.

Наказ №1 Казначейства України

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
203 2320
Скачать документ

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ

ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ

Н А К А З

10 січня 2000 р. м.Київ №1

Про затвердження Порівняльної

таблиці по застосуванню нового

Плану рахунків бухгалтерського

обліку бюджетних установ

На виконання Закону України ‘‘Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні’’ і завдань, покладених на Головне управління
Державного казначейства України, з метою ефективного запровадження вимог
нового Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ,
затвердженого наказом Головного управління Державного казначейства
України від 10.12.99 №114 і зареєстрованого у Міністерстві юстиції
України 20.12.99 за №890/4183, Головне управління Державного
казначейства України розробило Порівняльну таблицю по застосуванню
нового Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ. У
зв’язку з цим

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Порівняльну таблицю по застосуванню нового Плану рахунків
бухгалтерського обліку бюджетних установ (додається).

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади Порівняльну
таблицю по застосуванню нового Плану рахунків бухгалтерського обліку
бюджетних установ довести до відома підвідомчих установ та організацій.

Заступник Міністра фінансів –

начальник Головного управління

Державного казначейства України П.Г.ПетрашкоПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

по застосуванню нового Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних
установ

РОЗДІЛ І. Балансові рахунки

Синтетичні рахунки Субрахунки І рівня Субрахунки по Плану рахунків,
затвердженому Інструкцією №61, де обліковуються подібні видатки

Код Назва Код Назва Код субрахунка Назва субрахунка

1 2 3 4 5 6

Клас 1. Необоротні активи

10 Основні засоби

11 Інші необоротні матеріальні активи

12 Нематеріальні активи

13 Знос необоротних активів

101 Земельні ділянки

102 Капітальні витрати на поліпшення земель

103 Будинки та споруди

104 Машини та обладнання

105 Транспортні засоби

106 Інструменти, прилади та інвентар

107 Робочі і продуктивні тварини

Багаторічні насадження

Інші основні засоби

111 Музейні цінності, експонати зоопарків,

виставок

112 Бібліотечні фонди

113 Малоцінні необоротні матеріальні

активи

114 Білизна, постільні речі, одяг та взуття

115 Тимчасові нетитульні споруди

116 Природні ресурси

117 Інвентарна тара

118 Матеріали довготривалого використан-

ня для наукових цілей

121 Авторські та суміжні права

122 Інші нематеріальні активи

131 Знос основних засобів

132 Знос інших необоротних матеріальних

активів

133 Знос нематеріальних активів

019 частково

010, 011

013

015

012, 016 частково

017

019 частково

019 частково

019 частково

018

070 частково,

071 частково

070 частково,

071 частково

016 частково

043 частково

019 частково

020 частково

020 частково

020 частково

Інші основні засоби

Будинки; Споруди

Машини та обладнання

Транспортні засоби

Передавальні пристрої; Інструменти, виробничий і господарський інвентар

Робоча і продуктивна худоба

Інші основні засоби

Інші основні засоби

Інші основні засоби

Бібліотечний фонд

Малоцінні і швидкозношувані пред-мети на складі; Малоцінні і
швидко-зношувані предмети в експлуатації

Малоцінні і швидкозношувані пред-мети на складі; Малоцінні і швидко
зношувані предмети в експлуатації

Інструменти, виробничий і господар-ський інвентар

Матеріали довготривалого викорис-тання для наукових досліджень і на
лабораторному випробуванні

Інші основні засоби

Знос основних засобів

– “ –

– “ –

Клас 2. Запаси

20 Виробничі запаси

21 Тварини на вирощуванні

і відгодівлі

22 Малоцінні та швидкозношу-

вані предмети

23 Матеріали і продукти

харчування

24 Готова продукція

25 Продукція сільськогосподар-

ського виробництва 201 Сировина і матеріали

202 Обладнання, конструкції і деталі до

установки

203 Спецобладнання для науково-дослідних

робіт за господарськими договорами

204 Будівельні матеріали

205 Інші матеріали

211 Молодняк тварин на вирощуванні

212 Тварини на відгодівлі

213 Птиця

214 Звірі

215 Кролі

216 Сім`ї бджіл

217 Доросла худоба, вибракувана з основ-

ного стада

218 Худоба, прийнята від населення для

реалізації

221 Малоцінні та швидкозношувані предме-

ти, що знаходяться на складі і в

експлуатації

231 Матеріали для учбових, наукових та

інших цілей

232 Продукти харчування

233 Медикаменти і перев’язувальні засоби

234 Господарські матеріали і канцелярське

приладдя

235 Паливо, горючі і мастильні матеріали

236 Тара

237 Матеріали в дорозі

238 Запасні частини до машин і обладнання

239 Інші матеріали

241 Вироби виробничих (навчальних)

майстерень

251 Продукція підсобних (навчальних)

сільських господарств 043 частково

040

044

041

050 частково

– ” –

– ” –

– ” –

– ” –

– ” –

– ” –

– ” –

070 частково,

071 частково

060

061

062

063

064

066

068

069

065, 067

030

031 Матеріали довготривалого викорис-тання для наукових досліджень і на
лабораторному випробуванні

Обладнання до установки

Спецобладнання для госпдоговірних науково-дослідних робіт

Будівельні матеріали для капіталь-ного будівництва

Молодняк тварин і тварини на відгодівлі

– ” –

– ” –

– ” –

– ” –

– ” –

– ” –

– ” –

Малоцінні та швидкозношувані предмети на складі;

Малоцінні та швидкозношувані предмети в експлуатації

Матеріали для учбових, наукових та інших цілей

Продукти харчування

Медикаменти і перев’язочні засоби

Господарські матеріали і канцеляр-ські приладдя

Паливо, горючі і мастильні матеріали

Тара

Матеріали в дорозі

Запасні частини до машин і облад-нання

Корми і фураж; Інші матеріали

Вироби виробничих (навчальних) майстерень

Продукція підсобних (навчальних) сільських господарств

Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи

30 Каса

31 Рахунки в банках

32 Рахунки в казначействі

33 Інші кошти

34 Короткострокові векселі

одержані

35 Розрахунки з покупцями та

замовниками

36 Розрахунки з різними

дебіторами 301 Каса в національній валюті

302 Каса в іноземній валюті

311 Поточні рахунки на видатки установи

312 Поточні рахунки для переведення

підвідомчим установам

313 Поточні рахунки для обліку спеціальних

коштів

314 Поточні рахунки для обліку сум за дорученнями

315 Поточні рахунки для обліку депозитних

сум

316 Поточні рахунки для обліку інших

позабюджетних коштів

317 Поточні рахунки сільських, селищних та

міських (міст районного підпорядкуван-

ня) бюджетів

318 Поточні рахунки в іноземній валюті

319 Інші поточні рахунки

321 Реєстраційні рахунки

322 Особові рахунки

323 Спеціальні реєстраційні рахунки для

обліку спеціальних коштів

324 Спеціальні реєстраційні рахунки для

обліку сум за дорученнями

325 Спеціальні реєстраційні рахунки для

обліку депозитних сум

326 Спеціальні реєстраційні рахунки для

обліку інших позабюджетних коштів

327 Реєстраційні рахунки сільських, селищ-

них та міських (міст районного підпоряд-

кування) бюджетів

331 Грошові документи в національній

валюті

332 Грошові документи в іноземній валюті

333 Грошові кошти в дорозі в національній валюті

334 Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті

341 Векселі, одержані в національній валюті

342 Векселі, одержані в іноземній валюті

351 Розрахунки із замовниками з авансів на

науково-дослідні роботи

361 Розрахунки в порядку планових

платежів

362 Розрахунки з підзвітними особами

363 Розрахунки з відшкодування завданих

збитків

364 Розрахунки з іншими дебіторами 120

121

090,

092,

093,

100,

102

091,

101

111

110,

096

112 частково

112

107,

108

116,

117

109

090,

092,

093,

100,

102

091,

101

111

110,

096

112 частково

112

107,

108

130, 131,

132

– “ –

133

– “ –

134

134

155

179

160

170

178 частково Каса

Каса в іноземній валюті

Реєстраційний/поточний рахунок на видатки установи; Реєстраційний/

поточний рахунок по капітальному ремонту; Реєстраційний/поточний рахунок
по капітальних вкладеннях;

Поточний рахунок на видатки уста-нови; Поточний рахунок по капіталь-ному
ремонту

Реєстраційний/поточний рахунок для переводу підвідомчим установам та на
інші заходи; Поточний рахунок для переводу підвідомчим установам та на
інші заходи

Поточний рахунок по спеціальних коштах

Поточний рахунок сум за доручен-нями; Реєстраційний/поточний рахунок за
рахунок інших бюджетів

Поточний рахунок по інших позабюджетних коштах

Поточний рахунок по інших поза-бюджетних коштах

Поточний рахунок сільського, се-лищного та міського (міст районного
підпорядкування) бюджету; Поточ-ний рахунок по фінансуванню капі-тальних
вкладень за рахунок коштів сільського, селищного бюджету

Валютний рахунок;

Транзитний валютний рахунок

Кошти замовника на спеціальному рахунку в банку для розрахунків з
підрядчиком по капітальних вкла-деннях

Реєстраційний/поточний рахунок на видатки установи;
Реєстраційний/по-точний рахунок по капітальному ремонту;
Реєстраційний/поточний рахунок по капітальних вкладеннях;

Поточний рахунок на видатки уста-нови; Поточний рахунок по капіталь-ному
ремонту

Реєстраційний/поточний рахунок для переводу підвідомчим установам та на
інші заходи; Поточний рахунок для переводу підвідомчим установам та на
інші заходи

Поточний рахунок по спеціальних коштах

Поточний рахунок сум за доручен-нями; Реєстраційний/поточний рахунок за
рахунок інших бюджетів

Поточний рахунок по інших поза-бюджених коштах

Поточний рахунок по інших поза-бюджетних коштах

Поточний рахунок сільського, се-лищного та міського (міст районного
підпорядкування) бюджету; Поточ-ний рахунок по фінансуванню капі-тальних
вкладень за рахунок коштів сільського, селищного бюджету

Акредитиви; Лімітовані чекові книжки; Грошові документи

– “ –

Кошти в дорозі

– “ –

Векселі отримані

Векселі отримані

Розрахунки із замовниками по аван-сах на науково-дослідні роботи

Розрахунки в порядку планових платежів

Розрахунки з підзвітними особами

Розрахунки по недостачах

Розрахунки з іншими дебіторами і кредиторами

Клас 4. Власний капітал

40 Фонд у необоротних активах

41 Фонд у малоцінних та швид-

козношуваних предметах

42 Результати виконання

бюджетів

43 Результати виконання

кошторисів

401 Фонд у необоротних активах за їх

видами

411 Фонд у малоцінних і швидкозношува-

них предметах за їх видами

421 Результати виконання сільських, селищ-

них та міських (міст районного підпоряд-

кування) бюджетів

431 Результат виконання кошторису за

загальним фондом

432 Результат виконання кошторису за

спеціальним фондом 250

260

900

409,

410 Фонд в основних засобах

Фонд у малоцінних і швидкозношу-ваних предметах

Результати виконання бюджету

Перевищення доходів над видатками;

Прибутки і збитки

44 Результати переоцінок

441 Переоцінка матеріальних активів

442 Інша переоцінка

Клас 5. Довгострокові зобов`язання

50 Довгострокові позики

51 Довгострокові векселі видані

52 Інші довгострокові

зобов’язання 501 Довгострокові кредити банків

502 Відстрочені довгострокові кредити банків

503 Інші довгострокові позики

511 Видані довгострокові векселі

521 Інші довгострокові фінансові зобов’язання

248

– Довгострокові кредити банків

Клас 6. Поточні зобов`язання

60 Короткострокові позики

61 Поточна заборгованість за

довгостроковими

зобов’язаннями

62 Короткострокові векселі

видані

63 Розрахунки за виконані

роботи

64 Розрахунки із податків та

платежів

65 Розрахунки із страхування

66 Розрахунки з оплати праці

67 Розрахунки за іншими

операціями і кредиторами

68 Внутрішні розрахунки

69 Кошти бюджетів 601 Короткострокові кредити банків

602 Відстрочені короткострокові кредити

банків

603 Інші короткострокові позики

604 Прострочені позики

605 Короткострокові позики з бюджету

611 Поточна заборгованість за довгостроко-

вими позиками

612 Поточна заборгованість за довгостроко-

вими векселями

613 Поточна заборгованість за іншими дов-

гостроковими зобов’язаннями

621 Видані короткострокові векселі

631 Розрахунки з постачальниками та

підрядчиками

632 Розрахунки з часткової оплати замов-

лень на дослідно-конструкторські

розробки, що виконуються за рахунок

бюджетних коштів

633 Розрахунки із замовниками за виконані

роботи і надані послуги з позабюд-

жетних коштів

634 Розрахунки із замовниками за науково-

дослідні роботи, що підлягають оплаті

635 Розрахунки із залученими співвиконав-

цями для виконання робіт за господарсь-

кими договорами

641 Розрахунки за платежами і податками в

бюджет

642 Інші розрахунки з бюджетом

651 Розрахунки з пенсійного забезпечення

652 Розрахунки із соціального страхування

653 Розрахунки із страхування на випадок

безробіття

654 Розрахунки з інших видів страхування

661 Розрахунки із заробітної плати

662 Розрахунки зі стипендіатами

663 Розрахунки з працівниками за товари,

продані в кредит

664 Розрахунки з працівниками за безготів-

ковими перерахуваннями на рахунки з

вкладів у банках

665 Розрахунки з працівниками за безготів-

ковими перерахуваннями внесків за

договорами добровільного страхування

666 Розрахунки з членами профспілки без-

готівковими перерахуваннями сум

членських профспілкових внесків

667 Розрахунки з працівниками за позиками

банків

668 Розрахунки за виконавчими документа-

ми та інші утримання

669 Інші розрахунки за виконані роботи

671 Розрахунки з депонентами

672 Розрахунки за депозитними сумами

673 Розрахунки за коштами, одержаними на

видатки за дорученнями

674 Розрахунки за спеціальними видами

платежів

675 Розрахунки з іншими кредиторами

681 Внутрішні розрахунки за загальним

фондом

682 Внутрішні розрахунки за спеціальним

фондом

691 Кошти, передані й отримані –

520

150

152

153

154

156

173 частково

173 частково

198

171

199

180

181

182

183

184

185

186

187

189

177

174

176 частково

172

178 частково

140,

143

148,

142

730 –

Короткострокові позики з бюджету

Розрахунки з постачальниками і

підрядчиками

Розрахунки по частковій оплаті замовлень на дослідно-конструктор-ські
розробки з бюджетної тематики

Розрахунки із замовниками за вико-нані роботи і надані послуги по
позабюджетних коштах

Розрахунки із замовниками по

науково-дослідних роботах, що підлягають оплаті

Розрахунки із залученими співви-

конавцями для виконання госпдо-

говірних робіт

Розрахунки по платежах у бюджет

Розрахунки по платежах у бюджет

Розрахунки по страхових внесках

до Пенсійного фонду

Розрахунки по соціальному страху-ванню

Розрахунки з Державним фондом

сприяння зайнятості населення

Розрахунки з робітниками і служ-

бовцями

Розрахунки з стипендіатами

Розрахунки з робітниками і служ-

бовцями за товари, продані в кредит

Розрахунки з робітниками і службов

цями по безготівкових перерахуван-

нях на рахунки по вкладах в ощад-

ні каси

Розрахунки з робітниками і служ-

бовцями по безготівкових перера-

хуваннях внесків за договорами-

добровільного страхування

Розрахунки з членами профспілки

за безготівковими перерахуваннями

сум членських профспілкових

внесків

Розрахунки з робітниками і служ-

бовцями по позиках банку

Розрахунки за виконавчими доку-

ментами та інші утримання

Інші розрахунки за виконані роботи

Розрахунки з депонентами

Розрахунки по депозитних сумах

Розрахунки по коштах, одержаних

на видатки за дорученнями

Розрахунки по спеціальних видах платежів

Розрахунки з іншими дебіторами і кредиторами

Розрахунки по фінансуванню з бюджету на видатки установи та інші заходи;
Розрахунки по фінан-суванню з бюджету капітальних вкладень

Розрахунки по фінансуванню за рахунок інших коштів; Розрахунки по
фінансуванню за рахунок інших бюджетів

Кошти передані і отримані

Клас 7. Доходи

70 Доходи загального фонду

71 Доходи спеціального фонду

72 Доходи від реалізації продук-

ції, виробів і виконаних робіт

73 Доходи бюджетів

701 Асигнування з державного бюджету на

видатки установи та інші заходи

702 Асигнування з місцевого бюджету на

видатки установи та інші заходи

711 Доходи за спеціальними коштами

712 Доходи за іншими власними

надходженнями

713 Доходи за іншими коштами

714 Кошти батьків за надані послуги

715 Доходи, спрямовані на покриття

дефіциту загального фонду

716 Доходи за витратами майбутніх періодів

721 Реалізація виробів виробничих (навчаль-

них) майстерень

722 Реалізація продукції підсобних (навчаль-

них) сільських господарств

723 Реалізація науково-дослідних робіт за

договорами

731 Доходи сільських, селищних та міських

(міст районного підпорядкування)

бюджетів 230,

231

230,

231

400,

402

238

232

176 частково

236

233

401

280

281

282

407

Фінансування з бюджету на видатки установи та інші заходи; Фінансуван-

ня з бюджету капітальних вкладень

Фінансування з бюджету на видатки установи та інші заходи;Фінансуван-

ня з бюджету капітальних вкладень

Доходи по спеціальних коштах;

Доходи від виробничої діяльності професійно-технічних училищ

Інші кошти на утримання установи

Фінансування за рахунок інших бюд-жетів; Розрахунки по коштах,
одер-жаних на видатки за дорученнями

Кошти батьків на утримання дитячого закладу

Джерела покриття дефіциту бюджету

Доходи по наступних витратах

Реалізація виробів виробничих (навчальних) майстерень

Реалізація продукції підсобних (навчальних) сільських господарств

Реалізація науково-дослідних робіт за договорами

Доходи бюджету

Клас 8. Витрати

80 Видатки із загального фонду

81 Видатки спеціального фонду

82 Виробничі витрати 801 Видатки з державного бюджету на

утримання установи та інші заходи

802 Видатки з місцевому бюджету на

утримання установи та інші заходи

803 Видатки сільських, селищних і міських

(міст районного підпорядкування)

бюджетів

811 Видатки за спеціальними коштами

812 Видатки за іншими власними

надходженнями

813 Видатки за іншими коштами

821 Витрати виробничих (навчальних)

майстерень

822 Витрати підсобних (навчальних)

сільських господарств

823 Витрати на науково-дослідні роботи за договорами

824 Витрати на виготовлення експеримен-

тальних пристроїв

825 Витрати на заготівлю і переробку

матеріалів 200,

203

200,

203

207

211,

212,

217

213

176 частково,

202

080

081

082

083

084 Видатки по бюджету на утримання установи та інші заходи; Видатки по
бюджету на капітальні вкладення

Видатки по бюджету на утримання установи на інші заходи; Видатки по
бюджету на капітальні вкладення

Касові видатки по сільських, селищ-них і міських (міст районного
підпо-рядкування) бюджетах

Видатки по спеціальних коштах;

Видатки по спеціальних коштах на капітальні вкладення і придбання
обладнання; Видатки за рахунок коштів виробничої діяльності

Видатки по інших коштах

Розрахунки по коштах, одержаних на видатки за дорученнями; Видатки за
рахунок інших бюджетів

Витрати виробничих (навчальних) майстерень

Витрати підсобних (навчальних) сільських господарств

Витрати на науково-дослідні роботи за договорами

Витрати на виготовлення експериментальних пристроїв

Витрати по заготівлі та переробці матеріалів

РОЗДІЛ ІІ. Позабалансові рахунки

Клас 0. Позабалансові рахунки

01 Орендовані необоротні

активи

02 Активи на відповідальному

зберіганні

04 Непередбачені активи і

зобов’язання

05 Гарантії та забезпечення

07 Списані активи та

зобов’язання

08 Бланки суворого обліку

09 Призначення та зобов’язання

01

02,

06,

11

08

07

05

04,

09

Орендовані основні засоби

Товарно-матеріальні цінності, прий-няті на відповідальне зберігання;

Матеріальні цінності, оплачені по централізованому постачанню;

Навчальні предмети військової техніки

Перехідні спортивні призи і кубки

Заборгованість учнів і студентів за неповернені матеріальні цінності

Списана заборгованість неплатоспроможних дебіторів

Бланки суворої звітності;

Путівки

PAGE 14

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020