.

Кредитні іпотечні операції банку: сутність та принципи здійснення (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1319
Скачать документ

Кредитні іпотечні операції банку: сутність та принципи здійснення

Економічні перетворення і подальша трансформація взаємовідносин між
основними суб’єктами ринку іпотечних відносин потребують вдосконалення
комплексу теоретичних знань інституту іпотеки, що сприяє розвитку
практичних навичок іпотечного кредитування, а також можливого усунення
ускладнень, які існують при організації діяльності банківських установ
як іпотечних кредиторів.

З метою подальшого дослідження представляється необхідним звернутися до
понять «іпотечні послуги банку», «кредитні іпотечні операції банку».
Необхідним є визначення характеристики зазначених понять в положеннях
вітчизняного банківського законодавства. При цьому, особливого значення
набувають положення Закону України «Про банки та банківську діяльність»,
який формує такий перелік основних видів операцій банківських установ:

1. Приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб.

2. Відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і
банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих
рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на
них.

3. Розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на
власний ризик [6].

Перелік операцій, які може виконувати банк є значно ширшим, і він
наводиться законом додатково, але зазначені нами вище напрямки
діяльності банку є основними і відносяться до категорії базових операцій
банку. Таким чином, розкриваючи функціональне призначення банківської
структури, Національний банк України не розглядає поняття послуги і не
проводить чіткого розмежування понять «операція» і «послуга». Можна
підкреслити, що в законі вони розглядаються як тотожні поняття.

В наданий Законом України «Про банки і банківську діяльність» перелік
операцій включені операції з розміщення залучених коштів, серед яких
найбільшу частку займають кредити, що розглядаються в наукових джерелах
як банківські продукти. Це дає можливість зробити висновок, що сьогодні
існує правовий вакуум у банківському законодавстві з даної проблеми.

Відзначимо, що в економічній літературі так само недостатньо
приділяється уваги цим питанням, в результаті чого відсутня єдність
наукових думок по суті розглянутих дефініцій.

Розглянемо позиції окремих авторів на проблему, яка
розглядається. Під послугою розуміють результат проведення банківської
операції, спрямованої на задоволення потреб споживачів – клієнтів
банківської установи [1, с. 57]. Аналогічну думку має Є.Ф. Жуков, який
розглядає послугу як результат проведення банківських операцій за
дорученням клієнта на користь останнього за певну плату. [2].

Окремі автори сутність послуги розглядають у взаємозв’язку з поняттям
«операція». О.І. Лаврушин розглядає послугу як одну або декілька
операцій банку, що задовольняють певні потреби клієнта на користь
останнього за певну плату [3].

Найбільш повне визначення, що відображає сутнісну характеристику
банківської послуги представлено Л.П. Снігурською. Вона розглядає
послугу як комплекс упорядкованих, пов’язаних з обслуговуванням (клієнта
або безпосередньо банку) дій банку, що не потребують руху накопиченої
вартості, а пов’язані з лише з рухом доданої вартості [8, с. 7].

Важливим для розуміння сутності банківської послуги і банківської
операції є аналіз семантики понять «service» і «operation». Семантика
поняття «service» дозволяє виділити його оптимальні властивості:
діяльність з надання клієнтові допомоги чи сприяння в отриманні
прибутку; система, що задовольняє певним потребам; кваліфікована
допомога чи порада, що підходять для повсякденного використання.
Семантика поняття «operation» включає: стан руху; дію, рух, сукупність
дій; стан, в якому здійснюється дія.

Банківська операція є одним з основоположних понять банківської
діяльності. В.І. Міщенко під поняттям операція банку розуміє дії
банківської установи, спрямовані на забезпечення її функціонування, з
одного боку як суб’єкта підприємницької діяльності, з іншого, як – як
фінансового посередника, який здійснює властиві йому функції [1, с. 56].
На думку Л.П. Снігурської, банківською слід називати операцію, що
передбачає комплекс упорядкованих дій банку, які потребують руху
накопиченої вартості, (пов’язаної із залученням або розміщенням
ресурсів) [8, с. 6].

Зарубіжні вчені розглядають банківські операції як
різновид банківських послуг. Так, американський економіст П. Роуз
головною відмітною якістю послуги вважає її зв’язок з переміщенням
різноманітної фінансової інформації, тоді як банківські операції тим або
іншим чином поєднуються з різними формами переміщення грошових коштів.
На його думку, банк – це фірма, що надає фінансові послуги, здійснювані
професійними кредитними установами. До банківських послуг він відносить
такі види діяльності банку, як управління грошовими ресурсами, споживчий
кредит, управління готівковими потоками, лізинг тощо [7].

Ми не поділяємо позицію автора в частині відмінних
якостей послуги та операції. Відносно віднесення до банківських послуг
споживчого кредиту слід зазначити, що в вітчизняній практиці кредит
вважається одним з найважливіших банківських продуктів.

Враховуючи наведені наукові підходи до формування сутнісної
характеристики категорій, під іпотечними послугами банку варто розуміти
обумовлену його економічною сутністю та функціональним призначенням
сукупність дій, що супроводжують процес надання і використання
іпотечного кредиту, спрямованих на задоволення потреб іпотекодавців та
приносять банку комісійний дохід.

Кредитними іпотечними операціями пропонуємо називати взаємопов’язаний
комплекс дій з боку іпотечного кредитора з приводу формування та
перерозподілу ним довгострокових ресурсів на умовах забезпечення
зобов’язань нерухомим майном.

Для визначення критеріїв віднесення тієї чи іншої операції до розряду
кредитних іпотечних, необхідно визначити категорійні межі іпотечного
кредитування, тобто сукупність вимог та умов, при виконанні яких
операції можна вважати кредитними іпотечними. Систематизована
класифікація ознак кредитних іпотечних операцій наведена в табл. 1.

Серед наведених ознак кредитних іпотечних операцій найбільш вагомою та
визначальною є вид забезпечення кредитного зобов’язання.  Будь – яка
кредитна операція банку вважається іпотечною за умови забезпечення
зобов’язання нерухомим майном, тоді як інші ознаки можуть бути
притаманними іншим операціям банку.

Таблиця 1. Ознаки кредитних іпотечних операцій банку

n

p

p

gd¬81/2

?Кредитні іпотечні операції завжди супроводжуються значними за розміром
сумами коштів, які перерозподіляються на умовах іпотечного договору.

Цільове використання кредитних коштів Цільове призначення коштів, що
розподіляються при здійсненні банком кредитних іпотечних операцій мають
інвестиційний характер.

Термін перерозподілу кредитних коштів Кредитні іпотечні операції
передбачають укладання договору на термін від 3 до 30 років.

Ризик іпотечних кредитних операцій На думку Євтуха О.Т., з
методологічної точки зору  іпотечні ризики слід розподіляти на дві
основні групи. Перша група – це ризики, пов‘язані з нерухомим майном.
Друга група – це ризики, пов‘язані з ринком капіталу [4, с. 81]. Любунь
О.С. до системи ризиків, на які наражається іпотечний кредитор,
відносить: кредитний, ринковий, процентний, ризик ліквідності, валютний,
операційно-технологічний, ризик репутації, юридичний [5, с. 150].

Оформлення кредитного договору Характеризується високим рівнем
документомісткості процедури оформлення, пов’язаний з низьким рівнем
ліквідності кредитних іпотечних операцій, необхідністю застосування
декількох форм забезпечення кредитного зобов’язання тощо.

Оцінка предмета забезпечення кредитного зобов’язання Оціночна діяльність
формує основу кредитних відносин, предметом забезпечення яких є нерухоме
майно. Раціональний вибір методів оцінки предмета забезпечення є  одним
з основних принципів здійснення операції.

Ціна кредитних іпотечних операцій Ціна встановлюється як фіксована, так
і плаваюча; здатна забезпечити отримання кредитором високого рівня
доходу.

Із врахуванням вищеперелічених ознак і характеристик слід відмітити, що
кредитні іпотечні операції банку передбачають передачу вільних кредитних
ресурсів у довгострокове користування, з метою спрямовання коштів на
фінансування заходів, які  прямо чи опосередковано збільшують вартість
об’єкта нерухомості та змінюють його структуру, або використовуються для
задоволення інших цілей інвестиційного характеру за умови забезпечення
зобов’язання нерухомим майном. Такі операції мають ряд характерних
ознак, здатних виділити їх з числа інших кредитних операцій банку.

На наш погляд, для визначення критеріїв віднесення тієї чи іншої
операції банку до розряду іпотечних також необхідною є систематизація
основних класифікаційних характеристик кредитних іпотечних операцій, що
визначаються на основі категорійних меж іпотечного кредитування, тобто
сукупності вимог та умов, при виконанні яких кредит можна вважати
іпотечним. Класифікаційна характеристика кредитних іпотечних операцій
наведена в табл. 2.

Таблиця 2. Класифікаційна характеристика кредитних іпотечних операцій

Назва класифікаційної ознаки Види кредитних іпотечних операцій

За категорією контрагента Обумовлені договором кредитування фізичної
особи

Обумовлені договором кредитування юридичної особи

За ступенем ризику Середньоризикові кредитні іпотечні операції

Високоризикові кредитні іпотечні операції

За терміном формування іпотечного зобов’язання Короткострокові кредитні
іпотечні операції

Середньострокові кредитні іпотечні операції

Довгострокові кредитні іпотечні операції

За валютою Виконувані в національній валюті

Виконувані в іноземній валюті

За методом формування додаткової іпотечної вартості Формують дохід
шляхом застосування фіксованої ставки

Формують дохід шляхом застосування плаваючої ставки

Формують дохід шляхом застосування змішаної ставки

За набором послуг З повним набором іпотечних послуг

З частковим набором іпотечних послуг

За характером іпотечного покриття Передбачають використання звичайної
іпотеки

Передбачають використання спільної іпотеки

Передбачають використання об’єднаної іпотеки

Передбачають використання умовної іпотеки

За напрямком формування потреби ініціатора іпотечної операції Спрямовані
на задоволення соціальної потреби іпотекодавця

Спрямовані на задоволення промислової потреби іпотекодавця

Спрямовані на задоволення аграрної потреби іпотекодавця

Спрямовані на задоволення комерційної потреби іпотекодавця

Кредитні іпотечні операції банку формуються під впливом економічних
відносин, що виникають на первинному ринку іпотечного кредитування між
іпотекодавцем та іпотекодержателем. Варто відмітити, що інші види
іпотечних операцій банку (емісійні та операції рефінансування), мають
місце на вторинному ринку іпотечного кредитування в межах однорівневої
та дворівневої моделей іпотечного ринку. Ця особливість визначає місце
кредитних іпотечних операцій банку на іпотечному ринку (Рис.1).

Кредитні іпотечні операції банку є первинними і формують базову основу
для виникнення економічних відносин з приводу формування інших видів
іпотечних операцій на ринку.

Рис. 1. Місце кредитних іпотечних операцій банку на іпотечному ринку

Відповідно до норм чинного законодавства, що визначають принципові
особливості формування операцій банку, основними принципами здійснення
іпотечних кредитних операцій є:

–          правовий характер та законність здійснення;

–          виконання кредитних іпотечних операцій здійснюється
кредитором самостійно в межах наявних вільних кредитних ресурсів;

–          здійснення операцій в інтересах клієнта та кредитора на
взаємовигідних умовах;

–          кредитування здійснюється з урахуванням кредитоспроможності
позичальника;

–          вільний вибір клієнтом кредитора та умов іпотечного
кредитування;

–          універсалізація операцій, підвищення їх якості, застосування
нових прогресивних банківських технологій

Висновок. На основі проведеного дослідження основних ознак, що
притаманні кредитним іпотечним операціям банку, на нашу думку,
категорійною межею даного поняття можна вважати критерій забезпечення
кредитного зобов’язання заставою нерухомого майна, довгостроковості й
інвестиційної спрямованості, за присутності решти характеристик. Вказана
вимога дозволить виділити сферу формування кредитних іпотечних операцій
з сукупності інших довгострокових кредитів інвестиційного характеру.

Література:

1.        Банківські операції: підручник /За ред. В.І. Міщенка, Н.Г.
Славянської. – К.: Знання , 2006. – 727 с., с. 57.

2.        Банки и банковские операции/ под ред. Е.Ф.Жукова. – М: Финансы
и статистика, 1997.

3.        Банковское дело: учебное пособие /Под ред. О.И. Лаврушина. –
КНОРУС,  2007.

4.        Євтух О.Т. Іпотека – механізм ефективного використання
ресурсів. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2001. – 316 с.

5.        Іпотечне кредитування: Навчальний посібник /За редакцією О.С.
Любуня, О.І. Кірєєва, М.П. Денисенка. – Київ: Центр навчальної
літератури, 2005. – 392 с.

6.        Про банки і банківську діяльність : Закон України від
07.12.2000 р. № 2121-111 // Законодавчі і нормативні акти з банківської
діяльності. – 2001. – №1. – С. 3-47 (зі змінами і доповненнями).

7.        Роуз П. Банковский менеджмент. Пер. с англ. – М.: Дело. –
1997. – С.709.

8.        Снігурська, Л.П.  Банківські операції і послуги: навч.
посібник . – К.: МАУП? 2006. – 456 с., с. 7.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020