Інформаційне забезпечення як основа прийняття ефективних антикризових
рішень органами державної влади

Коротко охарактеризувати усі ключові параметри діяльності
підприємницьких структур вітчизняної видавничо-поліграфічної галузі
доволі складно, тому ми зосередимо увагу лише на одному — визначальному
на нашу думку. Якість і обсяг виробленої продукції, продуктивність
праці, рівень собівартості в кінцевому результаті характеризуються
фінансовими результатами діяльності. Якщо позитивний фінансовий
результат — прибуток — є метою, заради якої працює, або принаймні,
повинно працювати підприємство, то збиток — це свідчення неефективної
діяльності.

За даними отриманими в результаті роботи безпосередньо в Держкомстаті
України, кінцевий фінансовий результат діяльності видавничих структур
(КВЕД 22.1) упродовж 2005–2009 рр. характеризувався зменшенням величини
отриманого чистого прибутку та одночасним зростанням збитків (рис. 1), а
сумарний кінцевий результат у 2007–2009 рр. усіх підприємств був
негативним, тобто величина збитків переважала над прибутками, що добре
видно на рис. 1.

 

Рис. 1. Динаміка кінцевого результату діяльності підприємницьких
структур (за КВЕД 22.1 «видавнича справа»)

 

Нажаль, схожий висновок можна зробити і щодо кінцевого результату
діяльності поліграфічних підприємства (КВЕД 22.2) у 2008 р., коли
сумарний прибуток склав 221,51 тис. грн., при збитках у 887,79 тис. грн.
(рис. 2).

 

Рис. 2. Динаміка кінцевого результату діяльності підприємницьких
структур (за КВЕД 22.2 «поліграфічна діяльність»)

 

Проведення систематичних аналітичних досліджень дозволили виявити
наступний перелік факторів [15, 16, 19], які сьогодні негативно
впливають на розвиток підприємницьких структур видавничо-поліграфічної
галузі:

низький рівень платоспроможності населення, що стримує зростання попиту
на друковану продукцію;

невідповідність потенціалу поліграфічних підприємств потребам ринку
друкарської продукції — вимогам якості, термінів виконання і вартості
поліграфічних послуг, що змінилися;

технічне і технологічне відставання більшості підприємств від середньо-
світового рівня, залежність від імпорту матеріалів і устаткування;

втрати від розміщення замовлень на зарубіжних поліграфічних базах;

наявність високих податків і митного збору на ввезення матеріалів і
технологічного устаткування;

загальне зменшення інтересу до читання;

низька інвестиційна активність видавничо-поліграфічних структур;

Зростання рівня сумарної збитковості та суттєвий вплив негативних
факторів потребують прийняття оперативних антикризових заходів з метою
стабілізації ситуації, відновлення докризового рівня та перевищення його
параметрів. Основною таких заходів повинна бути достовірна початкова
інформаційна база. Проте офіційна інформація про стан галузі є неповною
і не завжди достовірною, на що вже вказувалося вище.

Труднощі із наявними офіційними каналами надходження і опрацювання
статистичної інформації спонукали групу науковців з корпоративного
підприємства ДАК «Укрвидавполіграфія» ВАТ «Український науково-дослідний
інститут спеціальних видів друку» та Української академії друкарства
Міністерства освіти і науки України до розроблення Настанови щодо
порядку проведення системного аналізу для розроблення та застосування
антикризових заходів з метою банкрутства суб’єктів господарювання у
видавничо-поліграфічній галузі (в подальшому — Настанова).

Настанову розроблено для надання методичної допомоги фахівцям
Держкомтелерадіо України, об’єднань, підприємств, установ і організацій,
що здійснюють господарську діяльність у видавничій (КВЕД 22.1) та
поліграфічній діяльності (КВЕД 22.2), у проведенні та застосування
антикризових заходів з запобігання банкрутству суб’єктів господарювання
галузі. Основою для створення Настанови були Методичні рекомендації щодо
виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з
приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до
банкрутства затверджені Мінекономіки України [20] (в подальшому —
Методика).

Необхідність модифікації існуючої Методики викликана:

невиправдано великим обсягом даних, які необхідно зібрати і
проаналізувати, і який у більшості лише опосередковано характеризує стан
на певному підприємстві;

трудомістким процесом виконання аналізу, який під силу лише фахівцеві з
економічною освітою;

у її первинному вигляді Методика не придатна для узагальнення даних по
кількох підприємствах чи по усій галузі.

Окрім усунення зазначених недоліків Методики метою розроблення Настанови
стала:

необхідність формування цілісної інформаційної бази щодо результатів
діяльності підприємств у сфері видавничої і поліграфічної діяльності,
моніторинг фактичного стану, прогнозування тенденцій розвитку,
підготовка, розроблення та застосування загальнодержавних програм щодо
сприяння розвитку видавничо-поліграфічної галузі;

виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з
приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до
банкрутства;

розроблення та застосування антикризових заходів щодо недопущення
банкрутства.

підприємства всіх форм власності та підпорядкування повинні подати до
Держкомтелерадіо України аналітичну довідку (див. табл. 1).

 

Таблиця 1. Вибіркові показники діяльності підприємства

Назва   Коди

Адреса   ЄДРПОУ

Форма власності   КОАТУУ

Орган державного управляння   СПОДУ

Галузь   ЗКГНГ

Вид економічної діяльності   КВЕД

 

Показник Джерело інформації Станом на поч. періоду Станом на кін.
періоду

Вартість активів підприємства, тис. грн. форма № 1 рядок 280    

Оборотні активи, тис. грн. форма № 1 рядок 260    

Поточні зобов’язання підприємства, тис. грн. форма № 1

рядок 620    

Майно, яке знаходиться у розпорядженні підприємства, тис. грн. форма № 5

рядок 260-рядок 261-рядок 262-рядок 263-рядок 264-рядок 265    

Дебіторська заборгованість, тис. грн. форма  № 1

(рядок 160/

рядок 210)    

Прострочена частина дебіторської заборгованості, % аналітична інформація
   

Кредиторська заборгованість, тис. грн. форма  № 1

рядок 480 +

+ рядок 620    

Розмір штрафів та пені, тис. грн. аналітична інформація    

Розмір збитків, тис. грн. форма № 2

рядок 225    

Кількість справ, розпочатих у суді (відповідач підприємство), штук
аналітична інформація    

Розмір інвестицій у тому числі в основну діяльність,       тис. грн.
форма № 2 —

інвестиції рядок 011    

Чистий дохід (виручка) виручка від реалізації продукції (робіт, послуг)
форма № 2

рядок 030

     

Частка доходів від неосновної діяльності в структурі доходів
підприємства, % форма № 2

(рядок 110 +

+ рядок 120 + +рядок 130)/ рядок 170    

Кількість працівників, згідно із штатним  розкладом на

 31 грудня звітного року, осіб форма № 1 —  ПВ рядок  10010

графа 1    

Коефіцієнт поточної платоспроможності алгоритм у тексті методики    

Коефіцієнт покриття -//-    

Коефіцієнт забезпечення власними засобами -//-    

Коефіцієнт забезпечення зобов’язань боржника всіма його активами -//-  
 

Коефіцієнт забезпечення зобов’язань боржника його оборотними активами
-//-    

Розмір чистих активів -//-    

Коефіцієнт Бівера -//-    

 

Висновки

У даний час Настанова знаходиться на затвердженні у Держкомтелерадіо
України, її впровадження не потребує додаткових витрат з Державного
бюджету. Настанова не заперечує положень Методики, а розвиває їх,
дозволяє узагальнювати данні по галузі та оперативно вживати
антикризових заходів. На основі цих даних Державний комітет зможе
узагальнити та проаналізувати надану інформацію, розробити і внести
пропозиції щодо удосконалення законодавчої бази в сфері видавничої та
поліграфічної діяльності, виступити ініціатором санації та застосування
інших антикризових заходів для підприємств, які виготовляють друковану
продукцію (роботи, послуги) важливого соціального призначення.

 

Список використаних джерел

1. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження положення про
Державний комітет телебачення та радіомовлення України» від 11.07.2007
р. № 897 (ост. зміни від 27.02.2008 р.). — Режим доступу: // HYPERLINK
«http://comin.kmu.gov.ua/control/publish/article/main?art_id=35514&cat_i
d=32820»
http://comin.kmu.gov.ua/control/publish/article/main?art_id=35514&cat_id
=32820

2. Видавнича справа та поліграфічна діяльність в Україні : моногр. / [Б.
В. Дурняк Б. В., Штангрет А. М., Мельников О. В., Угрин Я. М.]. с Львів:
Укр. акад. друкарства, 2009. — 150 с.

3. Дурняк, Б. В. Видавничо-поліграфічна галузь України. Стан, проблеми,
тенденції. Статистично-графічний огляд : моногр. / Б. В. Дурняк Б. В.,
Штангрет А. М., Мельников О. В. — Львів: Укр. акад. друкарства, 2006. —
274 с.

4. Статистичний щорічник України за 2006 рік : зб. / за ред. О. Г.
Осауленка ; Держкомстат України. — К. : Вид-во Консультант, 2007. — 551
с.

5. Палига, Є. М. Стан та розвиток видавничо-поліграфічного комплексу
України: регіональний аспект : моногр. / Є. М. Палига, Г. І. Пушак, Я.
Я. Пушак. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2009. — 192 с.

6. Сенченко, М. І. Українська книга в контексті світового книговидання /
О. В. Афонін, М. І. Сенченко. — К. : Кн. палата України, 2009. — 277 с.

7. Читання як проблема вільного часу : за результатами
соціолого-статистичних досліджень : моногр. / [В. М. Сеньківський, Т. В.
Олянишен, А. М. Штангрет, О. В. Мельников]. — Львів : Укр. акад.
друкарства, 2009. — 160 с.

8. Швайка, Л.А. Економіка видавничо-поліграфічної галузі : підруч. / Л.
А. Швайка, А. М. Штангрет. — Львів : Укр. академія друкарства, 2008. —
396 с.

9. Швайка, Л. А. Розвиток і регулювання видавничого підприємництва :
моногр. / Л. А. Швайка. — Львів : Укр. академ. друкарства, 2005. — 432
с.

10. Видавнича справа та поліграфічна діяльність в Україні [2000–2006
рр.] [Текст] : стат. довід. / уклад. : Б. В. Дурняк, В. І. Воробйов, А.
М. Штангрет, О. В. Мельников, В. І. Петрашова, Ю. І. Швець. — К. :
УкрНДІ СВД, 2008. — 120 с.

11. Видавничо-поліграфічна галузь в цифрах. 2001–2007 роки : [стат.
довідник] / уклад. : В. І. Воробйов, О. М. Петрашова, Ю. В. Швець. — К.
: УкрНДІ СВД, 2010. — 176 с.

Похожие записи