.

Бюджетна класифікація (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
10 13551
Скачать документ

РЕФЕРАТ

на тему:

БЮДЖЕТНА КЛАСИФІКАЦІЯ

ПЛАН

Вступ

1. Поняття бюджетної класифікації

2. Структура бюджетної класифікації України

3. Класифікація доходів бюджету

4. Класифікація видатків бюджету

5. Класифікація фінансування бюджету

6. Класифікація боргу та складові частини бюджету

Використана література

Вступ

Для того, щоб можна було порівнювати бюджетні дані в загальнодержавному
та міжнародному масштабах, застосовують бюджетну класифікацію. Україна
також використовує даний логічний поділ основних напрямків (групування)
доходів та видатків бюджету за певними ознаками. У даній роботі
розглянемо головні принципи бюджетної класифікаціїа та її структуру.

1. Поняття бюджетної класифікації

Бюджетна класифікація — групування доходів та видатків бюджету за
відповідними ознаками, що забезпечує загальнодержавну і міжнародну
порівнянність бюджетних даних.

Структура бюджетної класифікації розробляється Кабінетом Міністрів
України, а нова її структура затверджена Постановою Верховної Ради
України від 12 липня 1996 р.

Закон визначає бюджетну класифікацію як “єдине систематизоване,
функціональне згрупування доходів і видатків бюджету за однорідними
ознаками, що забезпечує загальнодержавну і міжнародну порівнянність
бюджетних даних”. Саме через бюджетну класифікацію здійснюється єдиний
облік доходів і видатків, складається звітність про виконання бюджетів.

Бюджетна класифікація України застосовується для здійснення контролю за
фінансовою діяльністю органів державної влади, органів влади Автономної
Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших розпорядників
бюджетних коштів, проведення необхідного аналізу в розрізі доходів, а
також організаційних, функціональних та економічних категорій видатків,
забезпечення загальнодержавної і міжнародної порівнянності бюджетних
показників.

З метою досягнення цілісності бюджетних категорій доходів і видатків та
для забезпечення взаємозв’язку між функціональними призначеннями і
економічним характером видатків бюджету Міністр фінансів України
затверджує бюджетну класифікацію, а також зміни до неї та інформує про
це в обов’язковому порядку Верховну Раду України.

2. Структура бюджетної класифікації України

Бюджетна класифікація України складається з чотирьох розділів:
Розділ 1. Доходи бюджету.

Розділ 2. Видатки бюджету.

Розділ 3. Фінансування бюджету.

Розділ 4. Державний борг.

Доходи

(за предметною класифікацією) за основу взятий вид платежу Видатки

(за відомчо-галузевими ознаками)

1. Розділи. Вид платежу:

• податкові надходження;

• податок на додану вартість; платежі з прибутку; платежі населення;

• неподаткові доходи;

• доходи від операцій з капіталом;

• офіційні трансферти;

• державні цільові фонди. 1. Розділи:

• народне господарство;

• соціально-культурні заходи;

• управління,

• оборона і т. ш.

2. Глави: міністерства, відомства 2. Глави: міністерства, відомства

3. Параграфи: галузі народного господарства 3. Параграфи: галузі
народного господарства; заходи

4. Статті: статті в доходах майже не використовуються 4. Статті:
заробітна плата; стипендії; канцелярські витрати

Розділ І “Доходи бюджету” поділяється на групи, підгрупи, статті і
підстатті. Групи доходів — це податкові надходження та неподаткові
доходи, доходи від операцій з капіталом, офіційні трансферти і державні
цільові фонди.

Розділ ІІ “Видатки”. Класифікація видатків бюджетів складається з
функціональної, відомчої та економічної структури видатків.

Функціональна структура видатків бюджетів України визначає основні
напрями державної діяльності:

1. Державне управління;

2. Міжнародна діяльність;

3. Фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу;

4. Національна оборона і т.д. (всього 24 розділи). Розділи поділяються
на підрозділи, тобто більш детальні частини. Наприклад, розділ «Державне
управління» включає в себе 6 підрозділів: функціонування законодавчої
влади, функціонування виконавчої влади, утримання Президента України та
його апарату, утримання фінансових та фіскальних органів, загальне
планування і статистичні служби, інші видатки на загальнодержавне
управління. Підрозділи можуть мати цільові статті і види витрат.

Економічна структура видатків групує видатки державного і місцевих
бюджетів за їх економічним змістом. Вона поділяється на поточні видатки
і капітальні видатки, а також на предметні статті, підстатті та елементи
витрат.

Розділ III «Фінансування бюджету» передбачає залучення коштів для
фінансування видатків бюджету — внутрішнє і зовнішнє фінансування.

У розділі IV «Державний борг» наводиться структура державного
внутрішнього і зовнішнього боргу.

3. Класифікація доходів бюджету

1. Доходи бюджету класифікуються за такими розділами:

1) податкові надходження;

2) неподаткові надходження;

3) доходи від операцій з капіталом;

4) трансферти.

2. Податковими надходженнями визнаються передбачені податковими законами
України загальнодержавні і місцеві податки, збори та інші обов’язкові
платежі.

3. Неподатковими надходженнями визнаються:

1) доходи від власності та підприємницької діяльності;

2) адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та
побічного продажу;

3) надходження від штрафів та фінансових санкцій;

4) інші неподаткові надходження.

4. Трансферти – це кошти, одержані від інших органів державної влади,
органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого
самоврядування, інших держав або міжнародних організацій на безоплатній
та безповоротній основі.

4. Класифікація видатків бюджету

1. Видатки бюджету класифікуються за:

1) функціями, з виконанням яких пов’язані видатки (функціональна
класифікація видатків);

2) економічною характеристикою операцій, при проведенні яких
здійснюються ці видатки (економічна класифікація видатків);

3) ознакою головного розпорядника бюджетних коштів (відомча класифікація
видатків);

4) за бюджетними програмами (програмна класифікація видатків).

2. Функціональна класифікація видатків має такі рівні деталізації:

1) розділи, в яких визначаються видатки бюджетів на здійснення
відповідно загальних функцій держави, Автономної Республіки Крим чи
місцевого самоврядування;

2) підрозділи та групи, в яких конкретизуються напрями спрямування
бюджетних коштів на здійснення відповідно функцій держави, Автономної
Республіки Крим чи місцевого самоврядування.

3. За економічною класифікацією видатки бюджету поділяються на поточні
видатки, капітальні видатки та кредитування за вирахуванням погашення,
склад яких визначається Міністром фінансів України.

4. Відомча класифікація видатків бюджету визначає перелік головних
розпорядників бюджетних коштів. На її основі Державне казначейство
України та місцеві фінансові органи ведуть реєстр усіх розпорядників
бюджетних коштів.

5. Програмна класифікація видатків бюджету застосовується при формуванні
бюджету за програмно-цільовим методом.

5. Класифікація фінансування бюджету

1. Класифікація фінансування бюджету визначає джерела отримання
фінансових ресурсів, необхідних для покриття дефіциту бюджету, і напрями
витрачання фінансових ресурсів, що утворилися в результаті перевищення
доходів бюджету над його видатками (до цієї категорії належать платежі з
погашення основної суми боргу).

2. Класифікація фінансування бюджету здійснюється за такими ознаками:

1) фінансування за типом кредитора – за категоріями кредиторів або
власників боргових зобов’язань;

2) фінансування за типом боргового зобов’язання – за засобами, що
використовуються для фінансування дефіциту або профіциту.

6. Класифікація боргу та складові частини бюджету

1. Класифікація боргу систематизує інформацію про всі боргові
зобов’язання держави, Автономної Республіки Крим, місцевого
самоврядування.

2. Борг класифікується за типом кредитора та за типом боргового
зобов’язання.

Складові частини бюджету

1. Бюджет може складатися із загального та спеціального фондів.

2. Загальний фонд бюджету включає:

1) всі доходи бюджету, крім тих, що призначені для зарахування до
спеціального фонду;

2) всі видатки бюджету за рахунок надходжень до загального фонду
бюджету;

3) фінансування загального фонду бюджету.

3. Спеціальний фонд бюджету включає:

1) бюджетні призначення на видатки за рахунок конкретно визначених
джерел надходжень;

2) гранти або дарунки (у вартісному обрахунку), одержані розпорядниками
бюджетних коштів на конкретну мету;

3) різницю між доходами і видатками спеціального фонду бюджету.

4. Розподіл бюджету на загальний та спеціальний фонди визначається
законом про Державний бюджет України. Джерела формування спеціального
фонду визначаються виключно законами України.

5. Підставою для рішення відповідної ради про створення спеціального
фонду у складі місцевого бюджету може бути виключно закон про Державний
бюджет України.

6. Передача коштів між загальним та спеціальним фондами бюджету
дозволяється тільки в межах бюджетних призначень шляхом внесення змін до
закону про Державний бюджет України чи рішення відповідної ради.

7. Платежі за рахунок спеціального фонду здійснюються в межах коштів, що
надійшли до цього фонду на відповідну мету.

8. Створення позабюджетних фондів органами державної влади, органами
влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та
іншими бюджетними установами не допускається.

Використана література:

Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси. – К., 2002.

PAGE

PAGE 8

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020