Ентропійний аналіз гармонійності складових бюджету

Сутність методики цього аналізу полягає в наступному. Враховуючи, що
обидві складові бюджету — доходна та видаткові частини, складаються з
певних груп, тобто кожна з них має свою структуру, а тому оцінка їх
гармонійності і буде свідчити про рівень розподілу за кожною складовою.

, які разом утворюють повну групу подій, тобто

 також змінюються певним чином:

,

,

 — коефіцієнт пропорційності.

Інтегруючи диференційне рівняння динамічної узгодженості (2), отримаємо:

 — стала інтегрування, яку можна прийняти за одиницю цілісності , тоді ,
а враховуючи рівність (1), отримаємо рівняння

, (4)

яке, не порушуючи загальності, можемо записати у вигляді

, породжують структурні інваріанти узгодженості компонентів цілісних
частин бюджету, яка (узгодженість) досягає своїх якщо не найвищих, то,
принаймні, гармонійних станів [2].

, рівняння (5) перетворюється у

 маємо:

, подальші значення наведено у таблиці 1.

:

-структурних рівнів, вона відповідає значенням координат точок
гармонійності вузлової лінії динамічного розвитку

,

.

 ієрархічними рівнями.

 зверху при наближенні до одиниці, що зрозуміло з таблиці 1.

 різниця зменшується, що свідчить про те, що чим більша кількість
ієрархічних рівнів структури, тим більшим стає рівень само
організованості.

Таким чином, можна зауважити, що вузлові точки на логарифмічній вісі
відтворюють реальні якісні переходи, розташовані достатньо наближеними
до нормальної функції розподілу та відповідній гегелівській «вузловій
лінії відношень виміру» [3]. Враховуючи, що «у вимірі якість і кількість
знаходяться в безпосередній єдності» та «їх відмінності проявляються в
них таким же безпосереднім чином» [3], можемо співвідношення (9)
покласти в основу критерію оцінки гармонійності (узгодженості) структур
систем (структури доходної та структури видаткової складової бюджету),
їх якісного складу при заданих кількісних показниках. Показники
дисгармонії (неузгодженості), прийнятності (байдужості) визначаються
разом з гармонійністю за таким алгоритмом:

;

4. Знаходимо показник відповідності фактичного значення кількості
структурних одиниць з рівняння (5), тобто

, тобто

 — ціле число;

, то оцінювана структура відповідає дисгармонійності;

, то оцінювана структура може оцінюватись або як гармонійна, або яка
дисгармонійна, або може бути просто прийнятною, тобто може існувати як
реальність що не впливає ні на гармонійність, ні на дисгармонійність.

Основна частина. Здійснимо практичне застосування методики оцінки
гармонійності структурних складових на прикладі даних доходної та
видаткової частин бюджету Донецької області за 2007–2009 роки.
Проаналізуємо розподіл доходів за групами надходжень кожного з трьох
років.

Податкові надходження у 2007 році відповідають такому стану, який може
бути й прийнятним, і дисгармонійним, у 2008 році — прийнятним, а у 2009
році — практично гармонійним.

Що стосується неподаткових надходжень, то вони можуть бути визначені у
2007 р. більше як дисгармонійні, ніж прийнятні; у 2008 році — ближче
гармонійні, ніж прийнятні, а у 2009 році — практично гармонійні.

Відносно доходів від операцій з капіталом, то тут обставини такі: 2007
рік — дисгармонійний, 2008 рік — ближче до прийнятного, як і у 2009
році.

Таблиця 2. Дослідження гармонійності складу доходів Державного бюджету
України у Донецькій області.

1,169435534

 

Таблиця 3. Дослідження гармонійності складу видатків Державного бюджету
України у Донецькій області.

?

b d f h j p t $

&

.

0

n

p

• p

r

t

v

|

?

?

i

i

?

o

o

~

?

o

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

I&I([email protected]?I?I?I I?I¶IIIIIaeIeIthIJ J

I(IBIDIVIpI?I I¶IIIeIJ

0,224381607

2100 Придбання основного капіталу.  Придбання землі і нематеріальні
активи.

0,007860014

 

Об’єднавши всі види доходів у один перелік, маємо, що у 2007 році склад
доходів своїми значеннями був дисгармонійним, у 2008 році — прийнятним,
а у 2009 році — гармонійним.

 бачимо, що у 2007 році цей склад наближається до прийнятного, у 2008
році — дисгармонійний, а у 2009 році — гармонійний. Аналогічно
аналізуємо субсидії та трансферти, і бачимо, що у 2007 році розподіл
гармонійний, у 2008 році — майже гармонійний, а у 2009 році — може бути
прийнятним, а якщо порівняти розподіл поточних витрат разом, тобто не
поділяючи їх на дві групи, то в такому разі розподіл був би кожного року
практично гармонійним.

 є нуль, а це говорить про те, що розподіл як такий відсутній. Що ж
стосується капітальних трансфертів, то тут у 2007 році розподіл є
гармонійним, у 2008 році — ближче до дисгармонійного, а вже в 2009 році
— прийнятний.

Об’єднавши разом всі складові капітальних видатків бачимо, що у 2007
році маємо практично гармонійний розподіл, у 2008 році можна вважати і
як дисгармонійний, так і прийнятний, а от у 2009 році — прийнятний.

Проаналізуємо всі видатки без розподілу на групи. Тут ми бачимо, що у
2007 році розподіл був практично прийнятним, у 2008 році —
дисгармонійним, а у 2009 році — гармонійним.

 свідчить про те, що його практично не було.

Висновки. Здійснений аналіз ентропійної оцінки складових бюджету
Донецької області за 2007–2009 роки з використанням табличного процесора
MS Excel 2010 дає підстави стверджувати, що впровадження запропонованої
методики оцінки гармонійності цих складових відкриває можливості для
більш ефективного управління фінансовими ресурсами на регіональному
рівні.

Саме від того куди і на що спрямовуються кошти залежать економічні
результати, так як: обсяг ВВП, рівень доходів населення, темп інфляції,
рівень безробіття тощо. Частка коштів, яка за посередництвом Державного
Казначейства формує державний сектор фінансів країни, є досить значною,
і при цьому особливо важливо не тільки те, яким є обсяг цих коштів, але
й те, як вони використовуються, тобто на що використовуються бюджетні
асигнування.

Забезпеченню якісного управління виділених бюджетних асигнувань на
основі фактичних та очікуваних результатів з використанням даної
методики сприяє підвищенню ефективного виконання бюджетної програми як
на регіональному, так і на загальнодержавному рівнях.

 

Література.

1. Дишкант О. Фінансові ресурси: регулювання їх формування і
використання (державний і регіональний аспект) // Регіональна політика
України: наукові основи, методи, механізм: Зб. наукових праць за
матеріалами доповідей Міжнародної наук.-практ. конф. м. Львів, 21–23
травня 1998 року: в 3-х ч. / Інститут регіональних досліджень НАН
України. Відп. ред. М. Долішній. — Львів, 1998. — С. 43–51.

2. Сороко Э.М. Золотые сечения, процессы самоорганизации и эволюции
систем: Введение в общую теорию гармонии систем. Изд. 2-е. — М.: Ком.
Книга, 2006. — 264 с.

3. Гегель Г.В. Наука логики. В 3-х томах. М., 1972.

 

Похожие записи