Розрізняють номінальну і реальну з/п.

Номінальна з/п — це сума грошей, що її одержують в процесі праці за
годину, день, місяць.

Реальна з/п — це кількість товарів і послуг, які може придбати за свою
грошову з/п при існуючому рівні цін після відрахування податків.

Реальна з/п = W/P

W — грошовий вираз з/п

P — рівень цін.

Рух реальної з/п визначається за формулою:

ІРПЗ = ІГЗП/Іцін

ІРПЗ — індекс реальної з/п

ІРЗП — індекс грошової з/п (номінальна)

І цін — індекс цін

Рівень реальної з/п залежить від:

1. номінальної з/п

2. рівня цін на товари.

3. податків, які сплачують робітники до бюджету.

Мінімальна з/п — це законом встановлена ціна простої (некваліфікованої)
праці. Є обов’язковою для роботодавця.

Сутність з/п. Форми і системи з/п. Номінальна і реальна з/п. Мінімальна
з/п.

Робоча сила — це сукупність фізичних і духовних властивостей людини, які
вона застосовує у процесі виробництва споживчих вартостей.

Заробітна плата — це грошовий вираз вартості і ціни товару робочої сили.

Виробництво є прямою функцією кількості і використання факторів. Ця
залежність виражається формулою: У= f(K, l) 1.1.

У — кількість випущеної продукції.

K — кількість затраченого матеріалу.

l — кількість робітників.

Гранична п/п — це кількість додаткової продукції за рахунок збільшення
зайнятих на підприємстві на одиницю продукції.

Використовуючи функцію 1.1. можна зробити алгебраїчний запис:

MPl = f(k,l+1)-f(k,l) 1.2

цей запис показує, що за рахунок залучення одного додаткового робочого,
додаткова кількість продукції збільшується, а величина капіталу
залишається незмінною.

Фірма буде продовжувати наймати робочих до тих пір, поки дохід, що
приносить робітник, не буде дорівнювати його з/п. тобто P=MPl=W

P — ціна продукції

W — з/п.

1 питання. Поняття циклічності економічного розвитку та її причини.
Дати характеристику фаз економічного циклу.

Економічний цикл — це рух виробництва від початку однієї економічної
кризи до початку наступної економічної кризи.

Якщо в основу класифікації економічного циклу покласти їх тривалість, то
розрізняють:

1. короткі цикли ділової активності 3 — 4 роки.

2. середнє коливання ділової активності 7-11 років.

3. великі коливання ділової активності 40-60 років.

4. вікові циклічні коливання

Умови сучасного розвитку характеризуються глибокими змінами. У структурі
економічних циклів це пов’язано з:

— впливом НТР;

— активне запровадження ресурсозберігаючих технологій;

— збільшення питомої ваги галузей, що виробляють товари народного
споживання і сфери послуг;

— часткове монополістичне планування.

У загальному виді економічний цикл представляє собою результат коливання
різних показників економічної активності і темпів зростання ВНП
загального обсягу продажу, загального рівня цін, рівня безробіття.

Кожен економічний цикл складається з 4 фаз.

а) криза;

б) депресія;

в) пожвавлення;

г) піднесення.

а) Криза — це головна фаза циклу. Криза завершує попередній цикл і є
початком наступного.

— вона розпочинається труднощами збуту готової продукції. Починається
затоварювання і підпр-ва на склад.

— скорочується обсяг виробництва;

— зростає безробіття і скорочується номінальна зарплата, зменшуються
реальні доходи.

— з обігу зникають вільні грошові засоби, що ускладнює розрахунки між
виробниками;

— зростає попит на позичковий капітал і збільшуються п роцентні ставки
за кредит.

б) депресія — це фаза циклу, яка проявляється у застої виробництва.

Характерні риси:

— поступово реалізуються товарні запаси;

— поступово зростає сукупний попит;

— скорочується попит на кредитні ресурси.

в) пожвавлення — це фаза, яка розпочалася з невеликого зростання обсягів
виробництва.

Характерні риси:

— перехід до стійкого розширення виробництва;

— зростання попиту на сировину, паливо, енергію;

— зростання попиту на робочу силу;

зростання зарплати і відповідно попиту на товари особистого споживання.

Обсяг виробництва нарешті досягає докризового рівня, зростають ціни,
прибуток і зарплата, економіка вступає у піднесення.

г) піднесення — це фаза циклу, коли виробництво переживає рівень
попереднього циклу і зростає високими темпами.

Характерні риси:

— значний приріст виробничих інвестицій;

— зростання попиту на товари

— розширення комерційної діяльності;

— зростання ставки проценту.

Розпочинається швидке економічне піднесення, що готує грунт для
наступної кризи. А отже і циклу.

Отже, економічний цикл є більшою реакцією ринку на порушення
макроекономічних пропорцій. В умовах вільної конкуренції не існувало
іншого способу досягнення необхідних пропорцій економічного ринку.

2 питання. Предмет та функції політичної економії.

Політична економія — це наука, яка вивчає, як людина і суспільство
здійснюють кінцевий вибір рідкісних ресурсів, для виробництва різних
товарів і послуг, розподілу їх до споживання.

Предметом політичної економії — є економіка в цілому та 3-х її рівнях:

1. Мікрорівень — це вивчення економічного життя окремої фірми, банку,
сім’ї.

2. Макрорівень — це вивчення економічного життя окремої держави.

3. Глобальний або світовий рівень — це вивчення світового господарства.

В економіксі існує декілька визначень предмету економічної науки, по
перше:

— це є що виробляти — тобто яку продукцію виготовляти;

— з чого виготовляти — тобто з якої сировини, матеріалів, за допомогою
якого устаткування обладнання і якої кваліфікації робочу силу
використовувати;

— для кого виготовляти, тобто хто буде споживачем продукції.

Функції політичної економії.

1. Теоретико-пізнавальна — це розкриття суті економічних законів та
категорій: обгрунтування удосконалення форм власності та господарського
механізму.

2. Практична — це запровадження нових економічних відносин;
запровадження досвіду зарубіжних країн, але з врахуванням особливості
даної країни, розробка нових методів аналізу економічної науки.

3. Виховна — це формування економічного мислення, економічного
світогляду, вміння орієнтуватися по повсякденному політичному житті.

Похожие записи