Реферат на тему:

Україна – світова організація торгівлі: переваги та недоліки

Після набуття незалежності Україна, як цивілізована європейська країна,
повинна і вона робить спроби знайти свою нішу в світовій економіці. У
щорічному посланні Президента „Європейський вибір. Концептуальні основи
стратегії економічного та соціального розвитку України на 2000–2011
роки” ще раз акцентується увага на інтеграції в Європейський Союз, а
вступ до Світової організації торгівлі є обов’язковою передумовою для
реальної, а не декларативної інтеграції до європейського товариства.

У цьому посланні чітко визначено, що набуття нашою країною членства в
Світовій організації торгівлі є одним з пріоритетів зовнішньоекономічної
політики України, системним чинником розвитку національної економіки,
підвищення її конкурентоспроможності, лібералізації зовнішньої торгівлі,
створення сприятливого середовища для залучення іноземних інвестицій та
ін.

Україна є молодою країною зі слабкою економікою, яка поки що не має
великого досвіду у зовнішньоекономічних ринкових відносинах як країни з
розвиненою економікою, чіткого діючого антикризового механізму. Членство
в СОТ може стати інструментом захисту національних інтересів України на
світових ринках, а також сильним поштовхом для вирішення тих проблем і
завдань, які вже зараз стоять перед нашою країною.

Приєднання України до Світової організації торгівлі може створити для
нашої держави нові можливості. Згідно з прогнозами Міністерства
економіки та з питань європейської інтеграції, вступ України до СОТ не
справить відчутного негативного впливу на обсяги та баланс зовнішньої
торгівлі навіть у близькій перспективі. Так, очікується, що з 2002 до
2006 р. експорт зросте з 21,7 до 24,5 млрд. дол., або на 12,9 %. У той
же час імпорт зросте з 18 до 21,2 млрд. дол., або на 17,7 %. При цьому
позитивне сальдо зовнішньої торгівлі стабільно перебуватиме на рівні 3,2
– 3,3 млрд. дол. На думку провідних українських фахівців [3] з питання
вступу України до СОТ, найбільш відчутні переваги матимуть вітчизняні
споживачі. Внаслідок більш ефективної конкуренції відбудеться розширення
асортименту та якості товарів і послуг, зниження ціни. Водночас
відбудуться відповідні зміни в обсягах і структурі споживання, яке
наближатиметься до стандартів розвинених країн. Підвищення
платоспроможного попиту позначатиметься на зростанні виробництва,
свідчитиме про поліпшення соціально-економічного становища населення.
Але існують деякі проблеми на шляху до вступу України до СОТ.

1. Адаптація законодавства. Україна дійсно робить багато позитивного в
частині приведення свого національного законодавства у відповідність з
вимогами Світової організації торгівлі, але треба показати на практиці,
що законодавчий клімат прозорий і досить стабільний.

2. Підготовка фахівців з питань СОТ. Європейська комісія, відзначаючи
позитивні зрушення і вказуючи на проблеми, що їх потрібно вирішувати в
законодавчому врегулюванні цієї сфери в Україні, висловлює готовність
надати своїх спеціалістів, які могли б практично допомогти українським
фахівцям зробити належні висновки та відпрацювати конкретні рекомендації
чи, зрештою, дати поради.

3. Підготовка інформаційного забезпечення вступу до СОТ. Побудова
ефективної системи інформаційного забезпечення процесу приєднання
України до Світової організації торгівлі є однією з головних ланок
механізму, що має забезпечити прийняття виважених рішень на основі
національних інтересів в Україні.

Існує багато не вирішених проблемних питань, на які потрібно дати
відповіді і якнайшвидше.

На сьогодні у науковому та політичному обігу в Україні існують переважно
розрізненні несистематичні оцінки можливих наслідків її приєднання до
СОТ. На Україну впливає і впливатиме надалі багато чинників, пов’язаних
з її вступом до Світової організації торгівлі. Багато з них навряд чи
можна однозначно назвати позитивними чи негативними – усе залежить від
політичного та економічного контексту ситуації, у якій вони
проявляються. Існує багато передумов, але не менше й обмежень для
використання позитивних чинників і подолання негативних. Остаточний
результат визначатиметься спроможністю влади об’єктивно оцінити ці
чинники, розробити та реалізувати ефективну державну політику, знайти
підтримку серед населення, політичних і бізнесових кіл.

Наслідки приєднання України до СОТ позначаються як на мікрорівні – стані
виробництв і споживачів, так і на макроекономічному стані країни в
цілому.

Потенційно членство в СОТ може зумовити для України такі переваги:

1) для виробників:

– отримання полегшеного доступу до світових ринків товарів, послуг,
технологій, капіталів; міжнародно визнаних прав для захисту національних
економічних інтересів на цих ринках (відповідно до норм і правил СОТ);

– зниження комерційних ризиків внаслідок встановлення більш стабільного
режиму торгівлі, що сприятиме зниженню ціни пропозиції, що відповідно
підвищить конкурентоспроможність української продукції на відповідних
ринках;

– пожвавлення виробництва в окремих експортоорієнтованих галузях
економіки внаслідок лібералізації режиму доступу до зовнішніх ринків;

– зменшення втрат українських експортерів від дискримінаційних заходів
(які, за окремими даними, складають $ 2–3 млрд. на рік), зокрема, через
можливість отримання недискримінаційних умов застосування
антидемпінгових механізмів;

– зменшення транспортних витрат внаслідок гарантування свободи транзиту
товарів територією країн-членів СОТ, що сприятиме зниженню загальної
собівартості української продукції і, відповідно, підвищенню
конкурентоспроможності українських кампаній;

– зменшення витрат внаслідок відмови від подвійних стандартів – для
внутрішнього ринку та експорту. Завдяки взаємному визнанню оцінки якості
продукції витрати на сертифікацію і перевірку відповідності можуть
зменшитися на 3–5 %, залежно від виду продукції;

2) для споживачів:

– розширення асортименту та якості товарів і послуг, зниження їх ціни в
результаті скасування (обмеження) торгових бар’єрів. При цьому також
можуть подешевшати не тільки іноземні товари, а й вітчизняні, до складу
яких входять іноземні компоненти.

????????q? вступу України до Світової організації торгівлі її очікують
не тільки позитивні, а й негативні чинники. При чому, якщо більшість
позитивних чинників можуть проявити себе через деякий час, не виключено
досить тривалий, то негативні проявлять себе відразу.

Приєднання України до СОТ може загострити ряд внутрішніх економічних
проблем, що сьогодні є менш вираженими з огляду на наявність певних
бар’єрів для торгівлі та використання заходів державної підтримки
окремих галузей. Найбільш істотними напрямами такого несприятливого
впливу для виробників можна вважати такі:

– деякі вітчизняні виробники можуть виявитися неготовими до жорстокої
конкуренції;

– недостатня готовність національних виробників до конкурентної боротьби
в умовах відкритого економічного середовища зумовлюється такими
чинниками:

а) слабке технічне і технологічне устаткування;

б) низька ефективність використання робочого часу;

в) неопрацьована схема ведення повноцінної зовнішньоекономічної
діяльності;

– проблемою для окремих галузей може стати зменшення їх прямої підтримки
з боку держави.

Найгостріше це може торкнутися агропромислового комплексу, зокрема,
сільськогосподарського машинобудування, переробної та харчової
промисловості, невеликого виробника (фермера, орендаря та інших). Все це
може ще більше загострити ситуацію в АПК України як у внутрішній, так і
зовнішньоекономічній діяльності. Україну можна і нині вважати
„сировинною країною” у сільськогосподарському аспекті, а без підтримки
держави ця ситуація на сільськогосподарському ринку може ускладнитися ще
більше. Якщо це станеться, буде дуже прикро, бо АПК в Україні – це одна
з найголовніших і найперспективніших галузей народного господарства
країни. Хоча правила СОТ не передбачають скасування державних субсидій
на сільське господарство, а лише вимагають запровадження їх граничного
рівня, але тут виникатимуть проблеми щодо відповідності загального
обсягу форм і механізмів субсидування до СОТ Угоди про сільське
господарство.

Найголовнішим і більш істотним негативним чинником для українського
споживача після відкриття митних кордонів є поява товарів низької
якості.

Проаналізувавши в статті, хоча і дуже стисло, як для такого глобального,
актуального питання, чинники, можна зробити деякі висновки.

Перш за все, необхідно зауважити, що надмірне форсування питань вступу і
політика зайвих і невиправданих поступок, спрямованих на прискорення
вступу до Світової організації торгівлі, можуть призвести до досить
важливих для української економіки наслідків.

Загалом, приєднання України до СОТ відповідає стратегічним інтересам
України. СОТ – це провідна міжнародна економічна організація, що вже
досягла майже глобального членства, протягом останніх років значно
розширила поле регулюючої діяльності та функції глобального регулювання.
Членство в СОТ повинно бути обов’язковою умовою для будь-якої країни, що
прагне інтегруватися у світове господарство.

Однією з головних ланок механізму приєднання до СОТ повинна бути
ефективна система інформаційного забезпечення цього процесу, що вимагає
перебудови всієї інфраструктури інформаційного забезпечення політичної
та економічної діяльності в країні, відповідно до принципів, прийнятих у
світі. Особливої актуальності набуває завдання створення дієвої системи
підготовки й перепідготовки фахівців у сфері торговельної політики та
права, міжнародних економічних відносин за профілями, пов’язаних зі
змістом окремих угод СОТ.

Проте особливостями прояву наслідків вступу до СОТ, як доводить досвід
практично всіх країн-членів СОТ, є те, що непрямі ефекти від членства в
СОТ можуть бути набагато вагомішими за прямі.

Непрямі наслідки будуть пов’язані з посиленням дії стимулів проведення
внутрішніх економічних і політичних реформ, формуванням стабільного та
прозорого правового поля, розвитком справжнього конкурентного
середовища, що не спотворюватиметься надмірним лобіюванням корпоративних
інтересів окремих бізнес-груп, всеосяжною тінізацією економічної
діяльності та одним з найвищих у світі рівнів корупції. Це покращить
клімат для інвестицій та інновацій, для зростання обсягів виробництва,
зайнятості, рівня доходів. А отже, сприятиме розширенню податкової бази,
зміцненню державного бюджету та добробуту населення.

Вступ до СОТ відкриє якісно нові можливості інтеграції України до
Європейського Союзу – через повне виконання Україною своїх зобов’язань
за чинною Угодою про партнерство та співробітництво, зробить можливим
перенесення до практичної площини питання про перехід до вищих форм
взаємовідносин, включаючи укладення угоди про зону вільної торгівлі та
про набуття асоційованого членства в ЄС. Над вивченням цього питання
працюють багато фахівців, серед них: І. Бураковський, В. Білецький, Б.
Тарасюк, Т. Осташко, В. Сіденко, О. Барановський та інші.

Література:

1. Бураковський І., Білецький В. Шлях України до Європейського Союзу.
Погляд України. – К., 1999.

2. Зовнішньоторговельний режим України та перспективи його
вдосконалення: Автореф. дис… канд. екон. наук: 08.05.01 [Електронний
ресурс] / Н.С. Науменко. – К.: Укр. акад. зовніш. торгівлі, 2003. – 20
с.: рис., табл. – укp.

3. Національна безпека і оборона. – К., 2002. – № 6 (30).

4. Послання Президента України до Верховної Ради України „Європейський
вибір”. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального
розвитку країни на 2002–2011 роки. – К., 2002.

5. Регулювання зовнішньоторговельних відносин України у процесі
приєднання до СОТ: Автореф. дис… канд. екон. наук: 08.05.01 / І.Б.
Іринчина / Київ. нац. екон. ун-т. – К., 2003. — 19 с.: рис. – укp.

6. Україна і світова організація торгівлі: як збільшити плюси та
зменшити мінуси? – http://www.uceps.org.ua/ua/show/97/

Похожие записи