.

Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з курсу економічного аналізу (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
2 4784
Скачать документ

Міністерство освіти і науки України

Тернопільська академія народного господарства

Кафедра економічного аналізу

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

з курсу “Економічний аналіз”

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З КУРСУ
ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

Згідно з навчальним планом курсу ” Економічного аналізу ” виконують
письмову контрольну роботу. Її мета закріплення теоретичних основ
економічного аналізу, оволодіння його методикою та окремими видами для
економічного обгрунтування діяльності підприємств у системі ринкових
відносин, прийомами виявлення впливу певних чинників на відхилення
показників від передбачених параметрів, способами вишукування резервів
підвищення ефективності діяльності підприємств, об’єднань та структурних
підрозділів, що входять до їх складу.

Варіант завдання до контрольної роботи, що виконує студент, визначається
останньою цифрою номеру його залікової книжки.

У практичній частині роботи, яка складається із семи задач, студенти
повинні показати вміння володіти основними прийомами економічного
аналізу /моделювання, балансовий прийом, елімінування та інші/. Причому
головна увага повинна бути сконцентрована на умовах застосування певних
прийомів і практичній інтерпретації отриманих результатів. Задачі слід
розв’язувати самостійно, пояснюючи розв’язання необхідними формулами й
розрахунками. Зроблені до кожної задачі аналітичні розрахунки повинні
супроводжуватися висновками про можливі причини відхилень від
встановлених параметрів, визначення заходів щодо мобілізації виявлених
резервів.

Для кращого засвоєння курсу та якісного виконання роботи рекомендується
така послідовність її опрацювання.

1. Ознайомлення з навчальною програмою та змістом теми.

2. Вивчення певного розділу посібника та іншої економічної літератури,
що стосується теми роботи.

3. Вивчення конспекту лекції з теми.

4. Ознайомлення з методичними вказівками за питаннями теми роботи.

5. Розв’язання задач згідно з визначеними завданнями за кожним
варіантом.

При виконанні контрольної роботи необхідно дотримуватись таких вимог.

І. Контрольну роботу слід виконати та подати у встановлені кафедрою
терміни.

2. Задачі розв’язувати в тій послідовності, в якій вказані їх номера в
завданні.

3. Перед розв’язуванням задач повністю подати їх умови.

4. Задачі, в яких вказані лише відповіді без розрахунків і пояснень,
вважатимуться не розв’язаними. Роботи, списані частково або повністю, не
зараховуватимуться.

5. Робота повинна бути оформлена акуратно: сторінки пронумеровані,
залишені поля для зауважень рецензента.навести перелік використаної
літератури. Це необхідно для того, щоб 6. рецензент зміг дати студентові
конкретні зауваження й вказівки до подальшого вивчення курсу з
посиланням на підручник або навчальний посібник.

У кінці роботи треба поставити особистий підпис й дату іі виконання

7. Зараховану роботу разом з рецензією студент повинен подати
екзаменатору при складанні заліку.

Студенти, письмова робота яких не зарахована, до заліку не
допускаються.

Якщо студент не може самостійно виконати контрольну роботу /або її
частину/ через труднощі, що виникали в процесі засвоєння навчального
матеріалу, йому необхідно звернутися на кафедру за письмовою чи усною
консультацією. Треба точно повідомити, що саме незрозуміле, якими
літературними джерелами студент користується.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО РОЗВ”ЯЗУВАННЯ ОКРЕМИХ ЗАВДАНЬ

Завдання 1. Відомо, що балансова модель є адитивною і має аигляд:

Зп +П = Зк +В

Де: Зп – запаси на початок періоду;

П – поступлення ресурсів з різних джерел;

В – вибуття ресурсів на різних каналах;

Зк – запаси на кінець періоду.

Методом деталізації у відповідності до умови задачі слід розшифрувати
окремі компоненти моделі і знайти з допомогою розрахунку відсутні
елементи.

В зв”язку з тим що елементи адитивної моделі відносно незалежні
оцінки впливу окремих чинників на кінцевий результат тут розраховується
як різниця між значеннями показника з допомогою якого оцінюється
інтенсивність дії чинника на кінцевий результат, в звітному та базисному
періодах. Оцінку впливу чинника слід давати у абсолютному та відносному
виразах.

Завдання 2. Мультиплікативні та кратні моделі, як правило, будуються
методом розширення або скорочення факторної системи. Для цього основну
вихідну схему по розрахунку кінцевого показника одночасно множать і
ділять на інші показники, які можуть ввплинути на кінцевий результат.
Відповідне групування показників дає нам характеристику тих чинників які
нас цікавлять, зв’язаних у мультиплікативну модель. Наприклад, нас
цікавить вплив чинників на рівень продуктивності праці. Відомо, що
рівень продуктивності праці (П) – вихідна схема розрахунку – можна
одержати за формулою:

П = О : Ч;

Де: О – обсяг випуску продукції;

Ч– чисельність працюючих.

З економічної теорії відомо, що обсяг виробництва залежить також від
тривалості виробничого процесу. Тому введемо в модель показники затрат
робочого часу в людино-днях( Лг) та людино-годинах (Лд). Тоді згідно
запропонованої процедури одержимо:

П = (О х Лд х Лг) : (Ч х Лд х Лг)=(Лд/Ч) х (Лг/Лд) х (О/Лг) =

=Х1 х Х2 х Х3;

Де: Лд- відпрацьовані людино-дні;

Лг- відпрацьовані людино-години;

Х1 –показник тривалості робочого періоду, який характеризує стан
трудової та технологічної дисципліни на підпрємстві;

Х2 –показник тривалості робочого дня, який характеризує стан
організації виробничого процесу на підприємстві;

Х3 – показник випуску продукції за годину, який характеризує
інтенсивність праці робітників в рамках діючої технології.

Таким чином, від двохфакторної кількісної моделі формування
рівня продуктивності праці (масштаб випуску продукції та чисельність
працюючих) переходимо до трьохфакторної якісної моделі, де основними
чинниками є рівень використання трудових ресурсів підприємства.

Якщо нова модель мультиплікативна, тобто всі чинники впливають
на кінцевий результат прямопропорціонально, то для оцінки величини
впливу кожного чинника доцільно використати метод абсолютних різниць,
тобто:

Де: 1 – звітний період;

0 – базисний період.

Причому всі чинники, які знаходяться в моделі, перед чинником
величину впливу якого оцінюємо, беруться на рівні звітного періоду, а ті
чинники, які знаходяться в моделі після нього, беруться на рівні
базисного періоду.

Якщо ж нова модель кратна, або змішана то для оцінки величини
впливу конкретного чинника на кінцевий результат доцільно використати
метод скорегованого показника (ланцюгових підстановок).

Завдання 3 Оцінка ефективності проекту може проводитись на базі
середньої оцінки за даними експертів, яка може бути розрахована за
формулою:

D=(di *pi,

Де D – середій рівень ефективності проекту

di – можливий рівень ефективності за оцінками експертів

pi – імовірність появи такого рівня за оцінками експертів

Рівень ризику проекту вимірюється за допомогою середньоквадратичного
відхилення можливої його дохідності, тобто за формулою:

Відносний рівень ризику показує можливість втрат в розрахунку на 1
гривню можливого доходу від проекту і розраховується за формулою:

` V=((*100)/D

Згідно першого критерію найкращим буде проект, що має найвищу
дохідність, згідно другого критерію найкращим буде той проект, який має
найвищу дохідність за мінусом можливого ризику, згідно третього критерію
найкращим буде той проект, який має найменший відносний ризик щодо
доходу.

0,25.

r2 .

Для оцінки зміни кінцевого результату у відносному виразі (у%) під
дією окремих чинників в регресійному аналізі слід застосувати
коефіцієнти еластичності, які розраховуються за формулою:

K= bi*xi/y ,

де bi – коефіцієнт регресії перед i -им чинником,

xi – середнє значення i -ого чинника.

y -середнє значення модельованого показника.

Розв’язуючи дану задачу слід пам’ятати що вільний член (параметр)
моделі характеризує вплив всіх інших чинників, які не ввійшли в дану
модель, а коефіцієнт регресії bi – як змінюється модельований
показник при зміні i – го чинника на одну одиницю.

Завдання 5. Комплексна оцінка господарської діяльності представляє собою
таку її характеристику, яка відображає основні аспекти господарських
процесів, які мають місце на підприємстві. Для цього проводять
порівняння досягнутих результатів з нормативами, матеріаліми
бізнес-планів та даними за попередні роки в розрізі окремих показників з
послідуючим інтегруванням одержаної інформації. Як правило вона
застосовується для встановлення рейтингової оцінки підприємства.

Інтегрування вихідної інформації в єдиний показник можна проводити
такими методами:

а) методом суми місць,

б) методом віддалі від еталону.

Метод суми місць передбачає попереднє ранжування всіх оцінюваних
підприємств чи їх структурних підрозділів по кожному з показників, які
використовуються для побудови комплексного показника. На цій основі
створюється нова матриця оціночних показників де пaрaметр sij
визначає ранг кожного підприємства по i му показнику. Узагальнюючу
оцінку одержують за формулою:

K=( aij*sij

де i – порядковий номер показника, який входить в комплексну оцінку;

J- порядковий номер підприємства;

відповідно кількість показників та підприємств по яких проводиться
рейтингова оцінка;

a- коефіцієнт важливості i -го показника в роботі j -го підприємства.

В найпростішому варіанті коефіцієнт aij для всіх підприємств і
показників приймають рівним 1. Слід також відзначити, що застосування
методу суми місць можливе тільки у випадку однонаправленості впливу всіх
параметрів, які входять в систему рейтингової оцінки.

Основою методу віддалі від еталону є облік близькості кожного
підприємства до найкращого результату по всіх окремо взятих показниках,
які входять в систему рейтингової оцінки. Сам розрахунок проводиться по
формі евклідової віддалі, з попереднім нормуванням окремих значень
показників по кожному підприємству пропорційно їх еталонних значень. Сам
комплексний показник розраховується за формулою :

К= [ ( a(1-xij/xie)2] 0,5

де xij – значення i -ого показника по j – підприємству;

xie – еталонне значення (як правило максимальне) i -ого показника
по всіх підприємствах по яких проводиться рейтингова оцінка.

Проводячи комплексну оцінку роботи підприємства цими методами слід
пам”ятати що чим менше значення показника комплексної оцінки тим вище
рейтинг підприємства на ринку.

Завдання 6. При проведенні економічного аналізу обов”язково слід
вирішити чотири основних завдання:

оцінити рівень розвитку аналізованого явища;

вивчити його структуру;

встановити тенденції розвитку, тобто його динаміку;

вияснити які чинники і наскільки вплинули на його зміну.

Всі ці завдання можна вирішити будуючи таку аналітичну таблицю.

Аналіз обсягу структури і динаміки економічного явища на підприємстві

Складові елементи явища Обсяг явища Структура явища в % Відхилення

+,- Темп росту у

процентах Вклад чинника в динаміку явища у %

Базисний період або

бізнес

План Фактв звітн

періоді Базис

Період або

бізнес-план Фактично В обсягу В структурі,%

А 1 2 3 4 5 6 7 8

1

2

Всього

Запропонована методика дозволяє:

оцінити масштаби явища і його складових частин (гр1 та 2);

роль окремих складових в формуванні явища (гр3та 4);

зміну масштабів та ролі окремих складових (гр5 та 6);

тенденції розвитку явища і складових (гр 7);

Причини зміни явища та інтенсивність цих змін (гр 8)

Тут слід мати на увазі, що знак + і – може мати як негативне так і
позитивне значення в залежності від типу економічних явищ, що
аналізуються.

Завдання 7 Необхіднорю умовою одержання прибутку в умовах ринку є
перевищення виручки від реалізації продукції над затратами по її
вирорбництву і збуту. Теоретичною базою оптимізації прибутку і аналізу
затрат є система обліку директ-костінг, яку на Україні називають
системою управління собівартістю продукції. Згідно цієї системи загальні
затрати складаються з двох частин: змінні затрати, що залежать від
випуску продукції і постійні затрати, які від нього не залежать. Таким
чином різниця між виручкою від реалізації продукції і змінними витратами
представляє собою маржональний дохід, тобто суму чисто грошового потоку
від реалізації продукції. Маржоналльний дохід дозволяє встановити:

обсяг випуску, приякому підприємство не буде мати збитків

q=Zc/(p-Zu)=Zc/m

де q- обсяг випуску продукції, приякому підприємство не буде мати
збитків

Zc – сума постійних витрат на виробництво продукції

p- ціна одиниці продукції

Zu -змінні затрати в розрахунку на одиницю продукції

m -маржональний дохід на одиницю продукції

Для оцінки надійності виробничої програми використовується коефіцієнт
надійності, який розраховується за схемою:

K=(F-q)/q,

де F- обсяг випуску продукції по бізнес-плану.

Якщо К>0.3, то бізнес-план вважається не ризиковим, тобто підприємство
працюватиме без збитків.

Розрахунок максимальної демпінгової ціни може проводитись так:

p=Zc/q +Zu.

Для визначення обсягу продаж, що дає одинаковий прибуток слід
використати таку формулу:

q=(Zc1-Zc2)/(m1-m2),

де 1 і 2 – номери видів продукції, що порівнюються.

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Варіант 1

Задача І. Є така інформація про фінансові результати від реалізації
продукції на заводі.

/тис.грн./

Показники Минулуй рік Звітний рік

Сума прибутку в залишках нереалізованої продукції на початок року 20
18

Фінансові показники реалізації продукції:

а/ виробнича собівартість 29630,5 29620,7

б/ позавиробничі витрати 454 431

в/ податок з обороту 6550 6383

г/виручка від реалізації 39293 38292

Сума прибутку в залишках нереалізованої продукції на кінець року 22
38

На основі цієї інформації побудуйте баланс формування прибутку заводу за
звітний та минулий роки і розрахуйте ступінь впливу окремих чинників на
зміну його величини порівняно з минулим роком. Додатково відомо, що темп
зростання обсягу реалізації становив 100% і в звітному році відхилень в
асортименті реалізованої продукції не було.

Задача 2. Розрахувати вплив чинників на відхилення від плану
узагальнюючого показника, попередньо склавши модель формування випуску

Показник План
Звіт

Виробіток виробів

на одному верста за день, 200 208

Кількість днів роботи 30 29

Кількість верстатів у цеху, шт 18 20

Випуск продукції, тис.шт 10800 12064

продукції від вказаних факторів. Використати спосіб ланцюгових
підстановок.

Задача 3. Оцінити, який проект більш приємлемий для впровадження на
основі показників:

• ефективності інвестицій;

• абсолютного рівня ризику;

• відносного рівня ризику, якщо відомо такі дані про ці проекти:

Експертна оцінка можливості одержання доходу Проект А Проект Б

Очікувані доходи Ймовірності одержання, % Очікувані доходи Ймовірності
одержання, %

песимістична 150 30 100 40

стримана 500 60 600 50

оптимістична 700 10 900 10

Задача 4. Кореляційний аналіз впливу основних чинників на масштаби
виробництва продукції на 1 га орних земель дав таку матрицю парних
коефіцієнтів кореляції :

Фактори Виробництво продукції (грн\на га) У Внесено органічних добрив т
х1 Внесено мінеральних добрив (т) х2 Вартість основних фондів (грн\га)
х3 Обсяг механізованих робіт х4 Прямі затрати праці (днів\га) х5

У 1 0.319 0.511 0.196 0.338 0.685

х1

1 -0.165 0.134 0.369 0.246

х2

1 0.522 0.271 0.494

х3

1 0.528 0.538

х4

1 0.863

х5

Середні значення 198.3 3.78 0.27 101.8 8.24 10.93

Модель формування величини віддачі 1 га орної землі від основних
чинників , які її визначають , має такий вигляд :

У= 127.67 + 5.58 х1 + 31.28 х2 + 3.20 х5.

Поясніть чому в модель не ввійшли чинники х3 та х4 і дайте економічну
інтерпретацію параметрів моделі. На її основі визначте на скільки
відсотків може змінитися віддача 1 га орної землі ,якщо згідно до
бізнес-плану на слідуючий рік передбачається збільшення внесення
органічних добрив на 15 % , затрат праці – на 10 % та зменшення
внесення мінеральних добрив на 20 %.

Задача 5. Визначити загальне місце, яке зайняли фабрики за підсумками
діяльності виробничого об”еднання, використовуючи спосіб бальної оцінки.
Показники їх діяльності в звітному році характеризуються такими даними.

Показники Фабрики

Виконання плану 1 2 3

за товарною продукцією 102,5 101,2 105,4

Виконання плану випуску продукції за асортиментом 97,3 88,2 96,2 ‘

Виконання плану реалізації з урахуванням договорів поставок 99,8
98,5 99,9

Виконання плану з продуктивності праці 99,0 100,2 89,4

Виробництво продукції вищої категорії якості 100,0 105,5 114,2

Коефіцієнт ритмічності випуску продукції 83,2 91,6 95,5

Виконання плану по прибутку 100,5 108,7 129,1

Виконання плану з фондовіддачі ‘ 85,3 97,6 83,4

Виконання плану з рентабельності виробництва 101,4 103,2 105,5

Виконання плану із собівартості продукції 93,6 98,2 89,2

Задача 6. На основі звітності підприємства за два останні періоди, на
якому працює студент , побудувати методику аналізу обсягу , структури
та динаміки його дебіторської заборгованості . Оцінити також причини
зміни їх величини за звітний період . Методику аналізу оформити у
вигляді спеціальної аналітичної таблиці .

Задача 7. В наступному році підприємство планує випустити 2000 чоловічих
костюмів по ціні 300 грн. Згідно бізнес-плану постійні витрати на випуск
цього виду продукції складатимуть 80000 грн. при загальному їх обсягу
470000 грн. З допомогою маржонального аналізу визначіть:

а) мінімальну партію костюмів, які потрібно реалізувати підприємству,
щоб не мати збитків;

б) рівень надійності запропонованого бізнес-плану;

в) максимальну демпінгову ціну для беззбиткового захоплення ніші на
ринку.

Варіант 2.

Задача 1. Дані про рух основних фондів на підприємстві мали такий
вигляд:

Показники Разом основних фондів в.т.ч. промислово -виробничих в т.ч.
невиробничих

На початок року 6662 4466 2183

Нове будівництво :

а). За планом 850 510 340

б) фактично 672 510 160

Отримано від інших організацій 110 20 90

Списано з балансу :

а).за планом 660 450 210

б). Фактично 690 500 190

Передано іншим організаціям 75 60 15

Використовуючи балансовий метод, визначити планову та фактичну
величини основних фондів на кінець року в цілому по підприємству ,а
також окремо за призначенням. Розрахувати вплив окремих чинників на
величину відхилень вартості основних фондів на кінець року від їх
вартості за планом.

Задача 2. На підприємстві випуск продукції й показники забезпеченості й
використання трудових ресурсів характеризуються такими даними,

Показник 1999 2000

Обсяг продукції /тис.грн./ 6220 5180

Середньоспискова чисельність робітників чол. 1300 1480

Відпрацьовано за рік / тис. люд-днів/ 225 200

Відпрацьовано за рік / тис. люд-год./ 1800 1487

За цими даними побудуйте модель формування обсягу товарної продукції під
впливом чинників праці. Використовуючи модель, розрахуйте величину
впливу кожного з чинників на відхилення випуску товарної продукції проти
1996 р. способом абсолютних різниць.

Задача 3. Оцінити, який проект більш приємлемий для впровадження на
основі показників:

• ефективності інвестицій;

• абсолютного рівня ризику;

• відносного рівня ризику, якщо відомо такі дані про цІ проекти:

Експертна оцінка можливості одержання доходу Проект А Проект Б

Очікувані доходи Ймовірності одержання, % Очікувані доходи Ймовірності
одержання, %

Песимістична 250 30 290 40

Стримана 500 45 600 50

Оптимістична 600 25 400 10

Задача 4.

Кореляційний аналіз впливу основних чинників на обсяг випуску продукції
на машинобудівному заводі дав току матрицю парних коефіцієнтів
кореляції.

Показники У Х 1 Х2 Х 3 Х 4 Середні значення

Обсяг випуску проддукції 1

59.38

Середньорічна вартість основних фондів 0,687 1

29.02

Машиноозброєністьпраці Х2 0,503 0,736 1

4.86

Потужність Х 3 0,328 0 ,654 0,679 1

70.09

Затрати праці Х4 0,742 0,438 0,767 0,387 1 13.92304

Модель формування масштабів випуску під дією основних чинників на
машинобудівних заводах має вигляд

Уу = 10,56+1,18Х1 +1,04Х 4

Поясніть, чому в моделі не виключено фактори Х2 та Х3 і дайте

економічну інтерпретацію параметрів моделі. На базі цієї моделі

визначте який обсяг продукції може, бути випущений підприємством, якщо
згідно

бізнес-плану вартість ОФ скоротиться на 10%.а затрати праці виростуть на
15%.

Задача 5. Аналіз роботи трьох можливих партнерів дав слідуючі
результати :

Показники 1 партнер 2 партнер 3 партнер

Рівень ритмічності поставок у % 83.2 91.6 95.5

Рівень комплектності поставок у % 98.1 90.7 86.2

Рівень обов’язкової передоплати у % 30 40 50

Співвідношення цін у % 100 101.6 98.4

Побудувати комплексний показник для вибору послідовності роботи
з партнерами при формуванні плану матеріально-технічного постачання
підприємства використовуючи :

а) метод бальної оцінки;

б)метод віддалі від еталону.

Задача 6. На основі звітності підприємства за два останні періоди, на
якому працює студент , побудувати методику аналізу обсягу , структури
та динаміки його кредиторської заборгованості . Оцінити також причини
зміни їх величини за звітний період . Методику аналізу оформити у
вигляді спеціальної аналітичної таблиці .

Задача 7. В наступному році підприємство планує випустити 2000 чоловічих
костюмівзагальною вартісто 620000 грн.. Згідно бізнес-плану загальні
витрати на випуск цього виду продукції складатимуть 500000 грн., тоді як
змінні витрати на одиницю продукції складають 210 грн. З допомогою
маржонального аналізу визначіть:

а) мінімальну партію костюмів, які потрібно реалізувати підприємству,
щоб не мати збитків;

б) рівень надійності запропонованого бізнес-плану;

в) максимальну демпінгову ціну для беззбиткового захоплення ніші на
ринку.

Варіант 3.

Задача І. Рух готової продукції на машинобудівному заводі за І996-І997
роки характеризується такими даними.

/тис.грн./

Показники 1999 2000

Залишок нереалізованої продукції на початок року –всьго 8620
5800

в тому числі : а/.готова продукція на складі 5620 3200

б/ товари відвантажені за розрахунковими документами, строк оплати яких
не настав 1000 1020

в/ товари відвантажені за розрахунковими документами, що не оплачені в
строк 1800 1500

г/ товари на відповідальному зберіганні у покупців 200 80

Товарна продукція за рік 40510 39400

У тому числі:а/ готові вироби 35400 30420

б/ напівфабрикати, реалізовані на сторону 4000 5600

в/ роботи промислового характеру на сторону ІІІО 3380

Залишки нереалізованої продукції на кінець року – всього 4320 4500

У тому числі:а/ готова продукція на складі 2900 2700

б/ товари відвантажені за документами, строк оплати яких не настав 1000
800

в/ товари відвантажені, не оплачені в строк 400 500

г/ товари на відповідальному зберіганні у покупців 20 500

На основі цієї інформації побудуйте баланс товарної продукції,
визначте вплив окремих чинників на відхилення обсягу реалізації
продукції підприємства від 1996 р.

Задача 2 Побудувати модель впливу факторів на річний виробіток
робітника. На її основі визначити за допомогою способу абсолютних
різниць вплив чинників на зміну середньорічного виробітку одного
робітника, використовуючи такі дані.

Показники Минулий рік Звітний рік

Середньорічний виробіток одного робітника, грн. 3588,0 3622,0

Середньо годинний виробіток одного робітника; грн. 2,0 2,1

Середня кількість днів, відпрацьованих одним робітником за рік, днів
230 . 224

Тривалість робочого дня, год 7,8 7,7

Середньоспискова чисельність робітників 1000 1000

Задача 3. Оцінити, який проект більш приємлемий для впровадження на
основі показників:

• ефективності інвестицій;

• абсолютного рівня ризику;

• відносного рівня ризику, якщо відомо такі дані про ці проекти:

Експертна оцінка можливості одержання доходу Проект А Проект Б

Очікувані доходи Ймовірності одержання, % Очікувані доходи Ймовірності
одержання, %

песимістична 150 30 290 40

стримана 300 45 170 50

оптимістична 400 25 500 10

Задача № 4 Відомо. що в звітному періоді частка доходів. які
направляються на продовольчі товари в середньому дорівнює 60 % . а їх
рівень на душу населення складає в середньому 160 гр. Обсяг реалізації
продукції підприємства в цьому періоді склав 239.62 тис.гр. Проведений
кореляційний аналіз впливу факторів на обсяг реалізації швейних виробів
привів до побудови такої регресійної моделі:

у = 12.42 + 0.98 х1 + 1.76 х2

де у – обсяг реалізації швейної продукції підприємства; х1 – рівень
доходів на душу населення;

х2 – частка доходів . які направляються на покупку непродовольчих
товарів.

Дати економічну інтерпретацію параметрів моделі та з її допомогою
оцінити очікуваний обсяг реалізації швейної продукції підприємства на
слідуючий період , коли стало відомо , що доходи населення повинні
знизитися на 10 % ,а їх частка використана на покупку продовольчих
товарів збільшиться на 5%.

Задача 5. Матеріали аналізу фінансової стійкості та ділової активності
партнерів по бізнесу на основі їх фінансової звітності характеризувались
такими даними :

Показники 1 партнер 2 партнер 3 партнер

Темпи росту масштабів виробництва до минулого року у % 98.3 100.2 103.8

Рівень рентабельності у % 20.4 18.3 17.6

Рівень загальної ліквідності у % 1.3 1.8 1.6

Співвідношення власних та позичених коштів 0.82 1.00 1.23

Рівень маневрування власними коштами % 33.1 41.2 29.8

Оборотність оборотних коштів в днях 52.3 63.4 58.7

Коефіцієнт реальної вартості засобів в майні підприємства у % 86.8
75.2 80.4

На основі комплексного показника фінансової стійкості та ділової
активності виберіть партнера з яким доцільно об єднатись в одне
підприємство. Оцінку величини комплексного показника проведіть на базі:

а). бальної оцінки;

б). Віддалі від еталону.

Задача 6. На основі звітності підприємства за два останні періоди, на
якому працює студент , побудувати методику аналізу обсягу , структури
та динаміки його виробничої програми . Оцінити також причини зміни
їх величини за звітний період . Методику аналізу оформити у вигляді
спеціальної аналітичної таблиці .

Задача 7. Ціна сумки на ринку складає 30 грн. Змінні витрати на одиницю
продукції складають 18 грн. Постійні витрати на виготовлення сумок на
даному підприємстві дорівнюють 28000 грн.

З допомогою маржонального аналізу визначіть:

а) Обсяг випуску продукції, який забезпечив би 15% рівень рентабельності
реалізації.

б) рівень надійності запропонованого бізнес-плану;

в) максимальну демпінгову ціну для беззбиткового захоплення ніші на
ринку.

Варіант 4

Задача 1. Матеріали обліку робочого часу на підприємстві в червні та
липні 1998 року характеризувались такими даними:

Показники Червень Липень

Середньоспискова чисельність працюючих чол. 150 143

Кількість робочих днів 20 22

Неявки з поважних причин люд.-днів:

а).по тимчасовій непрацездатності 300 357

б).передбачені діючим законодавством 80 75

Втрати робочого часу люд.-днів :

а).неявки з дозволу адміністрації 248 189

б).прогули 37 69

в) цілоденні простої 78 96

Максимально можливий фонд часу люд.-днів ? ?

На основі балансового методу розрахувати максимально можливий та
фактичний фонди робочого часу на підприємстві в цих місяцях , а також
причини та величину їх зміни в липні в порівнянні з червнем місяцем.

Задача 2. Ефективність використання основних фондів

підприємства в 1999 та 2000 роках характеризувалась такими даними:

Показники 1999 2000

Обсяг випуску продукції в співставимих цінах тис. грн. 4095,0 4440.0

Середньорічна вартість основних виробничих фондів тис. грн. 3034.0
3159.0

Середньорічна вартість машин і механізмів тис.грн. 2683.7 2867.9

Частка активної частини основних фондів % ? ?

Фондовіддача основних фондів грн. ? 7

На основі цих даних побудуйте модель щодо формування випуску продукції
за рахунок групи чинників використання основних фондів і визначте
величину впливу останніх на зміну обсягу випуску продукції за допомогою
будь-якого способу елімінування.

Задача 3. Оцінити, який проект більш приємлемий для впровадження на
основі показників:

• ефективності інвестицій;

• абсолютного рівня ризику;

• відносного рівня ризику, якщо відомо такі дані про ці проекти:

Експертна оцінка можливості одержання доходу Проект А Проект Б

Очікувані доходи Ймовірності одержання, % Очікувані доходи Ймовірності
одержання, %

песимістична 350 30 250 35

стримана 500 50 600 52

оптимістична 620 10 900 13

Задача 4. Кореляційний аналіз впливу основних чинників на рівень
фондовіддачі на цементних заводах дав таку матрицю парних коефіцієнтів
кореляції :

Показники у х1 х2 х3 х4 х5 х6 Серед. значення

Фондовіддача в кг у 1

46.2

Частка активної частини в основних фондах, в % х1 0.580 1

35.9

Машиноозброєність праці, тис. грн. на робітника х2 0.615 0.626 1

8.6

Енергоозброєність праці, кв-ч. На люд.-год. Х3 0.471 0.389 0.438 1

48.8

Потужність заводу тис. т.х4 0.241 0.798 0.675 0.548 1

984.4

Рівень використання потужності , % х5 0.206 0.295 0.297 0.128
0.812 1

96.7

Рівень добавок в сировині. В % х6 0.363 0.196 0.391 0.216 0.342 0.463
1 21.3

Модель формування рівня фондовіддачі на цементних заводах має вигляд:

Ух=29.907+1.17х 1 -2.56х2 + 0.337х3 + 0.425х6.

Поясніть чому в модель не включено фактори х4 та х5 і дайте економічну
інтерпретацію параметрів моделі. На основі даної моделі визначте на
скільки відсотків може зрости фондовіддача на цементному заводі, якщо
згідно бізнес-плану на слідуючий рік частка активної частини основних
фондів зросте на 12% , машиноозброєність праці – на 8% , рівень добавок
до сировини – на 3% , а електроозброєність праці знизиться на 6 %.

Задача 5.Результати роботи виробничих одиниць характеризуються такими
показниками :

Показники 1 цех 2 цех 3 цех 4 цех

Випуск продукції (тис грн) :

а). Попередній рік

1800

2100

2650

1580

в) звітний рік 1901 2180 2631 1605

Темпи росту до попереднього року в % :

а)прибутку

103.4

105.3

101.9

107.1

б)продуктивності праці 104.5 102.3 107.3 104.8

в собівартості продукції 101.3 102.3 100.5 103.1

г)фондовіддачі 98.0 99.5 96.7 97.3

Побудуйте комплексний оціночний показник і на цій основі зробіть
висновки про якість роботи цехів в звітному році.

Задача 6. На основі звітності підприємства за два останні періоди, на
якому працює студент , побудувати методику аналізу обсягу , структури
та динаміки його затрат на виробництво . Оцінити також причини
зміни їх величини за звітний період . Методику аналізу оформити у
вигляді спеціальної аналітичної таблиці .

Задача 7. Пекарня випускає білий пшеничний хліб по ціні 1.50 грн, та
житній хліб по 1.30 грн. Змінні затрати на випуск одиниці продукції
білого хліба – 1.10 грн, по житньому -0.95грн З допомогою маржонального
аналізу визначіть:

а) Обсяги продаж кожного з видів продукції, які дають одинавковий
прибуток;

б) рівень надійності виробничої програми для кожного з видів продукції;

в) максимальну демпінгову ціну для беззбиткового захоплення ніші на
ринку.

Варіант 5

Задача 1 . Рух металу на машинобудівному підприємстві за 1 та 2
квартали характеризувався такими даними :

( в тонах )

Показники 1 квартал 2 квартал

Запаси на складі на початок періоду 20 ?

Поступило від постачальник 320 285

Використано :

а) . у виробництві

225

?

б). На ремонтно-експлуатаційні потреби 2 3

Реалізовано на сторону 15 28

Природні та інші втрати 0.5 0.6

Запаси на складі на кінець періоду ? 40

На основі балансового методу визначіть величину запасів металу на
складах підприємства та його використання у виробництві. Встановіть
причини зміни величини запасів металу на складах підприємства на
кінець 2 кварталу в порівнянні з 1 кварталом.

Задача 2. Основні фінансові показники діяльності швейного об”єднаня
за 1999 та 2000 роки характеризувались такими даними:

тис грн.

Показники 1999 2000

Обсяг реалізації продукції 5840 6130

Балансовий прибуток 1420 1480

Середньорічна вартість основних виробничих фондів 3012 2980

Середні залишки оборотних фондів 1800 1967

На основі цих даних необхідно :

а). Побудувати основну модель залежності показника загальної
рентабельності виробничої діяльності об” єднання від основних причин.

б). Розрахувати вплив окремих чинників на зміну рівня рентабельності
виробничої діяльності об’єднання.

Задача 3. Оцінити, який проект більш приємлемий для впровадження на
основі показників:

• ефективності інвестицій;

• абсолютного рівня ризику;

• відносного рівня ризику, якщо відомо такі дані про ці проекти:

Експертна оцінка можливості одержання доходу Проект А Проект Б

Очікувані доходи Ймовірності одержання, % Очікувані доходи Ймовірності
одержання, %

Песимістична 280 20 200 40

Стримана 480 65 400 50

Оптимістична 600 15 900 10

Задача 4. Кореляційний аналіз впливу основних чинників на рівень
фондовіддачі на підприємствах збірного залізобетону дав наступну матрицю
парних коефіцієнтів кореляції :

Фактори Фондовіддача (грн. м) У Потужність підприємства (тис. М)
Х1 Вихід продукції з 1м камер пропарювання ( м.) х2 Вартість одиниці
потужності (тис грн) х3 Коефіцієнт складності продукції х4

У 1 0.12 0.68 0,56 0.69

х1

1 0.36 -0.76 0.47

х2

1 0.38 -0.63

х3

1 0.79

х4

1

середнє 21.84 х 31.83 54.96 х

Модель формування рівня фондовіддачі на підприємствах збірного
залізобетону від чинників ,які його визначають , має наступний вигляд :

У= 27.71 + 0.253 х2 — 0.164х3.

Поясніть зміст параметрів моделі та чому до неї не ввійшли чинники х1 та
х3 .Застосовуючи коефіцієнти еластичності на основі даної моделі
визначте на скільки відсотків може змінитися рівень фондовіддачі ,якщо
за рахунок модернізації технології передбачено збільшення виходу
продукції з 1м камер пропарювання на 5 % , а вартість одиниці
потужності при цьому виросте всього на 2 % .

Задача 5. Для прийняття рішення про видачу кредитів банк провів
аналіз платоспроможності своїх клієнтів та одержав такі результати :

Показники 1 клієнт 2 клієнт 3 клієнт

дебіторська заборгованість 568 469 513

кредиторська заборгованість 824 553 497

прострочені позики банкам 120 0 257

коефіцієнт абсолютної ліквідності 0.12 0.38 0.21

обсяг одержаних позик та кредитів 489 689 893

Побудуйте комплексний показник для вибору послідовності з клієнтами при
формуванні кредитного портфелю банку використовуючи :

а) метод бальної оцінки;

б). Метод віддалі від еталону

Задача 6. На основі звітності підприємства за два останні періоди, на
якому працює студент , побудувати методику аналізу обсягу , структури
та динаміки його основних фондів .Оцінити також причини зміни їх
величини за звітний період . Методику аналізу оформити у вигляді
спеціальної аналітичної таблиці .

Задача 7. В наступному році підприємство планує випустити чоловічих
костюмів на суму 680000 грн по ціні 300 грн. Згідно бізнес-плану
постійні витрати на випуск цього виду продукції складатимуть 80000 грн.
при змінних затратах на один костюм в розмірі 240 грн. З допомогою
маржонального аналізу визначіть:

а) мінімальну партію костюмів, які потрібно реалізувати підприємству,
щоб не мати збитків;

б) рівень надійності запропонованого бізнес-плану;

в) максимальну демпінгову ціну для беззбиткового захоплення ніші на
ринку.

Варіант 6

Задача 1. Є така інформація про фінансові результати від реалізації
продукції на заводі.

/тис.грн./

Показники Минулуй рік Звітний рік

Сума прибутку в залишках нереалізованої продукції на початок року 20
18

Фінансові показники реалізації продукції:

а/ виробнича собівартість 289630,5 29620,7

б/ позавиробничі витрати 454 431

в/ податок з обороту 6550 6383

г/виручка від реалізації 39293 38292

Сума прибутку в залишках нереалізованої продукції на кінець року 22
38

На основі цієї інформації побудуйте баланс формування прибутку заводу за
звітний та минулий роки і розрахуйте ступінь впливу окремих чинників на
зміну його величини порівняно з минулим роком. Додатково відомо, що темп
зростання обсягу реалізації становив 100% і в звітному році відхилень в
асортименті реалізованої продукції не було.

Задача 2. Розрахувати вплив чинників на відхилення від плану
узагальнюючого показника, попередньо склавши модель формування випуску

Показник План
Звіт

Виробіток виробів

на одному верста за день, 400 416

Кількість днів роботи 60 58

Кількість верстатів у цеху, шт 36 40

Випуск продукції, тис.шт 21600 24128

продукції від вказаних факторів. Використати спосіб ланцюгових
підстановок.

Задача 3. Оцінити, який проект більш приємлемий для впровадження на
основі показників:

• ефективності інвестицій;

• абсолютного рівня ризику;

• відносного рівня ризику, якщо відомо такі дані про ці проекти:

Експертна оцінка можливості одержання доходу Проект А Проект Б

Очікувані доходи Ймовірності одержання, % Очікувані доходи Ймовірності
одержання, %

песимістична 150 25 200 35

стримана 500 60 600 50

оптимістична 700 15 800 15

Задача 4. Кореляційний аналіз впливу основних чинників на масштаби
виробництва продукції на 1 га орних земель дав таку матрицю парних
коефіцієнтів кореляції :

Фактори Виробництво продукції (грн\на га) У Внесено органічних добрив т
х1 Внесено мінеральних добрив (т) х2 Вартість основних фондів (грн\га)
х3 Обсяг механізованих робіт х4 Прямі затрати праці (днів\га) х5

У 1 0.319 0.511 0.196 0.338 0.685

х1

1 0.165 0.134 0.369 0.246

х2

1 0.522 0.271 0.494

х3

1 0.528 0.538

х4

1 0.863

х5

Середні значення 198.3 3.78 0.27 101.8 8.24 10.93

Модель формування величини віддачі 1 га орної землі від основних
чинників , які її визначають , має такий вигляд :

У= 127.67 + 5.58 х1 + 31.28 х2 + 3.20 х5.

Поясніть чому в модель не ввійшли чинники х3 та х4 і дайте економічну
інтерпретацію параметрів моделі. На її основі визначте на скільки
відсотків може змінитися віддача 1 га орної землі ,якщо згідно до
бізнес-плану на слідуючий рік передбачається збільшення внесення
органічних добрив на 15 % , затрат праці – на 10 % та зменшення
внесення мінеральних добрив на 20 %.

Задача 5. Визначити загальне місце, яке зайняли фабрики за підсумками
діяльності виробничого об”еднання, використовуючи спосіб бальної оцінки.
Показники їх діяльності в звітному році характеризуються такими даними.

Показники Фабрики

Виконання плану 1 2 3

за товарною продукцією 103,5 101,6 105,4

Виконання плану випуску продукції за асортиментом 97,3 87,4 96,2

Виконання плану реалізації з урахуванням договорів поставок 98,8
98,8 98,9

Виконання плану з продуктивності праці 98,0 100,7 89,4

Виробництво продукції вищої категорії якості 100,0 103,8 104,2

Коефіцієнт ритмічності випуску продукції 86,2 95,2 95,5

Виконання плану по прибутку 100,5 104,3 112,1

Виконання плану з фондовіддачі ‘ 87,3 94,5 83,4

Виконання плану з рентабельності виробництва 103,4 101,2 105,5

Виконання плану із собівартості продукції 91,6 99,2 97,2

Задача 6. На основі звітності підприємства за два останні періоди, на
якому працює студент , побудувати методику аналізу обсягу , структури
та динаміки його дебіторської заборгованості . Оцінити також причини
зміни їх величини за звітний період . Методику аналізу оформити у
вигляді спеціальної аналітичної таблиці .

Задача 7. В наступному році підприємство планує випустити 2500 чоловічих
костюмів по ціні 270 грн. Згідно бізнес-плану постійні витрати на випуск
цього виду продукції складатимуть 85000 грн. при загальному їх обсягу
460000 грн. З допомогою маржонального аналізу визначіть:

а) мінімальну партію костюмів, які потрібно реалізувати підприємству,
щоб не мати збитків;

б) рівень надійності запропонованого бізнес-плану;

в) максимальну демпінгову ціну для беззбиткового захоплення ніші на
ринку.

Варіант 7.

Задача 1. Дані про рух основних фондів на підприємстві мали такий
вигляд:

Показники Разом основних фондів в.т.ч. промислово -виробничих в т.ч.
невиробничих

На початок року 6752 4431 2321

Нове будівництво :

а). За планом 860 490 370

б) фактично 672 510 160

Отримано від інших організацій 110 20 90

Списано з балансу :

а).за планом 660 450 210

б). Фактично 690 480 210

Передано іншим організаціям 75 55 20

Використовуючи балансовий метод, визначити планову та фактичну
величини основних фондів на кінець року в цілому по підприємству ,а
також окремо за призначенням. Розрахувати вплив окремих чинників на
величину відхилень вартості основних фондів на кінець року від їх
вартості за планом.

Задача 2. На підприємстві випуск продукції й показники забезпеченості й
використання трудових ресурсів характеризуються такими даними,

Показник 1999 2000

Обсяг продукції /тис.грн./ 7420 5180

Середньоспискова чисельність робітників чол. 1700 1480

Відпрацьовано за рік / тис. люд-днів/ 225 200

Відпрацьовано за рік / тис. люд-год./ 1800 1487

За цими даними побудуйте модель формування обсягу товарної продукції під
впливом чинників праці. Використовуючи модель, розрахуйте величину
впливу кожного з чинників на відхилення випуску товарної продукції проти
1996 р. способом абсолютних різниць.

Задача 3. Оцінити, який проект більш приємлемий для впровадження на
основі показників:

• ефективності інвестицій;

• абсолютного рівня ризику;

• відносного рівня ризику, якщо відомо такі дані про цi проекти:

Експертна оцінка можливості одержання доходу Проект А Проект Б

Очікувані доходи Ймовірності одержання, % Очікувані доходи Ймовірності
одержання, %

Песимістична 250 30 320 35

Стримана 500 40 600 50

Оптимістична 600 30 400 15

Задача 4.

Кореляційний аналіз впливу основних чинників на обсяг випуску продукції
на машинобудівному заводі дав току матрицю парних коефіцієнтів
кореляції.

Показники У Х 1 Х2 Х 3 Х 4 Середні значення

Обсяг випуску проддукції 1

59.38

Середньорічна вартість основних фондів 0,687 1

29.02

Машиноозброєністьпраці Х2 0,503 0,736 1

4.86

Потужність Х 3 0,328 0 ,654 0,679 1

70.09

Затрати праці Х4 0,742 0,438 0,767 0,387 1 13.92304

Модель формування масштабів випуску під дією основних чинників на
машинобудівних заводах має вигляд

Уу = 10,56+1,18Х1 +1,04Х 4

Поясніть, чому в моделі не виключено фактори Х2 та Х3 і дайте

економічну інтерпретацію параметрів моделі. На базі цієї моделі

визначте який обсяг продукції може, бути випущений підприємством, якщо
згідно

бізнес-плану вартість ОФ скоротиться на 10%.а затрати праці виростуть на
15%.

Задача 5. Аналіз роботи трьох можливих партнерів дав слідуючі
результати :

Показники 1 партнер 2 партнер 3 партнер

Рівень ритмічності поставок у % 87.2 94.6 97.5

Рівень комплектності поставок у % 98.1 90.7 86.2

Рівень обов’язкової передоплати у % 30 40 50

Співвідношення цін у % 100,5 101.6 98.4

Побудувати комплексний показник для вибору послідовності роботи
з партнерами при формуванні плану матеріально-технічного постачання
підприємства використовуючи :

а) метод бальної оцінки;

б)метод віддалі від еталону.

Задача 6. На основі звітності підприємства за два останні періоди, на
якому працює студент , побудувати методику аналізу обсягу , структури
та динаміки його кредиторської заборгованості . Оцінити також причини
зміни їх величини за звітний період . Методику аналізу оформити у
вигляді спеціальної аналітичної таблиці .

Задача 7. В наступному році підприємство планує випустити 2500 чоловічих
костюмівзагальною вартісто 680000 грн.. Згідно бізнес-плану загальні
витрати на випуск цього виду продукції складатимуть 500000 грн., тоді як
змінні витрати на одиницю продукції складають 210 грн. З допомогою
маржонального аналізу визначіть:

а) мінімальну партію костюмів, які потрібно реалізувати підприємству,
щоб не мати збитків;

б) рівень надійності запропонованого бізнес-плану;

в) максимальну демпінгову ціну для беззбиткового захоплення ніші на
ринку.

Варіант 8.

Задача І. Рух готової продукції на машинобудівному заводі за 1999-2000
роки характеризується такими даними.

/тис.грн./

Показники 1999 2000

Залишок нереалізованої продукції на початок року –всьго 8620
5800

в тому числі : а/.готова продукція на складі 5620 3200

б/ товари відвантажені за розрахунковими документами, строк оплати яких
не настав 1050 1020

в/ товари відвантажені за розрахунковими документами, що не оплачені в
строк 1650 1550

г/ товари на відповідальному зберіганні у покупців 240 80

Товарна продукція за рік 40510 39400

У тому числі:а/ готові вироби 35400 30420

б/ напівфабрикати, реалізовані на сторону 4000 5600

в/ роботи промислового характеру на сторону ІІІО 3380

Залишки нереалізованої продукції на кінець року – всього 4320 4500

У тому числі:а/ готова продукція на складі 2900 2700

б/ товари відвантажені за документами, строк оплати яких не настав 1000
800

в/ товари відвантажені, не оплачені в строк 400 500

г/ товари на відповідальному зберіганні у покупців 20 500

На основі цієї інформації побудуйте баланс товарної продукції,
визначте вплив окремих чинників на відхилення обсягу реалізації
продукції підприємства від 1996 р.

Задача 2 Побудувати модель впливу факторів на річний виробіток
робітника. На її основі визначити за допомогою способу абсолютних
різниць вплив чинників на зміну середньорічного виробітку одного
робітника, використовуючи такі дані.

Показники Минулий рік Звітний рік

Середньорічний виробіток одного робітника, грн. 3588,0 3622,0

Середньо годинний виробіток одного робітника; грн. 2,2 2,15

Середня кількість днів, відпрацьованих одним робітником за рік, днів
230 . 224

Тривалість робочого дня, год 7,8 7,7

Середньоспискова чисельність робітників 1000 1000

Задача 3. Оцінити, який проект більш приємлемий для впровадження на
основі показників:

• ефективності інвестицій;

• абсолютного рівня ризику;

• відносного рівня ризику, якщо відомо такі дані про ці проекти:

Експертна оцінка можливості одержання доходу Проект А Проект Б

Очікувані доходи Ймовірності одержання, % Очікувані доходи Ймовірності
одержання, %

песимістична 150 35 310 40

стримана 300 40 165 45

оптимістична 400 25 450 15

Задача № 4 Відомо. що в звітному періоді частка доходів. які
направляються на продовольчі товари в середньому дорівнює 60 % . а їх
рівень на душу населення складає в середньому 160 гр. Обсяг реалізації
продукції підприємства в цьому періоді склав 239.62 тис.гр. Проведений
кореляційний аналіз впливу факторів на обсяг реалізації швейних виробів
привів до побудови такої регресійної моделі:

у = 12.42 + 0.98 х1 + 1.76 х2

де у – обсяг реалізації швейної продукції підприємства; х1 – рівень
доходів на душу населення;

х2 – частка доходів . які направляються на покупку непродовольчих
товарів.

Дати економічну інтерпретацію параметрів моделі та з її допомогою
оцінити очікуваний обсяг реалізації швейної продукції підприємства на
слідуючий період , коли стало відомо , що доходи населення повинні
знизитися на 10 % ,а їх частка використана на покупку продовольчих
товарів збільшиться на 5%.

Задача 5. Матеріали аналізу фінансової стійкості та ділової активності
партнерів по бізнесу на основі їх фінансової звітності характеризувались
такими даними :

Показники 1 партнер 2 партнер 3 партнер

Темпи росту масштабів виробництва до минулого року у % 99.3 101.6 102.4

Рівень рентабельності у % 21.3 19.4 16.7

Рівень загальної ліквідності у % 1.6 1.7 1.5

Співвідношення власних та позичених коштів 0.82 1.00 1.23

Рівень маневрування власними коштами % 33.1 41.2 29.8

Оборотність оборотних коштів в днях 52.3 63.4 58.7

Коефіцієнт реальної вартості засобів в майні підприємства у % 86.8
75.2 80.4

На основі комплексного показника фінансової стійкості та ділової
активності виберіть партнера з яким доцільно об єднатись в одне
підприємство. Оцінку величини комплексного показника проведіть на базі:

а). бальної оцінки;

б). Віддалі від еталону.

Задача 6. На основі звітності підприємства за два останні періоди, на
якому працює студент , побудувати методику аналізу обсягу , структури
та динаміки його виробничої програми . Оцінити також причини зміни
їх величини за звітний період . Методику аналізу оформити у вигляді
спеціальної аналітичної таблиці .

Задача 7. Ціна сумки на ринку складає 30 грн. Змінні витрати на одиницю
продукції складають 18 грн. Постійні витрати на виготовлення сумок на
даному підприємстві дорівнюють 28000 грн.

З допомогою маржонального аналізу визначіть:

а) Обсяг випуску продукції, який забезпечив би 15% рівень рентабельності
реалізації.

б) рівень надійності запропонованого бізнес-плану;

в) максимальну демпінгову ціну для беззбиткового захоплення ніші на
ринку.

Варіант 9

Задача 1. Матеріали обліку робочого часу на підприємстві в червні та
липні 1998 року характеризувались такими даними:

Показники Червень Липень

Середньоспискова чисельність працюючих чол. 146 144

Кількість робочих днів 21 22

Неявки з поважних причин люд.-днів:

а).по тимчасовій непрацездатності 300 357

б).передбачені діючим законодавством 80 75

Втрати робочого часу люд.-днів :

а).неявки з дозволу адміністрації 248 189

б).прогули 37 69

в) цілоденні простої 78 96

Максимально можливий фонд часу люд.-днів ? ?

На основі балансового методу розрахувати максимально можливий та
фактичний фонди робочого часу на підприємстві в цих місяцях , а також
причини та величину їх зміни в липні в порівнянні з червнем місяцем.

Задача 2. Ефективність використання основних фондів

підприємства в 1999 та 2000 роках характеризувалась такими даними:

Показники 1999 2000

Обсяг випуску продукції в співставимих цінах тис. грн. 4440.0 4095,0

Середньорічна вартість основних виробничих фондів тис. грн. 3159.0
3034.0

Середньорічна вартість машин і механізмів тис.грн. 2867.9 2683.7

Частка активної частини основних фондів % ? ?

Фондовіддача основних фондів грн. 7 ?

На основі цих даних побудуйте модель щодо формування випуску продукції
за рахунок групи чинників використання основних фондів і визначте
величину впливу останніх на зміну обсягу випуску продукції за допомогою
будь-якого способу елімінування.

Задача 3. Оцінити, який проект більш приємлемий для впровадження на
основі показників:

• ефективності інвестицій;

• абсолютного рівня ризику;

• відносного рівня ризику, якщо відомо такі дані про цІ проекти:

Експертна оцінка можливості одержання доходу Проект А Проект Б

Очікувані доходи Ймовірності одержання, % Очікувані доходи Ймовірності
одержання, %

песимістична 350 25 250 37

стримана 480 55 500 50

оптимістична 620 10 700 13

Задача 4. Кореляційний аналіз впливу основних чинників на рівень
фондовіддачі на цементних заводах дав таку матрицю парних коефіцієнтів
кореляції :

Показники у х1 х2 х3 х4 х5 х6 Серед. значення

Фондовіддача в кг у 1

46.2

Частка активної частини в основних фондах, в % х1 0.580 1

35.9

Машиноозброєність праці, тис. грн. на робітника х2 0.615 0.626 1

8.6

Енергоозброєність праці, кв-ч. На люд.-год. Х3 0.471 0.389 0.438 1

48.8

Потужність заводу тис. т.х4 0.241 0.798 0.675 0.548 1

984.4

Рівень використання потужності , % х5 0.206 0.295 0.297 0.128
0.812 1

96.7

Рівень добавок в сировині. В % х6 0.363 0.196 0.391 0.216 0.342 0.463
1 21.3

Модель формування рівня фондовіддачі на цементних заводах має вигляд:

Ух=29.907+1.17х 1 -2.56х2 + 0.337х3 + 0.425х6.

Поясніть чому в модель не включено фактори х4 та х5 і дайте економічну
інтерпретацію параметрів моделі. На основі даної моделі визначте на
скільки відсотків може зрости фондовіддача на цементному заводі, якщо
згідно бізнес-плану на слідуючий рік частка активної частини основних
фондів зросте на 12% , машиноозброєність праці – на 8% , рівень добавок
до сировини – на 3% , а електроозброєність праці знизиться на 6 %.

Задача 5.Результати роботи виробничих одиниць характеризуються такими
показниками :

Показники 1 цех 2 цех 3 цех 4 цех

Випуск продукції (тис грн) :

а). Попередній рік

1850

2200

2450

1470

в) звітний рік 2005 2165 2700 1585

Темпи росту до попереднього року в % :

а)прибутку

103.4

105.3

101.9

107.1

б)продуктивності праці 103.5 101.8 104.3 103.8

в собівартості продукції 101.3 102.3 100.5 103.1

г)фондовіддачі 98.0 99.5 96.7 97.3

Побудуйте комплексний оціночний показник і на цій основі зробіть
висновки про якість роботи цехів в звітному році.

Задача 6. На основі звітності підприємства за два останні періоди, на
якому працює студент , побудувати методику аналізу обсягу , структури
та динаміки його затрат на виробництво . Оцінити також причини
зміни їх величини за звітний період . Методику аналізу оформити у
вигляді спеціальної аналітичної таблиці .

Задача 7. Пекарня випускає білий пшеничний хліб по ціні 1.30 грн, та
житній хліб по 1.18 грн. Змінні затрати на випуск одиниці продукції
білого хліба – 1.03 грн, по житньому -0.89грн З допомогою маржонального
аналізу визначіть:

а) Обсяги продаж кожного з видів продукції, які дають одинавковий
прибуток;

б) рівень надійності виробничої програми для кожного з видів продукції;

в) максимальну демпінгову ціну для беззбиткового захоплення ніші на
ринку.

Варіант 10

Задача 1 . Рух металу на машинобудівному підприємстві за 1 та 2
квартали характеризувався такими даними :

( в тонах )

Показники 1 квартал 2 квартал

Запаси на складі на початок періоду 20 ?

Поступило від постачальник 315 275

Використано :

а) . у виробництві

225

?

б). На ремонтно-експлуатаційні потреби 2 3

Реалізовано на сторону 15 28

Природні та інші втрати 0.5 0.6

Запаси на складі на кінець періоду ? 35

На основі балансового методу визначіть величину запасів металу на
складах підприємства та його використання у виробництві. Встановіть
причини зміни величини запасів металу на складах підприємства на
кінець 2 кварталу в порівнянні з 1 кварталом.

Задача 2. Основні фінансові показники діяльності швейного об”єднаня
за 1999 та 2000 роки характеризувались такими даними:

тис грн.

Показники 1999 2000

Обсяг реалізації продукції 6230 5940

Балансовий прибуток 1480 1450

Середньорічна вартість основних виробничих фондів 3280 3012

Середні залишки оборотних фондів 1850 1800

На основі цих даних необхідно :

а). Побудувати основну модель залежності показника загальної
рентабельності виробничої діяльності об” єднання від основних причин.

б). Розрахувати вплив окремих чинників на зміну рівня рентабельності
виробничої діяльності об’єднання.

Задача 3. Оцінити, який проект більш приємлемий для впровадження на
основі показників:

• ефективності інвестицій;

• абсолютного рівня ризику;

• відносного рівня ризику, якщо відомо такі дані про ці проекти:

Експертна оцінка можливості одержання доходу Проект А Проект Б

Очікувані доходи Ймовірності одержання, % Очікувані доходи Ймовірності
одержання, %

Песимістична 280 25 280 40

Стримана 520 55 450 50

Оптимістична 630 20 800 10

Задача 4. Кореляційний аналіз впливу основних чинників на рівень
фондовіддачі на підприємствах збірного залізобетону дав наступну матрицю
парних коефіцієнтів кореляції :

Фактори Фондовіддача (грн. м) У Потужність підприємства (тис. М)
Х1 Вихід продукції з 1м камер пропарювання ( м.) х2 Вартість одиниці
потужності (тис грн) х3 Коефіцієнт складності продукції х4

У 1 0.12 0.68 0,56 0.69

х1

1 0.36 -0.76 0.47

х2

1 0.38 -0.63

х3

1 0.79

х4

1

середнє 21.84 х 31.83 54.96 х

Модель формування рівня фондовіддачі на підприємствах збірного
залізобетону від чинників ,які його визначають , має наступний вигляд :

У= 27.71 + 0.253 х2 — 0.164х3.

Поясніть зміст параметрів моделі та чому до неї не ввійшли чинники х1 та
х3 .Застосовуючи коефіцієнти еластичності на основі даної моделі
визначте на скільки відсотків може змінитися рівень фондовіддачі ,якщо
за рахунок модернізації технології передбачено збільшення виходу
продукції з 1м камер пропарювання на 5 % , а вартість одиниці
потужності при цьому виросте всього на 2 % .

Задача 5. Для прийняття рішення про видачу кредитів банк провів
аналіз платоспроможності своїх клієнтів та одержав такі результати :

Показники 1 клієнт 2 клієнт 3 клієнт

дебіторська заборгованість 587 459 543

кредиторська заборгованість 724 563 497

прострочені позики банкам 110 30 257

коефіцієнт абсолютної ліквідності 0.12 0.38 0.21

обсяг одержаних позик та кредитів 538 659 883

Побудуйте комплексний показник для вибору послідовності з клієнтами при
формуванні кредитного портфелю банку використовуючи :

а) метод бальної оцінки;

б). Метод віддалі від еталону

Задача 6. На основі звітності підприємства за два останні періоди, на
якому працює студент , побудувати методику аналізу обсягу , структури
та динаміки його основних фондів .Оцінити також причини зміни їх
величини за звітний період . Методику аналізу оформити у вигляді
спеціальної аналітичної таблиці .

Задача 7. В наступному році підприємство планує випустити чоловічих
костюмів на суму 680000 грн по ціні 300 грн. Згідно бізнес-плану
постійні витрати на випуск цього виду продукції складатимуть 80000 грн.
при змінних затратах на один костюм в розмірі 240 грн. З допомогою
маржонального аналізу визначіть:

а) мінімальну партію костюмів, які потрібно реалізувати підприємству,
щоб не мати збитків;

б) рівень надійності запропонованого бізнес-плану;

в) максимальну демпінгову ціну для беззбиткового захоплення ніші на
ринку.

Література

Баканов М.И.,Шеремет А.Д. Теорія економічного аналізу: Підручник.-3-е
вид.-М.: Фінанси і статистика 1996 .-228 с.

Економічний аналіз діяльності промислових підприємств та об’єднань \за
ред . Шкарабана С.І. та Сапачова М.І. \ -навчальний посібник.-2-е вид.
– Тернопіль .: ТАНГ. 1995. -438 с.

Лапішко М.Я. Основи фінансово-статистічного аналізу економічних
процесів: Підручник.-Львів : Світ. 1995.-328 с.

Рейльян Я.Р.Аналітична основа прийняття управлінських рішень.-М.:
Фінанси і статистика.1989. -206 с.

Хеддервик К. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства.\ Під
ред. Воропаєва\. -М.:Фінансиі статистика . 1996. -192 с.

Федорович Р.В., Іващук О.Т. Теорія економічного аналізу:
економіко-математичний аспект.-Тернопіль.:ТАНГ-БІМ . -279 с.

Шкарабан С.І. Оперативний аналіз діяльності підприємств та об’єднань.
-М.: Фінанси і статистика . 1989. -168 с.

Яцків Г.В. Теорія економічного аналізу. -Львів, ЛДУ. 1989. 220с

Економічний аналіз діяльності підприємств і об’єднань (за редакцією С.І.
Шкарабана і М.І. Сапачова) Тернопіль, Астон, 1999. 450с.

PAGE 1

PAGE 2

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020