.

Вступ до фаху – економіст (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 3273
Скачать документ

“Вступ до фаху”

ВСТУП

Економіка є сферою життя суспільства, яка охоплює виробництво благ,
обмін ними, розподіл і споживання їх. При цьому обов’язково треба
враховувати, по-перше, що економіка не може бути реальністю без людей.
По-друге, це не тільки і не просто люди, а й продукти їхніх думок
(наука, технологія). Невід’ємною складовою економіки є природне
середовище, на яке впливають і пристосовують для своїх потреб люди

Господарська діяльність за своїм змістом складна і багатоманітна.
Землероб оре землю, сіє зерно, збирає врожай; скотар вирощує худобу,
пасе її, отримує певні продукти скотарства; кравець міряє і ріже сукно,
шиє одяг; будівельник зводить стіни, ставить вікна і двері, фарбує,
робить опалення. Проте цими технічними операціями економічна діяльність
не вичерпується. У ній є і соціальні явища, а саме: землеробу, скотарю,
кравцю, будівельнику необхідні різноманітні інструменти, сировина,
паливо тощо, за допомогою яких вони, з одного боку, здійснюють свою
діяльність, а з іншого — всім їм як живим істотам потрібні одяг, житло,
їжа. Для цього вони обмінюються результатами своєї діяльності між собою,
розподіляючи тим самим створені блага, і тільки після цього споживають
їх. Такі відносини називаються економічними і становлять важливу
складову економіки.

Я обрала своєю майбутньою професією – професію економіста. Чому я хочу
стати економістом, що знаю про цю спеціальність, які риси потрібні
сучасному економісту? – це ті питання, на які спробую дати відповідь.

1. ЧИМ ОБУМОВЛЕНО МІЙ ВИБІР СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Мій вибір зумовлений такими мотивами: в кожній країні є люди, які
піднімають економіку своєї держави. Економіка України знаходиться на
дуже низькому рівні. Це і стало головною причиною по якій я вибрала
спеціальність економіста. Хочеться, щоб в нашій країні функціонували
сучасні підприємства, в яких було цікаво працювати і приносити собі та
державі користь.

Також мені здається, що професія економіста вимагає різноманітних знань
та навичок: вміти аналізувати, користуватися математичними знаннями,
порівнювати якісь економічні явища та процеси, вміти знаходити правильне
рішення у нестандартних ситуаціях. Це дуже цікавим і привабливим є для
мене.

2. ЯКІ ЯКОСТІ ПО-ВАШОМУ ПОВИНЕН МАТИ

СУЧАСНИЙ ЕКОНОМІСТ

В першу чергу це має бути справжній знавець своєї справи. До набору
якостей справжнього професіонала я б відніс такі якості як
наполегливість, кмітливість, спостережливість, велике працелюбство,
любов до справи, якою займаєшся. Сучасний економіст повинен бути
грамотний, мати великі організаторські здібності, знати всі економічні
закони та вміти їх застосовувати на практиці, бути ввічливому, вміти
спілкуватися з людьми, запроваджувати нові свої пропозиції, вільно
володіти усіма даними підприємства, також мати комп’ютерні знання.

Також важливими рисами для ефективної роботи в колективі є вміння
знаходити спільну мову з різними людьми: з керівництвом, з підлеглими.
Вміти берегти як свій час і сили, так і інших своїх колег.

Логічне мислення вкрай необхідне для сучасних економістів, адже
потрібно бути послідовним у своїх діях, робити правильні висновки із
зібраних даних, вміти проводити економічний аналіз, узагальнювати знання
і приходити до правильного рішення.

Також сучасний економіст має бути відкритим до нових знань. Тільки так
можна постійно йти в ногу з часом, встигати розвиватися разом із
шаленими змінами, які переживає світовий та національний ринки, людський
прогрес.

Також сучасний економіст має ділитися зі своїми колегами новими
знаннями та думками, щоб давати змогу й іншим вдосконалюватися та бачити
свої недоліки зі сторони.

Сучасний економіст має бути самокритичним, але в ніякому разі не має
боятися приймати нові важливі рішення, пропонувати розв’язок тієї чи
іншої економічної проблеми новими, нетрадиційними шляхами.

3. ЯКИМ ГАЛУЗЯМ ЩО ВИВЧАЮТЬСЯ В КОЛЕДЖІ ВИ ВІДАЄТЕ ПЕРЕВАГУ ДЛЯ ВОГО
ФОРМУВАННЯ, ЯК СПЕЦІАЛІСТА

ТА ІНТЕЛІГЕНТА?

Для кожної професії, яким вивчають в навчальних закладах є важливі
предмети. На мою думку для професії економіста є важливими такі
предмети: математика для економістів, іноземна мова, інформатика,
економіка підприємства та багато інших. Ці предмети мені подобаються
найбільше в нашому коледжі і тому я коротко їх охарактеризую.

Вища математика.

Сучасна математична освіта фахівців економіки потребує не лише знань
таких математичних дисциплін як “Вища математика”, “Математичне
програмування”, ”Економетрія”, але й навичок розв`язування відповідних
задач з використаням обчислювальної техніки. Багаторічний досвід
викладання цих дисциплін студентам економічних спеціальностей різних
форм навчання та спілкування з висококваліфікованими фахівцями доказує,
що внаслідок різноманітних об`єктивних чи суб`єктивних причин значна
частина студентів потребує починати навчання з удосконалення початкового
математичного рівня.

Економіка підприємства.

Економіку цілком справедливо вважають головною цариною діяльності
людей, що забезпечує суспільство життєво необхідними матеріальними
благами і послугами виробничо-технічного та споживчого призначення.
Залежно від ступеня інтеграції складових елементів економічної системи
виокремлюють економіку народного господарства країни
(макроекономіка),економіка тих чи тих її галузей і територіальних
одиниць (регіонів), економіка первинних суб`єктів господарювання
(мікроекономіка). Основною ланкою економічної системи країни, де
безпосередньо продукуються товари чи надаються послуги населенню та
суспільству в цілому, є економічні фірми (підприємства, організації).

Економічні підприємства як конкретна галузь економічної науки й
навчальна дисципліна базується на пізнанні та свідомому використанні
економічних законів та розвитку суспільного виробництва. Саме

виявлення конкретних форм прояву цих законів і закономірностей у
господарській діяльності підприємства правомірно вважається загальним
предметом згаданої дисципліни.

Отже, предмет “економіка підприємства” включає вивчення: теорії та
практики господарювання на рівні підприємства; конкретних форм і методів
господарювання, принципів формування й використання виробничого
потенціалу; взаємодії всіх видів ресурсів; організації та ефективності
господарсько-комерційної діяльності підприємства.

Це частина важливих предметів для економістів та інших професій.
Загалом знання кожного предмета є особливим, для економіста і
бухгалтера, юриста і фінансиста та інших спеціальностей.

Економічна теорія.

Економічна теорія є системою наукових поглядів на господарське життя
суспільства, які дають всебічне уявлення про закономірності його
розвитку. Вона не лише пояснює, як відтворюється суспільство, а й сприяє
запобіганню повторення деяких негативних економічних явищ, дає
можливість прогнозувати майбутній розвиток

Економічна статистика.

Інша галузь, яку мені потрібно знати – це статистика. Ми ще не вивчаємо
цю дисципліну, але це в недалекому майбутньому. Ще на початку 90-х років
в Україні розпочалися глибинні соціальні й економічні зміни, спричинені
формуванням ринкових відносин та оновлення системи управління природним
господарством, як наслідок ведення обліку та статистичний аналіз в
Україні наблизилися до міжнародних. Зросла потреба підготовки
економістів, які б на сучасному рівні володіли фундаментальними і
соціальними знаннями. Робота підприємців чи економістів в умовах
формування ринкових відносин не може не позначитися на дедалі зростаючій
ролі статистичної науки, оволодіння методологією якої є неодмінною
умовою вивчення тенденцій попиту і пропозицій, наслідків підприємницької
діяльності, прийнятті оптимальних рішень на всіх їх рівнях. Одним із
основних розділів статистичної науки є соціально-економічна статистика,
яка вивчає методологію побудови макроекономічних показників та їх аналіз
на рівні народного господарства, країни чи регіону як єдиного цілого.
Оволодіння методами статистичного вимірювання та аналізу складних
суспільних явищ і процесів є невідмінним елементом підготовки
висококваліфікованих підприємців, менеджерів, економістів.

4. ЩО Я ЗНАЮ ПРО СВОЮ МАЙБУТНЮ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ?

Економіка, будучи органічно пов`язана з матеріальними потребами
людей, функціонуванням суб`єктів господарювання, формуючи базу
світогосподарських зв`язків, справляє визначальний вплив на життя,
соціальне самопочуття, духовний розвиток суспільства.

Економіка – це наука, яка вивчає поведінку людей з погляду відносин
між їхніми цілями й обмеженими засобами, що допускають альтернативне
використання.

Економіст підприємства володіє знаннями з теорії та практики
господарювання на рівні підприємства; конкретним формам та методам
господарювання, принципам формування й використання виробничого
потенціалу; взаємодії всіх видів ресурсів; організації та ефективності
господарсько-комерційної діяльності підприємства.

Предметом дослідження економіста підприємства є закономірності
функціонування і розвитку підприємства в ринкових умовах.

В економіці є декілька галузей, які відповідають за свої функції. Це
такі галузі макроекономіка, мікроекономіка, політекономія та інші. Це
все що я знаю про свою майбутню професію. Я знаю що подальше моє
навчання в цьому коледжі я буду вивчати ці предмети і після закінчення
цього навчального закладу, я вже буду знати більше про мою професію
економіста.

ВИСНОВОК

Основним завдання та обов’язками економіста є планування підприємства,
дотримуючись єдиних законів, погоджених Міністерством праці та
соціальної політики, забезпечення неухильного дотримання порядку
оформлення планування та подання до обліку первинних документів.
Економіст повинен розробляти системи і форми підприємства, здійснювати
контроль за плановими даними, складати кошториси праці, вести контроль
над штатними одиницями, розробляти та вести аналіз планових та фактичних
коштів. Економіст веде організацію роботи з підготовки пропозицій для
власника чи керівника підприємства.

На кінець хочеться сказати, що Україна потребує висококваліфікованих
спеціалістів у різних галузях, особливо – в економіці. Економіст має
володіти різноманітними знаннями з теорії та практики господарювання на
рівні підприємства; конкретним формам та методам господарювання,
принципам формування й використання виробничого потенціалу; взаємодії
всіх видів ресурсів; організації та ефективності
господарсько-комерційної діяльності підприємства. Щоб бути
економістом-професіоналом, потрібно не тільки мати знання і любити свою
професію, але постійно вдосконалюватися, здобувати знання з різних
суміжних областей людської діяльності, бути патріотом своєї держави і
культурною людиною.

Література:

Економіка підприємства. Збірник практичних задачі і конкретних ситуацій:
Навч. Посібник. / За ред. С.Ф.Покропивного. – К.: КНЕУ, 1999.

Економіка підприємства: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення
дисциплін / О.Г.Швиданенко та інші – К.: КНЕУ, 2000.

Економіка підприємства: Структурно-логічний навч. посібник / За ред.
С.Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ, 2001. – 457 с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020