.

Біржові товари (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2226
Скачать документ

Реферат

На тему:

Біржові товари.

Основною умовою здійснення біржової торгівлі є наявність товарів, якими
торгують на товарній біржі, та рівень їх стандартизації.

На етапі становлення біржової діяльності і торгівлі виключно реальними
товарами, асортимент продукції, якою торгували на товарних біржах був
досить широкий. Тут здійснювався продаж як біржових, так і позабіржових
товарів.

Як свідчить світова практика, це виправдане явище в біржовій діяльності
в період формування ринкових відносин.

До біржових товарів належать такі, що масово виробляються, мають якісну
однорідність та стандартизовану зіставність характеристик на тривалий
період часу, є взаємозамінними, тобто пристосовані до торгівлі за
зразками або описом.

До позабіржових товарів належать всі інші, які не мають перерахованих
вище характеристик, однак допускаються на біржові торги внаслідок
високого рівня попиту і пропозиції.

У світовій практиці товарні біржі пройшли шлях від торгівлі реальним, як
біржовим так і позабіржовим товаром, асортимент якого був, як правило,
не систематизований і не упорядкований, до торгівлі виключно біржовими
товарами, що зумовило, зокрема, і розвиток ф’ючерсного ринку.

При цьому позабіржові товари поступово вилучалися з біржової торгівлі і
реалізувалися за допомогою інших форм торгівлі; торговими домами,
аукціонами, ярмарками, тендерами.

Слід зазначити, що стандартизація є головною умовою автентичності
біржового товару.

Стандартизація біржового товару має свою глибинну природу, яка через
суто технічні заходи досягає важливих економічних результатів, а саме:
демонополізації умов виявлення попиту і пропозиції товару.

Біржовий товар є масовим, однорідним, кількісно і якісно
стандартизованим, взаємозамінним, знеособленим і, виходячи з високого
рівня попиту і пропозиції, продається і купується у великих обсягах, що
дає змогу виявити найбільш реальну рівноважну (ринкову) ціну. Це
сировина або напівфабрикат, оскільки основним при визначенні біржового
товару є те, що така продукція повинна пройти у своїй переробці тільки
технологічну стадію первинної обробки.

За правилами біржової торгівлі у США та інших країнах з ринковими
відносинами готові до споживання продукти промислового виробництва не
допускаються на біржові торги, оскільки вважається, що регулювання
обсягами виробництві таких товарів залежить від волі їх виробників, які,
виходячи з цього, можуть впливати на рівень біржових цін.

Класифікація ознак стандартизованого біржового товару

/. Кількісна стандартизація партій однотипного товару забезпечує їх
зіставність за обсягами.

//. Якісна стандартизація забезпечує зіставність сортів і типів
продукції через визначення базисного сорту, тобто цінового еталону.

///. Цінова стандартизація дозволяє виявити реальну ринкову ціну при
мінімізації впливу монополії на біржовій “долівці”.

Ступінь стандартизованості товару визначається, згідно із зазначеними
принципами для встановлення можливості реалізації товару, не при огляді
його зразків, а за технічним описом. Обов’язковою умовою при цьому є
торгівля товарами з відносно невисокою монополізацією виробництва чи
споживання, що забезпечує наповнення ринку значними обсягами продукції
різноманітного асортименту.

Біржова торгівля може відбуватися і на високомонополізованих ринках,
якщо на них функціонує достатньо стійкий сектор вільної торгівлі, тобто
формуються рівноважні (ринкові) ціни.

/. Кількісна стандартизація. На біржі реальний товар пропонується в
суворо обумовлених обсягах.

Торгують біржовим товаром за встановленими біржовими одиницями або
лотами, які відповідають певній мірі ваги у певній упаковці або
формуються за обсягом вмісту транспортних засобів. Біржові одиниці
встановлюють на весь асортимент товарів, яким торгують на біржі.

Для України, наприклад, 1 лот пшениці має обсяг вагонної партії 60 т
насипом, для олії соняшникової 1 лот має обсяг 8-12 т при перевезенні
автоцистерною, або 60 т – залізничною цистерною. Виходячи з цього
фактичний обсяг продажу певного виду товару повинен бути кратним
біржовій одиниці.

Така практика спрощує торгівлю і розрахунки та означає, що ні продавець,
ні покупець не встановлюють довільно обсяг товарної закупки, а
співвідносять його з біржовою одиницею, яку також не можуть змінити на
власний розсуд. З іншого боку, це обумовлює висновок про те, що і
виробник, і споживач заздалегідь планують поставити або замовити чітко
визначені обсяги продукції.

Фермер формує розміри посівних площ згідно з обсягами пропозицій зерна
на біржі, а власник борошномельного заводу узгоджує обсяги закупівель з
біржовими стандартами, а також встановлює устаткування необхідної
потужності. Біржа впливає на виробництво і виробниче споживання,
оптимізуючи його масштаби, і тим самим дає змогу ефективно здійснювати
капітальні, трудові та інші витрати.

У практичній діяльності товарних бірж, особливо в умовах формування
біржового ринку і при торгівлі реальним товаром на ньому, часто
відходять від класичних вимог щодо біржової одиниці. Як правило, це
зумовлюється необхідністю розділити лот на кілька частин, враховуючи
незначні відстані поставки, коли транспортування раціональніше
здійснювати іншим, ніж це передбачено в Положенні про біржовий стандарт,
видом транспорту.

II. Якісна стандартизація біржового товару, має на меті забезпечити
умови для торгівлі товарами за описом їх якостей або зразками і
передбачає обов’язковість співставності якісних характеристик протягом
значного періоду.

На практиці цього дуже просто досягти при торгівлі, наприклад, цінними
паперами, тоді як для агропродукції це набагато складніше. Тому на
кожний, товар з усієї його сукупності, встановлюється базисний сорт, як
одиниця міри, яка максимально характеризує його властивості.

За базисний сорт біржового товару приймається найбільш типовий вид
продукції даного ринку, згідно з яким здійснюється якісна градація інших
товарів у даній товарній групі. Ціна базисного сорту, яка максимально
відображає споживчі якості товару даної групи, є базою для визначення
ціни на товари іншої якості.

Саме через стандартизацію товарна біржа усереднює якісні характеристики
товару, ліквідуючи при його виході на ринок одиничні ознаки. Так
досягається ефект знеособлення товару, тобто відбувається процес
фунгібілізації біржового обороту.

Це одна з особливих властивостей біржового товару і та, що робить біржу
власне біржею і відрізняє її від аукціону, ярмарку.

Отже, тільки за умови максимальної знеособленості, взаємозамінності,
цінової градації та інших умов демонополізації стандартизований товар
стає біржовим товаром. Будь-які прояви у його асортименті, унікальності
продукції, а значить, і монопольного становища на ринку класифікують
такий товар як аукціонний або ярмарковий.

Кількісна і якісна стандартизація, яка охоплює так званий
передторговельний період, об’єктивно формує для ринку принципово нову
фазу просування продукції. Так, якщо кількісна стандартизація партій
одного і того ж товару забезпечила їх зіставність, то якісна
стандартизація через введення базисного сорту зрівняла однотипну
продукцію, що загалом стало передумовою цінової стандартизації, яка
власне і перетворює товар у біржовий.

///. Цінова стандартизація має на меті виявити реальну ринкову ціну та
усунути монополістичний вплив у біржовому обороті.

Ціноутворююча функція товарної біржі надзвичайно складна, її економічна
сутність виявляється, з одного боку, як особливий тип оптового ринку,
обсяги якого значно перевищують обороти аукціонів, ярмарків, торгових
домів, з іншого – власне біржа в ринкових умовах започатковує першу
стадію ціноутворення на базові товари з подальшим входженням основного
елемента в ціну виробленого продукту. Уже на етапі торгівлі виключно
реальним товаром біржа виконує ціноутворюючу функцію.

Завдяки регулярному котируванню цін виявляється біржова ціна, або
усереднена якісна норма, на яку не мають впливу випадкові відхилення в
тенденції руху цін за тривалий проміжок часу. Поява біржової ціни як
чистої, стандартної, абстрактної величини, тобто результату котирування,
зумовила появу інформаційно-аналітичної та прогнозованої функції біржі.
Біржа перетворюється в “барометр кон’юнктури”.

Можливість прогнозувати рівень ціни на короткостроковий чи
середньостроковий період стало ще однією передумовою появи ф’ючерсної
торгівлі. В цих умовах ціна ф’ючерсної угоди абстрагується, відривається
від товару і стає самостійним предметом торгу, тобто відособлюється в
самостійний товар і так існує до поставки продукції.

Згідно із Законом України “Про товарну біржу” (ст. 3), товарна біржа має
право самостійно розробляти, з урахуванням державних стандартів, власний
перелік стандартів біржового товару, яким торгують.

З огляду на відповідні положення “Типових правил біржової торгівлі
сільськогосподарською продукцією” до біржових торгів допускається
сільськогосподарська продукція визначеного переліку (затверджується
біржею) стандартної якості, що є реальним товаром, а також стандартні
контракти на цю продукцію, що допущені біржею у встановленому порядку до
торгів.

В Україні товарні біржі обмежують торгівлю позабіржовими товарами і
прагнуть до торгівлі виключно біржовими товарами.

Так, згідно з Тимчасовими правилами проведення біржових торгів на
Українській аграрній біржі, стандартний товар визначається як біржовий
товар точно визначеної якості при стандартизованих умовах торгівлі
(обсяг угоди, час, місце і умови поставки, засіб визначення якості).

Перелік існуючих в Україні стандартів на товари, якими торгують,
зокрема, на Українській аграрній біржі, включає п’ять груп, а кожна з
них відповідно підгрупи згідно з якісними параметрами.

Вимоги до біржового стандарту мають плинний характер, що вимагає їх
постійного перегляду, внесення змін і доповнень.

Уніфікація біржового товару, згідно з державними стандартами,
задовольняє вимоги торгівлі на внутрішньому ринку України. Крім того,
практично кожна товарна біржа розробляє на основі державних стандартів і
застосовує власний перелік товарних груп у відповідності з Положенням
про біржовий стандарт.

Однак досвід показує, що при виході біржових товарів України на світові
ринки виникає проблема незіставності вітчизняного біржового стандарту з
прийнятими у світовій торгівлі.

Значною мірою це зумовило і те, що тільки 10 % усього біржового обороту
України в 1998 р. було реалізовано на ринках реального товару
міжнародних бірж.

Звичайно, класифікація біржових товарів, згідно з “Гармонізованою
системою опису і кодування товарів”, що діє на міжнародних ринках,
надмірно деталізована і складна у використанні за умови внутрішньої
торгівлі, однак є необхідність пристосувати її до всього асортименту
біржового товару. Це вимагає розробки Положення про єдиний класифікатор
біржового товару, якими торгують на біржах України, з урахуванням
національних стандартів та вимог “Гармонізованої системи опису і
кодування товарів”.

Однак, як застерігають спеціалісти, у процесі розробки таких біржових
стандартів слід виважено ставитися до визначення рівнів (параметрів)
вимог до товару.

Дуже високі вимоги, тобто “високий біржовий стандарт”, піднімаючи
якісний рівень товару, яким торгують, у порівнянні з іншими спричиняє
ситуацію, коли з біржового обороту вибуває значна частина продукції дещо
нижчого гатунку, хоча вона також класифікована як біржовий товар.

З іншого боку, “низький стандарт” сприяє притоку продукції низької
якості, що зумовить спад біржового обороту на даній товарній біржі.
Отже, відпрацювання оптимального за всіма параметрами біржового
стандарту вимагає особливих підходів при його формуванні.

Як стверджують експерти, “Гармонізована система опису і кодування
товарів”, що запроваджується в міжнародній торгівлі, є найбільш
уніфікованою і деталізованою порівняно з іншими, існуючими раніше. У
цьому, власне, і є її основна перевага, оскільки вона обумовлює
однотипне розуміння класифікаційних групувань, необхідне для визначення
митних ставок, проведення економічного аналізу та розрахунку різних
типів прогнозів.

Аналіз біржової діяльності товарних бірж в Україні за 1991-1999 pp.
свідчить про значне скорочення асортименту товарів, яким торгують. Якщо
в 1991 р. товарні біржі торгували асортиментом понад 3000 найменувань,
то сьогодні лише в межах 70.

Цей процес має прогресивний характер, оскільки тепер торгують типовим
асортиментом для переважної більшості товарних бірж України. Крім того,
практично на всіх товарних біржах вводяться нові високоліквідні біржові
товарні групи, серед яких висока питома вага енергоносіїв (бензин,
дизельне пальне, мазут тощо).

У процесі еволюції біржової торгівлі змінюється сутність товарів, якими
торгують, та вимоги до них. Так, поряд з торгівлею реальним товаром
торгують стандартними біржовими контрактами на ф’ючерсному ринку.

Вже сама сутність ф’ючерсної торгівлі вимагає насичення біржового ринку
тільки такими товарами, які можуть бути максимально стандартизованими за
якісними ознаками.

Стандартизації вимагає й інший елемент, необхідний при продажу біржового
товару, – контракт.

На сучасних великих ф’ючерсних біржах на рівних правах котируються
контракти на всі біржові товари окремих товарних груп.

Такі контракти уніфіковані та взаємозамінні. Одночасно вони можуть
обмінюватися через купівлю-продаж на контракти валютні, процентні,
акційно-індексні. Досягнута майже загальна оборотність об’єктів біржової
торгівлі.

На товарних біржах України форма контракту на реалізацію реального
товару (спот і форвард) розробляється безпосередньо на біржі. Такий
контракт враховує всі необхідні компоненти, які забезпечують його
виконання, і затверджується загальними зборами бірж. Крім того,
розробляються Правила виконання контракту, які є складовою частиною
Правил торгівлі на біржі.

Товарним біржам України уже запропоновано типовий “Стандартизований
біржовий контракт” на укладення угод, де максимально стандартизовані ті
умови, які піддаються сьогодні цьому процесу.

Загалом, розробка і запровадження стандартизованого біржового контракту
мас певні складнощі, оскільки на товарних біржах України відсутній
єдиний класифікатор біржового товару, яким торгують, а торгівля
здійснюється не за біржовими одиницями (лотами).

Список використаної літератури.

1. Баканов М. И., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа.- М.:
Финансы и статистика, 1981.- 210 с.

2. Баскакова М. А. Толковый юридический словарь бизнесмена
(русско-английский, английско-русский).-6-е изд., перераб. и доп.- М.:
Финансы и статистика, 1994.- 640 с.

3. Биржевая деятельность. Учебник/Под ред. проф. А. Г. Грязновой, проф.
Р. В. Корнеевой, проф. В. А. Галанова.- М.: Финансы и статистика, 1995.-
240 с.

4. Биржи в СССР: первый год работы.- М., 1991.- 240 с.

5. Бланк И. А. Торгово-посредническое предпринимательство. Экономические
основы биржевой торговли.- К., 1992.- 230 с.

6. Бородулин В. Рынки ценных бумаг США.- М.: Московская центральная
фондовая биржа, 1992.- 320 с.

7. Брокер и дилер – биржевые дельцы. Руководство по биржевой
деятельности.- Частное право, 1991.- 92 с.

8. Буренин А. Н. Фьючерсные, форвардные и опционные рынки.- М.: Тривола,
1995.- 240с.

9. Быков А.В. и др. Биржевая торговля. Что это такое? – Красноярск:
1991.- 463с.

10. Васильев Г. А., Каменева Н. Г. Организация и техника биржевой
торговли / ВЗФЭИ. – М.: Экономическое образование, 1995.- 324 с.

11. Васильев Г. А., Каменева Н. Г. Товарные биржи. – М.: Высшая школа,
1991.-112с.

12. Герчикова И. Н. Маркетинг и международное коммерческое дело.- М.:
Внешторгиздат, 1990.- 263 с.

13. ГолубовичА. Д., Миримская О. М. Биржевая торговля и инвестирование в
США.- М.: МЕНАТЕП-ИНФОРМ, 1991.-184 с.

14. Гольцберг М. А. Акционерные товарищества. Фондовая биржа. Операции с
ценными бумагами. – К.: Текст, 1992.- 94 с.

15. Гудков Ф. В. Инвестиции и ценные бумаги. Руководство по работе с
долговыми обязательствами.- М.: ИНФРА-М, 1996.- 160 с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020