.

Грошовий оборот та грошові потоки (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
33 6574
Скачать документ

Реферат

на тему:

ГРОШОВИЙ ОБОРОТ

ТА ГРОШОВІ ПОТОКИ

1. Процес руху грошей. Грошові потоки.

Економічне середовище, де функціонують суб’єкти ринку пов’язане з
грошовою сферою.

Сфера, в якій функціонють банки, складає грошовий оборот.

Організація і управління потоками грошей, що складає грошовий оборот,
змінює кон’юнктуру грошового ринку , і т. ч. реалізує свою роль в
економіці.Тому суть і основи грошового обороту важливі для пояснення
механізму функціонування грошово-кредитної системи.

Вся сукупність грошових платежів, здійснюваних суб’єктами ринку, складає
грошовий оборот.

Всі платежі групуються в потоки. В залежності від місця в процесі
суспільного відтворення виділяють:

сплата фірмами необхідних ресурсів, які закуповуються у населення.

сплата урядовими органами ЗП державним службовцям.

дохди домогосподарств від реалізації ресурсів фірмам

сплата чистих податків сімейними господорствами

формування сімейними господарствами заощаджень, що надходять на грошовий
ринок

видатки сімейних господарств на споживання

мобілізація фірмами на грошовому ринку інвестиційних коштів

інвестуваня видатків фірм

мобілізація державою коштів на грошовому ринку (державні кредити)

державні закупки

сплата продуктів, що надходять в країну , як імпортні

надходження грошових коштів з сектору світового ринку для сплати
експорту

Оскільки національна економіка постійно взаємодіє з світовою, доцільно
виділити:

13. доходи фірм від реалізації своїх товарів і послуг (нац. продукту)

14. чисті надходження грошових коштів з світового грошового ринку на
внутрішній

15.чистий відтік грошових коштів з внутрішнього на світовий грошовий
ринок.

Така схема грошового обороту будується на основі механізму “Модель
кругообігу доходів і продуктів”. Ця модель відображає реаольну ситуацію,
яка склалася в ринкових економіках розвинутих країн. Умовним допущенням
є те, що всі ресурси, необхідні для діяльності фірм, як і самі фірми,
знаходяться у власності сімейних господарств. (лише один потік
безпосередньо пов’язує сімейні гоподарства з урядом). В дійсності ,
частина ресурсів і фірм знаходиться в державній власності. Тому деяка
частина грошових потоків не проходить 23.через сімейні
господарства.Особливе значення такі потоки маютьв неринковій економіці
(Україна).

Тому, згідно цієї схеми ми робимо ще одне припущення, зважаючи, що в
майбутньомупроцес приватизації трансформує державну власність в
приватну.

Грошовий оборот можна представити як взаємозв’язок здійснюваних в
економіці грошових потоків. Всі суб’єкти національної економіки в такій
схемі поділяються :

фірми

сімейні господарства

уряд

Ці сектори пов’язані грошовими потоками, які проходять через ринок
ресурсів, продуктів, грошовий і світовий ринки. В кожному секторі є
вхідні та вихідні потоки. Така ситуація дозволяє збалансувати економіку
світу і забезбечити замкнутість кругообігу грошей.Ця замкнутість –
основне джерело стабільності економіки.

Номінальні обсяги національного продукту та національного доходу і
відповідні їм потоки рівні.

Найбільш очевидно балансуються потоки національних господарств. З
отриманого національного доходу (3) , вони сплачують чисті податки (5) і
купують необхідні товари (4), заощадження продаються на грошовому риноку
(6).

На рівні держави грошові потоки балансуються за допомогою позичання
коштів на грошовому ринку (9). Це ноебхідно, якщо чистих податків (5)
недостатньо для утримання державних службовців і державних закупок.
(бюджетний дефіцит).В цьому випадку необхідний 6 потік: надходження
заощаджень населення на грошовий ринок.

Фірми збалансовують грошові потоки за допомогою грошового ринку.
Припускається, що доход приватних фірм надходить до сімейних
господарств. Тому у фірм не залишається коштів для розширеня. Ці кошти
мобілізуються на грошовому ринку.

Балансування грошових потоків, що обслуглвують окремі ринки, досягається
інакше.На ринку ресурсів регулювання автоматичне: все, що витрачається
фірмами на ресурси, отримується сімейними господарствами як НД (1 і 3).

В умовах замкнутої економіки балансування потоків ринку продуктів
теоретично також автоматичне. Але економіка України – відкрита і має
місце притік та відтік грошей (11 і 12). За умови, коли імпорт дорівнює
експорту, відбувається балансування цих потоків. Але, в дійсності, це
несе загрозу дестабілізації грошового обороту.

Якщо імпорт більший за експорт, гроші з національного рівня переходять
на світовий (11>12). Тоді національний продукт (13) буде більший ніж НД
(3). Різниця – чистий імпорт. В цьому випадку виникнуть труднощі з
реалізацією національного продукту в межах країни. Ця диспропорція не
може бути вирівненою розширенням внутрішнього грошового обороту. Якщо
збільшити пропозицію грошей, це збільшить потік до рівня національного
продукту. Проблема реалізації буде вирішена, але ціною інфляції.
Додаткові кошти надійдуть до фірм і будуть спрямовані на оплату
ресурсів. Це збільшить сумарний об’єм 4, 8, 10 потоків. Зростання попиту
ініціює ріст цін на цих ринках.Тоді для реалізації національнлгл
продукту знову невистачатиме грошей.

При чистому імпорті найкращий варіант – запозичення коштів з світового
грошового ринку: отримання кредитів в іноземних банках для сплати
імпорту або продаж на зовнішньому ринку національних фінансових активів.
Мобілізовані кошти складають додатковий потік капіталу (14). Ці кошти
збільшать потоки 8 і 10, а також попит на ринках продуктів,, що буде
сприяти реалізації цих продуктів. Врезультаті – зрівняння потоків 3 і 13
без інфляції.

В умовах чистого експорту додаткові кошти приходять на внутрішній ринок
Т. ч. зменшується потреба запозичення коштів іншими шляхами, а це
розбалансовує внутрішній грошовий ринок. Для вирівнювання ситуації
необхідно пропонувати зайві кошти на світовому ринку.

Висновок. Через механізм врівноважування чистого імпорту і чистого
експорту досягається збалансування грошових потоків, що пов’язують
національну економіку зі світовою.

За допомогою фінансових операцій реальні активи трансформуються у
грошові кошти і навпаки через механізм грошового ринку.Національний
продукт і НД повинні балансуватися, що спричиняє необхідність
збалансування їх складових. За спрямування ці складові поділяються %

потоки ін’єкційні – На цю суму зростає надходження коштів на внутрішній
ринок (інвестиції, держ. закупки).

потоки витоку – чисті податки, заощадження, сплата чистого імпорту. На
цю суму зменшується використання сімейними господарствами НД

Балансування потоків ін’єкцій та потоків витоку- один з найважливіших
механізмів регулювання внутрішньої економіки.

2. Економічні основи грошового обороту. структура грошового обороту.

Грошова маса, що обслуговує ринок товарів постійно рухається бо
суспільне відтворення є неперервним процесом.

Постійне переміщення грошей між суб’єктами ринку – грошовий оборот.

На мікрорівні гроші обслуговують оброт індивідуального капіталу.

Г-Т…В…Т’-Г’

Г-Г’- грошовий оборот на мікро рівні., рух грошей як капітал.

Ці гроші авнсуються на виробництво. але повертаються з приростом.
Завдяки цьому можливе розширення індивідуального виробництва.

Гроші на мікрорівні – абстрактна самозростаюча вартість.

Грошовий оборот на мікрорівні має хар-ки:

замкнутість лінії руху грошей.

зростання грошової суми при поверненні її на вихідні позиції

Перетворюючись на капітал. гроші і далі виконують свої функції.

На макрорівні грошовий оборот обслуговує рух суспільного капіталу. Обіг
суспільного капіталу- не просто сума обігів індивідуального капіталу.,
він включає нові елементи і має свою специфіку.

В умовах ринку підприємці м позичати гроші.

Гроші купуються як капітал. тому передбачена виплата %.Вільні кошти в
конкретний час є у багатьох, і ця сукупнусть створює пропозицію грошей.
Ця сфера створює внутрішній грошовий ринок. Гроші на ньому – позичковий
капітал.

Частина грошей, отриманих після закінчення виробництва, використовується
на погашення позичок. Ін ша частина- затрати на виробництво. Оплата
продуктів виробництва надходить до ін субєктів, які повертають її на
грош. ринок.

Третя частина Г’ – новостворена вартість у формі ЗП і прибутку .ЗП
покидає обіг капітулу, але прибуток надходить в банки, ЗБІЛЬШУЮЧИ
ПРОПОЗИЦІЮ НА ГРОШОВОМУ РИНКУ,

На мікрорівні рух грошей замкнутий , починається і закінчується
на грошовому ринку.

Грошовий оборот – єдине ціле, але іноді може розриватися. Такий сегмент
грошового обороту називається фінансовою сферою, а відповідні відносини
– фінансовими.

Другий сугмент грошового обороту – кредитний ринок.

Сегменти грошового обороту взаємозвязаі і взаємодіють

Загальна сукупність грошових потоків у країні поділяється на дві сфери:

готівкові

безготівкові

3. Маса грошей в обігу та грошові агрегати

Сукупність грошей в усіх іх формах, що знаходяться у суб’єктів
економіеки складають грошову масу. Вона має складну структуру і
динаміку руху. В структурному напряму грошову масу поділяють на
4 напрями:

за ступенем ліквідності

за формою грошей

за розміщенням у конкретних суб’єктів ринку

за територіальним розміщенням.

Чим менша грошова маса тим легше державі керувати грошовими
потоками. Грошовою базою в економіці називають найбільш ліквідні
кошти у суб’єктів ринку. Грошові агрегати поділяють масу грошей
на такі складоіві:

М0 – готівка і банківські вклади до запитання.

М1 – це М0 + строкові вклади, заощадження в банках,і взаємні
фонди грошового ринку.

М2 – це М1 + депозитні сертифікати номіналом вище 100.000 долл.,
строкові угоди про зворотній викуп та позики в євровалюті.

М1-найтісніше пов‘язане з товарною масою, що сплачується в
кредит. М2 та L враховують заощадження, тобто якісно новий
елемент грошової маси. Градація грошової маси за ступенм
ліквідності пояснює на скільки гроші готові до обороту. Швидкість
обігу також характеризує грошову масу і має обернено
пропорційний зв‘язок з нею.

Швидкість грошового обороту- це частота переходу грошей від
одного суб‘єкта до іншого. Основними чинниками швидкості обороту
є:

наявна товарна маса

частота виплати доходів

загальний стан грошового ринку.

Швидкість обігу може вимірюватись числом оборотів за конкретний
період (як правило 1 рік), або тривалістю одного обороту.
Швидкість обігу грошей характеризує загальну інтенсивність
економічних процессів.

Закон грошового обігу

Суть протягом певного часу для обігу необідна конкретна
об‘єктивно-обгрунтована маса купівельних і платіжних засобів.

Кн=Кф

Кн=(Цт/О (Цт – сума цін товарів, що гтові до реалізації

О- швидкість обігу.

В кожний конкретний момент часу (Цт непостійна і на неї можуть
впливати кредитні відносини, та безгрошові розрахунки. Саме тому
формула трансформується:

Кн=((Цт – (Кт + (П – (Вп)/О

(Кт- маса тоарів, що купується в кредит

(П – платежі, строк погашення яких наступає в данному періоді

(Вп – взаємопогашені платежі

Кн розраховується на конкретну дату.

Автоматичне регулювання…

Йому на зміну прийшло державне регулювання… Бюджетний дефіцит;
інфляція (Кф>Кн); кредитні гроші; необхідність регулювання.

PAGE \# “‘Стр: ‘#’

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020