.

Аналіз і контроль за випуском та реалізацією продукції (на прикладі ПФ “Натурмолпродукт" (курсова)

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
0 16459
Скачать документ

Курсова робота з економічного аналізу:

Аналіз і контроль за випуском та реалізацією продукції (на прикладі ПФ
“Натурмолпродукт”).

Зміст

Вступ.

Розділ І. Система управління виробництвом та реалізацією продукції.

Сутність та класифікація продукції в системі управління підприємством.

Економіко-правовий аналіз нормативної бази та спеціальної літератури.

Розділ ІІ. Організаційно-економічна характеристика ПФ “Натурмолпроукт”

Мета, завдання та основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства.

Облікова політика на ПФ “Натурмолпродукт”.

Розділ ІІІ. Економічний аналіз та аудит в системі управління
виробництвом та реалізацією продукції.

Система аналітичних показників, інформаційна база та основні методи
економічного аналізу виробництва продукції та її реалізації.

Розробка та апробація економічного аналізу виробництва та реалізації
продукції за 2002-2003 роки.

Основні концепції зовнішнього аудиту виробництва та реалізації
продукції.

Висновки.

Список використаної літератури.

Додатки.

ВСТУП

Продукція, яка випускається для потреб населення представлена у великому
асортименті. Економісти стверджують, що в світі виготовляється понад 120
мільйонів видів продукції. Україна виготовляє менше четвертої частини
асортименту продукції світового рівня.

Тому діапазон для розширення асортименту і більш повного забезпечення
споживача різноманітними товарами і задоволення потреб народного
господарства не обмежений.

Метою створення малих і середніх підприємств має бути збільшення випуску
нових виробів і розширення їх асортименту. Особливою, слід звернути
увагу на асортимент продукції, для забезпечення власного виробництва
якої є відповідна матеріальна база.

В Україні є надзвичайно великий асортимент товарної продукції
зарубіжного виробництва. Часом, ця продукція, маючи привабливий вигляд,
за якісними показниками далеко не відповідає нинішнім вимогам і значно
гірша за вітчизняну продукцію. Тому підвищення якості і
конкурентоспроможності має великий вплив на економіку і імідж
підприємства.

Слід зазначити, що вітчизняний ринок поступово заповнює продукція
власного виробництва, витісняючи зарубіжного товаровиробника. За останні
два роки Україна має позитивний баланс щодо імпорту-експорту. Це
свідчить про те, що якість продукції і їх ціна стають більш
конкурентоспроможнішими, відповідають вимогам сьогодення і завойовують
зарубіжний ринок.

Тому, я вважаю, проведення аналізу і контролю за випуском продукції і її
реалізацією є важливим на кожному підприємстві, незалежно від форм
власності.

Завданням даної курсової роботи є висвітлення сутності продукції на
підприємстві, та на прикладі конкретного підприємства розробити методику
економічного аналізу виробництва і реалізації продукції.

1.1. Сутність та класифікація продукції в системі управління
підприємством

Мета діяльності будь-якого підприємства – забезпечити виробництво
продукції, необхідної для задоволення потреб населення і держави.

Виробництво є головною ланкою суспільного розвитку і базується на
споживчих потребах людини. У результаті виробництва праця
матеріалізується у вигляді конкретного продукту (продукції, виробу).

Готова продукція – це продукція, що повністю закінчене обробкою на
даному підприємстві, пройшла всі стадії технічного випробування (якщо
вимагають відповідні її особливості), відповідає технічним умовам і
стандартам, не потребує подальшої обробки на цьому підприємстві і здана
на склад. (Схема 1.1.).

Схема 1.1. Взаємозв’язок між виробництвом, залишками і реалізацією
продукції.

Продукція, що виготовляється, протягом певного часу перебуває на різних
стадіях технологічного процесу, тобто виробничого циклу. Цей етап
прийнято називати незавершеним виробництвом, а продукцію на етапі
виробництва – напівфабрикатом.

Залежно від галузі виробництва існують різні види результатів праці.
Зокрема, у промисловому виробництві результатом праці є готова
продукція.

Готова продукція на промисловому підприємстві проходить такі операції:

випуск продукції з виробництва і здача її на склади;

зберігання продукції на складах підприємства;

відпуск продукції на місці одногороднім і відправка (відвантаження)
іногороднім покупцям;

відпуск продукції для внутрішніх потреб основних цехів для збуту
продукції (наприклад, тара власного виробництва);

реалізація продукції (одержання грошей від покупців за відпущену
продукцію).

Незалежно від форм власності і методів організації виготовлення
продукції на підприємстві, продукція є товаром, який спрямований для
обміну на інші потрібні підприємству і його персоналу товари через
грошовий еквівалент.

Продукція, яка випускається для потреб народного споживання,
розподіляється на дві великі групи, які класифікуються, як:

група А – засоби виробництва;

група В – предмети споживання.

Засоби виробництва в свою чергу поділяються на засоби праці та предмети
праці. Предмети споживання – на продовольчі і непродовольчі товари.

Між виробництвом засобів виробництва і виробництвом предметів споживання
залежно від галузі виробництва має бути встановлена науково обґрунтована
відповідна пропорція на рівні держави, оскільки вона є регулятором
загальнодержавної економічної політики, враховуючи зовнішню торгівлю. І
зовнішні економічні взаємовідносини. Такі показники науково
обґрунтовуються за кожною із основних галузей народного господарства
держави, і вони є орієнтиром, стратегічним напрямком в розвитку
економіки. Базою для цього є наявний економічний потенціал,
природно-ресурсні можливості, науковий потенціал.

Для визначення обсягу виробництва продукції використовують натуральні і
вартісні показники.

Натуральні показники – це конкретні фізичні одиниці – штуки, тони, метри
і т.д. Обсяг продукції у вартісному вираженні на більшості підприємств
різних галузей виробничої сфери визначаються показниками: валової,
товарної, чистої і реалізованої продукції.

Валова продукція – це вся продукція у вартісному вираженні незалежно від
ступеня її готовності; її визначають за формулою:

ВП = ТП + (НЗВп – НЗВк) + (Іп – Ік); грн.

де:

ВП – валова продукція;

ТП – товарна продукція;

ГЗВп і НЗВк – відповідно вартість залишків незавершеного виробництва та
початок і кінець планового періоду, грн..;

Іп, Ік – вартість інструменту для власних потреб відповідно на початок і
кінець планового періоду, грн..

У ринкових умовах господарювання більш широке застосування має показник
товарної продукції.

Товарна продукція – це загальна вартість усіх видів готової продукції,
напівфабрикатів і запасних частин, що реалізуються на сторону. Робіт і
послуг виробничого характеру для реалізації різних споживачів, тара, що
не входить в оптову ціну виробу.

Визначають товарну продукцію за формулою:

, де

ТП – товарна продукція;

Ці – оптова ціна одиниці виробу і-о виду, грн..;

Nі – випуск і-го виробу в нашу тральних одиницях;

n – кількість видів продукції, що виготовляє підприємство;

Р – вартість робіт і послуг на сторону.

Товарна продукція є практично скрізь засновуваним вартісним показником,
який дає змогу підсумувати виготовлення різних видів продукції і завдяки
цьому визначити загальний обсяг виробництва на тому чи іншому
підприємстві, а також обчислити низку показників розвитку народного
господарства.

Чиста продукція. За вихідний показник для її обчислення беруть обсяг
товарної продукції, з вартості якої вираховують матеріальні витрати і
суму амортизаційних відрахувань. За економічним змістом показник чистої
продукції відображає наново створену на підприємстві вартість і завдяки
цьому характеризує результат використання саме власного трудового
потенціалу.

Чиста продукція обчислюють за формулою:

ТП = ТП – (М+А), де

ТП – чиста продукція;

ТП – товарна продукція;

М – матеріальні витрати на виробництво продукції, грн..;

А – сума амортизаційних відрахувань за відповідний період, грн.

Реалізована продукція – це продукція, відвантажена покупцеві і за яку
надійшли кошти на рахунок підприємства постачальника або мають надійти у
визначений домовленістю (угодою) термін. Реалізована продукція
обчислюється за формулою:

РП = ТП + (Гп – Гк) +(Вп – Вк), де

РП – реалізована продукція;

ТП – товарна продукція;

Тп, Гк – залишки готової продукції на складі відповідно на початок і
кінець планового періоду;

Вп, Вк – залишки відвантаженої продукції, за яку термін оплати не
настав, і продукція на відповідальному зберіганні відповідно на почато і
кінець планового періоду.

З метою контролю за готовою продукцією на підприємстві, вона
оформляється здавальною накладною і передається на склад. На великих
підприємствах готова продукція прямо з виробництва, проминувши склад,
відвантажується покупцям.

На складі готова продукція обліковується в кількісному виразі за її
видами або на книгах складського обліку. В картці або книзі визначається
назва продукції, її номенклатурний номер, одиниця виміру, ціна за
одиницю. Облік готової продукції на складі ведеться в міру її
надходження на склад або відпуску зі складу. В картках або книгах
складського обліку роблять записи про надходження та відпуск готової
продукції і щоденно виводяться її залишки.

На підставі здавальних накладних, що виписуються у двох примірниках,
складається відомість випуску продукції. Оцінка у звітному періоді може
здійснюватись за фактичною собівартістю і за обліковими цінами з деяким
відхиленням від фактичної собівартості. Наприкінці місяці обов’язковою
умовою є облік готової продукції за фактичною собівартістю (визначається
за даними аналітичного обліку затрат на виробництво).

Реалізованою продукцією підприємства вважається продукція, за яку
покупцеві (замовнику) пред’явлені розрахункові документи. Пред’явленими
розрахунковими документами (покупцеві, замовникові) вважаються документи
з моменту подачі їх до установи банку (за умови здійснення розрахункових
операцій через установи банків), або передачі їх покупцеві (замовникові)
відповідно до умов, передбаченими договором (контрактом), тобто без
участі установ банків.

Якщо покупець за умови договору одержує продукцію безпосередньо на
підприємстві виготовлювачі, то така продукція вважається реалізованою
після видачі і відповідного оформлення документами та пред’явлення
покупцеві-замовникові розрахункових документів.

Реалізованою також вважається продукція, за яку підприємство-продавець
одержало площину або авансові платежі.

Схема 1.2. Рух готової продукції та її продажу.

До введення національних стандартів бухгалтерського обліку реалізація
продукції здійснювалась на рахунку № 46 “Реалізація”, на дебеті якого
відображалась собівартість реалізованої продукції, ПДВ, акцизних збір,
поза виробничі витрати, тобто повна собівартість реалізованої продукції.
На кредиті рахунку № 46 “Реалізація” відображалась сума (за методом
нарахування) відвантаженої до реалізації готової продукції, або інша
сума, еквівалентна сумі продажу (боргові зобов’язання, вексель тощо).

Підприємства, що здійснюють свою діяльність у сферах торгівлі і
громадського харчування, де розрахунки за продукцію здійснюються
готівкою, валовий дохід від реалізації визначається в міру одержання
готівки.

Перехід на визначення результатів реалізації зам методом нарахуванням
наближає застосовувану в Україні систему обліку і статистики до
загальновизнаної у міжнародній практиці.

Таким чином, реалізованою продукцією вважається продажна вартість
відвантаженої продукції зазначеної в оформлених як підстава розрахунків
з покупцями (замовниками) документах, або продажна вартість
відвантаженої продукції, зарахована як платіж на рахунках підприємства в
установах банків.

Згідно з таким трактуванням у поняття реалізована продукція внесено
зміни до обліку реалізованої продукції.

У зв’язку із введенням нового Плану рахунків рахунок № 46 “Реалізація”
не використовується і в Плані рахунків не передбачений.

Для відображення собівартості реалізованої продукції введено активний
рахунок № 90 “собівартість реалізації”.

Міру задоволення потреб ринку визначають виходячи із показників обсягу
продукції певної номенклатури та асортименту в натуральному вигляді.

Необхідний обсяг виробництва предметів споживання визначають виходячи із
структури попиту на них окремо для продовольчих і промислових товарів.
При визначенні загальних обсягів виробництва обов’язково враховують
імпорт товарів, що склався за попередній період, і можливий експорт
товарів власного виробництва. Як правило, прагнуть їх збалансувати або
експорт має дещо переважати імпорт.

Знаючи потреби ринку, державні і регіональні замовлення, маючи портфель
замовлень на продукцію, підприємство формує виробничу програму. При
формуванні виробничої програми визначаються обсяги виробництва, виходячи
з діючих цін на продукцію. Враховують також платоспроможність споживачів
продукції. Найбільш надійними є державні замовлення, які гарантують
оплату за продукцію, що передбачається державним бюджетом. Формування
виробничої програми показано на рисунку 1.1.

Рис. 1.1. Схема формування виробничої програми підприємства.

У ринкових умовах господарювання споживач продукції, незалежно чи це
юридична, чи фізична особа, самостійно вирішує, яку продукцію купити.
Тому на споживчий попит на продукцію впливають великою мірою якісні
показники тієї чи іншої продукції (зовнішній вигляд, оформлення),
реклама, тощо.

У нинішніх умовах споживач продукції є регулятором її рівня виробництва
і попиту на ринку.

Організовуючи виробництво нових видів продукції, підприємець має
враховувати особливості ринкової економіки. Важливе значення має також
конкурентоспроможність продукції. Вона залежить від багатьох факторів.
Визначаю, чи конкурентоспроможність продукції підприємець має
обов’язково знати вимоги потенційних споживачі його продукції. Таким
чином, формування конкурентоспроможної продукції починається з ринку, з
визначення потреб споживачів, їх вимог. За якими оцінюється можливість
реалізувати продукцію.

1.2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та спеціальної
літератури

Проведення аналізу та контролю за випуском продукції та її реалізацією
вимагають використання нормативної бази.

Використання нормативної бази дасть можливість правильно організувати і
провести аналіз та контроль на підприємстві, зробити правильні висновки
за результатами аналізу.

Перш за все, необхідно звернути увагу на Закони України, Положення
(стандарти) бухгалтерського обліку, які регламентують організацію
ведення бухгалтерського обліку на підприємствах. Нормативні документи,
їх короткий зміст та можливість використання в аналізі, контролі та
аудиті наведено в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1.

Економіко-правовий аналіз чинної нормативної бази аналізу, контролю та
аудиту.

№ п/п Нормативний документ (назва, коли і ким затверджений) Короткий
зміст Використання в аналізі, контролі, аудиті

1. Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в
Україні” із змінами і доповненнями внесеними законом України від 11
травня 2000 р. № 1707-ІІІ від 8 червня 2000 р. № 1807-ІІІ від 22 червня
2000 р. “ 1829-ІІІ. Закон визначає правові засади регулювання
організації, ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової
звітності в Україні Використовується при проведенні аудиту достовірності
фінансової звітності, правильності визначення фінансових результатів
господарської діяльності підприємства та ін.

2. Закон України “Про аудиторську діяльність” Цей Закон визначає правові
засади здійснення аудиторської діяльності в Україні. Використовується
при проведенні аудиту на підприємствах, при створенні незалежного
фінансового контролю

3. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і
господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом
Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291. Наводиться
перелік рахунків бухгалтерського обліку із поділом їх на класи і
субрахунки. Використовується при проведенні контролю і аудиту всіх
господарських операцій підприємства

4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до
фінансової звітності”, затверджений наказом Міністерства фінансів
України від 312 березня 1999 р. № 87 Цим Положенням (стандартом)
визначається мета, склад і принципи підготовки фінансової звітності та
вимоги до визнання і розкриття і елементів. Використовують для
проведення контролю і аудиту фінансової звітності, правильності
визначення результатів діяльності підприємства

5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс” із змінами і
доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від
14.06.2000 р. № 131, від 30.11.2000 р. № 304. Цим Положенням
(стандартом) визначається зміст і форма Балансу та загальні вимоги до
розкриття його статей. Використовують при аудиті і контролі результатів
діяльності підприємства, фінансової звітності, окремих операцій, зокрема
операцій з готовою продукцією.

6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові
результати” із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства
фінансів України від 24.02.2000 р. №37 від 14.06.2000 р. №131, від
30.11.2000 р. №304. Цим Положенням (стандартом) визначається зміст і
форма звіту про фінансові результати, а також загальні вимоги до
розкриття його статей. Застосовують при аудиті і контролі фінансової
звітності, окремих операцій, правильності визначення результатів
діяльності. Правильності відображення результату від реалізації
продукції.

7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”, затверджений
наказом Міністерства України від 20 жовтня 1999 р. № 246. Ци м
Положенням (стандартом) визначається методологічні засади формування
інформації про запаси і розкриття її у фінансовій звітності.
Використовують при аудиті і контролі правильності ведення обліку
товарів, готової продукції, інших запасів, і відображення результатів
операцій з запасами в обліку.

8. Положення (стандарт) 15 “Дохід”, затверджений наказом Мінфіну України
від 29 листопада 1999 р. № 290. Це Положення (стандарт) визначає
методологічні засади формування в обліку інформації про доходи
підприємства та розкриття її у фінансовій звітності. Застосовують при
проведенні перевірки достовірностей обліку доходів, фінансових
результатів діяльності підприємства доходів від реалізації продукції,
ін.

9. Положення (стандарт) 16 “Витрат”, затверджений наказом Мінфіну
України від 31 грудня 1999 р. № 318. Це Положення (стандарт) визначає
методологічні засади формування в обліку інформації про витрати та її
розкриття у звітності. Використовують при аудиті результатів діяльності,
фінансової звітності, формування витрат, пов’язаних з виробництвом
продукції

Також для аналізу діяльності підприємства можливе використання
спеціальної літератури з питань аналізу, контролю і аудиту (Таблиця
1.2.)

Таблиця 1.2.

Спеціальна література з питань аналізу, контролю, аудиту

№ п/п Джерело Короткий зміст Використання для удосконалення аналізу

і аудиту

1. Крам лик М.І. Бухгалтерський облік та звітність в Україні: збірник
нормативно-правових актів. Наведено Закони України, укази Президента
України, постанови Кабінету Міністрів України, накази та інструкції
Мінфіну і НБУ, інших міністерств і відомств, які регулюють питання
бухгалтерського обліку. Використовується в якості джерела нормативної
бази при проведенні аналізу, контролю, аудиту.

2. Манів З.О., Луцький І.М., Економіка підприємства: Навч.посіб.-К.:
Знання, 2004. -580 с. У посібнику викладено теоретичні і
практичні основи формування і розвитку економіки підприємства. Показано
шляхи і напрямки подальшого розвитку економіки. Використовується для
аналізу діяльності підприємства, зокрема – при аналізі виробництва і
реалізації продукції.

3. Савченко В.Я. Аудит: Навч. посібник. –К.: КНТЕХ, 2002

– 322с. У посібнику викладено теоретичні і методичні засади аудиторської
діяльності на основі національних та міжнародних стандартів аудиту.
Використовується при проведенні аудиту господарської діяльності
підприємства – а саме, готової продукції та її реалізації.

4. Сопко В.В., Верхоглядова Н.І., Шило В.П., Ільїна С.Б., Бра дул О.М.
Організація і методика проведення аудиту: навчально-практ. посібник. –
К.: ВД “Професіонал”, 2004, – 624с. У посібнику викладені теоретичні і
практичні аспекти організації проведення аудиту. Використовують при
аудиті продукції і її реалізації, правильності відображення цих операцій
у обліку.

З наведених таблиць видно, що для проведення аудиту і аналізу діяльності
підприємства існує широкий вибір як нормативної бази, так і спеціальної
літератури, що удосконалює організацію проведення аудиторської перевірки
і аналізу на підприємстві.

2.1. Мета, завдання та основні показники фінансово-господарської
діяльності підприємства.

Приватна фірма “Натурмолпродукт” створена на основі приватної власності
на спільній частковій власності громадян України – засновників.

Діяльність приватно фірми регламентується Законами України: “Про
власність”, “Про підприємництво”. “Про господарські товариства”, “Про
зовнішньоекономічну діяльність” та іншим чинним законодавством та
установчими документами.

Приватну фірму “Натурмолпродукт” було створено з метою розширення
виробництва товарів народного споживання, надання послуг, розширення
числа робочих місць. Предметом діяльності підприємства є:

закупівля сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки,
тваринницької сировини у населення за готівку;

виробництво та реалізація молочних виробів;

закупівля та реалізація сільськогосподарської та тваринницької
продукції;

переробка сільськогосподарської і тваринницької продукції, в тому числі
виготовлення продуктів харчування (переробка молока);

торгівельна діяльність (оптова, роздрібна, постачальницька,
закупівельно-збутова);

торгівельна діяльність у сфері роздрібної та оптової торгівлі та
громадського харчування щодо реалізації продовольчих товарів;

посередницька діяльність та проведення бартерних операцій;

інші види діяльності, які не суперечать чинному законодавству України.

Основними видами продукції, що виробляються в даний час на підприємстві:

кисломолочні сири;

вершкове масло в асортименті;

творог знежирений для подальшої переробки;

фасування в вакуумних упаковках та картонних коробках.

Господарська діяльність підприємства, відносини з юридичними особами та
громадянами здійснюється на договірній основі. Фірма планує свою
діяльність і перспективи розвитку, виходячи з попиту на готову продукцію
та послуги по переробці молока. Основу планів складають договори з
споживачами готової продукції, що виробляється. Фірма формує ціни на
продукцію самостійно, згідно калькуляцій, а у випадках, передбачених
законодавством – встановлює відповідно до державних цін. Оптова ціна
формується виходячи з собівартості продукції, прибутку та податку на
додану вартість, причому рівень прибутку може коливатись, в залежності
від попиту на продукцію, що виробляється. Таке формування ціни
забезпечує більш швидку реалізацію готової продукції на внутрішньому та
зовнішньому ринках.

Основною сировиною для виробництва є молоко, закупка, якого проводиться
по районах Чернівецької області як у населення, так і в
сільськогосподарських товаровиробниках.

Продукція, що виробляється реалізується в Чернівецькій області та за її
межами.

Динаміка основних показників діяльності ПФ “Натурмолпродукт” показано в
таблиці 2.1.

Таблиця 2.1.

Динаміка основних показників діяльності ПФ “Натурмолпродукт”

Показники 2001 2002 2003

Виробництво продукції 2279,1 1174,2 1516,9

Дохід від реалізації продукції 1917,4 1189,7 1527,2

Продовження таблиці 2.1.

Собівартість реалізованої продукції 2007,6 1058,7 1619,1

Витрати 53,8 132,5 784,7

Прибуток (збиток) (144,0) (0,8) (100,0)

Коефіцієнт загальної ліквідності 0,35 0,26 0,24

Показник абсолютної ліквідності 0,00 0,00 0,00

З наведеної таблиці бачимо, що підприємство “Натурмолпродукт” за
2001-2003 роки отримує збитки в результаті господарської діяльності. Як
бачимо, витрати на виробництво продукції значно переважають заходи від
її реалізації. Таким чином, можна сказати, що продукція є
нерентабельною. Показники ліквідності показують, що платоспроможність
підприємства, тобто здатність підприємства вчасно розрахуватись зі
своїми боргами дуже низька, зокрема показники абсолютної ліквідності за
всі роки становлять 0,00, в той час, коли нормальною вважається ситуація
на підприємстві, коли коефіцієнт загальної ліквідності не менший 2,5, а
показник абсолютної ліквідності – не менше 0,5.

Можна зробити висновок, що підприємство не здатне покрити свої
зобов’язання. Тому завданням даного дослідження є встановлення причин
збиткової діяльності підприємства, за рахунок випуску яких видів
продукції підприємство може отримати більший прибуток, випуск яких видів
є нерентабельним.

2.2.Облікова політика на ПФ “Натурармолпродукт”

Законом України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в
Україні” (ст. 8) підприємством надано право самостійно визначити
облікову політику з урахуванням вимог Національних Положень (стандартів)
бухгалтерського обліку.

Метою облікової політики є створення інформаційної системи, яка
обслуговує керівництво підприємства на певний відрізок часу х
врахуванням діючого законодавства та інших факторів.

Облікова політика затверджується керівництвом підприємства в наказі. Для
складання фінансової звітності відповідно до чинних нормативних актів та
подання її користувачам, керівництво підприємства обирає принципи,
методи і процедури обліку таким чином, щоб достовірно відобразити
фінансовий стан і результати діяльності підприємства.

Отже, під обліковою політикою розуміють сукупність способів ведення
бухгалтерського обліку, прийняту підприємством.

На ПФ “Натурармолпродукт” наказом про облікову політику запроваджено
таку номенклатуру справ в цілому по підприємству:

Постанови уряду, накази Мінфіну, інструкції та інші методичні вказівки
по веденню бухгалтерського обліку;

Річний бухгалтерський звіт з додатковими;

Звіти про сплату податків;

Книги реєстрації: прибуткових касових ордерів, видаткових касових
ордерів, платіжних доручень;

Касова книга;

Головна книга;

Особові рахунки працівників підприємства з оплати праці та інші
примірники довідок про доходи працівників;

Листи тимчасової непрацездатності, звіти по соціальних платежах та
медичному страхуванню;

Договори (на оренду, охорону, матеріальну відповідальність, на закупку
сировини та з іншими постачальниками, на торгівлю готової продукції,
інші);

Передові договори з працівниками підприємства;

Матеріали інвентаризацій;

Акти документальних перевірок;

Інші документи.

Фінансова та статистична звітність, згідно з обліковою політикою,
подається в такі терміни:

* Баланс підприємства та звіт про фінансові результати:

а) квартальний – до 25 числа наступного за звітним періодом місяця;

б) річний – до 20 лютого наступного за звітним року.

* Звіт про рух грошових коштів:

а) річний – до 20 лютого наступного за звітним року.

Відповідальність за своєчасне складання фінансової звітності покладено
на головного бухгалтера.

Підставою для проведення будь-якого бухгалтерського запису є первинний
або складений на основі первинних документів зведений документ, який
підтверджує здійснення господарської операції.

Усі первинні документи, які підтверджують факти здійснення господарських
операцій подають до бухгалтерію у відповідні терміни, зокрема:

надходження на витрачання грошових коштів – у день здійснення операції;

надходження та вибуття матеріальних цінностей, сировини та матеріалів,
готової продукції, товарів – в день здійснення операції.

Товарні звіти – щоденно;

Касові звіти – щоденно;

Суми, які видані під звіт – на слідуючий день;

Банківські документи – щоденно передаються в бухгалтерію.

Підприємство застосовує план рахунків бухгалтерського обліку та
інструкцію щодо його застосування. Із загального переліку першого та
другого порядків з метою максимального та адекватного відображення
майнового та фінансового стану підприємства в обліковому процесі
використовують відповідні та необхідні рахунки.

На ПФ “Натурмолпродукт” дотримуються таких методичних принципів
бухгалтерського обліку:

До кінця поточного року амортизацію основних засобів проводити за
нормами і методами передбаченими податковим законодавством. Починаючи з
01.01.2001 року амортизацію основних засобів і нематеріальних активів
нараховувати прямолінійним методом. Переоцінку основних засобів
проводити у разі суттєвого відхилення балансової вартості активу від
його справедливої вартості.

Вартість ремонтів відносити на витрати.

Записи відображаються в бухгалтерському обліку за первісною вартістю;

Відпуск запасів у виробництво, продаж, при іншому вибутті здійснюються
за такою оцінкою:

запаси, які відпускаються, а також запаси, які не змінюють одне одного,
оцінюють за ідентифікованою собівартістю;

сировина та матеріали, призначені для виробничих потреб – за
середньозваженою собівартістю;

незавершене виробництво – по собівартості;

товари – за цінами продажу.

Виручку від реалізації продукції визначати в міру оплати покупцем
розрахункових документів.

Методик визначення доходу – по відвантаженню продукції, товарів.

Чистий прибуток розподіляти та використовувати згідно з установчими
документами підприємства після покриття збитків за минулий рік.

Контроль за виконанням наказу про облікову політику на підприємстві
покладено на головного бухгалтера.

3.1. Система аналітичних показників, інформаційна база та основні методи
економічного налізу виробництва продукції та її реалізації.

Обсяг виробництва і обсяг реалізації продукції є взаємозалежними
показниками. В умовах обмежених виробничих можливостей і необмеженого
попиту на перше місце виходить обсяг виробництва продукції. Але в міру
намічення ринку і посилення конкуренції не виробництво визначає обсяг
продажів, а навпаки, можливий обсяг продажів є основою розробки
виробничої програми. Підприємство має виготовляти тільки ту продукцію, в
такому обсязі, які воно може реально реалізувати.

Темпи зростання обсягу виробництва і реалізації продукції, поліпшення її
якості, безпосередньо впливають на обсяг витрат, на прибуток і
рентабельність підприємства. Тому аналіз цих показників має важливе
значення. Його завдання:

оцінювання ступеня виконання плану і динаміки виробництва та реалізації
продукції;

визначення впливу факторі на зміну величини цих показників;

виявлення внутрішньогосподарських резервів збільшення випуску і
реалізації продукції;

розробка рекомендацій із освоєння виявлених резервів. Об’єкти аналізу:

обсяг виробництва і реалізації в цілому і за асортиментом;

якість і конкурентоспроможність продукції;

структура виробництва і реалізації продукції

ритмічність виробництва і реалізації продукції.

Джерелами інформації для аналізу виробництва і реалізації продукції є:

а) планові дані: план підприємства, план відвантаження і реалізації
продукції, оперативні плани-графіки;

б) дані статистичної звітності:

форма № 1-П (річна) “Звіт підприємства про продукцію”;

форма № 1-П (квартальна) “Квартальний звіт підприємства про продукцію”;

форма № 1-П (місячна) “Терміновий звіт про виробництво промислової
продукції (робіт, послуг)”;

форма № 2 “Звіт про фінансові результати та інші”.

в) дані первинного і аналітичного обліку; акти або відомості приймання
продукції, накладна на здавання готової продукції на склад,
приймально-здавальна накладна, рахунок-фактура, товарно-транспортна
накладна, відомість “Рух готових виробів, відвантаження і реалізація”, і
т.д.

Перелік інформаційних джерел аналізу наведено в таблиці 3.1.

Таблиця 3.1.

Інформаційна база аналізу виробництва та реалізації продукції та її
аналітичні можливості

Інформаційне джерело Форма Аналітичні можливості

Публічна фінансова звітність Баланс, Ф. №1 (дод.1) Аналіз запасів,
зокрема залишків готової продукції на почато і кінець звітного періоду

Звіт про фінансові результати, Ф. №2 (дод.2) Оцінка виручки (доходу)
від реалізації продукції, витрат, собівартості реалізованої продукції

Примітки до форм річних фінансових звітів, Ф.№5 (дод.5) Аналіз запасів,
зокрема готової продукції, її вартості в результаті переоцінки за рік

Статистична звітність Зведена таблиця основних показників, які
комплексно характеризують господарську діяльність підприємства, Ф.№ 22
Система основних показників аналізу виробництва і реалізації продукції
(прибуток, собівартість реалізованої продукції, тощо)

Річний звіт підприємства (об’єднання) по продукції, Ф. №1-П (дод. 6,7)
Склад операційних витрат на виробництво продукції, обсяги виробництва
продукції

Інша інформація Дані внутрішньогосподарського управлінського обліку
Склад, структура, асортимент реалізованої продукції, її собівартість
тощо

* аналіз динаміки виконання плану виробництва та реалізації продукції.

Обсяг виробництва і реалізації продукції може виражатись в натуральних,
умовно-натуральних, трудових і вартісних вимірниках. Узагальнюючі
показники обсягу виробництва продукції одержують за допомогою вартісної
оцінки. Основним показником обсягу виробництва є товарна і валова
продукція.

Обсяг реалізації продукції визначається або за відвантаженням продукції
покупцям, або за оплатою (за чистим доходом). Він може виражатись в
зіставних, планових і діючих цінах. Так, на ПФ “Натурмолпродукт”, згідно
облікової політики обсяг реалізації продукції визначається за
відвантаженням продукції покупцям.

В умовах ринкової економіки цей показник набуває першочергового
значення. реалізація продукції є зв’язною ланкою між виробництвом і
споживачем. Від того, як продається продукція, який попит на неї на
ринку, залежить і обсяг її виробництва.

Важливе значення при оцінюванні виконання виробничої програми мають і
натуральні показники обсягів виробництва і реалізації (штуки, тонни і
т.д.), їх використовують для аналізу обсягів виробництва і реалізації
продукції за окремими видами і групами однорідної продукції.

Аналіз починається з вивчення динаміки випуску і реалізації продукції, з
розрахунком базисних і ланцюгових темпів зростання та приросту.

Аналіз реалізації продукції тісно пов’язаний з аналізом виконання
договірних зобов’язань з постачання продукції. Недовиконання плану за
договорами спричинює зменшення виручки, прибутку підприємства, виплату
штрафних санкцій. Крім того, в умовах конкуренцій підприємство може
втратити ринки збуту продукції, що тягне за собою спад виробництва.

Особливо важливе значення для підприємства має виконання контрактів на
постачання товарної продукції для державних потреб. Це гарантує
підприємству збут продукції, вчасну її оплату, пільги на податки,
кредити і т. ін.

У процесі аналізу визначається виконання плану поставок за місяць з
наростаючим підсумком у цілому по підприємству, у розрізі окремих
споживачів і видів продукції, з’ясовують причини недовиконання плану і
виробляють коригувальні заходи для виконання договірних зобов’язань.

Відсоток виконання плану договірних зобов’язань розраховують ділення
різниці між плановим обсягом відвантаження за договірними зобов’язаннями
(ОПпл) і його недовиконання (Опн) на плановий обсяг (ОПпл):

Недопоставка продукції негативно впливає не лише на підсумки діяльності
підприємства, а й на роботу торгових організацій,
підприємств-суміжників, транспортних організацій тощо.

* Аналіз асортименту і структури продукції.

Великий вплив на результати діяльності справляють асортимент
(номенклатура) та структура виробництва та реалізації продукції.

Вчасне оновлення асортименту продукції із урахуванням зміни кон’юнктури
ринку є одним із важливих індикаторів ділової активності підприємства та
його конкурентоспроможності.

Мета аналізу – вироблення рекомендацій для зміни асортименту і структури
продукції на майбутній період з урахуванням потреб ринку і можливостей
підприємства.

Формуючи асортимент і структуру випуску продукції, підприємство має
врахувати, з одного боку попит на види продукції, а з другого –
найефективніше використання трудових, сировинних, технічних, фінансових
та інших ресурсів, що є в його розпорядженні.

Узагальнену характеристику змін в асортименті продукції дає однойменний
коефіцієнт, рівень якого визначається так:

Кас = обсяг продукції, що зараховується у виконання асортименту

базовий обсяг виробництва (реалізації) продукції

де Кас – коефіцієнт асортиментності.

При цьому враховують у виконання асортименту фактичний випуск продукції
кожного виду у звітному періоді, але не більше від базового (планового,
минулого періоду).

Також розраховують коефіцієнт оновлення асортименту продукції шляхом
ділення обсягу випуску нових виробів на загальний випуск продукції.

Причинами зміни асортименту продукції можуть бути як зовнішні
(кон’юнктура ринку, зміна попиту на окрему продукцію, стан
матеріально-технічного забезпечення та інші), так і внутрішні (недоліки
в організації виробництва, поганий технічний стан обладнання, його
простої, аварії, низька культура виробництва, недоліки в системі
управління і матеріального стимулювання).

Збільшення обсягу виробництва (реалізації) за одними видами і скорочення
за іншими видами продукції призводить до зміни її структури, тобто
співвідношення окремих виробів у загальному їх випуску.

Зміна структури виробництва справляє великий вплив на всі економічні
показники: на обсяг випуску продукції, прибуток, рентабельність, якщо
збільшується частка дорожчої продукції, то обсяг її випуску у вартісному
вираженні зростає, і навпаки. Те асе відбувається з обсягом прибутку при
збільшенні частки високорентабельної продукції і відповідно при
зменшенні частки низькорентабельної продукції.

Вивчивши динаміку і виконання плану з реалізації продукції та виконання
договорів поставки, необхідно визначити фактори зміни її обсягу (рисунок
3.1.)

Рис.3.1. Схема факторної системи обсягу реалізації продукції.Оскільки
на підприємстві “Натурмолпродукт” виручку від реалізації продукції
визначають в міру оплати покупцем розрахункових документів, то товарний
баланс можна записати так:

ГПп+ТП+ЗВПп=РП+ЗВПк+ГПк, звідси

РП=ГПп+ТП+ЗВПп-ЗВПк-ГПк, де

Гпп,ГПк – залишки готової продукції на складах відповідно на початок і
кінець року.

ТП – вартість випуску продукції.

ЗВПп, ЗВПк – залишки відвантаженої продукції на початок і кінець року.

РП – обсяг реалізації продукції.

Розрахунок впливу цих факторів на обсяг реалізації продукції
здійснюється порівнюванням фактичних рівнів факторних показників та
обчислення абсолютних і відносних приростів кожного з них.

Особливу увагу приділяють вивченні впливу факторів, що визначають обсяг
виробництва продукції. Їх можна об’єднати в такі групи:

забезпеченість підприємства трудовими ресурсами та інтенсивність їх
використання:

ВП=ЧП.РВ

РП=Чрп.ЧП.РВ, де

ВП – валова продукція

ЧП – середньо облікова чисельність працівників підприємства;

РВ – середньорічний виробіток продукції на одного працівника;

Чрп – частка реалізованої продукції в обсязі випуску продукції звітного
періоду.

Забезпеченість підприємства основними засобами виробництва та
інтенсивність їх використання:

ВП=ОЗВ.Фв

РП=Чрп.ОЗВ.Фв, де

ОЗВ – середньорічна сема основних засобів виробництва підприємства;

Фв – фондовіддача основних засобів

забезпеченість виробництва сировиною і матеріалами та ефективність їх
використання.

ВП=МВ.Мв

РП=Чрп.МВ.Мв, де

МВ – сума матеріальних витрат на виробництво продукції

Мв – матеріаловіддача.

Основні джерела резервів збільшення випуску і реалізації продукції
показано на рисунку 3.2.

Рис.3.2. Джерела резервів збільшення обсягу випуску і реалізації
продукції* аналіз якості виробленої продукції.

Важливим показником діяльності підприємств є якість продукції.
Підвищення його – одна із форм конкурентної боротьби, засвоювання і
втримання позицій на ринку. Високий рівень якості продукції сприяє
підвищенню попиту на продукцію і збільшення сум прибутку не лише за
рахунок обсягу продажів, а й за рахунок вищих цін.

Розрізняють узагальнюючі, індивідуальні і непрямі показники якості
продукції.

Узагальнюючі показники характеризують якість продукції незалежно від її
виду і призначення: частка нової продукції в загальному її випуску;
середній коефіцієнт сортності, частка продукції вищої категорії якості,
та інші.

Індивідуальні (одиничні) показники якості характеризують одну із
властивостей – корисність, естетичність виробів, надійність та інші.

Непрямі показники – це штрафи за неякісну продукцію, за обсяг і частку
забракованої продукції, за втрати від браку та інші.

Завданнями аналізу якості продукції є вивчити динаміку перелічених
показників, виконання плану їх рівня; вивчити вплив якості продукції на
вартісні показники роботи підприємства та ін.

* аналіз ритмічності роботи підприємства.

Ритмічність – це рівномірний випуск продукції за графіком в обсязі та
асортименті, передбачених планом.

Ритмічна робота є основною умовою вчасного випуску і реалізації
продукції.

Для оцінки роботи підприємства використовують прямі і непрямі показники.
Прямі – це коефіцієнт ритмічності, аритмічності, частка виробленої
продукції за кожний місяць до квартального випуску, частка випуску за
квартал до річного випуску.

Непрямі показники – доплати за надурочні дні, оплата простоїв з вини
підприємства, втрати від браку та ін.

Одним з найпоширеніших показників є коефіцієнт ритмічності, величину
якого визначають, яку суму фактичної частки випуску за кожний період,
але не більше від її планового рівня.

У процесі аналізу необхідно підрахувати упущені можливості підприємства
з випуску продукції, у зв’язку з неритмічною роботою. Це різниця між
фактичним і можливим випуском продукції, обчисленим із найбільшого
середньодобового (середньо декадного) обсягу виробництва.

На закінчення аналізу розробляють конкретні заходи для усунення причин
неритмічної роботи.

3.2. Розробка та апробація економічного аналізу виробництва та
реалізації продукції за 2002-2003 роки.

Як було сказано у попередньому розділі, ПФ “Натрумолпродукт” займається
виробництвом і реалізацією продукції. Аналіз динаміки виробництва і
реалізації продукції наведено в таблиці 3.2.

Таблиця 3.2.

Аналіз динаміки виробництва і реалізації продукції по ПФ
“Натурмолпродукт”

Показники Роки

2001 2002 2003

Товарна продукція, тис.грн. 2279,1 1174,2 1516,9

% до попереднього року

52 129

% до першого року

52 67

Реалізація продукції, тис.грн. 2132,0 1316,9 1703,4

% до попереднього року

62 129

% до першого року

62 80

З таблиці видно, що за 2001-2003 роки обсяги виробництва і реалізації
продукції коливались. Так, у 2001 році обсяги виробництва і реалізації
були найвищими. У 2002 році ці показники знизились майже вдвічі, проте у
2003 році знову зросли. Причиною цьому стало збільшення обсягів
виробництва, у 2003 році, що зумовило, відповідно і збільшення обсягів
реалізації.

Оцінювання виробництва продукції за звітний період (2003 рік) проводять
за методикою, наведеною в таблиці 3.3. (За планом взято обсяг
виробництва за 2001 рік).

Таблиця 3.3.

Аналіз обсягу виробництва продукції

Виріб Обсяг виробництва продукції, тон

план факт +.- % до плану

Масло тваринне 96,6 74,8 -21,8 77

Сири жирні 3,0 18,5 +15,5 617

Знежирена молочна продукція 1891,0 1548,9 -342,1 82

Маргарин з наповнювачем 1,7 0,5 -1,2 29

Сир кисломолочний знежирений 160,9 128,9 -32 80

Готові (зрілі) сичужні сири 1,4 1,4 – 100

З наведеної таблиці бачимо, що підприємство не виконує план по
виробництву продукції (крім виробництва сирів жирних – по виробництву
даного виду продукції підприємство перевиконало план майже в 6 разів).
Звичайно, це негативно впливає на подальшу реалізації продукції.
Можливими причинами зменшення обсягів виробництва є зменшення попиту на
конкретний вид продукції. В такому разі підприємству слід перейти на
виробництво тих видів продукції, попит на які є достатньо високий. Це
забезпечить стабільні обсяги продажу продукції.

Також можна здійснити оцінку виконання плану по структурі за 2003 рік.
Така оцінка наведена в таблиці 3.4.

Таблиця 3.4.

Оцінка виконання плану по структурі за 2003 рік.

Вид продукції За планом Фактично Відхилення по питомій вазі

сума питома вага, % сума питома вага, %

Масло тваринне 96,6 4,5 74,8 4,2 -0,3

Сири жирні 3,0 0,1 18,5 1,0 +0,9

Знежирена молочна продукція 1891,0 87,7 1548,9 87,4 -0,9

Маргарин з наповнювачем 1,7 0,1 0,5 0,03 -0,07

Сир кисломолочний знежирений 160,9 7,5 128,9 7,3 -0,2

Готові (зрілі) сичужні сири 1,4 0,1 1,4 0,07 -0,03

Разом 2154,6 100 1773 100 0

З даної таблиці бачимо, що найбільшу частку в загальному обсязі випуску
продукції становить знежирена молочна продукція (87,4% в 2003 році),
найменшу – маргарин з наповнювачем (0,03 %). Отже, можна зробити
висновок, що план по структурі не виконано, оскільки є значні відхилення
від планової структури.

Аналіз виконання плану за асортиментом наведено в таблиці 3.5.

Таблиця 3.5.

Аналіз виконання плану за асортиментом

Вид продукції Звітний рік Залікова графа

план факт % виконан-ня

Масло тваринне 96,6 74,8 77 74,8

Сири жирні 3,0 18,5 617 3,0

Знежирена молочна продукція 1891,0 1548,9 82 1548,9

Маргарин з наповнювачем 1,7 0,5 29 0,5

Сир кисломолочний знежирений 160,9 128,9 80 128,9

Готові (зрілі) сичужні сири 1,4 1,4 100 1,4

Всього 2154,6 1773 82 1757,5

Спосіб найменшого числа: коефіцієнт асортиментності =
1757,5/2154,6=0,816

2Спосіб найменшого числа: коефіцієнт асортиментності =29/100=0,29

Коефіцієнт номенклатурності: 1/6=0,166

Оскільки коефіцієнти асортиментності і номенклатурності менші за
одиницю, можна сказати, що план по асортименту підприємство не виконало.

Важливе значення для підприємства є розрахунок впливу факторів на
реалізацію продукції (Таблиця 3.6.)

Таблиця 3.6.

Аналіз реалізації продукції

Показники 2002 рік 2003 рік Відхилення

(+, -)

Залишки нереалізованої продукції на початок періоду 18,2 57,6 +39,4

Випуск товарної продукції 1174,2 1516,9 +342,7

Реалізація товарної продукції 1189,7 1527,2 +337,5

Залишки нереалізованої продукції на кінець періоду 57,6 206,8 +149,2

Зміна залишків нереалізованої продукції впродовж звітного періоду 39,4
149,2 +109,8

З наведеної таблиці можна зробити висновок, що хоча підприємство і
перевищило обсяги випуску і реалізації продукції за попередній рік,
проте негативний вплив відіграють залишки нереалізованої продукції.
Підприємству необхідно шукати нові ринки збуту, нових покупців,
поліпшити якість продукції.

3.3.Основні концепції зовнішнього аудиту виробництва та реалізації
продукції.

Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформацію про
готову продукцію визначає П(С)БО 9 “Запаси” та П(С)БО 16 “Витрати”.

Основним завданням аудиту є встановлення правильності і достовірності
відображення у звітності фактичної виручки від реалізації продукції та
фактичних витрат на виробництво і реалізації продукції, формування
результатів, з’ясування правильності визначення виробничої собівартості
готової продукції, до якої входять прямі матеріальні витрати, прямі
витрати на оплату праці, інші прямі витрати та загально виробничі
витрати.

Джерелами інформації при аудиті готової продукції виступають:

Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в
Україні”;

П(С) БО 1,2,3,9,15,16;

Первинні документи з обліку готової продукції;

Облікові реєстри (журнали ордери, відомості аналітичного обліку до них,
Головна книга);

Фінансова звітність (форма № 1,2,3);

Послідовність аудиту показано на схемі 3.1, а взаємозв’язок блоків
процедур аудиторської перевірки виробництва і реалізації готової
продукції на схемі 3.2.

Відванта-ження та реалізація Надходження коштів від реалізації Бартерний
обмін Браку готових виробів

Первинні документи на оприбуткування і реалізацію готової продукції

Приймально-здавальна накладна

Накладна на внутрішнє переміщення

Товарно-транспортна накладна

Податкова накладна

Акт інвентаризації

Рахунок-фактура

Виписка банку (платіжна вимога-доручення)

Прибутковий ордер

Акт на брак

Реєстри аналітичного обліку

Картки складського обліку

Накопичу вальні відомості випуску готової продукції

Відомість результатів інвентаризації

Відомість № 16

Реєстри синтетичного обліку

Журнали №№ 4,5,5А

Оборотні відомості по аналітичних рахунках

Відомості до журналі

Інші допоміжні відомості

ГОЛОВНА КНИГА

ЗВІТНІСТЬ

Баланс (форма № 1)

Звіт про фінансові результати (форма № 2)

Звіт про рух грошових коштів (форма № 3)

Декларація про прибуток підприємства

Податкова декларація з прибутку на додану вартість

Схема 3.1. Послідовність аудиту готової продукції

Схема 3.2. Блок-схема аудит3 виробництва і реалізації продукції

Аудит готової продукції необхідно розпочати з перевірки своєчасності і
повноти проведення інвентаризації продукції та контролю виконання угод
з постачальниками і покупцями відповідної продукції.

Завдання аудитора полягає у вивченні якості проведеної клієнтом
інвентаризації. Аудитор вивчає склад інвентаризаційної комісії,
наявність розписки матеріально-відповідальної особи про те, що на день
проведення інвентаризації всі прибуткової і витратні документи на
продукції передано до бухгалтерії. Результати інвентаризації аудитор
досліджує шляхом вивчення інвентаризаційних описів та порівнювальних
відомостей, складених бухгалтерією.

Результати перевірки аудитор задокументовує в робочих документах, а
виявлені недоліки фіксує в групувальному журналі недоліків і в разі
виникнення сумнівів щодо повноти і достовірності проведеної клієнтом
інвентаризації може запропонувати керівництву провести додаткову
вибіркову інвентаризацію в його присутності.

Аудитор повинен особливу увагу звернути на правильність відображення в
обліку розкрадань запасів, правильність розрахунку збитків від
розкрадань та своєчасність відшкодування завданого збитку. При цьому
перевірці підлягають бухгалтерські записи по дебету субрахунка 947
“Нестачі і витрати від псування цінностей” (журнал 5) та на
позабалансовому рахунку 072 “Невідшкодовані нестачі і витрати від
псування цінностей”.

Наступник станом аудиту є перевірка надходження продукції. Згідно з
П9С)БО 9 “Запаси”, в момент надходження запаси повинні бути уціненні за
первинного вартістю. Аудитор перевіряє правильність визначення
підприємством первинної вартості запасів, залежно від джерел їх
отримання.

Аналітичний облік руху продукції ведеться бухгалтерією в кількісному і
вартісному виразі. Аудитор повинен перевірити своєчасність і
правильність документального оформлення продукції документами типової
форми. При перевірці вибуття продукції аудитор може провести взаємну
звірку видаткових документів підприємства з рахунками та інформацією
покупців. Аудитор з’ясовує відповідність назви, сорту, якості, ціни
проданої продукції з аналогічними показниками, вказаними в документах
покупця.

Підприємство повинно дотримуватись для всіх одиниць обліку продукції
лише одного методу для визначення собівартості продукції, що списується.
Аудитор з’ясовує, який метод або методи регламентуються обліковою
політикою підприємства і чи дотримується воно обраного методу.

Із наведених схем (див. схеми 3.1.; 3.2.) видно, що особливість аудиту
готової продукції полягає в наступному.

У фінансовій звітності готова продукція відображається за найменшою із
двох оцінок: або за первинною вартістю (фактична виробнича
собівартість), або за чистою вартістю реалізації.

Аудитор повинен дослідити можливі випадки перевитрат сировини і
матеріалів. Такі порушення можуть бути пов’язані з незаконним списанням
матеріалів і сировини на виробництво, застосуванням завищених норм їх
витрат, за рахунок чого можуть утворюватися записи сировини і
матеріалів, як і в подальшого му будуть використані для виготовлення
неврахованої продукції. Для цього застосовується контрольний запуск –
прийом аудиту, який відображає фактичні витрати матеріальних цінностей
на випуск продукції. Контрольний запуск здійснюють спеціалісти
підприємства. Ця процедура оформлюється актом, в якому вказується
кількість витрачених матеріальних цінностей їх якість, обладнання, режим
його роботи в процесі запуску, кількість і якість готової продукції,
відходи. Результати контрольного запуску розповсюджуються на кількість
виробленої готової продукції за відповідний період за ними аудитор
визначає достовірність списання матеріальних цінностей на виробництво.

Для того, щоб віднайти випуск неврахованої продукції, аудитор повенне
зіставити кількість оприбуткованої продукції по документах складу
(відомостях про передачу продукції на склад, рапортах про виготовлення
продукції) з кількістю продукції, за виготовлення якої нарахована
заробітна плата робітникам основного виробництва (наряди, рапорти,
маршрутні листи), кількістю матеріалів, витрачених на пакування
продукції списаної тари (відповідні первинні витратні документи).

Аудитор ретельно перевіряє облік накладних на відпуск готової продукції,
порядок їх видачі, для чого проводить взаємну перевірку з даними оплати
рахунків покупців (журнал 3, відомість аналітичного обліку розрахунків з
покупцями і замовниками, відомість аналітичного обліку розрахунків з
різними дебіторами, відомість аналітичного обліку виданих та отриманих
векселів).

Протягом місяці рух готової продукції, як правило, відображається за
плановою собівартість або за відпускними цінами (обліковими) цінами.
Тому аудитор повинне ретельно перевірити правильність визначення різниці
між фактичною виробленою собівартістю і плановою собівартістю або
обліковими цінами та відображенню цих відхилень в бухгалтерському обліку
(якщо фактична виробнича собівартість вища планової (облікової ціни), то
рахунок 26 “Готова продукція” дебетується на суму відхилень, якщо
навпаки – фактична виробнича собівартість зменшується методом “сторно”.

Крім того, аудитор повинен перевірити, що у випадку, коли готова
продукція відвантажувалася за плановою собівартістю (обліковою ціною),
меншою за фактичну собівартість, то собівартість реалізованої продукції
збільшена на суму відхилень, в протилежному – зменшена методом сторно.

Суми витрат підприємств, пов’язаних з реалізацією готової продукції,
відображаються на рахунку 90 “Собівартість реалізації”, який має такі
субрахунки:

901 “Собівартість реалізованої готової продукції”;

902 “Собівартість реалізованих товарів”;

903 “Собівартість реалізованих робіт і послуг”

Аудитор по винен перевірити, а при необхідності самостійно здійснити
розрахунок фактичної собівартості відвантаженої та реалізованої
продукції. Але слід враховувати. Що на більшості підприємств розрахунок
фактичної собівартості відвантаженої та реалізованої готової продукції
здійснюється з використанням середнього відсотка.

Але на підприємствах з великою номенклатурою продукції поточний облік
руху готової продукції за кожним її найменуванням повинне здійснюватися
за твердими обліковими цінами – відпускними, оптовими, роздрібними,
плановими, договірними тощо. При цьому в кінці місяця окремо
визначаються відхилення фактичної собівартості від вартості її за
обліковими цінами, які відображаються у бухгалтерському обліку.

Після введення в дію змін до Закону України “Про оподаткування прибутку
підприємств” (з 01.07.97) фактична собівартість реалізованої готової
продукції має розраховуватись методом нарахування. За цим методом
здійснюють розрахунки:

Св = (Фзал + Фпов + Фвип) : (Озал + Опов + Овип) . 100%, де

Св – питома вага фактичної собівартості у вартості готової продукції за
обліковим цінами;

Фзал – сума залишку продукції на складі на початок місяці за фактичною
собівартістю;

Фпов – фактична собівартість повернутої продукції від покупців, яка
розраховується окремо;

Фвип – вартість випуску продукції за місяць за фактичною собівартістю;

Озал – сума залишку готової продукції на складі на початок місяця за
обліковими цінами.

Опов – повернута готова продукція від покупців за обліковими цінами;

Овип – вартість випуску продукції за місяць за обліковими цінами.

Для обліку доходів” (виручки) від реалізації передбачено рахунок 70
“Доходи від реалізації і зокрема субрахунок 701 “Дохід від реалізації
готової продукції”.

Одним із важливих етапів перевірки є перевірка повноти відображення
виручки, одержаної від реалізації продукції. Для цього з даними
синтетичного обліку зіставляють дані первинних документів, що свідчать
про відвантаження продукції. Аудитор повинне звірити заборгованість
покупцям за одержаними авансами з аналітичними даними про відвантаження
продукції.

Окремим об’єктом перевірки є встановлення правильності формування
витрат, пов’язаних з реалізацією продукції, та їх розподіл між
реалізованою та нереалізованою продукцією. Склад таких витрат формується
відповідно до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”.

Особливо уважно слід перевірити правильність нарахування та сплати
податку на додану вартість, порядок якого регулюється Законом України
“Про ПДВ”. Згідно з листом ДПАУ № 16-1120-16/10=1588 від 04.03.97 року
реалізація продукції за цінами, нижчими від собівартості потребує
розрахунку оподатковуваного обороту, виходячи з фактичної собівартості
виробництва і середнього прибутку. Це передбачено п.19 інструкції №3, за
яким “при передачі на території України” товарів (робіт, послуг)
власного виробництва безкоштовно або з частковою оплатою оподатковуваний
оборот обчислюють, виходячи із рівня державних фіксованих регульованих
цін (тарифів) або середніх вільних цін і тарифів на підприємстві, які
відображають фактичну собівартість і прибуток на подібні товари, що
склалися за той місяць, у якому відбулась реалізації товару”.

Завершальним етапом є перевірка правильності визначення фінансових
результатів у реєстрах синтетичного обліку та поновити його
відображення у звітності. Аудитор має впевнитись у правильності та
своєчасності перерахунку до бюджету усіх обов’язкових платежів, податків
та зборів, які за Чинним законодавством включаються до ціни реалізації.

Методика проведення аудиту реалізації продукції показано на схемі 3.3.

№ п/п Етап перевірки Реєстр обліку Процедура аудиту

1 Перевірка методу визначення виручки від реалізації Наказ керівника;

Головна книга Встановлення наявності наказу керівника про метод
визначення виручки від реалізації та відпо-відність йому бухгалтерських
записів щодо реалізації

2 Перевірка розрахунку фактичної собівартості реалізованої продукції
Журнали №5, 5А; картки складського обліку;

Головна книга;

Бухгалтерські довідки Послідовна перевірка розрахунків фактичної
собівартості: залишку готової продукції на складі; відвантаженої
продукції; реалізованої продукції; звірка одержаних даних з фактично
відображеними відомостями у реєстрах синтетичного обліку та звітності

3 Перевірка витрат, пов’язаних з реалізацією продукції Журнал №5, 5А;

Відомість № 16;

Головна книга Перевірка складу та розподілу документів

4 Перевірка відповідності даних первинного, аналітичного та синтетичного
обліку Головна книга;

Журнал № 5,5А;

Відомість №16, накладні; рахунки-фактури; акти приймання-здачі виконаних
робіт (послуг); картки складського обліку; виписки банку Зіставлення
даних первинних документів з даними, відображеними у реєстрах
аналітичного та синтетичного обліку

5 Перевірка визначення фінансового результату Головна книга;

Журнал №5,5А Перерахунок визначення фінансового результату та звірки
його з даними бухгалтерського обліку; належності та правильності
включення до ціни реалізації зборів, платежів

Схема 3.3. Методика проведення аудиту реалізації продукції (робіт,
послуг)

ВИСНОВКИ

Розвиток ринкових відносин в Україні вимагає підвищення ефективності
господарювання. Проте, можна сказати, що за роки незалежності показники
ефективності в країні значно погіршали – зменшились обсяги виробництва,
знизилась його рентабельність, різко скоротились інвестиції. Усе це є
наслідком занедбання економічної роботи на підприємствах усіх форм
власності.

Проаналізувавши діяльність ПФ “Натурмолпродукт” можна зробити висновок,
що фінансовий стан підприємства є незадовільним. Причинами такого стану,
на мою думку стали:

накопичення невиправданих (понаднормативних) залишків продукції на
складах підприємства;

погіршення показників виробничої діяльності – обсяги, асортимент
продукції;

зниження рентабельності виробництва, а отже підприємство отримує збитки
(протягом трьох років), і як наслідок – зниження суми обігових коштів.

Як видно із аналізу в розділі 2.1. підприємство є неплатоспроможним,
тобто воно не може покрити свої зобов’язання за рахунок власних коштів.
Тому важливе значення є розробка рекомендацій для подолання фінансових
труднощів.

З метою поліпшення структури обігових коштів можна зменшити залишки
непотрібних або надмірних запасів товарно-матеріальних цінностей через
їх реалізацію.

Скорочення понаднормативних залишків готової продукції на складі
потребує вжиття таких заходів, як прискорення виконання замовлень
покупців, вдосконалення оперативного планування виробництва продукції і
її відвантаження перегляд ціноутворення.

Як видно з Балансу (див. додаток 1) підприємство має суми дебіторської
заборгованості за товари. Підприємству слід запровадити ряд заходів, які
би зумовили повернення коштів, навіть у судовому порядку.

Доречним і суттєвим джерелом поповнення обігових коштів може бути
здавання в оренду виробничих і складських приміщень, виробничих
потужностей. Це не змінює структуру капіталу, але дає можливість за
рахунок вільних потужностей одержати додаткові кошти на розрахунковий
рахунок.

Важливе значення має поліпшення ефективності роботи підприємства
–підвищення рентабельності та якості продукції, впровадження нової
техніки і технології.

Слід зосередити увагу на виробництві тієї продукції, яка користується
найбільшим попитом. Також підприємство повинно не зупиняти пошуки нових
покупців і замовників, ринків збуту продукції.

Прийняття парламентом України відповідних законодавчих актів дасть
можливість створити необхідні економічні умови для швидкого економічного
розвитку галузей народного господарства і забезпечення споживача
товарами власного виробництва з високими якісними показниками і
можливостями вийти на зовнішній ринок. Для виходу на міжнародний ринок
із продукцією необхідно створити однакові умови для вітчизняних
підприємств із підприємствами, які виготовляють ідентичну продукцію за
кордоном. Це буде справжня чесна конкурентна боротьба між
товаровиробниками.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні: Закон України.
Прийнятий 16.07.99 р. зі змінами доповненнями.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 1 “Загальні вимоги до
фінансової звітності”, затверджено Наказом Міністерства фінансів України
від 31.03.1997 року № 87.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 2 “баланс”, затверджено
Наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. зі змінами і
доповненнями.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 3 “Звіт про фінансові
результати”, затверджено Наказом Міністерства фінансів України від
31.03.1999 р. зі змінами і доповненнями.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 9 “Запаси”, затверджено
Наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999 р.

Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік в торгівлі. За ред. проф. Ф.Ф.Бутинця
та доц.. Н.М. Малюга. – 2-е вид., перероб. і доп. – Житомир: ПП “Рута”,
2002 – 576 с.

Манів З.О., Луцький І.М. Економіка підприємства: Навч. посіб. –К.:
Знання, 2004. – 580 с.

Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч.посіб.-
К.: Знання, 2004 – 654 с.

Савченко В.Я. Аудит: навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2002, – 322 с.

Ткаченко М.В. Бухгалтерський і фінансовий облік на підприємствах
України: підруч. для студ. вищ. навч. закл. екон. спец. – 5-те вид.,
допов. й переробл. – К: А.С.К. 200. –784 с.

Чернелевський Л.М., Беренда М.І. Аудит: навч.посіб. – К.: Міленіум,
2002, – 466 с.

Чернелевський Л.М. Економічний аналіз на підприємствах промисловості і
торгівлі. Підручник. – К., 2003. – 312 с.

PAGE

PAGE 54

Виробництво продукції

Залишки готової продукції на складах

На початок періоду

На кінець періоду

Відвантажено продукцію

Залишки відвантаженої продукції на початок періоду

Залишки відвантаженої продукції на кінець періоду

Реалізація продукції

Готова продукція та її реалізація

Готова продукція на складі

Рахунки постачальників

Здавальна накладна

Склад

Лабораторія

Посвідчення якості

Платіжні документи

Накладна

Відомість випуску продукції

Картки і книги складського обліку

Картки і книги складського обліку

Прибуткові і витратні документи

Рахунок № 26

“Готова продукція”

Зведені відомості документів оплачених і неоплачених

Відомість № 16

Попередня оплата

Залишок на рахунку 26 “Готова продукція”

Виробнича програма підприємства

Державне замовлення

Попит ринку

Регіональне замовлення

Портфель замовлень на продукцію інших споживачів

Діючі ціни на продукцію

Вартість обсягу виробництва продукції

Товарна продукція, валова продукція, чиста продукція

Обсяг виробництва у натуральних показниках

Номенклатура

1.___________

2.___________

3.___________

……………………..

Товарний асортимент

1.1.__________

1.2.__________

2.1.__________

2.2.__________

3.1.__________

……………………..

Одиниця виміру

………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………..

Кількість

………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………..

Власні потреби

Продукція для внутрішнього ринку

Експорт

Зміна обсягу реалізації продукції

Зміна обсягу випуску продукції

Зміна залишків нереалізованої продукції

Зміна обсягу випуску валової продукції

Зміна залишків незавершеного виробництва

і внутрішньогосподарського обороту

Зміна залишків відвантаженої продукції

Зміна залишків готової продукції

Трудові ресурси

Засоби праці

Предмети праці

Чисельність персоналу

Продуктивність праці

Обсяг основних засобів

Фондовіддача

Обсяг спожитих матеріальних ресурсів

Матеріаловіддача

Резерви зростання обсягу реалізації продукції

Резерви зростання обсягу виробництва продукції

Резерви скорочення залишків нереалізованої продукції

За рахунок поліпшеного використання трудових ресурсів

За рахунок поліпшеного використання основних засобів

За рахунок поліпшеного використання основних засобів

Створення додаткових робочих місць

Скорочення втрат робочого часу

Підвищення рівня продуктивності праці

Підвищення продуктивності роботи устаткувань

Більш повне використання їх фонду робочого часу

Придбання додаткових машин і обладнання

Скорочення норм витрат сировини і матеріалів на одиницю продукції

Скорочення надпланових відходів сировини і матеріалів

Додаткове придбання сировини і матеріалів

Етап перевірки виробництва продукції

Етап перевірки реалізації продукції

Блок процедур аудиту первинних документів

Кошториси, прибуткові накладні ф накладні-вимоги на відпуск (внутрішнє
переміщення) матеріалів, акти приймання, калькуляційні картки, картки
складського обліку, акти про брак виробництва та інше

Товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, звітність МВО,
податкові накладні, прибуткові касові ордери, виписки банку, рахунки
фактури та інше

Блок перевірки розрахунків

Розрахунок виробничої собівартості продукції та її складових: прямих
матеріальних витрат, прямих витрат на оплату праці, інших прямих витрат
(орендна плата, амортизація), загально виробничих витрат

Розрахунок собівартості реалізованої продукції (виробнича собівартість,
нерозподілені постійні загально-виробничі витрати, понаднорматив6ні
виробничі витрати), розрахунок фінансового результату

Блок процедур співставлення зведених бухгалтерських документів

Журнал обліку надходження продукції з виробництва

Журнал обліку реалізованої готової продукції

Журнал складського обліку залишків готової продукції

Книга обліку продажу товарів (робіт, послуг)

Блок процедур аудиту реєстрів бухгалтерського обліку

Відомість аналітичного обліку та журнал по рахунку 26 “Готова
продукція”, журнали по рахунках 23, 70. 79,90, накопичу вальні відомості
по рахунках витрат

Головна книга

Фінансова звітність

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020