.

Оцінка ефективності напрямів екологічно спрямованого інноваційного розвитку підприємств (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1534
Скачать документ

Оцінка ефективності напрямів екологічно спрямованого інноваційного
розвитку підприємств

У наукових дослідженнях [4, 7] екологічно спрямований інноваційний
розвиток визначається як процес господарювання, що ґрунтується на
безперервному пошуку і використанні нових способів та сфер реалізації
потенціалу національної економіки, регіону та підприємства в мінливих
умовах зовнішнього середовища, які спрямовані на досягнення позитивних
зрушень, пов’язаних з впровадженням екоінновації, та сприяють зростанню
суспільного ефекту.

Під екологічно спрямованим інноваційним розвитком економіки слід
розуміти закономірний процес кількісно-якісних змін у межах економічної
системи, її перехід на новий якісний рівень та удосконалену форму, що
означає постійне підвищення ефективності виробництва з використанням
нововведень та удосконаленням його екологічного рівня. Тобто це процес
неухильного і послідовного створення, впровадження та поширення
екологічно спрямованих інновацій, які сприяють задоволенню існуючих та
потенційних потреб споживачів та суспільства в цілому, без загрози
вичерпання потенціалу інтегрального ресурсу та можливості забезпечення
інтересів та потреб майбутніх поколінь у довгостроковій перспективі.

У системі екологізація інноваційної діяльності стадія вибору напрямів
інноваційного розвитку є однією з найважливіших у системі ухвалення
економічних, передусім управлінських, рішень, що полягає у виборі одного
з альтернативних варіантів на основі відповідності його критеріям
оптимальності для виробників, споживачів та суспільства в цілому.

Важливим критерієм вибору напрямів, а в їх межах ? варіантів, екологічно
спрямованого інноваційного розвитку підприємства є рівень їх
ефективності. При оцінюванні кожного з них слід визначати такі
показники:

1)         очікувана соціально-еколого-економічна ефективність, яка
визначає результати екологізації інноваційної діяльності для
підприємства, споживача та суспільства в цілому;

2)         очікувана комерційна ефективність, яка враховує інтереси та
економічну корисність підприємства-інноватора.

Під соціально-еколого-економічною ефективністю слід розуміти систему
показників, що враховують соціально-еколого-економічні результати та
витрати реалізації обраного напряму інноваційного розвитку для
підприємств-інноваторів, споживачів та суспільства в цілому, у тому
числі як безпосередні результати й витрати, так і зовнішні ефекти в
суміжних секторах економіки, включаючи екологічні й соціальні, за весь
період часу від початку здійснення витрат щодо реалізації обраного
напряму екологізації до завершення отримання його результатів. Очікувану
соціально-еколого-економічну ефективність Езаг слід визначати за
формулою

? коефіцієнт, що враховує синергізм у наслідок додавання
соціально-еколого-економічного ефекту у кожному у t-му періоді до
попередніх (при підсилювальному характері дії приймає значення +1, при
знижувальному ? -1).

Значення коефіцієнтів s, k та показника m встановлюється на основі
наявного досвіду діяльності чи експертним методом ? за умови відсутності
ретроспективних даних.

Для прийняття рішень за оцінкою соціально-еколого-економічної
ефективності напряму екологічно спрямованого іноваційноо розвитку можна
використовувати табл. 1.

Очікуваний соціально-еколого-економічний результат напряму екологізації
інноваційної діяльності підприємств у t–му періоді Рзагt автор пропонує
представити у такому вигляді:

(2)

де очікуваний результат напряму екологізації інноваційної діяльності в
t-му періоді, грош. од.: Рвирt ? викликаний змінами у виробництві та
системі управління на підприємстві; Рринt ? викликаний реакцією ринку на
впровадження екологічних інновацій; Рспожt ? від споживання та
використання екоінновацій; Рсуспt ? суспільства за рахунок зниження
екодеструкційного впливу та покращення стану довкілля.

Таблиця 1. Попередня оцінка доцільності вибору напряму екологічно
орієнтованого інноваційного розвитку

Значення показника Езаг Характеристика

Езаг ? 0 Витрати на реалізацію напряму є економічно доцільними, слід
здійснити його перевірку за умовами відповідності критерію оптимальності
та комерційної ефективності

Езаг = 0 Напрям є нейтральним, доцільність його реалізації слід
визначати за додатковими прогнозами змін напрямів екологізації
інноваційного розвитку

Езаг ? 0 Слід відмовитися від реалізації досліджуваного напряму

Всі виокремлені складові кожного з напрямів екологічно інноваційного
інноваційного розвитку підприємства також розподілено на окремі
складові.

Очікуваний результат напряму екологізації інноваційної діяльності,
викликаний змінами у виробництві та системі управління на підприємстві
Рвирt, слід визначати за формулою

(3)

де очікувані здобутки підприємства в t-му періоді, грош. од.: Рвирt1 ?
від зростання прибутку через зменшення матеріало- та енергоємності
виробництва, заміщення ресурсної основи, можливості використання
вивільнених ресурсів; Рвирt2 ? від зменшення ресурсних платежів та
зборів, передбачених законодавством; Рвирt3 ? від зменшення платежів на
відшкодування збитків, завданих навколишньому природному середовищу ?
зборів за викиди (скиди) забруднюючих речовин та розміщення відходів
виробництва, а також через порушення природоохоронного законодавства;
Рвирt4 ? від зростання прибутків за рахунок розширення товарного
асортименту, підвищення якості, зниження собівартості продукції; Рвирt5
– через зменшення витрат на утилізацію відходів виробництва; Рвирt6 –
від продажу прав на забруднення довкілля; Рвирt7  – як додаткові
надходження у формі субсидій та цільвого фінансування з боку держави, а
також надання пільг у оподаткуванні; Рвирt8 – від зменшення (уникнення)
штрафних санкцій на відшкодування збитків, завданих навколишньому
природному середовищу ? за понаднормативне використання природних
ресурсів, понадлімітні викиди (скиди) забруднюючих речовин, порушення
природоохоронного законодавства та реалізацію незаконно добутих
природних ресурсів або продукції, що вироблена з них; Рвирt9 – пов’язані
зі зменшенням витрат на оплату лікарняних через захворювання робітників
та виплату допомоги на їх оздоровлення; Рвирt10 – пов’язані зі зниженням
недовиробництва за рахунок зменшення захворюваності робітників
підприємства, плинності кадрів; і та n – порядковий номер і кількість
складових.

Очікуваний результат екологізації інноваційної діяльності підприємства,
викликаний реакцією ринку на впровадження екологічних інновацій Рринt,
визначається за формулою

[??

??$? отримані в результаті міжнародного визнання та членства у
міжнародних та вітчизняних бізнес-об’єднаннях, що дають можливість
залучення клієнтської бази споживачів підприємств-членів зазначених
об’єднань; Рринt5 ? за рахунок зменшення витрат на просування та
стимулювання збуту екоінновації через підвищення іміджу
підприємства-інноватора.

Очікуваний результат напряму екологізації інноваційної діяльності
підприємства, обумовлений споживанням та використанням екоінновацій
Рспожt, визначається за формулою

(5)

де в t-му періоді, грош. од.: Рспожt1 ? економія на утилізації товару;
Рспожt2 ? додаткові надбання за рахунок підвищення зацікавленості
споживачів у придбанні екоінновації для підвищення власного іміджу або
через стурбованість за близьких.

Очікуваний результат напряму екологізації інноваційної діяльності
підприємства, пов’язаний з надбанням суспільства за рахунок зниження
екодеструкційного впливу та покращення стану довкілля Рсуспt,
визначається за формулою

(6)

де очікувані додаткові здобутки в t-му періоді, грош. од.: Рсуспt1 ?
через зростання доходів та платоспроможності населення; Рсуспt2 ? через
приплив іноземних інвестиційних ресурсів; Рсуспt3 ? збільшення кількості
робочих місць, що обумовлено позитивними зрушеннями у виробництві та
системі управління, у тому числі розширенням збутової мережі та
кількості торгових агентів та посередників; зменшення непродуктивних
виплат через скорочення працівників.

Очікувані витрати підприємства, пов’язані з реалізацією заходів напряму
екологізації інноваційного розвитку підприємства, що розглядається,
Взагt можна представити у вигляді таких складових за формулою

(7)

де в t-му періоді, грош. од.: Вінt ? інноваційні витрати підприємства на
реалізацію заходів напряму, що розглядається, грош. од.; Вінфрt ?
витрати на формування інфраструктури або забезпечення відповідного рівня
її технічного розвитку, що є необхідними для впровадження екоінновації;
а також інших продуктів, які можуть вплинути на поширення екоінновації;
Веколt ? абсолютне значення зменшення додаткових витрат на естетизацію
та озеленення території підприємства в результаті  покращення стану
довкілля та привнесення в нього позитивних змін від впровадження
екоінновації; Вдt ? абсолютне значення зменшення очікуваних капітальних
витрат у виробничі та невиробничі основні фонди, пов’язане зі
збільшенням терміну служби об’єктів та зменшенням експлуатаційних
витрат, що пов’язані з ліквідацією наслідків екодеструктивного впливу
підприємства-інноватора.

Очікувані інноваційні витрати підприємства на реалізацію заходів напряму
екологізації інноваційного розвитку підприємства, що розглядається, Вінt
є сумою складових, кількість яких може змінюватися за етапами життєвого
циклу екоінновації.  У загальному вигляді вони можуть визначатися за
формулою

(8)

де очікувані витрати в t-му періоді, грош. од.: Вінt1 ? на
техніко-технологічне переоснащення виробництва, обумовлене впровадженням
екоінновації; Вінt2 ? пов’язані зі змінами у організаційно-упралінській
структурі підприємства; Вінt3 ? пов’язані з виготовленням екоінновації,
що формують її собівартість; Вінt4 ? через необхідність навчання та
пристосування управлінського персоналу та робітників відповідно до
специфіки запроваджених змін за напрямом екологічно спрямованого
інноваційного розвитку.

Очікувана комерційна ефективність напряму екологічно спрямованого
інноваційного розвитку визначається за критерієм ринкової оптимальності
та за показником чистої поточної вартості NPV, внутрішньої норми
дохідності IRR, рентабельності PI та періоду окупності PP з урахуванням
ризику за трьома варіантами прогнозу (песимістичним, найбільш ймовірним
та оптимістичним).

Ринкова оптимальність реалізації напряму встановлюється експертним
методом на основі комплексного співставлення даних щодо етапу життєвого
циклу екологічної інновації як технічної системи (виключно для
продуктового напряму), етапу розвитку ринку та безпосередньо самого
підприємства-інноватора, а також його розміру за обсягами виробництва та
доходу.

Оцінку економічної доцільності реалізації напрямку екологічно
спрямованого інноваційного розвитку з урахуванням ризику Rt
запропоновано здійснювати за показником чистої поточної вартості NPV за
трьома варіантами прогнозу за формулою

(9)

де Et – очікуваний ефект від впровадження та реалізації напряму
екологічно спрямованого інноваційного розвитку у періоді t, грош. од.;
Rtj – очікуване абсолютне значення втрат від j-го виду ризику у періоді
t, j ? [1; d], грош. од.

Види ризиків інноваційної діяльності, в тому числі екологічних ризиків,
та методика їх оцінки викладена у роботі [5]. Інші підходи щодо
врахування ризику викладені у роботі [4]. Розрахунку показників IRR, PI
та PP здійснюється за загально відомою методикою [6].

Висновки. Розроблений теоретико-методичний підхід до оцінювання
ефективності напряму екологічно спрямованого інноваційного розвитку
дозволяє врахувати:

?      позитивні здобутки, викликані зміною екодеструктивного
навантаження на довкілля та реципієнтів, які взаємно підсилюються або
послаблюються під впливом кожного з них;

?      можливий рівень зміни витрат підприємства на реалізацію заходів
напряму екологічно спрямованого інноваційного розвитку залежно від виду
впроваджуваної екоінновації та відповідного етапу її еволюційного
розвитку, що підвищує точність прогнозу та рівень обґрунтування
управлінських рішень на початкових етапах;

?      ринкову оптимальність реалізації напряму, що дозволяє визначити
можливість впровадження екоінновації підприємством, а також її ринкову
перспективність у коротко- та довгостроковому аспектах;

?      ризик за трьома варіантами прогнозу (оптимістичним, найбільш
ймовірним та песимістичним) при визначенні стійкості проекту при зміні
факторів ризику, в тому числі екологічних.

Отримані результати дають можливість у подальшому сформувати
теоретико-методичний підхід до наскрізного управління екологічно
спрямованим інноваційним розвитком підприємства з урахуванням прогнозів
напрямів науково-технічного інноваційного розвитку України та світу.

Список літератури

1. Андреева Н.Н. Экологически ориентированные инвестиции: выбор решений
и управление : [монография] / Н.Н. Андреева. – Одесса: ИПРЭЭИ НАН
Украины, 2006. – 536 с.

2. Буркинский Б.В., Степанов В.Н, Харичков С. К Экономико-экологические
основы регионального природопользования и развития : [монография] / Б.В.
Буркинский. – Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 2005. – 575 с.

3. Андрєєва Н.М. Теоретико-методологічні засади екологізації
інвестиційної діяльності: Автореф. канд. док. наук: 08.00.06 / Н.М.
Андрєєва, Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. –
Одеса, 2007. – 33 с.

4. Ілляшенко С.М. Інноваційний менеджмент : підручник / С.М. Ілляшенко.
– Суми: Університетська книга, 2010. – 334 с.

5. Ілляшенко С.М. Управління екологічними ризиками інновацій :
[монографія / за ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка] / С.М. Ілляшенко,
В.В. Божкова. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. – 214 с.

6. Липсиц И.В. Инвестиционный проект: методы подготовки и анализа /
И.В. Липсиц, В.В. Косов. – М.: Издательство БЕК, 1996. – 304 с.

7. Прокопенко О.В. Соціально-економічна мотивація екологізації
інноваційної діяльності : [монография] / О.В. Прокопенко. – Суми: Вид-во
СумДУ, 2010. – 395 с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020