.

Аналіз складу і джерел утворення майна підприємства (контрольна)

Язык: украинский
Формат: контрольна
Тип документа: Word Doc
0 3224
Скачать документ

фінанси

Контрольна робота

з предмету

Економічний аналіз

Аналіз складу і джерел утворення майна підприємства

План

TOC \o “1-1” \h \z HYPERLINK \l “_Toc30582302” 1. Аналіз складу і
джерел утворення майна підприємства PAGEREF _Toc30582302 \h 3

HYPERLINK \l “_Toc30582303” 2. Розрахувати коефіцієнти ліквідності:
поточної, швидкої, абсолютної за даними балансу PAGEREF _Toc30582303
\h 9

HYPERLINK \l “_Toc30582304” Список використаної літератури PAGEREF
_Toc30582304 \h 12

1. Аналіз складу і джерел утворення майна підприємства

Дослідимо структуру майна та його джерел аналізуємого підприємства.

Таблиця 1

Склад майна підприємства, тис. грн.

Показники На початок

року На кінець

року Відхилення

Абсол.

%

1 2 3 4 5

1.Всього майна, в тому числі: 8000 8730 730 9,1

2.ОЗ та інші позаоборотні активи 4000 4390 390 9,8

2.1.Нематеріальні активи 100 150 50 50

2.2.Основні засоби 2400 2900 500 20,8

2.3. Інші необоротні активи 1000 740 – 260 – 26

2.4. Довгострокові фінансові вкладення 500 600 100 20

3.Оборотні (мобільні) кошти 3950 4290 340 8,6

3.1.Матеріальні оборотні кошти 3100 2300 – 800 – 25,8

3.2.Грош. засоби і короткострокові фінансові вкладення 650 1140 490 75,4

3.3.Дебіторська заборгованість 200 850 650 325

4. Витрати майбутніх періодів 50 50 – –

З даних таблиці 1 бачимо, що за звітний період майно підприємства
зросло: збільшилося на 730 тис. грн. чи на 9,1%. Дане збільшення
відбулося в основному за рахунок збільшення в необоротних активах майже
по всіх статтях, у тому числі основні засоби зросли на 500 тис. грн.,
довгострокові фінансові вкладення – на 100 тис. грн., стаття “інші
необоротні активи” зменшилася на 260 тис. грн. за рахунок зниження
незавершеного будивництва – на 300 тис. грн. Оборотні активи також
збільшилися – кошти і короткострокові фінансові вкладення збільшилися на
490 тис. грн. (на 75,4 відсотка), дебіторська заборгованість зросла на
650 тис. грн. У той же час матеріальні оборотні кошти (запаси,
незавершене виробництво, готова продукція) зменшилися на 800 тис. грн.
чи на 25,8 %.

Таблиця 2

Структура майна (засобів) підприємства, %

Показники На початок

року На кінець

року Відхилення

1 2 3 4

1.Всього майна,

в тому числі: 100,0 100,0

2.ОЗ та інші позаоборотні активи у % до майна 50 50,3 0,3

2.1.Нематеріальні активи 1,3 1,7 0,4

2.2.Основні засоби 30,0 33,3 3,3

2.3. Інші необоротні активи 12,5 8,5 – 4,0

2.4. Довгострокові фінансові вкладення 6,3 6,9 0,6

3.Оборотні (мобільні) кошти, у % до майна 49,4 49,1 – 0,3

3.1.Матеріальні оборотні кошти 38,8 26,3 – 12,5

3.2.Грош. засоби і короткострокові фінансові вкладення 8,1 13,1 5,0

3.3.Дебіторська заборгованість 2,5 9,7 7,2

4. Витрати майбутніх періодів, у % до майна 0,6 0,6 –

Що стосується структурних зрушень, то на кінець року збільшилася частка
необоротних активів – з 50 до 50,3 %, відповідно частка оборотних коштів
зменшилася – з 49,4 до 49,1 %.

Найбільший вплив на зростання частки необоротних активів здійснило
збільшення основних засобів – на 3,3 %.

Мобільні кошти скоротилися головним чином за рахунок зменшення частки
матеріальних оборотних коштів, що зменшили з 38,8 до 26,3 % (на 12,5 %)
частку у майні підприємства.

Після оцінки зміни майна підприємства необхідно виявити так називані
“хворі” статті балансу. Їх звичайно можна підрозділити на дві групи:

Такі, що відразу свідчать про вкрай незадовільну роботу підприємства в
звітному періоді і сформованим у результаті цього поганому фінансовому
положенні. До таких статей відносяться непокриті збитки звітного року.
На аналізуємому підприємстві такої статті не спостерігається.

Статті, що говорять про визначені недоліки в роботі підприємства:
наявність сум “поганих” боргів у статтях: “Дебіторська заборгованість”,
платежі по який очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати
і платежі по який очікуються протягом 12 місяців після звітної дати.

На підприємстві відсутня довгострокова дебіторська заборгованість, що
знижує частку повільно реалізованих активів. Але на підприємстві має
місце короткострокова дебіторська заборгованість у сумі 850 тис. грн. на
кінець року, що збільшилася за рік на 650 тис. грн. (+ 325 %), що
збільшило підсумок балансу на 7,2%.

Незважаючи на те, що дебіторська заборгованість короткострокова,
наявність її в такій значній сумі характеризує іммобілізацію
(відволікання) оборотних коштів підприємства з виробничо-господарського
обороту.

Проведемо аналіз джерел коштів підприємства.

Дані таблиці 3 показують, що загальне збільшення джерел рік діяльності
склало 730 тис. грн. чи майже на 9,1 %. Це зростання отримане виключно
за рахунок збільшення власних коштів: збільшення на 1100 тис. грн. чи на
24,4 відсотка.

Таблиця 3

Власні і позикові засоби підприємства, тис. грн.

Показники На початок

року На кінець

року Відхилення

Абсол. %

1 2 3 4 5

1.Усього засобів підприємства 8000 8730 730 9,1

2.Власні засоби підприємства 4500 5600 1100 24,4

3. Резерви наступних витрат 150 150 – –

4.Позикові засоби 3310 2940 – 370 – 11,2

4.1.Довгострокові позики 1350 950 – 400 – 29,6

4.2.Короткострокові кредити і позики 700 900 200 28,6

4.3.Кредиторська заборгованість 950 800 – 150 – 15,8

4.4. Поточні зобов’язання 310 290 – 20 – 6,5

5. Доходи майбутніх періодів 40 40 – –

Позикові засоби знизилися на 370 тис. грн. чи на 11,2 відсотка – це
відбулося за рахунок зменшення таких статтей, як довгострокові позики –
на 400 тис. грн. (зниження на 29,6 %), кредиторська заборгованість – на
150 тис. грн. (на 15,8 %) і поточних зобов’язань – на 20 тис. грн. (на
6,5 %).

Зменшення цих статтей перекрило зростання короткострокових кредитів і
позик на 200 тис. грн. чи на 28,6 відсотка.

Аналіз структури джерел утворення майна підприємства свідчить, що питома
вага власних засобів підприємства в аналізуємому році збільшилася на 7,8
%, і склала на кінець аналізованого періоду 64,1 % від засобів
підприємства, що викликано випережаючим зростанням власних засобів над
позиковими.

В аназізуємому році пасивна частина балансу в частині позикових засобів
скоротилася на 7,7 %, у тому числі за рахунок зменшення по наступним
статтях: “кредиторська заборгованість” зменшилася на 2,7% від джерел
майна, “поточні зобов’язання” зменшилися на 0,6% (з 3,9 до 3,3%),
“довгострокові позики” скоротилися з 16,9 до 10,9 % від джерел майна (на
6,0%).

Таблиця 4

Структура власних і позикових засобів підприємства, %

Показники На початок

року На кінець

року Відхилення

1 2 3 4

1.Усього джерел майна підприємства, у тому числі: 100 100

2.Власні засоби підприємства, у % до джерел майна 56,3 64,1 7,8

3. Резерви наступних витрат 1,9 1,7 – 0,2

4.Позикові засоби, у % до джерел майна 41,4 33,7 – 7,7

4.1.Довгострокові позики 16,9 10,9 – 6,0

4.2.Короткострокові кредити і позики 8,8 10,3 1,5

4.3.Кредиторська заборгованість 11,9 9,2 – 2,7

4.4. Поточні зобов’язання 3,9 3,3 – 0,6

5. Доходи майбутніх періодів, у % до джерел майна 0,5 0,5 –

Зросла частка короткострокових кредитів і позик, але не значно – на
1,5%.

Таким чином, на підставі проведеного аналізу балансу підприємства за
аналізуємий період можна зробити попередній висновок про задовільну
роботу підприємства і зростання обсягів діяльності.

Для більш детального аналізу фінансового стану необхідно дослідити стан
показників ліквідності підприємства.

2. Розрахувати коефіцієнти ліквідності: поточної, швидкої, абсолютної
за даними балансу

Ліквідність підприємства – це здатність повернути в термін отримані в
кредит кошти, чи здатність оборотних коштів перетворюватися в готівку,
необхідну для нормальної фінансово-господарської діяльності
підприємства.

Як правило, класичний аналіз і оцінка структури балансу організації
проводиться на основі показників – коефіцієнтів ліквідності. Щоб
організація була визнана платоспроможною, значення цих коефіцієнтів
повинні відповідати нормативним, зазначеним у таблиці 5.

Проаналізуємо коефіцієнти ліквідності і платоспроможності та їх зміну.

Для комплексної оцінки ліквідності балансу в цілому варто
використовувати загальний показник ліквідності (коефіцієнт покриття). За
допомогою даного показника здійснюється оцінка зміни фінансової ситуації
в організації з погляду ліквідності. Даний показник застосовується також
при виборі найбільш надійного партнера з декількох потенційних партнерів
на основі звітності.

Загальний поточний коефіцієнт покриття на кінець року досяг значення 2,2
при нормативному значенні більше 2,0 і збільшився за звітний період на
0,2 з 2,0 на початок року, що дорівнювало нормативу. Тобто підприємство
практично може без проблем покрити поточні зобов’язання своїми активами.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності на кінець року склав 0,57, при його
значенні за попередній період 0,33. Це значить, що підприємство може
негайно погасити за рахунок коштів і короткострокових фінансових
вкладень 57% (з необхідних 20%) короткострокових зобов’язань
підприємства. Цей показник вище мінімального нормативного, що не може не
викликати довіру до даної організації.

Таблиця 5

Коефіцієнти платоспроможності і ліквідності підприємства

п/п Показники Норма Пояснення На початок року На кінець року Відхи-лення

1 Коефіцієнт абсолютної ліквідності (0,2-0,7 Показує яку частину
короткострокової забор-гованості підприємство може реально погасити
найближчим часом 0,33 0,57 0,24

2 Коефіціент швидкої ліквідності (0,7 Відбиває прогнозовані платіжні
можливості за умови своєчасних роз-рахунків з дебіторами. 0,43 1,0
0,57

3 Загальний поточний коефіцієнт покриття (2 Характеризує покриття
зобов’язань усіма поточними активами 2,0 2,2 0,2

4 Частка оборотних коштів в активах (0,5 Характеризує загальну
забезпеченість підпри-ємства оборотними коштами. 0,49 0,49 –

Значення коефіцієнта швидкої ліквідності з 0,43 на початок року
збільшилося до 1,0 на кінець року, тобто також перевищило межі
нормативного значення, і перевищило його на 0,3. Тобто за рахунок
грошових коштів і дебіторської заборгованості, у випадку її виплати,
підприємство зможе погасити усі 100% зобов’язань.

Останній з аналізуємих показників ліквідності – частка оборотних коштів
у активах – на початок року досяг значення 0,49 при нормативному
значенні більше 0,5. При цьому спостерігається постійне значення цього
показника на протязі усього аналізуємого періоду – його значення склало
0,49 і на кінець року. Це свідчить про забезпеченість підприємства
оборотними коштами на рівні, наближеному до нормативного.

Таким чином, можна сказати, що усі показники ліквідності аналізуємого
підприємства знаходяться на нормативному рівні, крім того, у багатьох
випадках спостерігається їхнє перевищення нормативу. Тобто на протязі
аналізуємого періоду підприємство є платоспроможним і ліквідним.

Список використаної літератури

Івахненко В. М. Курс економічного аналізу: Навч. посіб.
-К.:”3нання”-Прес., 2000.-207 с.

Ковалев В. В. Финансовый анализ: управление капиталом, выбор инвестиций,
анализ отчетности. – М.: Финансы и статистика, 1999.-432 с.

Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств.-К.,
2001.

Мец В. О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану
підприємства: Навч. посібник.-К.: КНЕУ, 1999. – 132 с.

Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 4-е изд.,
перераб. и доп. – Минск.: ООО «Новое знание», 1999.

Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика фінансового аналіза.-М, 2001.

PAGE

PAGE 2

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020