.

Природні ресурси, їх економічне значення (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 5235
Скачать документ

Реферат на тему:

Природні ресурси,

їх економічне значення

1. СУТНІСТЬ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА ЙОГО СТРУКТУРА

Природно-ресурсний потенціал — важливий фактор розміщення продуктивних
сил, який включає природні ресурси і природні умови. Відповідно до
найбільш поширеного трактування під природними ресурсами розуміють тіла
й сили природи, які за певного рівня розвитку продуктивних сил можуть
бути використані для задоволення потреб людського суспільства. Природні
умови — це тіла й сили природи, які мають істотне значення для життя і
діяльності суспільства, але не беруть безпосередньої участі у виробничій
і невиробничій діяльності людей. Такий поділ є до певної міри умовним,
оскільки окремі компоненти можуть виступати і як ресурси, і як умови. До
основних характеристик природно-ресурсного потенціалу відносять:
географічне положення, кліматичні умови, особливості рельєфу та
розміщення ресурсного потенціалу.

Розрізняють компонентну, функціональну, територіальну і організаційну
структури природно-ресурсного потенціалу [1, с. 154—155]. Компонентна
структура характеризує внутрішньо- та міжвидові співвідношення природних
ресурсів (земельних, водних, лісових тощо); територіальна — різні форми
просторової дислокації природно-ресурсних комплексів; організаційна —
можливості відтворення та ефективної експлуатації природних ресурсів.
Функціональна структура природноресурсного потенціалу відображає вплив
природних ресурсів на формування спеціалізації територій та певних
господарських комплексів.

Природно-ресурсний потенціал є багатокомпонентним. Виділяють такі його
складові: мінеральні, земельні, водні, лісові, біологічні, рекреаційні,
кліматичні та космічні ресурси. За ознакою вичерпності природних
ресурсів, яку нерідко називають екологічною класифікацією, вони
поділяються на групи: невичерпні, до яких належать сонячна радіація,
енергія води, вітру тощо; вичерпні відновлювані: ґрунтовий покрив, водні
ресурси, лікувальні грязі, рослинне паливо тощо; вичерпні
невідновлювані: мінеральна сировина, природні будівельні матеріали.

В основі економічної класифікації природних ресурсів лежить їх поділ на
ресурси виробничого й невиробничого, промислового й
сільськогосподарського, галузевого й міжгалузевого, одноцільового та
багатоцільового призначення.

2. КІЛЬКІСНА І ЯКІСНА ОЦІНКА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ТА ПРИРОДНИХ УМОВ

Використання в економічній системі природних ресурсів вимагає їх
адекватної оцінки. Існує два основних види оцінки: технологічна
(виробнича) та економічна. При технологічній оцінці виявляється ступінь
придатності ресурсів до того чи іншого виду людської діяльності з
урахуванням сучасної або перспективної технології їх використання.
Нерідко технологічна оцінка виражається в балах та категоріях. Вона
здійснюється, як правило, перед економічною.

Економічна оцінка природних ресурсів — необхідний етап для забезпечення
їх ефективного використання. Визначилися дві групи економічних оцінок:
перша — характеризує економічні результати використання природних
ресурсів, друга — економічні наслідки дії на навколишнє природне
середовище (переважно це економічні втрати від забруднення чи порушення
природного середовища). Для економічної оцінки природних ресурсів
застосовують передусім методичні підходи, засновані на категоріях ренти
та ефективності.

При рентному підході природний ресурс може оцінюватися двома способами:
за відносним ефектом чи прибутком, що дає його використання в народному
господарстві; за додатковими затратами на компенсацію втрат прибутку при
вилученні певного ресурсу з природокористування. Розрізняють витрати на
запобігання забрудненню й витрати на компенсацію збитків. Перші
здійснюються задля зменшення шкідливих викидів (наприклад, будівництво
очисних споруд, нейтралізація викидів тощо). Другі оцінюються через
недотримання національного доходу, додаткові витрати з соціальних фондів
тощо.

Для розміщення галузей народного господарства велике значення мають
кількісні параметри певного виду ресурсу. За народногосподарським
значенням запаси корисних копалин поділяють на такі групи: балансові,
використання яких економічно вигідне, тобто вони відповідають
промисловим вимогам за якістю сировини і гірничо-технічними умовами
експлуатації; позабалансові, які при наявному рівні технології
експлуатувати економічно не вигідно. В геології виділяють такі категорії
запасів корисних копалин: А — докладно розвідані та вивчені; В і СІ —
розвідані менш докладно; Сг — оцінені попередньо і приблизно. Запаси
корисних копалин за категоріями А, В, СІ, СІ разом з прогнозованими
запасами становлять геологічні запаси. До власне промислових запасів
відносять вивчені й розвідані запаси, експлуатація яких за даних умов
забезпечує достатню рентабельність виробництва.

3. РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ — ГОЛОВНИЙ НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО
ПОТЕНЦІАЛУ

Ресурсозбереження — це прогресивний напрям використання
природно-ресурсного потенціалу, що забезпечує економію природних
ресурсів та зростання виробництва продукції при тій самій кількості
використаної сировини, палива, основних і допоміжних матеріалів. Основні
стратегічні напрями ресурсозбереження можуть бути зведені до таких:
комплексне використання мінерально-сировинних і паливних ресурсів;
впровадження ресурсозберігаючої техніки і технології; широке
використання в галузях переробної промисловості вторинної сировини;
стабілізація земельного фонду, відновлення родючості землі,
рекультивація відпрацьованих кар’єрів тощо; ефективне регулювання
лісокористування, підтримання продуктивності лісів, активне
лісовідновлення; збереження рекреаційних ресурсів при розміщенні нових
промислових об’єктів.

Одним з вагомих компонентів ресурсозбереження є вторинний ресурсний
потенціал. В Україні, наприклад, за кризових умов господарювання щорічно
утворюється близько 600—700 млн. т відходів з номенклатурою більше ніж
50 найменувань, в структурі яких переважає видобувна,
паливно-енергетична, металургійна, хімічна промисловість [9, с. 48]. У
перспективі передбачається формування ефективного механізму вторинного
ресурсоспоживання і залучення у цю сферу іноземних інвестицій. Зокрема,
значного розвитку набуде вторинна металургія. Особлива увага
приділятиметься розширенню напрямів використання макулатури, полімерної
вторинної сировини, деревини; створюватимуться потужності по переробці
картонної, скляної, металевої та пластикової тари і упаковки.

Важливим пріоритетом є підвищення ефективності енергозбереження у
зв’язку з тим, що Україна належить до енергодефіцитних країн і за
рахунок власних джерел задовольняє свої потреби в паливно-енергетичних
ресурсах менш ніж на 50%. Відповідно до Комплексної державної програми з
енергозбереження на період до 2010 року передбачається: запровадити
заходи, спрямовані на скорочення енерговитрат у виробництві
енергомісткої продукції й здійснення комплексного фінансово-економічного
та енергетичного аудиту найбільш енергоємних виробництв і закриття на
цій підставі збиткових підприємств; провести реконструкцію та технічне
переозброєння ТЕЦ промислових підприємств; впровадити економічний
механізм заінтересованості в економії паливно-енергетичних ресурсів,
нових енергозберігаючих маловитратних технологій; запровадити на
енергоємних підприємствах автоматизовану систему обліку та управління
витрат енергоносіїв; залучити до паливно-енергетичного балансу країни
відновлювані та нетрадиційні джерела енергії. В цілому комплексний
розвиток усіх напрямів ресурсозбереження дасть змогу сформувати нову
ідеологію господарювання, що базується на економному використанні
наявної ресурсної бази, оптимальному співвідношенні первинних і
вторинних ресурсів та маловідходному виробничому циклі.

Література

1. ГоликовА. П., Олійник Я. Б., СтепаненкоА. В. Вступ до економічної і
соціальної географії: Підручник. — К.: Либідь, 1997. — 320 с.

2. Горленко Й. А., Руденко Л. Г., Малюк С. Н. Проблеми комплексного
развития территории. — К. : Наукова думка, 1994. — 296 с.

3. Паламарчук М. М., Паламарчук О. М. Економічна і соціальна географія
України з основами теорії. — К.: Знання, 1998. — С. 178—215.

4. Поповкін В. Н. Регіонально-цілісний підхід в економіці. — К.: Наукова
думка, 1993. — 210с.

5. Розміщення продуктивних сил : Підручник / В. В. Ковалевський, О. Л.
Михайлюк, В. Ф. Семенов та ін. — К.: Знання, КОО, 1998. — С. 139—179.

6. Розміщення продуктивних сил: Підручник / За ред. Є. П. Качана. — К.:
Вища школа, 1998. — С. 4—10.

7. РуденкоВ.П. Природно-ресурсний потенціал України. — К.: Либідь,
1994.— 150с.

8. Трегобчук В. Ресурсне — екологічна складова національної безпеки //
Економіка України. — ] 999. — № 2. — С. 4—15.

9. Україна: прогноз розвитку продуктивних сил / С. І. Дорогунцов, Б. М.
Данилишин, Л. Г. Чернюк та ін. — К.: РВПС України НАН України, 1998. —
Т. 1. — 163 с.

10. Україна: прогноз розвитку продуктивних сил / С. І. Дорогунцов, Б. М.
Данилишин, Л. Г. Чернюк та ін. — К.: РВПС України НАН України, 1998. —
Т. 2. — 117 с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020