.

Міністерство фінансів України і бюджет (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3192
Скачать документ

Реферат на тему:

Міністерство фінансів України і бюджет

Провідну роль у системі органів оперативного управління бюджетом
відіграє Міністерство фінансів.

Головними напрямами його діяльності є розроблення та реалізація
фінансової політики держави, забезпечення бюджетного процесу,
регулювання фінансового ринку й організація випуску державних цінних
паперів, забезпечення міжнародних фінансових відносин держави,
організація фінансових відносин у суспільстві, матеріальному
виробництві, сфері послуг.

У цій діяльності стрижневою основою є бюджет. З одного боку, всі напрями
діяльності Міністерства фінансів так чи інакше відображаються в бюджеті,
з іншого — саме через бюджет значною мірою реалізуються поставлені
завдання та функції.

Основу побудови системи Міністерства фінансів України становить бюджетна
система України. Водночас територіальні фінансові органи створюються
тільки на регіональному рівні (в Автономній Республіці Крим та областях
і їх районах) і в містах державного й обласного підпорядкування та їх
районах. У містах районного підпорядкування, селах і селищах фінансові
органи не створюються, а функції забезпечення бюджетного процесу
покладаються, з одного боку, на районні фінансові органи, а з іншого —
на відповідні місцеві Ради.

Територіальні фінансові органи мають систему подвійного підпорядкування.
Так, обласні фінансові управління підпорядковуються по вертикалі
Міністерству фінансів, а по горизонталі входять до складу обласної
державної адміністрації. Районні фінансові управління відповідно
підпорядковані головним фінансовим управлінням обласних державних
адміністрацій і входять до складу районних державних адміністрацій.

Провідну роль у системі органів Міністерства фінансів відіграє
центральний апарат, тобто безпосередньо Міністерство. Воно забезпечує
втілення в життя державної фінансової політики шляхом розроблення
економічних методів і важелів впливу на збільшення внутрішнього валового
продукту і національного доходу, підвищення ефективності суспільного
виробництва, аналізує показники розвитку економіки країни, здійснює
заходи щодо оздоровлення фінансового стану галузей національної
економіки та збільшення доходів бюджету.

Міністерство фінансів організовує і координує роботу зі складання і
виконання Державного бюджету, здійснює методичне керівництво роботою в
галузі бюджетного планування і фінансування, розробляє пропозиції щодо
встановлення нормативів відрахувань від загальнодержавних податків і
зборів до бюджетів Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя.

У своїй діяльності Міністерство фінансів керується Конституцією і
законами України, постановами Верховної Ради, указами і розпорядженнями
Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету
Міністрів України.

Провідну роль у методичному й організаційному забезпеченні відіграють
департаменти, які організовують і здійснюють бюджетний процес.

Головна мета їх діяльності — ефективне управління фінансовими ресурсами,
збалансування доходів та видаткової частини державного бюджету;
здійснення перспективного фінансового планування і прогнозування
фінансової бази економічного і соціального розвитку країни; формування
бюджетних взаємовідносин між державним бюджетом і бюджетами Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, забезпечення
аналізу стану виконання державного бюджету для ефективного управління
фінансовими ресурсами. Департаменти виконують такі функції:

«забезпечення проведення Міністерством єдиної державної фінансової,
бюджетної, податкової політики, участь у розробленні законодавчих
проектів, нормативно-правових актів, державних програм у частині
фінансового забезпечення за рахунок коштів бюджету та державних
позабюджетних цільових фондів;

«складання проекту, розгляд, прийняття та контроль за виконанням
Державного бюджету України, місцевих бюджетів, поточний моніторинг і
підготовка пропозицій щодо збалансування ресурсів та витрат загального
фонду державного бюджету і внесення змін до закону про Державний бюджет
України. Відстеження ходу реалізації вимог Бюджетного кодексу України;

•розроблення фіскальної стратегії, загальнодержавних прогнозних та
програмних документів, зведеного балансу фінансових ресурсів, аналіз та
прогнозування макроекономічних показників;

• координація роботи з Державним казначейством України;

• зведений аналіз виконання показників бюджету;

• проведення аналізу взаємозв’язку фінансово-бюджетних і
соціально-економічних показників, складання і поширення даних статистики
державних фінансів;

• забезпечення розроблення та впровадження єдиних методологічних засад
бухгалтерського обліку і фінансової звітності на підприємствах, в
об’єднаннях і організаціях усіх форм власності (крім банків та бюджетних
установ);

• організація взаємодії Міністерства фінансів України з Головним
контрольно-ревізійним управлінням.

Метою діяльності другого блоку департаментів є ефективне використання
всіх інструментів, за допомогою яких можна мінімізувати навантаження
державного боргу на бюджет і забезпечити здійснення фінансової
експертизи всіх міжнародних угод та адаптацію законодавства з питань
оподаткування і фінансових послуг до міжнародних стандартів.

Департаменти виконують такі функції:

• розроблення стратегії щодо внутрішніх і зовнішніх запозичень держави,
погашення та обслуговування державного боргу і забезпечення її
реалізації;

• участь у розробленні проекту, прогнозних показників, забезпеченні
виконання Державного бюджету України в частині фінансування бюджету за
рахунок державних запозичень і погашення та обслуговування державного
боргу;

• забезпечення проведення державної фінансової політики у сфері
банківської діяльності та взаємодії з Національним банком України;

• забезпечення міжнародного співробітництва у сфері оподаткування,
моніторинг податкових угод і взаємодія з міжнародними фінансовими
органами у сфері бюджетної та податкової політики;

• проведення заходів з євроінтеграційної політики та з питань вступу й
участі України у Світовій організації торгівлі;

• забезпечення співробітництва України в рамках СНД і ГУУАМ та їх
органів, а також в інших міждержавних об’єднаннях;

• фінансове забезпечення зовнішньоекономічної і зовнішньополітичної
діяльності України.

Третій блок забезпечує ефективну організацію роботи структурних
підрозділів Міністерства фінансів, взаємодію з Верховною Радою України
та народними депутатами України, із Секретаріатом Кабінету Міністрів
України, узгоджує проекти нормативно-правових актів, що розробляються
Міністерством із центральними органами виконавчої влади, а також
організовує діяльність підприємств та установ, що належать до сфери
управління Міністерства фінансів.

До головних функцій цього блоку відносяться:

• організація роботи структурних підрозділів Міністерства та координація
організаційної роботи з місцевими фінансовими органами;

• моніторинг і організація контролю за виконанням документів;

• внутрішньовідомчий контроль;

• організація роботи з кадрами;

• запобігання корупційним проявам серед працівників центрального апарату
Міністерства та його місцевих органів;

• здійснення заходів щодо організації обліку призовників та
військовозобов’язаних і бронювання військовозобов’язаних;

• організація роботи, переговорів та зустрічей з іноземними делегаціями;

• розвиток і модернізація фінансової системи;

• модернізація та розвиток інформаційно-аналітичних систем бюджетного
процесу;

• упровадження й адміністрування корпоративної мережі;

• організація та ведення обліку програмно-технічних засобів;

• ведення центральної бази даних бюджетної інформації;

• забезпечення технічного захисту інформації;

• розроблення перспективних планів і проектів модернізації бюджетного
процесу;

• забезпечення взаємодії з Верховною Радою України та народними
депутатами України;

• ведення моніторингу звернень і запитів народних депутатів України;

• організація підготовки й узагальнення висновків,
інформаційно-аналітичних довідок до законопроектів;

• ведення моніторингу проходження проектів законодавчих актів;

• взаємодія з Адміністрацією Президента України з питань компетенції
Міністерства;

• координація роботи структурних підрозділів Міністерства при підготовці
матеріалів для розгляду на засіданнях Кабінету Міністрів України,
урядових комітетів тощо;

• забезпечення взаємодії керівництва Міністерства з керівництвом
місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування;

• здійснення організації особистого прийому та розгляду письмових
звернень громадян;

• ведення реєстру постійних і тимчасових урядових комітетів і
консультативних, дорадчих та інших органів, утворених Кабінетом
Міністрів України;

• здійснення контролю за своєчасним проходженням і розглядом звернень
громадян у структурних підрозділах Міністерства;

• забезпечення проведення державної політики у сфері видобутку,
виробництва, використання і зберігання дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та
напівдорогоцінного каміння;

• здійснення державного контролю за обігом та обліком дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння;

• формування і поповнення Державного фонду дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння;

• міжгалузева координація діяльності суб’єктів видобутку, виробництва,
перероблення та реалізації дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;

• формування і реалізація єдиної технічної політики у сфері розроблення
технологій, устаткування та матеріалів для виробництва бланків цінних
паперів і документів суворого обліку;

• організація виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого
обліку для потреб міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади, підприємств, установ і організацій;

• розроблення засобів захисту і технології їх застосування при
виготовленні бланків цінних паперів і документів суворого обліку,
державний контроль за їх виготовленням та документообігом;

• проведення експертизи та контроль бланків цінних паперів і документів
суворого обліку, які виготовляються підприємствами України, перевірка
бланків, виготовлених за кордоном, при їх ввезенні в Україну;

• координація діяльності Державної пробірної служби, Державного сховища
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України, Державного
гемологічного центру України, Музею коштовного і декоративного каміння,
державних підприємств: поліграфічний комбінат «Україна», «Київська
офсетна фабрика».

Реалізація завдань і функцій Міністерства фінансів в адміністративних
утвореннях держави здійснюється територіальними органами, які базуються
на типовій структурі.

У межах своїх повноважень Міністерство здійснює систематичний контроль
за виконанням вимог законодавства України у фінансовій сфері. Воно
узагальнює практику застосування законодавчих актів з питань, що входять
до його компетенції.

Діяльність Міністерства фінансів регламентується спеціальним документом
— «Положенням про Міністерство фінансів України». Згідно з ним основними
завданнями, які покладено на Міністерство фінансів, є:

а) розроблення основних напрямів державної фінансової політики;

б) складання і забезпечення виконання Державного бюджету;

в) концентрація фінансових ресурсів на пріоритетних напрямах розвитку
економіки, фінансового забезпечення державних гарантій щодо соціального
захисту населення та створення державних фінансових резервів;

г) розроблення нових і вдосконалення діючих форм фінансових відносин:

— держави з іноземними державами та міжнародними фінансовими
організаціями;

— держави з підприємствами, установами, організаціями всіх форм
власності на основі економічних методів управління, проведення гнучкої
податкової політики, спрямованої на створення належних умов для
розширення виробництва, здійснення заходів щодо розвитку і регулювання
фінансового ринку;

д) удосконалення фінансового механізму, методів фінансового і бюджетного
планування та фінансування витрат шляхом широкого використання
довгострокових фінансових норм і нормативів.

Відповідно до цих завдань Міністерство фінансів виконує такі основні
функції:

1) реалізує державну фінансову політику, бере участь у розробленні
балансу фінансових ресурсів, платіжного балансу, зведеного валютного
плану України з неторговельних операцій, а також бюджетів державних
цільових фондів, готує пропозиції щодо їх обсягу і порядку створення та
використання;

2) організовує роботу, пов’язану зі складанням проекту Державного
бюджету, за дорученням Кабінету Міністрів України визначає порядок і
термін подання центральними органами державної виконавчої влади, Радою
міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та
Севастопольською міськими державними адміністраціями матеріалів для
підготовки проекту Державного бюджету і прогнозних розрахунків для
визначення частини загальнодержавних податків, зборів і платежів, що
зараховуються до бюджетів Республіки Крим, областей, міст Києва та
Севастополя, і подає їх на розгляд Кабінету Міністрів України;

3) організовує виконання Державного бюджету за доходами і видатками,
здійснює фінансування видатків у межах наявних фінансових ресурсів у
Державному бюджеті, веде облік касового виконання Державного бюджету.
Разом з іншими міністерствами, відомствами, Радою міністрів Республіки
Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими, районними
державними адміністраціями, виконкомами місцевих Рад народних депутатів
забезпечує надходження доходів до Державного бюджету та вживає заходів,
спрямованих на ефективне витрачання бюджетних коштів;

4) забезпечує захист фінансових інтересів держави та фінансових прав
підприємств, установ, організацій (незалежно від форм власності) та
громадян, здійснює у межах своєї компетенції контроль за виконанням
нормативних актів;

5) здійснює методичне керівництво роботою у сфері територіального
фінансово-бюджетного планування, розробляє порядок надання з Державного
бюджету субвенцій, дотацій, субсидій;

6) складає поквартальний розпис доходів і видатків, забезпечує виконання
Державного бюджету, затвердженого Верховною

Радою України, здійснює в установленому порядку взаємні розрахунки
Державного бюджету з бюджетами Республіки Крим, областей, міст Києва та
Севастополя, в межах своїх повноважень здійснює обслуговування
державного внутрішнього і зовнішнього боргів;

7) здійснює контроль за виконанням Державного бюджету і за дотриманням
установами Національного банку та комерційними банками правил касового
виконання Державного бюджету. Установлює порядок ведення бухгалтерського
обліку і складання звітності про виконання Державного і місцевих
бюджетів, кошторисів видатків бюджетних установ, установлює форми обліку
і звітності щодо касового виконання бюджетів;

8) складає звіт про виконання Державного бюджету, розробляє та виносить
на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо ефективного
використання коштів Державного бюджету;

9) розробляє проект правил складання і виконання Державного та місцевих
бюджетів і подає його на затвердження Кабінету Міністрів України,
затверджує класифікацію доходів і видатків цих бюджетів;

10) розробляє пропозиції про вдосконалення податкової політики,
спрямованої на зміцнення державних фінансів, забезпечення оптимальних
фінансових умов для виробничо-господарської діяльності підприємств,
установ, організацій усіх форм власності та підприємницької діяльності
громадян;

11) здійснює методологічне керівництво роботою державних податкових
адміністрацій з питань формування і виконання дохідної частини бюджетів,
ведення обліку та звітності, удосконалення податкового законодавства;

12) разом із Національним банком і Міністерством економіки та з питань
європейської інтеграції України реалізує заходи, спрямовані на зміцнення
грошового обігу, забезпечення збалансованості грошових доходів громадян
та їх витрат;

13) здійснює контроль за випуском і обігом державних цінних

паперів;

14) організовує виготовлення цінних паперів і документів суворого
обліку, затверджує нормативно-технічну документацію з цих питань;

15) бере участь у роботі керівних органів фондових бірж і контролює
дотримання положень статуту та правил фондової біржі;

16) організовує роботу щодо формування державного фонду дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння, складає баланси дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння, здійснює контроль за використанням, збиранням та
переробленням брухту і відходів дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння, обліком і збереженням дорогоцінних металів та дорогоцінного
каміння на підприємствах, в установах і організаціях (незалежно від форм
власності);

17) готує пропозиції з фінансових питань, пов’язаних зі зміною державної
власності, демонополізацією виробництва, розвитком підприємницької
діяльності в різних галузях економіки та в регіонах;

18) розробляє пропозиції про економічні методи регулювання спільної
підприємницької діяльності, бере участь у підготовці пропозицій щодо
створення і функціонування спеціальних вільних економічних зон;

19) бере участь у формуванні та реалізації державної інвестиційної
політики;

20) вивчає валютно-фінансові проблеми, пов’язані з міжнародним
економічним співробітництвом і вдосконаленням валютно-економічних
відносин з іноземними державами, розробляє пропозиції щодо збільшення
валютних ресурсів держави, удосконалення механізму економічного
стимулювання підприємств для збільшення експорту і підвищення його
ефективності. Готує і подає до Кабінету Міністрів України пропозиції
щодо вступу України до міжнародних фінансових організацій та її членства
в них, є фінансовим агентом держави при здійсненні всіх фінансових
операцій відповідно до угод з міжнародними організаціями;

21) аналізує вплив на фінансовий стан галузей економіки та на бюджет
процесів, пов’язаних з переходом на нові принципи ціноутворення, та
готує відповідні пропозиції;

22) бере участь у виробленні пропозицій щодо вдосконалення структури
органів державної виконавчої влади та контролює витрачання коштів на їх
утримання. Аналізує витрати на утримання органів законодавчої,
виконавчої та судової влади і готує пропозиції щодо їх оптимізації, бере
участь у розробленні умов оплати праці працівників органів виконавчої та
судової влади, правоохоронних органів, закладів освіти, охорони здоров’я
і соціального забезпечення, культури та інших бюджетних установ;

23) забезпечує впровадження єдиних методологічних засад бухгалтерського
обліку і звітності на підприємствах, в установах і організаціях усіх
форм власності (крім банків), затверджує за погодженням з Державним
комітетом статистики форми бухгалтерської звітності, типові плани
рахунків і форм бухгалтерського обліку та інструкції про порядок їх
застосування, бере участь у встановленні переліку витрат, що входять до
собівартості продукції (робіт, послуг), у розробленні типових форм
первинного обліку і типових програм автоматизації бухгалтерського
обліку;

24) вивчає, аналізує і вживає заходів щодо вдосконалення діяльності
Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, головних фінансових
управлінь обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій;

25) організовує роботу з професійної підготовки та перепідготовки кадрів
для фінансової системи, контролює цю роботу на підприємствах, в
установах і організаціях, що входять до сфери управління Міністерства.

Для реалізації зазначених функцій Міністерству фінансів України надані
чинним законодавством України такі права:

1) одержувати від центральних органів державної виконавчої влади, Ради
Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій матеріали для складання
проекту Державного бюджету, розроблення бюджетних нормативів і
здійснення контролю за виконанням Державного бюджету;

2) обмежувати, а в необхідних випадках припиняти фінансування з
Державного бюджету підприємств, установ та організацій за наявності
фактів незаконного витрачання ними коштів, а також у разі неподання
звітів про витрачання раніше наданих коштів та іншої встановленої
звітності з повідомленням про це керівників відповідних міністерств і
відомств і в межах своєї компетенції застосовувати інші санкції,
установлені чинним законодавством;

3) у разі виникнення тимчасових касових розривів при виконанні бюджетів
Автономної Республіки Крим, обласних, міст Києва і Севастополя надавати
з Державного бюджету позички, які мають погашатися в установлені терміни
поточного бюджетного року;

4) забороняти або припиняти випуск цінних паперів, якщо він здійснюється
з порушенням установленого порядку;

5) здійснювати у міністерствах, інших центральних органах державної
виконавчої влади, на підприємствах, в установах, організаціях, в
установах банків та інших фінансово-кредитних установах (незалежно від
форм власності) перевірки фінансово-бухгалтерських документів, звітів,
планів, кошторисів та інших документів, пов’язаних із зарахуванням,
перерахуванням і використанням бюджетних коштів, а також одержувати
необхідні пояснення, довідки і відомості з питань, що виникають у
процесі перевірки;

6) одержувати від установ банків відомості щодо стану поточних бюджетних
рахунків підприємств, організацій і установ;

7) накладати на установи банку, зв’язку, інші установи фінансові
санкції в разі порушення установленого Національним банком України за
погодженням з Міністерством фінансів України порядку проходження і
виконання платіжних доручень за доходами і видатками у розмірі 2 % від
суми затриманого платежу або перерахування бюджетних коштів за кожний
день прострочення. Міністерство фінансів України повинно забезпечувати
реалізацію поставлених перед ним завдань і функцій на всій території
держави. У зв’язку з цим воно має територіальну структуру, яка охоплює
всі адміністративні утворення в країні.

Разом з Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції
України Міністерство фінансів розробляє проект зведеного балансу
фінансових ресурсів і використовує його показники для розроблення
проекту Державного бюджету та розрахункових обсягів бюджетів Республіки
Крим, областей, міст Києва і Севастополя.

Міністерство фінансів веде значну законодавчу й методологічну роботу:
розробляє проекти законів України, указів Президента, декретів, постанов
і розпоряджень Кабінету Міністрів, накази й інструкції та бере участь у
розробленні їх іншими органами з питань, що належать до компетенції
Міністерства фінансів; розробляє проект нормативів бюджетної
забезпеченості на одного жителя з урахуванням рівня розвитку соціальної
інфраструктури регіонів. Воно також роз’яснює порядок застосування
законодавчих та інших нормативних актів з питань фінансів.

Центральний апарат Міністерства фінансів бере участь у розробленні нових
механізмів і форм господарювання, аналізує тенденції та фінансові
аспекти їх діяльності, взаємовідносини з бюджетом і готує відповідні
пропозиції з цих питань. Є активним учасником роздержавлення власності,
демонополізації економіки, проведення земельної реформи, створення ринку
цінних паперів та вивчає вплив цих процесів на зміцнення фінансового
стану економіки.

На центральний апарат покладено завдання надавати практичну і методичну
допомогу галузевим міністерствам, відомствам, виробничим об’єднанням,
державним корпораціям, асоціаціям, консорціумам, підприємствам та
організаціям з фінансових питань упровадження ринкових відносин, а також
місцевим фінансовим органам в організації їх роботи. Він систематично
вивчає тенденції соціально-економічного розвитку країни і регіонів, бере
участь у науковому обґрунтуванні соціально-економічних програм та інших
заходів. Подає доповіді, довідки та іншу інформацію Верховній Раді,
Президенту та Уряду країни з фінансових питань діяльності міністерств,
відомств, об’єднань, підприємств і відповідні пропозиції.

Відповідно до затверджених у Державному бюджеті призначень Міністерство
фінансів організовує фінансування виробничого і невиробничого
будівництва, геологорозвідувальних і проектно-пошукових,
природоохоронних та інших робіт, заходів у галузі освіти, науки,
культури, охорони здоров’я, фізичної культури, соціального захисту
населення. За рахунок коштів Державного бюджету фінансуються органи
державної влади і державного управління, суди, правоохоронні органи,
різноманітні соціально-культурні програми. Міністерство фінансів бере
участь у розробленні пропозицій щодо вдосконалення валютно-економічних
відносин з іноземними країнами; аналізує ефективність інвестицій при
підготовці угод із зарубіжними інвесторами про захист інвестицій;
узагальнює договірно-правову практику з цих питань в інших країнах і
готує пропозиції щодо сприяння залученню іноземного капіталу в Україну і
його ефективного використання.

Міністерство фінансів здійснює методичне керівництво бухгалтерським
обліком, готує інструктивні матеріали, дає роз’яснення про порядок
ведення бухгалтерського обліку і складання звітності. Контролює
раціональне і цільове використання коштів, виділених з Державного
бюджету за всіма напрямами і видами витрат; у встановленому законом
порядку проводить ревізії і перевірки в концернах, асоціаціях,
акціонерних, орендних, спільних підприємствах, кооперативах та інших
організаціях.

До функцій Міністерства фінансів належать також фінансування в
установленому порядку фінансових органів країни, контроль за правильним
використанням ними асигнованих коштів. Міністерство складає зведені
звіти й баланси за видами діяльності. Здійснює заходи щодо вдосконалення
структури центрального апарату, місцевих фінансових, казначейських
органів і контрольно-ревізійної служби, проводить роботу з професійної
підготовки й перепідготовки кадрів для фінансової системи, контролює цю
роботу в підпорядкованих організаціях і установах.

Управління з бюджету організовує складання проекту обласного бюджету та
бюджету області, фінансування з бюджету установ та організацій обласного
підпорядкування, контролює хід виконання обласного бюджету та бюджету
області, витрачання бюджетних коштів, вишукує можливості збільшення
доходів бюджету. Це управління також розробляє пропозиції щодо
вдосконалення організації роботи зі складання і виконання бюджету,
систематично здійснює заходи, спрямовані на підвищення ефективності та
якості бюджетної роботи.

З метою забезпечення правильного планування доходів і видатків
управління систематизує планові й звітні показники бюджету за минулі
роки, визначає очікуване виконання бюджету поточного року за доходами і
видатками й очікуваний на кінець року стан мережі, штатів і контингентів
бюджетних установ на підставі звітності про виконання бюджету,
оперативних даних про виконання плану доходів і видатків, звітності
статистичних органів, матеріалів перевірок. Управління з бюджету також
готує вказівки відділам та управлінням облдержадміністрації,
райдерж-адміністрації, міським (міст обласного підпорядкування) радам
щодо складання кошторисів видатків, проектів місцевих бюджетів,
розробляє форми розрахунків показників, необхідних для складання проекту
бюджету, розглядає подані проекти кошторисів установ, що фінансуються з
обласних бюджетів, а також проекти бюджетів районів і міст (обласного
підпорядкування) області, надає практичну допомогу
райміськфінуправлінням у роботі зі складання бюджетів.

Управління з бюджету готує зауваження і пропозиції щодо проекту розмірів
відрахувань від загальнодержавних податків і розмірів видатків з бюджету
області, одержаних від Міністерства фінансів України, розробляє
пропозиції про розміри відрахувань від загальнодержавних доходів між
обласним та районними і міськими (міст обласного підпорядкування)
бюджетами, доводить ці пропозиції до райдержадміністрації і рад.

Важливою функцією управління є підготовка необхідних матеріалів для
складання проекту бюджету, який подається на розгляд обласної ради. При
цьому управління розробляє проект рішення сесії про бюджет області з
відповідними додатками.

У процесі виконання бюджету управління готує необхідні розрахунки і
забезпечує своєчасне фінансування з бюджету в межах асигнувань,
передбачених у бюджеті, здійснює контроль за своєчасністю виплати
заробітної плати працівникам установ, що фінансуються з обласного
бюджету.

Управління визначає суми доходів, додатково одержаних у процесі
виконання бюджету, і готує необхідні матеріали для аналізу використання
цих сум, а також вільних залишків коштів минулих років, перевищення
доходів над видатками, передбаченого бюджетом. Воно розглядає кошториси
на додаткові видатки для обласного бюджету і готує висновки за
клопотанням про виділення додаткових коштів районним і міським (міст
обласного підпорядкування) бюджетам.

Управління з бюджету розглядає й аналізує періодичні та річні звіти
розпорядників коштів обласного бюджету, звіти про виконання бюджетів
нижчих рівнів і складає до них відповідні висновки. Воно перевіряє дані
звітів про виконання плану по мережі, контингентах і штатах
соціально-культурних установ, розробляє пропозиції щодо найдоцільнішого
розміщення і використання мережі соціально-культурних установ
(підвищення на-повнюваності класів, зайнятості ліжок тощо), аналізує
річні й квартальні звіти про виконання бюджету області та готує
матеріали для доповіді обласній раді про хід виконання бюджету.

Управління з бюджету систематично стежить за виконанням бюджетів нижчих
рівнів і надає практичну допомогу в організації фінансово-бюджетної
роботи органам влади на місцях; організовує перевірки і ревізії
виконання кошторисів бюджетних установ та бере в них участь відповідно
до плану економічної і контрольної роботи головного фінансового
управління, розробляє пропозиції щодо ефективнішого й раціональнішого
витрачання бюджетних коштів.

Управління здійснює планування і прогнозування доходів обласного бюджету
і бюджету області, бере участь у розробленні балансу фінансових ресурсів
регіону.

Воно одержує, обробляє й аналізує необхідні для складання проекту
надходжень до бюджету розрахунки, інформацію, статистичні дані від
галузевих управлінь (відділів), підприємств, організацій, установ і
місцевих фінансових органів, складає річний з помісячним розподілом
розпис доходів обласного бюджету; аналізує стан надходження доходів до
бюджету за видами та в територіальному розрізі, а також за конкретними
платниками. Управління також готує інформацію і пропозиції
облдержадміністрації для вжиття необхідних заходів щодо забезпечення
виконання дохідної частини відповідного бюджету.

Управління бухгалтерського обліку та звітності веде бухгалтерський облік
доходів і видатків обласного бюджету і виконання кошторису видатків на
утримання апарату головного фінансового управління, спеціальних коштів,
а також товарно-матеріальних цінностей. Воно нараховує та виплачує
заробітну плату працівникам головного фінуправління, а також стягує
податки із заробітної плати і перераховує в бюджет; здійснює розрахунки
з організаціями й установами, відділами та управліннями
облдержадміністрації, а також переказує кошти на утримання підвідомчих
фінансових органів.

Література

Положення про Міністерство фінансів України // Офіційний вісник України.
– 1999. – № 35. – с. 1 – 7.

Василик О. Д. Державні фінанси України. – К.: Вища школа, 1997. – 368 с.

Василик О. Д. Теорія фінансів. – К.: НІОС, – 2000. – 416 с.

Завдання Міністерства фінансів України сьогодні // Фінансова
консультація. – 2001. – №3. – с. 13 – 16.

Концепція розвитку Міністерства фінансів України // Фінанси України. –
1997. – № 3. – с. 27 – 42.

Міністерство фінансів // Аудит сегодня. – 2001 – № 5. – с. 32 – 34..

Міністерство фінансів України // Бухгалтерія. Налоли. Бізнес. – 1999. –
№ 34. – с. 11 – 14.

Міністерство фінансів як дзеркало Українських реформ // Україна молода.
– 2003 – 26 квітня.

PAGE

PAGE 13

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020