.

Джерела і порядок фінансування капітальних вкладень (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2265
Скачать документ

Реферат на тему:

Джерела і порядок фінансування капітальних вкладень

За ринкових відносин важливе значення має вибір оптимальної структури
джерел фінансування капітальних вкладень. Фінансування капітальних
вкладень здійснюється за рахунок власних і залучених коштів (рис. 8.4).

Структура джерел фінансування капітальних вкладень підприємства залежить
від багатьох факторів, зокрема: від оподаткування доходів підприємства;
темпів зростання реалізації товарної продукції та їхньої стабільності;
структури активів підприємства; стану ринку капіталу; відсоткової
політики комерційних банків; рівня управління фінансовими ресурсами
підприємства; суті стратегічних цільових фінансових рішень підприємства
тощо.

Найприйнятнішим для підприємства є комплексний підхід до вибору джерел
фінансування капітальних вкладень. Тоді основною передумовою визначення
оптимальної структури таких джерел може бути детальний аналіз:

по-перше, можливого обсягу внутрішніх джерел фінансування капітальних
вкладень;

по-друге, можливого обсягу залучення додаткових коштів, пов’язаного із
подорожчанням капітальних витрат.

Не слід забувати, що порушення оптимального співвідношення між власними
і залученими джерелами фінансування капітальних вкладень може призвести
до погіршання фінансового стану підприємства.

Фінансовий менеджер повинен визначити граничний розмір капітальних
витрат виходячи з розміру та питомої ваги кожного джерела фінансування,
які можна залучити для здійснення капітальних вкладень.

Відповідно до чинного законодавства джерелами фінансування капітальних
вкладень можуть бути:

1) власні фінансові ресурси;

2) позичені фінансові ресурси;

3) кошти, отримані від продажу цінних паперів, внески членів трудових
колективів;

4) кошти державного бюджету та місцевих бюджетів;

5) кошти іноземних інвесторів.

Власні фінансові ресурси включають внески засновників підприємства,
амортизаційні відрахування; прибуток, який використовується у вигляді
засобів, резервів у процесі господарської діяльності.

Грошова частина внесків власників підприємства передовсім спрямовується
на придбання основних засобів.

Сума амортизаційних відрахувань, що спрямовується на капітальні
вкладення, залежить від балансової вартості основних засобів, норм
амортизаційних відрахувань, структури основних виробничих засобів.

Сума прибутку, що використовується на капітальні вкладення, залежить від
розміру прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства.

Коли капітальне будівництво здійснюється господарським способом, у
підприємства утворюються специфічні джерела фінансування, які
мобілізуються в процесі будівництва. До них належать: мобілізація
внутрішніх ресурсів у будівництві, планові нагромадження від виконання
будівельно-монтажних робіт господарським способом та економія від
зниження їх собівартості.

Мобілізація внутрішніх ресурсів у будівництві є джерелом фінансування
капітальних вкладень тоді, коли в процесі будівництва скорочується
потреба в оборотних коштах на плановий період. Оборотні кошти необхідні
будовам для створення запасів устаткування, придбання матеріалів, для
витрат майбутніх періодів та формування незавершеного виробництва. Крім
того, необхідно враховувати, що протягом планового періоду може статися
приріст (зниження) стійкої кредиторської заборгованості. До її складу
включають: заборгованість підрядним організаціям та постачальникам,
строк сплати якої не настав; нормальну перехідну заборгованість
робітникам та службовцям із заробітної плати; резерв для наступних
платежів. Приріст такої заборгованості означає зменшення потреби в
коштах для фінансування капітальних вкладень, а скорочення кредиторської
заборгованості призводить до збільшення такої потреби.

Сума мобілізації (іммобілізації) внутрішніх ресурсів (М) визначається за
формулою:

,

де О — очікувана наявність оборотних активів у капітальному будівництві
на початок планового періоду;

П — планова потреба будови в оборотних коштах на кінець планового
періоду;

К1 — наявність кредиторської заборгованості на початок планового
періоду;

К2 — перехідна кредиторська заборгованість на кінець планового періоду.

Якщо результат буде зі знаком «+», — це свідчить про мобілізацію
внутрішніх ресурсів. Знак «–» — це іммобілізація оборотних коштів. У
такому разі необхідне залучення додаткових оборотних коштів. Причиною
цього може бути збільшення обсягу будівельно-монтажних робіт або
накопичення запасів.

Наведемо приклад розрахунку (вихідні дані — за табл. 8.6).

Приклад 3.

Таблиця 8.6

Вихідні дані для визначення мобілізації (іммобілізації) внутрішніх
ресурсів (дані умовні)

Показник, тис. грн. В а р і а н т и

І ІІ ІІІ

1. Очікувана наявність оборотних активів у капітальному будівництві на
початок планового періоду (О) 90 210 150

2. Очікувана кредиторська заборгованість на початок планового періоду
(К1) 41 87 62

3. Планова потреба в оборотних коштах будови на кінець планового періоду
(П) 75 196 160

4. Перехідна кредиторська заборгованість на кінець планового періоду
(К2) 56 76 54

З таблиці бачимо, що найсприятливішим варіантом визначення мобілізації
внутрішніх ресурсів у будівництві є перший. За вищенаведеною формулою
визначаємо мобілізацію внутрішніх ресурсів у будівництві, яке
здійснюється господарським способом:

М = (90 – 75) – (41 – 56) = 15 + 15 = +30 тис. грн.

Менш сприятливим для визначення мобілізації внутрішніх ресурсів є другий
варіант. Хоч потреба будови в оборотних коштах на кінець планового
періоду зменшується, що дає змогу вивільнити частину коштів за рахунок
мобілізації внутрішніх ресурсів, але водночас зменшення перехідної
кредиторської заборгованості на кінець планового періоду порівняно з
очікуваною кредиторською заборгованістю на початок планового періоду
потребує додаткових коштів для погашення кредиторської заборгованості в
плановому періоді.

М = (210 –196) – (87 – 76) = +3 тис. грн.

Третій варіант свідчить, що у будови в плановому періоді збільшується
потреба в оборотних активах і водночас передбачається зменшення
кредиторської заборгованості, що призводить в цілому до іммобілізації
внутрішніх ресурсів будови, тобто до потреби в додаткових фінансових
ресурсах:

М = (150 – 160) – (62 – 54) = –10 – 8 = –18 тис. грн.

Планові нагромадження включають у кошториси будівництва за визначеними
нормами (відповідно до собівартості будівельно-монтажних робіт) і
враховують у джерелах фінансування капітальних вкладень, які виконуються
господарським способом. Планові нагромадження у вигляді прибутку
включаються в кошторис будівництва в розмірі 30% собівартості
будівельно-монтажних робіт або 28,3% кошторисної вартості. Економія від
зниження вартості будівельно-монтажних робіт досягається в результаті
здійснення заходів для зниження планової собівартості будівництва.

Позичені та залучені кошти використовуються підприємством за браком
власних фінансових ресурсів на капітальні вкладення.

До позичених та залучених коштів належать: довгострокові банківські
кредити; позики інших підприємств; кошти від випуску векселів та інших
боргових зобов’язань; кошти від емісії та реалізації цінних паперів, які
належать підприємству; фінансування з благодійних засобів; іноземні
інвестиції.

За рахунок державного бюджету фінансуються централізовані капітальні
вкладення. Бюджетні кошти надаються підприємствам лише в тому разі, коли
об’єкти включено до цільової комплексної програми, затвердженої
Кабінетом Міністрів України.

Порядок фінансування капітальних вкладень залежить від способу
проведення капітальних робіт.

За підрядного способу будівництво об’єктів здійснюється відповідними
підрядними організаціями.

Підрядна організація добирає потрібне устаткування, замовляє його,
монтує, виконує будівельні роботи і здає об’єкт. Замовник надає проектну
документацію, купує і доставляє на будову устаткування, конструкції та
деталі.

Відповідальність за об’єкт будівництва покладається на генерального
підрядчика, який виконує основні будівельні роботи, а для проведення
спеціальних робіт (електромонтажні, санітарно-технічні) залучає за
окремим договором спеціалізовані підрядні організації.

Підприємство-замовник і підрядчик укладають договір на будівництво із
зазначенням: форми розрахунків; договірної вартості будівництва;
об’єктів будівництва із вказівкою на наявність проекту й кошторису для
кожного об’єкта; джерел фінансування будівництва; обсягів незавершеного
будівництва, які є на день укладання договору; інвентарної вартості
об’єкта; переліку підрядчиків і підрядних робіт та інших необхідних
даних.

Фінансування будівництва й розрахунки згідно з договором можуть мати
форму авансових платежів за виконані елементи робіт або здійснюватися
після завершення робіт на об’єкті будівництва.

Договірна вартість будівництва розраховується на підставі вартості, яка
визначається згідно з проектом, тобто на підставі фіксованої ціни та
договірних умов її зміни із зазначенням потрібних коефіцієнтів, індексів
та інших критеріїв.

Господарський спосіб будівництва застосовується за будівництва невеликих
об’єктів, реконструкції та розширення діючих підприємств. Господарський
спосіб відрізняється від підрядного тим, що підприємство самостійно,
власними силами здійснює будівельно-монтажні роботи, тобто об’єднує
функції і замовника, і підрядчика. У цьому разі розрахунки здійснюються
за фактично виконані роботи, включаючи витрати на утримання підрозділів,
зайнятих організацією будівництва. Після завершення будівництва
підприємство визначає інвентарну вартість кожного введеного в
експлуатацію елемента в складі об’єкта будівництва.

Література

Бородина О. И. Финансы предприятий. — М.: ЮНИТИ, 1995.

Белолипецкий В. Г. Финансы фирмы. — М., 1998.

Бланк И. А. Стратегия и тактика управления финансами. — К., 1996.

Бланк И. А. Основы финансового менеджмента. — К.: Ника–Центр, Эльга,
1999.

Бланк И. А. Управление прибылью. — К.: Ника–Центр, Эльга, 1999.

Брігхем Е. Ф. Основи фінансового менеджменту. — К., 1997.

Беркар Коласс. Управление финансовой деятельностью предприятия. — М.:
Финансы, 1997.

Василик О. Д. Державні фінанси України: Навч. посібник. — К.: Вища шк.,
1997.

Джеймс Ван Хорн. Основы управления финансами. — М.: Финансы и
статистика, 1996.

Ефимова О. В. Финансовый анализ. — М., 1996.

Ковалева А. М. Финансы в управлении предприятием. — М.: Финансы и
статистика, 1995.

Використання внутрішніх ресурсів

у будівництві

Кошти від здавання власного майна під-приємства в оренду, заставу

Іноземні інвестиції

Джерела фінансування капітальних вкладень

Кошти від продажу власного майна

Амортизаційні відрахування

Резервні фонди

Фонди нагромадження за рахунок прибутку

Кошти засновників підприємства

Власні фінансові ресурси

Кошти від емісії та реалізації цінних паперів

Залучені та позичені фінансові ресурси

Довгострокові кредити комерційних банків

Кошти благодійних фондів

Кошти державних позабюджетних фондів

Кошти державного бюджету та місцевих бюджетів

Централізовані фінансові ресурси

Рис. 8.4. Склад джерел фінансування капітальних вкладень на підприємстві

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020