.

Методичні рекомендації щодо визначення підприємствами показників вступного сальдо Балансу (лист Мінфінансів)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1940
Скачать документ

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ 

ЛИСТ від 23.02.2000 р. N 18-432

На виконання Програми реформування системи бухгалтерського обліку із
застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 28 жовтня 1998 року N 1706, надсилаються для
використання та забезпечення підвідомчих підприємств та організацій
Методичні рекомендації щодо визначення підприємствами й організаціями
показників вступного сальдо Балансу (графа 3) у 2000 році.

  Заступник Міністра  А. Литвин 

  Додаток

до листа Міністерства фінансів України

від 23.02.2000 р. N 18-432 

Методичні рекомендації щодо визначення підприємствами й організаціями
показників вступного сальдо Балансу (графа 3) у 2000 році

N

з/п   Сальдо на кінець 1999 року (графа 4) Балансу, затвердженого
наказом Міністерства фінансів України від 17.11.99 р. N 282  Сальдо на
початок 2000 року (графа 3) Балансу, затвердженого наказом Міністерства
фінансів України від 31.03.99 р. N 87 

Назва статті  Код

рядка  Код

рядка  Назва статті 

1  2  3  4  5 

АКТИВ 

   Основні засоби:  Основні засоби: 

1.  залишкова вартість  010  030  залишкова вартість (визначається як
різниця між значеннями рядків 031 і 032) 

2.  знос (02)  011  032  знос 

3.  первісна вартість (01)  012  031  первісна вартість 

   Нематеріальні активи:  Нематеріальні активи: 

4.  залишкова вартість  020  010  залишкова вартість 

5.  знос (02)  021  012  знос 

6.  первісна вартість (04)  022  011  первісна вартість 

7.  Незавершені капітальні вкладення (інвестиції) (33, 35, 61)  030 
020  Незавершене будівництво 

8.  Устаткування (07)  035  020  Незавершене будівництво (у частині
вартості обладнання до встановлення) 

100  виробничі запаси (у частині вартості матеріалів, конструкцій та
деталей, які обліковувалися на рахунку 07 “Будівельні матеріали й
обладнання до встановлення”) 

9.  Довгострокові фінансові вкладення (інвестиції) (58)  040  045  Інші
довгострокові фінансові інвестиції 

10.  Майно в оренді (11)  050  050  Довгострокова дебіторська
заборгованість (крім сальдо субрахунка 4 “Орендний кредит” -у частині
поточної заборгованості і сальдо субрахунка 3 “Оборотні фонди до викупу”
рахунка 11 “Майно в оренді”) 

210  Інша поточна дебіторська заборгованість (у частині, що не включена
до рядка 050) 

11.  Інші необоротні активи  060  050  Довгострокова дебіторська
заборгованість 

12.  Виробничі запаси (05, 06, 08, 10)  080  100  виробничі запаси 

13.  Тварини на вирощуванні та відгодівлі (09)  090  110  тварини на
вирощуванні та відгодівлі 

   Малоцінні та швидкозношувані предмети:    

  

14.  залишкова вартість  100  Х    

15.  знос (13)  101  032  знос основних засобів (у частині зносу, що
відноситься до спеціальних інструментів і спеціальних пристосувань,
інвентарної тари, тимчасових (нетитульних) споруд, предметів прокату) 

16.  первісна вартість (12)  102  031  первісна вартість основних
засобів (у частині вартості спеціальних інструментів і спеціальних
пристосувань, інвентарної тари і тимчасових (нетитульних) споруд) 

100  виробничі запаси (у частині вартості інших малоцінних та
швидкозношуваних предметів на складі, що не включена до рядка 031) 

350  Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (у частині залишкової
вартості, як різниці між первісною вартістю і сумою зносу малоцінних та
швидкозношуваних предметів в експлуатації, що не включені до рядків 031
і 100 – із знаком “-“) 

17.  Незавершене виробництво (03, 20, 21, 23, 29, 30, 36, 43, 44)  110 
120  незавершене виробництво (крім сальдо рахунка обліку розрахунків за
виконані етапи за незвершеними роботами, сальдо рахунків обліку
позавиробничих витрат та витрат обігу) 

210  Інша поточна дебіторська заборгованість (у частині сальдо рахунка
обліку розрахунків за виконані етапи за незавершеними роботами) 

350  Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (у частині сальдо
рахунків позавиробничих витрат та витрат обігу – із знаком “-“) 

18.  Транспортні послуги за неоформленими реєстрами  111  120 
незавершене виробництво 

19.  Витрати майбутніх періодів (31)  120  270  Витрати майбутніх
періодів 

20.  Готова продукція (40)  130  130  готова продукція 

   Товари:    

21.  купівельна вартість (41)  140  140  товари (без вартості предметів
прокату) 

031  первісна вартість основних засобів (у частині вартості предметів
прокату) 

22.  товарні надбавки (42)  141  350  Нерозподілений прибуток
(непокритий збиток) (у частині сальдо субрахунка 4 “Валютна маржа”
рахунка 42 “Товарні надбавки” – із знаком “+” або “-” відповідно) 

23.  продажна вартість (41)  142  Х    

24.  Товари відвантажені, не сплачені у строк (45)  160  250  Інші
оборотні активи 

   Дебіторська

заборгованість:  Дебіторська

заборгованість: 

25.     Х  160  чиста реалізаційна вартість (визначається як різниця між
значеннями рядків 161 і 162) 

26.  за товари, роботи і послуги, строк сплати яких не настав (62,76) 
170  161  первісна вартість 

27.  за товари, роботи і послуги, не сплачені у строк (62,76)  180  161 
первісна вартість 

28.  резерв сумнівних боргів (88)  185  162  резерв сумнівних боргів 

29.  з векселів одержаних (59)  190  150  Векселі одержані 

30.  з податкових розрахунків (67)  195  250  Інші оборотні активи 

31.  з бюджетом (68)  200  170  з бюджетом 

32.  з персоналом за іншими операціями (73)  210  050  Довгострокова
дебіторська заборгованість (у частині довгострокової дебіторської
заборгованості персоналу) 

210  Інша поточна дебіторська заборгованість (у частині поточної
дебіторської заборгованості персоналу) 

33.  з авансів виданих (61)  220  180  за виданими авансами 

34.  з дочірніми підприємствами (78)  230  200  із внутрішніх
розрахунків 

35.  3 іншими дебіторами (63, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 84)  240  210 
Інша поточна дебіторська заборгованість (крім сальдо рахунка 84 “Нестачі
та втрати від псування цінностей”) 

270  Витрати майбутніх періодів (у частині сальдо рахунка 84 “Нестачі і
втрати від псування цінностей”) 

36.  Короткострокові фінансові вкладення (інвестиції) (58)  250  220 
Поточні фінансові інвестиції 

   Грошові кошти:  Грошові кошти

та їх еквіваленти: 

37.  каса (50)  260  230  у національній валюті 

240  в іноземній валюті 

38.  розрахункові рахунки (51)  270  070  інші необоротні активи 

230  у національній валюті 

240  в іноземній валюті 

39.  валютні рахунки (52)  280  070  інші необоротні активи 

230  у національній валюті 

240  в іноземній валюті 

40.  інші грошові кошти (54, 55, 56)  290  230  у національній валюті 

240  в іноземній валюті 

41.  Використання позикових коштів (82)  300  350  Нерозподілений
прибуток (непокритий збиток) (із знаком “-“) 

42.  Інші оборотні активи  310  250  Інші оборотні активи 

ПАСИВ 

43.  Статутний фонд (капітал) (85)  400  300  Статутний капітал 

44.  Додатковий капітал (88)  405  320  Додатковий вкладений капітал (у
частині емісійного доходу) 

330  Інший додатковий капітал (у частині сум, що за листом Міністерства
фінансів України від 04.02.2000 р. N 18-424 переносяться на субрахунки
422 “Інший вкладений капітал”, 423 “Дооцінка активів”, 424 “Безоплатно
одержані необоротні активи”) 

45.  Резервний фонд (88)  410  340  Резервний капітал 

46.  Фінансування капітальних вкладень (93, 94)  420  330  Інший
додатковий капітал 

47.  у тому числі фінансування геологорозвідувальних робіт  421  Х    

48.  Спеціальні фонди і цільове фінансування (87, 88, 96)  425  420 
Цільове фінансування (у частині сум цільового фінансування) 

350  Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (у частині фондів
економічного стимулювання, спеціальних фондів страховика та вільних
резервів страховика) 

330  Інший додатковий капітал (у частині сум, що за листом Міністерства
фінансів України від 04.02.2000 р. N 18-424 переносяться на субрахунок
425 “Інший додатковий капітал”) 

310  Пайовий капітал (у частині пайового фонду (пайових внесків) 

49.  Страхові резерви страховиків  430  410  Інші забезпечення
(визначається як різниця між рядками 430 і 435) 

50.  Страхові резерви перестраховиків  435  Х    

51.  Амортизаційний фонд (86)  440  330  Інший додатковий капітал 

52.  Доходи майбутніх періодів (83)  450  630  Доходи майбутніх
періодів 

53.  Резерви наступних витрат і платежів (89)  460  400  Забезпечення
виплат персоналу (у частині резерву на оплату наступних відпусток) 

410  Інші забезпечення (у частині резерву на покриття інших наступних
витрат) 

54.  Неоплачений капітал (75)  465  360  Неоплачений капітал 

55.  Вилучений капітал (56)  470  370  Вилучений капітал 

   Нерозподілений

прибуток:    

56.  минулих років (98)  475  350  Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток) 

57.  звітного року (80)  480  350  Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток) 

   Збитки:    

58.  минулих років (98)  485  350  Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток) (із знаком “-“) 

59.  звітного року (80)  490  350  Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток) (із знаком “-“) 

60.  Кредити банків (92)  500  440  Довгострокові кредити банків 

61.  Позикові кошти (95)  510  450  Інші довгострокові фінансові
зобов’язання (у частині зобов’язань за облігаціями) 

470  Інші довгострокові зобов’язання (у частині, що не включена до
рядка 450) 

62.  Заборгованість за майно в оренді (99)  515  470  Інші довгострокові
зобов’язання (крім заборгованості за орендний кредит – у частині
поточної заборгованості і заборгованості щодо викупу оборотних
матеріальних засобів) 

610  Інші поточні зобов’язання (у частині, що не включена до рядка
470) 

63.  Реструктуризований борг (60)  520  470  Інші довгострокові
зобов’язання 

64.  Розрахунки за майно (76)  525  470  Інші довгострокові
зобов’язання 

65.  Відстрочена податкова заборгованість (95)  530  470  Інші
довгострокові зобов’язання 

66.  Розрахунки з учасниками інвестиційного фонду  535  470  Інші
довгострокові зобов’язання 

67.  Інші довгострокові зобов’язання  540  470  Інші довгострокові
зобов’язання 

68.  Кредити банків (90)  600  500  Короткострокові кредити банків 

69.  Позикові кошти (95)  610  610  Інші поточні зобов’язання 

70.  Кредити та позики, що не погашені у строк  620  500 
Короткострокові кредити банків (у частині кредитів банків, що не
погашені у строк) 

610  Інші поточні зобов’язання (у частині позик, що не  погашені у
строк) 

   Кредиторська

заборгованість:  Кредиторська

заборгованість: 

71.  за товари, роботи і послуги, строк сплати яких не настав (60, 76) 
630  530  за товари, роботи, послуги 

72.  за товари, роботи і послуги, не сплачені у строк (60, 76)  640 
530  за товари, роботи, послуги 

73.  з векселів виданих (66)  650  520  Векселі видані 

74.  з авансів одержаних (61)  660  540  з одержаних авансів 

75.  з податкових розрахунків (67)  665  610  Інші поточні зобов’язання 

76.  з бюджетом (68)  670  550  з бюджетом 

77.  з позабюджетних платежів (65)  680  560  з позабюджетних платежів 

78.  зі страхування (69)  690  570  зі страхування 

79.  з оплати праці (70)  700  580  з оплати праці 

80.  з дочірніми підприємствами (78)  710  600  із внутрішніх
розрахунків 

81.  з учасниками (75)  715  590  з учасниками 

82.  з іншими кредиторами (71, 76)  720  610  Інші поточні зобов’язання 

83.  Інші короткострокові зобов’язання  740  610  Інші поточні
зобов’язання 

  Начальник Управління методології

бухгалтерського обліку   

В. Пархоменко 

 

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020