Економічні теми (Різне)

Реферат

Економіка України за січень-квітень 2005 року

Інформація Державного комітету статистики України

Валовий  внутрішній продукт

Приріст валового внутрішнього продукту (ВВП) у січні-квітні 2005 р.
порівняно з відповідним періодом 2004 р. становив 5%.

Номінальний валовий внутрішній продукт, за орієнтовною оцінкою, становив
110137 млн грн.

Найбільший приріст валової доданої вартості спостерігався в обробній
промисловості на 7,1%, транспорті — на 6,8%, сільському господарстві,
мисливстві та лісовому господарстві — на 5,7%.

Промисловість

У січні-квітні 2005 р. обсяги промислового виробництва порівняно з
відповідним періодом 2004 р. зросли на 6,7%.

Зміни обсягів промислового виробництва (наростаючим підсумком у % до
відповідного періоду попереднього року)

У добувній промисловості обсяги виробництва продукції порівняно з
січнем-квітнем 2004 р. збільшились на 3,7%.

В обробній промисловості випуск продукції проти січня-квітня 2004 р.
збільшився на 7,1%.

Підприємства харчової промисловості та з перероблення
сільськогосподарських продуктів у січні-квітні 2005 р. перевищили на 16%
обсяги виробництва відповідного періоду попереднього року.

У легкій промисловості обсяги виробництва проти січня-квітня 2004 р.
зросли на 3,2%.

У виробництві деревини та виготовленні виробів з неї випуск продукції
зріс на 24%.

У целюлозно-паперовій, поліграфічній промисловості та видавничій справі
обсяги виробництва порівняно з січнем-квітнем 2004 р. збільшились на
16,9%.

На підприємствах з виробництва неметалевих мінеральних виробів приріст
продукції у січні-квітні 2005 р. становив 12,7%.

У металургії та в обробленні металу протягом лютого-квітня 2005 р. мало
місце скорочення щомісячних обсягів виробленої продукції проти
відповідного періоду минулого року. Внаслідок чого приріст обсягів
виробництва у січні-квітні 2005 р. порівняно з відповідним періодом
попереднього року становив лише 0,5%.

У машинобудуванні зберігається тенденція до щомісячного нарощування
обсягів виробництва проти минулого року. За чотири місяці 2005 р.
приріст продукції становив 11,9%.

У хімічній та нафтохімічній промисловості приріст продукції проти
січня-квітня 2004 р. становив 14,3%.

На підприємствах з виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення
обсяги продукції порівняно з січнем-квітнем 2004 р. скоротилися на 5%.

На підприємствах з виробництва та розподілення електроенергії обсяги
виробленої продукції (робіт, послуг) за січень-квітень 2005 р. порівняно
з відповідним періодом 2004 р. збільшилися на 4,1%.

За січень-березень 2005 р. промисловими підприємствами реалізовано
промислової продукції (робіт, послуг) на 91,5 млрд грн., з неї на 0,3
млрд грн. (0,4%) — на бартерних умовах.

У першому кварталі 2005 р. інноваційною діяльністю у промисловості
займалося 849 підприємств, або 9,0% їхньої загальної кількості (проти
646 підприємств і 7,0% у відповідному періоді попереднього року). Понад
70,0% інноваційно активних підприємств створювали та впроваджували у
виробництво нову продукцію або значно її удосконалювали, 38,2% — нові
виробничі процеси, 17,9% — здійснювали механізацію й автоматизацію
виробництва, 3,3% — придбали нові технології.

Сільське господарство

У січні-квітні 2005 р. обсяг продукції сільського господарства в усіх
категоріях господарств проти відповідного періоду 2004 р. зріс на 4,6%,
у тому числі у сільськогосподарських підприємствах — на 17,6%, у
господарствах населення скоротився на 0,8%.

Загальний обсяг реалізації продукції сільгосподарськими підприємствами
за січень-квітень 2005 р. порівняно з відповідним періодом 2004 р.
збільшився на 24%, у тому числі продукції рослинництва на 58%, продукції
тваринництва — на 7%. Середні ціни продажу аграрної продукції
сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямками реалізації у
січні-квітні 2005 р. порівняно з січнем-квітнем 2004 р. зросли на 2% за
рахунок зростання цін на продукцію тваринництва на 38%. Ціни на
продукцію рослинництва знизилися на 30%.

Капітальні інвестиції

У першому кварталі 2005 р. у розвиток економіки суб’єктами
господарювання за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 14,7 млрд
грн. капітальних інвестицій. Найвагомішу частку з них (85,8% загального
обсягу) становлять інвестиції в основний капітал (у капітальне
будівництво та придбання машин і обладнання), 2,2% — витрати на
придбання та створення інших необоротних матеріальних активів, земельних
ділянок, бібліотечних фондів, інвентарної тари 0,5% — на формування
основного стада робочої худоби. На поліпшення об’єктів (капітальний
ремонт, модифікацію, модернізацію) витрачено 8,4% усіх інвестицій. У
нематеріальні активи спрямовано 3,1% загального обсягу капітальних
інвестицій, з яких 28,5% становили витрати на придбання (створення)
засобів програмного забезпечення.

Основним джерелом капітальних інвестицій залишаються власні кошти
підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 68,9% усіх обсягів.

Будівельна діяльність

У січні-квітні 2005 р. підприємствами, що працювали за контрактами
будівельного підряду, виконано робіт на суму 5849,3 млн грн., що на 5,9%
менше проти відповідного періоду попереднього року.

За перший квартал 2005 р. забудовниками усіх форм власності введено в
експлуатацію 1463,1 тис. кв. м загальної площі житла, з яких три чверті
(1094,1 тис. кв. м) побудовано у міських поселеннях. Проти відповідного
періоду минулого року обсяги введеного житла зросли на 17,7 %, при цьому
у міських поселеннях на 23,2%, у сільській місцевості — на 4,1%.

Транспорт

За січень-квітень 2005 р. підприємствами транспорту перевезено 262,5 млн
т вантажів, що на 0,7% менше, ніж за січень-квітень 2004 р.
Вантажооборот зменшився на 0,3% і становив 155,3 млрд ткм.

Перевезення вантажів залізницями порівняно з січнем-квітнем 2004 р.
зменшилося на 2,3%, відправлення вантажів зросло на 0,7%. Вітчизняний
морський та річковий торговельний флот збільшив перевезення вантажів на
5,7%, у цілому замовникам доставлено 5,5 млн т вантажів. Перевезення
вантажів підприємствами річкового транспорту порівняно з січнем-квітнем
2004 р. зросло на 7,7%, морського транспорту — на 3,4%. Підприємствами
автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними
особами-підприємцями) перевезено 33,3 млн т вантажів, що на 4,0% більше
порівняно з січнем-квітнем 2004 р., та виконано вантажооборот у обсязі
5,6 млрд ткм, який зріс на 35,4% за рахунок міжміських і міжнародних
перевезень.

Магістральними трубопроводами транспортовано 79,9 млн т вантажів, що на
рівні січня-квітня 2004 р. Перекачка газу зросла на 1,9%, аміаку
залишилась на рівні відповідного періоду минулого року, разом з тим
перекачка нафти зменшилася на 6,2%. Транзит газу зріс на 2,0%, нафти —
на 6,1%, аміаку зменшився на 3,6%.

За січень-квітень 2005 р. послугами пасажирського транспорту
скористалися 1,4 млрд пасажирів, виконано пасажирську роботу в обсязі
31,9 млрд пас. км, що відповідно на 6,6% та на 3,2% більше порівняно з
січнем-квітнем 2004 р.

Фінанси

За даними Державного казначейства, доходи Зведеного бюджету за
січень-березень 2005 р. становили 25,4 млрд грн. (32,1% до ВВП), що
становить 22,8% річних призначень. Видатки Зведеного бюджету, включаючи
кредитування за вирахуванням погашення, становили 22,5 млрд грн. (28,4%
до ВВП), що становить 19,7% річних призначень. Профіцит Зведеного
бюджету за січень-березень 2005 р. становив 2,9 млрд грн. (3,7% до ВВП).

Державний бюджет по доходах (з урахуванням взаємовідносин з місцевими
бюджетами) виконано у сумі 19,4 млрд грн. (22,4% річних призначень), або
24,5% до ВВП і на 71,8% сформовано за рахунок податкових надходжень.
Видатки держбюджету (включаючи кредитування за вирахуванням погашення)
становили 17,5 млрд грн. (18,4% річних призначень), або 22,1% до ВВП.
Державний бюджет зведено з профіцитом 1,9 млрд грн. (2,4% до ВВП).

Дебіторська та кредиторська заборгованість по всіх суб’єктах
господарювання (крім малих підприємств та бюджетних установ) на  1
квітня 2005 р. становила відповідно 319,9 та 411,8 млрд грн. Протягом
березня 2005 р. дебіторська заборгованість збільшилась на 1,6%,
кредиторська — на 3,7%.

Зовнішньоекономічна  діяльність

Обсяги експорту товарів та послуг за січень-березень 2005 р. становили
9718,4 млн дол. США, імпорту — 8067,6 млн дол. і збільшились порівняно з
січнем-березнем 2004 р. відповідно на 15,5% та 20%.

Позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу становило 1650,8 млн
дол. США (у січні-березні 2004 р. — 1691,5 млн дол.).

Обсяги експорту зовнішньої торгівлі товарами становили 8354,4 млн дол.,
імпорту — 7495 млн дол. і проти січня-березня 2005 р. збільшилися
відповідно на 16,8% та на 18,5%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі
товарами становило 859,4 млн дол. (у січні-березні 2004 р.  — 828,1 млн
дол.).

За січень-березень 2005 р. експорт давальницької сировини становив 5,6
млн дол. Імпортовано готової продукції з української давальницької
сировини на 6,7 млн дол.

За січень-березень 2005 р. порівняно з відповідним періодом минулого
року експорт послуг збільшився на 8,1% і становив 1364 млн дол. США,
імпорт — відповідно на 43,7% і 572,6 млн дол., позитивне сальдо
становило 791,4 млн дол. США.

Іноземними інвесторами зі 116 країн світу на 1 квітня 2005 р. вкладено у
підприємства України 8,8 млрд дол. США прямих інвестицій.

Оптова й роздрібна торгівля, ресторанне господарство

Оборот підприємств оптової торгівлі за січень-квітень 2005 р. становив
145,4 млрд грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно з
січнем-квітнем 2004 р. зменшився на 3,1%.

Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот
підприємств роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу
товарів на ринках та фізичними особами-підприємцями) за січень-квітень
2005 р. становив 41,9 млрд грн., що на 18,3% більше обсягу січня-квітня
2004 р.

Оборот ресторанного господарства у січні-квітні 2005 р. проти
січня-квітня попереднього року збільшився на 8,7% і становив 1,3 млрд
грн.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з
роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за січень-квітень 2005
р. становив 24,4 млрд грн., що у порівнянних цінах на 19,2% більше
обсягу січня-квітня 2004 р.

Ціни і тарифи

Індекс споживчих цін у січні-квітні 2005 р. становив 105,1% (у
відповідному періоді попереднього року 102,9%). У січні-квітні 2005 р.
темпи приросту цін на продовольчі товари (7,0%) випереджали приріст цін
(тарифів) на послуги (1,8%) та непродовольчі товари (1,7%).

Індекс цін виробників промислової продукції у січні-квітні 2005 р.
становив 107,5% (у відповідному періоді попереднього року 110,3%).

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи у січні-березні 2005 р.
становив 105,6% (у відповідному періоді попереднього року 105,4%).

Доходи населення

Номінальні доходи населення за січень-березень 2005 р. порівняно з
аналогічним періодом 2004 р. збільшились на 40,8%. Наявні доходи, які
можуть бути використані населенням на придбання товарів та послуг,
збільшились на 40,2%, а реальні наявні, визначені з урахуванням цінового
фактора, — на 23,4%.

Витрати населення у січні-березні 2005 р. порівняно з аналогічним
періодом попереднього року збільшились на 32,4%, приріст заощаджень
становив 4412 млн грн.

У першому кварталі 2005р. середньомісячна номінальна заробітна плата,
нарахована штатному працівнику (без урахування працівників малих
підприємств та зайнятих у громадян-підприємців), дорівнювала 676,57
грн., що майже в 1,5 раза перевищує законодавчо встановлений прожитковий
мінімум для працездатних осіб (453 грн.) і на 30,7% — відповідний
показник у цьому періоді торік.

Реальна заробітна плата у січні-березні 2005 р. порівняно з відповідним
періодом минулого року збільшилась на 14,8%.

Загальна сума невиплаченої заробітної плати (з урахуванням економічно
активних підприємств, суб’єктів господарювання, щодо яких реалізовуються
процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом, а також економічно неактивних підприємств) порівняно з
початком 2005 р. зросла на 16,6%, або на 184,2 млн грн., і на  1 квітня
становила 1295,4 млн грн., що дорівнює 15,5% фонду оплати праці,
нарахованого за березень 2005 р. (торік 35%).

Заборгованість працівникам економічно активних підприємств порівняно з 1
січня 2005 р. зросла на 23,5%, або на 137,7 млн грн., і на  1 квітня
становила 722,7 млн грн., або 55,8% загальної суми боргу. Заборгованість
із виплати заробітної плати із бюджетів усіх рівнів протягом березня
2005 р. зменшилася на 3,9% і на  1 квітня становила 3,1 млн грн., або
0,4% обсягу боргу економічно активних підприємств.

Заборгованість із фінансування виплати пенсій та грошової допомоги по
установах Мінфіну та Пенсійного фонду після повної ліквідації протягом
вересня 2000р. у наступні періоди не виникала.

Заборгованість із виплати соціальної допомоги, передбаченої Законом «Про
державну допомогу сім’ям з дітьми», на 1 квітня 2005 р. становила 2 млн
грн.

За даними міністерств та інших органів виконавчої влади, по закладах
освіти, що перебувають в їхньому підпорядкуванні, заборгованість із
виплат стипендій та грошового забезпечення студентів, курсантів та учнів
протягом березня 2005 р. збільшилась на 35,4% і на  1 квітня 2005 р.
становила 239,2 тис. грн., що менше суми заборгованості порівняно з
відповідним періодом 2004р. на 1,4 млн грн., або у 6,6 раза.

У січні-березні 2005 р. субсидії для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг та електроенергії призначено 469,9 тис.
сімей, що становило 81,4% від загальної кількості сімей, які звернулися
за субсидіями. Загальна сума призначених субсидій становила 11,9 млн
грн., а середня сума призначеної субсидії на одну сім’ю у березні 2005
р. становила 16 грн.

Крім того, 306,8 тис. сімей (67,5% із числа тих, які звернулися) було
призначено субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на
загальну суму 83,5 млн. грн. Середній розмір призначеної у березні 2005
р. субсидії цього виду на одну сім’ю становив 261 грн.

У січні-березні 2005 р. населенням країни сплачено за житлово-комунальні
послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 2679,6 млн
грн., що становило 88,6% нарахованих за цей період сум.

Ринок праці

У січні-квітні 2005 р. послугами державної служби зайнятості
скористалися 1643,0 тис. не зайнятих трудовою діяльністю громадян, що на
2,4% менше, ніж за відповідний період 2004р. На обліку в державній
службі зайнятості на  1 травня 2005 р. перебувало 1013,4 тис. незайнятих
громадян. Кількість зареєстрованих безробітних за квітень 2005 р.
знизилася на 3,1% і становила 986,7 тис. чоловік.

За повідомленнями підприємств, установ та організацій, кількість вільних
робочих місць і вакантних посад упродовж квітня 2005 р. зросла на 4,5% і
на 1 травня 2005 р. становила 197,5 тис., що на 16,2% більше, ніж рік
тому. Навантаження незайнятого населення на одну вакансію загалом
зменшилося на 1 особу і становило 5 чоловік.

За сприяння державної служби зайнятості у квітні 2005 р. було
працевлаштовано 111,8 тис. чоловік, що на 20,4% більше, ніж у березні
2005 р. та на 13,8%, ніж у квітні 2004 р. З метою отримання нової
професії або спеціальності державною службою зайнятості на навчання у
квітні 2005 р. було направлено 13,0 тис. безробітних проти 18,2 тис.
чоловік у березні 2005 р.

З Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на
випадок безробіття протягом квітня на допомогу по безробіттю було
витрачено 116,2 млн грн. Середньооблікова кількість безробітних, які її
отримували упродовж зазначеного місяця, становила 690,2 тис. чоловік,
або 69,9% від загальної кількості тих, що мали статус безробітного на 1
травня  2005 року.

Демографічна ситуація

На 1 квітня 2005 р. в Україні, за оцінкою, проживало 47166,2 тис.
чоловік. Упродовж січня-березня 2005 р. кількість населення скоротилася
на 114,7 тис. чоловік.

Природне скорочення населення у січні-березні 2005 р. порівняно з
січнем-березнем 2004 р. збільшилося на 13,1 тис. чоловік (на 12,6%) за
рахунок зменшення кількості народжених — на 3,0 тис. (на 2,9%) та
збільшення числа померлих на 10,1 тис. (на 4,9%) і становило 117,1 тис.
чоловік.

Похожие записи