.

Впровадження організаційно-економічного механізму управління логістичними процесами на українських фармацевтичних підприємствах як фактор вирішення проблеми доступності лікарських засобів (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1398
Скачать документ

Впровадження організаційно-економічного механізму управління
логістичними процесами на українських фармацевтичних підприємствах як
фактор вирішення проблеми доступності лікарських засобів

Проблеми впровадження на підприємствах фармацевтичної промисловості
логістичних підходів до управління досліджувалася в роботах Б. П.
Громовик, М.В. Василевського, Є.В. Крикавського та інших вчених. Дані
автори обґрунтували та детально описали конкретні технології логістичної
діяльності в різних сферах фармацевтичного виробництва.

Разом з тим комплексний аналіз можливостей формування цілісного
економіко-організаційного логістичного механізму управління
фармацевтичним підприємством, як інструменту вирішення проблеми зниження
витрат фармацевтичного виробництва, залишається малодослідженим аспектом
проблеми підвищення ефективності діяльності фармацевтичних підприємств,
що визначає актуальність питань, піднятих в даній статті.

Мета дослідження

Метою даної статті є обґрунтування необхідності впровадження в
діяльність фармацевтичних підприємств економіко-організаційного
логістичного механізму управління як інструменту вирішення проблеми
доступності лікарських засобів для населення України.

Виклад основного матеріалу

В останні роки логістика відіграє велику роль в управлінні
фармацевтичними підприємствами і стає однією із частин процесу
управління .

Як функція менеджменту вона виступає самостійним інтегрованим базовим
компонентом, який визначає якість і швидкість протікання всіх
бізнес-процесів, їх взаємодію та взаємозв’язок, тим самим безпосередньо
визначає кінцевий економічний результат підприємства. Основне
призначення логістики – знизити витрати виробництва у всіх ланках
виробничого механізму фармацевтичних підприємств [2]..

Виходячи з такого розуміння логістики можна говорити про те, що
впровадження організаційно-економічного логістичного механізму на
фармацевтичних підприємстві дозволить забезпечити прискорення
оборотності капіталу, скоротити товарні запаси, знизити вартість
продукції, і відповідно найбільш повно задовольнити попит і потреби
українського споживача в лікарських препаратах.

Необхідно відзначити, що повною мірою концепція логістики на сучасних
підприємствах реалізується в логістичних системах, які являють собою
динамічні, відкриті, стохастичні, адаптивні системи зі зворотним
зв’язком, що регулюють механізм управління матеріальними, інформаційними
і виробничими процесами (див. рис. 2).

Рис. 2 . Логістична система сучасного фармацевтичного підприємства*

Сучасний стан фармацевтичного ринку, висока організаційна динаміка його
суб’єктів і тенденції до концентрації вимагають розглядати будь-яке
фармацевтичне виробництво як інтегровану логістичну систему, за
допомогою якої здійснюється управління наскрізним матеріальним потоком.

У цьому зв’язку логістичний менеджмент повинен спиратися на
організаційно-економічний механізм логістики, який охоплює всі сфери
управління підприємством.

Таким чином, є можливість говорити про виникнення нової управлінської
парадигми у фармацевтичному виробництві – управлінні, заснованому на
трансформації традиційного організаційно-економічного механізму
фармацевтичних підприємств, що дуже часто являє собою окремі підрозділи,
не пов’язані між собою єдиною системою управління, у логістичний єдиний
організаційно-економічний механізм, що функціонує за єдиним графіком,
єдиним планам і з однією метою.

Таким чином, сутність нової логістичної парадигми полягає в розгляді
логістики як синтетичного інструменту управління матеріальним потоком
для досягнення цілей фармацевтичного підприємства.

У цьому зв’язку вважаємо за доцільне при формуванні логістичних
виробничих систем для фармацевтичних підприємств дотримуватися
комплексного підходу і розглядати логістичну систему як єдину
інтегровану систему, що реалізує цілі бізнесу на всіх етапах виробничого
ланцюга – від постачальника до кінцевого споживача.

Для цього в системі логістичного менеджменту необхідно передбачити
забезпечення реалізації не тільки оперативних, але і стратегічних цілей
управління фармацевтичним підприємством (див. рис. 3)

Рис. 3. Інтегрована економіко-організаційна логістична система
управління фармацевтичним підприємством *

Стратегічні цілі формулюються суб’єктом управління в результаті аналізу
впливу факторів зовнішнього середовища (F = {f1, f2, …, fn}) на
логістичну систему і прогнозування їх розвитку на перспективу.

Виходячи зі стратегічних цілей, суб’єктом управління визначаються
поточні планові параметри вхідних матеріального Х0 = {x1, x2,…, xn},
інформаційного R0 = {r1, r2, …, rn} і фінансового C0 = {c1, c2, …,
cn} потоків. За допомогою функцій і методів управління суб’єкт
управління впливає на об’єкт управління (U = {u1, u2, …., un}),
визначаючи і регулюючи параметри стану логістичної системи (Z = {z1, z2,
…, zn}).

Вихідні фактичні параметри потоків (матеріального Х1 = {x1, x2,…,
xn}, інформаційного R1 = {r1, r2, …, rn} і фінансового C1 = {c1, c2,
…, cn}) можуть не збігатися із плановими параметрами. Поява
неузгодженості може бути викликана впливом на логістичну систему вектора
зовнішнього середовища F або зміною вектора параметрів внутрішнього
стану системи Z.

Ступінь неузгодженості планових і фактичних параметрів визначається за
допомогою зворотного зв’язку, при цьому в системі запускаються
координаційні і адаптаційні механізми, які формують нові параметри
вектора управлінського впливу U, який прагне звести неузгодженості до
нуля, що забезпечує системі гнучкість і оперативність реагування на
зміну факторів зовнішнього і внутрішнього середовища.

Для підтримки процесів логістичного менеджменту в логістичній системі
звичайно формується комплекс підсистем, що забезпечують: організаційне,
кадрове, технічне, правове, фінансово-економічне, екологічне
забезпечення і ін., які підпорядковані єдиному логістичному центру що
поєднують і погоджує всі питання управління .

Таким чином, у запропонованій системі найважливіше значення має
узгодження локальних критеріїв оптимізації функціонування окремих
елементів (центрів активності) логістичної структури, таких, наприклад,
як максимізація прибутку або мінімізація логістичних витрат, із
глобальною бізнес-метою всієї логістичної структури, пов’язаної єдиним
наскрізним матеріальним потоком.

При цьому формуванні логістичної системи необхідно враховувати принципи
системного підходу:

1. Принцип послідовного просування .

?2. Принцип узгодження інформаційних, матеріальних і інших характеристик
проектованих систем.

3. Принцип відсутності конфліктів між цілями окремих підсистем і цілями
всієї системи.

На підставі принципів системного підходу, формування логістичної системи
можна здійснити в чотири етапи:

1 етап – аналіз логістичних проблем і завдань системи;

2 етап – проектування логістичної системи;

3 етап – адаптація системи і логістичних підсистем з іншими структурами
підприємства;

4 етап – оцінка ефективності створеної логістичної системи [5].

Таким чином, можна зробити висновок, що в основу створення логістичної
системи на підприємстві покладені основні її властивості, принципи
системного підходу й поетапність її формування.

Разом з тим створення такого організаційно-економічного механізму на
фармацевтичних підприємствах вимагає істотних витрат, що є одним зі
стримуючих факторів широкого використання логістичного підходу на
українських фармацевтичних підприємствах.

У цьому зв’язку в процесі створення даної моделі управління гостро встає
питання про ефективність організаційно-економічного механізму логістики,
можливостях його економічної оцінки.

Відзначимо, що вибір параметрів ефективності функціонування
економіко-організаційного логістичного механізму і вибір методів
(способів) їх оцінки та контролю є, мабуть, найбільш складними питаннями
в логістичному управлінні.

На елементарному рівні ефективність впровадження
організаційно-економічного логістичного механізму можна оцінити за
допомогою порівняння обсягу витрат на підприємстві до і після
впровадження логістичних підходів управління і їх співвіднесення з
витратами на створення даної моделі управління по формулі.

Елс. = (Вз – Вб) – Зл,

де Елс – ефективність логістичної системи, Вз- витрати звітного періоду,
Вб – витати базового періоду, Зл – витрати на створення
організаційно-економічного механізму логістики Припустимо, що витрати
фармацевтичного підприємства у звітному періоді – 10 млн. грн., витрати
підприємства в базовому періоді 12 млн. грн., витрати на створення
логістичного механізму – 0, 5 млн. грн.

Тоді: Елс = ( 12 млн грн – 10 млн грн ) – 0, 5 млн грн = 1, 5 млн грн, і
в цьому випадку за умови, що даний показник був досягнутий за рахунок
зниження транспортних, складських і ін. витрат, можна говорити про
ефективність роботи знову створеної організаційно-економічної
логістичної моделі управління.

Якби за тих самих умов, витрати на створення логістичного механізму
склали б 2, 5 млн. грн., то : Елс = (12 млн. грн. – 10 млн. грн.) – 2, 5
млн. грн. = – 0, 5 млн. грн.

Таким чином підприємству не вдалося компенсувати свої витрати на
створення логістичного механізму, і за умови, що немає підстав казати
про можливості зниження витрат на обслуговування логістичного системи
управління в майбутніх періодах, даний логістичний механізм повинен бути
визнаний неефективним, таким, який потребує доопрацювання , оскільки він
не забезпечує основної логістичної функції – підвищення ефективності
фармацевтичного виробництва на основі зниження виробничих витрат.

Висновки та напрямки подальших досліджень

Таким чином, наукова новизна дослідження полягає в обґрунтуванні
можливостей вирішення проблеми доступності лікарських засобів на основі
створення економіко-організаційного логістичного механізму управління
фармацевтичним підприємством.

Впровадження такого механізму ставить своєю головною метою створення
умов для рішення найважливішої соціальної проблеми підвищення якості
життя населення України на основі зниження витрат виробництва і
підвищення ефективності роботи підприємств фармацевтичної галузі.

Усвідомлення важливості даної проблеми приводить керівництво
фармацевтичних підприємств до усвідомлення нової управлінської
парадигми, заснованої на створенні єдиного організаційно-економічного
логістичного механізму управління всіма виробничими процесами.

Саме в рамках створення на фармацевтичних підприємствах
економіко-організаційного механізму логістичного управління, на нашу
думку, виникає можливість вивести українську фармацевтичну промисловість
на нові економічні рубежі, зробити українську фармацевтичну продукцію
конкурентоспроможною як за якістю, так і за ціною, підвищити якість
життя населення України.

При цьому в процесі створення такого механізму управління необхідно
оцінювати економічну ефективність даних заходів.

Ключовими показниками ефективності логістичної системи є співвіднесення
витрат на створення і обслуговування економіко-організаційного
логістичного механізму і витрат виробництва, і даний показник дає
можливість оцінювати логістичну систему, у першу чергу, з економічної
точки зору.

Безумовно, що проблема, піднята в даній статті не розкриває всього
комплексу питань, які стосуються створення на фармацевтичних
підприємствах економіко-організаційного логістичного механізму
управління.

Найбільш актуальною проблемою дослідження залишається комплекс питань,
пов’язаних із формуванням таких систем управління на фармацевтичних
підприємствах, методиці їхньої оцінки, моделювання логістичних процесів
на підприємствах фармацевтичної промисловості України.

Література

1. Василевський М. Ключові зони інформатизації у логістиці підприємств
// Вісник НУ «Львівська політехніка».— 2001.— № 424.— С. 274–279.

2. Громовик Б. П. Фармацевтична логістика: питання теорії // Фармац.
журн.— 2002.— № 1.— С. 8–19.

3. Громовик Б.П. Лікарське забезпечення з позицій логістики // Фармац.
журн. – 2000. – № 1. – С. 34-41.

4.  Козловский В.А., Козловская Э.А., Савруков Н.Т. Логистический
менеджмент. – С-Пб.: Издательство Политехника, 1999. – 274 с.

5. Колобов А.А. Промышленная логистика. Логистико-ориентированное
управление организационно-экономической устойчивостью промышленных
предприятий в рыночной сфере. – М.: Изд-во МГТУ им. М.Э. Баумана, 1997.
– 204 с.

6. Крикавський Є.В. Інтеграція маркетингу і логістики в системі
менеджменту // Вісник НУ «Львівська політехніка». — 2001. — № 416. —
С. 52–61.

7. Сквозь тернии к звездам! Аптечные продажи в Украине: декабрь, итоги
2009 г. «Аптека» . № 725 (4) 01.02.2010

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020