.

Альтернативна санація (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1035
Скачать документ

Реферат на тему:

Альтернативна санація

Форма фінансової санації з допомогою власників підприємства, коли
акціонер (пайовик) на добровільних засадах може зробити вибір між
деномінацією чи консолідацією — з одного боку, та здійсненням
безповоротної фінансової допомоги — з іншого, називається альтернативною
санацією.

Альтернативна санація поєднує елементи чистої санації (зменшення
статутного фонду) та санації із залученням додаткових внесків власників.
За такої форми санації перед акціонерами (власниками) стоїть проблема
вибору: або вони здійснюють цільові внески для погашення балансових
збитків підприємства і зберігають належну їм частку (в абсолютному і
відносному розмірах) номінальної вартості статутного фонду, або
погоджуються на зниження номінальної вартості, не здійснюючи жодних
доплат. Фінансові наслідки обох видів санації для власників
корпоративних прав підприємства однакові, проте для суб’єкта
господарювання найліпшим буде здійснення додаткових внесків, оскільки в
такому разі залучаються додаткові ліквідні засоби, а отже, поліпшується
платоспроможність підприємства.

Приклад 4.

Визначимо, яким має бути розмір альтернативних цільових внесків для
покриття балансових збитків за заданої номінальної вартості акцій (НВ) в
50 у.о. (кількість акцій становить 40 шт.) та запланованому розмірі
валового санаційного прибутку в 1500 у.о. Баланс підприємства до
проведення санації має такий вигляд:

А П

1. Основні засоби 1200

2. Запаси і витрати 1500

3. Дебіторська заборгованість 200

4. Грошові кошти 20 1. Статутний фонд
2000

2. Непокриті збитки –1080

3. Довгострокові пасиви 1200

4. Короткострокові пасиви 800

Баланс 2920 Баланс
2920

Балансовий (розрахунковий) курс акцій (БК) становить:

( 100 = 46%,

або 23у.о. (50 ( 46%)

). Це означає, що кожен акціонер із кожних чотирьох належних йому акцій
три віддає для анулювання. Ураховуючи існуючий балансовий курс акцій,
збиток акціонера за повернення ним трьох акцій становитиме 69 у.о. (23 (
3). Акціонер, який робить додаткові внески, буде в такій самій ситуації:
для одержання однієї повноцінної акції після санації він має зробити
доплату в розмірі 69 у.о.

Розрахункова вартість однієї акції після санації дорівнює сумі
номінальної вартості акції та чистого санаційного прибутку (ЧСП), який
припадає на 1 акцію.

Валовий санаційний прибуток — це різниця між розміром статутного фонду
до і після санації. Балансовий курс акції після санації (БКС)
становитиме:

= 92 у.о. EQ

Баланс підприємства після проведення санації матиме такий вигляд:

А П

Основні засоби 1200

Запаси і витрати 1500

Дебіторська заборгованість 200

Грошові кошти 20 1. Статутний фонд
500

2. Чистий санаційний прибуток 420

3. Довгострокові пасиви 1200

. Це означає, що держатель однієї акції після санації

одержав приріст вартості в розмірі 69 у.о. Отже, збиток, який мав
акціонер на кожні чотири старі акції, компенсується приростом вартості
однієї акції. Фінансовий стан акціонера, який віддав свої акції для
анулювання до і після санації, не змінився. Такий самий результат і для
акціонера, який робить доплати.

Цільові внески акціонерів на покриття збитків можуть здійснюватися
тільки на добровільній основі. Навіть рішення зборів акціонерів не може
зобов’язати окремого співвласника надати безповоротну фінансову допомогу
підприємству. Рішення акціонера на користь доплати чи анулювання акцій
залежить від того, як він оцінює перспективи розвитку даного
підприємства, зокрема майбутню динаміку біржового курсу його акцій.

Крім названих форм фінансової участі власників у санації підприємства,
слід згадати також надання фінансових ресурсів на умовах позики. Ідеться
як про безпосереднє кредитування власниками свого підприємства, так і
про надання ними гарантій та поручительств (інших видів кредитного
забезпечення). Надання позик власниками, коли існує загроза можливого
банкрутства підприємства, пов’язане з надзвичайним ризиком.

Участь кредиторів у фінансовому оздоровленні боржника

Фінансова участь кредиторів у санації боржників може здійснюватися:

а) пролонгацією та реструктуризацією наявної заборгованості;

б) повною або частковою відмовою від своїх вимог;

в) наданням додаткових кредитних ресурсів;

г) наданням кредитного забезпечення (поручительства, гарантії);

д) трансформацією боргу у власність.

Безперечно, активної участі кредиторів у фінансовому оздоровленні можна
очікувати тільки тоді, коли внаслідок санації та збереження
підприємства-боржника вони отримають повніше задоволення своїх вимог,
ніж за його ліквідації. Кредитори можуть зважитися на матеріальний ризик
в обмін на майбутню участь у прибутках даного підприємства, в обмін на
великий пакет акцій боржника або з надією отримати надійний ринок збуту
своєї продукції (джерело постачання сировини для свого виробництва)
тощо.

У даному контексті в науковій літературі з питань санації
обгрунтовується така форма реструктуризації пасивів підприємства, як
«конверсія боргу у власність». Суть її полягає в тім, що
підприємства-боржники стимулюють великих кредиторів, зокрема
обслуговуючий банк, придбати корпоративні права в обмін на боргові
вимоги. У результаті даної операції боржник досягає подвійної мети:

підвищується ринковий курс корпоративних прав, оскільки відбувається їх
додаткова закупівля;

поліпшується структура балансу, оскільки співвідношення власних та
позикових коштів змінюється в позитивному для підприємства напрямку.

Конверсія боргу у власність може здійснюватися через емісію нових
корпоративних прав, в результаті викупу часток (паїв, акцій) у власників
з метою дальшого обміну на боргові вимоги або з допомогою емісії
(обміну) конверсійних облігацій.

Трансформація боргу у власність здійснюється, як правило, великими
кредиторами, які переконалися в санаційній спроможності боржника й
очікують отримання прибутків у майбутньому. Цю операцію можна розглядати
як внесок кредитора в статутний фонд боржника.

Однією із форм участі кредиторів у санації боржника є пролонгація чи
списання заборгованості. Списання заборгованості — це відмова кредитора
від своїх вимог. Вона прирівнюється до безповоротної фінансової допомоги
боржнику.

Проте в Україні законодавство не дозволяє кредиторам списувати борги
своїх боржників. Нестягнення цих сум призводить, як правило, до
збільшення різного роду об’єктів оподаткування. Так, згідно зі статтею
12 Закону України «Про податок на прибуток підприємств» платники
податків мають право зменшувати суму оподатковуваного доходу звітного
періоду на вартість відвантажених товарів у разі, коли покупець таких
товарів затримує без погодження з платником податку оплату їхньої
вартості. Проте це зменшення здійснюється тільки тоді, коли кредитор
звернувся із заявою до арбітражного суду про стягнення заборгованості з
боржника або про визнання його банкрутом, а також коли на подання
кредитора нотаріус учинив виконавчий запис про стягнення боргу з
дебітора чи стягнення заставленого майна.

Інакше кажучи, кредитори, у разі виникнення простроченої заборгованості
мусять негайно звертатися з позовом до арбітражного суду, і тільки тоді
вони можуть зменшити об’єкт оподаткування на суму заборгованості. В
іншому разі кредитор покриває збитки (якщо виникає безнадійна
заборгованість) за рахунок прибутку, який залишається в його
розпорядженні після оподаткування. А проте, створюючи привабливі умови
для кредиторів (наприклад, дозволяючи відносити на зменшення
оподатковуваного прибутку суми простроченої дебіторської заборгованості
підприємств, які підлягають санації), законодавчі органи могли б
активізувати їхню участь у фінансовому оздоровленні боржника. Отже,
податкову політику держави треба скоординувати з політикою у сфері
банкрутства та санації підприємств.

Надаючи фінансову підтримку способом відмови від своїх вимог, кредитори
повинні враховувати ту обставину, що відмова від претензій за
економічними наслідками прирівнюється до відмови від кредитного
договору. Це означає, що за банкрутства боржника кредитор, який
відмовився від претензій, не буде членом сформованого згідно із
законодавством комітету кредиторів. Погашення боргів цьому кредиторові
буде здійснюватися за рахунок активів, які залишаться після задоволення
вимог усіх інших кредиторів та членів трудового колективу. Крім того,
сума заборгованості, яка залишилася непогашеною після закінчення строку
позовної давності, розглядатиметься як безповоротна фінансова допомога,
яка здійснюється за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні
підприємства.

Одним із методів санації з допомогою кредиторів є погашення боргу та
мобілізація необхідних для фінансового оздоровлення ресурсів за рахунок
цільового банківського кредиту. Така форма санації здійснюється, як
правило, комерційним банком, який обслуговує підприємство. Оскільки
надання такого кредиту пов’язане з високим рівнем ризику, ставка
відсотка на нього досягає максимального рівня. При цьому якщо банк надає
кредит підприємству, проти якого порушено справу про банкрутство до
моменту укладення кредитної угоди, а інформацію про порушення такої
справи було оприлюднено (за винятком випадків надання фінансових
кредитів у межах процедури санації дебітора під заставу його
корпоративних прав), безнадійна заборгованість за кредит погашається за
рахунок власних коштів кредитора.

У деяких випадках, з метою акумуляції кредитних ресурсів, як в
національній так і в іноземній валюті, для здійснення кредитування
санаційних програм зі значними обсягами, зменшення кредитних ризиків,
дотримання нормативного показника максимального розміру ризику на одного
позичальника комерційні банки можуть об’єднуватися в консорціуми
(санаційні консорціуми).

Банківські консорціуми — це тимчасові об’єднання банків, які створюються
для координації дій для проведення різного роду банківський операцій
(або для кредитування однієї, але великої та ризикованої угоди) і
засновуються банками на паритетних засадах. Банківські консорціуми для
надання санаційних кредитів можуть створюватися з метою об’єднання
кредитних ресурсів, диверсифікації кредитного ризику, підтримання
ліквідності балансів окремих банків.

Консорціумні кредити базуються на тих самих принципах, що й інші види
банківських кредитів, змінюється лише механізм акумуляції кредитних
ресурсів та процедура надання кредитів.

Консорціуми на постійній основі можуть створюватися для проведення
операцій на валютних ринках, або для крупномасштабних та ризикових
лізингових чи факторингових операцій на ринках позичкових капіталів.

Кількість учасників консорціуму не обмежується. Координує дії учасників
консорціуму головний банк, який репрезентує інтереси консорціуму, але
діє в межах повноважень, які отримує від інших учасників консорціуму. За
організацію консорціуму головний банк отримує спеціальну винагороду,
крім відсотків та комісійних, що покривають його безпосередні витрати.
Як правило, банком-координатором стає банк, що обслуговує клієнта,
котрому необхідні кошти для реалізації проекту санації. Кожен член
консорціуму самостійно оцінює ефективність проекту і визначає умови
своєї участі в ньому або пропонує власний варіант проведення тієї чи
іншої операції, для якої створюється консорціум.

Правові взаємовідносини членів консорціуму ґрунтуються на зобов’язаннях,
що випливають з укладеного консорціумного договору. У договорі
констатується факт створення консорціуму, визначаються його учасники,
консорціумна участь кожного банку (квоти, співвідношення власності),
мета, представництво та керівництво консорціуму, обов’язки, права та
відповідальність учасників, форми майнової та іншої відповідальності,
фінансові умови консорціумної угоди, зобов’язання членів консорціуму
щодо головного банку (сума внесків або відсотків та комісійних за
організацію консорціуму). У консорціумній угоді можуть брати участь не
тільки кілька банків, а й кілька позичальників, причетних до заходу, що
кредитується.

Банк (чи група банків) здійснює контроль за виконанням позичальником
умов кредитного договору, цільовим використанням кредиту, виконанням
плану фінансового оздоровлення. При цьому банк протягом усього періоду
санації та терміну дії кредитного договору підтримує ділові контакти з
позичальником: перевіряє стан збереження майна, виявляє фактори, що
можуть позитивно чи негативно вплинути на хід фінансового оздоровлення
боржника. У разі виявлення фактів використання кредиту не за цільовим
призначенням: недотримання плану санації, виникнення нових обставин, що
перешкоджають успішній реалізації запланованих заходів, банк має право
достроково розірвати кредитний договір. Це є підставою для стягнення
всіх засобів у межах зобов’язань позичальника за кредитною угодою в
установленому чинним законодавством порядку.

Як уже зазначалося, кредитування санаційних проектів пов’язане зі
значними ризиками. Найбільш надійним засобом зменшення ризиків
кредиторів, поряд із консорціумним кредитуванням, є призначення
кредиторами на період санації на керівні посади підприємства-боржника
своїх довірених осіб або встановлення цілковитого контролю над
підприємством.

Розглянуті заходи щодо участі кредиторів у санації підприємства-боржника
можуть здійснюватися в досудовому порядку, тобто до початку провадження
справи про банкрутство неспроможного підприємства. У ході провадження
справи, на будь-якому її етапі між боржником і кредиторами може бути
укладена мирова угода, в рамках якої кредитори також можуть брати участь
у санації боржника.

Література

Бородина О. И. Финансы предприятий. — М.: ЮНИТИ, 1995.

Белолипецкий В. Г. Финансы фирмы. — М., 1998.

Бланк И. А. Стратегия и тактика управления финансами. — К., 1996.

Бланк И. А. Основы финансового менеджмента. — К.: Ника–Центр, Эльга,
1999.

Бланк И. А. Управление прибылью. — К.: Ника–Центр, Эльга, 1999.

Брігхем Е. Ф. Основи фінансового менеджменту. — К., 1997.

Беркар Коласс. Управление финансовой деятельностью предприятия. — М.:
Финансы, 1997.

Василик О. Д. Державні фінанси України: Навч. посібник. — К.: Вища шк.,
1997.

Джеймс Ван Хорн. Основы управления финансами. — М.: Финансы и
статистика, 1996.

Ефимова О. В. Финансовый анализ. — М., 1996.

Ковалева А. М. Финансы в управлении предприятием. — М.: Финансы и
статистика, 1995.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020