.

Планування і фінансування видатків на утримання дошкільних закладів (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
9 9573
Скачать документ

Реферат на тему:

”Планування і фінансування видатків на утримання дошкільних закладів”

ВИТРАТ НА УТРИМАННЯ ДИТЯЧИХ ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ (ДИТЯЧИХ САДКІВ, ЯСЕЛ,
ЯСЕЛ-САДКІВ)

І. Загальні положення

Кошторис витрат дитячого дошкільного закладу (дитячого садка, ясел і
ясел-садка) є основним документом, який визначає обсяг, цільове
спрямування і поквартальний розподіл коштів, призначених на утримання
закладу. На основі кошторису передбачаються асигнування в бюджеті й
відпускаються кошти для фінансування дитячих дошкільних закладів.

Державні дитячі дошкільні заклади створюються за вказівкою міністерств,
відомств і виконкомів Рад депутатів трудящих підлеглими їм
підприємствами, установами і відділами виконкомів у межах контингентів
дітей, встановлених народногосподарським планом.

На відкриття санаторних дитячих дошкільних закладів для дітей з ранніми
проявами туберкульозної інфекції, з малими і затухаючими формами
туберкульозу у відповідності із затвердженими Міністерствами охорони
здоров’я СРСР 21 вересня 1961 р. № 04-14/27 положеннями про них :
вимагається, крім того, дозвіл органів охорони здоров’я.

Інші типи санаторних дошкільних закладів створюватись не можуть.

Тривалість перебування дитини в дошкільному закладі, як правило, не
повинна перевищувати 9—10 годин на добу. Подовжене до 12—14 годин і
цілодобове перебування дітей в дошкільних закладах допускається у
випадках, викликаних особливими виробничими умовами, з дозволу
виконкомів Рад депутатів трудящих (по дошкільних закладах, що
фінансуються з місцевих бюджетів) та вищестоящої організації (по
дошкільних закладах, що фінансуються з бюджету.

Кошторис дитячого дошкільного закладу складається . за встановленою
Міністерством фінансів України типовою формою. На лицьовій стороні
бланка кошторису зазначається повне найменування закладу, його адреса,
рік, на який складений кошторис, і бюджет, за рахунок коштів якого
фінансується заклад.

У кошторисі показуються всі витрати дошкільного закладу і джерела
покриття цих затрат: асигнування з бюджету і кошти батьків.

До кошторису витрат дитячого дошкільного закладу не включаються витрати
на проведення літніх оздоровчих заходів У разі проведення таких заходів,
на додаткові витрати по їх здійсненню складається окремий кошторис.
Такий окремий кошторис складається на витрати по утриманню в дитячих
садках груп по вивченню іноземних мої., які організуються за рахунок
коштів батьків.

Кошторис складається по статтях витрат бюджетної класифікації,
затвердженої Міністерством фінансів України. Обчислена закладом на
майбутній рік сума витрат як в цілому, так і за окремими статтями
проводиться в кошторисі у зіставленні з сумами, затвердженими на
поточний рік з врахуванням внесених змін, і з фактичними витратами за
попередній період — залежно від того, коли складається кошторис.

Зіставляючи зазначені дані, слід виявити відхилення, що виникли в
процесі виконання кошторису, встановити їх причини, з тим, щоб правильно
визначити витрати на майбутній рік.

І При складанні кошторису дитячий дошкільний заклад одночасно керується
вказівками вищестоящої організації, якій він підпорядкований, за
показниками роботи закладу в майбутньому році (про збільшення кількості
груп і дітей, тривалість перебування дітей та ін.).

Витрати, включені до кошторису, повинні бути обґрунтовані розрахунками,
наведеними на бланку кошторису.

У кошторисі поряд з розрахунками наводяться також загальні відомості про
зайнятий дошкільним закладом будинок (його кубатура, площа, система
опалення, наявність водопроводу, каналізації) і виробничі показники,
характеризуючи обсяг діяльності закладу (кількість груп, дітей і т.
ін.). Обов’язковим додатком до кошторису є тарифікаційний список
педагогічного, медичного та іншого персоналу дошкільного закладу. Цей
список складається у двох примірниках.

Проект кошторису з відповідними додатками подається дошкільним закладом
вищестоящій організації в установлений строк у двох примірниках, а в
разі необхідності — в трьох примірниках.

Вищестояща організація, одержавши кошторис дошкільного закладу,
передусім встановлює, чи правильно складено кошторис. У кошторисі
повинні бути заповнені всі графи, ув’язані суми витрат по окремих
статтях з відповідними розрахунками, правильно показані кубатура і площа
будинків, а також додані до нього тарифікаційні списки працівників.

Потім перевіряється правильність визначення кількості дітей, груп,
ставок, складання розрахунків, застосування встановлених норм витрат,
включених до кошторису, і дотримання діючого законодавства, а також
вказівок по складанню кошторису.

Після того, як розглянуті всі розрахунки, уточнені витрати по кожній
статті і намічене покриття витрат за рахунок бюджету приведено у
відповідність з обсягом асигнувань, передбачених для цієї мети в
бюджеті, в бланк кошторису дошкільного закладу записуються остаточні
суми витрат (у цілому і по окремих статтях), а також сума витрат, які
покриваються коштами бюджету і коштами батьків, з розподілом по
кварталах у відповідності із затвердженою поквартальною розбивкою витрат
бюджету.

Поквартальний розподіл витрат і надходження плати батьків
підготовляється дошкільним закладом після прийняття кошторису
вищестоящою організацією. Розподіл витрат повинен враховувати сезонність
окремих видів витрат (заготівля палива, заготівля овочів, проведення
ремонту та ін.). Всі інші витрати при незмінності протягом року
кількості дітей та інших виробничих показників, а також приміщень
(кубатури і площі) дошкільного закладу розподіляються рівномірно по
кварталах. Якщо ж передбачається, наприклад, збільшення кількості дітей,
то тоді зумовлені цим збільшенням додаткові витрати (по заробітній
платі, харчуванню та ін.) повинні відбитись у витратах відповідних
кварталів.

Приклад. З 1 вересня відкривається додатково одна група дітей і витрати
на її утримання, які покриваються з бюджету, становитимуть до кінця року
3200 крб., а надходження плати від батьків — 800 крб., або на 1 місяць
відповідно 800 крб. і 200 крб. Тоді, отже, сума витрат III кварталу
збільшується на 800 крб., а IV кварталу на 2400 крб. і надходження від
плати — на 200 крб. і 600 крб. відповідно.

Кошторис дитячого дошкільного закладу затверджується вищестоящою
організацією (міністерством, відомством і т. ін.) по закладах,
перебуваючих в строки, встановлені урядом України, закладах,
перебуваючих на республіканських (АРСР) бюджетах і на місцевих бюджетах,
у строки, встановлені Радами міністрів АРСР і виконкомами Рад депутатів
трудящих. Кошторис затверджується у двох, а при необхідності — у трьох
примірниках, один з яких направляється закладові, другий залишається у
вищестоящій організації і третій передається централізованій (кущовій)
бухгалтерії, сільській Раді, фіноргану і т. д.

Затвердження кошторису оформляється вищестоящою організацією
спеціальним підписом на лицьовій стороні кошторису, в якому
зазначається загальна сума витрат, фонд заробітної плати працівників і
дата затвердження кошторису. Підпис керівника вищестоящої організації,
який затвердив кошторис, скріплюється печаткою.

Зміни до кошторису може вносити вищестояща організація, яка затвердила
її. Оформлення цих змін робиться на основі повідомлень вищестоящої
організації,

II. Визначення виробничих показників

Обсяг витрат на утримання дитячого дошкільного закладу залежить в
основному від кількості груп, дітей і кількості днів перебування одної
дитини в дитячому закладі, причому останні два показники заповнюються
окремо по дошкільних і ясельних групах різної тривалості перебування
дітей (9—10 годин, 12—14 годин і 24 години). При наявності санаторних
груп кількість дітей в них також показується окремо. Всі ці показники
наводяться ‘в спеціальному розділі кошторису, що зветься «Виробничі
показники».

У цьому розділі кількість груп і кількість дітей показується на початок
року, на кінець і на середину року. На початку планового року
показується фактично наявна у дошкільному закладі до моменту складання
кошторису кількість груп і списочна кількість дітей. Під списочною
кількістю дітей розуміються всі діти, зачислені за путівками вищестоящої
організації в дошкільний заклад. Якщо кошторисом поточного року
передбачено і буде здійснено розширення дошкільного закладу, то в графі
«На початок року» показується кількість груп і дітей г, врахуванням
можливої їх зміни до кінця поточного року. В графі «На кінець року»
показується та сама кількість груп і дітей, що і на початку року, якщо
не намічається розширення дошкільного закладу. При цьому слід мати на
увазі, що кількість дітей у одній групі повинна бути не меншою: в
ясельних групах: для дітей віком до 1 року і санаторних— 15 дітей, для
дітей старших 1 року— 20 дітей; у дошкільних групах: санаторних — 20
дітей, звичайних — 25 дітей.

При незмінності кількості груп і дітей протягом року середньорічне число
їх буде таким же, як на початок і на кінець року. Коли ж число дітей на
кінець року збільшиться, то у. цьому випадку потрібно визначити, яка
кількість дітей буде знаходитись у дошкільному закладі в середньому за
рік. Для цього до кількості дітей, що є на початку року, додається
середньорічний приріст дітей. Наприклад, коли на початок року в
дошкільному закладі було 200 дітей і передбачається додатково прийняти
25 дітей з 1 травня і 25 дітей з 1 вересня, то середньорічний приріст
обчислюється так:

Середньорічна кількість дітей становитиме: 200 дітей + 25 дітей = 225
дітей.

Так само, як середньорічний приріст контингенту дітей, визначається
середньорічна кількість дітей дошкільного закладу, який відкривається не
з початку року, Наприклад, новий дитячий садок з кількістю дітей в 100
чоловік почне функціонувати з 1 липня, тобто, в даному році протягом 6
місяців і до кінця року контингент його буде незмінним. Середньорічна
кількість дітей цього дитячого садка буде дорівнювати:

Середньорічна кількість груп визначається так само, як середньорічна
кількість дітей.

III. Планування витрат по кошторису Стаття 1. Заробітна плата

По цій статті передбачаються асигнування на виплату заробітної плати
педагогічному, медичному та адміністративно-обслуговуючому персоналу.
Обсяг цих асигнувань визначається у відповідності із затвердженим
штатним розкладом і встановленими ставками заробітної плати.

Штатний розклад складається на основі затверджених типових штатів
персоналу дитячих садків та ясел-садків, а по дитячих яслах — на основі
затверджених типових штатів адміністративно-господарського і
обслуговуючого персоналу і встановлених штатних нормативів медичного,
педагогічного персоналу і працівників кухні.

Розмір заробітної плати вихователів, музичних керівників, медичних
сестер і завідуючих дитячими садками і яслами-садками залежить від
освіти і стажу роботи, а завідуючих дитячими яслами, санітарок і нянь у
дитячих яслах — від стажу медичної роботи і визначається на основі
відповідних документів про закінчення навчального закладу і стажу
роботи, які наводяться в тарифікаційному списку встановленої форми.

Завідуючі дошкільними закладами перевіряють ці документи, складають на
перелічених вище працівників тарифікаційний список і подають його на
розгляд вищестоящої організації. Тарифікація працівників повинна
проводитись щорічно по стану на 1 вересня.

У дитячих садках, яслах-садках і яслах з особливим режимом (для дітей
глухих, сліпих, з малими і затухаючими формами туберкульозу та ін.)
ставки заробітної плати працівників підвищуються на 15 і 25 %.

Після розгляду тарифікаційних списків керівник вищестоящої організації
визначає і затверджує розмір ставок заробітної плати і посадових окладів
працівникам дошкільного закладу.

Наступні зміни протягом року ставок (окладів) заробітної плати
працівникам у зв’язку зі зміною стажу роботи або освіти, а для
завідуючих дитячими яслами також у зв’язку зі зміною кількості дітей
здійснюється наказом вищестоящої організації.

Посадовий оклад завідуючому дитячим садком або яслами-садком
визначається щороку за списочним складом дітей на початок планового
року. Якщо дитячий садок або дитячі ясла-садок відкриваються не з
початку року, то оклад завідуючого визначається залежно від контингенту
дітей, планованого на кінець року.

Посадовий оклад завідуючому дитячими яслами визначається від фактичної
кількості дітей і у випадку зміни цієї кількості протягом року одночасно
міняється й оклад завідуючого, при цьому збільшення контингенту
враховується тільки в межах плану.

Посадові оклади працівників, для яких вони передбачені в мінімальних і
максимальних розмірах, установлюються в межах фонду заробітної плати,
обчисленого за середніми окладами схеми посадових окладів.

При визначенні фонду заробітної плати по нововідкритих дошкільних
закладах слід враховувати, що завідуючий дитячим дошкільним закладом,
завідуючий

господарством і рахівник (якщо немає централізованої бухгалтерії) можуть
бути призначені на роботу не раніше ніж за 2 місяці і решта персоналу за
2—3 тижні до відкриття дошкільного закладу, при цьому повинні бути
враховані реальні строки відкриття цих закладів.

Середня ставка заробітної плати на місяць педагогічного і медичного
персоналу визначається на основі тарифікаційного списку, а іншого
персоналу — на основі затвердженого штатного розкладу.

Крім того, в кошторисі закладу по статті _1 передбачається асигнування
на заміну вибулих у чергову відпустку таких працівників: завідуючих,
вихователів, медичних сестер, працівників кухні, санітарок, нянь,
прибиральниць-нянь, нічних нянь і прачок.

При визначенні цих сум треба виходити з установленої тривалості
відпусток. Для цього слід по кожній вище переліченій посаді поділити
місячний .фонд заробітної плати на 25,4 дня й помножити на встановлену
кількість днів відпустки.

Визначивши загальний обсяг витрат на заробітну плату, необхідно
врахувати економію у зв’язку з виплатою допомоги по тимчасовій
непрацездатності у розмірі 2% від фонду заробітної плати всього
персоналу, за винятком працівників, безпосередньо обслуговуючих групи
(вихователів, прибиральниць, санітарок, медичних сестер і нянь).

До статті 1 не включається фонд заробітної плати позаштатного
(несписочного) персоналу. Цей фонд враховується в кошторисі по
відповідних статтях витрат, залежно від характеру витрат.

За рахунок позаштатного фонду проводяться витрати на оплату необхідних
робіт, виконуваних позаштатними працівниками. Залучення таких осіб
допускається у виняткових випадках при неможливості виконання цих робіт
на договірних засадах. У окремих випадках дозволяється витрачати кошти
Із зазначеного фонду і на оплату робіт, виконуваних працівниками, що
знаходяться в штаті дошкільного закладу, якщо ці роботи не входять до
кола їх прямих обов’язків і виконуються ними в неробочий час.

Стаття 2. Нарахування на заробітну плату

Для дитячих закладів розмір нарахувань на державне соціальне страхування
із заробітної плати працівників визначається у проценті, встановленому
для профспілки, членами якої є працівники даного дошкільного закладу.

По статті 2 «Нарахування на заробітну плату» відбиваються витрати по
нарахуваннях на державне соціальне страхування тільки з заробітної плати
працівників, враховуваної по статті 1 кошторису.

Нарахування на заробітну плату нештатного (несписочного) складу, яка
виплачується по інших статтях “кошторису, крім статті 1, відносяться
відповідно на ті ж статті витрат кошторису, по яких відбивається
заробітна плата зазначених працівників.

Стаття 3. Канцелярські та господарські витрати

До статті 3 «Канцелярські та господарські витрати» включаються витрати
на утримання приміщень в чистоті, поточний ремонт, опалення, освітлення,
каналізацію, водопостачання, прання білизни та інші витрати.

Витрати на опалення і освітлення визначаються залежно від кубатури і
площі будинку.

Потреба дошкільного закладу в паливі визначається за встановленими
нормами, що діють у даній місцевості. Ці норми, як правило, обчислюються
в одиницях умовного палива для опалення з розрахунку на 1 м3 зовнішньої
кубатури будинку, а для приготування їжі, кип’ятіння води, прання
білизни — у розрахунку на 1 дитину.

Потреба в паливі для опалення визначається по кожному будинку, зайнятому
дошкільною установою. Крім того, установлюється потреба в паливі для
інших цілей (приготування їжі та ін.). Розрахунок проводиться по кожному
виду палива (дрова, вугілля, торф та інші).

По кожному виду палива показується ціна палива, а також вартість його
перевезення та обробки. Сума витрати на опалення визначається шляхом
множення вартості одиниці палива, включаючи вартість перевезення та
обробки, на відповідну кількість кожного з цих видів палива.

У тих випадках, коли заклад одержує один вид палива, розрахунок ведеться
за нормами на цей вид палива, а не в умовному паливі.

Якщо дошкільний заклад опалюється теплоцентраллю або центральним
опаленням у будинку, який він займає частково, в кошторисі
передбачається сума, зазначена в договорі, укладеному з відповідними
організаціями.

Витрати на освітлення обчислюються на внутрішню площу будинків, зайнятих
закладом, виходячи з фактичних затрат електроенергії на один квадратний
метр площі, включаючи і витрати електроенергії, споживаної побутовими
електроприладами.

Витрати на поточний ремонт будинку визначаються з розрахунку в
середньому 5 копійок на 1 м3 будинку.

Витрати на прання і санітарно-гігієнічне обслуговування визначаються
виходячи з середньої витрати, що припадає на одну дитину. В такому ж
порядку обчислюються інші господарські витрати.

У кошторисах дитячих садків, ясел і ясел-садків у ін-пих господарських
витратах передбачаються асигнування на придбання аптечок, перев’язочних
засобів і медикаментів з розрахунку для ясел і ясельних груп—2 копійки
на день, для дошкільних груп — 50 копійок на рік на одну дитину.

По кошторисах закладів, розміщених у сільській місцевості або в
робітничих селищах, у складі господарських витрат передбачається у
відповідності з діючим законодавством союзної республіки і асигнування
на витрати по безплатному наданню квартир і комунальних послуг
кваліфікованим педагогічним і медичним працівникам за нормами, діючими в
даній місцевості. За особами, які проживають у власних будинках,
зберігається право на безплатне опалення і освітлення. Для визначення
асигнувань для цієї мети складається спеціальний розрахунок, в якому
вказується кількість працівників і кількість членів їх сімей, норми і
вартість окремих комунальних послуг, загальна сума витрат. Комунальні
послуги представляються тільки в натурі. При цьому слід мати на увазі,
що при неможливості надання квартир у будинках, що належать виконкомам
місцевих Рад або відповідним установам, житлова площа надається (за
нормами, встановленими місцевими Радами) у найманих приміщеннях.
Укладення договорів і витрати по найму квартир проводяться виконкомами
або відповідними установами. При цьому вартість найму квартир
оплачується установою безпосередньо особі, яка здала в найм житлову
площу.

Стаття 4. Відрядження і службові роз’їзди

По цій статті передбачаються асигнування на відрядження і службові
роз’їзди.

Асигнування по цій статті визначаються, як правило, не вище сум,
затверджених по кошторису поточного року.

Стаття 5. Витрати навчальні, на виробничу практику учнів та придбання
книжок для бібліотеки

По статті 5 кошторису дитячих закладів передбачаються кошти на придбання
Іграшок, посібників і матеріалів для занять з дітьми (папір різний,
фарби, пластилін, олівці, клей, нитки та ін.)

Стаття 9. Витрати на харчування

У статтю 9 включаються витрати на харчування дітей у дитячих садках,
яслах-садках і дитячих яслах. Обсяг цих витрат визначається залежно від
встановлених грошових норм харчування на день і кількості днів
харчування однієї дитини на рік. ,

Зараз встановлена вартість харчування дитини на день для таких видів
дитячих дошкільних закладів-дитячих садків загального типу (окремо для
9-, 12- і 24-годинного перебування дітей), дитячих ясел з денним і з
подовженим та цілодобовим перебуванням дітей, туберкульозних санаторних
дитячих садків і дитячих ясел і ясельних груп для дітей, хворих
хронічною дизентерією.

У дитячих яслах-садках для дітей, що знаходяться у дошкільних групах,
застосовуються норми харчування, встановлені для дитячих садків, а для
дітей, які знаходяться в ясельних групах,— норми харчування, встановлені
для дитячих ясел.

Для визначення асигнувань на харчування слід вартість харчування однієї
дитини на день помножити на загальну кількість дітоднів по дошкільних і
ясельних градах різної тривалості перебування.

Витрати на харчування персоналу в кошторисі дошкільного закладу не
передбачаються. Харчування працівників повинно забезпечуватись
підприємствами громадського харчування. У випадках їх відсутності в
місці-знаходження дошкільного закладу, харчування працівників може бути
організоване дошкільним закладом за плату в порядку, установленому в
даній союзній республіці.

Стаття 12. Придбання обладнання та інвентаря

За статтею 12 кошторису дошкільних закладів передбачаються витрати на
придбання Інвентаря і обладнання, використовуваного для господарських та
навчально-виховних цілей, а також і на придбання меблів. До статті 12 не
відносяться витрати на придбання малоцінних предметів швидкозношувані
предмети, які служать менше одного року, незалежно від їх вартості.
Витрати на придбання таких предметів відносяться до відповідних статей
кошторису, наприклад витрати на придбання скла, електроламп відносяться
до статті 3, іграшок — до статті 5.

Витрати на однорідні малоцінні предмети (тарілки, кухонний посуд та
ін.), придбані для новоорганізованих або ново розширених закладів,
повинні враховуватись по статті 12.

Слід мати на увазі, що на статтю 12 відносяться також витрати по
доставці обладнання та інвентаря.

Початкове обладнання дитячих дошкільних закладів, розміщуваних у ново
перебудованих для цієї мети будинках або приміщеннях, проводиться за
рахунок кошторису по капітальному будівництву цих будинків і приміщень,
і кошти на його придбання по статті 12-й не передбачаються.

А якщо дитячий заклад розміщується в пристосованому будинку, кошти на
початкове обладнання передбачаються по статті 12.

Обсяг витрат на придбання інвентаря та обладнання встановлюється за
кошторисом вищестоящою організацією в межах асигнувань, передбачених для
цієї мети за бюджетом. При цьому враховується наявний інвентар •а
обладнання в дитячому закладі, а також розглядається перелік основних
предметів обладнання, які намічено придбати у плановому році в межах
встановленого переліку.

Стаття 14. Придбання м’якого інвентаря та обладнання

По статті 14 кошторису дитячих закладів передбачаються витрати на
постільні речі, на придбання спецодягу для вихователів, медичного та
іншого персоналу, на придбання натільної білизни і пелюшки для
дітей ясельного віку та іншого м’якого інвентаря.

Стаття 16. Капітальний ремонт будинків і споруд

Асигнування та капітальний ремонт будинків і споруд передбачаються
вищестоящою організацією даному закладові на основі переліку робіт які
вимагають першочергового виконання у відповідності з наявними
дефективними актами.

По дитячих закладах, будинки яких перебувають на балансі підприємств
витрати на капітальний ремонт у кошторис не включаються оскільки ремонт
їх повинен здійснюватись за рахунок амортизаційних відрахувань
підприємств.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020