.

Фінансова система і бюджет (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1211
Скачать документ

§ 2. Фінансова система і бюджет

Головною ланкою фінансової системи є бюд-

жетна система, яка організаційно залежить від форми

державного устрою і, як правило, складається з держав-

ного та місцевих бюджетів. Відношення між державним і

місцевими бюджетами будуються на основі єдності бюд-

жетної системи і фінансової політики держави.

Зміни в економіці, керівництві господарством дер-

жави і зміни у структурі й функціях державної влади та

управління стосуються і бюджетної системи, змінюють

співвідношення між різними ланками бюджетів, зміню-

ють їх обсяг і внутрішню структуру.

Структура бюджетної системи визначається Консти-

туцією. В ній та в Законі про бюджетні права закріплю-

ються права держави та місцевих органів влади і

управління на затвердження своїх бюджетів, на дифе-

ренціювання доходів і видатків між різними ланками

бюджетної системи, порядок їх складання, розгляду та

затвердження.

Нові економічні відносини, які запроваджуються в

Україні, потребують змін і в бюджетній системі. Щодо

вирішення цієї проблеми існують різні підходи:

зберегти бюджетну систему і бюджетний устрій до

виходу з економічної кризи, щоб мобілізувати викори-

стання фінансів у державі з метою подолання кризових

явищ за рахунок розвитку пріоритетних напрямів ви-

робництва, стабілізації національної валюти;

при збереженні централізованої бюджетної системи

надати право місцевим органам влади і управління

розпоряджатися коштами, що надходять від комунальної

власності підприємств через податки, регулюючи бюдже-

ти за рахунок загальнодержавних податків та доходів;

надати самостійність місцевим бюджетам, консоліду-

вавши у бюджеті України всі бюджети, що становлять

бюджетну систему.

Розглядаючи питання стосовно збереження бюджет-

ної системи та бюджетного устрою, треба зазначити, що

її

Розділ І. Бюджет — головна ланка фінансів…

в умовах переходу до ринкової економіки продовжують

зберігатися затратні функції держави, супроводжувані

спадом виробництва, інфляційними процесами і змен-

шенням доходів. Нестача коштів на фінансування со-

ціально-культурної сфери, будівництво, оборону та інші

заходи у державному бюджеті поповнюється за рахунок

кредитів Національного банку та шляхом централізова-

ного розподілу коштів між ланками бюджетної системи,

що, безперечно, є позитивним моментом. Негативним є

те, що централізований порядок складання, розгляду,

затвердження і виконання бюджетів, які входять до

бюджетної системи України, породжує в органах влади і

всіх ланках управління споживацьке ставлення до них і

не стимулює їх діяльність на вишукування додаткових

коштів у господарствах областей, міст і районів. Саме

місцеві органи влади й управління повинні розробляти

відповідні заходи щодо поліпшення економічного стану

своїх сіл, селищ, районів, міст і областей та вишукуван-

ня можливостей додаткового залучення коштів в їх

бюджети на підтримку діючих установ охорони здоров’я,

освіти, культури та фінансування інших заходів, перед-

бачених бюджетами. Адже якщо держава мобілізує

кошти для фінансування пріоритетних напрямів еко-

номічного розвитку, вона не може достатньо забезпечу-

вати позики, субвенції і субсидії місцевим бюджетам, і

останні змушені будуть скорочувати видатки саме за ра-

хунок мережі установ культури, освіти, охорони здо-

ров’я, що дуже небезпечно.

Реформування спонукає органи місцевої влади і

управління до розробки невідкладних заходів щодо по-

шуку засобів для фінансування інфраструктури. З Дер-

жавного бюджету місцевим органам влади та їх бюдже-

там виділяється мінімум допомоги.

Прийняття консолідованого бюджету, до складу

якого входять усі види бюджетів бюджетної системи,

пов’язане зі значним навантаженням на місцеві органи

влади і управління, вимагає від них повної відповідаль-

12

Глава І. Фінанси держави

носгі за виконання бюджету. Позитивним у кон-

солідуючій схемі бюджету є те, що бюджетна система

спирається на економічно і юридичне врегульовану су-

купність Державного бюджету України, республікансько-

го бюджету Автономної Республіки Крим, обласних,

міських, районних, селищних та сільських бюджетів.

При цьому передбачається повна самостійність місцевих

бюджетів і всіх їхніх ланок, зумовлена наявністю влас-

них та закріплених доходних джерел і правом визначен-

ня напрямів їх використання. Негативним моментом є

те, що в умовах постійного скорочення виробництва і

доходів повна самостійність місцевих рад при форму-

ванні бюджетів ще більше поглиблює кризові явища в

економіці регіонів.

Як бачимо, бюджет є формою планомірного накопи-

чення і використання коштів для забезпечення функцій,

здійснюваних органами державної влади, регіонального

та місцевого самоврядування. Планомірне накопичення

коштів відбувається у галузях виробництва, а тому

підприємства усіх форм власності є ведучою ланкою у

створенні фінансів держави, оскільки фінанси

підприємств опосередковують грошові відносини, що

виникають при створенні і використанні грошових до-

ходів для формування основних і обігових фондів,

розрахунків з державою через систему податків та обслу-

говування кругообігу коштів підприємств і зміну форм

вартості у процесі цього кругообігу. Якщо фінанси

підприємств обслуговують процес виробництва суспіль-

ного продукту, його розподіл всередині підприємств і

нагромадження капіталу для розширеного відтворення

та розрахунків з державою через податкову систему, то

загальнодержавні фінанси використовуються для

розподілу і перерозподілу з метою задоволення потреб

загальнодержавного споживання через державний та

місцеві бюджети й численні централізовані позабюд-

жетні фонди: соціального страхування, пенсійний фонд

тощо.

13

Розділ І. Бюджет — головна ланка фінансів…

Таким чином, фінансову систему України утворюють:

1) фінанси підприємств усіх форм власності, відраху-

вання до бюджету та різних фондів;

2) державний і місцевий бюджети, або консолідова-

ний бюджет;

3) централізовані державні та інші фонди;

4) фондовий ринок.

В умовах переходу до ринкової економіки активно

вживається у фінансову систему фінансовий ринок.

З утворенням незалежної України жодного року до

складу державного бюджету не входив державний фонд

соціального страхування, що використовується для ви-

плати допомоги при тимчасовій непрацездатності, для

оплати путівок до санаторію, допомоги дітям та ін.

Відповідно до чинного законодавства на Пенсійний

фонд України, як централізований державний фонд, по-

кладається завдання забезпечення фінансування витрат

на виплату пенсій громадянам, яким виповнилась не-

обхідна для призначення пенсій кількість років, на ви-

плату допомоги на дітей, соціальну підтримку пенсіо-

нерів та інші заходи.

Особливої уваги заслуговує фондовий ринок, який

цілеспрямовано розвивається і з плином часу стане важ-

ливим елементом фінансової системи.

Контролювати процеси становлення ринку цінних

паперів та фондової біржі має Державна комісія з

цінних паперів та фондового ринку, яка видає ліцензії

на продаж цінних паперів, реєструє нові випуски в

обіг цінних паперів, виконує нагляд за роботою фондо-

вої біржі та рийку цінних паперів — як біржового, так і

позабірхового.

Розширення мережі об’єктів приватизації дає мо-

гутній поштовх розвиткові ринку цінних паперів. Сьо-

годні в Україні мало інвесторів. Чітко проглядається не-

достатня кількість зарубіжних інвестицій. Однак інтерес

західних інвесторів до України зросте, якщо вони змо-

жуть своїм капіталом брати участь у приватизації. Ши-

14

Глава І. Фінанси держави

рокого розвитку набув ринок банківського та міжбан-

ківського кредиту, активізувалась діяльність валютної біржі.

Реформування фінансової системи України потребує

і структурної перебудови системи управління Міні-

стерства фінансів. Ї така перебудова здійснюється, ство-

рена нова структурна одиниця — Державне Казначей-

ство.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020