.

Макроекономічна політика в системі світового господарства (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
11 3263
Скачать документ

Макроекономічна політика в системі світового господарства

11.1. Глобалізація світового господарства та форми міжнародних
економічних відносин.

11.2. Міжнародна торгівля платіжний баланс.

11.3. Валютна система.

11.4. Міграція робочої сили.

11.5. Механізм зовнішньоекономічної політики.

Рекомендована література

Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка: Опорний конспект лекцій.
– К.: Четверта хвиля, 1997. – с. 96-114.

Дорну Р., Фишер С. Макроэкономика. – М.: Изд-во Моск. Ун-та; ИНФРА-М.,
1997. – с. 732-775.

Мікроекономіка і макроекономіка. / Кол. авт. під ред. С. Будаговської. –
Київ, Основи, 1998. – с. 386-447.

Савченко А.Г., Пухтаєвич Г.О., Тітьонко О.М. Макроекономіка: Підручник.
– Київ: Либідь, 1999. – с. 224-243.

Савченко А.Г. Макроекономіка: Навч. метод. посібник для самост. вивч.
дисц. – К.: КНЄУ. – 1999. – с. 86-93.

Шишов А.Л. Макроэкономика. – М.: Ассоциация авторов и издателей
«ТАН-ДЭМ», Издательство ЭКМОС, 1997. – с. 258-279.

11.1. Глобалізація світового господарства

та форми міжнародних економічних відносин

Національні господарства країн завдяки міжнародному поділу пра-ці
об’єднуються у єдину економічну систему. Багатогалузева гло-бальна
економіка взаємозв’язаних економічних систем різних країн інакше
називається світове господарство.

Етапи глобалізації світового господарства:

11.2. Міжнародна торгівля і платіжний баланс

Міжнародна торгівля – це сукупність експортно-імпортних опера-цій, що
базується на міжнародному поділі праці і дає можливість нівеліювати
нерівномірності в розподілі і забезпеченості різних країн економічними
ресурсами та забезпечити ефективне вироб-ництво з використанням сучасних
технологій.

динаміка експорту товарів і послуг;

динаміка імпорту товарів та послуг;

динаміка чистого експорту;

рівень експорту – відсоткове відношення обсягу експорту до ВВП;

рівень імпорту – відсоткове відношення обсягу ім-порту до ВВП;

структура експорту;

структура імпорту;

співвідношення між імпортом та експортом капіта-лу (коефіцієнт покриття
імпорту експортом).

Рівень експорту залежить не лише від здатності країни конкурувати на
світовому ринку, а й від по-треб країни в імпорті (так як доходи від
експорту повинні покривати витрати на імпорт).

Відповідно до своєї структури експорт може мати сировинну або
технологічну спрямованість. Струк-тура експорту характеризує місце
окремої країни в міжнародній галузевій спеціалізації. Ознакою висо-кого
науково-технічного рівня національної еконо-міки є переваження в
експорті частки продукції об-робної промисловості.

Рівень імпорту характеризує залежність національ-ної економіки від
світового господарства (імпорто-вані товари або зовсім не виробляються в
даній краї-ні, або їх виробництво неефективне).

Структура імпорту свідчить про залежність країни від імпорту
енергоресурсів, інших видів сировинних ресурсів, інвестиційних товарів
(машин і обладнан-ня). Чим менша частка критичного імпорту і більша
частка інвестиційних товарів, тим стабільніше роз-вивається країна в
системі світового господарства.

Поточне зовнішньоекономічне положення окремої країни в системі
глобальної економіки характеризує її платіжний баланс. Платіж-ний баланс
представляє собою звіт про торгівлю та фінансові угоди економічних
суб’єктів країни з іншими країнами за певний кален-дарний період (як
правило, рік).

Структура платіжного балансу

п/п Рахунок Кт

(надходження грошей) Дт

(витрати грошей) Сальдо

1. Торговий баланс Виручка від експорту товарів Витрати на імпорт
товарів (кол.3 – кол.4)

2. Баланс послуг Виручка від надання послуг Оплата послуг, отриманих від
інших країн (кол.3 – кол.4)

3. Баланс переказів Перекази закордонним суб’єктам Перекази від
закордонних суб’єктів (кол.3 – кол.4)

4. Поточні операції Сума рядків

1+2+3 Сума рядків

1+2+3 Чистий експорт – NE

R

v

HTH6

?

CJ

R

TH¶

&

j*

?

j?

-Операції з капіталом Імпорт капіталу Експорт капіталу Чистий експорт
капіталу – NКE

(кол.3 – кол.4)

6. Валютні резерви національного банку Збільшення валютних резервів
закордону Збільшення валютних резервів країни Сальдо валютних резервів

11.3. Валютна система

Валютна інтервенція – регулювання курсу національної ва-люти шляхом
купівлі-продажу іно-земної валюти.

11.4. Міграція робочої сили

Під міжнародною міграцією робочої сили розуміється переміщен-ня
працездатного населення за межі країни.

11.5. Механізм зовнішньоекономічної політики

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ

Світове господарство

Глобалізація виробництва

Інтеграція виробництва

Транснаціонализація виробництва

Вивіз капіталу

Міжнародна торгівля

Експорт

Імпорт

Платіжний баланс

Дефіцит платіжного балансу

Активне сальдо платіжного балансу

Валютна система

Національна валюта

Вільноконвертована валюта

Замкнута валюта

Резервна валюта

Конвертованість валюти

Валютний курс

Валютний паритет

Девальвація

Ревальвація

Валютна інтервенція

Міграція робочої сили

Міграційне сальдо

Зовнішньоекономічна політика

Торговий лібералізм

Протекціонізм

Митні засоби

Немитні засоби і заходи

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Чому останнім часом відбувається глобалізація світового господарства?

Які основні риси сучасного вивозу капіталу?

В яких формах здійснюються міжнародні економічні відносини?

Що характеризують динаміка, рівень та структура експорту (ім-порту)
окремої країни?

Для чого складається платіжний баланс окремої країни?

Як уникнути дефіцити платіжного балансу?

Які можуть використовуватися методи державного регулювання курсу
національної валюти?

Які економічні і зовнішньоекономічні причини міжнародної міграції
робочої сили?

Які переваги і недоліки політики торгового лібералізму і протекціонізму?

Які митні і немитні засоби та заходи можуть застосуватися в процесі
здійснення зовнішньоекономічної політики окремої країни?

1-й

– інтеграція виробництва декількох держав – об’єднання спочатку ринків,
а потім і виробництва у зоні вільної торгівлі та підприємства.

– транснаціоналізація виробництва – взаємопереплетення економік різних
держав, створення ТНК у рамках спеці-алізації та кооперації.

2-й

Основні показники, що характеризують обсяги міжна-родної торгівлі:

Торговий лібералізм (вільна торгівля) – це торгівля без обмежень і
державного втручання.

Переваги:

обсяги експорту та імпорту регулюються рин-ком;

стимулюється конкуренція в результаті чого під-вищується якість
продукції і зменшуються се-редні витрати;

обмежується монополізм

Протекціонізм – це політика держави, яка спрямована на захист
національної економіки від іноземної конкуренції і реалізується через
фінансову підтримку вітчизняних ви-робників, стимулювання експорту та
обмеження імпорту.

Недоліки:

зниження конкурентоспроможності національ-них товарів;

виникнення застійних явищ в національній еко-номіці;

посилення монополістичних тенденцій на внут-рішньому ринку.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020