.

Бюджетний процес в Україні: стадії, учасники, керування, контроль (рефеарт)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 12110
Скачать документ

Реферат

Бюджетний процес в Україні: стадії, учасники, керування, контроль

Бюджетний процес – це регламентована нормами права діяльність,
пов’язана із складанням, розглядом, затвердженням бюджетів, їх
виконанням і контролем за їх виконанням, розглядом звітів про виконання
бюджетів, що складають бюджетну систему України.

Бюджетний кодекс України визначає 4 стадії бюджетного процесу:

складання проектів бюджету;

розгляд та прийняття закону про Державний бюджет України та рішень про
місцеві бюджети;

виконання бюджету та внесення в разі необхідності змін до закону про
Державний бюджет, чи рішень про місцеві бюджети;

підготовка га розгляд зніту про виконання бюджету та прийняття рішень
щодо нього.

Стадії бюджетного процесу можна розділити на дві групи: 1) бюджетне
планування (складання, розгляд, затвердження); 2) виконання бюджету.

Розрізняють такі методи бюджетного планування:

• балансовий (метод узгодження між джерелами надходжень та джерелами);

• метод коефіцієнтів (за базу планування беруться показники, яких
досягнуто в минулому періоді і коректуються на відповідний коефіцієнт,
який враховує зміни. Що передбачаються в наступному періоді);

• нормативний (доходи і видатки підлягають нормуванню; при плануванні
кошторисів застосовуються нормативи видатків і доходів);

• предметно-цільовий (застосовується при фінансуванні окремих державних
програм економічного і соціального розпитку).

На всіх щабелях бюджетною процесу здійснюється фінансовий контроль,
аудит та оцінка ефективності і використання бюджетних коштів.

Учасниками бюджетного процесу в Україні відповідно до статті 20
Бюджетного кодексу є органи наділені бюджетними повноваженнями (правами,
обов’язками і відповідальністю), бюджетні установи, інші отримувачі
бюджетних коштів та кредитні організації, які здійснюють окремі операції
з коштами бюджетів.

Повноваження Верховної Ради України з питань бюджету. Верховна Рада
України:

1) розробляє пропозиції до проекту Основних напрямів
бюджетної політики (бюджетної резолюції) на наступний бюджетний
період;

2) приймає постанову про схвалення або тип і до відома бюджетної
резолюції;

3) розглядає проект закону про Державний бюджет в трьох читаннях;

4) ухвалює закон України про Державним бюджет та подає
його на підпис Президенту України;

вносить зміни і доповнення до закону України про Державний бюджет;

контролює хід виконання Державного бюджету;

приймає рішення про надання Україною позик іноземним державам, а також
про держания від Іноземних держан, банків, міжнародних фінансових
організацій позик, не передбачених Державним бюджетом України та ін;

Рахункова палата Верховної Ради України с постійно діючим вищим органом
державного фінансово-економічного контролю; створюється
Верховною Радою країни на підставі Закону України «Про Рахункову
палату Верховної Ради України» уповноважений Рахункової палат Верховної
Ради України:

– здійснює контроль за своєчасним виконанням дохідної і видаткової
частин державного бюджету;

– здійснює контроль за утворенням і погашенням внутрішнього і
зовнішнього державного боргу;

Комітет Верховної Ради з питань бюджету має такі повноваження:

Процес прийняття законів с тривалим, тому для оперативного вирішення
важливих питань, які не врегульовані законами, в Україні застосовується
механізм Указів Президента. Повноваження Президента України з питань
бюджету:

підписує закон про Державний бюджет України;

накладає вею на закон про Державний бюджету випадку незгоди з ним;

вносить у законодавчо встановленому порядку зміни та доповнення до
Державного бюджету;

призначає на посаду Прем’єр-міністра за згодою Верховної Ради та
припиняє його повноваження;

призначає на посаду Міністра фінансів України та припиняє його
повноваження;

утворює, реорганізовує І ліквідовує за поданням
Прем’єр-міністра України міністерства І інші органи цеп гральної
виконавчої влади;

Каібент міністрів України с вищим органом в системі органів виконавчої
влади відповідальним перед Президентом та підконтрольним і підзвітним
Верховній Раді. Повноваження Кабінету Міністрів у бюджетному процесі:

подає на розгляд Верховної Ради проект Основних напрямків бюджетної
політики;

розробляє проект закону про Державний бюджет;

3) вносить зміни до проекту закону про бюджет після 1-го і 2-го читання
у Верховній Раді;

приймає рішення про виділення коштів з резервного фонду Державного
бюджету;

забезпечує виконання Державного бюджету;

забезпечує коні роль за виконанням Державного бюджету;

подає річний зніт про виконання Державного бюджету Верховній Раді;

доводить до відома місцевих органів влади обсяги міжбюджетних
трансфертів.

Для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру
і не можуть бути передбаченими при складанні проекту бюджету формується
резервний фонд у розмірі, що не перевищує 1% видатків загального фонду
відповідного бюджету. В обов’язковому порядку створюється резервний фонд
Державного бюджету. Рішення щодо необхідності створення резервного фонду
місцевого бюджету приймає відповідна рада. Рішення щодо виділення коштів
з резервного фонду приймають, відповідно, Кабінет Міністрів України,
Рада міністрів АРК, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи
місцевого самоврядування.

Міністерство фінансів України сформовано в 1992р., сьогодні діє на
підставі Положення про Міністерство фінансів України, затверджене Указом
Президента від 26.08.1999р. Міністерство фінансів очолює міністр.
Міністерство фінансів України складається з Центрального апарату
міністерства, а також органів Міністерства фінансів середньої ланки
(фінансові управління обласних державних адміністрацій) та органів
Міністерства фінансів нижньої ланки (міські, районні та районні в містах
фінансові відділи). При міністерстві фінансів також діють організації,
що входять до складу фінансових органів України – Державне казначейство
України та Державна Контрольно-ревізійна служба. Центральний апарат
Міністерства фінансів складається з таких структурних підрозділів:
адміністрації (міністр, заступники, колегія); департаменту податкової
політики І макроекономічного прогнозування; департаменту фінансів
виробничої сфери; департаменту фінансів невиробничої сфери; департаменту
по бюджету; департаменту зовнішньоекономічних зв’язків; департаменту
державного боргу; департаменту державного регулювання виробництва та
обігу алкоголю і тютюну; департаменту фінансових установ та ризиків.

Державне Казначейство України створене Указом Президента України «Про
Держание казначейство України» від 27.04.1995р., діє на підставі
Положення, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів, складається з
Головного управління (вища ланка); управлінь Державного казначейства
АРК, в областях, в м. Києві та Севастополі (середня ланка); відділень в
районах, містах і районах міст (базова нанка). Основним завданням
органів Державного казначейства є організація виконання і безпосереднє
здійснення контролю за виконанням Державного бюджету. Повноваженнями
органів Державного казначейства у бюджетному процесі є:

1) розрахунково-касове обслуговування розпорядників бюджетних коштів
(прийом, вберігання і видача бюджетних коштів);

2) відкриття особових і реєстраційних рахунків розпорядникам
коштів, закриття реєстраційних рахунків після закінчення бюджетного
періоду;

3) розподіл і перерахунок місцевим бюджетам належні їм
суми коштів від відрахувань загальнодержавних податків і зборів;

4) ведення обліку розпорядників коштів;

ведення бухгалтерського обліку доходів і видатків бюджету;

складання звітності про стан виконання показників Держанного
і зведеного бюджетів.

Державна Контрольно-ревізійна служба України діє на підставі Закону
України «Про Державну контрольно-ревізійну службу в Україні» від
05.02.1998р. № 83/98-ВР, складається з Головного контрольно-ревізійного
управління України, контрольно-ревізійних управлінь АРК, областей, м.
Києва і Севастополя, контрольно-ревізійних відділів в містах, районах і
районах міст. Основним завдання Державної Контрольно-ревізійної служби є
здійснення державного контролю за витрачанням коштів і матеріальних
цінностей, їх збереженням, станом і достовірністю бухгалтерського обліку
та звітності в міністерствах, відомствах, державних комітетах, фондах,
бюджетних установах, а також на підприємствах і в організаціях, які
отримують кошти з бюджетів усіх рівнів та державних валютних фондів.
Державна Контрольно-ревізійна служба координує свою діяльність з
місцевими радами народних депутатів, органами виконавчої влади, органами
прокуратури, внутрішніх справ та служби безпеки. Повноваженнями органів
Державної Контрольно-ревізійної служби є:

1) проведення ревізій і перевірок фінансової діяльності,
збереження коштів і матеріальних цінностей міністерствах,
відомствах, державних комітетах, фондах, бюджетних установах, а також на
підприємствах і в організаціях, які отримують кошти з бюджетів усіх
рівнів;

2) проведення ревізій та перевірок правильності витрачання державних
коштів на утримання місцевих органів державної влади;

3) розробка Інструктивних і інших нормативних актів щодо проведення
ревізій і перевірок;

4) пред’явлення керівникам та іншим службовим особам об’єктів, що
перевіряються чи ревізуються вимог щодо усунення виявлених порушень
законодавства;

застосування до підприємств, установ, організацій фінансових санкцій,
накладання адміністративних стягнень.

Не пізніше і червня у Верховній Раді відбувають парламентські слухання з
питань бюджетної політики на наступний бюджетний період на яких з
доповіддю виступає Прем’єр-міністр, або Міністр фінансів за його
дорученням. За результатами парламентських слухань Верховна рада приймає
Постанову про схвалення або взяття до відома Основних напрямків
бюджетної політики.

Мінфін розробляє і доводить до відома головних розпорядник інструкції
щодо підготовки бюджетних запитів.

Головні розпорядники бюджетних коштів розробляють бюджетні запити і
подають їх Мінфіну, до терміну, який Мінфін встановить.

Мінфін на основі поданих бюджетних запитів, прогнозу основних
макроекономічних показників та схвалених Основних напрямків бюджетної
політики готує проект закону України про Державний бюджет і подає його
КМУ.

КМУ до 15 вересня приймає рішення про схвалення проекту закону про
Державний бюджет і подає його до ВР разом з пояснювальною запискою
(повинна містити інформацію про економічне становище держави; основні
прогнозні макропоказники економічного І соціального розвитку України;
оцінку надходжень доходів до Державного бюджету; аналіз пропонованих
обсягів видатків; інформацію щодо обсягів державного боргу; тощо),
прогнозними показниками зведеного бюджету; переліком пільг по податках і
зборах з розрахунком втрат доходів; зведення і структуру фінансових
зобов’язань із державного боргу; переліком інвестиційних програм;
доповіддю про хід виконання державного бюджету України у поточному році;
проектами кошторисів всіх державних цільових фондів; поясненнями
головних розпорядників до проекту державного бюджету; інші необхідні
матеріали).

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020