.

Міжнародні кредитні відносини (курсова робота)

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
4 8405
Скачать документ

Курсова робота

на тему:

Міжнародні кредитні відносини

ЗМІСТ

TOC \o “1-2” \h \z HYPERLINK \l “_Toc30226375” Вступ PAGEREF
_Toc30226375 \h 3

HYPERLINK \l “_Toc30226376” 1. Розвиток міжнародних валютних відносин
PAGEREF _Toc30226376 \h 5

HYPERLINK \l “_Toc30226377” 1.1 Національна та світова валютні
системи PAGEREF _Toc30226377 \h 5

HYPERLINK \l “_Toc30226378” 1.2. Паризька система золотомонетного
стандарту. Генуезька система золотодевізного стандарту PAGEREF
_Toc30226378 \h 9

HYPERLINK \l “_Toc30226379” 1.3. Бреттон-Вудська валютна система
PAGEREF _Toc30226379 \h 10

HYPERLINK \l “_Toc30226380” 1.4. Кінгстонська валютна система
PAGEREF _Toc30226380 \h 12

HYPERLINK \l “_Toc30226381” 2. Світові валютно-фінансові ринки
PAGEREF _Toc30226381 \h 14

HYPERLINK \l “_Toc30226382” 2.1. Девізні ринки PAGEREF _Toc30226382
\h 14

HYPERLINK \l “_Toc30226383” 2.2 Міжнародні фінансові ринки PAGEREF
_Toc30226383 \h 16

HYPERLINK \l “_Toc30226384” 3. Сучасні міжнародні кредитні відносини
PAGEREF _Toc30226384 \h 18

HYPERLINK \l “_Toc30226385” 4. Міжнародні валютно-фінансові
організації PAGEREF _Toc30226385 \h 23

HYPERLINK \l “_Toc30226386” Висновок PAGEREF _Toc30226386 \h 30

HYPERLINK \l “_Toc30226387” Список літератури PAGEREF _Toc30226387
\h 32

ВСТУП

Зростання ролі і значення міжнародних валютно-кредитних відносин у
розвитку світової економіки та диверсифікації світогосподарських
зв’язків наприкінці XX ст. зумовлене кількома головними факторами.
По-перше, поглибленням процесів інтернаціоналізації та
транснаціоналізацїї виробництва і капіталу, усіх сфер господарського
життя на рубежі II і ІІІ тисячоліть. По-друге, глобалізацією
економічного розвитку сучасного суспільства, необхідністю спільного
розв’язання усіма учасниками світового співтовариства гострих
економічних, соціальних та екологічних проблем. По-третє, формуванням
нової системи міжнародного поділу і кооперації праці внаслідок розпаду
колишнього Радянського Союзу і створення нових незалежних держав та в
результаті суттєвих змін, що відбуваються в Центральній і
Південно-Східній Європі та в Китаї. По-четверте, домінуванням у системі
світового господарства ринкових структур, інституцій та інструментів,
розширенням ринкового поля світової економіки внаслідок виникнення нових
підсистем (emergind market). По-п’яте, карколомним зростанням
фінансового сектора світової економіки та інших сегментів сфери послуг.

При розбудові відкритої української економіки слід враховувати усі ці
новітні процеси з огляду на те, що вже зараз третина валового
внутрішнього продукту держави реалізується з допомогою
зовнішньоекономічних зв’язків. Україна бере безпосередню участь у
діяльності провідних міжнародних валютно-кредитних та фінансових
організацій (МВФ, МБРР, ЄБРР). Крім того, запровадження у вересні 1996
р. власної грошової одиниці — гривні — передбачає поступове включення
грошово-фінансової системи України до світових валютно-фінансових
ринків.

Міжнародні валютно-кредитні відносини мають три головні виміри і
проявляються в трьох головних площинах. З одного боку, вони являють
собою певну теоретичну систему, сукупність принципів і форм міжнародних
валютно-кредитних відносин. З іншого боку, валютно-кредитні та фінансові
інструменти є важливими засобами здійснення економічної політики, її
координації у міжнародному масштабі.

Міждержавні валютні і кредитні відносини як спорадичні явища були відомі
порівняно давно. У процесі свого історичного розвитку вони зростали
кількісно, удосконалювались їхні якісні характеристики,
урізноманітнювалися форми.

Надзвичайно складним і недостатньо відпрацьованим в Україні є комплекс
проблем, пов’язаних з платіжними та розрахунковими балансами, з
механізмом міжнародних розрахунків. Міжнародний кредит, хоча і має свою
давню історію, в даний час набуває небачених раніше масштабів і форм.
Вирішуючи питання ринкової трансформації своєї економіки, здійснення
радикальних структурних перетворень, Україна потребує залучення значної
кількості кредитно-фінансових ресурсів.

Останнім часом істотно зростає значення міжнародних валютно-фінансових
інститутів та фінансових центрів у координації та регулюванні
міжнародних валютно-кредитних відносин, гармонізації національної та
міжнародної економічної і валютно-фінансової політики. Водночас слід
мати на увазі, система міжнародних валютно-кредитних відносин є
надзвичайно динамічною, її окремі ланки та сектори зазнають відчутних
змін, збагачується їх зміст, з’являються нові форми тощо.

1. Розвиток міжнародних валютних відносин

1.1 Національна та світова валютні системи

Валюта і гроші часом уявляються як поняття ідентичні, хоча всередині
країни частіше використовується термін “гроші”, а термін “валюта” —
зовні.

При вживанні поняття “гроші” питання про їх “національність” практично
не виникає, однак у міжнародних трансакціях національна належність
валюти відіграє першочергову роль.

Перетворюючись на валюту, гроші беруть на себе додаткову функцію —
стають товаром, продаються і купляються, мають ціну в грошових одиницях
іншої країни. Звідси випливає, що валюта як грошовий товар повинна мати
не тільки внутрішнє, а й міжнародне визнання.

По суті справи тут криється сутність здібності національних платіжних
засобів бути обміняними на іноземні гроші, властивість, яка
гарантується, як правило, центральним банком країни походження грошей.

З одного боку, якщо залишатися в рамках внутрішніх проблем, то
виявляється, що операції з валютою являють собою складову частину
грошово-кредитної сфери, активно впливаючи на стан державного бюджету й
економічного зростання.

З другого боку, оскільки ізольованих національних економік не існує, а
національні господарства пов’язані між собою ланцюгом взаємних
зобов’язань, то в цьому плані валютні відносини постають перед нами як
ключова форма міжнародних економічних зв’язків. Товарообіг і рух
факторів виробництва, науково-технічне і гуманітарне співробітництво,
культурний обмін і туризм обслуговуються через валютні операції.

Отже, валюта, в широкому розумінні, означає грошову одиницю будь-якої
країни (долар, фунт стерлінгів, марка, франк тощо). Поняття валюта
використовують в таких значеннях:

• національна валюта — грошова одиниця певної країни або той чи інший її
тип (золота, срібна, паперова);

• іноземна валюта — грошові знаки іноземних держав, кредитні та платіжні
засоби, виражені в іноземних грошових одиницях і які використовуються в
міжнародних розрахунках;

• міжнародна (регіональна) валюта — міжнародна або регіональна грошова
розрахункова одиниця, засіб платежу: СДР (спеціальні права запозичення),
ЕКЮ.

Міжнародні валютні відносини — це сукупність валютно-грошових і
розрахунково-кредитних зв’язків у світогосподарській сфері, які
виникають у процесі взаємного обміну результатами діяльності
національних господарств.

Міжнародні валютні відносини складаються і розвиваються на основі
експорту товарів, капіталів, робочої сили та новітньої технології,
спільного підприємництва. Основною цільовою функцією цих відносин є
забезпечення необхідних умов для процесу відтворення у рамках світового
господарства та обслуговування світогосподарських зв’язків.

Національна валютна система — це форма організації економічних відносин
країни, за допомогою яких здійснюються міжнародні розрахунки,
утворюються та використовуються валютні кошти держави. Основні елементи
національної валютної системи визначаються національним законодавством.

Її структурними елементами є: національна валюта — грошова одиниця
країни; валютний паритет як основа валютного курсу; режим курсу
національної валюти; організація валютного ринку; національні органи, що
обслуговують та регулюють валютні відносини країни; умови обміну
національної валюти на золото та інші валюти — конвертованість валюти.

Національна валютна система є органічною частиною системи грошових
відносин окремих держав. Її функціонування регулюється національним
законодавством кожної країни. На основі такого законодавства
встановлюється механізм взаємодії національних і світових грошей, спосіб
їх конвертованості, рейтинг та регулювання валютних курсів, формування
та використання міжнародної ліквідності, золотовалютного запасу,
кредитних ресурсів та ін. До складу національних валютних систем входять
відповідні інфраструктурні ланки — банківські та кредитно-фінансові
установи, біржі, спеціальні органи валютного контролю, інші державні та
приватні інститути.

Світова валютна система — це форма організації міжнародних валютних
(грошових) відносин, що історично склалася і закріплена міждержавною
домовленістю. Це сукупність способів, інструментів і міждержавних
органів, за допомогою яких здійснюється взаємний платіжно-розрахунковий
оборот у рамках світового господарства.

Світова валютна система включає ряд конструктивних елементів — світовий
грошовий товар, валютний курс, валютні ринки та міжнародні
валютно-фінансові організації.

Сукупність усіх платіжних інструментів, які можуть бути використані в
міжнародних розрахунках, називають міжнародною ліквідністю. Це золото,
вільно оборотні валютні запаси держав та міжнародні гроші.

Другим елементом світової валютної системи є валютний курс. Це мінова
вартість національних грошей однієї країни, виражена в грошових одиницях
інших країн. Існують фіксовані (тверді) та плаваючі (гнучкі) валютні
курси. В основу фіксованого валютного курсу покладено монетний паритет
(ваговий вміст золота в національних грошових одиницях), плаваючі
валютні курси не зв’язані з монетними паритетами, а визначаються через
зіставлення паритетів купівельної спроможності валют, тобто оцінки в
національних грошах вартості однойменного “кошика” товарів.

Третім елементом світової валютної системи виступають валютні ринки.
Першим таким ринком був ринок золота як грошового товару, де золото
продавалось на основі офіційної ціни, що була закріплена міжнародним
договором. Сьогодні ціна на золото складається під впливом попиту і
пропозиції, а ринок золота функціонує як звичайний товарний ринок.

Розширення кредитних відносин привело до необхідності формування власне
валютних ринків, які існують на основі розгалуженої системи банківських
взаємозв’язків провідних країн розвинутої ринкової економіки та
міжнародних і регіональних валютно-фінансових установ. У своїх функціях
продавця та покупця іноземної валюти, з одного боку, та органів, які
здійснюють розрахунки з закордонними контрагентами, — з другого, банки
та інші валютно-фінансові установи в своїй сукупності складають
міжнародний валютний ринок. Поряд з ним функціонує євровалютний ринок,
який виник на основі транснаціоналізації спеціальних рахунків приватних
банків провідних країн світу.

Четвертий елемент світової валютної системи — це міжнародні
валютно-фінансові організації: Міжнародний валютний фонд (МВФ),
Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР), який разом із своїми
філіями — Міжнародною фінансовою корпорацією (МФК), Міжнародною
асоціацією розвитку (МАР), Багатостороннім агентством з гарантій
інвестицій (БАГІ) та Міжнародним центром із врегулювання інвестиційних
суперечок (МЦВІС) — створюють групу Світового банку, Банк міжнародних
розрахунків у Базелі, регіональні банки розвитку та ін.

Світова валютна система базується на функціональних формах світових
грошей. Світовими називають гроші, які обслуговують міжнародні
економічні, політичні та культурні відносини, а грошова операція,
завдяки якій в даній країні можна придбати платіжні засоби, що є
дійсними і можуть бути використані за кордоном, є операцією валютною.

Еволюція функціональних форм світових грошей повторює з певним
відставанням шлях розвитку національних грошей — від золотих до
кредитних грошей.

Отже, світова валютна система виступає однією з головних рушійних сил,
які можуть або сприяти розширенню міжнародних економічних відносин, або,
навпаки, — обмежувати їх інтенсивність. Тому розвиток міжнародних
економічних відносин значною мірою залежить від характеру світової
валютної системи і дієвості функціонування її інститутів.

1.2. Паризька система золотомонетного стандарту. Генуезька система
золотодевізного стандарту

Першою в історії світовою валютною системою була система, що спиралася
на єдині правила обігу золотого грошового товару і відома під назвою
системи золотого стандарту.

Система золотого стандарту, або золотого монометалізму, характеризується
тим, що при ній роль загального еквівалента закріплюється за золотом, а
в обігу функціонують золоті монети або грошові знаки, розмінні на
золото.

Існувало три форми золотого стандарту — золотомонетна, золото зливкова
та золотовалютна.

В інших країнах, зокрема в тих, які зазнали поразки в Першій світовій
війні, а також у багатьох колоніальних та залежних країнах була
впроваджена система золото девізного стандарту, що основана на золоті та
провідних валютах світу. Платіжні засоби в іноземній валюті, призначені
для міжнародних розрахунків, почали називатися девізами.

При системі золотодевізного стандарту країни накопичують для своїх
зовнішніх розрахунків певну кількість іноземної валюти економічно
найсильніших держав, що є еквівалентом золота.

Саме в цей час відбувається загальна трансформація економічної структури
господарювання, що базувалася на ринкових саморегуляторах, у державне
регульовану економічну систему, що не могло не вплинути на систему
світогосподарських зв’язків, у тому числі й валютних. Адекватно до цієї
трансформації мала змінитися світова система грошово-валютних відносин,
перед якою все настійніше ставляться цілком конкретні вимоги. Система
мала:

• забезпечувати міжнародний обмін товарами і послугами достатніми
платіжно-розрахунковими і кредитними засобами, що користуються довірою
учасників валютно-кредитних відносин;

• володіти певним запасом стійкості для можливого найбільш тривалого
функціонування, оскільки часті перебудови системи завжди проходять
болісно і призводять до дезорганізації зовнішньоекономічних зв’язків
протягом певного періоду;

• бути достатньо еластичною, щоб гнучко реагувати на зміни внутрішньої
ситуації та зовнішніх умов функціонування світового господарства і
пристосуватися до них;

• забезпечувати збалансованість економічних інтересів у
валютно-кредитній сфері окремих країн, регіонів та всіх учасників
світогосподарських зв’язків.

1.3. Бреттон-Вудська валютна система

Основою Бреттон-Вудської системи була ідея пристосування валют окремих
країн до національних валютних систем провідних на той час держав світу
— США і Великої Британії. Згідно з договором основними інструментами
міжнародних розрахунків ставали золото і так звані резервні валюти,
статус яких одержали американський долар і англійський фунт стерлінгів.

Країни, що підписали Бреттон-Вудську угоду, мали право вільно через свої
центральні емісійні банки обмінювати наявні у них резервні валюти за
офіційною ціною на золото, і навпаки. Однак оскільки незначний золотий
запас Великої Британії не давав змоги виразити золоту ціну фунта
стерлінгів, а також з інших економічних причин фунт стерлінгів із самого
початку виконував роль резервної валюти лише частково. Він
використовувався як резервна валюта переважно колоніями та домініонами
Британської імперії. Отже, фактично Бреттон-Вудська валютна система
спадкувала, з одного боку, рештки грошової системи “золотого стандарту”,
а з другого — принципи національної валютної системи США. Офіційно цю
систему стали називати золотовалютним стандартом, а неофіційно —
золотодоларовим стандартом.

Основними принципами функціонування Бреттон-Вудської валютної системи є:

• збереження ролі золота як платіжного засобу та розрахункової одиниці у
міжнародному обігу. Однак, на відміну від системи золотого стандарту,
зв’язок національних валют із золотом здійснювався опосередковано через
долар США, який один зберігав зовнішню конвертованість у золото;

• встановлення офіційних курсів валют через визначення їх золотого
вмісту і твердої фіксації долара;

• прирівнювання долара до золота на основі фіксації ринкової ціни на
золото;

• здійснення операцій купівлі-продажу золота лише на рівні центральних
банків країн з забороною таких операцій для всіх інших суб’єктів.

Якщо країна втрачала можливість утримувати курс своєї валюти до долара у
встановлених межах коливань (±1%), вона могла, по-перше, використати
частку свого золота — валютного резерву для проведення стабілізуючих
операцій на валютному ринку, по-друге, вдатися до цільових позик, що
надавалися зі спеціального фонду МВФ, по-третє, провести девальвацію
власної грошової одиниці. Зміна вартості (масштабу цін) грошової одиниці
понад 10% могла здійснюватися лише за відповідною санкцією МВФ.

Склад і частка окремих валют в “кошику” СДР переглядаються кожні п’ять
років і відображають відносну роль кожної з п’яти валют у світовій
торгівлі і платежах, яка оцінюється за вартістю експорту товарів та
послуг кожної з цих країн, а також за величиною активів в даній валюті,
які використовувались країнами — членами МВФ як резерви протягом
попереднього 5-річного періоду.

1.4. Кінгстонська валютна система

Головні положення Кінгстонської валютної системи були юридичне оформлені
у серії поправок до Статуту МВФ, суть яких така:

• кожна країна — член МВФ на свій розсуд може вибирати режим курсу
власної валюти, тобто фактично узаконювався режим “плаваючих” курсів, до
яких більшість країн прийшла раніше, коли в березні 1973 р. було введено
режим “плаваючих” курсів для своїх валют всупереч вимогам Статуту МВФ;

• золото перестає бути еталоном вартості в міжнародній валютній системі
і відповідно відміняється його офіційна ціна, яка становила на початок
1976 р. 42,2 од. СДР за 1 унцію. При цьому відпадали всілякі обмеження
на операції центральних банків з золотом і на переоцінку ними наявних
золотих резервів за ринковими цінами;

• відбувається процес повної демонетизації золота — виведення цього
благородного металу з внутрішньої сутності грошово-валютних відносин, як
це було при системі золотомонетного стандарту, і перетворення його на
звичайний, хоча і стратегічний, товар з правом вільної купівлі-продажу
на світових валютних аукціонах. На основі цього відбулася відміна
зобов’язань країн — учасниць Кінгстонської системи використовувати
золото в операціях з МВФ і відміна повноважень Фонду на прийняття від
цих країн золота;

• юридичне надання права кожній з валют країн — учасниць Кінгстонської
системи виконувати роль резервної валюти, однак у перспективі перевага
надавалася СДР (з перетворенням останньої в головний резервний актив
міжнародної валютної системи);

• взаємна домовленість учасників Кінгстонської угоди про надання
виконавчому органу МВФ — Директорату — широких повноважень для
здійснення нагляду за виконанням країнами своїх зобов’язань за угодою,
особливо щодо дотримання ними погоджених валютних курсів.

Кінгстонська валютна система поки що не забезпечує повністю валютну
стабілізацію у світі. Кредитні можливості МВФ незначні порівняно з
величезними міжнародними фінансовими потоками і дефіцитом платіжних
балансів переважної більшості країн світу. Незадоволення країн-партнерів
валютним механізмом Кінгстону, який дає змогу США продовжувати доларову
експлуатацію інших країн, об’єктивно посилює необхідність подальшої
фундаментальної розробки і проведення докорінної реформи світової
валютної системи.

Нині в рамках Кінгстонської угоди намітилась тенденція переходу від
доларового стандарту до багато валютного, який включає поряд з доларом
США німецьку марку, японську єну, англійський фунт стерлінгів,
швейцарський франк, що безумовно означає посилення конкурентної боротьби
між трьома світовими валютно-фінансовими центрами: США, Західною Європою
і Японією.

2. Світові валютно-фінансові ринки

2.1. Девізні ринки

Одним із найсуттєвіших елементів міжнародних валютних відносин є
світовий валютний ринок.

Валютний ринок — це: 1) підсистема валютних відносин у процесі операцій
купівлі-продажу іноземних валют і платіжних документів в іноземних
валютах; 2) інституціональний механізм (сукупність установ і організацій
— банки, валютні біржі, інші фінансові інститути), що забезпечують
функціонування валютних ринкових механізмів.

Валютний ринок як економічна категорія — це система стійких економічних
та організаційних відносин, пов’язаних з операціями купівлі-продажу
іноземних валют та платіжних документів в іноземних валютах.

Основні суб’єкти валютного ринку — великі транснаціональні банки, що
мають розгалужену мережу філій і широко використовують в операціях
сучасні засоби зв’язку, комп’ютерну техніку.

Банки та інші учасники валютного ринку пов’язані між собою у режимі
реального часу за допомогою телефонних, телексних і комп’ютерних засобів
зв’язку.

Територіально валютні ринки, як правило, прив’язані до великих
банківських і валютно-біржових центрів, оскільки в ряді країн поряд із
міжбанківською торгівлею валютою існують і спеціальні валютні біржі, а
встановлений на них курс називається офіційним валютним курсом.

Специфічним міжнародним ринком валют країн Західної Європи є ринок
євровалют, де операції здійснюються у валютах цих країн, а сам ринок
євровалют є одним із секторів євроринку. Суб’єктами ринку євровалют
виступають великі та середні банки країн Західної Європи та США і деякі
транснаціональні корпорації цих регіонів. Поглиблення інтеграційних
процесів у Західній Європі, посилення ролі транснаціональних корпорацій,
значне зростання потреб у міжнародній валюті та введення взаємної
конвертованості національних валют — усі ці фактори послужили
об’єктивною причиною і безпосереднім стимулом виникнення і розвитку
ринку євровалют.

Євровалютний ринок — це автономний і незалежний оптовий ринок, де
оперують, як правило, великими сумами. Він майже не піддається
регулюванню, не підкоряється національному законодавству, майже не
оподатковується. Євровалюти є джерелом дешевого кредиту для позичальника
і високого прибутку для позикодавця.

Від самого початку свого виникнення (кінець 80-х років) ринок євровалют
розвивається переважно як ринок євродоларів. Європейські долари — це
тимчасово вільні грошові кошти в доларах США, які розміщені
організаціями і приватними особами різних країн у європейських банках і
використовуються останніми для кредитних операцій.

Головним джерелом ринку євродоларів виступають іноземні держави,
юридичні чи фізичні особи, які зберігають долари не в США, а також
транснаціональні корпорації з запасами готівки понад поточні потреби та
офіційні резерви центральних банків.

З погляду техніки операцій ринок євродоларів відрізняється високою
оперативністю. Він складається із сотень банків-посередників, які
знаходяться в найбільших фінансових центрах Європи, насамперед у
Лондоні. Завдяки значній мобільності ринок євродоларів перетворився на
найбільший міжнародний валютний ринок, важливу складову сучасної
міжнародної валютної системи.

Найсуттєвішою перевагою ринку євродоларів є більш висока його
прибутковість у порівнянні з рядом національних валютних ринків. Це дає
змогу з року в рік постійно розширювати масштаби ринку євродоларів.

Важливим інструментом валютного ринку виступає Співтовариство всесвітніх
міжбанківських фінансових телекомунікацій (СВІФТ). Сьогодні в системі
СВІФТ бере участь понад 3000 банків із 80 країн (США, Канада, країни
Західної Європи та деякі країни Східної Європи). Для банків — учасників
системи СВІФТ були розроблені міжнародні стандарти, які систематизують
різноманітні вимоги до інформації, призначеної для електронної обробки.
У більшості країн, банки яких беруть участь у системі, створено
національні пункти, через які замовлення передаються в міжнародні
розрахункові центри, а через їх посередництво національні пункти в свою
чергу пов’язані один з одним. Саме завдяки цьому процес передачі
інформації при здійсненні розрахунків скоротився до мінімуму (від 1 год.
до 20 хв.).

2.2 Міжнародні фінансові ринки

Міжнародні фінансові ресурси поділяють на офіційні і приватні, які
формують борги, і ті, що боргів не створюють. Останніми є безповоротні
позики (дарунки або гранти), а також прямі іноземні інвестиції та
частина портфельних інвестицій, вкладених в акціонерний капітал.

Основним функціональним простором зовнішніх позичкових ресурсів виступає
міжнародний ринок позичкових капіталів. Це ринок грошових ресурсів,
учасниками якого є іноземні по відношенню до даної країни юридичні і
фізичні особи (нерезиденти).

Міжнародний ринок позичкових капіталів сьогодні являє собою глобальну
систему акумулювання вільних фінансових ресурсів та їх надання
позичальникам із різних країн приватними позикодавцями на принципах
ринкової конкуренції. Головним джерелом акумулювання грошових ресурсів
виступають промислове розвинуті країни і їх агенти. Саме вони і е
головними одержувачами міжнародних фінансових ресурсів.

Значним і динамічним сегментом світового фінансового ринку виступає
ринок синдикованих позик, принципом діяльності якого є створення
синдикатів, пулів або консорціумів для надання великих банківських
кредитів. І сьогодні ці країни продовжують залишатися основними
одержувачами таких позик.

Синдиковані позики останніми роками отримали поширення й у відносинах з
країнами Центральної і Східної Європи, оскільки вони дають змогу
розподілити ризики між позикодавцями і посилюють позиції останніх у
відносинах з позичальниками.

Досить активно розширюються ринки міжнародних середньо і довгострокових
цінних паперів — бондів (облігацій), векселів, акцій, купівля
національних облігацій нерезидентами та ін.

Міжнародні бонди, або облігації, поділяють на іноземні та євробонди.
Іноземні бонди продаються за межами країни-позичальника, в національному
фінансовому центрі і у валюті країни-позикодавця. На ринку євробондів
випускаються і продаються облігаційні зобов’язання, які виражені в
євровалютах. До його складу входять євро емісія і вторинний ринок.

Євробонди гарантуються або виносяться на ринок на користь позичальника
синдикатом банків із різних країн і розмішуються в країнах, які
відрізняються від валюти позики. Ринок євробондів не має національних
кордонів. В обігу переважають бонди з фіксованою відсотковою ставкою,
меншу частину від загального обсягу становлять бонди з плаваючою
ставкою. Цей ринок розпочав свою діяльність у 1963 р.

Крім того, країни, які розвиваються, мають значний обсяг
короткострокових зобов’язань у вигляді комерційних паперів, депозитних
сертифікатів, револьверних, експортних кредитів й інших короткострокових
зобов’язань.

3. Сучасні міжнародні кредитні відносини

-e°

$

Ue

TH

a

-UeTHaaeaeeeii$

&

(

*

l

n

p

c

¤

¦

?

¬

®

°

?

?

e

i

i

i

?

j?

j

Z

собом реалізації продуктів на світовому ринку, однією із найпоширеніших
форм сучасних світогосподарських зв’язків. Тому не випадково на
світовому ринку експортні кредити є нерідко більш дійовим засобом
боротьби за ринки збуту, ніж ціна, якість товару чи терміни поставок.

Міжнародний кредит — це надання у тимчасове користування
грошово-матеріальних ресурсів одних країн іншим. На практиці він
здійснюється через надання валютних і товарних ресурсів на умовах
зворотності та виплати відсотків, переважно у вигляді позик.

Залежно від об’єктів кредитування міжнародні кредити поділяють на
комерційні та фінансові.

Комерційний кредит — це первинна форма кредиту, в тому числі в зовнішній
торгівлі, що називається також фірмовим кредитом або кредитом
постачальним, де позикова операція поєднана з купівлею-продажем товару,
а рух позикового капіталу — з рухом товарного капіталу. Саме тому
комерційний кредит, який є найбільш “зв’язаною” формою кредиту, все ще
досить широко використовується в міжнародній торгівлі, проте внаслідок
обмеження фінансових можливостей ця форма кредитування практично не
використовується при взаємних поставках інвестиційних товарів, які
призначаються в основному для модернізації та реконструкції виробництва,
оновлення його технологічної структури.

Фінансовий кредит — це надання коштів у грошово-валютній формі:
облігаційні позики, що розміщуються на міжнародному та національному
ринках позикового капіталу за допомогою банків, можуть надаватись у
валютах країни-кредитора та країни-боржника, а також у третіх валютах.

Однією з важливих характеристик сучасних світогосподарських зв’язків є
швидке розбухання міжнародного кредиту, перетворення міжнародного ринку
позикових капіталів на центральний елемент міжнародних економічних
відносин. Саме тому досить значного розвитку набув міжнародний ринок
позикових капіталів як система відносин з приводу акумуляції та
перерозподілу позикового капіталу між країнами, що є сукупністю
кредитно-фінансових закладів і фондових бірж, які надають позики і
кредити іноземним контрагентам.

Міжнародний ринок позикових капіталів не лише продовжує зростати
абсолютно, а й характеризується постійною зміною структури і
вдосконаленням механізму. Криза платоспроможності переважної більшості
країн, що розвиваються, призвела до практичного витіснення їх з
міжнародного ринку позикових капіталів, де, як і раніше, переважають
представники розвинених країн. У зв’язку з цим з’явилися тенденції до
сек’юрітізації — переважання на ринку позикових капіталів емісії цінних
паперів над банківськими кредитами, оскільки останні є менш привабливими
для представників промислове розвинутих країн.

Залежно від того, хто виступає кредитором, розрізняють кредити приватні,
урядові та кредити міжнародних і регіональних організацій, а також
змішані.

Приватні кредити надаються приватними фірмами та банками і, в свою
чергу, поділяються на фірмові та банківські.

Урядові кредити (міжурядові, державні позики) надають урядові кредитні
установи.

Кредити міжнародних і регіональних організацій можуть бути надані
переважно через Міжнародний валютний фонд, структури Світового банку.
Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР), регіональні банки
розвитку країн “третього світу” та інші кредитно-фінансові інститути.
Причому МВФ та СБ виступають не лише як великі кредитори, а й як
координатори міжнародного кредиту.

Змішані кредити — це кредити, в яких беруть участь приватні
підприємства, компанії і відповідні державні органи.

Транснаціональні корпорації використовують приватні форми кредиту для
розширення ринків збуту своїх товарів та послуг, як важливий фактор
успішного ведення конкурентної боротьби з іншими країнами — експортерами
капіталу. В останні десятиліття різко зросла “прив’язаність” кредитів до
експортних поставок із країни-кредитора. Нерідко вся позика має бути
використана для придбання товарів виключно в країні, що надає кредит.

Державна форма міжнародних кредитів, як правило, готує ґрунт для
приватних інвестицій, оскільки надання кредиту тій чи іншій країні часто
пов’язується з питанням надання пільг національним корпораціям
країни-кредитора, концесій на розробку природних багатств в
країні-позичальнику.

За своїм цільовим призначенням міжнародні кредити поділяють на виробничі
і невиробничі.

До виробничих кредитів належать кредити, призначені для розвитку
економіки країни, що їх одержує: для закупівлі промислового обладнання,
матеріалів, ліценцій, ноу-хау, оплати виробничих послуг, забезпечення
внутрішньо торговельних операцій та інших господарських потреб.

Невиробничі кредити використовують на утримання державного апарату,
армії, закупівлі зброї, погашення зовнішньої заборгованості за раніше
одержаними кредитами тощо.

Залежно від строків кредити поділяють на короткострокові (до 1 року);
середньострокові (від 1 до 5 років); довгострокові (понад 5 років). У
ряді випадків середньостроковими вважаються кредити до 7 років, а
довгостроковими — понад 7 років.

Можливі і інші варіанти розподілу кредиту за строками. При цьому термін
кредиту може бути повний, коли він розраховується від моменту його
надання до повного погашення цієї позики, і середній, коли визначається
період, на який в середньому припадає вся сума кредиту.

За умовами використання кредити бувають разові, які надаються на певну
суму і погашаються у визначений строк, і поновлювальні, коли
визначається ліміт кредиту і загальний термін користування ним, а
погашена частина автоматично поновлюється.

За способом погашення кредити поділяються на пропорційні (погашення
кредиту здійснюється рівними частками протягом певного терміну),
прогресивні (суми погашення наростають) і одночасні (погашення кредиту
здійснюється в один визначений строк.

Залежно від способу забезпечення кредити бувають забезпечені і бланкові.

Забезпечені кредити — кредити, коли формою їх забезпечення є товари,
товарно-розпорядчі документи, акредитиви, виставлені на користь
експортерів, акцептовані імпортерами тратти чи векселі, гарантовані
третіми особами, гарантії промислових і торговельних компаній, банків та
ін.

Бланкові кредити не мають забезпечення, а надаються під зобов’язання
імпортера погасити кредит або у визначений термін, або при настанні
певних умов. Такі кредити експортери надають імпортерам при поставках
товарів з розрахунком по відкритому рахунку.

Залежно від умов реалізації кредити бувають готівкові, коли позика
зараховується на рахунок імпортера, й акцептні, коли позика одержується
експортером або імпортером через передачу банку своїх векселів,
виставлених на даний банк.

Міжнародний кредит виконує ряд важливих функцій: стимулює експорт
товарів та послуг, створює сприятливі умови для розширення приватних
іноземних інвестицій, служить важливим знаряддям одержання прибутку у
вигляді відсотків від країн-боржників, сприяє розвитку міждержавних
господарських зв’язків та поглибленню процесів міжнародної економічної
інтеграції.

Лізинг — це особлива форма руху позикового капіталу, який надається
насамперед у формі кредиту з наступним правом купівлі товару.

Серед інших форм лізингу найбільш поширеним е фінансовий лізинг як
різновид довгострокового кредитування, що за своїми результатами
рівнозначний продажу товару в розстрочку. При цьому обладнання здається
на термін, який близький або дорівнює строку амортизації.

Фінансовий лізинг здійснюється, як правило, при придбанні дорогих машин
і обладнання. Основна частина вартості машин і обладнання, які здаються
в оренду, береться у третьої сторони (звичайно у банка) в кредит. У цій
операції беруть учать ряд осіб на боці лізінгоодержувача, лізінгодавця і
позикодавця. Термін оренди тут значний і, як правило, амортизується вся
вартість майна.

4. Міжнародні валютно-фінансові організації

Міжнародні та регіональні валютно-фінансові організації створюються на
базі багатосторонніх угод між державами. Їхня мета — сприяти розвитку
зовнішньої торгівлі і міжнародного та регіонального валютно-фінансового
співробітництва, підтримання рівноваги платіжних балансів країн, що
входять до них, регулювання курсів їх валют, надання кредитів цим
країнам та гарантування приватних позик за кордоном.

Найважливішу роль серед них у сучасний період відіграють Міжнародний
валютний фонд (МВФ) та Міжнародний банк реконструкції та розвитку
(МБРР), який сьогодні є головною установою Світового банку. Окрім МБРР
до структури Світового банку входять: Міжнародна фінансова корпорація
(МФК), Міжнародна асоціація розвитку (МАР), Багатостороннє агентство з
гарантій інвестицій (БАТІ) та Міжнародний Центр із врегулювання
інвестиційних суперечок (МЦВІС).

Згідно із Статутом метою створення МВФ було сприяння міжнародному
валютному співробітництву та стабілізації валют, створення
багатосторонньої системи платежів і розрахунків, підтримання рівноваги
платіжних балансів країн — членів Фонду, здійснення системи заходів,
спрямованих на регулювання валютних курсів, підвищення ступеня
конвертованості валют, надання короткострокових кредитів країнам —
членам Фонду для покриття тимчасового дефіциту їх платіжних балансів, на
ліквідацію валютних обмежень, організацію консультативної допомоги з
фінансових та валютних питань.

Оскільки МВФ є організацією акціонерного типу, то його ресурси
складаються із внесків країн-членів, для кожної з яких встановлюється
вступна квота, залежно від частки країни в світовій торгівлі. Ця квота
переглядається кожні п’ять років. Керівними органами Фонду є Рада
управляючих, Директорат, Секретаріат. Вищим органом виступає Рада
управляючих, яка приймає у Фонд нових членів, затверджує зміни паритетів
валют країн-учасниць, переглядає квоти, розподіляє чистий прибуток
Фонду. Директорат займається поточним регламентуванням діяльності цієї
організації.

У 1995 р. між країнами — членами МВФ була досягнута домовленість про
створення механізму термінової фінансової допомоги окремим країнам на
випадок фінансових криз, включаючи створення валютних стабілізаційних
фондів. Така допомога реалізується через політику траншів та механізм
розширеного фінансування.

Політика траншів застосовується тоді, коли кредити Фонду надаються
звичайними каналами країнам — членам МВФ у вигляді траншів, або часток,
які становлять 25% квоти відповідної країни у Фонді.

Переважну більшість інших кредитів Фонд надає лише після докладного
вивчення експертами цієї організації стану справ у країні — одержувачі
кредитів. Чим більшу суму кредитів прагне одержати країна, тим
прискіпливіше працюють експерти Фонду, причому часто безпосередньо в
країні працюють спеціальні делегації (місії) МВФ, які в своїх
підсумкових документах-доповідях подають висновки щодо доцільності
надання кредитів. Ці місії для успішного вирішення питання надання
Фондом кредитів одночасно рекомендують уряду країни розроблені заходи.

Проте навіть узгоджені кредити надаються не автоматично, а поступово,
певними частками (траншами). І якщо країна не виконує взятих на себе
зобов’язань, Фонд може відмовити в наданні їй чергового кредитного
траншу.

У 1944 р. на Міжнародній валютно-фінансовій конференції в Бреттон-Вудсі
крім МВФ було утворено Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР).
Місце перебування — Вашингтон. Це одна з найбільших у світі міжнародних
фінансово-кредитних установ, яка надає довгострокові кредити під
державні програми тільки урядам та центральним банкам країн-членів.
Членами МБРР можуть бути тільки члени МВФ.

Прийнято вважати, що МБРР є головною складовою Світового банку (СБ), до
якого поряд із Міжнародним банком реконструкції і розвитку входять
Міжнародна асоціація розвитку (МАР), Міжнародна фінансова корпорація
(МФК), Багатостороннє агентство з гарантій інвестицій (БАТІ) та
Міжнародний центр із врегулювання інвестиційних суперечок (МЦВІС).

Міжнародний валютний фонд в основному здійснює контроль за
функціонуванням міжнародної валютної системи, валютною політикою і
валютними курсами країн — членів МВФ, за дотриманням ними певного
кодексу поведінки в міжнародних валютних відносинах, включаючи надання
допомоги тим чи іншим країнам у вигляді короткострокових кредитів у
випадку виникнення труднощів, пов’язаних із станом платіжного балансу.

В той час як Міжнародний валютний фонд може надавати позики будь-якій із
країн — членів МВФ, яка відчуває нестачу іноземної валюти для покриття
короткострокових фінансових зобов’язань кредиторам в інших країнах.
Світовий банк надає такі позики переважно бідним країнам.

МБРР на початку своєї діяльності був покликаний згідно з його Статутом
надавати потерпілим від війни країнам довгострокові кредити для
відбудови їх економіки, а також гарантувати приватні інвестиції за
кордоном. Основна маса кредитів направляється на розвиток виробничої
інфраструктури та сільського господарства — галузей відносно
малорентабельних, з високим терміном окупності і витрат, куди не досить
охоче вкладає свої кошти приватний капітал. Як пріоритетні МБРР фінансує
державні програми в галузі енергетики, імпорту обладнання для розвитку
гірничої промисловості, інвестування проектів для будівництва нафто- і
газопроводів, модернізації підприємств тощо. Сьогодні налічується 180
держав — членів МБРР.

Статутний капітал МБРР створюється через підписання країн-членів на його
акції та випуску облігацій. Акції розподіляються між країнами-членами
відповідно до їхніх квот у Міжнародному валютному фонді.

Позики МБРР надаються, як правило, на термін 15—20 років і мають
п’ятирічний пільговий період. Ці позики надаються країнам, які
продемонстрували певний економічний зріст та соціальний прогрес. Кожна
позика надається уряду чи під його гарантії зацікавленій країні.
Відсоткова ставка позик змінюється кожні шість місяців і орієнтується на
рівень відсоткових ставок міжнародних ринків позикового капіталу.
Поточна відсоткова ставка становить 7,6%. Ці відсоткові ставки залежать
від наявних у Банку коштів, які надходять від продажу облігацій МБРР на
світових ринках капіталу, нерозподіленого прибутку, погашення раніше
наданих позик та додаткових пожертвувань економічно розвинутих країн.

Рішення про надання кредиту приймаються Банком на основі експертних
оцінок МВФ та попередніх оцінок ефективності проекту, що здійснюється
експертною комісією МБРР, причому технічна допомога (експертиза) входить
до умов надання кредитів. Обумовлюються також необхідність надання
допомоги, типи тих чи інших проектів, потреба у фінансуванні тощо.

Міжнародна асоціація розвитку (МАР) була створена як філія МБРР у 1960
р. з метою зберегти вплив розвинутих західних держав на країни, що
розвиваються. МАР надавала безвідсотковий кредит на термін до 50 років
(з 1986 р. термін надання кредитів скорочено до 40 років для найменш
розвинутих країн та до 35 років — для інших країн “третього світу”).
Погашення кредитів починається з одинадцятого року після початку їх
використання. Кредити надаються урядам та приватним організаціям країн,
що розвиваються, без відсотків.

Кредити МАР призначені найбіднішим і найменш платоспроможним країнам і
виділяються з урахуванням розмірів їх території, річного доходу на душу
населення, ступеня ефективності економічної політики. Тільки країни з
річним доходом на душу населення, що становить менш як 1305 дол. США,
можуть користуватися позиками МАР. Більшість кредитів МАР надає країнам
з розмірами річного доходу на душу населення 800 дол. США або меншими.

Кожний фінансований Міжнародною асоціацією проект підлягає обов’язковій
політико-економічній експертизі з метою найефективнішого використання
фінансової допомоги. Кредити надаються в національній валюті держави чи
її території. У рамках програми спеціальної допомоги здійснюється
підтримка країн, розташованих південніше від Сахари з низькими доходами
і високими боргами.

Міжнародна фінансова корпорація (МФК) була створена в 1959 р. з
ініціативи США. Її мета — заохочування розвитку приватних підприємств у
країнах, що розвиваються. МФК надає кредити високорентабельним приватним
підприємствам без гарантії уряду на термін від 5 до 15 років з умовою,
що частину акцій компанії-позичальники продають МФК. Рівень відсоткових
ставок відповідає існуючим на міжнародних фінансових ринках.

Статутний капітал МФК створено із внесків країн-членів. Розмір внесків
пропорційний до частки їх внесків до МБРР. У МФК беруть участь тільки
члени МБРР.

Свою діяльність МФК здійснює за такими основними напрямами: інвестування
приватного сектору (в основному країн, що розвиваються); надання
комплексних консультаційних послуг урядам і підприємствам у здійсненні
приватизації; формування ринку капіталів у країнах з перехідною
економікою.

У 1988 р. країни — члени Світового банку створили Багатостороннє
агентство з гарантій інвестицій (БАГІ), яке страхує капіталовкладення
від витрат, викликаних некомерційними ризиками. До його складу сьогодні
входять 142 країни.

БАГІ доповнює діяльність інших міжнародних страхувальників і пропонує
чотири основних типи гарантій: не конвертованість валюти, експропріація,
війна і громадянські заворушення, порушення умов контрактів.

Не конвертованість валюти — це захист від втрат, які виникли у зв’язку з
неможливістю конвертувати місцеву валюту в іноземну для її переказу за
межі країни перебування.

Експропріація — захист від втрат, які викликані діями уряду країни
перебування у зв’язку з обмеженням або ліквідацією права власності чи
контролю над нею, а також права на застраховані інвестиції.

Війна і громадянські заворушення — це захист від збитків, викликаних
військовими діями або громадянськими заворушеннями, які призвели до
руйнування чи нанесення шкоди матеріальним активам підприємства або до
створення перешкод для його діяльності.

Порушення умов контрактів — це відмова від зобов’язань за контрактом з
отримувачем гарантій або його порушення з боку уряду країни перебування,
коли утримувач гарантій не має змоги звернутися до суду чи арбітражного
суду для розгляду позову про відмову від контракту або порушення його
умов; рішення суду не приймається в розумні терміни; таке рішення не
може бути виконано.

Міжнародний центр із врегулювання інвестиційних суперечок (МЦВІС) був
заснований у 1966 р. і призначений для сприяння зростанню потоків
міжнародних інвестицій через надання послуг по арбітражному розгляду і
врегулюванню суперечок між урядами і іноземними інвесторами, надання
консультативних послуг, проведення наукових досліджень, надання
інформації про інвестиційне законодавство.

Специфічною міжнародною валютно-фінансовою організацією є заснований у
1930 р. Банк міжнародних розрахунків (БМР) з головною конторою у місті
Базелі (Швейцарія). Його статутний капітал формується за рахунок продажу
акцій центральним банкам країн-учасниць та на відкритому валютному
ринку. Банк не є об’єктом швейцарського законодавства про компанії.
Фактично Банк міжнародних розрахунків має статус міжнародного банку,
який координує дії національних центральних банків.

Членами БМР е 33 країни Європи, Азії, США та ПАР. Згідно із Статутом на
Банк міжнародних розрахунків покладено дві основні функції: сприяти
співробітництву між центральними банками, забезпечувати сприятливі умови
для міжнародних фінансових операцій, діяти як довірена особа або агент у
проведенні міжнародних розрахунків своїх членів.

Свою основну функцію координатора центральних банків провідних
розвинутих країн БМР успішно виконує і сьогодні. Він об’єднує центральні
банки 33 країн, в основному європейських. Крім цього, він здійснює
розрахунки між країнами — членами Економічного і Валютного союзу,
виконує функції депозитарію Європейського об’єднання вугілля і сталі
(ЄОВС), здійснює операції за дорученням Організації економічного
співробітництва і розвитку (ОЕСР).

Отже, Банк міжнародних розрахунків активно сприяє міжнародному
регулюванню валютно-кредитних відносин. Головне джерело засобів БМР —
короткострокові вклади (до трьох місяців) центральних банків в іноземній
валюті або золоті.

Найвищим органом БМР є загальні збори, які скликаються щороку з
представників центральних банків країн — акціонерів Банку, голоси яких
розподіляються пропорційно до кількості їх акцій. Поточними справами
керує Рада директорів.

ВИСНОВОК

Стрімке зростання світового фінансового ринку в останні десятиліття,
істотне збільшення прямих іноземних інвестицій після ІІ світової війни,
мексиканська фінансова криза 1994 р., азійська криза 1998 р. привернули
пильну увагу аналітиків, науковців, міжнародних валютно-фінансових
організацій до необхідності подальшого удосконалення сучасної
міжнародної валютної системи.

Суть пропозицій щодо реформування існуючих структур міжнародної валютної
системи зводиться, по-перше, до більш повної і всебічної гармонізації
внутрішньої макроекономічної та зовнішньоекономічної політики провідних
країн світу на кшталт маастрихтських критеріїв валютно-фінансової
конвергенції країн ЄС; по-друге, до формування центральної системи
координації та регулювання валютних курсів, менш жорсткої, ніж фіксовані
режими Бреттон-Вудської системи чи європейського механізму валютних
курсів, але, водночас, і менш мінливої, ніж сучасний режим вільного
плавання; по-третє, до вирішення проблем валютної ліквідності.

Остаточне з’ясування усіх питань та забезпечення практичного
функціонування реформованої системи пропонується покласти на МВФ. При
цьому МВФ повинен зосередитися переважно на наданні позик, спрямованих
на підтримання макроекономічної рівноваги, а не довгострокового
розвитку, що входить до функцій Світового банку.

Впровадження централізовано-керованої міжнародної валютно-кредитної
системи є тривалим процесом. Її практичне здійснення вирішальною мірою
залежатиме від узгодженої політики провідних індустріальних держав
світу, насамперед «великої сімки», від перебігу подій у самій
розгалуженій системі міжнародних валютних відносин.

Важливим кроком до подальшої диверсифікації та глобалізації повноважень
МВФ є надання йому статусу спостерігача у щорічних нарадах групи семи.
Особливо зростає його значення як повноважного центра координації
економічної і монетарної політики глобального рівня, під час гострих
фінансових криз, подібних до тієї, що сталася у Мексиці. МВФ виступає
тоді як ефективний інструмент гарантування монетарної кооперації і
співробітництва.

Для створення необхідних ліквідних засобів запобігання та «швидкого
реагування» на фінансові кризи протягом двох років буде сформовано
необхідні кошти в рамках Генеральної домовленості щодо боргу (ГДБ) за
рахунок насамперед найбільших членів фонду. Треба врахувати, щоб ресурси
фонду були адекватними попиту на них протягом залишку років XX ст. і в
майбутньому. Першим і найголовнішим пріоритетом при формуванні
додаткових засобів є наступний генеральний перегляд квот МВФ, тобто
внесків капіталу мого членами до статутного фонду. Другим напрямом є
перегляд ролі, розмірів і процедур активізації діяльності Генеральної
домовленості з боргу і дослідження шляхів підвищення ресурсного
потенціалу, достатнього для МВФ, з метою забезпечення боргових
зобов’язань його членів у надзвичайних ситуаціях. При розгляді такої
форми боргу треба мати чітку відповідь на питання: скільки ресурсів
знадобиться під час самої кризи та протягом якого часу вони будуть
діяти? У сучасних умовах глобалізації ринків МВФ повинен мати можливість
миттєвого реагування і прийняття рішень, які б забезпечували довіру й
інвесторів, і членів фонду.

Таким чином, сучасні міжнародні відносини потребують оперативних і
скоординованих дій національних урядів та міжнародних валютно-кредитних
організацій.

Список літератури

Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підручник.-К.:Т-во
“Знання”, КОО, 1999

Міжнародні валютно-кредитні відносини: Підручник / А.С.Філіпенко,
В.І.Мазуренко, В.Д.Сікора та ін.-К.: Либідь, 1997

Економічний словник-довідник / За ред. С.В. Мочерного.-К.: Феміна, 1995

Школа І.М. Міжнародні економічні відносини. Чернівці, 1996

Гальчинський А.С. Сучасна валютна система.- К.: Вища шк., 1995.

Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник для вузов / Л.А.Дробозина,
Л.П.Окунева, Л.Д.Андросова и др.; Под ред. проф. Л.А. Дробозиной. – М.:
ЮНИТИ, 2000.

Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник/Под ред.
Л.Н. Красавиной. – М.: Финансы и статистика, 1994.

Финансы предприятий: Учеб.пособие / Н.Е. Заяц, М.К.Фисенко,
Т.Н.Василевская и др. – Мн.: Высш.шк., 1995. – 256 с.

Економіка підприємства: Підручник/ За заг. ред. С.Ф. Подкропивного. –
Вид.2-ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2001.- 528 с.

Фінанси підприємств: Навч. посібник. – Київ: ЦУЛ, 2002. – 460

Самуэльсон П. “Экономика”, Пер. с англ. В 2-х т. Т II., М.: НПО “Алгон”
ВНИИСИ. 1992 – 416 с.

Толковый словарь экономических терминов “Это – бизнес”. Киев,
“Альтерпрес”, 1996г.

Чижов К. Я. “Международные валютно-финансовые организации капитализма”

Носкова И.Я. “Международные экономические отношения”

Стадниченко А.И. “Валютные потрясения на Западе”

Носкова И.Я., Максимова Л.М. “Международные экономические отношения”

Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підручник. – К.:
Т-во “Знання”, КОО, 1999

Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підручник. – К.:
Т-во “Знання”, КОО, 1999

Міжнародні валютно-кредитні відносини: Підручник / А.С.Філіпенко,
В.І.Мазуренко, В.Д.Сікора та ін.-К.: Либідь, 1997

Школа І.М. Міжнародні економічні відносини. Чернівці, 1996

Школа І.М. Міжнародні економічні відносини. Чернівці, 1996

Економічний словник-довідник / За ред. С.В. Мочерного.-К.: Феміна,
1995

Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник/Под
ред. Л.Н. Красавиной. – М.: Финансы и статистика, 1994.

Економіка підприємства: Підручник/ За заг. ред. С.Ф. Подкропивного. –
Вид.2-ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2001.- 528 с.

Толковый словарь экономических терминов “Это – бизнес”. Киев,
“Альтерпрес”, 1996г.

Носкова И.Я., Максимова Л.М. “Международные экономические отношения”

Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник/Под
ред. Л.Н. Красавиной. – М.: Финансы и статистика, 1994.

Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник/Под
ред. Л.Н. Красавиной. – М.: Финансы и статистика, 1994.

Чижов К. Я. “Международные валютно-финансовые организации капитализма”

Чижов К. Я. “Международные валютно-финансовые организации капитализма”

Чижов К. Я. “Международные валютно-финансовые организации капитализма”

PAGE

PAGE 28

PAGE

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020