.

Обгрунтування програми в бізнес-плані (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1035
Скачать документ

Обгрунтування програми в бізнес-плані

План

Місце та роль плану в-цтва в БП;

Оцінка технології та розрахунок витрат на виробництво.

Основні техніко-кономічні показники роботи підприємства, що фінансуються
в БП;

1 осоливий інтерес у потенційних кредиторів виникає до всіх деталей
виробничого процесу. Це робиться з метою переконання у високій
кваліфікації керівництва фірми та обгрунтованості її бізнес-план.

Саме тому ініціатором проекту в БП приходиться відповідати на безліч
питань виробни-

Чого характеру, але, як правило, в БП включають тільки основні питання,
а решта виноситься в додатки, обсяг яких не обмежується.

Деякі автори-спеціалісти з БП настоюють, що опис виробництва
перевищувати 10-15% обсягу БП..(Церерблот,Уткін). Оскільки текст будуть
оцінювати не тільки виробничники, але і фінансисти необхідно
потурбуватись проте, щоб він був зрозумілим і доказовим для
непрофесіоналів.

В даному розділі необхідно доказати потенційним партнерам, що бізнесмен
в змозі організувати виробництво та постачати необхідну кількість
товарів в необхідні строки та місця, з певним рівнем якості. на думку
Попова це є самий важний розділ БП.

Виробнича програма розпочнеться з відповіді на питання:

На яких потужностях буде здійснюватись виробництво: на вже існуючих чи
новостворених. Для нових підприємств в БП виділяється спеціальний
підрозділ „Місцезнаходження”. Дане питання має особливе значення для
підприємств, які негативно впливають на навколишнє середовище або тісно
прив’язане до сировинних зон (добувна промисловість, виробництво
цементу).

Визначається початкова виробнича потужність підприємства та динаміка її
росту по роках, обумовлюється змінність роботи. Розрахунки по даному
підрозділі необхідно подавати в перспективі на 3-5 років.

Визначаються джерела закупівлі сировини та матеріалів, ліміти на них.
Для наглядності бажано побудувати схему виробничих потоків на
підприємстві, в якій відобра…

жаються джерела постачання сировини на комплектуючих деталей, в яких
підрозділах вони будуть перетворюватись в готову продукцію та як і по
яких каналах дана продукція буде доставлена споживачам. Бажано на кожній
з ланок відображати процеси контролю за якістю та привести систему
стандартів, яка буде застосовуватись.

Дана схема приводиться в додатках, однак вона дає можливість змістовно і
послідовно описати весь виробничий цикл, та достовірніше оцінити витрати
виробництва.

зазначається чи передбачається виробнича пропорція: з ким і на яких
умовах;

придбання обладнання і опис технологічного процесу плюс розрахунок
витрат

2 Оцінка технології та розрахунок витрат на виробництво.

Оцінка витрат в бізнес плані розпочинається з опису технології
виробництва, оскільки саме цей фактор в значній мірі обумовлює їх
рівень, та собівартість продукції.

В рамках опису технологічного процесу необхідно відобразити наступні
питання:

застосовувана технологія є традиційною для підприємства чи новою. В обох
випадках необхідно показати її прогресивність у порівнянні з передовими
підприємствами галузі чи міжнародними аналогами.

Обгрунтовується гнучкість застосовуваної технології, тобто потенційні
можливості підприємства перебудовуватися на виробництво інших видів
продукції. Наприклад: швидке виробництво, …..

Якщо технологія є запатентованою, то оцінюється її вартість.

У випадку, якщо підприємство планує застосовувати власну технологію, то
дана сума додається до вартості власного капіталу, а якщо технологія
купується, то на дану суму збільшується….

Сума необхідних залучених коштів.

Наступним кроком виробничої програми є характеристика існуючого
обладнання, виробничих приміщень інших наявних ресурсів та розрахунок
потреби придбання нового обладнання у зв’язку з перепрофілюванням чи
вдосконаленням виробничого процесу. Всі дані бажано приводити в таблицях
в натуральних та грошових вимірниках.

Наприклад:

Таблиця

Структура власних основних засобів за проектом

У графі „Примітка” ,як правило, вказується рік вводу основних засобів
та їх технічний стан, та природність для використання.

Оскільки вартість власної технології та власних основних засобів є
внеском підприємства у спільну справу, досить актуальною є проблема
оцінити їх ринкової вартості.

Більшість підприємств допускаються стандартної помилки пропонуючи
інвестору в якості частки в проекті балансову вартість власних основних
засобів. Даний шлях є хибним, оскільки балансова вартість не відображає
реального стану речей, в наслідок пережитої в нашій країні гіперінфляції
та декілька разового індексування основних засобів.

Балансова вартість ОВФ може бути завищеною, тоді інвестор не прийме
такого забезпечення власного кредиту. Якщо ж балансова вартість ОВФ є
заниженою, тоді підприємство втрачатиме при розподілі прибутків.

Отже, в інтересах обох сторін мати ринкову оцінку власних основних
засобів підприємства. Дану проблему можна вирішити шляхом експертної
оцінки основних засобів. При цьому, слід враховувати, що рішення
експертів в значній мірі можуть залежати від рівня прибутковості
майбутнього бізнесу, географічного розташування підприємства, політики
уряду, щодо галузі та ін. факторів.

Після цього робиться розрахунок вартості обладнання, яке необхідно
залучити.

Таблиця

Перелік закупленого обладнання.

Для нового обладнання обирається спосіб амортизації: звичайна чи
прискорена.

Прискорена амортизація тим вигідна для підприємства, що на початкових
стадіях реалізації проекту зменшує прибутки підприємства, а значить і
зменшує розміри податкових платежів з прибутку, що стимулює підприємства
до інвестувань виробництво.

Розрахунок витрат виробництва проводиться у такій послідовності:

розрахунок вартості сировини та матеріалів;

заробітної плати

змінних накладних витрат

постійних витрат

Витрати виробництва за способом відображення у собівартості складаються
із

змінних прямих витрат;

змінних накладних витрат;

постійних витрат.

Розрахунок сировини та матеріалів по всіх видах діяльності здійснюється
виходячи із прогнозованого місячного, квартального обсягу виробництва
та нормативів витрат даних ресурсів на одиницю продукції.

Таблиця

Розрахунок вартості матеріальних ресурсів

Найменування мат. ресурсів Норма витрат на одиницю прод. Ціна одиниці
ресурсу без ПДВ Вартість на одиницю продукції Обсяг випуску за місяць
Витрати??????????

1 2 3 4 5 6

гр.2*гр.3

гр.5*гр.4

сировина і матеріали

покупні та комплектуючі вироби

паливо

енергія

Разом

Розрахунок витрат та заробітної плати проводиться виходячи із середньо
нормативної чисельності працюючих та встановлених тарифних ставок та
посадових окладів.

Розрахунок чисельності працівників робітничих професій проводиться за
формулою.

Z розр. = Ti*N/Фн*(1- ?н/100)*Кв.н.;

Z – чисельність робітників і – тої професії;

Ті – трудомісткість і – тої операції;

N – обсяг вир-ва, тис. грн..;

Фн – нормативний фонд робочого часу одного працюючого;

?н – плановий відсоток невиходів на роботу( відпустка, хвороба,
тощо);

К в.н.- коефіцієнт виконання норм виробітку.

зачасту таких розрахунків не приходиться робити, оскільки за паспотром
обладнання вказується яка кількість яких професій повинне обслуговувати
дане обладнання.

наприклад:

хлібзавод в с. Оженіно

1 зміна складається з 4 пекарів, 4 тістомісти, 2 нормовщиці, 1 кочегар.

потужність 2т. хліба за зміну.

чисельність обслуговуючого та адміністративно – управлінського персоналу
розраховується на підставі норм штатної чисельності даних працівників,
які розробляються на підприємстві.

таблиця

розрахунок потреб в персоналі та витрати на заробітну плату

назва категорій працюючих потреба, чоловік середня заробітна плата
витрати на заробітну плату, тис.грн нарахування на заробітну плату, тис.
грн

робітники основного виробництва

робітники основного виробництва

адмінперсонал та службовці

разом

До змінних накладних витрат можуть відноситись: транспортні, вантожо –
розвантажувальні, складські витрати, а токож витрати на електроенергію т
апаливо побто ті витрати на які неможливо встановити нормативи
внатуральних вимірниках.

Такі витрати можна передбачити у вигляді нормативів у % до прямих витрат

Нормативи накладних витрат розраховуються на підставі даних бух. Обліку
за попередні роки з коректуванням на очікувану зміну цін.

Наприклад:

Постійні витрати

Витрати на оренду приміщень розраховуються воходячи із вартості (1метра
квадратного на місяць*орендовану площу);

Таблиця.

¦ ? 4

TH

a

?&?

?????®

&

gd*m®

gd*m®

&

&

gd*m®

gdy9?

&

&

gd*m®

Поточні витрати на квартальну виробничу програму.

Статті витрат Сума витрат по кварталах, тис.грн.

1 2 3 4

матеріали, сировина, комплектуючі вироби

заробітна плата

нарахування на заробітну плату

паливо, енергія

транспорт, складські витрати

реклама

амортизація

% за кредит

іншівитрати

місцеві збори

Виробнича собівартість

Дані розрахунки робляться на весь період виконання проекту з розбивкою
по місяцях або кварталах.

3. Основні техніко-економічні показники ефективності роботи
підпирємства.

Метою даного підрозділу є визначення рівня прибутковості запланованого
виробництва та оцінка ефективності використаня ОВФ та оборотних фондів.

Розрахунок прибутку та рівня рентабельності виробничих витрат
розраховується на підставі вже відомих нам грошових надходжень та
виробничих витрат.

Таблиця.

Розрахунок прибутку та рівня рентабельності виробництва.

Показники Сума, тис.грн.

1 2 3 4

Виручка від реалізації

ПДВ

Дохід з обороту (1-2)

Виробнича собівартість

Прибуток (3-4)

Податок на прибуток

Прибуток до розподілу

Чистий прибуток

Рівень рентабельності виробничих витрат.(5:4).

Особливо критично показники рентабельності виробничих витрат оцінюються
при умові повної завантаженості потужностей підприємства , оскільки в
даному випадку резерви зменшення постійних витрат на одиницю продукції
як правило вичерпні. Якщо в даному випадку прибутковість низька, то
необхідно повертатись назад до аналізу технології і постачальників
ресурсі.

Тут же бажано провести показники ефективності використання основних і
оборотних фондів.

Фондовіддача = виручка від реалізації / ОВР

Фондоємність = ОВР/ Виручка від реалізації

Індекс оборотності ТМЦ= собівартість / середньо нормативні залишки
оборотних коштів.

Тривалість одного обороту в днях = 365/N

Середньо нормативні залишки оборотних засобів – Mn=M/Dp*Dn

Mn – нормативні залишки оборотних засобів

M – витрати матеріалних та грошових ресурсів на місяць(квартал), рік

Dp- календарне число днів в місяці, кварталі, році.

Dn – норматив запасу в днях.

Рівень рентабельності авансованого капіталу = Річний прибуток/ОВФ +
оборотні кошти.

Показники ефективності як правило розраховується за рік.

Тема: Організаційний план виконання проекту.

характеристика організаційної структури підприємства.

персонал-менеджмент.

організаційний графік виконання робіт.

Література: [9] розділ 3 і 7, [15] глава 3 п 16

1. організаційні рішення по реалізації будь-якого проекту зводяться до
обґрунтування організаційної структури майбутнього підприємства та
розподілу в часі необхідних до здійснення заходів.

При розробці та виконанні БП ініціаторам проекту необхідно прийняти рід
стратегічних організаційних рішень.

– вибір юридичної форми майбутнього підприємства.

– вибір способів фінансової участі.

– побудова організаційної структури майбутнього підприємства.

– розподіл у часі робіт та заходів, які необхідно виконати.

Необхідність вибору юридичної форми підприємства виникає тоді, коли воно
реструктуризується, або виникає нове.

Відповідно до нині діючого законодавства підприємства можуть набувати
такий юридичний статус:

1) Приватне одноосібне підприємство а) з правами юридичної особи; б) з
правами фізичної особи;

2) колективне підприємство – засноване на власності трудового колективу;

3) комунальну підприємство – засноване на власності відповідної
територіальної громади;

4) господарські товариства – засновані на об’єднанні майна громадян та
юридичних осіб;

5) акціонерне товариство – товариство, статутний фонд якого поділений на
певну кількість акцій рівної номінальної вартості;

При виборі юридичної форми власності свого бізнесу підприємцю необхідно
мати справу з декількома змінними:

порядок та вартість реєстрації підприємства;

відповідальність за роботу підприємтсва

контроль за роботою підприємства

податки та інші регулятивні заходи уряду

Переваги одноосібного підприємства:

формальності при реєстрації бізнесу

повна відповідальність але й мінімальний контроль за роботою

В даному випадку здійснюється контроь зі сторонни фінансових органів

– спрощена система оподаткування

– фіз. особа має право на бехготівкові розрахунки

– невеликі витрати на управління

Недоліки:

податкові пільги та державні субсидії надаються як правило тільки юр.
особам

обмежений перелік видів діяльності якими можна займатись

кредиті установи надають перевагу юридичним особам

Переваги партнерства:

обмеження відповідальності за виробничі та фінансовві результати
діяльності

порівняно більша маса залученого капіталу

Недоліки:

високий контроль за діяльністю таких підприємтсв з боку інвесторів

порівняно великі витрати на управління

чітка регламетнація використання

прибутку, обмеження розрахукнів готівкою.

Після вибору юридичного статусу, який визначає всі питання управлінської
структури мають вирішуватись всі питання щодо виробничої структури:

– вирішується питання щодо кількості виробників та функціональних
підрозідлів:

1. створення нових виробничих підрозділів;

2. закриття старих, що є неефективні;

3. продаж або консервація надлишкових виробничіх потужностей;

4. відокремлення від підприємтсва непрофільних структурних підрозділів;

5. звільнення від обьєктів соц. побуту;

6. зупинка капітального будівництва;

7. створення або удосконалення функціональних служб

2. Пресональний менеджмент

– інвестиції роблять в конкретних людей а не в бізнесплан;

В даному підрозділі пояснити, як організовано керівну групу, кому і яку
роль відведено пр виконанні проекту, рівень професіоналізму персоналу
фірми та його можливості по вирішенню завдань передбачених проектом.

Тобто в даному розділі варто висвітлити наступні питання:

характеристика структури управління даним пілприємтсвом, економність та
евективність;

характеристика вищих посадових осіб – перераховуються основні
управлінські посади, наводяться і мета конкретних людей, проводиться
оцінка їх кваліфікації, стаж роботи, перлік надається успішних справ,
перелік осіб що рекомендують дану особу;

надаються дані про умови стимулювання праці управлінців, рівень
заробітньої платні вищого персоналу;

Робиться порівняння з попереднім рівнем з.п.

– розробляється політика (тобто способи і методи підвищення кваліфікації
персоналу, джерела фінансування даних витрат)

В нашому вітчизняному б.п. персонал набирається під визначену
організаційну структуру підприємства.

За рубежем, як правило, домінує інший підхід. Організаційна структура
будь-якого бізнесу формується в розрахунку на певну управлінську
команду.

Тобто реалізація будь-яких ідей в бізнесі в першу чергу залежить від
спрацьованої та кваліфікованої команди, здатної вирішувати вісі завдання
поставлені в проекті.

Все це говорить нам про те, наскільки важливим є людський фактор в
бізнес плануванні.

Зауважимо: діяльність персоналу принесе позитивні результати, коли
інтереси підприємства та виконавців будуть сумісні.

3. організаційний графік виконання робіт.

Реалізація будь-якого б.п. складається із декількох етапів. Перший з них
це є до виробничий, який передбачає здійснення таких заходів:

– проведення переговорів з постачальниками ресурсів, обладнання, тощо,
та заключення договорів з ними.

– вивчення кон’юнктури ринку та заключення договорів-намірів на продаж
продукції.

– проведення попередніх заходів по стимулюванню збуту (реклама, тощо).

– установка обладнання, апробація технології, і т. д.

– переговори з кредитором.

Виробничий процес може також запроваджуватися в декілька етапів, коли
підприємство не працює (?) на повну потужність.

Саме тому організаційний план закінчується графіком виконання робіт,
який дає можливість передбачити:

черговість по строкам виконання робіт;

персональну відповідальність менеджерів;

обсяги капіталовкладень.

Графік освоєння виробничих потужностей та збуту продукції.

Перелік заходів 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Маркетингове дослідженя доссдоддослідженядослідження *

Переговори з постачальниками * *

Переговори з кредиторами

*

Поставка обладнання

*

Установка обладнання

*

Капітальний ремонт

* *

Підбір кадрів

* *

Переговори зпостачалниками

* * * * * * *

Постачанння сировини

*

Освоєння виробництва

* * * * *

Збут продукції

* * * *

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020