Реферат на тему:

Інформаційна підтримка організації віртуальних підприємств

На сучасному етапі розвитку інформаційних технологій досить поширеними
є розробки, що відносяться до проблем створення віртуальних підприємств
(ВП) [1]. На даний час тільки виробляються підходи і окремі приклади
організації виробництва продукції і надання послуг із використанням ідеї
віртуальних підприємств, проте уже можна виявити загальні риси процесу
організації таких підприємств і основних етапів його створення.

Як найбільш загальні принципи організації ВП у даній роботі
використовуються такі положення:

– ВП відрізняється від інших віртуальних систем своєю виробничою
спрямованістю, основна мета створення якого – виробництво товарів або
послуг відповідно до вимог клієнтів більш дешевим і швидким способом
порівняно з традиційними підприємствами. При цьому ВП мають, як правило,
одноцільову спрямованість, а для організації функціонування цих
підприємств використовується комп’ютерна система;

– однією із стратегічних переваг ВП є знання й уміння його учасників
забезпечувати гнучкість своїх ресурсів, швидко створювати віртуальні
команди і віртуальне середовище для спільної діяльності, одержувати
інформацію й об’єднувати знання й уміння підприємств і осіб, найбільше
компетентних в окремих питаннях загального бізнес-процесу виробництва
обраних товарів або послуг;

– ефекту від ВП можна досягнути тільки при професійному використанні
можливостей, що надає Інтернет і сучасні інформаційні і комунікаційні
технології.

Прискорення робіт, пов’язаних зі створенням віртуальних підприємств,
забезпечує такі дії: об’єднання зусиль усіх виконавців навколо загальної
ідеї; упорядкування всього масиву проблем і завдань, які виникають при
цьому, та підпорядкування їх одній меті; визначення загальних підходів,
форм уявлення й оцінок одержуваних результатів із погляду загальних
інтересів.

Використання ідеї процесного підходу [2] для вищевказаної мети дозволяє
представити цю діяльність у вигляді визначеної послідовності етапів
створення ВП, а кожний етап представити своїми процесами, що мають
стандартну форму опису, яка є загальною для всіх працюючих над цією
проблемою і підтримується за допомогою відповідних інформаційних
технологій. Опис кожного процесу містить назву процесу, його результат
(вихід), матеріальні й інформаційні входи, ресурси процесу і технології
(методи, алгоритми, сценарії), що використовуються, параметри процесу,
стандарти і нормативи, перелік керуючих дій і перелік відповідальних за
процес (перелік власників процесу).

Загальна схема робіт, пов’язаних зі створенням віртуальних підприємств,
включає три етапи:

1. Розробка наукових підходів і методичних рекомендацій зі створення
віртуальних підприємств.

2. Проектування віртуальних підприємств.

3. Експлуатація віртуальних підприємств.

На кожному етапі виникають свої специфічні завдання і проблеми, що
вимагають відповідних підходів і спеціальних методів для свого рішення.

Впровадженню конкретних віртуальних підприємств передують роботи, які
пов’язані з розробкою наукових підходів до створення таких підприємств і
здійснюються на першому етапі. Окремі наукові і практичні результати
можуть бути узагальнені і сформульовані у вигляді загальної теорії
створення віртуальних підприємств на основі останніх досягнень науки
управління і організації, а також на підставі наявного досвіду створення
віртуальних підприємств різної орієнтації [3]. Теорія створення ВП
охоплює питання визначення і класифікації віртуальних підприємств,
принципи їх створення і функціонування, підходи до управління,
економіко-математичні моделі і методи, типові компоненти і засоби
організаційної, технічної та інформаційно-технологічної підтримки.

Найбільш швидко й ефективно ці роботи можна виконати в рамках окремої
науково-дослідницької теми організаціями, що володіють відповідними
знаннями і мають досвід створення подібного роду систем (рис.1). Також
на цьому етапі можна виробити методику створення ВП, апробувати
конкретні засоби створення і підтримки ВП, провести експерименти зі
створення конкретних ВП.

Роботи другого етапу пов’язані з розробкою проектів конкретних
віртуальних підприємств та з проведенням відповідних досліджень і
розрахунків, що підтверджують можливість перетворення ідеї (задуму)
створення такого підприємства в проект, економічно обґрунтований і
технічно реалізований. При цьому необхідно зазначити, що на кожному
етапі обґрунтування можливі такі рішення: продовжити роботу з обраною
продукцією; замінити продукцію; замінити напрям діяльності; відмовитись
від ідеї створення ВП. Виконання другого етапу вимагає проведення таких
робіт:

1. Обґрунтувати ідею організації виробництва продукції (послуги) у
рамках ВП.

2. Обґрунтувати економічну доцільність проекту ВП.

3. Перевірити можливість технічної реалізації проекту ВП.

4. Розробити проект ВП.

У першу чергу вимагає певного опрацювання ідея створення ВП.
Використовуючи інформацію про стан ринку товарів і послуг, ринку
інновацій та інформаційних технологій (ІТ), а також інформацію про
позитивний досвід функціонування ВП, необхідно провести на високому
професійному рівні обґрунтування ідеї організації віртуального
підприємства саме для даного виду продукції або послуг, реально оцінити
можливості з реалізації і виробництва. Роботи цього етапу пов’язані зі
збором інформації щодо питань, які цікавлять, аналізом отриманої
інформації, проведенням наближених розрахунків, консультаціями з окремих
питань, пошуком співвласників і, нарешті, прийняттям рішень про
розгортання робіт. Як ресурси, у даному процесі виступають бажання,
енергія, наявний капітал, а також знання і досвід роботи в цій галузі
майбутніх власників віртуального підприємства.

o

L-fj%N(?,V-1/4-:.t.//////eeeeeeeeeeeeeeeeeee

Y»ZpZAeZ [ae[.\f\O\
]>]n]¤]?]I_?aeaeaeaeaeaeaeaeae?aeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeae?ae

на продукт, який виготовлятиме). Крім того, необхідно визначити
загальні витрати обраної продукції (витрати на виробництво продукції і
витрати на організацію ВП – вартість проектування ВП, вартість
інформаційної, програмної, технічної, мережної, організаційної підтримки
ВП, вартість експлуатації ВП); організацію забезпечення фінансами
(обсяги необхідного фінансування; схема залучення власного капіталу,
капіталу співвласників, кредитів; напрями їх використання); розподілення
майбутнього прибутку (надолуження витрат, повернення кредиторам,
розподіл між власниками). Для вирішення перерахованих завдань
використовується маркетингова інформація про стан ринків товарів,
засобів виробництва, ресурсів, фінансів, інновацій. Виконання робіт може
бути проведено силами самих власників майбутнього віртуального
підприємства або сторонніми організаціями, що займаються управлінським
консалтингом.

У зв’язку з тим, що ідея віртуальних підприємств ґрунтується на
використанні сучасних інформаційних технологій, необхідно провести
аналіз можливостей технічної реалізації проекту конкретного ВП. Це
вимагає проведення робіт з аналізу стану інформатизації прикладної
галузі (наявність електронних версій виробів або координат тих, хто їх
розроблює, можливості електронного зв’язку); аналізу можливостей
майбутніх учасників (рівень автоматизації, використання стандартів,
наявність електронного зв’язку); аналізу стану ІТ (можливості
програмно-технічної підтримки ВП). Виконання робіт може бути проведено
самими власниками майбутнього віртуального підприємства або сторонніми
організаціями, що займаються послугами подібного роду. Подальші роботи з
організації бізнесу в межах ВП пов’язані з розробкою проекту такого
підприємства з урахуванням всіх етапів його життєвого циклу: від моменту
створення, функціонування і до припинення його існування. Сучасні
підходи до організації бізнесу і рівень розвитку інформаційних
технологій дозволяють створювати для таких підприємств гнучкі структури
ресурсів (у тому числі й інтелектуальних), організовувати діяльність
навколо його бізнес-процесів, інтегрувати можливості його учасників для
реалізації загальної цілі і стратегії обраного бізнесу [4].

Роботи, пов’язані зі створенням проекту віртуального підприємства, в
остаточному підсумку можуть бути подані наступним переліком (рис. 2):

1) визначення цілей і стратегії бізнесу;

2) формування мережі (проектування) бізнес-процесів;

3) управління й автоматизація бізнес-процесів;

4) формування інфраструктури підтримки бізнес-процесів;

5) визначення ресурсів віртуального підприємства.

При виконанні робіт використовується методика створення ВП,
програмно-технічні засоби підтримки процесу розробки проекту, електронна
версія виробу та інформація про цілі і можливості ВП. У результаті
виконання робіт даного етапу розробляється проект віртуального
підприємства і формується перелік робіт з його створення.

Експлуатація віртуальних підприємств (рис. 3) потребує виконання робіт,
пов’язаних зі створенням самих підприємств і їхнього функціонування.

Створення ВП включає наступні роботи:

1) організація (реєстрація) підприємства;

2) створення служби з підтримки ВП;

3) установка сервера, ПО, інфраструктури ВП (Web-сторінки ВП і
підприємств-учасників, засобів обміну тощо);

4) установка електронної версії ВП;

5) організація бази даних.

Функціонування потребує реалізації таких функцій ВП:

1) пошук відсутніх ресурсів;

2) координація робіт ВП;

3) моніторинг процесів;

4) контроль діяльності ВП.

Ресурсами даного процесу є електронна версія виробу, який
виготовляється, проект комп’ютерної підтримки процесу виготовлення
виробу, служба організаційної підтримки ВП, програмно-технічні засоби
підтримки ВП і фінанси для підтримки учасників віртуального
підприємства.

Входом для даного процесу є матеріали, деталі, вузли, фінансові засоби,
а також інформація про матеріальні і фінансові ресурси, які надходять
(договори, рахунки, контракти тощо). Виходом процесу є результат
функціонування віртуального підприємства, тобто готовий виріб,
пред’явлений споживачу, прибуток підприємства в цілому і кожного
учасника окремо.

Самостійного значення набувають питання, пов’язані з інформаційною
підтримкою процесу створення ВП, основне призначення якої полягає в
забезпеченні умов усім учасникам ВП для виконання робіт на кожному етапі
життєвого циклу ВП у єдиному інформаційному просторі. Вагомими
елементами інформаційної підтримки є:

– представлення діяльності, пов’язаної зі створенням ВП, у вигляді
визначеної послідовності етапів, а кожного етапу – у вигляді мережі
процесів, що мають стандартну форму опису, загальну для всіх учасників
проекту;

– наукові результати, що містять підходи до побудови віртуальних
підприємств; моделі і методи;

– проект конкретного віртуального підприємства, що містить опис ВП
(загальна характеристика, бізнес-процеси, автоматизована підтримка
управління бізнес-процесами, організаційна структура, ресурси) та
перелік робіт по його створенню та експлуатації;

– модель комп’ютерної підтримки функціонування ВП, у тому числі і
процесу виробництва продукції або послуг;

– електронна версія виробу, що містить не тільки дані технічної
документації, але і всю необхідну інформацію, яка використовувалась і
була отримана в процесі виготовлення й експлуатації виробу.

Реалізація інформаційної підтримки ВП вимагає використання Інтернету і
сучасних інформаційних і комунікаційних технологій.

Результати, що представлені в статті, були отримані авторами на підставі
наукового опрацювання наявних публікацій по віртуальних підприємствах і
розвитку інформаційних технологій та особистого досвіду розробки
автоматизованих систем управління підприємствами.

Література:

1. Тарасов В.Б., Шильников П.С. Виртуальные предприятия: свойства,
технологии создания, компоненты инфраструктуры // Информационные
технологии. – 2000. – № 9. – С. 2–7.

2. Глудкин О.П. и др. Всеобщее управление качеством. – М.: Радио и
связь, 1999. – 600 с.

3. Гриценко В.И., Тимашова Л.А. Информационные средства и технологии
виртуальных предприятий: Тези доповідей II Міжнародної
науково-практичної конференції ”Проблеми впровадження інформаційних
технологій в економіці та бізнесі” / Академія державної податкової
служби України. – Ірпінь, 2001. – Травень. – С. 210–212.

4. Каменнова М., Громов А. Технологии для виртуального предприятия //
Открытые системы. – 2000. – № 4. – С. 47–56.

Похожие записи