.

“Аналіз оборотних коштів на підприємстві”” (реферат)”

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3051
Скачать документ

Курсова робота

на тему:

“Аналіз оборотних коштів

на підприємстві”

Зміст

Вступ

Визначення джерел оборотних коштів на підприємстві.

Аналіз оборотних коштів.

Аналіз обертання активів підприємства.

Аналіз грошових коштів підприємства.

Шляхи підвищення ефективності використання оборотного капіталу.

Висновки.

Список використаної літератури.

Вступ

Сьогодні, коли економіка України переходить на ринкові методи
функціонування, кожне підприємство саме відповідає за себе. Знов
створені і вже діючі підприємства самі вирішують яку продукцію
випускати, за якими цінами реалізувати.

З цього приводу важливість і актуальність проблеми організації оборотних
коштів без заперечно. Саме оборотні кошти поряд з основними забезпечують
діяльність підприємства. Немає оборотних коштів, немає виробництва.
Яскравим прикладом цього твердження є сучасний стан промисловості
України.

В роботі запропонований аналіз оборотних коштів підприємств України та
зокрема відкритого акціонерного підприємства “Більшовик”.

Поряд з аналізом визнаються шляхи покращення використання оборотного
капіталу, проілюстровані проблеми, з якими стикаються підприємства в
умовах кризи.

При написанні роботи були враховані вимоги чинного законодавства,
законів України, постанов та інших документів Кабінету Міністрів. Це
дало змогу поєднати теоретичний матеріал роботи з можливостями
практичного дослідження.

Аналіз оборотних коштів.

Аналіз обертання активів підприємства.

Для нормального функціонування підприємства необхідно скорочувати час
перетворення в гроші на розрахунковому рахунку, що знаходяться в запасах
сировини, готової продукції та дебіторської заборгованості. Ці зусилля
по зменшенню періоду обертання оборотних коштів, притому, що
підприємство зацікавлено у подовженню строку сплати кредиторської
заборгованості, можуть окупитися зведенням ФЕП (фінансо-експлуатаційні
потреби) до нуля або навіть перетворенням у від’ємну величину, коли у
підприємства залишається навіть більше грошових фондів, чим їх потрібно
для безперервної роботи. Тоді, правда, постає питання про ефективність
використання залишків оборотних коштів. Величину ФЕП часто визначають як
потреба в оборотних коштах або просто як експлуатаційні потреби і
визначають як різницю між сумою коштів, вкладених в запаси сировини,
готової продукції, а також дебіторську заборгованість та кредиторської
заборгованості. Широко відомі різні способи визначення ФЕП. Дуже зручно
для практики виражати ФЕП у відсотках до виручки від реалізації:

ФЕП

———————————-

середня виручка від реалізації*100

Якщо результат, скажімо, 50%, то це означає, що нестача оборотних коштів
підприємства еквівалентна цілій поповні його річної виручки, 180 днів у
році підприємство працює тільки на те, щоб покрити свої фінансово –
експлуатаційні потреби.

Нижче пропоную оборотних коштів на ВАТ “Більшовик”.

На заводі “Більшовик” випускається продукція для машинобудівного
комплексу. Виробничий цикл на підприємстві досить тривалий і тому
необхідно залучати більше грошових коштів для поповнення запасів
сировини та виробництво готової продукції.

Після проголошення незалежності України для цього підприємства прийшли
нові тяжкі часи. У зв‘язку із розділом економік країн колишнього
Радянського Союзу перервались зв‘язки з партнерами, постачальниками
продукції та покупцями. Виробництво опинилося на шляху до краху. Дуже
тяжко налагоджувати контакти з минулими партнерами.

Якщо проаналізувати стан оборотних коштів на підприємстві, то можна
зазначити, що в основному джерелами поповнення оборотних коштів
являється кредиторська заборгованість. Другим джерелом поповнення
оборотних коштів можна назвати кошти, що будуть від оренди приміщень,
які завод віддає іншим заводам або фірмам, але це досить мала частка.

Вагомою проблемою для підприємства є недостатність оборотних коштів та
погіршення їх структури, тобто зростання незавершеного виробництва.

Проаналізувати динаміку та структуру оборотних коштів ВАТ “Більшовик”
допоможе таблиця.

Таблиця. Динаміка та структура оборотних коштів ВАТ “Більшовик” за
1995-1997рр.

1995 1996 1997

Виробничі запаси 3% 33% 28%

МШП 1% 18% 15%

Незавершене виробництво 30% 19% 24%

Готова продукція 30% 5% 21%

Товари 0,6% 1% 1%

Товари несплачені в строк 7% 2% 2%

Дебітори 7% 28% 9%

Грошові кошти 1% 1% 1%

Протягом трьох років оборотні кошти підприємства скорочуються (у 1995р.
56180 тис.грн., 1996р. – 24116 тис.грн., 1997 – 21991 тис.грн. – суми
оборотних коштів).

Це пов‘язано з тим, що вони не інвестуються, тобто у підприємства немає
доходів для поповнення оборотних коштів. На прикладі структури
оборотного капіталу видно, що значна питома вага припадає на матеріальну
– виробничі запаси. Це свідчить, що підприємство зазнає труднощі зі
збутом своєї продукції, що обумовлено низькою якістю продукції,
порушення технології, втратою ринку збуту і т.і..

У 1997 році у порівнянні з 1996 роком збільшилася частка незавершеного
виробництва, що обумовлено збільшення тривалості виробничого циклу. Все
це негативно впливає на стійкість та платоспроможність ВАТ “Більшовик”.

Як вже зазначалось важливим для підприємства є тривалість обертання
оборотних коштів.

У загальному випадку швидкість обороту активів можна розрахувати таким
чином:

Виручка від реалізації

К обер.пот.акт.=—————————–

Середня величина поточ.активів

Одночасно може бути розраховано тривалість одного обороту в днях:

365*сер.велич.поточ.акт.

Тривалість обороту = ———–

Виручка від реалізації

Середня величина поточних активів найбільш простим способом
розраховується за даними бухгалтерського балансу:

Оп + Ок

Сер.величина активів= ———; де

2

Оп, Ок = величина поточних активів на початок та кінець року.

Як видно із таблиці у порівнянні з 1996 роком, у 1997 році на ВАТ
“Більшовик” тривалість обороту поточних активів на 466,4 дні, що
говорить про погіршення фінансового стану підприємства, (кошти вкладені
в періоді, що аналізується, в поточні активи, проходять повний цикл та
знову приймають грошову форму на 466,6 днів повільніше, ніж у 1996
році). Як наслідок цього з‘явилась необхідність залучення додаткових
коштів.

Таблиця. Динаміка показників обертання активів у порівнянні з минулим
роком на ВАТ “Більшовик”.

Показники № строки 1996 1997 Відхилення

Виручка від реалізації 1 9310000 7426000 -1884000

Середня величина поточних активів 2 13723000 20430000 -6707000

Оберненість поточних активів (стр.1/стр.2) 3 0,6784 0,3634 -0,315

Тривалість оборот.поточ.активів, дні (365/стр.3) 4 538,0 1004,4 466,6

Розрахунок додатково залучених в оборот коштів здійснюється за формулою:

Вир.від реаліз.

Дод.зал кошти=————-*(Трив.об.пот.р.-трив.об.мин.р.)

365

У нашому випадку: 7426/365*(1004,4-538,0)=9486,5 тис.грн.

Таким чином уповільнення обороту на 466,4 днів потребувало залучення
додаткових коштів в обіг у розмірі 9486,5 тис.грн.. Як було визначено
раніше, оборотність поточних активів у 1997 році склала 0,3634 рази,
таким чином сума додатково залучених коштів за весь рік склала:
9486,5*0,3634=3443,6 тис.грн.

Тепер проаналізуємо як змінився стан товарно-матеріальних запасів за рік
на ВАТ “Більшовик”. Оцінку їх обертання слід проводити по кожному виду
(виробничі запаси, сировина, готова продукція і т.д.).

Оскільки виробничі запаси враховуються по вартості їх заготівлі, то для
розрахунку коефіцієнту обертання запасів використовується не виручка від
реалізації, а собівартість реалізованої продукції. Для оцінки швидкості
обороту запасів використовуються формули:

Собів.реаліз.продукції

Оберт.запасів=————————

Середня величина запасів

Зал.зап.на поч.р.+зал.зап.на кон.р.

Сер.вел.зап.=——————————–

2

Строк зберігання запасів визначається за формулою:

365

Строк зберіг.=—————————–

Обертання тов. – мат.запасів

В таблиці запропонований аналіз складу та динаміки обертання запасів на
підприємстві. Данні таблиці свідчать про зменшення обертання
товарно-матеріальних запасів на підприємстві, що має негативний
характер. Строк зберігання запасів порівняно з 1996 оком зріс на 564,8
днів, з них строк зберігання виробничих запасів на 252,9 днів, а готової
продукції на 109,9 днів, що дозволяє зробити висновки про їх
накопичення. Адже вже було сказано, що на заводі “Більшовик” майже немає
попиту на продукцію, тому що немає покупців і вона накопичується на
складах.

Висновок.

Економіка перехідного періоду має ряд особливостей і якщо їх на
враховувати в управлінні виробництвом, то це спричинить небажані
соціально-економічні наслідки.

Основними напрямками роботи підприємства в області управління джерелами
оборотних коштів є:

визначення потреби підприємства в оборотних коштах;

визначення наявності власних оборотних коштів і приведення їх обсягів до
оптимально значення;

визначення обсягу залучених коштів і облік ефективності їх використання
за допомогою будь-яких методів;

визначення нормативу оборотних коштів і приведення власних оборотних
коштів до цього значення;

вживання заходів, що до повернення у розпорядження підприємства суми
дебіторської заборгованості;

припинення виконання робіт для неплатоспроможних замовників;

визначення обсягу виробництва продукції з урахуванням рівня
беззбитковості виробництва;

скорочення управлінських, усунення непродуктивних витрат, інтенсифікація
методів виробництва;

поступове збільшення обсягу статутного фонду підприємства для
фінансування власних оборотних коштів.

Список використаної літератури.

Аналіз хозяйственной деятельности в промышленности/ Под.ред.
В.И.Стражева. – Минск: Высшая школа, – 1995.

Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. – Москва: Финансы и
статистика, 1994.

Бригхем Е.Ф. Основи фінансового менеджменту. – К.: “Молодь”, 1997.

Ковалев В.В. Финансовый анализ: управление капиталом, выбор инвестиций,
анализ отчетности. – М.: Финансы и статистика, 1996.

Крылова Т.В. Выбор партнера, анализ отчетности капиталистического
предприятия. – М.: Финансы и статистика, 1991.

Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – Минск: ИП
“Экоперспектива”, 1998.

Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа предприятия. –
М.: Инфра, 1996.

Золоторев А.И. Эфективное использование оборотных средств. – Экономика
Украины, 1998.

Кондратьев О.В. Оцінка фінансової стійкості підприємств та її показники.
– Фінанси України, № 11, 1996.

Сугоняко О.А. Аналіз фінансового стану підприємства і шляхи його
оздоровлення// – Фінанси України №3, 1997.

Сопко В.В. Методика определения финансового состояния предприятия по
данным баланса.// Бухгалтерский учет и аудит, №12, 1995.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020