.

Державний фонд ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення. Національний фонд соціального захисту матерів і дітей

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2257
Скачать документ

Державний фонд ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

та соціального захисту населення. Національний фонд соціального захисту
матерів і дітей “Україна — дітям”

§ 3. Державний фонд ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

та соціального захисту населення

Фонд для здійснення заходів по ліквідації

наслідків Чорнобильської катастрофи та соціальному за-

хисту потерпілого населення (далі — Фонд) був створений

відповідно до постанови Верховної Ради України у 1992 p.

Кошти Фонду формуються за рахунок внесків

підприємств і організацій незалежно від їх підпоряд-

кованості та форм власності у встановленому розмірі

від фактичних сум витрат на оплату праці. Всі спла-

чені суми відносяться на собівартість продукції (робіт,

послуг).

Причому внески коштів до Фонду у визначеному

розмірі вносять як самостійні підприємства, організації

та об’єднання, включаючи з іноземним інвестуванням,

так і їхні філії, відділення та інші відособлені їхні

підрозділи.

У Фонд не вносять кошти бюджетні установи й ор-

ганізації та установи громадських організацій, які утри-

муються за рахунок добровільних і членських внесків, за

винятком оплати праці за рахунок госпрозрахункової

169

Розділ IV. Виконання бюджету та соціальний захист…

діяльності. По цих виплатах внески у Фонд провадяться

яа загальних підставах.

Внески до ФОНДУ зараховуються установами банків в

доход Державного бюджету на розділ 51, параграф 1

бюджетної класифікації на спеціальний рахунок.

Облік сплачуваних сум внесків тю Фонду в розрізі

окремих платників провадиться податковою адміністрацією

на основі поквартальної бухгалтерської звітності, що її на-

дають у встановлені строки платники за місцем перебуван-

ня, та розрахунків відрахувань за відповідними формами,

а їх облік ведеться на карточках особистих рахунків.

Кошти фонду мають цільовий характер і витрача-

ються на фінансування видатків, передбачених Законом

України “Про статус і соціальний захист громадян, які

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.

Закон визначає основні показники щодо реалізації

конституційного права громадян, які постраждали

внаслідок Чорнобильської катастрофи, на охорону їх

життя і здоров’я, соціального захисту потерпілого на-

селення та ін.

Державна політика в галузі соціального захисту насе-

лення, яке потерпіло від Чорнобильської катастрофи та

проживає і працює на забруднених територіях, базується

на принципах:

1) пріоритету життя та здоров’я людей, які потерпіли

від Чорнобильської катастрофи, повної відповідальності

держави за створення безпеки і нешкідливих умов праці

для них;

2) комплексного розв’язання завдань охорони здо-

ров’я, соціальної політики й використання забрудненої

території на основі національних програм з цих питань

та врахування інших напрямів економічної і соціальної

політики, досягнень у галузі науки й охорони навко-

лишнього середовища;

3) соціального захисту людей, повного відшкодуван-

ня збитків особам, які постраждали внаслідок Чорно-

бильської катастрофи;

170

Глава П. Державні та позабюджетні фонди

4) використання економічних методів поліпшення

життя шляхом проведення пільгового оподаткування

громадян, які постраждали;

5) забезпечення координації всіх органів влади,

управління, підприємств, організацій та установ,

об’єднань громадян, які вирішують різні проблеми со-

ціального захисту населення, що постраждало;

6) міжнародного співробітництва у галузях здоров’я,

соціального захисту, охорони праці, використання світо-

вого досвіду організації роботи з цих питань.

Законом визначено 4 категорії зон радіоактивного

забруднення, а також статус осіб, які постраждали вна-

слідок Чорнобильської катастрофи. До них належать:

1. Учасники ліквідації наслідків аварії та громадяни,

які брали безпосередню участь у ліквідації аварії та її

наслідків;

2. Потерпілі громадяни, включаючи дітей, які зазна-

ли впливу радіоактивного опромінення.

Держава взяла на себе зобов’язання по відшкодуван-

ню за пошкодження здоров’я або втрату працездатності

внаслідок катастрофи та втрату годувальника. Визначено

матеріальні витрати, що їх зазнали громадяни та їхні

сім’ї у зв’язку з катастрофою. Виходячи з цього, держава

забезпечує своєчасне медичне обстеження і лікування та

соціальний захист громадян.

Особлива увага держави приділена дітям, які потер-

піли внаслідок Чорнобильської катастрофи, їх лікуван-

ню, забезпеченню продуктами харчування, грошовою

допомогою і компенсацією та іншими пільгами.

Визначено пенсії особам, що постраждали від Чор-

нобильської катастрофи, які встановлюються у вигляді

державної пенсії та додаткової пенсії за шкоду, заподіяну

здоров’ю, яка призначається після виникнення права на

державну пенсію.

Додаткова щомісячна пенсія призначається особам,

зарахованим до І категорії, за шкоду, заподіяну здо-

ров’ю, у розмірах:

171

Розділ IV. Виконання бюджету та соціальний захист…

— інвалідам І групи — 100 % мінімальної пенсії за

віком;

— інвалідам II групи — 75 % мінімальної пенсії за

віком;

— інвалідам ПІ групи, дітям-інвалідам, а також хво-

рим на променеву хворобу — 50 % пенсій за віком.

Особам, зарахованим до II категорії’, щомісячна до-

даткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, призна-

чається у розмір ЗО % мінімальної пенсії за віком:

ПІ категорії — 25 % і IV категорії — 15 %.

Передбачена щомісячна компенсація сім’ям за втра-

ту годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи

на кожного непрацездатного та дітей до досягнення ни-

ми не більше 23-річного віку.

Право на державну пенсію за віком особи, які працю-

вали або проживали на територіях радіоактивного забруд-

нення, мають відповідно до року проживання чи праці і

строку перебування, їм же встановлюється зменшення

пенсійного віку на 10,8 і 5 років та стажу роботи не менше

як: чоловіки — 20 років, жінки — 15 років.

Обчислення середньомісячного заробітку провадить-

ся відповідно до Закону “Про пенсійне забезпечення”.

§ 4. Національний фонд соціального захисту матерів і дітей “Україна —
дітям”

Позабюджетний Національний фонд соціаль-

ного захисту матерів і дітей “Україна—дітям” (далі —

Фонд) створений у листопаді 1996 p. з метою поліпшен-

ня соціального захисту інтересів дітей, матерів та сім’ї,

забезпечення гармонійного розвитку підростаючого по-

коління, підвищення ефективності заходів, передбачених

національними програмами з питань материнства і ди-

тинства та залучення для цього недержавних джерел

фінансування, тобто позабюджетних коштів.

Позабюджетний фонд створений Президентом Укра-

їни Л. Д. Кучмою на виконання Національної Програми

172

Глава II. Державні та позабюджетні фонди

“Діти України”, яка є довгостроковим Державним доку-

ментом, спрямованим на поліпшення всіх сторін життя

дітей в нашій незалежній державі. У межах Національної

програми “Діти України” введена в дію українська дитя-

ча спеціалізована лікарня — унікальний заклад по на-

данню найвищого рівня спеціалізованої медичної допо-

моги, яка ще не надається в інших лікарнях нашої дер-

жави.

Мета створення фонду — поліпшення соціального

захисту інтересів дітей, матерів та сім’ї, забезпечення

гармонійного розвитку підростаючого покоління, підви-

щення ефективності заходів, передбачених національ-

ною програмою з питань материнства і дитинства.

Фонд створено для реалізації в Україні положень

Конвенції ООН про права дитини, в якій визначено

право на використання найбільш досконалих систем

охорони здоров’я, щоб жодна дитина в державі не була

позбавлена в разі потреби доступу до повноцінної ме-

дичної допомоги.

Фондом надається пріоритет дітям, що опинилися в

особливо тяжких умовах (діти-сироти, діти-інваліди, по-

страждалі від аварії на ЧАЕС), тобто єдиний критерій

його діяльності — пріоритет дітям.

Створення позабюджетного Фонду викликане знач-

ним дефіцитом коштів у бюджетах всіх рівнів, а тому

Фондом залучаються для розв’язання найнагальніших

проблем охорони материнства і дитинства позабюджетні

джерела фінансування, тобто підприємств, об’єднань і

організацій усіх форм власності та фізичних осіб.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020