.

Міжгалузева диференціація рівнів землемісткості сільськогосподарської продукції (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 736
Скачать документ

Міжгалузева диференціація рівнів землемісткості сільськогосподарської
продукції

У цій статті дослідження проведено на базі натуральних показників
землемісткості і землеємності на всіх рівнях управління: міжнародному,
національному, регіональному та галузевому за тривалий період.

Міжнародний рівень дає уявлення про місце і рівень виробництва з окремих
видів сільськогосподарської продукції у світовому масштабі. Стан
виробництва основних видів с/г продукції в Україні є нестабільним, із
значною варіацією по роках (з 1990 по 2007) та загальною тенденцією до
зниження обсягів виробництва. Займаючи на світовому ринку лідируючі
позиції (3-8 місця) з виробництва продукції, Україна у світовому
рейтингу знаходиться на передостанніх місцях за рівнем їх землемісткості
(рис. 1).

Рис.1. Світовий рейтинг інтегральної землемісткості і питомої
землеємності виробництва сільськогосподарської продукції

у середньому за 1990?2007 рр.

Ліва діаграма ілюструє інтегральний рівень землемісткості виробництва 1т
основних видів сільськогосподарської продукції. Цей рівень у всьому
світі становить 0,6 га/т. Більшість країн світу (17) мають низькі рівні
землемісткості і тільки 5 країн з розглянутих – високі. Україна займає
одне з останніх місць за землемісткістю і останнє ? за землеємністю.
Інтегральний показник землемісткості дає незважену, а землеємності –
усереднену зважену, тому більш точну оцінку рівня використання земельних
ресурсів. Рівні землемісткості основних видів с/г продукції в 2-3 рази є
більш високими порівняно з рівнями інших країн світу, тому вироблена
продукція в Україні є дуже землемісткою і неконкурентоспроможною на
світовому ринку.

Загальна інтегральна оцінка дає можливість проводити рейтингову оцінку і
виявляти найкращі, або найгірші країни світу, місце України в світовому
рейтингу та головне ? виявляти рівень конкурентоспроможності
сільськогосподарської продукції країни. Крим того, ця діаграма містить
інформацію про склад рівнів землемісткості, що дає уявлення про
співвідношення міжгалузевих рівнів використання земель в кожній країні і
порівнюючи їх із середнім світовим рівнем, встановлювати внутрішні
резерви рівнів використання земель. Загальне уявлення про рівень
використання землі по галузях надано на рис. 2.

Рис. 2. Стан і тенденції змін землемісткості продукції у всьому світі за
1990?2007рр.

Всі точкові діаграми рис. 2 ілюструють стан, тенденції та закономірності
розподілу і розвитку рівня використання земельних ресурсів у різних
галузях сільськогосподарського виробництва. По кожній країні вертикально
розміщені точки відображають динамічну варіацію національного рівня
землемісткості по роках. Купчастість цих точок є свідченням однорідності
економічних умов виробництва (інтенсивності, концентрації тощо).

Горизонтальні лінії, що відображують середній світовий рівень
землемісткості, ділять сукупність країн на дві групи: ті, що нижче
горизонталі – виробляють стабільно землеекономну і високо
конкурентоспроможну продукцію; ті, що вище – мають нестабільне
виробництво дуже землемісткої, а тому неконкурентоспроможної продукції.

Криві лінії на діаграмах відображають загальні тенденції розвитку і
часові закономірності змін рівнів використання земельних ресурсів у
кожній галузі сільськогосподарського виробництва: щорічні зміни рівнів
землемісткості зерна і цукрових буряків відбуваються за криволінійною
закономірністю, що кількісно визначається за степеневими функціями і
характеризує стабільний щорічний темп приросту; щорічні зміни рівнів
землемісткості картоплі, овочів та плодів відбуваються також за
криволінійною закономірністю, що кількісно визначаються за параболічними
функціями 2-го порядку і характеризують стабільний приріст абсолютної
швидкості змін. Високий ступінь зв’язку землемісткості
сільськогосподарської продукції з часовим чинником дозволяє здійснити
прогнозування рівнів використання земельних ресурсів на найближчу і
середньострокову перспективу.

Національний рівень землемісткості основних видів с/г продукції дає
уявлення про значну варіацію як у просторі, так і часі та значну
міжгалузеву і міжзональну диференціацію (рис. 3). Найбільш землемісткими
галузями є виробництва соняшнику, зерна і фруктів. Рівні землемісткості
виробництва дуже контрастні як між галузями так і усередині галузей.
Зовнішнє коло відображує землемісткі галузі, внутрішнє – землеекономні:
у зерновій галузі землемісткими є виробництво гречки, проса, сорго,
зернобобових; у галузі технічних культур – виробництво льону, хмелю,
коноплі.

Рис. 3. Динаміка землемісткості сільськогосподарської продукції в
Україні

Високі рівні землемісткості основних видів с/г продукції є свідченням
нераціонального використання земельних ресурсів. Уявлення про
міжгалузеву і міжзональну диференціацію в середньому за 1990-2007 роки
дають дані табл. 1.

Табл. 1. Міжгалузева і міжзональна диференціація рівнів землемісткості
продукції в Україні, 1990-2007 рр.

Зони Зернові Ц. буряки Соняшник Картопля Овочі Плоди-ягоди

Землемісткість, га/т

Україна

Степ

Лісостеп

Полісся 0,40

0,43

0,37

0,41 0,042

0,051

0,040

0,041 0,81

0,84

0,72

0,94 0,082

0,109

0,081

0,071 0,070

0,076

0,067

0,061 0,22

0,20

0,26

0,21

Індекс землемісткості до середнього по Україні

Україна

Степ

Лісостеп

Полісся 1,00

1,07

0,92

1,02 1,00

1,23

0,97

0,98 1,00

1,03

0,88

1,15 1,00

1,33

0,98

0,87 1,00

1,09

0,95

0,88 1,00

0,89

1,17

???????uW

??????uW

???????uW

gduW

gduW

Коефіцієнт землемісткості по відношенню до зернових по Україні

Україна

Степ

Лісостеп

Полісся 1,00

1,07

0,92

1,02 0,10

0,13

0,10

0,10 2,03

2,10

1,80

2,34 0,20

0,27

0,20

0,18 0,17

0,19

0,17

0,15 0,55

0,49

0,64

0,52

Рівні землемісткості виробництва не тотожні як за галузями, так і в
зональному аспекті. В цілому по Україні найбільш землемістким є
виробництво соняшнику і зерна. Майже по всіх галузях найбільш
землемістка продукція виробляється у степовій, а найменш землемістка – у
лісостеповій зоні.

На рис. 4 всі стовпчики лівої діаграми, за виключенням плодів і ягід,
вищі за середній рівень у степовій і нижчі – у лісостеповій зоні.

Рис. 4. Галузева, міжзональна і часова варіація рівнів землемісткості
продукції в Україні

Коефіцієнт землемісткості (права діаграма) всіх видів продукції по
відношенню до зернових культур по Україні дає уявлення про міжзональні
та міжгалузеві рівні диференціації використання земель і може бути
використаним як ціноутворюючий критерій. Щорічні зміни рівнів
землемісткості відбуваються за криволінійною параболічною
закономірністю, уявлення про яку необхідні при прогнозуванні майбутніх
рівнів землемісткості.

Багаторічні дослідження показують, що високі рівні землемісткості і
землеємності мають більш як 30% агропідприємств України. Останні, як
правило, є збитковими. При цьому рівень збитковості тісно пов’язаний із
зональністю (табл. 2 і рис. 5).

Табл. 2. Зв’язок землеємності з рентабельністю виробництва

Показники Зони Землеємність, % Разом, в середньому

Пв>1 Пв<1

Кількість підприємств Степ 864 2124 2988

Лісостеп 930 1783 2713

Полісся 272 749 1021

Україна 2066 4656 6722

Рентабельність Степ -5,6 13,7 12,2

Лісостеп -9,3 23,6 19,4

Полісся -12,0 22,9 20,6

Україна -8,23 18,8 16,3

2. Зв’язок землеємності з рентабельністю виробництва

Рис. 5. Залежність рентабельності від землеємності продукції

Цю обставину слід враховувати при розподілі засобів державної допомоги
підприємствам, що мають складні зональні умови виробництва.

Висновки і пропозиції. Стан виробництва основних видів с/г продукції в
Україні є нестабільним, із значною варіацією по роках та загальною
тенденцією до зниження обсягів виробництва. Рівень землемісткості
основних видів с/г продукції є в 2-3 рази вищим порівняно з рівнями
інших країн світу, тому вироблена продукція в Україні є дуже
землемісткою і неконкуренто-спроможною на світовому ринку. На
національному рівні землемісткість основних видів с/г продукції має
значну варіацію як у просторі, так і часі та значну міжгалузеву і
міжзональну диференціацію Найбільш землемісткими галузями є
зерновиробництво і садівництво. Високі рівні землемісткості основних
видів с/г продукції є свідченням нераціонального використання земельних
ресурсів у всіх галузях сільськогосподарського виробництва. У 2007 році
в Україні майже 70% сільськогосподарських підприємств нераціонально
використовують земельні ресурси, їх продукція є землемісткою і
нерентабельною. Встановлено, що між збитками і землемісткістю існує
прямо пропорційна залежність. Тому показники землемісткості
(натуральний) і землеємності (питомий) можна рекомендувати в якості
основного ціноутворюючого критерію, а також критерію для оцінки
ефективності використання земельних ресурсів. Вони є порівняними як у
просторі, так і часі, нівелюють дію цінових і часових чинників, дають
надійні оцінки рівнів використання земельних ресурсів і повинні зайняти
достойне місце серед системи інших статистичних показників.

Література

1. Дорогунцов С.І., Борщевський П.П., Данилишин Б.М. Удосконалення
управління природокористуванням в АПК. – К.: Урожай, 1992. – С. 58.

2. Малиновський А.С. Системне відродження сільських територій в регіоні
радіаційного забруднення. Монографія. – К.: ННЦ ІАЕ. – 2007. – 604 с.

3. Месель-Веселяк В.Я. Напрями розвитку галузей тваринництва та їх
державна підтримка // Економіка АПК. – 2004. – №9.– С. 3

4. Месель-Веселяк В.Я. Оптимальні розміри сільськогосподарських
формувань промислового типу в Україні /Економіка АПК, 2008, № 3. – с. 13

5. Месель-Веселяк В.Я., Федоров М.М. Удосконалення грошової оцінки
земель сільськогосподарського призначення // Економіка АПК. – 2004. –
№8. с. 10.

6. Саблук П.Т. Основні напрями розроблення стратегії розвитку
агропромислового комплексу в Україні //Економіка АПК. – К., 2004. – №12.
– с. 3.

7. Саблук П.Т., Малік М.Й., Валентинов В.Л. Формування міжгалузевих
відносин: проблеми теорії та методології. – К.: ІАЕ, 2002. – 294 с.

8. Тарасова В.В. Землеємність продукції агропідприємств України в умовах
трансформації земельних відносин. ? Житомир, 2009. – 27с.

9. Тарасова В.В. Землемісткість продукції сільського господарства в
умовах трансформації земельних відносин. ? Житомир. – 2009. – 99с.

10. Тарасова В.В. Ресурсоємність і ресурсовіддача у агровиробництві.
Монографія. ? Житомир, 2007. – 348 с.

11. Тарасова В.В. Метод питомої участі при комплексній оцінці сукупних
ресурсів /Агроінком. ? 2007. ? №3-4. ? 56-59.

12. Ресурсоёмкость и ресурсоотдача в сельском хозяйстве /В.В.Тарасова,
К. УкрНИИНТИ, 1983. – 75 с.

13. Федоров М.М. Економічні проблеми земельних відносин. – К.: ІАЕ,
1998. – 293 с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020