшкодування збитків (заподіяної шкоди);

покарання осіб, винних у порушеннях законодавства з фінансових питань;

передання матеріалів ревізій правоохоронним органам;

інформування про наслідки проведення ревізії.

Усі форми реалізації матеріалів ревізії є самостійними, але постійно
взаємодіючими і тісно пов’язаними між собою.

За результатами ревізії бюджетів району, міста обласного
підпорядкування, району у місті не пізніше ніж через десять днів після
підписання акта направляється доповідна записка голові
райдержад-міністрації (міськвиконкому), а в двотижневий термін після
закінчення ревізії надсилається інформація регіональному фінансовому
управлінню й доповідна записка відповідно до Ради міністрів АР Крим,
обласної, Київської чи Севастопольської міських державних адміністрацій
та місцевої ради такого ж рівня. Разом із зазначеною інформацією
подається проект відповідного (розпорядження) рішення.

Результати перевірки бюджетів в АР Крим, областей, міст Києва і
Севастополя доповідаються керівництву Голов КРУ, Міністерству фінансів
України та, за необхідності, Кабінету Міністрів України.

Проведену ревізію (перевірку) можна вважати закінченою лише після того,
як забезпечено усунення виявлених фінансових порушень і недоліків. З
цією метою працівники державної контрольно-ревізійної служби зобов’язані
направляти до відповідних місцевих органів виконавчої влади та
самоврядування клопотання про:

притягнення керівників підприємств, установ та організацій, що належать
до сфери управління відповідної держадміністрації, до відповідальності;

накладення адміністративних стягнень на винних осіб за вчинені ними
правопорушення;

звернення в межах компетенції до суду щодо визнання незаконними актів
інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої
влади, підприємств, установ та організацій;

прийняття рішення щодо скасування раніше наданих пільг по місцевих
податках і зборах;

подання цивільних позовів від імені держави до осіб, діями яких було
заподіяно шкоду державі.

За результатами перевірки бюджетів в АР Крим, областях, містах Києві та
Севастополі керівниками груп з проведення ревізій (перевірок)
складаються узагальнені цифрові довідки виявлених порушень у розрізі
установ, підприємств та організацій, які разом з матеріалами ревізій
передаються для контролю відповідному територіальному
контрольно-ревізійному підрозділу.

Контроль за усуненням порушень, виявлених ревізіями (перевірками)
поточних рахунків обласних (республіканського в АР Крим, міських Києва
та Севастополя) бюджетів, основних казначейських рахунків, кошторисів
обласних рад, обласних державних адміністрацій, обласних фінансових
управлінь та обласних управлінь Державного казначейства в області
здійснюється працівниками ГоловКРУ, які їх проводили. Ними ж готуються
обов’язкові вимоги керівникам перевірених установ, а в разі необхідності
передаються відповідні матеріали до правоохоронних органів.

Матеріали ревізії (перевірки), які містять факти суттєвих порушень
фінансово-бюджетної дисципліни, оприлюднюються через засоби масової
інформації.

Список використаних джерел

Кіндрацька Л. М. Бухгалтерський облік у банках України. 636 с.

Ковальчук Г. О. Економіка родини. 120с.

Ковальчук Г.О. Активізація навчання в економічній освіті. 298 с. Козаков
В. А. Психологія діяльності та навчальний менеджмент. У 2-х ч. Ч. 1.
Психологія суб’єкта діяльності. 243 с.

Колечко О. Д., Крилова В. Г. Французька мова. Підруч. для
студентів-еко-номістів. 334 с.

Колечко О. Д., Крилова В. Г., Машкова І. М., Яременко І. А. Збірник
економічних текстів для домашнього читання (фр. мова). 364 с.

Колотило Д. М., Соколовський А. Т., Афтанділянц В. В. Міжнародні системи
вимірювання в економіці. 176 с.

Колот А. М. Мотивація персоналу. 337 с.

Краснокутська Н.В. Інноваційний менеджмент. 504 с.

Крушельницька Я.В. Фізіологія і психологія праці. 368 с.

Куденко Н. В. Стратегічний маркетинг. 152 с.

Лазарєва С. Ф. Економіка та організація інформаційного бізнесу. 667 с.

Лук’яненко Д.Г. Міжнародна інвестиційна діяльність. 387 с.

Лук’янець Т.І. Рекламний менеджмент. 440 с.

Лютий О.І, Макаренко О.І. Збірник задач з вищої математики. 305 с.

Мартиненко А.О. Англійська граматика в таблицях. 168 с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020