.

Доходи державного бюджету України їх склад і структура (курсова робота)

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
12 19835
Скачать документ

КУРСОВА РОБОТА

на тему:

Доходи державного бюджету України їх склад і структура

Зміст

TOC \o “1-3” \h \z \u HYPERLINK \l “_Toc31444155” Вступ PAGEREF
_Toc31444155 \h 3

HYPERLINK \l “_Toc31444156” 1. Поняття, сутність та значення
державного бюджету України PAGEREF _Toc31444156 \h 4

HYPERLINK \l “_Toc31444157” 2. Доходи державного бюджету України, їх
склад і структура PAGEREF _Toc31444157 \h 6

HYPERLINK \l “_Toc31444158” 3. Характеристика доходної частини
державного бюджету України,      запланованої на 2003 рік PAGEREF
_Toc31444158 \h 10

HYPERLINK \l “_Toc31444159” Висновки PAGEREF _Toc31444159 \h 17

HYPERLINK \l “_Toc31444160” Література PAGEREF _Toc31444160 \h 19

HYPERLINK \l “_Toc31444161” Додаток 1. Доходи Державного бюджету
України на 2003 рік PAGEREF _Toc31444161 \h 20

Вступ

Тема даної роботи – „Доходи державного бюджету України їх склад і
структура”.

Мета написання даної роботи полягає в дослідженні питань, пов’язаних зі
складом та структурою доходів державного бюджету України. Також метою
написання роботи є поглиблення теоретичних і практичних знань в галузі
фінансів, вироблення умінь застосовувати їх при вирішенні конкретних
практичних завдань, сприяння розвитку пошуку сучасних наукових досягнень
і уміння їх самостійно застосовувати при вирішенні прикладних проблем.

Основними завданнями роботи є: вивчення та узагальнення
теоретико-методологічних засад з питань сучасного стану формування
доходної частини бюджету в Україні; проведення всебічної діагностики
ситуації із застосуванням сучасного інструментарію; розробка та оцінка
альтернативних підходів до вирішення визначеної проблеми;

Актуальність обраної теми полягає в тому, що для країн з перехідною
економікою регулювання державних доходів надзвичайно актуально, тому що
в умовах економічної кризи спостерігається особливо гостре протиріччя
між обмеженістю ресурсів для реалізації соціальних програм на тлі
зниження життєвого рівня населення і зростання вимог до кінцевого попиту
як одного з головних двигунів економічного росту. Глобальні
соціально-економічні перетворення, що стосуються всіх сторін
життєдіяльності суспільства, викликають необхідність зваженої й
обґрунтованої політики державних доходів.

В роботі розкриваються наступні питання: поняття, сутність та значення
державного бюджету України; доходи державного бюджету України, їх склад
і структура; характеристика доходної частини державного бюджету України,
запланованої на 2003 рік тощо.

1. Поняття, сутність та значення державного бюджету України

Бюджет є основним фінансовим планом утворення, розподілу та використання
централізованого грошового фонду відповідної території, який
затверджується відповідними представницькими органами державної або
місцевої влади.

Затверджений у встановленому законом порядку бюджет виступає як основний
державний фінансово-плановий акт або основний фінансово-плановий акт
місцевого рівня.

Бюджет не просто централізований фонд грошових коштів.

Такий фонд у цілісному виді ніколи не існує, так як по мірі

надходження доходів вони обертаються на покриття передбачених

витрат. Це передбачене обчислення очікуваних доходів і видатків

держави, підприємств, установ, організацій і громадян, іншими

словами бюджет – це основний план утворення та використання фонду
грошових коштів.

Бюджет складається з двох взаємопов’язаних частин: доходної,
яка містить в собі перелік коштів, що надходять до неї, та видаткової,
що об’єднує всі види видатків.

Доходна частина покликана забезпечити передбачені кошторисом видатки.

Видаткова частина відображає напрямки використання акумульованих у
бюджеті коштів. При невідповідності доходної частини бюджету
видатковій, в сторону її зростання, виникає дефіцит бюджету. Бюджетний
дефіцит – це перевищення державних видатків над доходами.

Державний бюджет є центральною ланкою фінансової

системи. Суть бюджету полягає в тому, що він виступає

найважливішим засобом розподілу і перерозподілу грошових

коштів між виробничою і не виробничою сферами.

В бюджетних відносинах знаходить своє відображення розподільча і
контрольна функції фінансів.

Відносини, що виникають в процесі бюджетної діяльності, регулюються
нормами Конституційного права, бюджетним постійно діючим і періодичним
законодавством і спеціальними нормативними актами, які стосуються
бюджетної діяльності.

В державі існує ряд спеціальних законів і нормативних актів, які
регулюють бюджетні відносини в Україні. Так, основи організації
бюджетної системи України на базі її суверенітету і економічної
самостійності установлює Бюджетний Кодекс України. Цим Кодексом
визначаються засади бюджетної системи України, її структура, принципи,
правові засади функціонування, основи бюджетного процесу і міжбюджетних
відносин та відповідальність за порушення бюджетного законодавства.

Щороку Верховна Рада приймає Закон про державний бюджет, яким
визначається загальний обсяг бюджету на рік, розміри асигнувань за
напрямками діяльності держави, розміри відрахувань місцеві бюджети від
загальнодержавних доходів і податків і т. і. До цих актів належить і
щорічні рішення місцевих Рад народних депутатів. Важливу роль у
регулюванні бюджетних відносин відіграють нормативні акти, якими
встановлюються повноваження органів державної законодавчої влади і
державної виконавчої влади.

Значне місце серед нормативних актів, які регулюють бюджетні відносини,
займають акти, що видаються Міністерством фінансів і Національним банком
України.

2. Доходи державного бюджету України, їх склад і структура

З метою досягнення цілісності бюджетних категорій доходів і видатків та
для забезпечення взаємозв’язку між функціональними призначеннями і
економічним характером видатків бюджету Міністр фінансів України
затверджує бюджетну класифікацію, а також зміни до неї та інформує про
це в обов’язковому порядку Верховну Раду України.

Бюджетна класифікація має такі складові частини:

1) класифікація доходів бюджету;

2) класифікація видатків (у тому числі кредитування за вирахуванням
погашення) бюджету;

3) класифікація фінансування бюджету;

4) класифікація боргу.

Відповідно до статті 9 Бюджетного Кодексу України доходи бюджету
класифікуються за такими розділами:

1) податкові надходження;

2) неподаткові надходження;

3) доходи від операцій з капіталом;

4) трансферти.

Податковими надходженнями визнаються передбачені податковими законами
України загальнодержавні і місцеві податки, збори та інші обов’язкові
платежі.

Неподатковими надходженнями визнаються:

1) доходи від власності та підприємницької діяльності;

2) адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та
побічного продажу;

3) надходження від штрафів та фінансових санкцій;

4) інші неподаткові надходження.

Трансферти – це кошти, одержані від інших органів державної влади,
органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого
самоврядування, інших держав або міжнародних організацій на безоплатній
та безповоротній основі.

Бюджет може складатися із загального та спеціального фондів.

Загальний фонд бюджету включає:

1) всі доходи бюджету, крім тих, що призначені для зарахування до
спеціального фонду;

2) всі видатки бюджету за рахунок надходжень до загального фонду
бюджету;

3) фінансування загального фонду бюджету.

Спеціальний фонд бюджету включає:

1) бюджетні призначення на видатки за рахунок конкретно визначених
джерел надходжень;

2) гранти або дарунки (у вартісному обрахунку), одержані розпорядниками
бюджетних коштів на конкретну мету;

3) різницю між доходами і видатками спеціального фонду бюджету.

Розподіл бюджету на загальний та спеціальний фонди визначається законом
про Державний бюджет України. Джерела формування спеціального фонду
визначаються виключно законами України.

Підставою для рішення відповідної ради про створення спеціального фонду
у складі місцевого бюджету може бути виключно закон про Державний бюджет
України.

Передача коштів між загальним та спеціальним фондами бюджету
дозволяється тільки в межах бюджетних призначень шляхом внесення змін до
закону про Державний бюджет України чи рішення відповідної ради.

Платежі за рахунок спеціального фонду здійснюються в межах коштів, що
надійшли до цього фонду на відповідну мету.

Створення позабюджетних фондів органами державної влади, органами влади
Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та іншими
бюджетними установами не допускається.

Відповідно до статті 29 Бюджетного Кодексу України

Доходи Державного бюджету України включають:

1) доходи (за винятком тих, що закріплені за місцевими бюджетами), що
отримуються відповідно до законодавства про податки, збори і обов’язкові
платежі та Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів”,
а також від плати за послуги, що надаються бюджетними установами, які
утримуються за рахунок Державного бюджету України, та інших визначених
законодавством джерел, включаючи кошти від продажу активів, що належать
державі або підприємствам, установам та організаціям, а також проценти і
дивіденди, нараховані на частку майна, що належить державі в майні
господарських товариств;

2) гранти і дарунки у вартісному обрахунку;

3) міжбюджетні трансферти з місцевих бюджетів.

Державна політика доходів полягає в перерозподілі доходів через
держбюджет шляхом диференційованого оподатковування різних груп
одержувачів доходу і соціальних виплат населенню. При цьому значна
частка національного доходу переходить від шарів населення з високими
доходами до шарів з низькими доходами.

Держава, організовуючи через бюджет перерозподіл доходів, вирішує
проблему підвищення доходів незаможних шарів населення, створює умови
для нормального відтворення робочої сили, сприяє ослабленню соціальної
напруженості і т.д. Ступінь впливу держави на процес перерозподілу
доходів можна вимірити обсягом і динамікою витрат на соціальні цілі за
рахунок центрального і місцевого бюджетів, а також розміром
оподатковування доходів.

Можливості держави в перерозподілі доходів багато в чому обмежуються
бюджетними надходженнями. Нарощування частки соціальних витрат понад
податкові надходження веде до перетворення їх у могутній фактор росту
бюджетного дефіциту й інфляції. Збільшення соціальних витрат держбюджету
навіть у межах отриманих доходів веде до надмірного росту податків,
здатному підірвати ринкові стимули.

Доходи бюджету утворюються за рахунок надходжень від сплати фізичними і
юридичними особами податків, зборів та інших обов’язкових платежів,
надходжень з інших джерел, встановлених законодавством України.

Основним джерелом доходів бюджету є податкові доходи, а в податкових
доходах – податок на добавлену вартість, податок на прибуток, акцизний
збір, податки з населення тощо. Статистичні дані про заплановані доходи
Бюджету України в 2003 році наведені в Додатку 1.

3. Характеристика доходної частини державного бюджету України,
запланованої на 2003 рік

Відповідно ст.1 до Закону України „Про Державний бюджет України на 2003
рік” установлено доходи Державного бюджету України на 2003 рік у сумі –
50.020.875,9 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду
Державного бюджету України – у сумі 39.511.422 тис. гривень та доходи
спеціального фонду Державного бюджету України – у сумі 10.509.453,9 тис.
гривень, згідно з додатком N 1 до цього Закону. (див. Додаток. 1)

Законом затверджено видатки Державного бюджету України на 2003 рік у
сумі 52.055.801,1 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду
Державного бюджету України – у сумі 40.421.422 тис. гривень та видатки
спеціального фонду Державного бюджету України – у сумі 11.634.379,1 тис.
гривень.

До доходів загального фонду Державного бюджету України на 2003 рік
належать:

1) податок на прибуток підприємств (крім податку на прибуток
підприємств комунальної власності);

2) збір за спеціальне використання водних ресурсів загальнодержавного
значення та збір за користування водами для потреб гідроенергетики і
водного транспорту;

3) збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного
значення;

4) платежі за користування надрами загальнодержавного значення;

5) акцизний збір з вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з
вироблених в Україні товарів, що сплачується платниками за
місцезнаходженням в Автономній Республіці Крим, 70 відсотків акцизного
збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів);

6) акцизний збір з ввезених на територію України товарів (крім 70
відсотків акцизного збору з ввезених на територію України нафтопродуктів
і транспортних засобів);

7) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності (крім плати
за ліцензії, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим,
виконавчими органами місцевих рад та місцевими органами виконавчої
влади, та плати за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними
напоями та тютюновими виробами);

8) кошти, отримані за вчинення консульських дій на території України,
та 90 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами
України, в установленому Кабінетом Міністрів України порядку;

9) ввізне мито (крім 70 відсотків ввізного мита з нафтопродуктів і
транспортних засобів та шин до них);

10) рентна плата за нафту та природний газ, що видобуваються в Україні;

11) надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних
бюджетних коштів, які обліковуються на рахунках Державного казначейства
України;

12) державне мито в частині, що відповідно до закону зараховується до
державного бюджету;

13) надходження від санкцій (штрафів, пені тощо), що застосовуються за
рішеннями уповноважених посадових осіб Антимонопольного комітету
України, інших органів виконавчої влади (крім адміністративних штрафів,
що накладаються виконавчими органами відповідних рад та утвореними ними
в установленому порядку адміністративними комісіями), а також за
рішеннями судів, прийнятими за зверненнями Державної автомобільної
інспекції України;

14) кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду,
скарбів, майна, одержаного державою в порядку спадкоємства чи дарування,
безхазяйного майна, валютних цінностей, що пересилаються в міжнародних
поштових відправленнях із порушенням норм актів Всесвітнього поштового
союзу, невручених міжнародних та внутрішніх поштових відправлень, майна
з обмеженим терміном зберігання, майна, вилученого для забезпечення
сплати штрафів або з метою відшкодування належних державному бюджету
платежів, із наступним відшкодуванням із державного бюджету витрат,
пов’язаних із зберіганням, транспортуванням, експертною оцінкою,
сертифікацією, розпорядженням зазначеним майном за рахунок надходження
зазначених коштів, знахідок, а також валютні цінності і грошові кошти,
власники яких невідомі;

15) дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських
товариств, які є у державній власності;

16) 80 відсотків коштів, отриманих бюджетними установами та
організаціями за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину,
метали платинової групи, дорогоцінне каміння, та 50 відсотків коштів,
отриманих бюджетними установами та організаціями за здане у вигляді
брухту і відходів срібло;

17) 20 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду
фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь
України у міжнародних авіаційних організаціях;

18) 10 відсотків портового (адміністративного) збору;

19) відрахування від сум перевищення розрахункової величини фонду
оплати праці на підприємствах-монополістах;

20) надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей
мобілізаційного резерву в обсягах, визначених у додатку N 1 до цього
Закону;

21) до розмежування земель державної та комунальної власності – 10
відсотків надходжень від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній
власності;

22) рентна плата за транзитне транспортування природного газу;

23) рентна плата за транспортування нафти;

24) рентна плата за транзитне транспортування аміаку;

25) виконавчий збір, стягнутий державною виконавчою службою;

26) надходження від Національної акціонерної компанії “Нафтогаз
України” в рахунок погашення заборгованості поточного року перед
Міністерством оборони України за Угодою між Кабінетом Міністрів України
та Урядом Російської Федерації про передачу з України до Російської
Федерації важких бомбардувальників ТУ-160 та ТУ-95 МС, крилатих ракет
повітряного базування великої дальності та обладнання;

27) 50 відсотків плати за оренду майна (крім військового майна і майна
Національної академії наук України), що належить бюджетним установам,
які утримуються за рахунок коштів державного бюджету;

28) кошти, що надійдуть від рекламодавців алкогольних напоїв і
тютюнових виробів;

29) надходження від зборів за підготовку до державної реєстрації
авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, та
коштів, одержаних від продажу контрольних марок;

30) інші доходи, що підлягають зарахуванню до Державного бюджету
України згідно із статтею 29 Бюджетного кодексу України.

Джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на
2003 рік у частині доходів є:

1) збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного
бюджету;

2) 70 відсотків акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і
транспортних засобів;

3) 70 відсотків акцизного збору з ввезених на територію України
нафтопродуктів і транспортних засобів;

4) 10 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами
України;

5) 70 відсотків ввізного мита з нафтопродуктів і транспортних засобів та
шин до них;

6) надходження коштів від збору на розвиток виноградарства, садівництва
і хмелярства;

r

®B

U

0

2

4

f

h

j

l

n

p

r

t

v

¬

®

°

?

 c¤??¬®°?eeiith

4

6

8

@

B

D

F

|

~

~

?

?

?

I

I

?

O

Oe

O

U

Ue

TH

у) державних підприємств, що вилучається до бюджету;

8) платежі, пов’язані з перебуванням Чорноморського флоту Російської
Федерації на території України, відповідно до укладеної 28 травня 1997
року Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про взаємні
розрахунки, пов’язані з поділом Чорноморського флоту та перебуванням
Чорноморського флоту Російської Федерації на території України;

9) надходження від погашення простроченої заборгованості Національної
акціонерної компанії “Нафтогаз України” за Угодою між Кабінетом
Міністрів України та Урядом Російської Федерації про передачу з України
до Російської Федерації важких бомбардувальників ТУ-160 та ТУ-95 МС,
крилатих ракет повітряного базування великої дальності та обладнання,
яка утворилася станом на 1 січня 2003 року перед Міністерством оборони
України;

10) надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння,
військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України та
інших утворених відповідно до законів України військових формувань;

11) збори на обов’язкове пенсійне страхування, що відповідно до закону
сплачуються при здійсненні операцій з купівлі-продажу валют, торгівлі
ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного
каміння та при відчуженні легкових автомобілів, з виробництва та імпорту
тютюнових виробів, з операцій купівлі-продажу нерухомого майна, з
надання послуг стільникового рухомого зв’язку (додаткові збори на
виплату пенсій) у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

12) 80 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду
фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь
України у міжнародних авіаційних організаціях;

13) 90 відсотків портового (адміністративного) збору;

14) надходження до страхового фонду безпеки авіації;

15) відсотки за користування пільговим довгостроковим державним
кредитом, наданим молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на
будівництво (реконструкцію) та придбання житла;

16) власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок
коштів державного бюджету, в тому числі плата за оренду військового
майна і майна Національної академії наук України та 50 відсотків плати
за оренду іншого майна, що належить бюджетним установам, які утримуються
за рахунок коштів державного бюджету;

17) надходження від реалізації матеріальних цінностей державного
резерву;

18) надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей
мобілізаційного резерву понад обсяги, визначені додатком N 1 до цього
Закону;

19) надходження від секретаріату ООН за участь українського контингенту
в миротворчих операціях;

20) надходження до Фонду України соціального захисту інвалідів;

21) 30 відсотків збору за забруднення навколишнього природного
середовища;

22) кошти, нараховані (отримані) у складі ціни продажу електричної
енергії у вигляді цільової надбавки в розмірі 0,75 відсотка до діючого
тарифу на електричну енергію, що продається виробниками електричної
енергії на оптовому ринку електричної енергії України, нарахування яких
визначено Законом України “Про електроенергетику”;

23) кошти, нараховані (отримані) у складі ціни продажу електричної та
теплової енергії у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на
електричну та теплову енергію;

24) надходження коштів від реалізації матеріальної частини виробів
військового призначення, що належать Національному космічному агентству
України.

Висновки

В результаті проведеного дослідження автором були зроблені деякі
висновки.

1. Державний бюджет є центральною ланкою фінансової

системи. Суть бюджету полягає в тому, що він виступає

найважливішим засобом розподілу і перерозподілу грошових

коштів між виробничою і не виробничою сферами.

2. Бюджет складається з двох частин: доходної та видаткової.

3. Доходна частина покликана забезпечити передбачені кошторисом видатки.

4. Щороку Верховна Рада приймає Закон про державний бюджет, яким
визначається загальний обсяг бюджету на рік, розміри асигнувань за
напрямками діяльності держави, розміри відрахувань місцеві бюджети від
загальнодержавних доходів і податків і т. д.

5. Доходи бюджету класифікуються за такими розділами: податкові
надходження; неподаткові надходження; доходи від операцій з капіталом;
трансферти.

6. Бюджет може складатися із загального та спеціального фондів.
Загальний фонд бюджету включає: всі доходи бюджету, крім тих, що
призначені для зарахування до спеціального фонду; всі видатки бюджету
за рахунок надходжень до загального фонду бюджету; фінансування
загального фонду бюджету.

7. Спеціальний фонд бюджету включає: бюджетні призначення на видатки за
рахунок конкретно визначених джерел надходжень; гранти або дарунки (у
вартісному обрахунку), одержані розпорядниками бюджетних коштів на
конкретну мету; різницю між доходами і видатками спеціального фонду
бюджету.

8. Держава, організовуючи через бюджет перерозподіл доходів, вирішує
проблему підвищення доходів незаможних шарів населення, створює умови
для нормального відтворення робочої сили, сприяє ослабленню соціальної
напруженості і т.д. Ступінь впливу держави на процес перерозподілу
доходів можна вимірити обсягом і динамікою витрат на соціальні цілі за
рахунок центрального і місцевого бюджетів, а також розміром
оподатковування доходів.

9. В Україні основним джерелом доходів бюджету є податкові доходи, а в
податкових доходах – податок на добавлену вартість, податок на прибуток,
акцизний збір, податки з населення тощо.

10. Відповідно ст.1 до Закону України „Про Державний бюджет України на
2003 рік” установлено доходи Державного бюджету України на 2003 рік у
сумі – 50.020.875,9 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду
Державного бюджету України – у сумі 39.511.422 тис. гривень та доходи
спеціального фонду Державного бюджету України – у сумі 10.509.453,9 тис.
гривень.

Література

Конституция України прийнята 28 червня 1996 року

Бюджетний Кодекс України від 2001.06.21 №2542-III

Закон України „Про державний бюджет України на 2003”.// Електронна
версія взята з сайту комітету Верховної Ради України з питань Бюджету –
http://budget.rada.gov.ua

Гега П.Т. Основи податкового права. К: ”Знання”, 1998

Предборський В.А. Фінансове право. К: „Правові джерела”, 1998

Губський Б.В. Конкурентоспроможність української економіки: орієнтири
макрополітики в кризових умовах //Економіка України. – 1999. – № 4. –
с.4-15.

Економічне зростання на засадах справедливості. Український погляд / Під
ред. Дж. Хансена та В. Нанівської: Звіт Світового банку. – К., 1999.
-С.145.

Основи економічної теорії: політекономічний аспект. Г.Н.Климко. К. 1997

Соколик М. Денежные доходы и расходы населения Украины: тенденции и
структура // Экономика Украины. -1999. – №3. – С. 25.

Додаток 1. Доходи Державного бюджету України на 2003 рік

Додаток № 1

до Закону України

“Про Державний бюджет України на 2003 рік”

Доходи Державного бюджету України на 2003 рік

тис. грн.

Код Найменування показників

згідно з бюджетною класифікацією Всього Загальний

фонд Спеціальний

фонд

100000 Податкові надходження 33 319 319,0 31 158 578,7 2 160 740,3

110000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення
ринкової вартості 11 637 740,0 11 637 740,0

110200 Податок на прибуток підприємств 11 637 740,0 11 637 740,0

130000 Збори за спеціальне використання природних ресурсів 736 445,0
436 445,0 300 000,0

130100 Збір за спеціальне використання лісових ресурсів та користування
земельними ділянками лісового фонду 50 000,0 50 000,0

130101 Збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного
значення 50 000,0 50 000,0

130200 Збір за спеціальне використання водних ресурсів та збір за
користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту 320
300,0 320 300,0

130300 Платежі за користування надрами 64 900,0 64 900,0

130301 Платежі за користування надрами загальнодержавного значення 64
900,0 64 900,0

130400 Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок
державного бюджету 300 000,0

300 000,0

130700 Плата за використання інших природних ресурсів 1 245,0 1 245,0

140000 Внутрішні податки на товари та послуги 18 179 904,0 16 567 475,7
1 612 428,3

140100 Податок на додану вартість 13 652 000,0 13 652 000,0

140200 Акцизний збір із вироблених в Україні товарів 3 892 804,0 2 644
790,8 1 248 013,2

140300 Акцизний збір із ввезених на територію України товарів 552 900,0
188 484,9 364 415,1

140600 Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності 82
200,0 82 200,0

140602 Плата за видачу ліцензій та сертифікатів 30 000,0 30 000,0

140605 Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і
плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів 5 000,0 5 000,0

140606 Плата за ліцензії на право експорту,імпорту та оптової торгівлі
спирту етилового, коньячного та плодового 600,0 600,0

140607 Плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольними
напоями та тютюновими виробами 7 000,0 7 000,0

140608 Плата за видачу дозволу на здійснення діяльності з випуску та
обігу цінних паперів 100,0 100,0

140610 Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями
та тютюновими виробами 8 000,0 8 000,0

140612 Грошовий (ліцензійний) збір за видачу ліцензій за кабельне
мовлення, ретрансляцію, проводове (кабельне) мовлення і час мовлення 4
000,0 4 000,0

140614 Плата за видачу ліцензій на використання радіочастот 20 000,0 20
000,0

140615 Плата за ліцензії, видані Національною комісією регулювання
електроенергетики 7 500,0 7 500,0

150000 Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції 2 609 930,0
2 491 618,0 118 312,0

150100 Ввізне мито 2 397 400,0 2 298 000,0 99 400,0

150101 Мито на товари, що ввозяться суб’єктами підприємницької
діяльності 2 105 400,0 2 105 400,0

150102 Мито на товари, які ввозяться (пересилаються) громадянами 150
000,0 150 000,0

150105 Мито на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них, що
ввозяться суб”єктами підприємницької діяльності та громадянами 142 000,0
42 600,0 99 400,0

150200 Вивізне мито 20 680,0 20 680,0

150201 Мито на товари, що вивозяться суб’єктами підприємницької
діяльності 20 680,0 20 680,0

150300 Кошти, отримані за вчинення консульських дій 191 850,0 172 938,0
18 912,0

160000 Інші податки 155 300,0 25 300,0 130 000,0

160200 Надходження плати за надання послуг з оформлення документів на
право виїзду за кордон 10 300,0 10 300,0

160300 Податки, не віднесені до інших категорій 15 000,0 15 000,0

160600 Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства 130
000,0

130 000,0

200000 Неподаткові надходження 13 556 032,0 5 827 931,3 7 728 100,7

210000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 5 144 990,0 4
209 320,0 935 670,0

210100 Частина прибутку (доходу) державних підприємств, що вилучається
до бюджету 400 000,0

400 000,0

210200 Надходження від перевищення валових доходів над видатками
Національного банку України 700 000,0 700 000,0

210300 Надходження від грошово-речових лотерей 75 000,0 75 000,0

210500 Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї)
господарських товариств 310 000,0 310 000,0

210501 Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї)
господарських товариств, які є у державній власності 310 000,0 310 000,0

210600 Рентна плата 3 079 320,0 3 079 320,0

210601 Рентна плата за нафту,що видобувається в Україні 142 170,0 142
170,0

210602 Рентна плата за природний газ, що видобувається в Україні 497
000,0 497 000,0

210605 Рентна плата за транзит природного газу через територію України
2 243 250,0 2 243 250,0

210606 Рентна плата за транспортування нафти магістральними
нафтопроводами 178 400,0 178 400,0

210607 Рентна плата за транспортування аміаку через територію України
аміакопроводом 18 500,0 18 500,0

210800 Інші надходження 580 670,0 45 000,0 535 670,0

220000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та
побічного продажу 875 151,3 875 151,3

220600 Плата за надання послуг службою дозвільної системи органів
внутрішніх справ 2 600,0 2 600,0

220700 Виконавчий збір 96 000,0 96 000,0

220800 Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого
державного майна 265 551,3 265 551,3

220900 Державне мито 66 000,0 66 000,0

221000 Митні збори 400 000,0 400 000,0

221100 Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через
державний кордон України 45 000,0 45 000,0

230000 Надходження від штрафів та фінансових санкцій 283 800,0 283
800,0

230100 Суми, стягнені з винних осіб за шкоду, заподіяну державі,
підприємству, установі, організації 1 000,0 1 000,0

230200 Перерахування підприємцями частки вартості виготовленої
нестандартної продукції, з дозволу на тимчасове відхилення від вимог
відповідних стандартів щодо якості продукції, виданого Державним
комітетом стандартизації, метрології та сертифікації України 200,0 200,0

230300 Адміністративні штрафи та інші санкції 281 000,0 281 000,0

230400 Надходження штрафних санкцій за порушення правил пожежної
безпеки 1 600,0 1 600,0

240000 Інші неподаткові надходження 2 570 522,2 459 660,0 2 110 862,2

240100 Надходження коштів від реалізації конфіскованого майна 30 000,0
30 000,0

240300 Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості
підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної
давності 10 000,0 10 000,0

240400 Надходження коштів від реалізації матеріальної частини виробів
військового призначення, що належать Національному космічному агентству
України 6 500,0

6 500,0

240500 Надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння,
військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України
та інших утворених згідно з законодавством військових формувань 667
031,6 196 350,0 470 681,6

240600 Інші надходження 146 650,0 113 310,0 33 340,0

240602 Збори за послуги, пов’язані з охороною прав на інтелектуальну
власність 6 050,0 6 050,0

240603 Інші надходження 78 000,0 78 000,0

240605 Відрахування від суми коштів, витрачених на рекламу тютюнових
виробів та/або алкогольних напоїв 2 000,0 2 000,0

240614 Збір за використання радіочастотного ресурсу 22 000,0 22 000,0

240615 Надходження до Державного спеціалізованого фонду фінансування
загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у
міжнародних авіаційних організаціях 15 000,0 3 000,0 12 000,0

240617 Портовий (адміністративний) збір 22 600,0 2 260,0 20 340,0

240618 Надходження до страхового фонду безпеки авіації 1 000,0

1 000,0

240800 Відрахування від сум перевищення розрахункової величини фонду
оплати праці 80 000,0 80 000,0

240810 Відрахування від сум перевищення розрахункової величини фонду
оплати праці на підприємствах-монополістах 80 000,0 80 000,0

241100 Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій 30 340,6
30 000,0 340,6

241102 Плата за користування позиками, наданими за рахунок коштів,
залучених державою 30 000,0 30 000,0

241104 Відсотки за користування пільговим довгостроковим державним
кредитом, наданим молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на
будівництво (реконструкцію) та придбання житла 340,6

340,6

241400 Додаткові збори на виплату пенсій 1 600 000,0

1 600 000,0

241401 Сплата збору з операцій купівлі-продажу валюти 979 700,0

979 700,0

241402 Сплата збору з торгівлі ювелірними виробами із золота (крім
обручок), платини і дорогоцінного каміння 5 400,0

5 400,0

241403 Сплата збору при відчуженні легкових автомобілів 202 000,0

202 000,0

241404 Сплата збору з виробництва та імпорту тютюнових виробів 173 800,0

173 800,0

241405 Сплата збору з операцій купівлі-продажу нерухомого майна 60 800,0

60 800,0

241406 Сплата збору з послуг стільникового рухомого зв’язку 178 300,0

178 300,0

250000 Власні надходження бюджетних установ 4 681 568,5

4 681 568,5

250100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 4 625 963,5

4 625 963,5

250200 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 55 605,0

55 605,0

300000 Доходи від операцій з капіталом 411 050,0 126 000,0 285 050,0

310000 Надходження від продажу основного капіталу 56 000,0 56 000,0

310100 Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, майна, що
за правом спадкоємства перейшло у власність держави, та скарбів,
знахідок, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких
невідомі 50 000,0 50 000,0

310200 Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння 6 000,0 6 000,0

320000 Надходження від реалізації державних запасів товарів 335 050,0
50 000,0 285 050,0

320100 Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного
резерву 285 050,0

285 050,0

320200 Надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей
мобілізаційного резерву 50 000,0 50 000,0

330000 Надходження від продажу землі і нематеріальних активів 20 000,0
20 000,0

400000 Офіційні трансферти 145 562,9

145 562,9

420000 Від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій 145 562,9

145 562,9

420100 Надходження від секретаріату ООН за участь українського
контингенту у миротворчих операціях 145 562,9

145 562,9

500000 Цільові фонди 190 000,0

190 000,0

500700 Платежі до Фонду України соціального захисту інвалідів 120 000,0

120 000,0

500800 Збір за забруднення навколишнього природного середовища 70 000,0

70 000,0

  Разом доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 47 621 963,9
37 112 510,0 10 509 453,9

400000 Офіційні трансферти 2 398 912,0 2 398 912,0

410101 Кошти, що надходять до державного бюджету з інших бюджетів 2 398
912,0 2 398 912,0

  ВСЬОГО ДОХОДІВ 50 020 875,9 39 511 422,0 10 509 453,9

Роботу виконав студент 2-го курсу групи МЗД ________________ Маринюк
М.Г.

PAGE 1

PAGE 19

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020