.

Підвіщення ефектівності управління інвестиційною діяльністю на підпріємствах транспортої галузі (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1117
Скачать документ

Реферат на тему:

Підвіщення ефектівності управління інвестиційною діяльністю на
підпріємствах транспортої галузі

В даний час|нині| ситуація у транспортній галузі України склалася таким
чином, що без крупних фінансових вливань її розвиток більш ніж
проблематично.

Аналіз вітчизняного і зарубіжного досвіду|досліду| управління
інвестиційним процесом дозволяє зробити висновок про те, що багато
аспектів інвестиційної діяльності і оцінки її ефективності досить повно
відображені|відбивати| в роборах вітчизняних і зарубіжних учених. Її
гносеологічними джерелами є|з’являються,являються| положення|становища|
економічної теорії, що розглядають|розглядують| взаємозв’язки ресурсних
і результативних параметрів економічного розвитку: теорії накопичення,
теорії відтворення, теорії економічної динаміки, теорії економічного
зростання|зросту|. Найбільш повно питання управління інвестиційним
процесом розкриті в роботах зарубіжних та вітчизняних авторів Бланка І.,
Беляєва І., Е.Домара, Долгова З|із|., Железова В., Ільіна М., Воропаєва
В., Дж.М.Кейнса, Коссова  В.,  Кондратьєва Н., Лапуста М., В.Леонтьева,
Лівшица В., А.Маршалла, Смирнова А., П.Солоу, Тєлєгіна Е., Шеремета В.,
Фамінського І., Р.Харрода, Чибрікова Р., Й.Шумпетера, Щербапіна Ю. і ін.
У більшості робіт основний акцент при розгляді інвестиційних процесів
робиться|чинить| на специфіку їх протікання на макрорівні. Тим часом
вирішення проблем мікрорівня, пов’язаних безпосередньо з інвестиційним
процесом на підприємствах, залишаються малодослідженими.

Недостатня теоретична опрацьованість цих проблем не дозволяє
підприємствам ефективно вирішувати|рішати,розв’язати| цілий
ряд|лаву,низку| управлінських завдань|задач|. Тому проблеми
зростання|зросту| ефективності управління інвестиційним процесом
необхідно розглядати|розглядувати| і вирішувати|рішати,розв’язати| в
тісному взаємозв’язку між макро- і мікрорівнями, що вимагає
створення|створіння| ефективних механізмів управління інвестиційною
діяльністю на транспортних підприємствах.

Сучасна система управління інвестиційною діяльністю в Україні, її
функціонування вимагають моделювання як бізнес-процесів|, так і
бізнес-систем| на основі досвіду|досліду| практичної роботи по
управлінню інвестиційною діяльністю, його наукового узагальнення,
переходу від методу «проб і помилок» до стрункої методології аналізу і
проектування процедур управління інвестиційною діяльністю.

Одним з основних напрямів|направлень| підвищення ефективності управління
інвестиційними процесами на мікрорівні є|з’являється,являється|
використання комплексного підходу до інвестування. Комплексне
інвестиційне проектування — системно інтегрований процес управління
сукупністю інвестиційних проектів, які підпорядковані єдиному
стратегічному задуму, орієнтованому на успішну реалізацію інвестиційної
програми підприємства. Взаємодія елементних проектів в раціонально
складеному комплексному проекті носить синергетичний характер|вдачу|.

В умовах обмежених власних фінансових ресурсів комплексне інвестиційне
проектування може розглядатися|розглядувати| як один з
прийнятних|допустимих| підходів до управління інвестиційною діяльністю
на транспортному підприємстві. Застосування|вживання| даної концепції
при реалізації інвестиційної програми підприємства може сприяти
оптимізації управлінських рішень|розв’язань,вирішень,розв’язувань| в
інвестиційній сфері, ефективнішому використанню обмежених інвестиційних
ресурсів підприємства, зниженню потреби в ресурсах, що залучаються,
позитивній динаміці основних показників фінансово-господарської
діяльності.

Сьогодні ефективність інвестиційної діяльності транспортного
підприємства в значній мірі|значною мірою| залежить від організації
управління інвестиційною діяльністю в компанії.
Ухвалення|прийняття,приймання| рішень про інвестиції
є|з’являється,являється| найбільш складним і важливим|поважним|
завданням|задачею| управління, у зв’язку з чим виникає необхідність
інтеграції діяльності всіх учасників процесу управління інвестиційною
діяльністю компанії, яку можливо реалізувати тільки|лише| через єдину
структуру управління інвестиціями в рамках|у рамках| існуючої
організаційної структури управління.

Для забезпечення підвищення ефективності управління інвестиційною|
діяльністю транспортного підприємства на наш погляд необхідно
сконцентрувати увагу на маркетинговій технології управління
інвестиційною діяльністю, активізуючою внутрішні резерви підприємства і
сприяючою ефективному залученню зовнішніх.

Мобілізацію внутрішніх ресурсів підприємства доцільно проводити по
наступних|слідуючих| напрямах|направленнях|:

– реструктуризація підприємства;

– вдосконалення структури акціонерного капіталу;

– амортизаційна політика;

– реалізація інвестиційних кадрових проектів і так далі

Одним з найважливіших внутрішніх ресурсів підприємства, тісно пов’язаних
з реалізацією маркетингу, є|з’являється,являється| реструктуризація, під
якою нами розуміється оптимізація структури підприємства з метою
підвищення ефективності і стійкості фінансово-господарської діяльності і
інвестиційної привабливості.

Реструктуризація може полягати як в розділенні|поділі| підприємства на
юридично самостійні господарюючи суб’єкти|,що пов’зв’язані або не
повв’язані між собою, так і в зміні внутрішньої структури підприємства у
вигляді організації нових служб, підрозділів або впорядкуванні функцій
тих, що діють.

Проведені дослідження на транспортних| підприємствах показали
необхідність в серйозному коректуванні існуючої амортизаційної політики.

По-перше, амортизаційна політика повинна бути пов’язана|зв’язати| із|із|
загальною|спільною| стратегією інвестиційної діяльності. Для цього
необхідно з’єднати в єдину систему податкові відрахування від прибутку
підприємства, прискорену амортизацію, пільги по інвестиційному кредиту і
витрати|затрати| на НІОКР. Тільки|лише| в цьому випадку амортизаційні
відрахування дійсно стимулюватимуть модернізацію виробництва і
сприятимуть підвищенню эфек|тивності| інвестиційних вкладень.

По-друге, необхідно чітко визначити об’єкти, застосування|вживання|
прискореної амортизації. Доцільно застосовувати прискорену амортизацію
тільки|лише| на високотехнологічне устаткування|обладнання|.

Підвищення ефективності інвестиційної діяльності на стадії розробки
інвестиційного проекту  може бути досягнуте за рахунок скорочення
терміну проектування; закладення в проект прогресивних форм реалізації
проекту; широкого застосування|вживання| там, де це можливо і доцільно,
хороших|добрих| типових проектів, які вже виправдали себе на практиці,
що дозволяє значною мірою понизити|знизити| витрати|затрати| на
проектування, а також різко зменшити ризики; застосування|вживання| в
проекті самих передових технологій з урахуванням|з врахуванням|
вітчизняних і зарубіжних досягнень; оснащення проектного відділу
компанії – системами автоматизованого проектування (САПР); підвищення
загального|спільного| технічного рівня проектування і ін.

Структурувати і оптимізувати процес управління дозволяє система
бюджетування. При цьому основний акцент робиться|чинить| на тому, що
система бюджетування повинна будуватися за проектним принципом.
Управління інвестиційною діяльністю на підприємстві, на думку автора,
повинне бути побудоване|спорудити| на чіткому регламенті і
корпоративному порядку|.

Проведені дослідження показали, що господарська і інвестиційна
діяльність на транспортних підприємствах України зараз протікає в умовах
дії цілого ряду|лави,низки| несприятливих чинників|факторів|, 80 – 90 %
яких мають інформаційну природу. У зв’язку з цим, на думку автора,
найбільш ефективним способом управління інвестиційною діяльністю
є|з’являється,являється| впровадження заходів по зниженню
негативної|заперечної| дії ризиків на діяльність підприємства, через
впровадження сучасної системи фінансового планування|планерування|. Якщо
зовнішні ризики (політичні, економічні, правового регулювання і так
далі) можуть піддаватися лише прогнозуванню, то боротьба з|із|
внутрішніми ризиками може бути дуже успішною за допомогою системи
бюджетного планування|планерування| діяльності підприємства. При цьому
недопущення збитку|шкоди| основної діяльності підприємства можна
розглядати|розглядувати| як джерело додаткових доходів.

У сучасній системі управління інвестиціями автором пропонується виділяти
два основні компоненти – прогнозування для вироблення
рішень|розв’язань,вирішень,розв’язувань| і
ухвалення|прийняття,приймання| рішень, при цьому, якщо прогнозування
реалізується спеціальними алгоритмами: методами, методиками,
регуляторами|регулювальниками| і процедурами на варіантній основі, то
ухвалення|прийняття,приймання| рішень|розв’язань,вирішень,розв’язувань|
– це вольовий процес.

На думку автора, внутрішньофірмове планування|планерування| і саме
управління інвестиційною діяльністю, в сучасних умовах через специфіку
української дійсності зіткнулося з|із| серйозними труднощами із-за
наявного розриву в ієрархії управління, оскільки|тому що| обґрунтувати
різні варіанти господарювання, адекватні відповідним прогнозним
сценаріям розвитку, неможливо без планування|планерування| своєчасних
рішень.|розв’язань,вирішень,розв’язувань|

В управлінні інвестиційною діяльністю підприємства сьогодні все частіше
використовується інвестиційний бюджет, який включає доходи і витрати від
інвестиційної діяльності, а також потребі в інвестиційних ресурсах по
всіх вибраних напрямах|направленнях| і інвестиційним проектам. При цьому
для управління окремим інвестиційним проектом використовується бюджет
інвестиційного проекту, який включає як операційний, так і фінансовий
бюджет і є детально розробленим фінансовим планом інвестиційного
проекту, що охоплює всі сторони його реалізації.

Проходження всіх етапів бюджетування при розробці і
ухваленні|прийнятті,прийманні| управлінських рішень забезпечує:
по-перше, детальне опрацьовування|проробляти| самих інвестиційних
проектів, по-друге, комплексний розгляд інвестиційної діяльності в
рамках|у рамках| всієї фінансово-господарської діяльності підприємства і
аналіз її впливу  на  фінансовий  стан|достаток|  підприємства,
по-третє,  організацію контролю  над   подальшою|дальшою|  реалізацією 
кожного  окремого  проекту  і виконанням інвестиційного бюджету в
цілому|загалом|.

На наш погляд, ще одним з методів підвищення ефективності управління
інвестиційною діяльністю, є|з’являється,являється| використання
принципів крізного планування|планерування| при формуванні і реалізації
інвестиційних проектів. Це дозволить підвищити ефективність
інвестиційної діяльності і забезпечити системний взаємозв’язок
інвестиційної програми із|із| стратегічною програмою інвестиційної
політики, а так само прозорий контроль за ступенем|мірою| досягнення
цільових інвестиційних завдань|задач|.

Сьогодні ефективність інвестиційної діяльності транспортного
підприємства в значній мірі|значною мірою| залежить від організації
управління інвестиційною діяльністю в компанії.
Ухвалення|прийняття,приймання| рішень про інвестиції
є|з’являється,являється| найбільш складним і важливим|поважним|
завданням|задачею| управління, у зв’язку з чим виникає необхідність
інтеграції діяльності всіх учасників процесу управління інвестиційною
діяльністю компанії, яку можливо реалізувати тільки|лише| через єдину
структуру управління інвестиціями в рамках|у рамках| існуючої
організаційної структури управління. В умовах швидкоплинної| кон’юнктури
ринку, коли стоїть завдання|задача| нарощування конкурентних переваг,
ефективніший, на наш погляд, дивізійний тип структури управління
інвестиційною діяльністю, де здійснюється делегування частини|частки|
управлінських функцій (ціноутворення, маркетинг, персонал, економіка,
бізнес-планування|планерування|) в нижчі структурні ланки що дозволяє
підрозділам частково або повністю|цілком| узяти відповідальність за
реалізацію інвестиційної діяльності. В результаті управлінські ресурси
верхнього ешелону організації вивільняються для вирішення стратегічних
завдань|задач|.

Підвищення ефективності управління інвестиційною діяльністю з
урахуванням|з врахуванням| чинника|фактору| невизначеності залежить від:
оптимального поєднання централізації і децентралізації управління
інвестиційною діяльністю; науковості процесу організації аналітичного
забезпечення управління інвестиційною діяльністю; вироблення нових цілей
і завдань|задач| по вдосконаленню організації аналітичного забезпечення
методичного апарату управління інвестиційною діяльністю; безперервне
вдосконалення управління інвестиційною діяльністю; взаємодія і розумна
регламентація; постійність|незмінність| аналітичного забезпечення і
інформаційної достатності управління інвестиційною діяльністю;
відповідність характеру|вдачі| роботи потенційним
можливостям|спроможностям| виконавця|виконувача|; безперервність
підвищення кваліфікації менеджерів по управлінню інвестиційною
діяльністю. Для підвищення якості роботи по управлінню інвестиційною
діяльністю на транспортних підприємствах доцільно автоматизувати процеси
інвестиційної діяльності.

Впровадження автоматизації здатне|здібне| вирішити|рішати,розв’язати|
ряд|лаву,низку| проблем, пов’язаних із спрощенням системи управління
фінансово-господарською діяльністю підприємства в цілому|загалом|, а
також із|із| спрощенням процесу управління інвестиційною діяльністю
зокрема. Стратегічною метою|ціллю| проекту автоматизації
є|з’являється,являється| підвищення ефективності інвестиційної
діяльності за рахунок вдосконалення системи управління і впровадження
сучасних інформаційних технологій управління інвестиціями.

Впровадження в практику господарської діяльності транспортних
підприємств України пропонованих рекомендацій дозволять підвищити їх
конкурентноздатність| і зайняти|позичати,посідати| гідне місце в
світовій економічній системі.

Список літератури

Бланк И.А. Основы инвестиционного менеджмента. – К.: Ника-Центр, 2001. –
Т 1. – 531 с.

Выход на международные рынки капиталов. – М.: Морган Стэнли, 1997.
– 378 с.

Звонова Е.А. Международное внешнее финансирование в современной
экономике. – М.: Экономика, 2002. – 321 с.

Михайлов Д.М. Мировой финансовый рынок: тенденции и инструменты.- М.:
Экзамен, 2000. – 311 с.

Bengstong M. Required Disclosure and the Capital Markets. – N -Y, 2001.
– 201c.

Fabozzi F., Modigliani F. Capital Markets. //3rd Edition. – N-Y:
Prentice Hall, 2003. – 456 c.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020