.

Міністерство фінансів України (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
3 7564
Скачать документ

Реферат на тему:

Міністерство фінансів України

Провідну роль у системі органів оперативного управління бюджетом
відіграє Міністерство фінансів. Головними напрямами його діяльності є
розроблення та реалізація фінансової політики держави, забезпечення
бюджетного процесу, регулювання фінансового ринку й організація випуску
державних цінних паперів, забезпечення міжнародних фінансових відносин
держави, організація фінансових відносин у суспільстві, матеріальному
виробництві, сфері послуг. У цій діяльності стрижневою основою є бюджет.
З одного боку, всі напрями діяльності Міністерства фінансів так чи
інакше відображаються в бюджеті, з іншого — саме через бюджет значною
мірою реалізуються поставлені завдання та функції.

У своїй діяльності Міністерство фінансів керується Конституцією і
законами України, постановами Верховної Ради, указами і розпорядженнями
Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету
Міністрів України. У межах своїх повноважень Міністерство здійснює
систематичний контроль за виконанням вимог законодавства України у
фінансовій сфері. Воно узагальнює практику застосування законодавчих
актів з питань, що входять до його компетенції.

Діяльність Міністерства фінансів регламентується спеціальним документом
— «Положенням про Міністерство фінансів України». Згідно з ним основними
завданнями, які покладено на Міністерство фінансів, є:

а) розроблення основних напрямів державної фінансової політики;

б) складання і забезпечення виконання Державного бюджету;

в) концентрація фінансових ресурсів на пріоритетних напрямах розвитку
економіки, фінансового забезпечення державних гарантій щодо соціального
захисту населення та створення державних фінансових резервів;

г) розроблення нових і вдосконалення діючих форм фінансових відносин:

держави з іноземними державами та міжнародними фінансовими
організаціями;

держави з підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності
на основі економічних методів управління, проведення гнучкої податкової
політики, спрямованої на створення належних умов для розширення
виробництва, здійснення заходів щодо розвитку і регулювання фінансового
ринку;

д) удосконалення фінансового механізму, методів фінансового і бюджетного
планування та фінансування витрат шляхом широкого використання
довгострокових фінансових норм і нормативів.

Відповідно до цих завдань Міністерство фінансів виконує такі основні
функції:

1) реалізує державну фінансову політику, бере участь у розробленні
балансу фінансових ресурсів, платіжного балансу, зведеного валютного
плану України з неторговельних операцій, а також бюджетів державних
цільових фондів, готує пропозиції щодо їх обсягу і порядку створення та
використання;

2) організовує роботу, пов’язану зі складанням проекту Державного
бюджету, за дорученням Кабінету Міністрів України визначає порядок і
термін подання центральними органами державної виконавчої влади, Радою
міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та
Севастопольською міськими державними адміністраціями матеріалів для
підготовки проекту Державного бюджету і прогнозних розрахунків для
визначення частини загальнодержавних податків, зборів і платежів, що
зараховуються до бюджетів Республіки Крим, областей, міст Києва та
Севастополя, і подає їх на розгляд Кабінету Міністрів України;

3) організовує виконання Державного бюджету за доходами і видатками,
здійснює фінансування видатків у межах наявних фінансових ресурсів у
Державному бюджеті, веде облік касового виконання Державного бюджету.
Разом з іншими міністерствами, відомствами, Радою міністрів Республіки
Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими, районними
державними адміністраціями, виконкомами місцевих Рад народних депутатів
забезпечує надходження доходів до Державного бюджету та вживає заходів,
спрямованих на ефективне витрачання бюджетних коштів;

4) забезпечує захист фінансових інтересів держави та фінансових прав
підприємств, установ, організацій (незалежно від форм власності) та
громадян, здійснює у межах своєї компетенції контроль за виконанням
нормативних актів;

5) здійснює методичне керівництво роботою у сфері територіального
фінансово-бюджетного планування, розробляє порядок надання з Державного
бюджету субвенцій, дотацій, субсидій;

6) складає поквартальний розпис доходів і видатків, забезпечує виконання
Державного бюджету, затвердженого Верховною Радою України, здійснює в
установленому порядку взаємні розрахунки Державного бюджету з бюджетами
Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, в межах своїх
повноважень здійснює обслуговування державного внутрішнього і
зовнішнього боргів;

7) здійснює контроль за виконанням Державного бюджету і за дотриманням
установами Національного банку та комерційними банками правил касового
виконання Державного бюджету. Установлює порядок ведення бухгалтерського
обліку і складання звітності про виконання Державного і місцевих
бюджетів, кошторисів видатків бюджетних установ, установлює форми обліку
і звітності щодо касового виконання бюджетів;

8) складає звіт про виконання Державного бюджету, розробляє та виносить
на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо ефективного
використання коштів Державного бюджету;

9) розробляє проект правил складання і виконання Державного та місцевих
бюджетів і подає його на затвердження Кабінету Міністрів України,
затверджує класифікацію доходів і видатків цих бюджетів;

10) розробляє пропозиції про вдосконалення податкової політики,
спрямованої на зміцнення державних фінансів, забезпечення оптимальних
фінансових умов для виробничо-господарської діяльності підприємств,
установ, організацій усіх форм власності та підприємницької діяльності
громадян;

11) здійснює методологічне керівництво роботою державних податкових
адміністрацій з питань формування і виконання дохідної частини бюджетів,
ведення обліку та звітності, удосконалення податкового законодавства;

12) разом із Національним банком і Міністерством економіки та з питань
європейської інтеграції України реалізує заходи, спрямовані на зміцнення
грошового обігу, забезпечення збалансованості грошових доходів громадян
та їх витрат;

13) здійснює контроль за випуском і обігом державних цінних паперів;

14) організовує виготовлення цінних паперів і документів суворого
обліку, затверджує нормативно-технічну документацію з цих питань;

15) бере участь у роботі керівних органів фондових бірж і контролює
дотримання положень статуту та правил фондової біржі;

16) організовує роботу щодо формування державного фонду дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння, складає баланси дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння, здійснює контроль за використанням, збиранням та
переробленням брухту і відходів дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння, обліком і збереженням дорогоцінних металів та дорогоцінного
каміння на підприємствах, в установах і організаціях (незалежно від форм
власності);

17) готує пропозиції з фінансових питань, пов’язаних зі зміною державної
власності, демонополізацією виробництва, розвитком підприємницької
діяльності в різних галузях економіки та в регіонах;

18) розробляє пропозиції про економічні методи регулювання спільної
підприємницької діяльності, бере участь у підготовці пропозицій щодо
створення і функціонування спеціальних вільних економічних зон;

19) бере участь у формуванні та реалізації державної інвестиційної
політики;

20) вивчає валютно-фінансові проблеми, пов’язані з міжнародним
економічним співробітництвом і вдосконаленням валютно-економічних
відносин з іноземними державами, розробляє пропозиції щодо збільшення
валютних ресурсів держави, удосконалення механізму економічного
стимулювання підприємств для збільшення експорту і підвищення його
ефективності. Готує і подає до Кабінету Міністрів України пропозиції
щодо вступу України до міжнародних фінансових організацій та її членства
в них, є фінансовим агентом держави при здійсненні всіх фінансових
операцій відповідно до угод з міжнародними організаціями;

21) аналізує вплив на фінансовий стан галузей економіки та на бюджет
процесів, пов’язаних з переходом на нові принципи ціноутворення, та
готує відповідні пропозиції;

22) бере участь у виробленні пропозицій щодо вдосконалення структури
органів державної виконавчої влади та контролює витрачання коштів на їх
утримання. Аналізує витрати на утримання органів законодавчої,
виконавчої та судової влади і готує пропозиції щодо їх оптимізації, бере
участь у розробленні умов оплати праці працівників органів виконавчої та
судової влади, правоохоронних органів, закладів освіти, охорони здоров’я
і соціального забезпечення, культури та інших бюджетних установ;

23) забезпечує впровадження єдиних методологічних засад бухгалтерського
обліку і звітності на підприємствах, в установах і організаціях усіх
форм власності (крім банків), затверджує за погодженням з Державним
комітетом статистики форми бухгалтерської звітності, типові плани
рахунків і форм бухгалтерського обліку та інструкції про порядок їх
застосування, бере участь у встановленні переліку витрат, що входять до
собівартості продукції (робіт, послуг), у розробленні типових форм
первинного обліку і типових програм автоматизації бухгалтерського
обліку;

24) вивчає, аналізує і вживає заходів щодо вдосконалення діяльності
Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, головних фінансових
управлінь обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій;

25) організовує роботу з професійної підготовки та перепідготовки кадрів
для фінансової системи, контролює цю роботу на підприємствах, в
установах і організаціях, що входять до сфери управління Міністерства.

Для реалізації зазначених функцій Міністерству фінансів України надані
чинним законодавством України такі права:

1) одержувати від центральних органів державної виконавчої влади, Ради
Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій матеріали для складання
проекту Державного бюджету, розроблення бюджетних нормативів і
здійснення контролю за виконанням Державного бюджету;

2) обмежувати, а в необхідних випадках припиняти фінансування з
Державного бюджету підприємств, установ та організацій за наявності
фактів незаконного витрачання ними коштів, а також у разі неподання
звітів про витрачання раніше наданих коштів та іншої встановленої
звітності з повідомленням про це керівників відповідних міністерств і
відомств і в межах своєї компетенції застосовувати інші санкції,
установлені чинним законодавством;

3) у разі виникнення тимчасових касових розривів при виконанні бюджетів
Автономної Республіки Крим, обласних, міст Києва і Севастополя надавати
з Державного бюджету позички, які мають погашатися в установлені терміни
поточного бюджетного року;

4) забороняти або припиняти випуск цінних паперів, якщо він здійснюється
з порушенням установленого порядку;

5) здійснювати у міністерствах, інших центральних органах державної
виконавчої влади, на підприємствах, в установах, організаціях, в
установах банків та інших фінансово-кредитних установах (незалежно від
форм власності) перевірки фінансово-бухгалтерських документів, звітів,
планів, кошторисів та інших документів, пов’язаних із зарахуванням,
перерахуванням і використанням бюджетних коштів, а також одержувати
необхідні пояснення, довідки і відомості з питань, що виникають у
процесі перевірки;

6) одержувати від установ банків відомості щодо стану поточних бюджетних
рахунків підприємств, організацій і установ;

7) накладати на установи банку, зв’язку, інші установи фінансові санкції
в разі порушення установленого Національним банком України за
погодженням з Міністерством фінансів України порядку проходження і
виконання платіжних доручень за доходами і видатками у розмірі 2 % від
суми затриманого платежу або перерахування бюджетних коштів за кожний
день прострочення. Міністерство фінансів України повинно забезпечувати
реалізацію поставлених перед ним завдань і функцій на всій території
держави. У зв’язку з цим воно має територіальну структуру, яка охоплює
всі адміністративні утворення в країні. Організаційна структура системи
Міністерства фінансів України показана на схемі (рис. 9).

Рис. 9. Організаційна структура системи Міністерства фінансів України

Як видно зі схеми, основу побудови системи Міністерства фінансів України
становить бюджетна система України. Водночас територіальні фінансові
органи створюються тільки на регіональному рівні (в Автономній
Республіці Крим та областях і їх районах) і в містах державного й
обласного підпорядкування та їх районах. У містах районного
підпорядкування, селах і селищах фінансові органи не створюються, а
функції забезпечення бюджетного процесу покладаються, з одного боку, на
районні фінансові органи, а з іншого — на відповідні місцеві Ради.

Територіальні фінансові органи мають систему подвійного підпорядкування.
Так, обласні фінансові управління підпорядковуються по вертикалі
Міністерству фінансів, а по горизонталі входять до складу обласної
державної адміністрації. Районні фінансові управління відповідно
підпорядковані головним фінансовим управлінням обласних державних
адміністрацій і входять до складу районних державних адміністрацій.

Провідну роль у системі органів Міністерства фінансів відіграє
центральний апарат, тобто безпосередньо Міністерство. Воно забезпечує
втілення в життя державної фінансової політики шляхом розроблення
економічних методів і важелів впливу на збільшення внутрішнього валового
продукту і національного доходу, підвищення ефективності суспільного
виробництва, аналізує показники розвитку економіки країни, здійснює
заходи щодо оздоровлення фінансового стану галузей національної
економіки та збільшення доходів бюджету. Міністерство фінансів
організовує і координує роботу зі складання і виконання Державного
бюджету, здійснює методичне керівництво роботою в галузі бюджетного
планування і фінансування, розробляє пропозиції щодо встановлення
нормативів відрахувань від загальнодержавних податків і зборів до
бюджетів Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя.

Разом з Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції
України Міністерство фінансів розробляє проект зведеного балансу
фінансових ресурсів і використовує його показники для розроблення
проекту Державного бюджету та розрахункових обсягів бюджетів Республіки
Крим, областей, міст Києва і Севастополя.

Міністерство фінансів веде значну законодавчу й методологічну роботу:
розробляє проекти законів України, указів Президента, декретів, постанов
і розпоряджень Кабінету Міністрів, накази й інструкції та бере участь у
розробленні їх іншими органами з питань, що належать до компетенції
Міністерства фінансів; розробляє проект нормативів бюджетної
забезпеченості на одного жителя з урахуванням рівня розвитку соціальної
інфраструктури регіонів. Воно також роз’яснює порядок застосування
законодавчих та інших нормативних актів з питань фінансів.

Центральний апарат Міністерства фінансів бере участь у розробленні нових
механізмів і форм господарювання, аналізує тенденції та фінансові
аспекти їх діяльності, взаємовідносини з бюджетом і готує відповідні
пропозиції з цих питань. Є активним учасником роздержавлення власності,
демонополізації економіки, проведення земельної реформи, створення ринку
цінних паперів та вивчає вплив цих процесів на зміцнення фінансового
стану економіки.

На центральний апарат покладено завдання надавати практичну і методичну
допомогу галузевим міністерствам, відомствам, виробничим об’єднанням,
державним корпораціям, асоціаціям, консорціумам, підприємствам та
організаціям з фінансових питань упровадження ринкових відносин, а також
місцевим фінансовим органам в організації їх роботи. Він систематично
вивчає тенденції соціально-економічного розвитку країни і регіонів, бере
участь у науковому обґрунтуванні соціально-економічних програм та інших
заходів. Подає доповіді, довідки та іншу інформацію Верховній Раді,
Президенту та Уряду країни з фінансових питань діяльності міністерств,
відомств, об’єднань, підприємств і відповідні пропозиції.

Відповідно до затверджених у Державному бюджеті призначень Міністерство
фінансів організовує фінансування виробничого і невиробничого
будівництва, геологорозвідувальних і проектно-пошукових,
природоохоронних та інших робіт, заходів у галузі освіти, науки,
культури, охорони здоров’я, фізичної культури, соціального захисту
населення. За рахунок коштів Державного бюджету фінансуються органи
державної влади і державного управління, суди, правоохоронні органи,
різноманітні соціально-культурні програми. Міністерство фінансів бере
участь у розробленні пропозицій щодо вдосконалення валютно-економічних
відносин з іноземними країнами; аналізує ефективність інвестицій при
підготовці угод із зарубіжними інвесторами про захист інвестицій;
узагальнює договірно-правову практику з цих питань в інших країнах і
готує пропозиції щодо сприяння залученню іноземного капіталу в Україну і
його ефективного використання.

Міністерство фінансів здійснює методичне керівництво бухгалтерським
обліком, готує інструктивні матеріали, дає роз’яснення про порядок
ведення бухгалтерського обліку і складання звітності. Контролює
раціональне і цільове використання коштів, виділених з Державного
бюджету за всіма напрямами і видами витрат; у встановленому законом
порядку проводить ревізії і перевірки в концернах, асоціаціях,
акціонерних, орендних, спільних підприємствах, кооперативах та інших
організаціях.

До функцій Міністерства фінансів належать також фінансування в
установленому порядку фінансових органів країни, контроль за правильним
використанням ними асигнованих коштів. Міністерство складає зведені
звіти й баланси за видами діяльності. Здійснює заходи щодо вдосконалення
структури центрального апарату, місцевих фінансових, казначейських
органів і контрольно-ревізійної служби, проводить роботу з професійної
підготовки й перепідготовки кадрів для фінансової системи, контролює цю
роботу в підпорядкованих організаціях і установах.

Структура центрального апарату Міністерства фінансів визначається
основними завданнями і функціями, які покладені на дане відомство.

Міністр фінансів є керівником Міністерства та членом Кабінету Міністрів
України. Він призначається та звільняється з посади Президентом України.
Міністр фінансів виконує такі основні функції:

відповідає за якість і терміни складання проекту Державного бюджету
України;

визначає організаційно-методичні засади бюджетного планування, які
покладені в основу підготовки бюджетних запитів;

приймає рішення щодо обсягу доходів і видатків проекту Державного
бюджету України;

представляє проект Закону «Про Державний бюджет» на пленарному засіданні
Верховної Ради України;

затверджує розпис Державного бюджету України і забезпечує його
відповідність установленим бюджетним призначенням;

є головним розпорядником коштів Міністерства фінансів України;

представляє звіт Кабінету Міністрів України про виконання Закону «Про
Державний бюджет України» перед Верховною Радою України.

Через міністра фінансів Кабінет Міністрів України спрямовує і координує
діяльність Державної податкової адміністрації, Державної митної служби,
Головного контрольно-ревізійного управління та Державного казначейства
України.

Відповідно до Указу Президента України «Про заходи щодо запобігання
легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» у складі
Міністерства фінансів України утворено Державний департамент фінансового
моніторингу як урядовий орган державного управління.

Голова Держфінмоніторингу здійснює керівництво Департаментом і несе
персональну відповідальність перед міністром фінансів за виконання
покладених на Держфінмоніторинг завдань, основними з яких є:

участь у реалізації державної політики у сфері протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;

збір, обробка й аналіз інформації про фінансові операції, що підлягають
обов’язковому фінансовому контролю, та інші операції, пов’язані з
легалізацією (відмиванням) таких доходів;

створення єдиної інформаційної системи і ведення бази даних у сфері
протидії легалізації доходів, одержаних злочинних шляхом;

налагодження співробітництва, взаємодії та інформаційного обміну з
органами державної влади, компетентними органами іноземних держав та
міжнародними організаціями в зазначеній сфері;

забезпечення представництва України в установленому порядку в
міжнародних організаціях з питань протидії легалізації доходів,
одержаних злочинним шляхом.

Для погодженого вирішення найважливіших питань, що належать до
компетенції Міністерства фінансів, створюється колегія у складі міністра
(голова колегії), заступників міністра та інших керівних працівників
Міністерства.

До складу колегії можуть входити керівники інших центральних органів
виконавчої влади, а також представники відповідних громадських
організацій (з правом дорадчого голосу).

Членів колегії затверджує та звільняє від виконання обов’язків Кабінет
Міністрів України за поданням міністра.

Міністерство фінансів поділяється на департаменти, а ті, у свою чергу, —
на управління, відділи.

Кожний департамент так чи інакше бере участь у виконанні всіх функцій
Міністерства фінансів. Водночас кожен із них має свою специфічну сферу
діяльності.

За ознакою ролі в забезпеченні бюджетного процесу департаменти можна
розділити на три блоки: 1) ті департаменти, що організовують і
здійснюють бюджетний процес; 2) департаменти, які виконують більш широкі
функції у сфері фінансової діяльності в цілому і пов’язані тільки з
окремими етапами і частинами бюджетного процесу; 3) департаменти, не
пов’язані з бюджетним процесом.

Розглянемо функції окремих департаментів за напрямами їхньої діяльності
та відношенням до бюджетного процесу.

Провідну роль у методичному й організаційному забезпеченні відіграють
департаменти, які організовують і здійснюють бюджетний процес.

Головна мета їх діяльності — ефективне управління фінансовими ресурсами,
збалансування доходів та видаткової частини державного бюджету;
здійснення перспективного фінансового планування і прогнозування
фінансової бази економічного і соціального розвитку країни; формування
бюджетних взаємовідносин між державним бюджетом і бюджетами Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, забезпечення
аналізу стану виконання державного бюджету для ефективного управління
фінансовими ресурсами. Департаменти виконують такі функції:

– забезпечення проведення Міністерством єдиної державної фінансової,
бюджетної, податкової політики, участь у розробленні законодавчих
проектів, нормативно-правових актів, державних програм у частині
фінансового забезпечення за рахунок коштів бюджету та державних
позабюджетних цільових фондів;

– складання проекту, розгляд, прийняття та контроль за виконанням
Державного бюджету України, місцевих бюджетів, поточний моніторинг і
підготовка пропозицій щодо збалансування ресурсів та витрат загального
фонду державного бюджету і внесення змін до закону про Державний бюджет
України. Відсте-ження ходу реалізації вимог Бюджетного кодексу України;

розроблення фіскальної стратегії, загальнодержавних прогнозних та
програмних документів, зведеного балансу фінансових ресурсів, аналіз та
прогнозування макроекономічних показників;

координація роботи з Державним казначейством України;

зведений аналіз виконання показників бюджету;

проведення аналізу взаємозв’язку фінансово-бюджетних і
соціально-економічних показників, складання і поширення даних статистики
державних фінансів;

забезпечення розроблення та впровадження єдиних методологічних засад
бухгалтерського обліку і фінансової звітності на підприємствах, в
об’єднаннях і організаціях усіх форм власності (крім банків та бюджетних
установ);

організація взаємодії Міністерства фінансів України з Головним
контрольно-ревізійним управлінням.

Метою діяльності другого блоку департаментів є ефективне використання
всіх інструментів, за допомогою яких можна мінімізувати навантаження
державного боргу на бюджет і забезпечити здійснення фінансової
експертизи всіх міжнародних угод та адаптацію законодавства з питань
оподаткування і фінансових послуг до міжнародних стандартів.

Департаменти виконують такі функції:

розроблення стратегії щодо внутрішніх і зовнішніх запозичень держави,
погашення та обслуговування державного боргу і забезпечення її
реалізації;

участь у розробленні проекту, прогнозних показників, забезпеченні
виконання Державного бюджету України в частині фінансування бюджету за
рахунок державних запозичень і погашення та обслуговування державного
боргу;

забезпечення проведення державної фінансової політики у сфері
банківської діяльності та взаємодії з Національним банком України;

забезпечення міжнародного співробітництва у сфері оподаткування,
моніторинг податкових угод і взаємодія з міжнародними фінансовими
органами у сфері бюджетної та податкової політики;

проведення заходів з євроінтеграційної політики та з питань вступу й
участі України у Світовій організації торгівлі;

забезпечення співробітництва України в рамках СНД і ГУУАМ та їх органів,
а також в інших міждержавних об’єднаннях;

фінансове забезпечення зовнішньоекономічної і зовнішньополітичної
діяльності України.

Третій блок забезпечує ефективну організацію роботи структурних
підрозділів Міністерства фінансів, взаємодію з Верховною Радою України
та народними депутатами України, із Секретаріатом Кабінету Міністрів
України, узгоджує проекти нормативно-правових актів, що розробляються
Міністерством із центральними органами виконавчої влади, а також
організовує діяльність підприємств та установ, що належать до сфери
управління Міністерства фінансів.

До головних функцій цього блоку відносяться:

організація роботи структурних підрозділів Міністерства та координація
організаційної роботи з місцевими фінансовими органами;

моніторинг і організація контролю за виконанням документів;

внутрішньовідомчий контроль;

організація роботи з кадрами;

запобігання корупційним проявам серед працівників центрального апарату
Міністерства та його місцевих органів;

здійснення заходів щодо організації обліку призовників та
військовозобов’язаних і бронювання військовозобов’язаних;

організація роботи, переговорів та зустрічей з іноземними делегаціями;

розвиток і модернізація фінансової системи;

модернізація та розвиток інформаційно-аналітичних систем бюджетного
процесу;

упровадження й адміністрування корпоративної мережі;

організація та ведення обліку програмно-технічних засобів;

ведення центральної бази даних бюджетної інформації;

забезпечення технічного захисту інформації;

розроблення перспективних планів і проектів модернізації бюджетного
процесу;

забезпечення взаємодії з Верховною Радою України та народними депутатами
України;

ведення моніторингу звернень і запитів народних депутатів України;

організація підготовки й узагальнення висновків,
інформаційно-аналітичних довідок до законопроектів;

ведення моніторингу проходження проектів законодавчих актів;

взаємодія з Адміністрацією Президента України з питань компетенції
Міністерства;

координація роботи структурних підрозділів Міністерства при підготовці
матеріалів для розгляду на засіданнях Кабінету Міністрів України,
урядових комітетів тощо;

забезпечення взаємодії керівництва Міністерства з керівництвом місцевих
державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування;

здійснення організації особистого прийому та розгляду письмових звернень
громадян;

ведення реєстру постійних і тимчасових урядових комітетів і
консультативних, дорадчих та інших органів, утворених Кабінетом
Міністрів України;

здійснення контролю за своєчасним проходженням і розглядом звернень
громадян у структурних підрозділах Міністерства;

забезпечення проведення державної політики у сфері видобутку,
виробництва, використання і зберігання дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та
напівдорогоцінного каміння;

здійснення державного контролю за обігом та обліком дорогоцінних металів
і дорогоцінного каміння;

формування і поповнення Державного фонду дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння;

міжгалузева координація діяльності суб’єктів видобутку, виробництва,
перероблення та реалізації дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;

формування і реалізація єдиної технічної політики у сфері розроблення
технологій, устаткування та матеріалів для виробництва бланків цінних
паперів і документів суворого обліку;

організація виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого
обліку для потреб міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади, підприємств, установ і організацій;

розроблення засобів захисту і технології їх застосування при
виготовленні бланків цінних паперів і документів суворого обліку,
державний контроль за їх виготовленням та документообігом;

проведення експертизи та контроль бланків цінних паперів і документів
суворого обліку, які виготовляються підприємствами України, перевірка
бланків, виготовлених за кордоном, при їх ввезенні в Україну;

координація діяльності Державної пробірної служби, Державного сховища
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України, Державного
гемологічного центру України, Музею коштовного і декоративного каміння,
державних підприємств: поліграфічний комбінат «Україна», «Київська
офсетна фабрика».

Реалізація завдань і функцій Міністерства фінансів в адміністративних
утвореннях держави здійснюється територіальними органами, які базуються
на типовій структурі.

Головне фінансове управління відповідно до завдань, які воно має
розв’язувати, виконує такі функції:

— бере участь у розробленні балансу фінансових ресурсів регіону,
аналізує і визначає тенденції розвитку його фінансової бази та враховує
їх під час складання обласного (міського) бюджету;

— організовує роботу, пов’язану зі складанням проекту обласного
(міського) бюджету, за дорученням обласної (міської) рад, визначає
порядок і термін подання обласними (міськими) управліннями і відділами,
районними (міськими) радами матеріалів для підготовки проектів обласного
(міського) бюджету і прогнозних розрахунків для визначення частини
загальнодержавних податків, зборів і платежів міст обласного
підпорядкування і районів області (міста). Складає проект обласного
(міського) бюджету, готує пропозиції про нормативи відрахувань частини
загальнодержавних податків, зборів і платежів у бюджети міст і районів і
подає їх на розгляд обласних (міських) рад;

— організовує виконання обласного (міського) бюджету за доходами і
видатками. Разом з обласними (міськими) управліннями і відділами,
районними (міськими) радами забезпечує надходження доходів до обласного
(міського) бюджету та вживає заходів щодо ефективного витрачання
бюджетних коштів;

— забезпечує захист фінансових інтересів держави та фінансових прав
підприємств, установ, організацій (незалежно від форми власності) і
громадян, здійснює у межах своєї компетенції контроль за виконанням
актів законодавства;

— розробляє порядок надання з обласного (міського) бюджету субвенцій,
дотацій, субсидій бюджетам міст обласного підпорядкування, районів;

— складає розпис обласного (міського) бюджету з помісячним розподілом,
забезпечує виконання обласного (міського) бюджету, приймає рішення про
переказування коштів у межах річних бюджетних асигнувань, здійснює в
установленому порядку взаємні розрахунки обласного (міського) бюджету з
державним бюджетом і з бюджетами районів, міст обласного
підпорядкування;

— здійснює контроль за виконанням обласного (міського) бюджету і за
додержанням установами Національного банку України та комерційними
банками правил касового виконання бюджету за видатками;

— веде облік виконання обласного (міського) бюджету й облік змін, що
вносять у встановленому порядку до затверджених призначень за доходами і
видатками обласного (міського) бюджету, бюджетів районів, міст обласного
підпорядкування;

— розглядає звіти про виконання бюджетів районів, міст обласного
підпорядкування, кошторисів видатків обласних управлінь і відділів,
складає зведення про виконання бюджетів, що входять до бюджетної системи
областей (міста), і подає його Міністерству фінансів України. Звітує
перед обласною (міською) радою про хід виконання обласного (міського)
бюджету і подає їй річний звіт про виконання обласного (міського)
бюджету для затвердження;

— здійснює облік коштів резервного фонду обласної (міської) Ради і
цільових фондів;

— контролює правильність проведення виплат і відшкодування коштів за
рахунок державного і місцевих бюджетів, передбачених чинними
законодавчими актами;

— готує пропозиції обласній (міській) раді про встановлення місцевих
податків, платежів і зборів;

— за дорученням обласної (міської) ради розглядає матеріали про надання
окремим категоріям платників пільг за податками і платежами, які
надходять до обласного (міського) бюджету, та готує відповідні
пропозиції з цього питання, за висновками Державної податкової
адміністрації розглядає питання про відстрочення платежів і надання
податкового кредиту і приймає відповідне рішення;

— на підставі статистичних і бухгалтерських звітів, аналітичних та
прогнозних розрахунків аналізує економічний та фінансовий стан галузей
економіки, тенденції та динаміку розвитку різних форм власності, готує
пропозиції щодо відшукання та мобілізації додаткових фінансових
ресурсів;

— бере участь у формуванні та реалізації інвестиційної політики областей
(міста);

— готує пропозиції з фінансових питань, бере участь у їх вирішенні, а
також у справах, пов’язаних зі зміною форм загальнодержавної і
комунальної власності та розвитком підприємницької діяльності в області
(місті);

— бере участь у роботі зі створення ринку цінних паперів в області
(місті), аналізує його вплив на фінансовий стан господарства і грошовий
обіг. Веде реєстрацію й облік випуску цінних паперів в області (місті);

— організовує контроль за раціональним використанням, обліком і
зберіганням дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння на
підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності;

— готує пропозиції про випуск в обіг для розміщення серед населення
місцевих виграшних позик, місцевих грошових, речових і грошово-речових
лотерей і контролює цю роботу;

— разом з установами Національного банку України, комерційними банками
вивчає питання грошового обігу в регіоні, бере участь у розробленні
балансів грошових доходів і витрат населення;

— аналізує валютно-фінансові питання, пов’язані із зовнішньоекономічною
діяльністю об’єднань, підприємств, організацій, та розробляє відповідні
пропозиції про збільшення валютних ресурсів держави;

— вивчає вплив на фінансовий стан місцевого господарства та бюджет
області (міста) процесів, пов’язаних з новими принципами ціноутворення,
та готує відповідні пропозиції;

— відповідно до затверджених у бюджеті призначень здійснює фінансування
в межах наявних фінансових ресурсів, заходів щодо розвитку місцевого
господарства, агропромислового комплексу та охоронно-природних заходів,
соціально-економічних програм, освіти, охорони здоров’я, соціального
захисту населення, молодіжних заходів і спорту, науки і культури,
місцевих органів державної виконавчої влади і регіонального
самоврядування;

— забезпечує на підприємствах, в організаціях і установах комунальної
власності додержання єдиних методологічних основ бухгалтерського обліку
і звітності стосовно виконання рішень обласних, Київської і
Севастопольської міських рад та виконавчих органів;

— бере участь у розробленні пропозицій про вдосконалення структури
місцевих органів державної виконавчої влади та здійснює контроль за
витрачанням коштів на їх утримання. Готує пропозиції про чисельність,
фонд оплати праці працівників і витрат на утримання місцевих органів
державної виконавчої влади;

— вивчає, аналізує і вживає заходи щодо вдосконалення діяльності
підпорядкованих йому фінансових відділів районних (міських) рад;

— фінансує в установленому порядку підвідомчі фінансові органи,
контролює правильність використання ними виділених коштів, складає
зведені звіти й баланси;

— організовує професійну підготовку і перепідготовку кадрів для
фінансових органів, контролює цю роботу в підпорядкованих організаціях
та установах.

Структура головних фінансових управлінь в обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністраціях у цілому аналогічна
структурі Міністерства фінансів. Відмінності полягають у тому, що,
по-перше, не створюються служби, які мають загальнодержавні
повноваження, а, по-друге, деякі напрями діяльності об’єднані в одних
службах.

До складу головного фінансового управління входять такі підрозділи:

управління з бюджету;

управління бухгалтерського обліку та звітності;

управління фінансів виробничої сфери;

управління бюджетних програм охорони здоров’я та соціального захисту
населення;

управління кадрів та фінансів правоохоронних органів;

відділ фінансів місцевих органів влади й управління;

загальний відділ.

Управління з бюджету організовує складання проекту обласного бюджету та
бюджету області, фінансування з бюджету установ та організацій обласного
підпорядкування, контролює хід виконання обласного бюджету та бюджету
області, витрачання бюджетних коштів, вишукує можливості збільшення
доходів бюджету. Це управління також розробляє пропозиції щодо
вдосконалення організації роботи зі складання і виконання бюджету,
систематично здійснює заходи, спрямовані на підвищення ефективності та
якості бюджетної роботи.

З метою забезпечення правильного планування доходів і видатків
управління систематизує планові й звітні показники бюджету за минулі
роки, визначає очікуване виконання бюджету поточного року за доходами і
видатками й очікуваний на кінець року стан мережі, штатів і контингентів
бюджетних установ на підставі звітності про виконання бюджету,
оперативних даних про виконання плану доходів і видатків, звітності
статистичних органів, матеріалів перевірок. Управління з бюджету також
готує вказівки відділам та управлінням облдержадміністрації,
райдерж-адміністрації, міським (міст обласного підпорядкування) радам
щодо складання кошторисів видатків, проектів місцевих бюджетів,
розробляє форми розрахунків показників, необхідних для складання проекту
бюджету, розглядає подані проекти кошторисів установ, що фінансуються з
обласних бюджетів, а також проекти бюджетів районів і міст (обласного
підпорядкування) області, надає практичну допомогу
райміськфінуправлінням у роботі зі складання бюджетів.

Управління з бюджету готує зауваження і пропозиції щодо проекту розмірів
відрахувань від загальнодержавних податків і розмірів видатків з бюджету
області, одержаних від Міністерства фінансів України, розробляє
пропозиції про розміри відрахувань від загальнодержавних доходів між
обласним та районними і міськими (міст обласного підпорядкування)
бюджетами, доводить ці пропозиції до райдержадміністрації і рад.

Важливою функцією управління є підготовка необхідних матеріалів для
складання проекту бюджету, який подається на розгляд обласної ради. При
цьому управління розробляє проект рішення сесії про бюджет області з
відповідними додатками.

У процесі виконання бюджету управління готує необхідні розрахунки і
забезпечує своєчасне фінансування з бюджету в межах асигнувань,
передбачених у бюджеті, здійснює контроль за своєчасністю виплати
заробітної плати працівникам установ, що фінансуються з обласного
бюджету.

Управління визначає суми доходів, додатково одержаних у процесі
виконання бюджету, і готує необхідні матеріали для аналізу використання
цих сум, а також вільних залишків коштів минулих років, перевищення
доходів над видатками, передбаченого бюджетом. Воно розглядає кошториси
на додаткові видатки для обласного бюджету і готує висновки за
клопотанням про виділення додаткових коштів районним і міським (міст
обласного підпорядкування) бюджетам.

Управління з бюджету розглядає й аналізує періодичні та річні звіти
розпорядників коштів обласного бюджету, звіти про виконання бюджетів
нижчих рівнів і складає до них відповідні висновки. Воно перевіряє дані
звітів про виконання плану по мережі, контингентах і штатах
соціально-культурних установ, розробляє пропозиції щодо найдоцільнішого
розміщення і використання мережі соціально-культурних установ
(підвищення на-повнюваності класів, зайнятості ліжок тощо), аналізує
річні й квартальні звіти про виконання бюджету області та готує
матеріали для доповіді обласній раді про хід виконання бюджету.

Управління з бюджету систематично стежить за виконанням бюджетів нижчих
рівнів і надає практичну допомогу в організації фінансово-бюджетної
роботи органам влади на місцях; організовує перевірки і ревізії
виконання кошторисів бюджетних установ та бере в них участь відповідно
до плану економічної і контрольної роботи головного фінансового
управління, розробляє пропозиції щодо ефективнішого й раціональнішого
витрачання бюджетних коштів.

Управління здійснює планування і прогнозування доходів обласного бюджету
і бюджету області, бере участь у розробленні балансу фінансових ресурсів
регіону.

Воно одержує, обробляє й аналізує необхідні для складання проекту
надходжень до бюджету розрахунки, інформацію, статистичні дані від
галузевих управлінь (відділів), підприємств, організацій, установ і
місцевих фінансових органів, складає річний з помісячним розподілом
розпис доходів обласного бюджету; аналізує стан надходження доходів до
бюджету за видами та в територіальному розрізі, а також за конкретними
платниками. Управління також готує інформацію і пропозиції
облдержадміністрації для вжиття необхідних заходів щодо забезпечення
виконання дохідної частини відповідного бюджету.

Управління бухгалтерського обліку та звітності веде бухгалтерський облік
доходів і видатків обласного бюджету і виконання кошторису видатків на
утримання апарату головного фінансового управління, спеціальних коштів,
а також товарно-матеріальних цінностей. Воно нараховує та виплачує
заробітну плату працівникам головного фінуправління, а також стягує
податки із заробітної плати і перераховує в бюджет; здійснює розрахунки
з організаціями й установами, відділами та управліннями
облдержадміністрації, а також переказує кошти на утримання підвідомчих
фінансових органів.

Важливими функціями управління бухгалтерського обліку і звітності є
забезпечення своєчасного одержання від обласних управлінь та відділів,
установ, що ведуть облік самостійно і фінансуються з обласного бюджету,
звітів про виконання кошторисів видатків, а від фінансових органів,
підзвітних області, — звітів про виконання місцевих бюджетів.

Управління також складає й аналізує звіт про виконання обласного бюджету
і кошторисів видатків, забезпечує складання зведеної періодичної та
річної звітності про виконання місцевих бюджетів області і подає її
(звітність) Міністерству фінансів України.

Управління фінансів виробничої сфери:

— бере участь у розробленні основних напрямів державної фінансової
політики, спрямованої на підвищення ефективності галузей промисловості,
будівництва, транспорту, зв’язку, житлово-комунального господарства,
торгівлі, постачання і послуг;

— забезпечує концентрацію фінансових ресурсів на пріоритетних напрямах
розвитку економіки, розроблення нових і вдосконалення діючих форм
фінансових взаємовідносин держави з об’єднаннями, підприємствами й
організаціями на основі економічних методів управління та гнучкої
податкової політики, спрямованої на створення належних умов для
розширення виробництва і сфери послуг, здійснення заходів щодо
соціального захисту населення та розвитку і регулювання ринку;

— вивчає економіку і фінанси підконтрольних об’єднань, обласних
управлінь та відділів, підвідомчих їм підприємств, тенденції та динаміку
їх розвитку в умовах ринкових відносин, лібералізації цін та
впровадження нових форм господарювання підприємств різних форм власності
з метою виявлення та мобілізації резервів виробництва, зміцнення
фінансового стану і збільшення доходів бюджету;

— бере участь у роботі Управління економіки облдержадміністрації з
формування прогнозних показників, що визначають обсяги видатків бюджету
з капітальних вкладень, цільових державних і галузевих програм розвитку
підконтрольних галузей, готує зауваження і пропозиції з цих питань, бере
участь у складанні проектів розрахункових балансів доходів і видатків
підконтрольних галузей, які подає управлінню з бюджету для урахування їх
у відповідних розділах проекту обласного бюджету;

— розробляє і подає бюджетному управлінню розрахунки, необхідні для
встановлення нормативів відрахувань від загальнодержавних податків,
зборів і платежів до районних та міських бюджетів;

— складає помісячний розпис видатків по підприємствах місцевого
господарства, забезпечує виконання обласного бюджету по видатках,
фінансує в установленому порядку обласні управління, відділи, окремі
організації в межах, передбачених бюджетом асигнувань;

— здійснює в обласних управліннях і відділах, виробничих об’єднаннях,
установах та організаціях перевірки фінансово-бухгалтерських документів,
звітів, планів, кошторисів та інших документів, пов’язаних з
використанням коштів обласного бюджету;

— вимагає від керівників та інших посадових осіб підприємств і
організацій, що перевіряються, ліквідації виявлених порушень, контролює
їх усунення, вносить на розгляд керівництва головного фінансового
управління пропозиції про обмеження, а в необхідних випадках припинення
фінансування з обласного бюджету об’єднань, підприємств та організацій
за наявності фактів незаконного витрачання ними коштів. Аналогічні
заходи відділ вживає також у разі неподання підприємствами та
організаціями звітів про витрачання раніше виданих їм коштів та іншої
встановленої звітності, з повідомленням про це їхніх керівників, і в
межах своєї компетенції застосовує інші санкції, встановлені чинним
законодавством;

— подає методичну допомогу галузевим управлінням і відділам,
об’єднанням, підприємствам і організаціям з питань фінансового й
бюджетного планування, бере участь у розробленні пропозицій з надання
дотацій та кредитів за рахунок бюджетних коштів, у проведенні аналізу
фінансово-господарської діяльності, проводить інформаційні наради з
працівниками економічних служб.

Управління бюджетних програм охорони здоров ‘я та соціального захисту
населення:

— здійснює розподіл бюджетних коштів між медичними установами,
підвідомчими обласним (міським) державним адміністраціям;

— контролює якість складання кошторисів і ефективність використання
коштів установ охорони здоров’я;

— забезпечує фінансування витрат, пов’язаних з виплатою компенсацій і
наданням пільг громадянам, які постраждали внаслідок аварії на
Чорнобильській АЕС, виплат населенню допомоги та компенсацій сім’ям з
дітьми, грошової допомоги малозабезпеченим верствам населення;

— організовує фінансування витрат на оплату житлово-комунальних послуг,
придбання скрапленого газу, твердого та пічного побутового (рідкого)
палива, а також виплат та компенсацій реабілітованим згідно із Законом
України «Про реабілітацію жертв політичних репресій»;

— готує необхідні розрахунки стосовно фінансування видатків, пов’язаних
із соціальним захистом населення, систематизує й аналізує відповідні
дані; розробляє пропозиції щодо вдосконалення системи фінансування
соціального захисту населення;

— проводить перевірки в обласних управліннях, відділах, організаціях,
установах, підприємствах, районах та містах області щодо правильності й
ефективності використання бюджетних коштів, виділених на соціальний
захист населення;

— подає практичну допомогу державним адміністраціям у районах та
виконкомах місцевих рад, у роботі з фінансування соціального захисту
населення.

Управління кадрів та фінансів правоохоронних органів:

— забезпечує комплектування структурних підрозділів фінансового
управління спеціалістами відповідного фаху і кваліфікації, готує
матеріали та організовує атестацію працівників фінуправління і керівних
працівників підвідомчих фінансових органів;

— вивчає ділові, моральні якості керівних працівників та вносить
пропозиції щодо формування резерву кадрів із перспективних, компетентних
спеціалістів;

— здійснює заходи щодо підвищення кваліфікації керівних працівників і
спеціалістів, визначає потребу фінансових органів регіону в молодих
спеціалістах;

— веде особисті справи працівників, облік військовозобов’язаних,
учасників ліквідації аварії на ЧАЕС та ін.;

— організовує впровадження розроблених на ЮЦ Міністерства фінансів
АРМів, окремих задач термінальних комплексів у фінансовому управлінні,
районних та міських фінансових відділах, забезпечує їх системними
програмними продуктами;

— створює локальні обчислювальні мережі та багатотермі-нальні комплекси,
забезпечує інформаційний обмін між обласним фінансовим управлінням та
виконавчими органами державного управління, створює системи
телекомунікаційної мережі на рівні області, міста, району;

— здійснює контроль за роботою міських та районних відділів з
упровадження та використання АРМів, програм і засобів електронної пошти,
зі створення необхідних умов для функціонування комп’ютерної техніки та
ефективного її використання, роботу з удосконалення діючих АРМів та
створення нових з урахуванням виробничої потреби;

— проводить семінари та наради з організації й упровадження
інформаційних систем АРМів та програм.

Відділ фінансів місцевих органів влади й управління:

— забезпечує фінансування витрат, пов’язаних з утриманням місцевих
органів влади й управління, розробляє пропозиції щодо вдосконалення
структури місцевих органів державної виконавчої влади і самоврядування
та здійснює контроль за витрачанням коштів на їх утримання;

— готує необхідні розрахунки стосовно фінансування видатків, пов’язаних
з утриманням органів влади й управління, систематизує й аналізує
відповідні дані;

— проводить перевірки в обласних управліннях (відділах), а також в
районах з питань правильності й ефективності використання бюджетних
коштів;

— подає керівництву облфінуправління пропозиції щодо обмеження, а в
необхідних випадках — припинення фінансування за наявності фактів
незаконного витрачання коштів;

— складає для подання Міністерству фінансів України необхідні звіти про
використання коштів на утримання місцевих органів влади;

— надає практичну допомогу управлінням, відділам, іншим підрозділам
облдержадміністрації та райміськфінвідді-лам у застосуванні чинного
законодавства та його підзакон-них актів.

Загальний відділ здійснює матеріально-технічне забезпечення фінансового
управління.

Фінансове управління районної, міської державної адміністрації є низовою
ланкою системи фінансових органів. Воно забезпечує на місцях втілення в
життя державної фінансової політики, аналізує показники розвитку
економіки району (міста), здійснює заходи щодо оздоровлення фінансового
стану галузей місцевого господарства та збільшення доходів бюджету.
Розробляє пропозиції щодо встановлення нормативів відрахувань від
загальнодержавних податків і доходів до бюджетів Рад, координує і подає
методичну допомогу зі складання і виконання бюджетів нижчого рівня.

Фінансове управління підпорядковується як районній (міській)
держадміністрації, так і відповідному фінансовому органу вищого рівня.

Районне (міське) фінансове управління складає проект бюджету району
(міста) і несе відповідальність за його виконання як за доходами, так і
видатками, за забезпечення необхідними коштами заходів, передбачених у
плані розвитку району, та інших заходів, які фінансуються з бюджету
району, а також забезпечує мобілізацію на території району фінансових
ресурсів на загальнодержавні витрати.

Головними завданнями районного фінансового управління є:

— мобілізація коштів і напрямлення їх відповідно до затвердженого плану
на фінансування заходів щодо розвитку господарства, поліпшення
соціально-культурного і побутового обслуговування населення;

— економічне обґрунтування плану доходів і видатків бюджету району,
вжиття заходів щодо забезпечення своєчасного надходження всіх доходів і
економне витрачання бюджетних коштів за їх призначенням;

— контроль за виконанням державної фінансової дисципліни. Районне
фінансове управління включає бюджетний відділ,

відділ бюджетних доходів і фінансів комунальної власності та відділ
бухгалтерського обліку і звітності. Бюджетний відділ:

— здійснює відповідно до затверджених у районному бюджеті призначень
фінансування заходів щодо розвитку місцевого господарства, освіти,
охорони здоров’я, фізкультури і спорту, соціального забезпечення, на
утримання місцевих органів державної влади й управління та інших
заходів;

— аналізує стан і тенденції розвитку апарату управління, узагальнює
матеріали і готує пропозиції про чисельність апарату управління,
структуру і витрати на його утримання;

— контролює дотримання чинного законодавства у витрачанні коштів на
оплату праці, утримання службового автотранспорту і службові
відрядження;

— веде облік та складає звіт про виконання районного бюджету, готує
інформаційні матеріали, доповіді райдержадмініст-рації про хід та
підсумки виконання цього бюджету, а також пропозиції про збільшення
доходів бюджету;

— здійснює контроль за правильним і ефективним використанням коштів, що
виділяються з цільових фондів місцевих рад. Перевіряє правильність
виплат та відшкодувань з бюджету, передбачених чинними нормативами.

Відділ бюджетних доходів і фінансів комунальної власності
райфінуправління:

— вирішує питання про відстрочення платежів і вносить пропозиції
місцевим Радам щодо надання пільг за податками і платежами до районного
бюджету за висновками державних податкових інспекцій;

— одержує в установлені строки від державних податкових інспекцій
матеріали про результати перерахунків за платежами у бюджет, відомості
про правильність недоїмок та переплат, звіти з питань оподаткування,
надходження платежів до бюджету та іншу інформацію з питань, пов’язаних
зі складанням та виконанням бюджету;

— бере участь разом з Державною податковою інспекцією у підготовці
проектів рішень виконкомів місцевих рад щодо проведення податкового
обліку платників податків, надання додаткових пільг платникам та з інших
питань, які входять до компетенції цих рад;

— на базі статистичної та бухгалтерської звітності, аналітичних та
прогнозних розрахунків аналізує економічний та фінансовий стан галузей
національної економіки;

— бере участь у проведенні роздержавлення власності, демонополізації
національної економіки, земельної реформи та вивчає вплив цих процесів
на зміцнення фінансового стану усієї економіки;

— надає методичну і практичну допомогу виробничим об’єднанням, державним
корпораціям, асоціаціям, консорціумам, підприємствам і організаціям з
фінансових питань упровадження ринкових відносин;

— координує свою роботу з діяльністю податкових інспекцій, банківських
установ, органів внутрішніх справ, суду, прокуратури, арбітражу, інших
контрольних органів.

Відділ бухгалтерського обліку і звітності:

— здійснює методичне керівництво бухгалтерським обліком у бюджетних
установах;

— розглядає бухгалтерські звіти і баланси управлінь і відділів
райдержадміністрації. Звіти і баланси окремих підприємств і організацій,
кооперативів;

— разом з бюджетним відділом контролює витрачання коштів, виділених з
районного бюджету за всіма напрямами і видами витрат і проводить ревізію
та перевірки збереження грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей
у радах району;

— здійснює контроль за додержанням органами Державного казначейства і
Національного банку України правил касового виконання бюджету.

Література:

Осадець С. С. Страхування. 599 с.

Пересада А.А. Інвестиційний аналіз. 485 с.

Пересада А. А., Майорова Т. В. Інвестиційне кредитування. 271 с.

Писаревська Т. А. Інформаційні системи і технології в управлінні
трудовими ресурсами. 279 с.

Петрашко Л. П. Валютні операції. 204 с.

Петюх В.М., Ємельяненко Л.М., Торгова Л.В. Конфліктологія. 316с.

Подолинський С. А. Вибрані твори. 328 с.

Політична історія XX століття /Заред. В. Ф. Салабая. 376 с.

Рогач І. Ф. та ін. Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах.
239 с.

Ромашко О. Ю. Регулювання міжнародних фондових ринків. 240 с. Савченко
А. Г. Макроекономічна політика. 166с. Савченко В. Я. Аудит. 322 с.

Савченко В. А. Управління розвитком персоналу. 351 с.

Саушкін О. Ф. Рівняння вищих степенів, методи розв’язання, контрольні
індивідуальні завдання. 100 с.

Свірко С.В. Організація бухгалтерського обліку в бюджетних організаціях.
380 с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020