.

Ентропійний аналіз гармонійності складових бюджету (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 587
Скачать документ

Ентропійний аналіз гармонійності складових бюджету

Сутність методики цього аналізу полягає в наступному. Враховуючи, що обидві складові бюджету — доходна та видаткові частини, складаються з певних груп, тобто кожна з них має свою структуру, а тому оцінка їх гармонійності і буде свідчити про рівень розподілу за кожною складовою.

Разом з цим, формуючи значення складових обох частин бюджету, присутня певна доля багатозначності, або ентропія (невизначеність) , так і надлишковості, тобто впевненої гарантованості , які разом утворюють повну групу подій, тобто

.(1)

Враховуючи, що з часом в цілому відбуваються певні перетворення, то і відносні величини  та  також змінюються певним чином:

,(2)

де  — зміна показника ентропії, тобто невизначеності ,

— зміна показника впевненості ,

— коефіцієнт пропорційності.

Інтегруючи диференційне рівняння динамічної узгодженості (2), отримаємо:

,(3)

де  — стала інтегрування, яку можна прийняти за одиницю цілісності , тоді , а враховуючи рівність (1), отримаємо рівняння

,(4)

яке, не порушуючи загальності, можемо записати у вигляді

,(5)

де ,

Розв’язання рівнянь (5) при відповідних значеннях , породжують структурні інваріанти узгодженості компонентів цілісних частин бюджету, яка (узгодженість) досягає своїх якщо не найвищих, то, принаймні, гармонійних станів [2].

Якщо , рівняння (5) перетворюється у

,(6)

додатнім розв’язком якого є , тоді , що відповідає значенню Золотого перетину, а при  маємо:

,(7)

що відповідає наступному інваріанту Золотого перетину:  і , подальші значення наведено у таблиці 1.

Не вдаючись в подальші математичні подробиці цієї методики, відзначимо, що, якщо  — значення структурної неузгодженості, яка обчислюється за формулою К. Шеннона для оцінки ентропії системи, що складається з  ієрархічних рівнів, для кожного з яких визначено певну долю , :

,(8)

то для структурноствореної системи з числом -структурних рівнів, вона відповідає значенням координат точок гармонійності вузлової лінії динамічного розвитку

.(9)

Тут  — нормальна функція (функція Гауса) з математичним сподіванням  та дисперсією ,

— доля -ї складової цілісної структури .

Таблиця 1. Значення показників гармонійності структури систем з  ієрархічними рівнями.

 
0100,50,500,50,5
120,301030,6183040,6180340,0002702090,3819660,381696
230,4771210,6833620,68230,001062110,31770,316638
340,602060,7264330,72450,0019328980,27550,273567
450,698970,7577150,75490,0028146120,24510,242285
560,7781510,781760,77810,0036600740,22190,21824
670,8450980,8009720,79650,0044719490,20350,199028
780,903090,8167610,81170,0050609310,18830,183239
890,9542430,830020,82430,0057195490,17570,16998
91010,8413450,83510,0062447460,16490,158655
10111,0413930,8511530,84440,0067533320,15560,148847

При цьому зауважимо, що  обмежує послідовність   зверху при наближенні до одиниці, що зрозуміло з таблиці 1.

Враховуючи те, що гармонійність структури бюджетних складових досягається тільки для цілочислових значень , а вони визначаються за логарифмічною віссю, то проміжки значень відносної неузгодженості звужуються, що видно з таблиці 1. Дійсно, починаючи з номеру  різниця зменшується, що свідчить про те, що чим більша кількість ієрархічних рівнів структури, тим більшим стає рівень само організованості.

Таким чином, можна зауважити, що вузлові точки на логарифмічній вісі відтворюють реальні якісні переходи, розташовані достатньо наближеними до нормальної функції розподілу та відповідній гегелівській «вузловій лінії відношень виміру» [3]. Враховуючи, що «у вимірі якість і кількість знаходяться в безпосередній єдності» та «їх відмінності проявляються в них таким же безпосереднім чином» [3], можемо співвідношення (9) покласти в основу критерію оцінки гармонійності (узгодженості) структур систем (структури доходної та структури видаткової складової бюджету), їх якісного складу при заданих кількісних показниках. Показники дисгармонії (неузгодженості), прийнятності (байдужості) визначаються разом з гармонійністю за таким алгоритмом:

  1. Визначаємо кількість структурних одиниць ;
  2. Задаємо чи обчислюємо значення
  3. За формулою К. Шеннона (8) обчислюємо фактичне значення
  4. Знаходимо показник відповідності фактичного значення кількості структурних одиниць з рівняння (5), тобто
(10)
  1. Знаходимо цілочислове значення , тобто
,(11)

5.1. Якщо значення  є достатньо наближеним до цілого значення, то оцінювана структура відповідає показнику гармонійності, тобто  — ціле число;

5.2. Якщо значення  є наближеним до значення , то оцінювана структура відповідає дисгармонійності;

5.3. Якщо ж значення  є наближеним до значень ; або , то оцінювана структура може оцінюватись або як гармонійна, або яка дисгармонійна, або може бути просто прийнятною, тобто може існувати як реальність що не впливає ні на гармонійність, ні на дисгармонійність.

Основна частина. Здійснимо практичне застосування методики оцінки гармонійності структурних складових на прикладі даних доходної та видаткової частин бюджету Донецької області за 2007–2009 роки. Проаналізуємо розподіл доходів за групами надходжень кожного з трьох років.

Податкові надходження у 2007 році відповідають такому стану, який може бути й прийнятним, і дисгармонійним, у 2008 році — прийнятним, а у 2009 році — практично гармонійним.

Що стосується неподаткових надходжень, то вони можуть бути визначені у 2007 р. більше як дисгармонійні, ніж прийнятні; у 2008 році — ближче гармонійні, ніж прийнятні, а у 2009 році — практично гармонійні.

Відносно доходів від операцій з капіталом, то тут обставини такі: 2007 рік — дисгармонійний, 2008 рік — ближче до прийнятного, як і у 2009 році.

Таблиця 2. Дослідження гармонійності складу доходів Державного бюджету України у Донецькій області.

Доходи Державного бюджету України      
КодНайменування доходів200720082009      
10000000Податкові надходження6 041 218 552,018 139 223 885,603 159 905 042,32      
11000000Податок на прибуток підприємств5 263 728 133,196 456 843 135,432 525 184 947,20      
13000000Збори за спеціальне використання природних ресурсів152 783 095,31347 607 957,65330 569 992,96      
14000000Внутрішні податки на товари та послуги328 362 430,55867 222 219,200,00      
15000000Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції295 314 633,05466 625 474,86303 502 340,98      
16000000інші податки1 030 259,91925 098,46647 761,18      
           
20000000Неподаткові надходження291 028 427,67308 541 940,11331 680 983,89      
21000000Доходи від власності та підприємницької діяльності83 525 168,77138 110 535,05177 373 321,16      
22000000Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу200 148 590,05157 915 953,09145 300 152,31      
24000000інші неподаткові надходження7 354 668,8512 515 451,979 007 510,42      
25000000Власні надходження бюджетних установ0,000,000,00      
           
30000000Доходи від операцій з капіталом11 409 075,9718 603 182,889 630 055,55      
31000000Надходження від продажу основного капіталу2 701 088,962 645 065,94542 915,81      
33000000Надходження від продажу землі і нематеріальних активів8 707 987,0115 958 116,949 087 139,74      
           
40000000Офіційні трансферти295 749 600,00510 851 787,10388 812 324,05      
41000000Від органів державного управління295 749 600,00510 851 787,10388 812 324,05      
           
50000000Цільові фонди0,000,000,00      
           
90010400ВСЬОГО ДОХОДІВ6 639 405 655,658 977 220 795,692 774 945 789,99      
     2007 2008 2009 
 Податкові надходження6 041 218 552,018 139 223 885,603 159 905 042,32   
11000000Податок на прибуток підприємств5 263 728 133,196 456 843 135,432 525 184 947,200,871302385-0,0521309780,79329961-0,0797763980,799133174-0,07782026
13000000Збори за спеціальне використання природних ресурсів152 783 095,31347 607 957,65330 569 992,960,025290112-0,0403895550,042707752-0,058487980,104613901-0,102564578
14000000Внутрішні податки на товари та послуги328 362 430,55867 222 219,200,000,054353675-0,0687449570,106548515-0,10361338  
15000000Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції295 314 633,05466 625 474,86303 502 340,980,048883289-0,064078150,057330463-0,0711823370,096047931-0,097729921
16000000інші податки1 030 259,91925 098,46647 761,180,000170538-0,0006426190,000113659-0,0004483170,000204994-0,000756071
     1-0,2259862581-0,3135084121-0,278870829
      -0,323313242 -0,448529136 -0,463194421
     0,3233132420,4485291360,463194421
     0,3458818270,7423046950,808358254
 Неподаткові надходження291 028 427,67308 541 940,11331 680 983,89   
21000000Доходи від власності та підприємницької діяльності83 525 168,77138 110 535,05177 373 321,160,287000034-0,1555878990,447623215-0,1562596230,534770848-0,145367976
22000000Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу200 148 590,05157 915 953,09145 300 152,310,687728658-0,1118129040,511813574-0,1488805290,438072001-0,157028882
24000000інші неподаткові надходження7 354 668,8512 515 451,979 007 510,420,025271307-0,0403676860,040563211-0,0564586230,027157151-0,042531243
25000000Власні надходження бюджетних установ0,000,000,001-0,307768491-0,3615987751-0,344928101
      -0,645052986 -0,757876057 -0,722935935
     0,6450529860,7578760570,722935935
     2,3625293125,1158886043,95613243
 Доходи від операцій з капіталом11 409 075,9718 603 182,889 630 055,55   
31000000Надходження від продажу основного капіталу2 701 088,962 645 065,94542 915,810,236749143-0,1481366810,142183515-0,1204508720,056377225-0,070409308
33000000Надходження від продажу землі і нематеріальних активів8 707 987,0115 958 116,949 087 139,740,763250857-0,0895542830,857816485-0,0571353920,943622775-0,02378079
     1-0,2376909651-0,1775862641-0,094190098
      -0,789592294 -0,5899288 -0,312892734
     0,7895922940,58992880,312892734
     6,5980263181,689092730,322976612
                                            Всі доходи разом      
11000000Податок на прибуток підприємств5 263 728 133,196 456 843 135,432 525 184 947,200,792801104-0,0799426970,719247447-0,1029398970,649143061-0,121817915
13000000Збори за спеціальне використання природних ресурсів152 783 095,31347 607 957,65330 569 992,960,023011562-0,0376941790,03872111-0,0546762290,084978812-0,090985909
14000000Внутрішні податки на товари та послуги328 362 430,55867 222 219,200,000,0494566-0,0645792290,096602528-0,098052677  
15000000Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції295 314 633,05466 625 474,86303 502 340,980,044479077-0,0601287830,051978835-0,066749840,078020598-0,086430495
16000000інші податки1 030 259,91925 098,46647 761,180,000155174-0,0005910840,00010305-0,0004108540,000166518-0,000629196
21000000Доходи від власності та Підприємницької діяльності83 525 168,77138 110 535,05177 373 321,160,012580218-0,0239063370,015384554-0,027890890,045596922-0,061148412
22000000Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу200 148 590,05157 915 953,09145 300 152,310,030145558-0,0458446620,01759074-0,030866750,037351951-0,053326884
24000000інші неподаткові надходження7 354 668,8512 515 451,979 007 510,420,00110773-0,0032739690,001394134-0,0039812230,002315538-0,00610225
31000000Надходження від продажу основного капіталу2 701 088,962 645 065,94542 915,810,000406827-0,0013793830,000294642-0,0010402940,000139566-0,000538058
33000000Надходження від продажу землі і нематеріальних активів8 707 987,0115 958 116,949 087 139,740,001311561-0,0037801970,001777623-0,0048887490,002336009-0,006147266
41000000Від органів державного управління295 749 600,00510 851 787,10388 812 324,050,04454459-0,0601888740,056905338-0,0708384390,099951024-0,099972289
  Разом:6 639 405 655,658 977 220 795,693 890 028 405,811-0,3813093941,00-0,4623358421-0,527098673
      -0,366153325 -0,443959179 -0,527098673
     0,3661533250,4439591790,527098673
     0,4538138530,7227797931,169435534

 

Таблиця 3. Дослідження гармонійності складу видатків Державного бюджету України у Донецькій області.

1000ПОТОЧНІ ВИДАТКИ7 326 297 199,659 192 821 058,098 419 634 516,55      
      
1100Видатки на товари і послуги2 746 599 593,163 717 295 812,273 967 265 843,52      
1110Оплата праці працівників бюджетних установ1 422 043 278,941 911 998 820,412 021 811 720,57      
1120Нарахування на заробітну плату465 388 182,56628 443 346,97649 748 429,77      
1130Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки163 039 569,18175 469 503,54141 925 648,99      
1140Видатки на відрядження11 404 717,6713 206 700,465 989 326,01      
1150Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення3 690 888,408 737 403,22586 388,88      
1160Оплата комунальних послуг та енергоносіїв99 890 325,56122 890 021,05130 922 042,99      
1170Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення581 142 630,85856 550 016,621 016 282 286,31      
           
1300Субсидії і поточні трансферти4 579 697 606,495 475 525 245,824 452 368 673,03      
1310Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)1 822 701 285,372 134 435 019,95622 998 005,98      
1320Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів2 555 442 899,463 104 467 508,033 593 809 278,67      
1340Поточні трансферти населенню201 553 421,66236 622 717,84235 561 388,38      
           
2000КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ1 099 489 844,131 443 166 014,6123 636 738,83      
      
2100Придбання основного капіталу69 497 721,29108 896 366,87208 659,47      
2110Придбання обладнання і предметів довгострокового користування24 472 064,6423 664 950,5213 497,80      
2120Капітальне будівництво (придбання)15 052 521,7012 913 730,58195 161,67      
2130Капітальний ремонт10 609 131,1516 558 219,580,00      
2140Реконструкція та реставрація19 364 003,8055 759 466,190,00      
           
2300Придбання землі і нематеріальних активів12 000,000,000,00      
           
2400Капітальні трансферти1 029 980 122,841 334 269 647,7423 428 079,36      
2410Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)558 210 636,081 127 624 860,9121 865 621,52      
2420Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів471 769 486,76206 644 786,831 562 457,84      
           
9999Всього :8 425 787 043,7810 635 987 072,708 443 271 255,38      
     2007 2008 2009 
1100Видатки на товари і послуги2 746 599 593,163 717 295 812,273 967 265 843,52   
1110Оплата праці працівників бюджетних установ1 422 043 278,941 911 998 820,412 021 811 720,570,51774685-0,14801480,5143521-0,148513760,50962345-0,149192568
1120Нарахування на заробітну плату465 388 182,56628 443 346,97649 748 429,770,16944158-0,13063610,1690593-0,130507170,16377739-0,128687437
1130Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки163 039 569,18175 469 503,54141 925 648,990,05936052-0,07280580,0472035-0,062593090,03577417-0,05174485
1140Видатки на відрядження11 404 717,6713 206 700,465 989 326,010,0041523-0,00988960,0035528-0,008702270,00150969-0,004258996
1150Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення3 690 888,408 737 403,22586 388,880,0013438-0,0038590,0023505-0,006179030,00014781-0,000566145
1160Оплата комунальних послуг та енергоносіїв99 890 325,56122 890 021,05130 922 042,990,03636873-0,05234450,033059-0,048950780,03300057-0,048889639
1170Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення581 142 630,85856 550 016,621 016 282 286,310,21158622-0,14271760,2304229-0,146888690,25616692-0,15151683
     1-0,56026731-0,552334791-0,534856465
      -0,6629613 -0,65357481 -0,6328928
     0,662961260,653574810,6328928
     2,645875862,492576322,190604707
1300Субсидії і поточні трансферти4 579 697 606,495 475 525 245,824 452 368 673,03   
1310Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)1 822 701 285,372 134 435 019,95622 998 005,980,39799599-0,15924670,3898137-0,159489510,13992507-0,119510628
1320Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів2 555 442 899,463 104 467 508,033 593 809 278,670,55799381-0,14137920,5669716-0,139723730,80716795-0,075095752
1340Поточні трансферти населенню201 553 421,66236 622 717,84235 561 388,380,0440102-0,05969750,0432146-0,05896070,05290698-0,067535075
     1-0,36032341-0,358173941-0,262141455
      -0,755203 -0,75069793 -0,549423134
     0,7552030,750697930,549423134
     5,012403584,844221871,331181667
1100Видатки на товари і послуги та субсидії і поточні трансферти7 326 297 199,659 192 821 058,098 419 634 516,55   
1110Оплата праці працівників бюджетних установ1 422 043 278,941 911 998 820,412 021 811 720,570,19410123-0,13819460,2079883-0,141839920,24013058-0,148773508
1120Нарахування на заробітну плату465 388 182,56628 443 346,97649 748 429,770,06352297-0,07604140,0683624-0,079654690,07717062-0,085856021
1130Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки163 039 569,18175 469 503,54141 925 648,990,02225402-0,03677680,0190877-0,032816420,01685651-0,029890508
1140Видатки на відрядження11 404 717,6713 206 700,465 989 326,010,00155668-0,00437090,0014366-0,004083850,00071135-0,002239277
1150Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення3 690 888,408 737 403,22586 388,880,00050379-0,00166140,0009505-0,002872356,9645E-05-0,000289523
1160Оплата комунальних послуг та енергоносіїв99 890 325,56122 890 021,05130 922 042,990,01363449-0,02543320,013368-0,02505080,01554961-0,028118058
1170Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення581 142 630,85856 550 016,621 016 282 286,310,07932283-0,08730280,093176-0,096036110,12070385-0,110839795
1310Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)1 822 701 285,372 134 435 019,95622 998 005,980,24878888-0,15031050,232185-0,147243790,07399347-0,083672307
1320Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів2 555 442 899,463 104 467 508,033 593 809 278,670,34880415-0,15954940,3377056-0,159215270,42683673-0,157817851
1340Поточні трансферти населенню201 553 421,66236 622 717,84235 561 388,380,02751095-0,04293070,0257399-0,040910870,02797763-0,043454545
     1-0,72257171-0,729724071-0,690951394
      -0,7225717 -0,72972407 -0,690951394
     0,722571740,729724070,690951394
     3,945954884,152200523,176364131
2100Придбання основного капіталу69 497 721,29108 896 366,87208 659,47   
2110Придбання обладнання і предметів довгострокового користування24 472 064,6423 664 950,5213 497,800,35212758-0,15961940,2173163-0,144060640,06468817-0,076925566
2120Капітальне будівництво (придбання)15 052 521,7012 913 730,58195 161,670,21659015-0,14389410,1185873-0,109807330,93531183-0,027164798
2130Капітальний ремонт10 609 131,1516 558 219,580,000,15265437-0,12461040,1520548-0,124380821-0,104090364
2140Реконструкція та реставрація19 364 003,8055 759 466,190,000,2786279-0,15463160,5120416-0,14884781 -0,345780706
     1-0,58275551-0,52709660,345780706
      -0,967936 -0,875488510,399559744
     0,967935950,87548851  
     105,55654615,6674908  
2400Капітальні трансферти1 029 980 122,841 334 269 647,7423 428 079,36      
2410Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)558 210 636,081 127 624 860,9121 865 621,520,54196253-0,14417870,8451252-0,061760870,93330833-0,027975786
2420Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів471 769 486,76206 644 786,831 562 457,840,45803747-0,155320,1548748-0,125451580,06669167-0,078424633
     1-0,5159621-0,416741131-0,26052099
     0,515962020,416741130,26052099
     1,096520560,615937720,224381607
2100Придбання основного капіталу.  Придбання землі і нематеріальні активи.

Капітальні трансферти

1 099 489 844,131 443 166 014,6123 636 738,83   
2110Придбання обладнання і предметів довгострокового користування24 472 064,6423 664 950,5213 497,800,02225765-0,03678120,0163979-0,029273780,00057105-0,001852106
2120Капітальне будівництво (придбання)15 052 521,7012 913 730,58195 161,670,01369046-0,02551330,0089482-0,018328270,00825671-0,017200318
2130Капітальний ремонт10 609 131,1516 558 219,580,000,00964914-0,0194480,0114735-0,02226214  
2140Реконструкція та реставрація19 364 003,8055 759 466,190,000,01761181-0,03089460,0386369-0,05459386  
2300Придбання землі і нематеріальних активів12 000,000,000,001,0914E-05-5,416E-05    
2410Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)558 210 636,081 127 624 860,9121 865 621,520,50769967-0,14946330,7813549-0,083723470,9250693-0,031291145
2420Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів471 769 486,76206 644 786,831 562 457,840,42908035-0,15767050,1431885-0,120864250,06610294-0,077986872
     1-0,41982491-0,329045761-0,128330441
      -0,4967766 -0,42285579 -0,213152249
     0,496776610,422855790,213152249
     0,981570240,638605470,155083761
 Поточні та капітальні видатки (разом)8 425 787 043,7810 635 987 072,708 443 271 255,38   
1110Оплата праці працівників бюджетних установ1 422 043 278,941 911 998 820,412 021 811 720,570,16877275-0,13041030,1797669-0,133978530,23945834-0,148648562
1120Нарахування на заробітну плату465 388 182,56628 443 346,97649 748 429,770,05523379-0,06947280,0590865-0,072588470,07695458-0,085709361
1130Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки163 039 569,18175 469 503,54141 925 648,990,01935007-0,03315280,0164977-0,029408440,01680932-0,029827296
1140Видатки на відрядження11 404 717,6713 206 700,465 989 326,010,00135355-0,00388270,0012417-0,003608360,00070936-0,002233871
1150Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення3 690 888,408 737 403,22586 388,880,00043805-0,00147120,0008215-0,002534636,945E-05-0,000288797
1160Оплата комунальних послуг та енергоносіїв99 890 325,56122 890 021,05130 922 042,990,01185531-0,02283440,0115542-0,022383450,01550608-0,028058221
1170Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення581 142 630,85856 550 016,621 016 282 286,310,06897191-0,0800990,0805332-0,088105330,12036594-0,110676047
1310Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)1 822 701 285,372 134 435 019,95622 998 005,980,21632416-0,14383280,2006805-0,139973610,07378633-0,083527904
1320Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів2 555 442 899,463 104 467 508,033 593 809 278,670,30328833-0,15714710,2918833-0,156096490,42564181-0,157894263
1340Поточні трансферти населенню201 553 421,66236 622 717,84235 561 388,380,02392102-0,03878120,0222474-0,03676870,0278993-0,043366863
2110Придбання обладнання і предметів довгострокового користування24 472 064,6423 664 950,5213 497,800,00290442-0,00736840,002225-0,005902171,5986E-06-9,26615E-06
2120Капітальне будівництво (придбання)15 052 521,7012 913 730,58195 161,670,00178648-0,00490930,0012142-0,003540142,3114E-05-0,000107161
2130Капітальний ремонт10 609 131,1516 558 219,580,000,00125913-0,00365140,0015568-0,00437116  
2140Реконструкція та реставрація19 364 003,8055 759 466,190,000,00229818-0,0060640,0052425-0,01195537  
2300Придбання землі і нематеріальних активів12 000,000,000,001,4242E-06-8,326E-06    
2410Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)558 210 636,081 127 624 860,9121 865 621,520,06625027-0,07809660,1060198-0,103328260,00258971-0,006698929
2420Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів471 769 486,76206 644 786,831 562 457,840,05599115-0,07009420,0194288-0,033253480,00018505-0,00069075
     1-0,85127651-0,847796591-0,697737292
      -0,6918422 -0,70407983 -0,608777789
     0,691842250,704079830,608777789
     3,195309543,470481831,890944728
9999Всього :8 425 787 043,7810 635 987 072,708 443 271 255,38   
1000ПОТОЧНІ ВИДАТКИ7 326 297 199,659 192 821 058,098 419 634 516,550,86950894-0,05280180,8643129-0,054736070,99720052-0,001214094
           
2000КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ1 099 489 844,131 443 166 014,6123 636 738,830,13049106-0,11540880,1356871-0,117703320,00279948-0,007146848
     1-0,16821061-0,172439391-0,008360942
      -0,5587834 -0,57283124 -0,027774448
     0,558783370,572831240,027774448
     1,4058911,526616820,007860014

 

Об’єднавши всі види доходів у один перелік, маємо, що у 2007 році склад доходів своїми значеннями був дисгармонійним, у 2008 році — прийнятним, а у 2009 році — гармонійним.

Аналізуючи склад видатків на товари та послуги за показником  бачимо, що у 2007 році цей склад наближається до прийнятного, у 2008 році — дисгармонійний, а у 2009 році — гармонійний. Аналогічно аналізуємо субсидії та трансферти, і бачимо, що у 2007 році розподіл гармонійний, у 2008 році — майже гармонійний, а у 2009 році — може бути прийнятним, а якщо порівняти розподіл поточних витрат разом, тобто не поділяючи їх на дві групи, то в такому разі розподіл був би кожного року практично гармонійним.

Тепер розглянемо стан розподілу капітальних видатків. Розподіл видатків на придбання основного капіталу у 2007 році є дисгармонійним та ще й достатньо нестійким, тому що тут ціла частина у показника  є число 105. У 2008 році цей розподіл наближається до прийнятного, але ціла частина показника  складає число 15. Це значно менше, ніж у попередньому році, але це також свідчить про те, що цей показник відповідає нестійкому стану. У 2009 році — ближче до дисгармонійного, аніж до прийнятного. До того ж ціла частина показника  є нуль, а це говорить про те, що розподіл як такий відсутній. Що ж стосується капітальних трансфертів, то тут у 2007 році розподіл є гармонійним, у 2008 році — ближче до дисгармонійного, а вже в 2009 році — прийнятний.

Об’єднавши разом всі складові капітальних видатків бачимо, що у 2007 році маємо практично гармонійний розподіл, у 2008 році можна вважати і як дисгармонійний, так і прийнятний, а от у 2009 році — прийнятний.

Проаналізуємо всі видатки без розподілу на групи. Тут ми бачимо, що у 2007 році розподіл був практично прийнятним, у 2008 році — дисгармонійним, а у 2009 році — гармонійним.

Нарешті, яким чином були розподілені видатки на поточні і капітальні між собою, то тут видно, що у 2007 і 2008 роках цей розподіл був дисгармонійним, а от у 2009 році показник  свідчить про те, що його практично не було.

Висновки. Здійснений аналіз ентропійної оцінки складових бюджету Донецької області за 2007­–2009 роки з використанням табличного процесора MS Excel 2010 дає підстави стверджувати, що впровадження запропонованої методики оцінки гармонійності цих складових відкриває можливості для більш ефективного управління фінансовими ресурсами на регіональному рівні.

Саме від того куди і на що спрямовуються кошти залежать економічні результати, так як: обсяг ВВП, рівень доходів населення, темп інфляції, рівень безробіття тощо. Частка коштів, яка за посередництвом Державного Казначейства формує державний сектор фінансів країни, є досить значною, і при цьому особливо важливо не тільки те, яким є обсяг цих коштів, але й те, як вони використовуються, тобто на що використовуються бюджетні асигнування.

Забезпеченню якісного управління виділених бюджетних асигнувань на основі фактичних та очікуваних результатів з використанням даної методики сприяє підвищенню ефективного виконання бюджетної програми як на регіональному, так і на загальнодержавному рівнях.

 

Література.

  1. Дишкант О. Фінансові ресурси: регулювання їх формування і використання (державний і регіональний аспект) // Регіональна політика України: наукові основи, методи, механізм: Зб. наукових праць за матеріалами доповідей Міжнародної наук.-практ. конф. м. Львів, 21–23 травня 1998 року: в 3-х ч. / Інститут регіональних досліджень НАН України. Відп. ред. М. Долішній. — Львів, 1998. — С. 43–51.
  2. 2. Сороко Э.М. Золотые сечения, процессы самоорганизации и эволюции систем: Введение в общую теорию гармонии систем. Изд. 2-е. — М.: Ком. Книга, 2006. — 264 с.
  3. Гегель Г.В. Наука логики. В 3-х томах. М., 1972.

 

 

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019