.

Фінанси бізнес-плану (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1485
Скачать документ

Фінанси бізнес-плану.

План

Необхідність та методика фінансової оцінки бізнес-плану.

Визначення вартості проекту та джерела його фінансування.

Планування чистих грошових потоків.

Оцінка економічної ефективності інвестицій.

Необхіність та методика фінансової оцінки бізнес-проектів.

Основне завдання розділу “Фінансовий план” – обгрунтування необхідної
суми грошей на здійснення проекту і, найголовніше, довести інвестору, що
його капіталовкладення з врахуванням прибутковості, ризиків, інфляції
будуть найбільш вигідними.

Фінансова частина бізнес-плану допомагає “продати” проект інвестору,
показавши всі його переваги.

Саме тому грамотна підготовка розділу “Фінансовий план” є кінцевим
аргументом для потенційного інвестора.

Зрозуміти загальні умови здійснення будь-якого інвестиційного проекту
дуже просто: необхідно поставити себе на місце інвестора. Жодна людина
не дасть гроші на проект, який не забезпечить:

Повернення витрат за рахунок реалізації;

Отримання прибутку не нижче бажаного рівня;

Окупить інвестиції в межах прийнятного строку.

Тут і надалі мова буде йти про бізнес-план як інвестиційний проект метою
здійснення якого є якомога більше заробити прибутку на вкладені гроші чи
їх еквіваленту.

При цьому слід відмітити:

Інвестора необхідно переконати, що Ви для нього є “мішок з грошима”, а
не навпаки.

Тобто,інвестора необхідно переконати, що він від здійснення проекту дещо
заробить.

Базовим методом розрахунку ефективності капіталовкладень в бувшому СРСР
являється так званий метод приведених витрат, заснований на використанні
встановленого нормативу окупності капіталовкладень.

Н-д: спочатку розраховувався фактичний показник окупності
капіталовкладень і порівнювався з нормативним.

Для харчової промисловості 2-3 роки, машинобудування 5-7 років.

У країних з ринковою економікою розроблений і широко застосовується
великий арсенал методів оцінки інвестиційних проектів. Вони засновані на
порівнянні прибутковості капіталовкладень в різні проекти. Як
альтернатива для будь0якого проекту можуть розглядатись фінансові
вкладення:

В інші виробничі об’єкти даної галузі чи інших галузей

Розміщення фінансових коштів в банку під відсотки.

Купівля цінних паперів

Дані методи безперечно враховують присутність таких явищ в ринковій
економіці як інфляція і наявність інвестиційних ризиків.

В 1972 р. Міжнародним центром промислових досліджень при ЮНІДО. Було
опубліковано „Керівництво по оцінці проектів”. ЮНІДО – одна з
організацій ООН, яка займається промисловим розвитком. В роботі над
створенням даного „Керівництва” приймали участь МИРР і МВФ, і саме воно
стало еталоном підготовки та аналізу інвестиційних проектів.

В спрощеному вигляді дана методика виглядає наступним чином :

визначення вартості проекту та джерел його фінансування

розрахунок та фінансова оцінка чистих грошових потоків від проекту.

3. Обгрунтування ставки дисконту з врахуванням ризиків та інфляції

4. Визначення економічної доцільності і бізнес – проекту.

2. визначення вартості проекту та джерел його фінансування.

Визначення вартості проекту схоже на визначення ціни яку необхідно
заплатити при придбанні облігацій чи акцій.

Під вартістю проекту розуміють номінальну суму коштів які необхідно
вкласти в проект до того, поки він буде давати якусь віддачу.

В нашому прикладі до того, поки розпочнеться виробництво та реалізація
продукції.

Найбільш простий та поширений спосіб оцінки вартості проекту є
“балансовий спосіб”

На підставі вже зроблених розрахунків необхідних для здійснення проекту
основних та оборотних коштів, моделюють баланс майбутнього підприємства.

Ступінь деталізації модельованого балансу залежить від задачи, яка
вирішується. У всякому випадку даний баланс повинен допомогти визначити
загальну вартість авансованого капіталу, в тому числі необхідну
кількість залучених коштів, а також можливість розрахувати основні
фінансові коефіцієнти.

При фінансовому плануванні необхідно враховувати, що поточні витрати
фінансуються за рахунок поточних пасивів, а капітальні витрати за
рахунок довгострокових кредитів.

Завдяки цьому оптимізується загальна сума витрат по залученню капіталу.

Крім того, зачасту інвестори вимагають, щоб частка власних …….

Таблиця

Загальна потреба в інвестиціях та формування джерел фінансування

Актив Пасив

Потреба в інвестиціях Сума,

тис .грн. Джерела фінансування Сума, тис. грн..

І Основні засоби, в т. ч.: 100 І Власні кошти 60

– будівлі 60 ІІ Залучені кошти, в т. ч.: 55

– обладнання 40 – д/ст. кредити 40

ІІ Оборотні кошти, в т. ч.: 23 – к/ст. кредити 15

– запаси і затрати 20 ІІІ Інші джерела: 8

4

4

– грошові кошти 3 Заборгованість по з/п;

З постачальниками

з постач. 4

4

Всього потреба в інвестиціях 123 Всього по джерелах фінансування 123

Коштів по фінансуванню проекту складала не менше 30 – 50%. На підставі
змодельованого балансу ми можемо розрахувати основні фінансові
коефіцієнти і порівняти їх із середніми по галузі. Це дасть можливість
переконатись в тому, що проект знаходиться в „відмінній фінансовій
формі”.

&

&

gdQcI

&

gdQcI

&

gdQcI

&

Методи фінансової оцінки проектів дещо схожі до методів оцінки
фінансового стану діючих підприємств. Це є показники фінансової
стійкості та ліквідності. Процес управління активами спрямований на
зростання прибутку шляхом зміни обсягу і структури власного та
позичкового капіталу. Цей процес має назву „фінансовий леверидж”
(важіль) і означає, що із введенням проекту в дію, постійно повинні
покращуватись такі показники, як:

Коеф. Заборгованості = д/ст. Пасиви + поточні пасиви / Активи

та

Співвідношення д/ст зобов’язань і власного капіталу = д/ст. пасиви /
власний капітал.

Така ситуація можлива якщо рівень прибутковості проекту досить високий ,
а також швидкість обороту авансованого капіталу відповідає нормативним
значенням.

3) планування чистих грошових потоків.

Більшість з нас має досвід планування грошових потоків, саме так
здійснюється великі покупки із сімейного бюджету. Наприклад на сімейній
раді вирішено придбати комп’ютер за 1000$.Доход сім’ї в місяць 500$, а
витрати – 400$. Щомісячне сальдо грошових ресурсів +100$. Період
нагромадження складає 10 міс.

Приблизно так прогнозуються чисті грошові потоки в бізнес-плані.

Чистий грошовий потік – це різниця між надходженням коштів на
розрахунковий рахунок і підприємства та грошовими витратами (анг. cash
flow).

Надходження грошових коштів може бути за рахунок:

виручки від реалізації продукції (послуг);

позареалізаційних доходів;

кредити;

емісія акцій і т.д.

Грошові витрати складаються із:

інвестиційних витрат;

поточних витрат;

платежів у бюджет;

обслуговування зовнішньої заборгованості (% за кредит);

дивідендні виплати тощо.

Всі надходження і платежі відображаються у таблиці, відповідно
фактичним датам здійснення даних платежів.

При цьому необхідно враховувати :

умови реалізації продукції (в кредит, авансовим платежем, по бартеру);

умови формування виробничих запасів (5, 10, 20 запас);

можливість затримки оплати за поставку матеріалів та сировини,
обладнання.

Таблиця

Розрахунок чистих грошових потоків по проекту

Якщо на якомусь проміжку виконання контракту виникає критична ситуація
(чистий грошовий потік має знак мінус) то необхідно вказати за рахунок
чого дана нестача буде покрита.

4 оцінка технологічної ефективності інвестицій.

Методи оцінки економічної ефективності бізнес-проектів діляться на дві
групи:

А – прості статичні методи

Б – методи дисконтування

Прості статичні методи ( експрес методи) дозволяють досить швидко і на
підставі простих розрахунків зробити оцінку економічної ефективності
проекту. Це буває досить корисно, оскільки якщо проект “не проходить” по
простих методах, то можна бути впевненим, що він “не проходить” і по
більш складних способах його оцінки.

В основі статичних методів лежить ідея про те, що підприємство може
здійснювати інвестиції за рахунок власних коштів. Це є цілком зрозуміло,
оскільки чистий прибуток та амортизаційні відрахування залишають в
розпорядженні підприємства.

Основні формули для розрахунку.

Проста норма прибутковості проекту (ПНП)

ПНП =чистий прибуток за рік / загальна сума інвестиційних витрат

2.Простий строк загальна сума інвестиційних витрат

= чистий прибуток + амортизація

окупності проекту

3.Точка беззбитковості проекту = постійні витрати за
рік

виручка від
реалізації – змінні витрати

Точка беззбитковості в даному випадку розраховується у процентах.

Якщо точка безбитковості дорівнює 80%, то проект є нестійким, 80%
грошових засобів проїдається ним.

Методи дисконтування засновані на порівняні грошових надходжень у різні
моменти часу.

Саме процедура дисконтування дозволяє максимально врахувати інфляцію,
ризики та альтернативну вартість капіталу.

Щоб провести загальновідому процедуру дисконтування, необхідно зробити
вибір (бажано її погодити з інвестором) ставки дисконтування.

Ставка дисконту розраховується як сума базової без ризикової ставки плюс
премія за ризик.

Якщо грошові потоки та прибутки від проекту розраховані на підставі
постійних цін, то ставку дисконту необхідно скоригувати на рівень
інфляції.

В США без ризиковими вважаються вкладені в державні цінні папери. Їх
доходність складає 3,5% річних і вони є абсолютно ліквідні, тобто їх в
любий момент можна обміняти на долари.

Далі інвестори домовляються про розмір премії за ризик і встановлюють
ставку дисконту.

Наприклад: без ризикова ставка 3,5%, інфляція 1,5-2%, премія за
ризикований бізнес 5%.

Ставка дисконту 10-11%.

Премія за ризик може виходити з наступних факторів:

Ризик капіталовкладень в малі підприємства(10-15%).

Премія за країновий ризик(200-250% ставки без ризикового дисконту).

Премія за закритість компанії.

Специфічні ризики(пов’язані з галуззю) іт.д. н-д с/г – 30-40%.

В наших умовах за ставку дисконту можна приймати:

Облікову ставку НБУ плюс інфляція

Ставки по валютному депозиту

При ймові якщо розрахунки зроблені в твердій валюті.

Найбільш поширений метод оцінки капіталовкладень – це є розрахунок
теперішньої вартості грошових потоків.ЧТВ=чистий прибуток+амортизація;

В даному прикладі при d=10%

0 1 2 3 4

123 -6 37 29 95

-5,45 30,5 21,2 71,37 117,55

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020