.

Формування регіональної інноваційної системи в залежності від рівня мінливості зовнішнього середовища (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 1447
Скачать документ

Формування регіональної інноваційної системи в залежності від рівня
мінливості зовнішнього середовища

Важливо відзначити, що для складних систем виправданим є підхід
спільного розгляду структури і функції з пріоритетом функції над
структурою.  Принцип функціональності стверджує, що будь-яка структура
тісно зв’язана з функцією системи і її частин. У випадку надання системі
нових функцій корисно переглядати її структуру, а не намагатися
вмонтувати нову функцію в стару схему. Оскільки функції, що виконуються,
складають процеси, то доцільно розглядати окремо процеси, функції,
структуру [1, с. 64]. Таким чином, функції РІС формуються згідно з
існуючими зовнішніми викликами, а структура РІС є вторинним, формальним
утворенням.

Мінливість №1. У випадку, коли мінливість зовнішнього
середовища для економіки регіону є мінімальною, виправданим є
продовження розвитку в заданому циклі, застосування інновацій на рівні
удосконалень. Економічна система регіону як відкрита складна система
прагне до збереження гомеостазу – динамічної рівноваги, і динамічної
стійкості. При цьому зовнішній потік речовини, енергії й інформації для
системи є стабільним, його значення не зменшується. Тоді для системи і
її окремих елементів немає необхідності прибігати до радикальних
інновацій у господарській діяльності.

Для регіональних економічних систем, що знаходяться в подібному
стані, характерна відсутність РІС як системи. При цьому, вона може
існувати у вигляді відділів маркетингу на підприємствах і організаціях
регіону, що пропонують деякі удосконалення, модифікації виробленої
продукції і послуг. Якщо для економіки регіону базовими є галузі, що
виробляють сировину і засоби виробництва, то РІС може бути взагалі не
представлена на підприємствах цих галузей, тобто функція удосконалення
продукції також може не застосовуватися (рис. 2).

Рис. 2. Активні підсистеми РІС у стані мінливості №1

Зрозуміло, це не означає, що в цьому регіоні відсутня
інноваційна активність населення. Адже, індивідуальна мотивація
особистості до винахідництва не детермінується галузевою структурою
економіки регіону, а в більшому ступені ініціюється внутрішніми
спонукальними мотивами. Тому, навіть у ситуації низької мінливості
зовнішнього середовища, регіональна економіка повинна виконувати
стандартні функції для інфраструктури інноваційної діяльності. Тобто,
повинна давати можливість індивідуальним винахідникам реєструвати права
на власні винаходи, одержувати відповідні документи, що підтверджують це
право: патенти, авторські посвідчення і т.ін.

Мінливість №2. Збільшення мінливості зовнішнього середовища для регіону
до другого рівня характеризується зниженням вхідного потоку речовини,
енергії, інформації, що для економіки регіону виражається в уповільненні
обсягів реалізації. У подібних випадках першим рішенням, при дотриманні
принципу мінімуму дисипації енергії [4], є територіальна експансія, що
виявляється в пошуку нових ніш ринку, нових ринків, стимулюванні збуту.
Для сировинних галузей більш виправданими є нові ринки, а для галузей,
орієнтованих на кінцевий попит, застосовується нішевий маркетинг і
заходи щодо стимулювання збуту старої, або удосконаленої продукції.

Виконання цих функцій, як правило, потребує більш розвинених,
чим у попередньому випадку, служб маркетингу на підприємствах і в
організаціях регіону. Кожне підприємство активізує функцію адаптації до
зовнішнього середовища, збільшуючи повноваження служби маркетингу з
метою збереження вхідних фінансових потоків на колишньому рівні (рис.
3).

У ситуації з заданим рівнем мінливості зовнішнього середовища на рівні
регіону можуть формуватися організаційні структури, які здатні ефективно
виконувати функції пошуку нових ринків, нишевого маркетингу і
стимулювання збуту. Серед таких організацій найбільш поширені: 1)
торгово-промислові палати, що дозволяють великим підприємствам знайти
нові ринки; 2) товарні біржі; 3) консалтингові організації, які
допомагають стимулювати збут на ринках споживчих товарів, і розробляти
стратегії нішевого маркетингу.

Рис. 3. Активні підсистеми РІС у стані мінливості №2

Мінливість №3. Збільшення рівня мінливості зовнішнього
середовища до третього рівня визначає необхідність розробки нових видів
продукції. У відповідь суб’єкти господарювання прагнуть реалізувати нову
стратегію в рамках старих, або несуттєво модифікованих технологічних
можливостей власних виробництв. Виникає необхідність продуктових
інновацій, яка визначає становлення регіональної інноваційної системи в
класичному розумінні цього терміна. В залежності від галузі економіки,
розробка продуктових інновацій може потребувати як розширення відділів
досліджень і розробок на підприємствах, так і формування розосередженої
системи генерації і поширення знань на рівні регіону. У цій ситуації
підприємства починають залучати нові кадри, що проходять навчання у
вузах регіону, а також можуть використовувати зовнішніх консультантів і
потенціал науково-технічних центрів.

?

?

e

?

?d?d????????????Важливо відзначити, що якщо базовими галузями економіки
регіону є сировинні галузі, то збільшення мінливості зовнішнього
середовища до цього рівня може означати нестабільний стан з наступним
переходом до рівня 4, на якому актуалізується потреба в зміні технології
виробництва, тому що виробництво нових товарів у рамках старих
технологій не завжди представляється можливим.

Що ж стосується галузей, орієнтованих на кінцевого споживача, що мають
гнучкі технології виробництва і функціонують на конкурентних ринках, то
для них процес розробки нових товарів є органічним і може бути
реалізований в рамках підприємства на базі відділів маркетингу. Це,
однак, не виключає доцільність залучення зовнішніх консультантів, а
також фахівців і винахідників, що бажають втілити свої розробки в життя
(рис. 4).

Рис. 4. Активні підсистеми РІС у стані мінливості №3

Мінливість №4. При збільшенні рівня мінливості зовнішнього
середовища до стану, визначеного в цьому дослідженні як четвертий
рівень, адаптація  суб’єктів господарювання потребує зміни технологій
виробництва і стилю менеджменту, адекватного цим технологіям. Для
четвертого рівня характерні технологічні інновації, зміна стилю
управління і системи менеджменту.

Як правило, причиною цих змін є межа використання ресурсів при
заданих технологіях. Відповідно, висока вартість сировини потребує
адаптації технологій виробництва в напрямку пошуку альтернативних
сировинних джерел. Крім того, конкурентоспроможність продукції і послуг,
виготовлених по старих технологіях, є досить низькою.

Технологічна перебудова економічної системи регіону обумовлює корекцію
РІС з урахуванням домінуючої мети – формування нових технологій і
технологічного трансферту. Для досягнення цієї мети активізуються всі
підсистеми РІС (рис. 5).

Рис. 5. Активні підсистеми РІС у стані мінливості №4

При цьому найбільшого значення набувають об’єкти
інфраструктури, такі як центри трансферту технологій, технологічний
консалтинг, інвестиційні фонди. Актуальним стає застосування
реінжинірингу бізнес-процесів на підприємствах, що дає можливість
радикально підвищити ефективність їх функціонування, адаптувати
бізнес-процеси до сучасних виробничих технологій.

Мінливість №5 визначає необхідність структурних змін в економіці
регіону. Це завдання на може бути вирішеним без активної участі органів
регіонального управління.

Зокрема, система регіонального управління в більшому ступені
відповідальна за активізацію підсистем «освіта» та «інфраструктура». В
освіті впроваджуються технології, які дозволяють персоналу базових
галузей регіональної економіки отримати нову професію, більш адекватну
сучасним вимогам. З іншого боку, підвищується значення сучасної якісної
освіти, що обумовлює доцільність реформ в сфері освіти.

В інфраструктурному забезпеченні можливі різні варіанти залучення нових
технологій, кваліфікованого персоналу, фінансових ресурсів до регіону.
Проте, найбільш ефективним способом реструктуризації є покупка сучасних
підприємств «під ключ», що максимально скорочує терміни формування нової
якості регіональної економіки (рис. 6).

Рис. 6.  Активні підсистеми РІС у стані мінливості №5

Висновки та перспективи подальших розробок

Формування РІС, таким чином, обумовлено станом зовнішнього середовища і
стратегією соціально-економічного розвитку регіону.

По аналогії з теорією менеджменту організації, нова стратегія, адекватна
рівню мінливості зовнішнього середовища, спричиняє появу нових чи
модифікованих ключових видів діяльності. І якщо цей факт буде
проігнорований, то виникла в цьому зв’язку невідповідність між
стратегією і структурою приведе до проблем реалізації стратегії. Отже,
своєчасна трансформація форми організації РІС є необхідною умовою
успішної реалізації стратегії соціально-економічного розвитку регіону.

Література

1. Анфилатов В.С. Системный анализ в управлении: учеб. пособ. /
Анфилатов В.С., Емельянов А.А., Кукушкин А.А.; под ред. А.А.Емельянова.
– М.: Финансы и статистика, 2002. – 368 с.

2. Кузьменко О. Особливості національної інноваційної системи України /
О.Кузьменко // Схід. – 2006. – №4(76). – С.53-57.

3. Иванов В.В. Проблемы и направления формирования российской
инновационной системы / В.В.Иванов // О повышении роли государственного
сектора науки в стимулировании инновационно-инвестиционной деятельности:
аналитический сборник. – М.: Издание Совета Федерации, 2005. – 94 с.

4. Моисеев Н.Н. Человек и ноосфера / Н.Н.Моисеев. – М.: Мол.    гвардия,
1990. – 351 [1] с., ил.

5. Поручник А. Регіональна інноваційна система як основа підвищення
міжнародного конкурентного статусу національних регіонів / А.Поручник,
І.Брикова // Вісник Київського національного економічного університету,
2006. – С. 134-173.

6. Стеченко Д.М. Інноваційні форми регіонального розвитку: навч.посіб. /
Д.М.Стеченко. –К.: Вища шк., 2002. – 254 с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020