.

Умови функціонування та моделі рівноваги товарного ринку (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 3410
Скачать документ

Реферат на тему:

Умови функціонування та моделі рівноваги товарного ринку

1. Конкуренція на товарному ринку: функції, показники

Важливою умовою для функціонування товарного ринку є економічна свобода
його суб`єктів. Вони повинні мати право вільно вибирати галузь
виробництва, тип продукції, розпоряджатися нею, встановлювати зв`язки,
вести власну фінансову політику згідно з діючим законодавством тощо.
Ступінь економічної свободи, як відомо, визначається формою власності.
Життєздатний розвинутий ринок вимагає наявності як приватної, так і
державної власності на засоби і результати виробництва. Однак, потрібна
ще достатня кількість економічно незалежних суб`єктів ринку, коли є
можливість вибору партнера, створення конкурентного середовища.
Конкуренція забезпечує (разом з іншими факторами) ефективне
функціонування товарного ринку. Конкуренція виконує ряд функцій:
регулювання, розподілу, мотивації.

В економічній теорії існує поняття досконалої конкуренції. Вважається,
що конкуренція є досконалою, якщо жоден з продавців або покупців не
взмозі суттєво вплинути на ціну товару. Досконала конкуренція
досягається за таких умов:

існує багато продавців і покупців окремого товару і кожний виробник
виробляє малу частку загального обсягу (не більше 35%);

товар повинен бути однорідним з точки зору покупців;

відстуні вхідні бар`єри для вступу в галузь нового виробника і існують
можливості для вільного виходу з галузі. Вхідними бар`єрами можуть бути:
виключне право займатися даним видом діяльності (виробництво тютюну,
алкогольних напоїв);юридичні бар`єри (ліцензування експорту тощо);
економічні переваги крупного виробництва; виробнитцво даного товару
захищено патентом; високі витрати на рекламу;

всі учасники ринку повністю інформовані про ціни та їх зміни;

раціональна поведінка всіх учасників ринку, які переслідують власні
інтереси. Змова в будь-якій формі виключена.

Держава призвана обмежувати монополізацію ринку, захищаючи конкуренцію.
Для цього застосовуються різні антимонопольні заходи, в тому числі,
визнання дій окремих підприємств, як протизаконних у таких випадках:

Явна монополізація ринку, коли частка окремого виробника у загальному
обсязі продаж перевищує 35%;

Фіксування цін;

Злиття підприємств, якщо створення нового більш крупного підприємства
призводить до зниження конкуренції;

Директорати, які переплітаються – тобто забороняється бути членом ради
директорів двох конкуруючих компаній;

Зв`язані контракти, коли придбання товару можливе лише при умові
придбання ще й іншого товару;

Виключні контракти, коли забороняється купувати товар у конкурента
даного виробника.

Для визначення стану конкуренції на товарному ринку використовується ряд
індексів:

індекс Харфіндала – Хіршмана (ННІ);

коефіцієнт ринкової концентрації (CR);

ступінь (рівень) монополізації ринку (MR);

Найбільш поширеним є індекс Харфіндала – Хіршмана.

2.Аналіз моделей рівноваги товарного ринку

Після оцінки стану конкуренції одержані висновки можуть бути використані
органами державної влади для розробки конкретних заходів щодо
демонополізації, сприяння розвитку конкуренції.

Конкуренція відіграє важливу роль в становленні рівноваги на товарному
ринку. Конкурентна боротьба примушує виробників шукати шляхи зниження
собівартості своєї продукції з метою максимізації прибутків і, таким
чином стимулює впровадження ресурсо зберігаючих технологій,
безперервного науково-технічного прогресу.

Рівновага на товарному ринку досягається, коли сукупний попит дорівнює
сукупній пропозиції – модель “АD – AS”, коли інвестиції дорівнюють
заощадженням – модель “Вилучення – ін`єкції”, коли сукупні витрати
національної економіки дорівнюють ВВП – модель “Витрати – випуск”.
Макроекономічна теорія вивчає побудову цих моделей. Але для аналізу
національної економіки важливо звернути увагу на певні особливості
досягнення рівноваги на товарному ринку.

Як відомо, існують цінові та нецінові фактори сукупного попиту (AD).
Зупинимося на цінових: ефект процентної ставки, ефект багатства, ефект
імпортних закупок. Ефект процентної ставки діє через інвестиційний попит
на споживчий, разом ці два попити складають більшу частку сукупного
попиту і тому зумовюють його зміну. І, навпаки, ефект багатства викликає
спочатку зміну спожичого попиту домашніх господарств, а, значить, і
зміну заощаджень. Внаслідок цього змінюється інвестиційний попит, а
також і весь сукупний попит.

Відповідно до макроекономічної теорії рівновага на товарному ринку
досягається в точці перетину сукупного попиту (AD) і сукупної пропозиції
(AS), визначаючи рівноважний ВВПЕ та рівноважну ціну РЕ. Відомо, що
сукупний попит обернено, а сукупна пропозиція прямо залежать від ціни.

h

j

??.

0

A

A

&

&

&

&

=?

&

B”. Відсутність розвинутого конкурентного середовища і державного
регулювання цін призводить до відсутності у виробників – мо-нополістів
мотивації до збільшення виробництва при поступовому зростанні цін,
навпаки, стимулює обмеження виробництва, створення дефіциту певного
товару і стрімкого підвищення цін на нього.

Враховуючи необхідну умову рівноваги товарного ринку – “інвестиції =
заощадженням”, а також обернену залежність інвестицій від процентної
ставки будується модель рівноважного ВВП – модель Хікса, або модель
“IS”. В моделі Хікса враховується складна система взаємозв?язків між
чотирма економічними показниками: інвестиціями (I), заощадженнями (S),
процентною ставкою (Ir) і валовим внутрішнім продуктом (У).

Особливості моделі рівноваги товарного ринку “Витрати – випуск” або
“Кейнсіанський хрест” є те, що розрізняються заплановані та фактичні
витрати, які відрізняються між собою на величину непередбаченого
перевищення створеної продукції над реалізованою або, реалізованої над
створеною в межах певного періоду.

3.Мультиплікативні ефекти на товарному ринку.

Модель ускладнюється із введенням ще одного суб?єкта – держави, спочатку
у ролі збирача податків, а далі – в ролі економічного суб?єкта, що
здійснює витрати на товари нарівні з домашніми господарствами і
підприємства. Тобто врахуємо роль держави як провідника податкової і
бюджетної політики.

В ускладненому варіанті модель має вигляд:

(6.4)

де Т – податки, які держава стягує з доходів;

G – державні закупки.

Завдяки даному варіанту моделі ми маємо змогу пояснити роль податків у
формуванні рівноваги на товарному ринку. Чим податки менші, тим більший
дохід залишиться у розпорядженні домашніх господарств, отже, тим більшим
буде споживання.

Скористаємося останнім рівнянням моделі (6.4) для визначення залежності
між запланованими витратами і випуском:

є мультиплікатором державних податків (mt). Він відображає те явище,
що зростання податків на певну величину зменшує випуск на іншу (більшу)
величину. Сукупний ефект від зростання податків визначається наступним
чином:

(6.7)

Графік 6.1 показує, як на “кейнсіанському хресті” відобразиться
збільшення розміру податків.

Тепер уявімо державу в ролі суб?єкта, що витрачає доходи, тобто формує
попит на ринку товарів. Врахуємо дану особливість:

(6.8)

де t – частка податків у

сукупних доходах.

Рівняння цього виду дає змогу врахувати державну по-

даткову політику (завдяки t) і зміни в державній політиці витрат. Після
диференціювання по G отримаємо:

(6.9)

Цей вираз є мультиплікатором державних витрат і відображає, на скільки
зміна державних витрат може змінити сукупні доходи (випуск).

Загальний ефект від зміни витрат визначається за допомогою наступної
формули:

(6.10)

Економічний зміст цього явища такий: більш високий дохід спричиняє
більше споживання, а споживання, в свою чергу, збільшує дохід.

Отже, кейнсіанська модель товарного ринку грунтується на визначенні ролі
попиту у формуванні макрорівноваги з виділенням особливої ролі держави.
Рівновага на товарному ринку змінюється під впливом зміни обсягів
податків та дежравних витрат і досягається за умови У = AD.

Список літератури

Анализ економики. Страна, рынок, фирма. Под. ред. проф. В.Е.Рыбалкина.
Учебник. – М: Международные отношения,1999- 304 с.

М.И.Баканов, А.Д.Шремет.Теория економического анализа. -М., 1996.

В.З.Баликоев Общая економическая теория.Учебное пособие.-Новосибирск.
Лада,1999. – 678 с.

О.М.Бандурка, К.Я. Петрова, В.И.Удодова.Державне регулювання економіки.
Харьков, 2000.

Гальперін В.М.,Гребенников П.И , Леусский А.И.,Тарасевич Л.С.
Макроекономіка.Учебник .Под ред. Л.С.Тарасевича С. – Петербург,
1997-718с.

Економіка України: потенціал, реформи, перспективи. Ред. В.Ф.Беседін,
І.К.Бондарь, В.І.Пила, Н.А.Соколенко т.4,Київ, 1996.-429с.

В.И.Ляшенко.Фондовые индексы и рейтенги. Д.Сталер,1998 – 317с.

С.М.Меньшииков. Новая економіка. Основи економических знаний Учебное
пособие. – М: Международные отношения, 1999. – 400с.

Мікроекономіка і макроекономіка.Підручник у двож частинах. За
ред.С.Будаговської.Київ.Основи,1998.-517с.

Савченко А.Г., Пухтаєвич Г.О., Тітьонко О.М., Макроекономіка; Підручник.
– к.: Либідь, 1999, – 288с.

Статистика. Підручник. С.С.Герасименко, А.В.Головач, А.М.Єріна та ін. За
ред. С.С.Герасименка. Київ, 2000 – 467с.

Єкономіка и организация риночного хозяйства. Под. ред. Б.К.Злобина. –
М; Єкономика, 20000 – 450с.

Рис. 6.1. “Кейнсіанський хрест” (ускладнена модель)

У = AD

AD1

У

У0

У1

AD

AD0

Т

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020