.

Державне казначейство, його призначення та функції (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1702 11710
Скачать документ

Реферат на тему:

Державне казначейство, його призначення та функції

Державне казначейство України функціонує з 1 листопада 1995 р. на
підставі Указу Президента України від 27 квітня 1995 р. «Про Державне
казначейство України» та постанови Кабінету Міністрів України від 31
липня 1995 р. «Питання Державного казначейства». До цього окремої такої
служби не існувало. Воно було створене на базі Управління виконання
Державного бюджету та Головного управління обслуговування державного
зовнішнього боргу Міністерства фінансів, а також секторів виконання
Державного бюджету України, що діяли у складі головних бухгалтерій
Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим і обласних фінансових
управлінь, груп виконання Державного бюджету України, бухгалтерій
районних і міських фінансових відділів.

Метою створення Державного казначейства є забезпечення ефективного
управління коштами бюджету держави, підвищення оперативності у
фінансуванні видатків у межах наявних обсягів фінансових ресурсів у
Державному бюджеті і місцевих бюджетах.

Державне казначейство України має три рівні (ланки):

Державне казначейство України — вища ланка.

Його територіальні органи:

управління Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі — середня ланка;

відділення Державного казначейства у районах, містах і районах у містах
— низова (базова) ланка.

На вищу ланку покладаються завдання організації виконання Державного
бюджету, контролю за цим процесом, методологічного забезпечення
діяльності цієї служби в країні, а також контроль за діяльністю органів
Державного казначейства. Відповідно до чинного законодавства Державне
казначейство України виконує такі функції:

— організовує та здійснює касове виконання Державного бюджету і місцевих
бюджетів за принципом єдиного казначейського рахунка;

— керує територіальними органами Державного казначейства;

— веде облік асигнувань, кошторисних призначень та зобов’язань
розпорядників коштів Державного бюджету України і місцевих бюджетів,
цільових фондів на відповідних рахунках в органах Державного
казначейства;

— здійснює управління доходами і видатками Державного бюджету та
місцевих бюджетів, проводить операції з наявними бюджетними коштами, в
тому числі в іноземній валюті в межах розписів бюджетів;

— виконує операції з іншими коштами, що перебувають у розпорядженні
Уряду України;

— організовує та здійснює прогнозування і касове планування коштів
Державного бюджету та місцевих бюджетів, визначає на основі чинного
законодавства розміри їх поточного використання у межах затверджених на
відповідний період видатків;

доводить до головних розпорядників коштів і територіальних органів
Державного казначейства обсяги асигнувань, що виділяються з Державного
бюджету і місцевих бюджетів;

розподіляє між державним бюджетом та місцевими бюджетами відповідних
рівнів відрахування від загальнодержавних податків, зборів і
обов’язкових платежів за нормативами, затвердженими Верховною Радою
України, а також перераховує місцевим бюджетам належні їм кошти від
зазначених відрахувань;

організовує та здійснює взаємні розрахунки між державним і місцевими
бюджетами;

веде зведений бухгалтерський облік руху коштів Державного бюджету і
місцевих бюджетів на рахунках Державного казначейства;

організовує та здійснює збирання, зведення та аналіз фінансової
звітності про стан виконання державного, місцевих та зведеного бюджетів,
подає зазначену звітність Верховній Раді України, Уряду України та
Мінфіну;

здійснює управління державним внутрішнім боргом та обслуговування
внутрішнього і зовнішнього боргів відповідно до чинного законодавства
(разом з Національним банком і Міністерством фінансів);

регулює фінансові взаємовідносини між державним бюджетом і цільовими
фондами, організовує та здійснює контроль за надходженням, рухом і
використанням коштів цих фондів;

подає Міністерству фінансів у разі потреби пропозиції про скорочення
видатків Державного бюджету;

розробляє і затверджує нормативно-методичні та інструктивні документи з
питань бухгалтерського обліку, звітності та організації виконання
бюджетів усіх рівнів;

розробляє проекти законодавчих та інших нормативних актів з питань, що
належать до компетенції Державного казначейства;

організовує роботу територіальних органів Державного казначейства,
пов’язану з дотриманням чинного законодавства України з питань виконання
Державного бюджету і місцевих бюджетів, надходження та використання
коштів цільових фондів;

здійснює заходи щодо професійної підготовки та перепідготовки кадрів
працівників органів Державного казначейства;

проводить ревізії діяльності територіальних органів Державного
казначейства;

установлює зв’язки з міжнародними фінансово-банківськими установами, а
також з казначействами інших країн, вивчає досвід організації їхньої
діяльності та готує пропозиції про його використання в Україні.

Відповідно до вказаних функцій структура центрального апарату Державного
казначейства України має такий вигляд (рис. 10).

Рис. 10. Структура центрального апарату Державного казначейства України

Служби функціонального блоку фінансових ресурсів і бюджетних надходжень
організовують та здійснюють прогнозування надходжень Державного і
місцевих бюджетів, управління механізмами формування бюджетних
надходжень з метою їх оптиміза-ції та забезпечення своєчасного і повного
зарахування до бюджетів, розглядають документи і готують висновки на
повернення з Державного бюджету конфіскованої валюти, обов’язкових
платежів і державного мита, сплачених до бюджету, організовують роботу
територіальних органів Державного казначейства з питань виконання
бюджетів за доходами.

Крім того, забезпечують моніторинг і планування стану єдиного
казначейського рахунка Державного казначейства України, управління ним у
реальному режимі часу, у тому числі через рахунки територіальних
управлінь Державного казначейства; розміщення на фінансових ринках
тимчасово вільних коштів, які обліковуються Державним казначейством
України, здійснення контролю за своєчасністю повернення розміщених
коштів та надходженням плати за їх використовування; складання звітності
про результати операцій Державного казначейства України на фінансових
ринках; складання ресурсного балансу Державного казначейства України.

Служби функціонального блоку видатків Державного бюджету і міжбюджетних
відносин організовують та здійснюють виконання Державного бюджету за
видатками в межах розпису видатків Державного бюджету, забезпечують
облік бюджетних асигнувань та контроль за його дотриманням, формують
реєстри на виділення бюджетних асигнувань та доводять їх до
територіальних органів Державного казначейства, на підставі ресурсного
балансу, бюджетних призначень і неоплачених фінансових зобов’язань
складає пропозиції про виділення асигнувань із фондів Державного
бюджету.

Служба з міжбюджетних відносин регулює систему розрахунків (відносин)
між Державним і місцевими бюджетами, вживає заходів щодо ліквідації
заборгованості місцевих бюджетів перед Державним бюджетом, проводить
облік належних місцевим бюджетам дотацій (субвенцій, позичок) і сум, що
підлягають перерахуванню з місцевих бюджетів до Державного бюджету,
організовує і координує роботу в системі органів Державного казначейства
щодо забезпечення відповідних місцевих бюджетів фінансовими ресурсами з
Державного бюджету для виконання ними функцій, передбачених чинним
законодавством, готує пропозиції і розпорядження на здійснення видатків
за субвенціями і дотаціями вирівнювання місцевим бюджетам або видатків у
рахунок субвенцій і дотацій вирівнювання місцевим бюджетам, вносить
пропозиції щодо удосконалення системи розрахунків між Державним і
місцевими бюджетами, а також забезпечення своєчасного погашення
міжбюджетної заборгованості.

Виконує операції з обслуговування розпорядників коштів бюджету у межах
кошторису доходів і видатків, здійснює обслуговування одержувачів коштів
та інших клієнтів на підставі укладених договорів, приймає звітність від
обслуговуваних установ і організацій, здійснює попередній контроль за
достатнім документальним підтвердженням законності проведення витрат
бюджетною установою, здійснює облік зобов’язань обслуговуваних
розпорядників бюджетних коштів, виконує операції в іноземній валюті в
межах розпису доходів і видатків Державного бюджету, бере участь у
розробленні нормативно-методичних та інструктивних документів з питань,
що входять до їх компетенції.

Ця служба також обслуговує боргові зобов’язання держави і забезпечує
фінансування видатків із Державного бюджету на обслуговування державного
боргу в установлені терміни та на погашення державних цінних паперів і
сплату доходу за ними; облік випуску та погашення державних цінних
паперів за термінами обігу; підготовка пропозицій та необхідних
документів для отримання банківського кредиту на покриття дефіциту
бюджету, а також облік кредитів, нарахування відсотків за користування
кредитами; ведення обліку боргових зобов’язань держави та обліку
зобов’язань перед Державним бюджетом; здійснення казначейського контролю
при зарахуванні коштів державних запозичень, прийнятті на облік боргових
зобов’язань держави та проведенні операцій з погашення та обслуговування
державного боргу і реструктуризованої заборгованості перед комерційними
банками.

Служби функціонального блоку обліку, звітності та методології з
виконання бюджетів вирішують питання складання звітів про виконання
Державного і зведеного бюджету України та місцевих бюджетів, організації
цієї роботи та збирання, зведення відповідних даних; приймання,
перевірка та зведення й аналіз фінансової звітності про виконання
Державного і місцевих бюджетів, кошторисів доходів і видатків головних
розпорядників коштів; підготовка для подання зазначеної звітності
органам державної виконавчої і законодавчої влади; здійснення контролю
щодо застосування облікової політики Державного казначейства на місцях
та достовірністю звітних даних про виконання Державного і зведеного
бюджету України та місцевих бюджетів; розробляє, удосконалює
нормативно-методичні та інструктивні документи з питань процедур
виконання Державного і місцевих бюджетів, бухгалтерського обліку та
звітності у фінансових органах і бюджетних установах; координує роботу
Державного казначейства України з іншими виконавчими органами з питань,
пов’язаних з касовим виконанням Державного і місцевих бюджетів; вивчає,
узагальнює й упроваджує позитивний міжнародний досвід роботи з виконання
Державного і місцевих бюджетів, ведення бухгалтерського обліку та
складання звітності.

Служби функціонального блоку платіжних систем та розрахунків (у т.ч.
клірингових операцій) забезпечують проведення міжбан-ківських
розрахунків і внутрішніх платежів у національній валюті між органами
Державного казначейства через систему електронних платежів НБУ з
відображенням підсумків розрахунків на технічному кореспондентському
рахунку в режимі реального часу; відображення операцій руху грошових
коштів при виконанні бюджетів на рахунках Державного казначейства
України, відкритих у програмно-технічному комплексі автоматизованої
системи «КАЗНА» в режимі реального часу, їх облік та контроль з
дотриманням принципів бухгалтерського обліку, єдиної методології даних
аналітичного і синтетичного обліку; облік надходжень та рух коштів на
валютних рахунках Державного казначейства України в Експортно-імпортному
банку України та Національному банку України по загальному і
спеціальному фондах Державного бюджету України за доходами і видатками у
валюті та гривневому еквіваленті; організацію роботи з питань щоденної
та періодичної звітності; впровадження, експлуатацію і супроводження
програмного забезпечення систем обробки даних, а також належне
використання засобів захисту електронних платіжних документів; здійснює
управлінський облік з виконання Державного бюджету України за
казначейськими кліринговими операціями та операціями з емісії,
розрахунків і погашення казначейських векселів; готує пропозиції і
розпорядження на здійснення видатків за вказаними операціями, проводить
ці операції і/або контролює їх проведення як у межах системи Державного
казначейства, так і проходження цих операцій через інші фінансові
установи; бере участь у розробленні й організації впровадження
законодавчих актів з питань казначейських клірингових і вексельних
операцій.

До складу центрального апарату Державного казначейства України входять
забезпечуючі служби:

служба Голови;

кадрового забезпечення;

юридичної роботи;

захисту інформації;

організації роботи Державного казначейства України;

інформаційних технологій;

внутрішньовідомчого контролю;

організації діловодства та контролю виконавської дисципліни;

режимно-секретної роботи та інші.

На середню ланку покладається організація та виконання бюджету держави,
ведення бухгалтерського обліку руху коштів Державного бюджету і місцевих
бюджетів на рахунках, відкритих у Державному казначействі, керівництво
територіальними органами останнього. Державне казначейство та зазначені
вище його органи у процесі виконання Державного бюджету і місцевих
бюджетів виконують ті самі функції, що й відділення Державного
казначейства у районах, містах, районах у містах.

Типова структура територіальних органів — управлінь Державного
казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях, містах
Києві та Севастополі — показана на рис. 11:

Рис. 11. Типова структура управління Державного казначейства в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі

Завдання окремих підрозділів територіальних органів казначейства цієї
ланки в цілому ідентичні основним функціям відповідних підрозділів
Державного казначейства України.

На низову ланку покладається безпосереднє здійснення операцій щодо
виконання Державного бюджету і місцевих бюджетів. Відділення
територіальних управлінь Державного казначейства у районах, містах і
районах у містах виконують такі функції:

1) забезпечують виконання показників Державного бюджету і місцевих
бюджетів та контроль за надходженням, рухом і використанням коштів
цільових фондів у частині, що визначається Державним казначейством
України;

2) здійснюють відповідно до установлених розмірів асигнувань та касового
плану цільове фінансування видатків Державного бюджету і місцевих
бюджетів;

3) ведуть облік розпорядників коштів, яким виділяються асигнування з
Державного бюджету, місцевих бюджетів та цільових фондів;

4) складають прогноз та касовий план коштів Державного бюджету і
місцевих бюджетів;

5) розподіляють між Державним бюджетом та місцевими бюджетами
централізованого рівня відрахування від загальнодержавних податків,
зборів і обов’язкових платежів за затвердженими нормативами, а також
перераховують місцевим бюджетам базового рівня належні їм суми коштів
від зазначених відрахувань;

6) за поданням державних податкових інспекцій повертають за рахунок
бюджету зайво сплачені або стягнені податки, збори та обов’язкові
платежі;

7) ведуть бухгалтерський облік руху коштів Державного бюджету і місцевих
бюджетів за рахунками відділень Державного казначейства;

8) збирають, контролюють, зводять та подають вищестоящим органам
Державного казначейства фінансову звітність про стан виконання
показників Державного бюджету і місцевих бюджетів;

9) проводять роботу, пов’язану із контролем за дотриманням чинного
законодавства України з питань виконання Державного бюджету і місцевих
бюджетів, надходженням та використанням коштів цільових фондів у
регіоні;

10) передають відповідним державним податковим інспекціям документи про
стягнення у безспірному порядку до Державного бюджету штрафів за
порушення установами банків та підприємствами зв’язку встановленого
порядку проходження і виконання платіжних доручень за доходами і
видатками Державного бюджету;

11) готують і подають вищестоящим органам Державного казначейства у разі
потреби пропозиції про скорочення видатків Державного бюджету;

12) забезпечують за дорученнями вищестоящих органів Державного
казначейства виконання інших функцій у межах своїх повноважень;

13) здійснюють заходи щодо добору, розстановки, виховання, професійної
підготовки й підвищення кваліфікації кадрів;

14) розглядають заяви, пропозиції, скарги громадян, підприємств, установ
та організацій з питань, що належать до їх компетенції.

Структурна побудова органів казначейства низової ланки (базового рівня)
відображає їх основну функцію — здійснення операцій щодо виконання
Державного бюджету і місцевих бюджетів. Варіант типової структури цих
органів передбачає такі підрозділи:

відділ видатків та обслуговування кошторисів;

відділ бюджетних надходжень та їх розмежування;

відділ бухгалтерського обліку та звітності.

Для виконання функцій органи Державного казначейства України мають такі
права:

1) відкривати рахунки за доходами і видатками Державного бюджету і
місцевих бюджетів;

2) отримувати в банківській системі України на договірних засадах
внутрішньорічний кредит у межах, установлених законодавчим актом про
Державний бюджет на відповідний рік для покриття тимчасових касових
розривів Державного бюджету; проводити операції щодо розміщення
державних цінних паперів, їх погашення і виплати доходу за ними. Права
за цим пунктом надані виключно Державному казначейству України;

3) проводити у міністерствах, інших центральних та місцевих органах
державної виконавчої влади, на підприємствах, в установах, організаціях,
установах банків незалежно від форм власності перевірки
фінансово-бухгалтерських документів про зарахування, перерахування і
використання бюджетних коштів; одержувати необхідні пояснення, довідки і
відомості з питань, що виникають у процесі перевірок;

4) одержувати від установ банків відомості про стан поточних бюджетних
рахунків підприємств, установ і організацій незалежно від форм
власності, які використовують кошти Державного бюджету та державних
позабюджетних фондів;

5) вимагати від посадових осіб міністерств, інших центральних і місцевих
органів державної виконавчої влади, підприємств, установ і організацій
усунення виявлених порушень установленого порядку виконання Державного
бюджету;

6) припиняти фінансування з Державного бюджету підприємств, установ та
організацій у разі виявлення фактів порушень установленого порядку
виконання Державного бюджету з повідомленням про це керівників
відповідних міністерств і відомств;

7) вилучати у безспірному порядку у міністерств, інших центральних та
місцевих органів державної виконавчої влади, підприємств, установ і
організацій раніше надані в порядку фінансування кошти Державного
бюджету, державних позабюджетних фондів у разі виявленого нецільового та
неефективного їх використання. Права за цим пунктом надані Державному
казначейству України та його територіальним управлінням;

8) призупиняти проведення операцій за реєстраційними рахунками бюджетних
установ і організацій, у разі порушення ними встановленого порядку
використання бюджетних коштів, а також надання кошторисів та звітності
про надходження і використання цих коштів.

Список використаної літератури:

Гужва В. М., Постєвой А. Г. Інформаційні системи в міжнародному бізнесі.
458 с. Дворецька Г. В. Соціологія праці. 244 с.

Дворецька Г. В. Соціологія. 472 с.

Денісова О.О. Інформаційні системи і технології в юридичній діяльності.
316 с.

Джога Р. Т. Бухгалтерський облік у бюджетних установах. 483 с.

Дудчак В. І., Мартинюк О. В. Митна справа. 310 с.

Драб Н. Л. Техніка і мова презентації. (Нім. мова). 102 с.

Дяченко В.І. Система правоохоронних органів. 320 с.

Економіка підприємства: Структурно-логічний навч. посібник / За ред. С.
Ф. Покро-пивного. 468 с.

Економіка підприємства. За ред. С. Ф. Покропивного. Рос. мовою. 608 с.

Економіка: Навч. посіб. для загальноосвіт. навч. закл. / За ред. С. В.
Степаненка. 306 с.

Єріна А.М. Організація вибіркових обстежень. 127 с.

Єріна А. М. Статистичне моделювання та прогнозування. 170 с.

Сжова Л. Ф. Інформаційний маркетинг. 560 с.

Жлуктенко В. І. та ін. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч.
2. Математична статистика. 336 с.

Завіновська Г. О. Економіка праці. 300 с.

Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика. 240 с.

Кардаш В. Я. Товарна інноваційна політика. 266 с.

Керб Л.П. Основи охорони праці. 216 с.

Кіндрацька Л. М. Бухгалтерський облік у банках України. 636 с.

Ковальчук Г. О. Економіка родини. 120с.

Ковальчук Г.О. Активізація навчання в економічній освіті. 298 с.

Козаков В. А. Психологія діяльності та навчальний менеджмент. У 2-х ч.
Ч. Психологія суб’єкта діяльності. 243 с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020