.

Контролінг, як один із методів антикризового управління підприємством (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 3081
Скачать документ

Контролінг, як один із методів антикризового управління підприємством

Кризовий стан підприємства – це незапланований, небажаний, обмежений за
часом процес, який може істотно перешкодити або навіть призвести
підприємство до банкрутсва. [1]

Для того, щоб завчасно попередити кризову ситуацію на підприємстві або
знешкодити її негативні наслідки, розробляють методи антикризового
управління. Таких методів є досить багато, але до основних методів
належать: моніторинг, контролінг, внутрішня та зовнішня санація,
диверсифікація та реструктуризація.

Типовими для кризового стану є два варіанти виходу з нього: ліквідація
підприємства або успішне подолання кризи. Своєчасно розпізнання
симптомів кризового стану є основою для розробки заходів щодо
запобігання або пом’якшення негативних наслідків кризи – антикризового
управління підприємством [1]. Проте потреба в антикризовому управлінні
виникає не тільки при сталому економічному розвитку підприємства, але й
при здійсненні структурних зрушень відповідно до світових тенденцій
економічного та науково-технологічного процесів. Першим
найпродуктивнішим методом, за допомогою якого можна вчасно попередити
кризове явище на підприємстві є контролінг.

Контрлінг це певне управління підприємством, спрямоване на отримання
позитивного результату. Також контролінг можна деякою мірою співставити
з контролем за техніко-економічними показниками на підприємстві.
Контролінг – це комплексна система управління підприємством, яка
орієнтована на майбутній розвиток підприємства. Це система спостереження
та вивчення поведінки внутрішнього економічного механізму конкретного
підприємства і розробки шляхів для досягнення мети, яку воно ставить
перед собою. Вона включає в себе управлінський облік, облік і аналіз
витрат з метою контролю всіх статей витрат, всіх підрозділів і всіх
складових виробленої продукції або наданих послуг. [1,2]

В основу контролінгу покладено дослідження найважливіших сфер діяльності
підприємства: облік, аналіз та планування результатів, контроль, аналіз
потенціалу підприємства, зростання підприємства, стратегія просування
товару на ринок, управління стратегічним розвитком.

Контролінг виступає інформаційним забезпеченням досягнення цілей та
завдань підприємства. Він є сучасною та ефективною системою керування
підприємством. Його економічна сутність якої полягає в динамічному
процесі перетворення існуючих методів обліку, аналізу, планування,
контролю і координації в єдину систему отримання, оброблення інформації
для прийняття на її основі управлінських рішень, а точніше в систему
управління підприємством, орієнтовану на досягнення всіх завдань, що
постають перед підприємством, а також це зіставленні запланованих
показників діяльності підприємства з фактичними. [2]

При подальшому правильному застосуванні контролінгу, на підприємстві
будуть знижені витрати підприємства за рахунок ефективного управління
ресурсами, будуть переваги у конкурентній боротьбі, будуть збережені та
примножені власні активи та доходи на ринку.

Для кожного окремого підприємства контролінг визначається по-своєму,
зокрема система контролінгу на підприємстві може складатися з таких
підсистем:

– підсистема контролю виробництва;

– підсистема контролю маркетингової діяльності;

– підсистема контролю фінансової діяльності;

– підсистема контролю інноваційної діяльності;

– підсистема контролю персоналу;

– підсистема контролю зовнішньоекономічної діяльності підприємства. [3]

Тому, варто на підприємстві створювати окремий підрозділ, який і буде
займатися лише контролінгом і передбачати результати діяльності та їх
вплив на розвиток і функціонування підприємством. Таким чином, служба
контролінгу є так званим системним інтегратором, який поєднує в собі
різні соціально-економічні процеси, що відбуваються на підприємстві і
основною метою функціонування якого є збір і обробка інформації,
важливої для прийняття правильного управлінського рішення на різних
рівнях керівництва щодо вибору стратегії для досягнення найвищого рівня
конкурентоспроможності на певному сегменті ринку, а відповідно, і
покращення задоволення суспільних потреб та збільшення прибутку.

Система контролінгу здійснює свою діяльність через такі підходи:

1) чітка сегментацію сфер діяльності підприємства;

2) систематичний аналіз конкурентоспроможності та ринкової інформації;

3) завершений цикл планування, який включає річне бюджетування,
інвестиційне, середньострокове та стратегічне планування;

4) стандартизовану систему звітності;

5) розрахунок та аналіз вартісних показників. [3]

Під час роботи підприємства, служби контролінгу повинна також слідкувати
за діяльністю підприємства, щоб вчасно попередити кризову ситуацію. В
процесі функціонування підприємства, для забезпечення ефективного
управління кризовими ситуаціями служби контролінгу повинні забезпечувати
виконання таких завдань:

– розроблення і затвердження системи раннього попередження і реагування
кризових ситуацій:

– розроблення ефективної санаційної концепції;

– забезпечення постійного аналізу і контролю на підприємстві. [1,4]

?????????????????у дозволить підприємству вчасно діагностувати кризу та
знаходити шляхи виходу з неї.

Для ефективного забезпечення роботи підприємства, за допомогою
контролінгу здійснюють певні функції, які впроваджують основні напрями
для ефективної роботи підприємства. Функції контролінгу досить
різноманітні і основні з них такі:

1) інформаційна функція – формування інформаційних каналів та
забезпечення інформацією, необхідною для процесу управління на всіх його
рівнях;

2) координаційна функція – одна з центральних функцій контролінгу, яка
полягає у координації діяльності функціональних систем підприємства, в
тому числі ланок системи управління;

3) прогнозна функція – стратегічне та оперативне планування розвитку
підприємства на основі аналізу і оцінки фактичних результатів
діяльності;

4) контрольно-аналітична функція – реалізується через систему
показників, що підлягають контролю, оцінку впливу різних факторів на
кінцевий результат; встановлення допустимих меж відхилень від
запланованих показників; оцінку ступеня досягнення мети; інтерпретацію
причин відхилень від запланованих показників, виявлення їх винуватців,
розробку пропозицій щодо їх усунення або мінімізації негативних
відхилень та стимулювання позитивних відхилень; контроль виконання
скоригованих планів. [2, 5]

Функції контролінгу дають можливість ефективно реалізовувати управління
конкурентоспроможністю підприємства та застосовувати один із методів
оцінки конкурентоспроможності, який заснований на теорії ефективної
конкуренції.

Функції контролінгу передбачають здійснення такої діяльності, яка
визначає:

– регулювання інформаційних потоків;

– координацію процесу планування;

– участь у розробці фінансової стратегії підприємства та координація
роботи з планування фінансово господарської діяльності;

– участь у складанні річних, квартальних і місячних звітів, аналіз
відхилень фактичних показників діяльності від запланованих;

– забезпечення постійного аналізу та контролю ризиків у
фінансово-господарській діяльності, а також розробка заходів щодо їх
нейтралізації;

– своєчасне реагування на появу нових можливостей;

– надання консультацій і рекомендацій керівництву підприємства у процесі
розробки фінансової стратегії нових продуктів, планування і розробки;

– проведення внутрішнього аудиту та координація діяльності;

– нормування витрат;

– розробку заходів щодо покращання роботи на підставі інформації про
відхилення від норм;

– аналіз тенденцій розвитку підприємства. [5,6]

Контролінг в антикризовому управлінні є не досить вдосконаленою системою
впровадження антикризових заходів і відповідно потребує певних
вдосконалень та впроваджень. Наприклад, це є створення окремих
підрозділів контролінгу на підприємстві, вдосконалення систем
оперативного реагування на кризові явища, розроблення системи раннього
попередження і реагування на кризові ситуації на підприємстві,
використання методів контролінгу в антикризовому управлінні
підприємством та інші. Для вдосконалення процесу контролінгу є
актуальним визначення сутності, завдань, функцій та мети контролінгу для
ефективнішої його діяльності. [1,5]

Саме практичне значення контролінгу полягає у координації управлінської
діяльності з досягнення цілей, інформаційної та консультаційної
підтримки прийняття управлінських рішень, створення та забезпечення
функціонування загальної інформаційної системи управління, забезпечення
раціональності управлінського процесу. [2,6]

Висновки У даній статті, за допомогою визначення мети, сутності,
основних завдань та функцій контролінгу, було обґрунтовано доцільність
впровадження контролінгу в систему управління підприємством, а також
визначено місце контролінгу в організаційній структурі управління
підприємством. Створення служби контролінгу на великих і середніх
підприємствах – необхідна і обов’язкова умова підвищення їх
конкурентоспроможності, тому потребує впровадження її в систему
управління на всіх етапах організації і функціонування підприємницької
діяльності.

Література

1. http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=111,
„Ефективна економіка”, О. В.Добровольська, Контролінг, як засіб
створення довгострокових конкурентних переваг на підприємстві
[Електронний ресурс]. м. Запоріжжя. УДК: 657.6 :[658.012.4:658].

2. http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Aprer/2008_4_1/42.pdf,
Станьковська І.М., Кірдякіна Н.В. Контролінг, як функція
конкурентоспроможності підприємства [Електронний ресурс] УДК 658.

3. http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekpr/2009_28/Statti/22PDF.pdf,
Станіславчук О.В. Гнучкий контролінг як елемент антикризового управління
підприємством. [Електронний ресурс]– 2009 р. УДК 658.

4. Тарасюк, М. Механізм контролінгу в управління торговельними мережами
[Текст] / М. Тарасюк. – // Світ фінансів. – 2009. – № 2. – С. 33-39. УДК
339.19.

5. Гребець, О. Б. Контролінг як сучасна система управління [Текст] / О.
Б. Гребець. – // Економіка та держава. – 2009. – № 12. – С. 71-72. УДК
330.6.

6. Цигилик І.І., Мозіль О.І., Кірдякіна Н.В. Контролінг в системі
управління [Текст] // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 3(45). –
С. 117–123. УДК 657.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020