.

Облік ресурсів і доходів бюджету. Джерела формування та напрями використання ресурсів (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 5827
Скачать документ

Пошукова робота

Облік ресурсів і доходів бюджету. Джерела формування та напрями
використання ресурсів.

У процесі виконання бюджету фінансування видатків не збігається в часі
із зарахуванням доходів. Касове виконання бюджету має бути побудоване у
такий спосіб, щоб доходи забезпечували видатки, тобто мало місце
перевищення поточних надходжень над поточними видатками. Це перевищення
й утворює залишок коштів бюджету.

Стійкий фінансовий стан держави багато в чому зумовлюється наявністю
певного залишку коштів на рахунках бюджету, оскільки це дає змогу
безперебійно здійснювати фінансування передбачених і непередбачених
видатків. І навпаки, відсутність такого залишку створює труднощі у
фінансовому забезпеченні потреб економічного і соціального розвитку.

Розміри залишків коштів на рахунках бюджету мають бути оптимальними. З
одного боку, вони повинні забезпечувати сталий фінансовий стан, а з
іншого — не бути надмірно завищеними, бо це означатиме вилучення коштів
з обороту та необхідність залучення додаткових доходів. За державним і
місцевими бюджетами залишок коштів на рахунках не лімітується у вигляді
встановлюваної щороку під час затвердження бюджету оборотної касової
готівки. Оптимальних розмірів залишку коштів на рахунках бюджету
досягають через установлення відповідних строків мобілізації доходів і
фінансування видатків. Строки надходження доходів мають забезпечувати
строки фінансування видатків.

Загалом у бюджеті кожної країни кошти формуються за рахунок надходження
доходів, а використовуються на фінансування видатків. Для окремих видів
бюджетів процес формування й використання коштів охоплює і
взаємовідносини між самими бюджетами. Тому загалом джерелами формування
коштів того чи іншого конкретного бюджету є: доходи даного бюджету;
кошти, одержані від інших бюджетів під час взаємних розрахунків;
позички, одержані від фінансово-кредитних установ для покриття
тимчасового касового розриву; частина доходів у вигляді процентних
відрахувань від загальнодержавних податків, зборів і обов’язкових
платежів; дотації, субсидії і субвенції, які передають бюджети вищого
рівня бюджетам нижчого рівня. Відповідно кошти бюджету спрямовуються: на
фінансування видатків, передбачених даним бюджетом, шляхом перерахування
коштів головним розпорядникам коштів; на погашення заборгованості перед
іншими бюджетами за взаємними розрахунками; на видачу дотацій, субсидій
і субвенцій.

Кошти бюджету розміщують на рахунках в органах системи Державного
казначейства, який здійснює касове обслуговування того чи іншого
бюджету. Перерахування з бюджетного рахунка можуть здійснюватися тільки
в межах поточного залишку коштів. Це передбачає здійснення постійного
контролю з боку фінансового органу, який виконує цей бюджет, за ходом
виконання плану мобілізації доходів.

Схематичне зображення документообороту, пов’язаного з мобілізацією
доходів до бюджету, подане на рис. 14.

Кошти Державного бюджету мобілізуються на території всієї України й
акумулюються на Єдиному казначейському рахунку Державного казначейства
України, що відкривається в Національному банку України як
консолідований кореспондентський рахунок учасника системи електронних
платежів та міжбанківсь-ких розрахунків.

Рахунки з обліку ресурсів бюджету. Перший клас рахунків «Активи» охоплює
рахунки з обліку операцій з грошовими коштами (готівкою), депозитами,
цінними паперами, а також з коштами, залученими для виконання Державного
та місцевих бюджетів. Облік консолідованих ресурсів бюджету держави
ведеться на активних рахунках: 11 «Кошти бюджетів в НБУ», 12 «Кошти
бюджетів в інших банках», 13 «Розміщені депозити», 14 «Цінні папери», 15
«Надані бюджетні кредити», 16 «Інші активи», 17 «Субкореспондентські
рахунки».

Рахунок 11 містить такі групи рахунків третього порядку:

111 — кошти в НБУ до запитання;

112 — інші рахунки Державного казначейства в НБУ. Рахунок 111 містить
балансовий рахунок четвертого порядку — 1111 «Єдиний казначейський
рахунок», а рахунок 112—1121 «Рахунок Державного казначейства в НБУ для
виплати готівкових коштів» та 1122 «Інші рахунки Державного казначейства
в НБУ».

Дані рахунки призначені для обліку коштів на кореспондентських рахунках
органів Державного казначейства, які відкрито в установах НБУ, а також
обліку коштів для виплати готівки.

Третій клас рахунків «Кошти бюджетів та розпорядників бюджетних коштів»
містить такі розділи рахунків другого порядку:

31 — кошти бюджетів;

32 — кошти, залучені до бюджетів;

33 — кошти, які підлягають розподілу;

34 — кошти, тимчасово віднесені на доходи бюджету;

35 — рахунки розпорядників та одержувачів бюджетних коштів у Державному
казначействі України;

36 — рахунки розпорядників бюджетних коштів, які не перебувають на
казначейському обслуговуванні;

37 — рахунки інших клієнтів та банків;

38 — рахунки за нез’ясованими сумами, несквитованими дебетовими сумами
та інші транзитні рахунки;

39 — рахунки органів Державного казначейства.

Рахунок 31 містить такі групи рахунків третього порядку: 311 «Кошти
загального фонду Державного бюджету»; 312 «Кошти спеціального фонду
Державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки»; 313
«Кошти, які розподіляються між загальним і спеціальним фондами
Державного бюджету», 314 «Кошти загального фонду місцевих бюджетів»; 315
«Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на
спеціальні видатки»; 316 «Кошти, які розподіляються між загальним і
спеціальним фондами місцевих бюджетів». Кожен із цих груп рахунків має
деталізацію за балансовими рахунками четвертого порядку.

Рахунки 161 та 164 призначені для обліку тих коштів, які перераховані до
бюджету, але надійдуть за призначенням у наступному звітному періоді.
Наприклад, перерахування здійснено наприкінці місяця, а зарахування
коштів — на початку наступного місяця. Ці кошти можуть ураховуватися в
балансі про виконання бюджету за звітний період.

Процес виконання бюджету пов’язаний з рухом коштів. У зв’язку з цим
більшість бухгалтерських проведень охоплює один із рахунків 1-го та 3-го
класу. Ці проведення, як і схеми документо-обороту, будуть показані
далі.

Основним джерелом формування ресурсів бюджету є доходи. Надходження від
підприємств і організацій відбувається через перерахування коштів з
рахунків платників на рахунки бюджету в Державному казначействі (рис.
15) за допомогою платіжних доручень, які виписують самі платники —
юридичні особи. У платіжних дорученнях зазначають: код (МФО) органу
Державного казначейства, номер бюджетного рахунка, номер платіжного
документа, ідентифікаційний код платника податків, призначення платежу,
код бюджетної класифікації доходів, код відомства згідно з відомчою
класифікацією, сума платежу. Треба зазначити, що Державне казначейство
України є учасником СЕП НБУ (рис. 16).

Рис. 16. Схема функціонування внутрішньої платіжної системи Державного
казначейства України з використанням Системи електронних платежів НБУ
без надання районним відділенням кодів МФО

Приймання платежів до бюджету від населення оформляють
квитанцією-повідомленням (табл. 20). У ній зазначають прізвище, ім’я та
по батькові платника, його адресу, назву податкового органу, який видав
платіжне повідомлення, назву платежу і його суму на даний строк сплати.
Квитанція залишається у платника, а повідомлення — в установі, яка
прийняла платіж.

Каси сільських рад перераховують одержані доходи у Державне казначейство
на підставі супровідної відомості. Під час перерахування доходів додають
платіжні документи (платіжні доручення та квитанції-повідомлення).

Платіжні доручення та квитанції-повідомлення — основні первинні
документи, якими оформляють зарахування платежів у доходи бюджету, й
вихідні для обліку доходів бюджету.

Квитанції-повідомлення заповнюють платники на підставі платіжних
повідомлень, які податковий орган вручає платникам у визначені строки. У
платіжному повідомленні зазначають суму й строки платежів і наводять
розрахунок цієї суми.

Територіальні органи Державного казначейства перевіряють одержані з
банку-платника документи:

наявність штампа банку;

наявність підпису бухгалтера банку;

відповідність сум платіжних документів випискам банку;

правильність зарахування податків, платежів відповідно до кодів
бюджетної класифікації.

У процесі виконання бюджету за доходами органи Державного казначейства:
відкривають рахунки в управліннях Державного казначейства України для
зарахування платежів до бюджетів та до цільових фондів; ведуть
бухгалтерський облік доходів бюджету у розрізі кодів бюджетної
класифікації доходів і типів операцій; здійснюють розподіл платежів між
бюджетами відповідно до затверджених законом нормативів та перераховують
за належністю розподілені кошти; готують розрахункові документи і
проводять повернення надмірно або помилково сплачених платежів до
бюджету; здійснюють відшкодування податку на додану вартість; складають
щоденну, періодичну і річну звітність за доходами та подають її
відповідним органам, що здійснюють контроль за нарахуванням та сплатою
платежів до бюджету й цільових фондів. Вони повинні забезпечити облік
надходжень на поточний рік у розрізі кодів бюджетної класифікації —
доходи загального фонду; доходи спеціального фонду; доходи, які
розподіляються між загальним та спеціальним фондами бюджету; доходи, що
розподіляються між державним та місцевими бюджетами або між рівнями
місцевих бюджетів; надходження, тимчасово віднесені на доходи державного
або місцевого бюджету.

1. Платежі до бюджетів, які відповідно до Закону України про Державний
бюджет України на відповідний рік та рішень місцевих рад є доходами
загального фонду бюджету, зараховуються безпосередньо на аналітичні
рахунки, відкриті в управліннях Державного казначейства за балансовими
рахунками 3111 «Надходження до загального фонду державного бюджету» та
3141 «Надходження до загального фонду місцевих бюджетів».

Інформація щодо надходження та повернення надміру або помилково
сплачених платежів до бюджету одночасно відображається на рахунках,
відкритих за рахунками фінансового обліку 6111 «Доходи загального фонду
державного бюджету» та 6121 «Доходи загального фонду місцевих бюджетів».
Кредитовий залишок за рахунками 6111 та 6121, а також в розрізі кожного
рахунка відкритого на даному балансовому рахунку, дає інформацію про
надходження з урахуванням повернень кожного виду доходів (наприклад,
відшкодування податку на додану вартість) і повернення платежів до
загального фонду державного та місцевих бюджетів наростаючим підсумком з
початку року. За окремими рахунками допускається від’ємний залишок,
котрий показує, що повернень окремого виду доходу бюджету у поточному
бюджетному періоді з цього рахунка відбулося більше, ніж надходжень (за
рахунок загальних надходжень до загального фонду). У цілому за рахунками
фінансового обліку 6111 та 6121 від’ємний залишок не допускається.

Для щоденного акумулювання платежів, які надійшли до загального фонду
державного та місцевих бюджетів в органі Державного казначейства
відкриваються рахунки за балансовими рахунками 3112 «Кошти загального
фонду державного бюджету» та 3142 «Кошти загального фонду місцевих
бюджетів» для кожного виду бюджету. На один із відкритих рахунків за
даним бюджетом зараховуються доходи, що враховуються при визначенні
обсягів міжбюджетних трансфертів, а кількість інших рахунків для
акумулювання (перерахування на центральний рівень) платежів залежить від
рішення ради про відповідний бюджет і має забезпечити процес його
виконання.

Залишки коштів, що склалися на кінець операційного дня з аналітичних
рахунків за доходами, відкритих за балансовими рахунками 3111
«Надходження до загального фонду державного бюджету» та 3141
«Надходження до загального фонду місцевих бюджетів», у регламентований
час засобами програмного забезпечення шляхом формування меморіальних
документів перераховуються (списуються) на відповідні рахунки, відкриті
за балансовими рахунками 3112 і 3142, а саме щодо державного бюджету:

— на перший рахунок зараховуються доходи, за рахунок яких здійснюється
перерахування дотацій місцевим бюджетам;

— на другий рахунок зараховуються доходи, які належать до загального
фонду державного бюджету і з яких не здійснюється перерахування дотацій.

Суми коштів, зарахованих на перший рахунок, відкритий за балансовим
рахунком 3112, обласні управління Державного казначейства розподіляють
за нормативами, установленими Законом України про Державний бюджет
України на відповідний рік, та цього самого дня у регламентований час
перераховують суми дотацій на відповідні рахунки місцевих бюджетів.
Інформація щодо перерахування суми дотацій місцевим бюджетам одночасно
відображається на рахунках, відкритих за балансовим рахунком 8311
«Кошти, передані органами Державного казначейства із загального фонду
державного бюджету місцевим бюджетам Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва та Севастополя». Дебетовий залишок за рахунком 8311
дає інформацію про перераховану з початку року суму дотацій місцевим
бюджетам.

Залишки коштів з першого рахунка, відкритого за балансовим рахунком
3112, після відрахування дотацій місцевим бюджетам та з другого рахунка,
відкритого за цим самим балансовим рахунком, платіжними дорученнями
обласного управління Державного казначейства у регламентований час
перераховуються на відповідні рахунки, відкриті у Державному
казначействі України (центральний рівень) за балансовим рахунком 3112.
Інформація щодо перерахування суми доходів Державному казначейству
України одночасно відображається на рахунках, відкритих за балансовим
рахунком 8211 «Кошти загального фонду державного бюджету, передані
вищестоящим органам Державного казначейства».

Сума дебетових залишків на рахунках, відкритих за балансовим рахунком
8211, дає інформацію про суми доходів, перераховані органам Державного
казначейства вищого рівня з початку року.

2. Платежі до бюджетів, які згідно із Законом України про Державний
бюджет України на відповідний рік та рішенням відповідної ради є
доходами спеціального фонду відповідного бюджету, крім власних
надходжень розпорядників коштів бюджету, зараховуються на аналітичні
рахунки, відкриті в управліннях Державного казначейства за балансовими
рахунками 3121 та 3151. Інформація щодо надходження коштів та повернення
платежів одночасно відображається на відповідних рахунках, відкритих за
рахунками фінансового обліку 6112 та 6122. Кредитовий залишок за
останніми рахунками фінансового обліку та за кожним аналітичним
рахунком, відкритим на даному рахунку фінансового обліку, відображає
інформацію про надходження коштів (з урахуванням повернень платежів та
кожного виду доходів зокрема) до спеціального фонду відповідного бюджету
наростаючим підсумком з початку року.

3. Платежі, які відповідно до Закону України про Державний бюджет
України чи рішення місцевої Ради на поточний рік розподіляються між
загальним та спеціальним фондами державного або місцевих бюджетів,
зараховуються відповідно на аналітичні рахунки, відкриті за балансовими
рахунками 3131 «Надходження, які розподіляються між загальним та
спеціальним фондами державного бюджету» або 3161 Плану рахунків
бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів. Дані
про надходження з урахуванням повернень одночасно відображаються на
рахунках, відкритих за балансовим рахунком 6113 «Доходи державного
бюджету, що підлягають розподілу між загальним та спеціальним фондами»
або 6123. Кредитовий залишок за рахунками фінансового обліку 6113 та
6123 дає інформацію про надходження платежів, які розподіляються між
загальним та спеціальним фондами відповідного бюджету наростаючим
підсумком з початку року.

Для щоденного перерахування коштів Державного бюджету до Державного
казначейства України (центральний рівень) обласні управління Державного
казначейства та Державне казначейство України (центральний рівень)
відкривають рахунки за кожним видом надходження за балансовим рахунком
3132 «Кошти, які розподіляються між загальним та спеціальним фондами
державного бюджету». Залишки коштів за день (з урахуванням повернень) з
аналітичних рахунків, відкритих за балансовим рахунком 3131, за
встановленим регламентом засобами програмного забезпечення шляхом
формування меморіальних документів перераховуються (списуються) на
рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3132. Обласні управління
Державного казначейства своїми платіжними дорученнями за встановленим
регламентом перераховують кошти на рахунки, відкриті у Державному
казначействі України за балансовим рахунком 3132. Інформація щодо
перерахування коштів Державному казначейству України одночасно
відображається на рахунках, відкритих за балансовим рахунком 8213 «Кошти
державного бюджету, що підлягають розподілу між загальним і спеціальним
фондом, передані вищестоящим органам Державного казначейства». Дебетовий
залишок за балансовим рахунком 8213 дає інформацію про суми платежів,
перераховані з початку року, що підлягають розподілу між загальним та
спеціальним фондами державного бюджету.

У Державному казначействі України здійснюється розподіл коштів між
загальним і спеціальним фондами Державного бюджету відповідно до
нормативів, визначених Законом України про Державний бюджет України на
відповідний рік.

Обласні управління Державного казначейства розподіляють (за
встановленими нормативами відповідного бюджету) між загальним та
спеціальним фондами місцевих бюджетів залишки коштів за день з рахунків,
відкритих за балансовим рахунком 3161 «Кошти, які розподіляються між
загальним і спеціальним фондами місцевих бюджетів».

Кошти, які належать спеціальному фонду державного або місцевих бюджетів,
перераховуються на рахунок, відкритий за балансовим рахунком 3121
«Надходження коштів спеціального фонду державного бюджету, які
направляються на спеціальні видатки» або 3151 для подальшого їх
зарахування на відповідні спеціальні та/або особові реєстраційні рахунки
розпорядників коштів.

Кошти, які належать загальному фонду державного або місцевих бюджетів,
перераховуються на рахунок, відкритий за балансовим рахунком 3111
«Надходження до загального фонду державного бюджету» або 3141.

За результатами розподілу платежів між загальним та спеціальним фондами
місцевих бюджетів формується Відомість розподілу платежів між загальним
та спеціальним фондами місцевого бюджету, які надійшли на рахунки 3161
(табл. 21), та засобами програмного забезпечення у регламентованому
режимі проводиться перерахування розподілених коштів на відповідні
рахунки.

4. Платежі до бюджету, які відповідно до Закону України про Державний
бюджет України на відповідний рік та рішенням місцевої Ради у поточному
році розподіляються між державним бюджетом та бюджетами Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя або між рівнями
місцевих бюджетів, зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті за
балансовим рахунком 3311 «Кошти, які підлягають розподілу між державним
і місцевими бюджетами» або 3311 Плану рахунків бухгалтерського обліку
виконання державного та місцевих бюджетів. Інформація про надходження з
урахуванням повернень одночасно відображається на рахунках, відкритих за
балансовим рахунком 6211 «Доходи, які підлягають розподілу між державним
і місцевими бюджетами» або 6221. Кредитовий залишок за рахунком
фінансового обліку 6211 або 6221 дає інформацію про надходження
платежів, які підлягають розподілу між державним та місцевим бюджетами
або між рівнями місцевих бюджетів з початку року.

Кошти, які протягом дня зараховувались на аналітичні рахунки, відкриті
за балансовим рахунком 3311 «Кошти, які підлягають розподілу між
державним і місцевими бюджетами», в кінці операційного дня
розподіляються за встановленими нормативами між державним та обласним
бюджетом. Після розподілу частина коштів, яка належить загальному фонду
державного бюджету, засобами програмного забезпечення зараховується на
відповідний аналітичний рахунок, відкритий за балансовим рахунком 3111,
з якого перераховується на відповідний рахунок, відкритий за балансовим
рахунком 3112 для перерахування платежів, які належать до загального
фонду державного бюджету. Подальше перерахування коштів з рахунків,
відкритих за балансовим рахунком 3112, здійснюється на підставі
платіжних доручень у регламентованому порядку. Частина коштів, належна
бюджетам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя,
платіжним дорученням обласного управління Державного казначейства
перераховується на рахунок відповідного бюджету, відкритий в установі
банку, та/або меморіальним документом на рахунок, відкритий в органі
Державного казначейства.

Залишки коштів на рахунках, відкритих за балансовим рахунком 3321
«Кошти, які підлягають розподілу між рівнями бюджету», наприкінці дня за
встановленими нормативами розподіляються між рівнями місцевих бюджетів і
засобами програмного забезпечення зараховуються: 1) на відповідні
рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3141 «Надходження до загального
фонду місцевих бюджетів»; 2) на відповідні рахунки, відкриті за
балансовим рахунком 3151 «Надходження коштів спеціального фонду місцевих
бюджетів, які направляються на спеціальні видатки». При цьому частина
коштів, яка належить цільовим фондам, перераховується на їхні рахунки.

За результатами розподілу платежів між державним бюджетом та бюджетами
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя або між
рівнями місцевих бюджетів формується відповідно Відомість розподілу
платежів до бюджету, які надійшли на рахунок 3311 (табл. 22) або
Відомість розподілу платежів між рівнями місцевого бюджету, які надійшли
на рахунки 3321 «Кошти, які підлягають розподілу між рівнями бюджету»
(табл. 23).

5. Платежі, які тимчасово віднесені до доходів державного або місцевого
бюджету і підлягають розподілу (фіксований сільськогосподарський
податок, єдиний податок суб’єктів малого підприємництва та інші податки,
що відповідно до чинного законодавства розподіляються між бюджетами і
різними отримувачами коштів), зараховуються на аналітичні рахунки,
відкриті за балансовими рахунками 3411 і 3421.

(Інформація про надходження з урахуванням повернень одночасно
відображається на рахунках, відкритих за рахунками фінансового обліку
6411 і 6421 «Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, що
підлягають розподілу». Кредитовий залишок за рахунками 6411 і 6421 дає
інформацію про надходження платежів, які тимчасово відносяться на доходи
державного або місцевого бюджету і підлягають розподілу, наростаючим
підсумком з початку року.

Залишки коштів на рахунках, відкритих за балансовими рахунками 3421 та
3411, у кінці дня розподіляються за нормативами, установленими
відповідними законодавчими актами.

Після розподілу кошти, що відносяться на доходи державного або місцевого
бюджету, засобами програмного забезпечення зараховуються:

— на відповідні аналітичні рахунки, відкриті за балансовими рахунками
3141 і 3111;

— на відповідні аналітичні рахунки, відкриті за балансовими рахунками
3151 і 3121. Частина коштів, яка належить цільовим фондам,
перераховується на їхні рахунки.

За результатами розподілу коштів, тимчасово віднесених на доходи
державного або місцевого бюджету, формується Відомість № 2м розподілу
коштів, тимчасово віднесених на доходи бюджету (табл. 24), а також
Реєстр платників за спрощеною системою оподаткування (кошти Пенсійного
фонду та кошти на обов’язкове соціальне страхування) (табл. 25).

6. Повернення надміру та/або помилково сплачених платежів до бюджету
здійснюється територіальними управліннями Державного казначейства на
підставі висновків органів державної податкової служби, рішень судових
органів, інших органів виконавчої влади, яким за законом надане право
стягнення до бюджету платежів.

У разі надходження до органу Державного казначейства рішення судових
органів, копія рішення передається відповідному органу податкової служби
за місцем реєстрації платника податків. Органи державної податкової
служби за місцем реєстрації платника передають районному відділенню
Державного казначейства висновки на повернення надміру та/або помилково
сплачених коштів. Відділення казначейства готує платіжне доручення про
повернення надміру або помилково сплачених платежів до бюджету та
щоденно засобами внутрішньої платіжної системи (електронного зв’язку)
передає його до управління Державного казначейства.

Управління Державного казначейства перераховує кошти із відповідних
рахунків бюджету на поточні рахунки платників податків, відкриті в
установах банку, в яких зазначені платники обслуговуються.

Повернення платежів здійснюється з відповідного аналітичного рахунка в
межах поточних надходжень за день. У разі недостатності або відсутності
коштів на відповідному аналітичному рахунка повернення здійснюється за
рахунок поточних надходжень за день. При цьому, якщо повернення
здійснюється за тими видами доходів, від яких проводиться відрахування
дотацій місцевим бюджетам, то сума, яка повертається, не повинна
перевищувати суми загальних надходжень за день за всіма аналітичними
рахунками, з яких відраховується дотація.

Якщо ж повернення здійснюється за тими видами доходів, від яких не
проводиться відрахування дотацій місцевим бюджетам, то сума, яка
повертається, не повинна перевищувати суми загальних надходжень за день
за всіма аналітичними рахунками, з яких не відраховується дотація.

У випадках недостатності або відсутності коштів на аналітичних рахунках
у цілому по області повернення надміру або помилково сплачених платежів
здійснюється на підставі рішення Державного казначейства України
(центральний рівень). Підставою для прийняття рішення є звернення
обласного управління Державного казначейства.

Для повернення надміру та/або помилково сплачених платежів до бюджету у
готівковій формі управління (відділення) Державного казначейства
платіжним дорученням перераховує кошти з відповідного аналітичного
рахунка, з якого необхідно зробити повернення, на відкриті на їх ім’я в
установах банків рахунки за балансовими рахунками групи 257 «Кошти до
виплати» Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків
України.

На підставі висновків органів стягнення або рішень органів судової
влади, органи Державного казначейства України виписують грошові чеки на
отримання готівки на фізичних осіб, указаних у висновках, та/або готують
платіжні доручення на перерахування коштів на вкладні рахунки платників.

Фізичні особи, на ім’я яких виписано чеки, на підставі належно
оформлених чеків отримують готівку з рахунків, відкритих в установах
банків, за балансовими рахунками групи 257, на ім’я органів Державного
казначейства України. Грошові чеки дійсні протягом 10 календарних днів
(день виписки чека не враховується).

На початку наступного операційного дня, не пізніше 9-ї години ранку, за
результатами обробки інформації формуються виписки з аналітичних
рахунків (табл. 26), відкритих за балансовими рахунками 3111, 3121,
3131, 3311, 3411, 3412, у вигляді електронного реєстру розрахункових
документів та паперові копії зазначених відомостей за підписом керівника
органу Державного казначейства із відбитком печатки. До виписок з
аналітичних рахунків 3-го класу додається реєстр розрахункових
документів з повним переліком реквізитів.

Дані про надходження до державних цільових фондів у електронному вигляді
або у вигляді паперових копій з реєстрами розрахункових документів до
них передаються представникам цих фондів.

На підставі даних про рух коштів на всіх аналітичних рахунках щоденно
формуються сальдові та оборотно-сальдові відомості (див. табл. 16 і 17)
про операції за коштами бюджету.

На підставі даних про рух коштів на аналітичних рахунках, відкритих за
балансовими рахунками 3111, 6111, 3121, 6112, 3131, 6113, 3522, 6114,
щоденно на початку наступного операційного дня, не пізніше 9-ї години
ранку, управління Державного казначейства складають Звіт про виконання
Державного бюджету за доходами ф. 412-Д (табл. 27) у розрізі видів
надходжень у цілому по області та передають його (в електронному
вигляді) до Державного казначейства України (центральний рівень).

Роз’яснення щодо порядку заповнення форми Звіту про виконання Державного
бюджету за доходами:

Перша графа: 1 група символів — ознака надходжень до загального фонду
державного бюджету; 2 група символів — ознака надходжень від повернення
бюджетних позичок; 3 група символів — ознака надходжень до спеціального
фонду державного бюджету; 4 група символів — надходження, що
розподіляються між загальним та спеціальним фондами державного бюджету;
5 група символів — ознака надходжень до державного бюджету за кодом
бюджетної класифікації 50 100 200 (символ звітності банку 093) в розрізі
відомств; 6 група символів — ознака надходжень за кодом бюджетної
класифікації 50 100 700 (символ звітності банку 068) у розрізі відомств;
7 група символів — ознака надходжень, що розподіляються між державним та
місцевими бюджетами; 8 група символів — ознака власних надходжень
бюджетних установ і організацій в розрізі відомств.

Друга графа: 1—5 групи символів — символи видів доходів; 6, 7 і 8 групи
символів — коди відомств за відомчою класифікацією бюджету.

Третя графа: коди згідно з класифікацією доходів бюджету.

Четверта графа: 1—8 групи символів — суми кредитових оборотів за день на
аналітичних рахунках з урахуванням повернень; Усього — загальні
надходження за день за кожною з 1—8 груп символів.

П’ята графа = 4 гр. + 5 гр. Звіту про виконання Державного бюджету за
доходами за попередній операційний день.

Одночасно обласні управління Державного казначейства формують Звіти про
виконання державного бюджету за доходами в розрізі районних відділень за
видами надходжень та передають їх (в електронному вигляді) органам
податкової служби на обласному рівні та районним відділенням Державного
казначейства для подальшого передання районним податковим інспекціям.

Звіти про виконання державного бюджету за доходами обласних управлінь
Державного казначейства та Звіт про виконання державного бюджету за
доходами складений у Державному казначействі України, консолідуються.
Консолідований звіт надається відповідним органам, що здійснюють
контроль за нарахуванням та сплатою платежів до бюджету.

Управління Державного казначейства України наступного операційного дня
передають (до 11 -ї години) відповідним органам Державної податкової
служби і Головних фінансових управлінь на обласному рівні та районним
відділенням Державного казначейства для наступного передання (до 12-ї
години) районним фінансовим управлінням і податковим інспекціям такі
документи:

• відомості про зарахування та повернення коштів з аналітичних рахунків
за доходами у вигляді технологічних файлів @В;

• звіти про виконання Державного та місцевих бюджетів за доходами в
розрізі відділень за видами надходжень (табл. 27 та 28);

• відомість № 2 розподілу платежів до бюджету, які надійшли на рахунок
3311 «Кошти, які підлягають розподілу між державним та місцевими
бюджетами», в електронному вигляді або її паперову копію (див. табл.
22);

• відомість розподілу платежів між рівнями місцевого бюджету, які
надійшли на аналітичні рахунки 3321 «Кошти, які підлягають розподілу між
рівнями бюджету» в електронному вигляді або її паперову копію (див.
табл. 23);

• відомість № 2м розподілу коштів, тимчасово віднесених на доходи
бюджету, які надійшли на рахунок 3411 «Кошти, тимчасово віднесені на
доходи державного бюджету, що підлягають розподілу» або на аналітичні
рахунки 3421 «Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, що
підлягають розподілу» в електронному вигляді або її паперову копію (див.
табл. 24);

• виписки з рахунків у вигляді електронного реєстру розрахункових
документів (див. табл. 26).

Державне казначейство України після отримання звітів про виконання
державного та місцевих бюджетів за доходами від управлінь Державного
казначейства до 13-ї години формує та передає Державній податковій
адміністрації України: відомості про зарахування та повернення коштів з
аналітичних рахунків за доходами державного бюджету (центральний рівень)
у вигляді електронних документів — технологічного файла @В; звіти про
виконання державного та місцевих бюджетів за доходами в розрізі
областей.

Щомісячно, не пізніше четвертого числа місяця, наступного за звітним,
управління (відділення) Державного казначейства проводять з відповідними
органами податкової служби звірку доходів за всіма кодами бюджетної
класифікації на підставі даних про надходження до Державного і місцевих
бюджетів та відомостей розподілу коштів станом на перше число місяця,
наступного за звітним. За результатами складаються акти звірки
надходжень до бюджету за розділом 1 «Усього» (табл. 29), розділом 2
«Грошові надходження в національній валюті», розділом 3 «Грошові
надходження в іноземній валюті», розділом 4 «За іншими видами
надходжень» та розділом 5 «Взаєморозра-хунки між бюджетами». Акти звірки
органів, підпорядкованих Державному казначейству, Державній податковій
адміністрації, разом зі звітами про виконання дохідної частини
Державного та відповідних місцевих бюджетів у терміни, передбачені для
надання звітів, в обов’язковому порядку надсилаються до органів вищого
рівня.

Роз’яснення щодо порядку заповнення форми Звіту про виконання місцевих
бюджетів за доходами:

Перша графа: 1-ша група символів — ознака надходжень до загального фонду
місцевого бюджету; 2-га група символів — ознака надходжень до
спеціального фонду місцевого бюджету; 3-тя група символів — надходження,
що підлягають розподілу між загальним та спеціальним фондами; 4-та група
символів — надходження, що підлягають розподілу між рівнями бюджетів;
5-та група символів — надходження, тимчасово віднесені на доходи
місцевих бюджетів, що підлягають розподілу.

Друга графа: 1—5-та групи символів — символи видів доходів.

Третя графа: коди згідно з класифікацією доходів бюджету з додатка 1 до
наказу Міністерства фінансів України від 27 грудня 2001 р. № 604 «Про
бюджетну класифікацію та її запровадження», зі змінами та доповненнями.

Четверта графа: 1—5-та групи символів — суми надходжень за день за
відповідними аналітичними рахунками з урахуванням повернень; Усього —
загальні надходження за день за кожною з 1—5-ї груп символів.

П’ята графа: Дані графи 5 Звіту про виконання місцевих бюджетів за
доходами за попередній операційний день плюс дані графи 4 за день
складання Звіту про виконання місцевих бюджетів за доходами.

Державне казначейство України (центральний рівень) та Державна податкова
адміністрація України проводять звірки надходжень платежів до державного
бюджету та бюджетів областей, міст Києва і Севастополя за всіма кодами
бюджетної класифікації щомісячно, не пізніше 20-го числа місяця,
наступного за звітним. Зазначені звірки проводяться на підставі звітів
про надходження до бюджетів, одержаних від управлінь Державного
казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і
Севастополі, Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, Головних
фінансових управлінь обласних і Київської міської державних
адміністрацій та фінансового управління Севастопольської міської
державної адміністрації. За результатами складаються акти звірки.

Для ведення аналітичного обліку операцій з виконання доходів бюджетів
відкриваються особові картки для кожного рахунка (див. табл. 17 і 18).
Облікові дані, відображені в особових картках, повинні відповідати
аналогічним даним оборотно-сальдової і сальдової відомостей (див. табл.
15 і 16). Дані оборотно-сальдової відомості і сальдової відомості мають
бути тотожними даним щоденного оборотно-сальдового балансу, що є
підставою для складання щоденних форм звітів — «Звіт про виконання
Державного бюджету за доходами» і «Звіт про виконання місцевих бюджетів
за доходами», які складаються органами Державного казначейства.

Дані звіту про виконання бюджету за доходами мають відповідати
аналогічним даним оборотно-сальдової відомості і сальдової відомості, а
також відповідним даним оперативно-бухгалтерського обліку у податкових
органах.

Облік доходів бюджету ведуть державна податкова інспекція і Державне
казначейство. Податкова інспекція здійснює оперативний облік нарахованих
і касових доходів, які мобілізуються на даній території, веде особові
рахунки за кожним видом доходів і за кожним платником. Вона також готує
статистичні звіти про суми доходів бюджетів в Україні, які надійшли до
бюджету на даній території.

Функції податкової інспекції, пов’язані з обліком, випливають з
організації виконання дохідної частини бюджету. Мобілізація доходів у
бюджет і контроль за правильністю їх обчислення та додержанням строків
сплати здійснюється за місцезнаходженням платників. У зв’язку з цим
податкова інспекція веде облік доходів, які мобілізуються на даній
території (району, міста).

Первинними документами для оперативного обліку нарахованих доходів у
податковій інспекції є платіжні повідомлення, а для обліку касових
надходжень — платіжні доручення й повідомлення, які надходять від
установ банків, і форма 412, що надходить з органів Державного
казначейства.

Як облікові реєстри податкова інспекція використовує особові рахунки,
котрі ведуть окремо за кожним платником і видом доходів. У них
відображають суму нарахованих доходів і доходів, які надійшли у порядку
планових платежів (касових) та в результаті перерахунків, а також
повернення з бюджету сум надміру та/або помилково сплачених платежів.
Записи про нарахування платежів в особових рахунках платників
проводяться на підставі таких документів:

а) податкових декларацій, звітів, розрахунків, платіжних повідомлень,
довідок платників про авансові платежі;

б) рішень начальника (заступника начальника) державної податкової
інспекції за актами перевірок, проведених інспекторами державних
податкових інспекцій;

в) рішень Державної інспекції з контролю за цінами, постанов Державного
комітету зі стандартизації, метрології, сертифікації та інших органів
стягнення, якщо це передбачено відповідними законодавчими актами.

Подані платниками документи про нарахування платежів реєструються у
канцелярії державної податкової інспекції, після чого передаються до
відділу обліку та звітності для проведення відповідних записів у картках
особових рахунків. Записи про суми надходжень до бюджету в особових
рахунках, реєстрах і в книгах проводяться на підставі таких документів:

а) виписок із рахунків, реєстрів кредитових платіжних документів з
додатками копій платіжних доручень на перерахування коштів з рахунка
платника на рахунки бюджету;

б) копій платіжних доручень відділень Ощадбанку та повідомлень до них;

в) копій квитанцій, виданих сільськими, селищними та міськими Радами
платникам податків, супровідних відомостей, складених органами місцевого
самоврядування для здавання або пересилання поштою прийнятих до установ
банків;

г) талонів поштових переказів (у разі сплати платежів через установи
зв’язку).

Рахунки та бухгалтерські проведення з обліку доходів. Для
бухгалтерського синтетичного обліку доходів бюджету використовують
пасивні рахунки 61 «Доходи бюджету», 62 «Доходи, які підлягають
розподілу між бюджетами», 64 «Кошти, тимчасово віднесені на доходи
бюджету», 69 «Контррахунок за операціями за доходами бюджету».

Наприклад. Рахунок 61 містить такі групи рахунків третього порядку, як
611 «Доходи Державного бюджету» та 612 «Доходи місцевого бюджету». Група
рахунків 611 містить такі фінансові рахунки четвертого порядку: 6111
«Доходи загального фонду Державного бюджету»; 6112 «Доходи спеціального
фонду Державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки»; 6113
«Доходи Державного бюджету, що підлягають розподілу між загальним та
спеціальним фондами»; 6114 «Власні кошти розпорядників коштів Державного
бюджету». Аналогічні фінансові рахунки місцевого бюджету має група
рахунків 612.

На рахунках 6111 та 6121 враховуються всі доходи загального фонду, що
надійшли на рахунки відповідних бюджетів. Це основний рахунок для обліку
доходів. За дебетом цих рахунків здійснюється на підставі заяви платника
повернення сум надміру та/або помилково внесених платниками податків.

На рахунки 38 відносять суми, що надійшли на рахунки бюджету, для яких
немає достатніх підстав зараховувати їх у доходи даного бюджету або
відносити їх до відповідних кодів бюджетної класифікації. Така ситуація
може виникнути в разі нечіткого й неповного заповнення передбачених
реквізитів у платіжних документах. Фінансовий орган зобов’язаний негайно
вжити заходів для з’ясування належності даних сум. Якщо протягом місяця
з дня надходження не встановлено належності нез’ясованих сум, їх
відносять на доходи бюджету.

Доходи, які надходять, зараховують на основні рахунки з обліку грошових
коштів: 311 і 312 — за державним бюджетом та 314 і 315 — за місцевим
бюджетом. Операції за доходами бюджету оформляють проведеннями, які
наведено в практикумі з бюджетного менеджменту.

Аналітичний облік доходів здійснюється за окремими видами доходів згідно
з бюджетною класифікацією.

Зазначення кодів бюджетної класифікації дає змогу встановити вид
доходів, з яких може повертатись сума надміру та/або помилково внесених
платежів. При цьому зміст рядків оборотів за кредитом і за дебетом не
збігається.

Література

Суторміна В. М. Фінанси капіталістичних держав. — К.: Вища школа, 1970.
—С. 225.

Суторміна В. М., Федосов В. М., Андрущенко В. Л. Держава — податки —
бізнес / За ред. проф. В. М. Федосова.—К.: Либідь, 1992. — 328 с.

Тимченко О. М. Податковий менеджмент: Навч.-метод. посібник для самост.
вивч. дисц.— К.: КНЕУ, 2001.— 116с.

Токвилль А. Демократия в Америке: Пер. с франц. — К., 1860. — С. 68, 70.

Тур Н. О финансовой прокуратуро в Австрии й Италии. — СПб., 1886. —С. 5.

Федосов В., Опарін В., Льовочкін С. Фінансова реструктуризація в
Україні: проблеми і напрями / За наук. ред. В. Федосова. — К.: КНЕУ,
2002. — 387 с.

Финансово-кредитньїй словарь. — М.: Финансн й статистика, 1984.-—Т. 1.
—С.282.

Фінанси підприємств: Підручник / За ред. А. М. Поддєрьогіна. — К.: КНЕУ,
2002. — С. 450-553.

Фор З. Опала Тюрго. 12 мая 1776 г.: Пер. с франц. — М.: Прогресе, 1979.
— С. 200.

Фридмен Л. Введение в американское право: Пер. с англ. — М: Прогресе —
Универс, 1993. — С. 104.

Штурм Р. Бюджет: Пер. с франц. — СПб., 1907.

Арутюнов В. X., КірикД. ТІ., Мішин В. М. Логіка. 144 с. Береза А. М. та
ін. Електронна комерція. 326 с.

Береза А. М. Основи створення інформаційних систем. Вид. 2-ге, перероб.
і дон. 214с.

Білик М.Д. Організація і методика аудиту сільськогосподарських
підприємств. 628 с.

Бойко Н. А. Економічна і соціальна географія. Рос. мовою. 239 с.

Болюх М. А., Горбаток М. І. Збірник задач з курсу «Економічний аналіз».
232 с.

Бондар М.І. Аудит в АПК. 188 с.

Боярська 3. І. Міжнародне комерційне право. 143 с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020