.

Облік рахунків в банках та казначействах (курсова робота)

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
0 4193
Скачать документ

Реферат

на тему:

Облік рахунків в банках та казначействах

Характеристика та використання рахунків, які відкриваються в органах
Державного казначейства України\

Рахунки, які відкриваються в органах Державного казначейства,
відповідно до порядку їх функціонування та призначення коштів,
поділяються на бюджетні та небюджетні.

Бюджетні рахунки – рахунки, які відкриваються в органах Державного
казначейства для зарахування надходжень, здійснення операцій клієнтів з
бюджетними коштами та здійснення операцій, пов’язаних з обслуговуванням
зовнішніх і внутрішніх боргових зобов’язань, загальнодержавних видатків,
а також рахунки для обліку операцій із фінансування бюджетів.

Бюджетні рахунки для зарахування надходжень (рахунки за надходженнями) –
рахунки для зарахування податкових, неподаткових та інших надходжень,
справляння яких передбачено законодавством України, включаючи
трансферти, дарунки, гранти та кошти, залучені до бюджетів від
розміщення цінних паперів, отриманих кредитів тощо.

Бюджетні рахунки для операцій клієнтів за бюджетними коштами – рахунки
для здійснення операцій за асигнуваннями, передбаченими на виконання
відповідних програм і заходів у державному та місцевих бюджетах, які
відкриваються розпорядникам та одержувачам коштів і поділяються на:

реєстраційні рахунки, які відкриваються розпорядникам коштів бюджетів за
відповідними кодами бюджетної класифікації видатків для обліку операцій
з виконання загального фонду кошторисів;

– спеціальні реєстраційні рахунки, які відкриваються розпорядникам
коштів бюджетів за відповідними кодами бюджетної класифікації видатків
для обліку операцій з виконання спеціального фонду кошторисів;

– рахунки одержувачів коштів, які відкриваються одержувачам коштів
бюджету за відповідними кодами бюджетної класифікації видатків
загального та/або спеціального фондів для обліку операцій з виконання
плану використання бюджетних коштів.

Інші бюджетні рахунки – рахунки, які відкриваються за відповідними
кодами бюджетної класифікації для здійснення операцій з обслуговування
внутрішніх та зовнішніх боргових зобов’язань держави та здійснення
загальнодержавних видатків, передбачених Законом України про Державний
бюджет України на відповідний рік.

Рахунки для обліку операцій з фінансування бюджетів – рахунки, які
відкриваються для обліку операцій з фінансування бюджетів, передбачених
Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік.

Бюджетні рахунки відкриваються щорічно на початок нового бюджетного
періоду відповідно до закону України про Державний бюджет України на
відповідний рік. У разі неприйняття закону України про Державний бюджет
України на відповідний рік відкриваються рахунки попереднього бюджетного
періоду. Спеціальні реєстраційні рахунки, на яких зберігаються залишки
коштів для покриття відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з
урахуванням їх цільового призначення, відкриваються у наступному
бюджетному періоді з перенесенням невитрачених у попередньому періоді
залишків коштів, які були одержані на виконання відповідних завдань.

Небюджетні рахунки – рахунки, які відкриваються органами Державного
казначейства України у випадках, передбачених законодавчими та іншими
нормативно-правовими актами, підприємствам, установам, організаціям за
операціями, що не відносяться до операцій за виконанням бюджетів.

Рахунки відкриваються відповідно до Плану рахунків бухгалтерського
обліку виконання державного та місцевих бюджетів та Інструкції про
відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій по виконанню бюджетів
в системі Державного казначейства, затверджених наказом Державного
казначейства України від 28.11.2000 N 119, із змінами та доповненнями.

Розрахунково-касове обслуговування розпорядників, одержувачів коштів, а
також інших клієнтів здійснюється органами Державного казначейства
відповідно до умов договорів між органом Державного казначейства і
власниками рахунків.

Відкриття бюджетних рахунків для зарахування надходжень

Державне казначейство України щорічно на початок нового бюджетного
періоду відповідно до закону України про Державний бюджет України на
відповідний рік та Бюджетного кодексу України централізовано відкриває
бюджетні рахунки для зарахування надходжень до державного та місцевих
бюджетів. Інформація про відкриті рахунки доводиться до територіальних
органів Державного казначейства.

У разі неприйняття закону України про Державний бюджет України на
відповідний рік переоформлюються рахунки попереднього бюджетного
періоду.

Відділення Державного казначейства на підставі даних, отриманих від
органів державної податкової служби, подають управлінням Державного
казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі (далі – управління Державного казначейства) заяви про
відкриття рахунків з переліком видів надходжень державного та місцевих
бюджетів, які мобілізуються на відповідній території. Зазначені заяви
складаються за кожним видом бюджетів.

На підставі поданих заяв з переліком видів надходжень, що мобілізуються
на відповідній території, управліннями Державного казначейства
провадиться блокування рахунків за тими видами надходжень, що не
мобілізуються на відповідній території.

Управління Державного казначейства формують особові справи на відділення
Державного казначейства, які містять заяву про відкриття рахунків та
картку із зразками підписів та відбитком печатки. У картку включаються
зразки підписів осіб, яким згідно з розпорядчими документами органів
Державного казначейства надано право розпорядження рахунками і
підписання платіжних та інших розрахункових документів. Картка із
зразками підписів має бути засвідчена підписом керівника чи заступника
керівника органу Державного казначейства вищого рівня та печаткою. У
разі зміни чи доповнення хоча б одного з підписів оформляється нова
картка із зразками підписів на всіх осіб, які мають право першого та
другого підписів.

У разі тимчасового надання особі права першого чи другого підпису
подаються тимчасова картка із зразками підписів тимчасово вповноважених
осіб та копія відповідного документа, що підтверджує ці повноваження
(наказ, протокол тощо).

Структурні підрозділи Державного казначейства України чи управлінь
Державного казначейства для відкриття бюджетних рахунків для зарахування
надходжень подають службову записку про відкриття рахунку за підписом
керівника структурного підрозділу, який ініціює відкриття цього рахунку
з візою Голови Державного казначейства (його заступника) чи начальника
відповідного управління Державного казначейства.

Державне казначейство України та управління Державного казначейства
формують особові справи на відповідні структурні підрозділи, які містять
службові записки та зразки підписів керівника структурного підрозділу
та/або його заступника, яким відповідно до розпорядчих документів надано
право розпорядження рахунками і підписання платіжних, розрахункових та
інших розпорядчих документів, завірені Головою Державного казначейства
(його заступником) чи начальником відповідного управління Державного
казначейства.

Державне казначейство України та управління Державного казначейства
інформують заявників, органи державної податкової служби про відкриті
рахунки. Іншим органам інформація про відкриті рахунки надається на їх
вимогу.

Відкриття інших бюджетних рахунків та рахунків для обліку операцій з
фінансування бюджетів

Структурні підрозділи органів Державного казначейства (управління та/або
відділи) для відкриття інших бюджетних рахунків подають такі документи:

а) службову записку про відкриття рахунків за підписом керівника
структурного підрозділу, який розпоряджається цим рахунком із візою
Голови Державного казначейства (його заступника) чи начальника
Управління державного казначейства;

r

th

r

&

о право підпису розпорядчих документів), завірені Головою Державного
казначейства України чи начальником Управління Державного казначейства
України.

На кожний структурний підрозділ формуються особові справи, які містять
документи, визначені відповідно до пункту.

Бюджетні рахунки структурним підрозділам відкриваються щорічно на
початок нового бюджетного періоду.

Днем відкриття рахунків вважається дата візування службової записки
Головою Державного казначейства України (його заступником) чи
начальником Управління Державного казначейства України.

Відкриття небюджетних рахунків

Для відкриття небюджетних рахунків підприємства, установи,
організації подають до органів Державного казначейства такі документи:

а) заяву про відкриття рахунків встановленого зразка за підписом
керівника та головного бухгалтера або іншої посадової особи, на яку
покладено функцію ведення бухгалтерського обліку та складання звітності;

б) копію довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств
та організацій України, засвідчену нотаріально або органом, що видав
довідку;

в) копію належним чином зареєстрованого статуту (положення), засвідчену
нотаріально чи органом, який реєструє. Положення, які затверджуються
постановами Кабінету Міністрів України чи указами Президента України,
нотаріального засвідчення не потребують (установи та організації, які
діють на підставі законів, статути (положення) не подають);

г) копію свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади,
іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію,
засвідчену нотаріально чи органом, який видав свідоцтво про державну
реєстрацію (крім бюджетних установ та організацій);

д) картку із зразками підписів осіб у двох примірниках, яким відповідно
до чинного законодавства чи установчих документів клієнта надано право
розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів, завірену
нотаріально або установою вищого рівня в установленому порядку. У картку
включається також зразок відбитка печатки. У разі тимчасового надання
особі права першого чи другого підпису подаються тимчасова картка із
зразками підписів тимчасово уповноважених осіб та копія відповідного
документа, що підтверджує ці повноваження;

е) довідку про реєстрацію в органах Пенсійного фонду. У зазначеній
довідці в обов’язковому порядку має бути вказаний орган Державного
казначейства, у якому відкривається рахунок. (Уповноважений працівник
органу Державного казначейства, який приймає документи на відкриття
рахунку, зобов’язаний відповідним чином оформити відривну частину
довідки та повернути її клієнту для подання до органу Пенсійного фонду);

є) документ, що підтверджує реєстрацію клієнта як платника соціальних
страхових внесків, або його копію, засвідчену нотаріально або органом,
що його видав;

ж) копію документа, що підтверджує взяття клієнта на податковий облік,
засвідчену податковим органом або нотаріально.

Днем відкриття рахунку вважається дата, зазначена на заяві про відкриття
рахунку в розділі “Відмітки органу Державного казначейства”.

У разі відкриття небюджетного рахунку до отримання органами Державного
казначейства від власника рахунку повідомлення про взяття рахунку на
облік податковим органом відповідно до чинного законодавства операції за
небюджетним рахунком здійснюються лише із зарахування коштів.

Датою початку операцій за видатками на небюджетному рахунку, відкритому
в органах Державного казначейства, є дата реєстрації отриманого органом
Державного казначейства повідомлення про взяття рахунку на облік
податковим органом.

У разі відкриття рахунків у зв’язку з реорганізацією підприємства,
установи, організації (злитті, приєднанні, поділі, перетворенні,
виділенні) подаються такі самі документи, як і для відкриття рахунку.

Документи на відкриття всіх рахунків подають до органу Державного
казначейства особи, які мають відповідні повноваження. У разі зміни
особи (осіб), яка (які) має право підпису, уповноважена особа (особи)
повинна подати до органу Державного казначейства картки із зразками
підпису та пред’явити паспорт.

Якщо серед осіб, які мають право першого чи другого підписів, є іноземці
або особи без громадянства, які тимчасово перебувають на території
України, то зазначені особи зобов’язані додатково подати документи, що
підтверджують законність їх перебування на території України. Копії
зазначених документів залишаються у справі.

Уповноважений працівник органу Державного казначейства в присутності
осіб, які відкривають рахунки, робить копії сторінок паспорта (що
містять фото, прізвище та ім’я, інформацію про дату видачі та орган, що
видав паспорт, а за наявності – інформацію про місце проживання
громадянина) або документа, що його замінює.

У разі отримання документів на відкриття рахунків органи Державного
казначейства зобов’язані здійснити перевірку поданих документів,
зокрема:

а) підписи осіб на заяві про відкриття рахунку мають бути розшифровані з
обов’язковим зазначенням прізвища й ініціалів та ідентифіковані з
підписами в картці із зразками підписів та відбитком печатки;

б) посвідчувальні написи нотаріуса на документах визнаються, якщо вони
відповідають формам, затвердженим наказом Міністерства юстиції України
від 07.02.94 N 7/5 “Про затвердження форм реєстрів для реєстрації
нотаріальних дій, нотаріальних свідоцтв, посвідчувальних написів на
угодах і засвідчувальних документах”, зареєстрованим Міністерством
юстиції України 02.03.94 за N 38/247 (із змінами і доповненнями).

Закриття рахунків в органах Державного казначейства

Бюджетні рахунки, відкриті в поточному бюджетному періоді,
закриваються не пізніше 31 грудня або на останній день іншого бюджетного
періоду. За виняткових обставин Міністр фінансів України може визначити
інший термін закриття рахунків, який повинен настати не пізніше як через
п’ять робочих днів після закінчення бюджетного періоду.

У разі змін в чинному законодавстві бюджетні рахунки можуть закриватися
(відкриватися) протягом поточного бюджетного періоду.

Рахунки за надходженнями закриваються органами Державного казначейства
на підставі заяв відділень або відповідних структурних підрозділів та
функціональних управлінь Державного казначейства.

Рахунки розпорядників і одержувачів коштів закриваються при
реорганізації установи (злитті, приєднанні, поділі, перетворенні,
виділенні), зміні назви, організаційно-правової форми на підставі:

а) заяви власника рахунку;

б) рішення органу, на який законом покладено функції щодо ліквідації або
реорганізації підприємства, установи чи організації;

в) інших випадків, передбачених чинним законодавством України.

У разі наявності на рахунку, що закривається, залишків коштів орган
Державного казначейства на підставі платіжного доручення власника
рахунку перераховує такі залишки на інший, відкритий цією установою,
рахунок, якщо інше не передбачено бюджетним законодавством.

Відповідно до пункту 534 Переліку документів Національного банку
України, установ і організацій його системи, акціонерно-комерційних та
комерційних банків України із зазначенням строків зберігання,
затвердженого постановою Правління Національного банку України від
23.12.96 N 327, із змінами та доповненнями, особова справа з оформлення
рахунку зберігається в органі Державного казначейства протягом 5 років з
моменту закриття рахунку.

Для проведення ліквідаційної процедури використовується один рахунок,
визначений ліквідаційною комісією. Крім того, подаються рішення про
ліквідацію і нотаріально засвідчена картка із зразками підписів
уповноважених членів ліквідаційної комісії і відбитком печатки
підприємства, що ліквідується.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020