.

Фінансовий аналіз підприємства (на прикладі підприємства) (курсова робота)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
9 24192
Скачать документ

К У Р С О В А Р О Б О Т А

з дисципліни “Фінансовий аналіз”

Фінансовий аналіз підприємства (на прикладі підприємства)

ЗМІСТ

ВСТУП … 3

РОЗДІЛ 1. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

1.1. Фінансовий аналіз по методу «DU PONT» … 5

1.2. Аналіз рентабельності продукції … 6

1.3. Аналіз ефективності використання активів підприємства … 14

1.4. Аналіз пасивів підприємства … 18

1.5. Аналіз платоспроможності підприємства … 21

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

2.1. CVP-аналіз. Визначення запасу безпеки … 27

2.1.1 Класична точка беззбитковості … 27

2.1.2 Мінімальна точка беззбитковості … 27

2.1.3 Фінансова точка беззбитковості … 27

2.1.4 Фінансова точка беззбитковості … 28

2.2 Розрахунок ступеня операційного важеля … 31

РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ЯКОСТІ УПРАВЛІННЯ … 33

ВИСНОВКИ … 35

ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ … 38

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ … 39

ДОДАТКИ

ВСТУП

Останнім етапом бухгалтерського обліку є складання фінансової
звітності, тобто бухгалтерської звітності, що містить інформацію про
фінансовий стан, результати діяльності і рух коштів підприємства за
звітний та попередній період, результати діяльності і рух коштів
підприємства за звітний період та є інформаційною базою фінансового
аналізу.

Дослідження, аналіз та перевірка стану підприємства за різними
показниками, коефіцієнтами дає можливість чітко усвідомити ситуацію в
певний момент часу, а також дати чітке уявлення про наступні поняття:

– виявляється ступінь збалансованості між рухом матеріальних і
фінансових ресурсів, оцінюються потоки власного і позичкового капіталу в
процесі економічного кругообігу, націленого на одержання прибутку,
підвищення фінансової стійкості підприємства;

– оцінюється правильність використання коштів для підтримки ефективної
структури капіталу;

– контролюється оптимальність складання фінансових потоків організації,
доцільність здійснення тих чи інших витрат і т.п..

Актуальність даної роботи полягає в тому, що без визначення реальних
показників фінансового стану підприємства неможливо зробити
кваліфіковані судження і прийняти відповідні рішення, спрямовані на
поліпшення фінансового стану підприємства.

Мета даної роботи – провести якісний аналіз та дати оцінку фінансовому
стану підприємства, надати оцінку його фінансового стану, використовуючи
підходи, прийняті у світовій та вітчизняній практиці та сформувати
пропозиції, щодо покращення фінансового стану досліджуваного
підприємства.

Виконання наступних завдань забезпечує досягнення поставленої мети:

– аналіз фінансового стану підприємства на основі даних балансу;

– оцінка фінансового стану та прибутковості на основі коефіцієнтного
аналізу;

аналіз політики товарного кредиту;

аналіз використання оборотних коштів та джерел їх формування;

аналіз платоспроможності підприємства та вірогідності банкрутства;

аналіз впливу операційного важеля на прибутковість підприємства;

оцінка фінансової безпеки підприємства;

оцінка якості управління грошовими потоками

В роботі були застосовані загальнонаукові методичні прийоми дослідження:

– використання абсолютних, відносних, середніх величин;

– вимірювання та обчислення;

– індексний метод;

– метод порівняння.

Наукове дослідження в даній курсовій роботі — це процес вивчення
підприємства в розрізі фінансового аналізу. Це фінансова звітність
даного підприємства, з метою встановлення закономірностей її формування
та зміни в процесі раціонального використання та примноження
(збільшення) вкладених коштів у функціонування суб’єкта діяльності.
Об’єктом дослідження в даній роботі виступає фінансова звітність
підприємства, а предметом — досліджувані властивості, ставлення до
об’єкта з метою досягнення вищеназваної мети.

Основною інформаційною базою дослідження стали форма 1 “Баланс”, форма 2
“ Звіт про фінансові результати”, форма 3 “ Звіт про рух грошових
коштів”

Дана курсова робота складається з вступу, 2 розділів, висновків і
пропозицій, списку літературних джерел та додатків.

Робота подана на 24 сторінці комп’ютерного тексту, містить 3 сторінки
додатків. Список літературних джерел включає 5 найменувань.

РОЗДІЛ 1. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

1.1. Фінансовий аналіз по методу «DU PONT».

Велике значення для самостійності і незалежності підприємства є власний
капітал. Якщо частка власного капіталу більша, то для кредиторів та
інвесторів це краще, оскільки в них є впевненість щодо повернення своїх
вкладень. Чим більша частка власного капіталу і менша – позикового, тим
менший фінансовий ризик.

Для розрахунку норми прибутку на власний капітал (НПвк) необхідно
наступні показники: чистий прибуток (ЧП) – ф.2 р.220, власний капітал
(ВК) – ф.1 р. 380. Маючи ці дані за звітний та попередній період
розрахуємо наш показник:

=9302,80/67000,00=0,14

= 5027,34/64500,00=0,08

Норма прибутку на власний капітал (рентабельність ВК)

Показник 0 1 абсол.в. Індекс Т росту %

ЧП 9302,80 5027,34 -4275,46 0,540 -45,959

ВК 67000,00 64500,00 -2500,00 0,963 -3,731

НПвк 0,14 0,08 -0,061 0,561 -43,864

Висновок: показник норми прибутку власного капіталу показує, скільки
прибутку приносить кожна одиниця вкладеного власного капіталу . Він
свідчить про частку прибутку у власному капіталі, вкладеному в
підприємство його власниками. Норма прибутку на власний капітал
знизилася на 0,061 грн. або на 43,86 відсотки порівняно з минулим
періодом. Це говорить про негативну тенденцію. Кожна гривня вкладених
коштів приносила 14 коп. в попередньому періоді, а приносить 8 коп.
прибутку за рахунок зменшення чистого прибутку на 45,95% та зменшення
власного капіталу на 3,73 %.

1.2. Аналіз рентабельності продукції

Для того щоб визначити фактори впливу на динаміку рентабельності, а
також вплив кожного структурного елемента на сукупний результат власного
капіталу необхідно зробити фінансове розкладання:

, де

– коефіцієнт прибутковості продукції, відображає рівень ефективності
виробництва ?> max;

– коефіцієнт оборотності активів, який характеризує інтенсивність
використання активів ?> max;

– коефіцієнт заборгованості, який характеризує перевищення активів над
власним капіталом, є характеристикою фінансової стійкості і незалежності
(даний показник повинен знаходитися між 1 та 2).

Для розрахунків використовуємо дані з наступних форм:

В – ф.2 р.010, А – ф.1 р. 280,

ВК – ф.1 р. 380, ЧП – ф.2 р.220.

max

А/ВК 1,466 1,373 -0,09 0,94 -6,35 1-2

НПвк 0,14 0,08 -0,061 0,56 -43,86

Для визначення максимального впливу показників на результуючий,
необхідно застосувати прийом абсолютних різниць, де показники
розраховуються наступним чином:

;

.

Висновок: рівень рентабельності власного капіталу зменшився на 43,86 %
або на 0,061 одиниць. Для підприємства це спадання є негативним
результатом, тому що рентабельність власного капіталу вважається
найважливішим підсумковим показником, тут фокусуються всі результати
всіх напрямків діяльності підприємства, в даному варіанті функціонування
підприємства показники мають негативну тенденцію, тобто тенденцію до
зменшення. З вищенаведених розрахунків можна дізнатися як впливають
деякі чинники на зміну прибутковості власного капіталу. Найбільш вплинув
показник рентабельності реалізованої продукції за чистим прибутком і
складає 0,059 в абсолютному відношенні та 96,42% в відносному. Його
зміна на 42,29 % спричинила зменшення НПвк на 0,059.Аналізуючи складові
дюпонівського розкладання слід відзначити, що показник рентабельності
зменшився на 0,02 пункти, що в порівнянні з відносно невеликою
рентабельністю взагалі за попередній період, складає зменшення на 42,29
% . Оборотність збільшується на 3,87 %, що свідчить про позитивну
тенденцію, але це не є визначальним показником, так як величина
показника не велика і не є визначальною. Коефіцієнт заборгованості
зменшився на 3,87 %, що є позитивним для підприємства так, як залежність
від зовнішніх джерел зменшується. Також необхідно зазначити що кредит
взятий підприємством є невигідним і має негативний вплив на загальну
картина, так як відсоток під який ми залучаємо кошти на підприємство
дорівнюють 20 %, тобто з кожних 100 одиниць отриманого маємо повернути
20 одиниць (з 1 гривні потрібно повернути 20 копійок). На підприємстві
норма прибутку складає 0,14 та 0,08 за попередній та звітній період
відповідно, тобто 1 грн. приносить 14 та 8 копійок, а повертати потрібно
20 коп. Отож, кредит є невигідним так як ставка зависока. Ці зміни
наглядно можна зобразити на графіку:

1.2. Аналіз рентабельності продукції

В умовах ринкової економіки від рентабельної роботи залежить
життєздатність підприємства, його можливості забезпечувати інтереси
інвесторів, конкурувати з іншими підприємствами. Рентабельна робота
підприємства визначається, насамперед, прибутком, який воно отримує, а
показники рентабельності характеризують відносну дохідність
підприємства.

Показники рентабельності використовують для оцінки результатів
діяльності підприємства, його структурних підрозділів, у ціноутворенні,
інвестиційній політиці, для порівняльного аналізу споріднених
підприємств, що виробляють таку саму продукцію, для вибору варіантів
формування асортименту і структури продукції, аналізу раціональності
виробництва продукції.

Отже, показники рентабельності показують, який прибуток був отриманий
підприємством на одиницю витрачених ресурсів, а також прибуток,
одержаний з кожної одиниці активів і вкладеного капіталу.

Зрозуміло, що рентабельність продукції є її основною економічною
характеристикою, відображає рівень ефективності виробництва, вона
розраховується за формулою

=9302,80/148000,00=0,063;

=5027,34/138600,00=0,036

Показник 0 1 Абсол.в. Індекс Темп росту %

ЧП 9302,80 5027,34 -4275,46 0,54 -45,96 ф.2 р.220

В 148000,00 138600,00 -9400,00 0,94 -6,35 ф.2 р.010

Рп 0,063 0,036 -0,027 0,577 -42,29 ЧП/В

Цей показник залежить від величини чистого прибутку та виручки. У
досліджуваному періоді рівень прибутковості продукції змінився майже в
два рази, а саме на 42,29%. Це свідчить про суттєві зміни на
підприємстві. Може бути пов’язано з багатьма причинами, наприклад
зменшення виробництва і реалізації товарів, робіт, послуг, зменшились
показники продуктивності праці працівників;

Збільшуються витрати на виробництво (реалізацію) продукції, тобто
збільшується її собівартість, інше. Тому для подальшого аналізу
використаємо показники витратоємності. Так як при його збільшенні
призведе до зменшення рентабельності і навпаки.

ВЄо= Со/Во=100120,00/148000,00 =0,67648649;

ВЄ1= С1/В1=98886,00/138600,00=0,7134632

0,7134632 0,04 1,05 5,47 С/В

Відбувається збільшення витратоємності, що тягне за собою зменшення
рентабельності, витратоємність зростає на 5,47%

=1,05

ІВЕ=1,05 > 1 – що свідчить про зниження ефективності, тобто збільшується
витратоємність. Проаналізувати можливо тільки для поточного року тобто
на період – один рік так як ми не маємо показників попередніх років.

Визначимо величину економії або витрат коштів внаслідок зміни
ефективності виробництва тобто проведемо кількісний аналіз, за формулою

що свідчить про втрати на підприємстві, зменшення доходу, зменшення
економії.

Проведемо факторній аналіз для визначення ефективності виробництва,
тобто підприємство має втрати які складають 4270,81тисяч гривень.

Індекс виручки (Ів) становить 0,94, а індекс собівартості (Іс) 0,99.
Тобто дана точка попадає в 7 зону, яка є неефективною зоною виробництва,
таким чином графік підтверджує вищенаведені розрахунки, щодо збільшення
витратоємності.

Тобто підприємство знаходиться 7 зоні, яка характеризується Ів (1-Іс)

1.3. Аналіз ефективності використання активів підприємства.

1) Оборотність активів характеризує ефективність їх використання,
показує, скільки разів за період відбувається повний цикл виробництва і
обігу, що приносить прибуток. Даний показник розраховуємо за наступною
формулою:

Показник 0 1 Абсол.в. Індекс Темп росту %

В 148000,00 138600,00 -9400,00 0,94 -6,35 ф.2 р.010

А 98230,00 88560,00 -9670,00 0,90 -9,84 ф.1 р.280

Коб 1,507 1,565 0,058 1,039 3,87 В/А

Зі зменшенням за звітний період активів підприємства 9670,00 грн.,
оборотність активів збільшилось 0,058 пункти або на 3,87 % . Це говорить
про те, що кожна одиниця вкладених коштів приносить більше прибутку та
відбувається зростання ефективності використання активів, необхідно
звернути увагу на структуру запасів, їх раціональність використання,
відбувається збільшення коефіцієнта оборотності, вірогідно політика яка
була впроваджена на підприємстві за звітній період є ефективною, і
слідує її притримуватися . Даний коефіцієнт відображає що всі активи
підприємства обертається тобто переходять в продукцію і повертаються в
грошову форму і становить 1,565 пунктів, тобто це кількість повних
циклів виробництва та реалізації продукції, що здійснилось за звітний
період.

2) Період оборотності запасів характеризується періодом часу, на протязі
якого запаси перетворюються у виручку.

= 28761,00*360/100120,00=103

=24992,00*360/98886,00=91

Показник 0 1 Абсол.в. Індекс Темп росту %

Запаси 28761,00 24992,00 -3769,00 0,87 -13,10 ф.1 р.100

Св 100120,00 98886,00 -1234,00 0,99 -1,23 ф.2 р.040

ПОЗ 103 91 -12 0,88 -12,02 (Запаси*360)/Св

На підприємстві період оборотності запасів зменшився на 12 дні. Даний
показник вказує на позитивну тенденцію , тому що зменшення терміну
оборотності запасів призводить до прискорення руху коштів підприємства,
які можна б було знову вкласти у виробництво, або на інші потреби.

Розрахуємо термін оборотності активів в попередньому та звітному
періоді.

/28761,00=3,48

98886,00 -1234,00 0,99 -1,23 ф.2 р.040

Запаси 28761,00 24992,00 -3769,00 0,87 -13,10 ф.1 р.100

Коб.зап 3,48 3,96 0,48 1,14 13,66 С/Зап.

Проаналізувавши дані можна зробити наступні висновки:

запаси протягом операційного циклу переходять в продукцію і повертаються
в грошову форму в попередньому році 3,48 рази, в поточному 3,96,
спостерігається зростання на 13,66%, що свідчить про позитивну
тенденцію, це свідчить про налагоджене виробництво в контексті запасів,
виробництва та збуту. Можна з певною вирогідністю сказати, що можливо
відбулася зміна специфіки та тривалості технологічного процесу,
характеристики продукції та можливо деяких інших показників. Порахувавши
термін оборотності активів отримуємо наступні результати:

/3,48=103

Показник 0 1 абсол.в. Індекс Темп росту %

Коб.зап 3,48 3,96 0,48 1,14 13,66

Т об.а. 103 91 -12 0,88 -12,02

Розрахунок терміну оборотності активів показує що за звітній період
відбулося зменшення терміну обертання на приблизно 12 днів, що є
позитивним для виробництва, так як збільшення швидкості обертання
активів дає можливість отримати більше через отримані можливості
внаслідок зменшення обертає мості активів.

3) Аналіз ефективного товарного кредиту.

Для аналізу ефективності політики товарного кредиту необхідно
розрахувати і порівняти між собою строк товарного кредиту, який
надається нашим підприємством споживачам (ТНКр) і строк товарного
кредиту, який ми отримуємо від своїх постачальників (ТОКр). Якщо ТОКр
> ТНКр – то це означає, що підприємство має додаткове джерело
фінансування, так як розраховується із своїми постачальниками через
декілька днів після отримання грошей від споживача. Навпаки, якщо ТОКр
1.4. Аналіз пасивів підприємства 1) Коефіцієнт заборгованості. Показник 0 1 Абсол.в. Індекс Темп росту % А 98230,00 88560,00 -9670,00 0,90 -9,84 ф.1 р.280 ВК 67000,00 64500,00 -2500,00 0,96 -3,73 ф.1 р.380 Кз 1,466 1,373 -0,093 0,94 -6,35 А/ВК Оцінюючи даний момент господарської діяльності, можна зазначити, що підприємство перебуває у нормальному стані, так як коефіцієнт заборгованості знаходиться в інтервалі від 1 до 2, а саме складає 1,46 та 1,37 відповідно у попередньому та поточному періоді, отож даний показник відображає числову характеристику співвідношення покриття всіх активів власним капіталом . Такі обставини свідчать про нормальний рівень покриття запасів і витрат власними коштами. Значення цього коефіцієнта знаходиться у межах допустимих меж тим паче зменшується тобто залежність від зовнішніх джерел зменшується, це зменшення складає на 6,35 %. 2) Оцінка фінансової незалежності підприємства. Не менш важливим етапом є, визначення прибутковості вкладеного капіталу (власного і д/с кредитів). Цей показник обчислюється за формулою НПвкк – прибутковість вкладеного капіталу, ЧП – чистий прибуток, %ДКР – процентна ставка довгострокового кредиту, ВК – власний капітал, ДКР – довгостроковий кредит банку. +2800,00)/ (67000,00+14000,00)= 0,149 +2000,00)/ (64500,00+10000,00)= 0,094 Показник 0 1 абсол.в. Індекс Темп росту % ЧП 9302,80 5027,34 -4275,46 0,54 -45,96 ф.2 р.220 % за КДР 2800,00 2000,00 -800,00 0,71 -28,57 ф.2 р.140 ВК 67000,00 64500,00 -2500,00 0,96 -3,73 ф.1 р.380 ДКР 14000,00 10000,00 -4000,00 0,71 -28,57 ф.1 р.440 НПвкк 0,149 0,094 -0,055 0,631 -36,87 (ЧП+%ДКР)/(ВК+ДКР) Проаналізувавши дану таблицю, спостерігається зменшення чистого прибутку на 4275,46 тис. грн. і одержаного кредиту на 4000 тис. грн., це призвело до негативних тенденцій, точніше прибутковість вкладеного капіталу зменшилася на 36,87 % порівняно з минулим періодом. Необхідно зазначити що з залучених коштів, які підприємство вклало в діяльність отримує в поточному періоді близько 10 копійок, а в попередньому періоді отримувало близько 15 копійок. Абсолютна зміна склала – 5,5 копійок. Відсоток під який підприємство залучаємо кошти 20 % тобто з кожної гривні залучених коштів нам необхідно повертати 20 копійок, на даному підприємстві прибутковість з гривні близько 10 копійок, тобто ми маємо 10 одиниць щоб покрити залучені 20. Отож, висновком буде невигідність взяття кредиту, але можливо в майбутньому показник зросте. Бажана ситуація коли НПвкк більша за % по залученим коштам. 3) Ефект фінансового важеля =0,094. В данному випадку отримаємо дані нижче за 0. -0,149=-0,011 ЕFL залежить від диференціала FL і плеча FL. -0,2=-0,06 -0,2=-0,12 14000,00/67000,00=0,21 10000,00/64500,00=0,16 Показник 0 1 абсол.в. Індекс Темп росту % EFL -0,011 -0,016 -0,006 1,550 55,007 НПвк-НПвкк Диф. FL -0,06 -0,12 -0,061 1,996 99,595 НПвк-%ДКР Плече FL 0,21 0,16 -0,05 0,74 -25,80 ДКР/ВК В підприємстві що аналізується показник EFL являється від’ємним що свідчить про неможливість залучення коштів, залучення коштів при такій ситуації буде призводити до негативного ефекту, а саме до зменшення норми прибутковості. У зв’язку з тим, що підприємство тратить засоби на погашення кредиту підприємству можливо за рахунок перекредитації, або зменшення затрат намагається покрити цю нестачу. Можна зробити висновок, що рівень фінансового важеля на протязі року майже не змінився. При цьому зменшився розмах варіації рентабельності власного капіталу, чистого прибутку ( на 0,006 грн.). Це говорить про зниження ступеня фінансового ризику. 4) Розрахунок ступеня фінансового важеля Залучення кредитів супроводжується підвищенням ступеню фінансового ризику, який пов’язаний з можливою нестачею коштів для виплати відсотків по кредитах, цей ступінь фінансового ризику характеризує показник ступінь фінансового важеля(DFL) /(23213,33-2800,00)= 0,89 /(16614,00-2000,00)= 0,89 Показник 0 1 абсол.в. Індекс Темп росту % Под 23213,33 16614,00 -6599,33 0,72 -28,43 ф.2 р.050 Фін.витр. 2800,00 2000,00 -800,00 0,71 -28,57 ф2 р. 140 DLF 0,89 0,89 0,00 1,00 0,02 Под/Под-ФВ Роблячи аналізну оцінку необхідно сказати, що DFL hU>

?

(

B

l

?

?

?

?

?

ae

o

oe

u

ue

fhrx1/4OOO

6

8

okd?K O?O?okd,M okdhN S j?U j?§ jI jAV Ff‹ ?? ?? ?? ?? ?? ?? j!? j?f [email protected] j”th j?O jr? F?H?P?^?l?z?†?”???uiaaaaai K$ K$ h¤ ?????? ? ?????????¤???????? ? КПОЗ показує, яка частина власного капіталу витрачена на придбання активів(ОЗ), що важко реалізуються. Нормальним вважається співвідношення (0,75 ( 1,0), оскільки вище співвідношення може означати, що в основні засоби вкладена частина обігового капіталу, а це може негативно вплинути на виробничу діяльність фірми. /67000,00=0,418 /64500,00=0,391 -2756,00 0,902 -9,844 ф.1 р.030 ВК 67000,00 64500,00 -2500,00 0,963 -3,731 ф.1 р.380 КПОЗ 0,418 0,391 -0,027 0,937 -6,350 ОЗ/ВК Коефіцієнт покриття основних засобів на даному підприємстві у звітному періоді змінився в сторону зменшення на 6,35 % і залишається на рівні, який нижчий нормативного рівня. З певної точки зору потрібно залучати інвестиційні проекти до підприємства залучати кошти, але необхідність власності самого підприємства також існує. А в даному підприємстві відбувається зниження, тобто вивільняються кошти можливо на покриття кредитів. Визначення рівня забезпеченості матеріальних оборотних засобів До матеріальних оборотних коштів відносяться виробничі запаси, незавершене виробництво, готова продукція, запаси. Даний показник дає можливість порівняння цього показника з ВОК і визначити, яке положення даного підприємства з фінансової точки зору. Показник 0 1 абсол.в. Індекс Темп росту % Вир.Зап. 28761,00 24992,00 -3769,00 0,87 -13,10 ф.1 р.100 Гот.Прод. 15000,00 13500,00 -1500,00 0,90 -10,00 ф.1 р.130 Товари 15000,00 14000,00 -1000,00 0,93 -6,67 ф.1 р.140 МОК 58761,00 52492,00 -6269,00 0,89 -10,67 ?(ВЗ,ГП,Т) Порівняємо прорахований показник з ВОК, ВОКоРОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 2.1. CVP-аналіз. Визначення запасу безпеки 2.1.1 Класична точка беззбитковості Точка беззбитковості (поріг рентабельності) – це виручка від реалізації, при якій підприємство вже не має збитків, та ще не має прибутку. Розрахунок точки беззбитковості можна провести за допомогою чотирьох методів: 1) визначення класичної точки беззбитковості; 123333,33-69214,45/123333,33)=0,44 ВМД1=(115500,00-67881,73)/115500,00=0,41 2.1.2 Мінімальна точка беззбитковості Визначення мінімальної точки беззбитковості; 2.1.3 Фінансова точка беззбитковості Визначення фінансової точки беззбитковості: 2.1.4 Фінансова точка беззбитковості з урахуванням оподаткування Визначення фінансової точки беззбитковості з урахуванням податку: +10320,00)/0,41=119421,81 Пр.опод. = Прибуток нормативний / 0,75 Дані для розрахунків беремо з форми 1 “ Баланс” та форми 2 “Звіт про фінансові результати”. Зробивши розрахунок за формулами, які наведенні вище отримуємо наступну таблицю: Показник 0 1 Абсол.в. Індекс Темп росту % ПВ 38915,15 38915,15 0,00 1,000 0,00 ЗВ 69214,45 67881,73 -1332,72 0,981 -1,93 В (ЧД) 123333,33 115500,00 -7833,33 0,936 -6,35 ф.2 р. 035 Вмд 0,44 0,41 -0,03 0,940 -6,04 (В-ЗВ)/В ТБкл 88685,04 94390,24 5705,20 1,064 6,43 ПВ/Вмд Аморт. 5599,20 5048,00 -551,20 0,902 -9,84 ф.2 р.260 ТБмін 75924,83 82146,11 6221,28 1,082 8,19 (ПВ-Аморт)/Вмд ВК 67000,00 64500,00 -2500,00 0,963 -3,73 ф.1 р.380 Прнорм 8040,00 7740,00 -300,00 0,963 -3,73 ВК*12%(деп.ст.) ТБфін 107007,66 113163,91 6156,25 1,058 5,75 (ПВ+Прнорм)/Вмд Пр. опод 10720,00 10320,00 -400,00 0,963 -3,73 Прнорм/0,75 ТБ ф.под. 113115,20 119421,81 6306,60 1,056 5,58 (ПВ+Пр.опод)/Вмд З наведених розрахунків можемо зробити висновок, що розмір точок беззбитковості, розрахованих за допомогою всіх 4 методів у звітному періоді змінюється і досить суттєво для окремих. Так, класична точка беззбитковості збільшилась на 6,43 %, мінімальна точка беззбитковості – на 8,19 %, фінансова точка беззбитковості збільшилася на – 5,75% та фінансова точка беззбитковості з урахуванням податку збільшилася на – 5,58 %. Найкраще дану тенденцію видно з наступного графіка. Для того, щоб оцінити, на скільки далеко підприємство знаходиться від точки беззбитковості, розраховується показник, який характеризує запас фінансової безпеки: Zкл = В - ТБкл (грн), Zкл (%) = Zкл/В* 100% {%), Zмін= В - ТБмін (грн), Zмін (%) = Zмін/В* 100% (%). Zфін = В - ТБфін (грн), Zфін (%) = Zфін/В* 100% (%), Zф.под. =В - ТБф.под. (грн), Zф.под. (%) = Zф.под./В* 100% (%), Zкл0=123333,33-88685,04=34648,30; Zкл0 (%)=34648,30/123333,33*100%= 28,09 Zкл1=115500,00-94390,24=21109,76; Zкл1(%)=21109,76/115500,00*100%=18,28 Zмін0=123333,33-75924,83=47408,50; Zмін0(%)=47408,50/123333,33*100%=38,44 Zмін1=115500,00-82146,11=33353,89; Zмін1 (%)=33353,89/115500,00*100%=28,88 Zфін0 =123333,33-107007,66=16325,67; Zфін0 (%)=16325,67/123333,33*100%=13,24 Zфін1=115500,00-113163,91=16325,67; Zфін1 (%)=16325,67/115500,00*100%=2,02 Zф.под.0= 123333,33- 113115,20=10218,13; Zф.под.0= 10218,13/123333,33*100%=8,28 Zф.под.1= 115500,00- 119421,81=3921,81; Zф.под.1=3921,81/ 115500,00*100%=-3,40 Розраховані показники наведені в наступній таблиці: Показник 0 1 абсол.в. Індекс Темп росту % Zкл,грн 34648,30 21109,76 -13538,53 0,609 -39,07 В - ТБкл Zкл,% 28,09 18,28 -9,82 0,651 -34,94 Zкл/В* 100% Zмін,грн 47408,50 33353,89 -14054,61 0,704 -29,65 В - ТБмін Zмін,% 38,44 28,88 -9,56 0,751 -24,87 Zмін/В* 100% Zфін,грн 16325,67 2336,09 -13989,59 0,143 -85,69 В - ТБфін Zфін,% 13,24 2,02 -11,21 0,153 -84,72 Zфін/В* 100% Zф.рпод.,грн 10218,13 -3921,81 -14139,94 -0,384 -138,38 В - ТБф.под Zф.рпод.,% 8,28 -3,40 -11,68 -0,410 -140,98 Zф.под./В* 100% Проаналізуємо дані з точки зору фінансового аналізу. Як було зазначено вище збільшується, що має негативне значення для підприємства, так як для досягнення порогу беззбитковості підприємству необхідно виробляти більше, одночасно з цим відбувається зменшення запасу безпеки на 39,07 %, що є досить значним та суттєвим показником. Підприємству необхідно звернути увагу на склад витрат, а саме звернути увагу на політику зменшення витрат.Це свідчить про можливість підпритємствавитримувати зниження обсягів виробництва на 18,28% і не отримувати при цьому збитки.. Характеризуючи ТБmin зростає на 8,19%, що свідчить про негативну тенденцію. Але ТБmin знаходиться в нормативних рамках тобто більша 15 %. Можливо підприємство протягом аналізованого періоду забезпечує перевищення грошових надходжень над витратами. Можливо дане підприємство за допомогою виручки покриває витрати, що свідчить про наявність мінімального запасу. Аналізуєме підприємство має достатній рівень платоспроможності, але при такій же ситуації в майбутньому ситуація зміниться. ТБфін збільшується на 5,75 %, а запас безпеки скорочується на 84,72 %, що є критичним для підприємства. Підприємство забезпечує одержання прибутку на певному рівні, але в попередньому періоді підприємство одержувало прибуток на рівні нормативної прибутковості капіталу в розмірі депозитної ставки 12% і складає 13,24%, але в звітному періоді даний показник складає 2,02, хоча прибуток і є але менше нормативного прибутку. ТБ ф.под. показує чи достатньо отримано прибутку для виплати податку.На початок періоду коштів вистачало, а на кінець періоду отримано критичну тенденцію. Підприємство має від’ємне значення показнику точки беззбитковості, тобто підприємство отримає збиток коли розрахується по податковим зобов’язанням з державою. Запас безпеки зменшився більше чим на 140 %. Існує необхідність звернення уваги управління підприємства на на показнико прибутку, збуту та виробництва на підприємстві. Графічно зобразити ситуацію можливо так: 2.2. Розрахунок ступеня операційного важеля Показник ступеня операційного важеля (OLR) використовується для прогнозування прибутку при плануванні обсягів виробництва і реалізації продукції, Ступінь операційного важеля показує, у скільки разів збільшиться прибуток при визначеному збільшенні виробництва. Розрахунок (OLR) здійснюється за формулою: (OLR) = Маржинальний дохід/ Прибуток від операційної діяльності. Маржинальний дохід (МД) дорівнює: МД = Виручка - Змінні витрати МД0=123333,33-69214,45=54118,88 МД1=115500,00-67881,73=47618,27 OLR0=54118,88/15203,73=3,56 OLR1=47618,27/8703,12=5,47 Для розрахунку даного показника були використані дані форми 1 “ Баланс” та форми 2 “Звіт про фінансові результати”. За результатами розрахунків було отримано наступну таблицю: Показник 0 1 абсол.в. Індекс Темп росту % В (ЧД) 123333,33 115500,00 -7833,33 0,936 -6,35 ф.2 р. 035 ЗВ 69214,45 67881,73 -1332,72 0,981 -1,93 МД 54118,88 47618,27 -6500,61 0,880 -12,01 В-ЗВ Пр 15203,73 8703,12 -6500,61 0,572 -42,76 ф.2 р. 100 OLR 3,56 5,47 1,91 1,537 53,71 МД/Пр Якщо даний показник більше 2, то підприємство робить ставку на використання ефекту операційного важеля, якщо менше 2, то підприємство використовує ефект у незначній мірі. У нашому випадку даний показник у звітному періоді зріс на 53,71 % і становить 5,47, тому можемо зробити висновок, що наше підприємство надає перевагу використанню ефекту операційного важеля. Зростання даного показника є результатом спаду всіх показників, які на нього впливають (В, ЗВ, МД, Пр). Зростання OLR свідчить про збільшення залежності прибутку від виручки. Чим більша питома вага постійних витрат у величині вкладеного доходу, тим сильніше діє операційний важіль. РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ЯКОСТІ УПРАВЛІННЯ Рух коштів відображається в звіті про рух грошових коштів у розрізі трьох видів діяльності: операційної, інвестиційної та фінансової. Операційна діяльність - це основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною та фінансовою. Прикладом руху грошових коштів внаслідок операційної діяльності є: надходження коштів від реалізації продукції (товарів, послуг); надходження коштів за надання права користування активами (оренда, ліцензії тощо); платежі постачальникам; виплати працівникам тощо. Інвестиційна діяльність - це сукупність операцій з придбання та продажу довгострокових (необоротних) активів, а також короткострокових (поточних) фінансових інвестицій, які не є еквівалентами грошових коштів. Приклади руху коштів внаслідок інвестиційної діяльності: платежі, пов'язані з придбанням основних засобів і нематеріальних активів; надходження коштів від продажу необоротних активів; надання позик іншим підприємствам; надходження коштів від фінансових інвестицій (дивіденди, відсотки). Фінансована діяльність - це сукупність операцій, які призводять до зміни величини та (або) складу власного та позикового капіталу. Прикладом руху коштів внаслідок фінансової діяльності є: випуск власного капіталу (акцій); отримання позик та їх погашення; викуп акцій власної емісії; виплата дивідендів. Проаналізуємо дані 3ї форми звітності, та отримаємо наступні результати. Вид діяльності Надходження Видатки Чистий рух коштів від операційної діяльності 2220   Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 1450,5   Чистий рух коштів від фінансової діяльності   -3890 Чистий рух коштів за звітний період -219,5  Загальна оцінка якості Нормальне підприємство Прослідковується наступна ситуація. В загальному відбувається зменшення готівки на підприємстві, а сума складає 219,5 тис. грн. Чистий рух коштів від операційної діяльності знаходиться в позитивному значенні і складає 2220 тисяч гривень, що свідчить про позитивну діяльність підприємства, про добру якість управління. Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності складає 1450,5 тис. грн., що свідчить про позитивні тенденції на підприємстві так як отримуються додаткові доходи від ІД, це вірогідно надходження які описані вище. Щодо чистого руху коштів від фінансової діяльності спостерігається негативна тенденція, існують видатки в розмірі 3 890 тис. грн., що перевищує надходження від ОД та ІД більше чим на 100 %. Тому існує необхідність звернути увагу політики підприємства на фінансову діяльність, так як можливо відбувається: випуск власного капіталу (акцій), отримання позик та їх погашення, викуп акцій власної емісії, виплата дивідендів. ВИСНОВКИ В розділі міститься загальна оцінка фінансового стану підприємства. Наводиться система показників, висновки та пропозиції за результатами їх аналізу. За допомогою коефіцієнтного аналізу ми розрахували наступні показники: рентабельність (прибутковість) власного капіталу, який за період року зменшився на 0,061. Це означає, що кожна наступна одиниця вкладених коштів приносить 8 копійки прибутку. Рентабельність продукції зменшується на 2,7 копійки, що свідчить про негативну тенденцію; Коефіцієнт оборотності активів зростає, тобто активи починають обертатися швидше що свідчить про позитивну тенденцію. Тобто 1,57 разів проходить виробництво та реалізація продукції за звітний період. Коефіцієнт заборгованості відобразив структуру капіталу і показав що у 1,37 разів всі активи перевищують власний капітал. Проаналізувавши рентабельність, спостерігається негативна тенденція, а саме зменшення рентабельності на 2,7 копійки. Витратоємність виробництва збільшується на 5,47 %, що є негативною тенденцією. Провівши факторний аналіз визначено що підприємство знаходиться в 7 зоні що свідчить про неефективність даного виробництва. Період оборотності запасів зменшується на 12% що свідчить про позитивну тенденцію тому, що зменшення терміну оборотності запасів призводить до прискорення руху коштів підприємства Протягом операційного циклу переходять в продукцію і повертаються в грошову форму в попередньому році 3,48 рази, в поточному 3,96, спостерігається зростання на 13,66%, що свідчить про позитивну тенденцію. Аналіз ефективного товарного кредиту показав, що підприємство раніше віддає заборгованості кредиторські, але дебіторські заборгованості повертають собі невчасно. Коефіцієнт заборгованості характеризує фінансову стійкість та незалежність підприємства. У нашому випадку він становить 1,373 пункти, така величина вказує на нормальну роботу підприємства. Оцінка фінансової незалежності підприємства тобто рівень прибутковості вкладеного капіталу показує на яким чином впливає залучений кредит на прибутковість вкладеного капіталу. Цей показник у нашому випадку за рік знизився на 36%, із чого можемо зробити висновок, що дане підприємство могло б підвищувати прибутковість вкладеного капіталу зменшуючи кредитування. Рівень фінансового важеля знизився із за зміни величин власного і позикового капіталу ( плече FL зменшилось на 0,05 пункти), це говорить про зниження ступеня фінансового ризику. Роблячи аналізну оцінку необхідно сказати, що DFL 0

3.

Ефективність використання активів:

3.1.

Оборотність активів, грн/грн

1,51

1,57

0,06

1,039

? max

2

3.2

Період оборотності запасів,дн.

103

91

-12

0,880

? min

180

3.3

Коеф. оборотність запасів,грн/грн

3,48

3,96

0,48

1,14

? max

3.4.

Термін наданого кредиту, дн.

16

18

2

1,10

? min

3.5.

Термін одержаного кредиту, дн.

12

4

-8

0,33

? min

3.6.

Результат політики товарного кредиту, дн.

-5

-14

-9

2,97

? max

>0

4.

Показник заборгованості (залежності)

1,466

1,373

0

0,937

? max

?2

5.

Прибутковість вкладеного капіталу, грн/грн

0,149

0,094

-0,055

0,63

? max

0

7.

Платоспроможність(ліквідність)

7.1.

К-т поточної ліквідності

4,0

4,4

0,4

1,10

? max

1-2

7.2.

К-т швидкої ліквідності

0,580

0,676

0,095

1,16

? max

0.75 – 1

7.3.

К-т абсолютної ліквідності

0,058

0,055

-0,003

0,96

? max

0.20 – 0.25

8.

К-т покриття основних засобів

0,418

0,391

-0,027

0,94

? min

0.75 – 1

9.

Власний оборотний капітал

51531,00

47932,00

-3599,00

0,930

>0

10.

Запас безпеки

10.1

Класичний,%

28,093

18,277

-9,82

0,75

? max

>10

10.2

Мінімальний, %

38,439

28,878

-9,56

0,65

? max

>15

10.3

Фінансовий, %

13,237

2,023

-11,21

0,15

? max

>5

10.4

Фінансовий з урахуванням оподаткування, %

8,285

-3,396

-11,68

-0,41

? max

>0

11.

Ступінь операційного важеля

3,560

5,471

1,91

1,54

? max

>2

12

Чистий рух коштів за звітний період

-219,5

? max

>0

12.1

Операційна діяльність

2220

? max

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ Ковалев В.В. Фінансовый аналіз: Навч. посіб. – М.,2006.- 294 с. Коробов М.Я. Фінансово – економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. – К.,2002.- 294 с. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів Навч. посіб. – К.,2003.- 278 с. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: навч. Посібник. – К.:Знання-прес,2000. – 207 с. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз:Навч.пос.-2-ге видання- К.:МАУП,2003.-146с. PAGE \* MERGEFORMAT 1 Іс І Ів 4 5 6 7 8 9 2 Графік факторного аналізу, точка знаходження 3

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020