.

Відносини власності: їх типи і форми. Новітні тенденції у розвитку відносин власності. Види інфляції. Дезінфляція, дефляція. Стагфляція. Основні види

Язык: украинский
Формат: контрольна
Тип документа: Word Doc
0 12021
Скачать документ

Контрольна робота

на тему:

Відносини власності: їх типи і форми. Новітні тенденції у розвитку
відносин власності. Види інфляції. Дезінфляція, дефляція. Стагфляція.
Основні види інфляції в Україні.

І. ВІДНОСИНИ ВЛАСНОСТІ: ЇХ ТИПИ І ФОРМИ.

НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ У РОЗВИТКУ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ.

І.І. ВІДНОСИНИ ВЛАСНОСТІ: ЇХ ТИПИ І ФОРМИ.

Соціально-економічною основою функціонування економічної системи є
відносини власності.

Власність як комплекс відносин, багатомірне та багаторівневе явище і
соціально-економічний процес, характеризується поліфункціональністю і
полірезультативністю. Розрізняють соціальні, політичні,
морально-психологічні та навіть ідеологічні аспекти власності.

Власність в економічному розумінні є історичною і логічно визначеною.
Власність, що розкривається і реалізовується в площені взаємодії
“людина-людина” має назву соціально-економічна власність, яка
визначається ступенем розвитку продуктивних сил і характеризується
системою об’єктивно обумовлених, історично мінливих відносин між
суб’єктами господарювання в процесі виробництва, розподілу, обміну та
споживання благ, що характери-зується привласненням засобів виробництва
та його результатів.

В юридичному розумінні власність відтворюється системою зв’язків
“людина-річ”. Власність відображає майнові відносини , свідомі, вольові
взаємозв’язки юридичних і фізичних осіб з приводу привласнення благ, що
закріплюється системою відповідних прав власності.

Відносини власності є сутнісними, системоутворюючими, тобто визначають
характер функціонування і розвитку комплексу відносин відтворення.
Пронизують кожний його елемент, але не відбивають усієї різноманітності
їхніх вторинних та інших похідних форм.

Структура власності – різноманітна. Класифікується за основними
системоутворюючими і структуровизначальними критеріями:

внутрішньогенетичними;

суб’єктами і економічними рівнями;

об’єктами;

формами;

видами власгості.

Внутрішню побудову відносин власності показано на Мал.1

Відносини привласнення засобів виробництва та його
результатів-основа відносин власності.

МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ

Економічні
Позаекономічні

Мал. 1

Привласнення – це економічний процес, спосіб перетворення предметів,
явищ природи і суспільства. Складовими є володіння, розпорядження і
користування.

Володіння характеризує необмежену в часі належність об’єкта власності
певному суб’єкту, фактичне панування суб’єкта над об’єктом власності.

Розпорядження – здійснюване правом прийняття планових і управлінських
рішень з приводу функціонування і реалізації об’єкта власності.

Користування (використовування) – процес виробничого застосування і
споживання корисних властивостей об’єкта власності, а також створення за
його допомогою благ.

Суб’єкт привласнення власності є одночасно володарем, розпорядником і
користувачем. Володар реалізує права розпорядника і користувача.
Розпорядник може бути користувачем, але далеко не завжди реалізує себе
як володар. Користувач окремих благ може функціонувати зовсім не
реалізовуючи функції володаря і розпорядника. Проте, тільки в комплексі
відносини володіння , розпорядження і користування становлять процес
привласнення власності.

Відчуження – процес перетворення діяльності та здібностей людини на
самостійну силу, оречевлення результатів функціонуючої індивідуальної та
суспільної праці зперетворенням власності суб’єктів на об’єкти
економічних відносин.

Поряд з власником завжди присутній невласник. Привласнити можна тільки
те, що відчужується. Акт привласнення об’єкта власності одним суб’єктом
є одночасно моментом відчуження його для іншого суб’єкта.

Процеси привласнення і відчуждення – це дві діалектичні сторони
сутнісних відносин власності. Протиріччя в системі “привласнення –
відчуждення” є внутрішнім джерелом саморозвитку відносин власності.
Саме в цьому полягає могутній позитивний заряд цього діалектичного
зв’язку.

Обирати ті чи інші форми привласнення і відчуження економічних суб’єктів
спонукають як об’єктивні, так і суб’єктивні обставини. Механізм примусу
грунтується на сукупності економічних і позаекономічних методів.

За суб’єктами, тобто носіями і реалізаторами відносин власності,
розрізняють індивідуальну, колективну та державну власність (Мал.2) З
розвитком суспільства відбувається кількісне і якісне зростання
суб’єктів власності. Носіями різновидів індивідуальної власності є
індивіди, домашні (сімейні) господарства різної функціональної
спрямованності.

Мал.2

Колективна власність реалізується через діяльність корпорацій,
кооперативів, релігійнх і громадських об’єднаннь та організацій,
трудових колективів різних форм господарювання тощо.

Урізноманітнюються форми державних суб’єктів власності. Серед них
розрізняються загальнодержавні (урядові, центральні структури,
національний банк тощо), територіально-регіональні
(комунально-муніципальні служби та інші органи місцевого
самоврядування), галузеві (міністерства та відомства).

Систему суб’єктів власності можна розглядати і за поділом їх на
юридичних і фізичних осіб, на вітчизняні та іноземні, спільні й змішені
структури.

Об’єктами власності є засоби виробництва, земля, її надра, рослини і
тваринний світ, робоча сила та результат її діяльності – предмети
матеріальної та духовної культури, цінні папери, гроші тощо.
Визначальними серед цього різноманіття є засоби і фактори виробництва.
Саме власністьна засоби виробництва характеризує сутність усієї
сукупності відносин власності, в тому числі механізм розподілу і
привласнення результатів виробництва, доходів господарської діяльності.

Власник засобів виробництва значною мірою привласнює і результати
виробництва.

Кожному типу цивілізації притаманний специфічний для умов її існування
домінуючий об’єкт власності, який найповніше відбиває спосіб взаємодії
людини з природою, досягнутий рівень продуктивності суспільної праці,
особливості привласнення засобів і результатів виробництва.

Для доцивілізаційного етапу розвитку людства таким об’єктом було
природнє середовище – земля, тварини, рослини, які у своїй цілісності
органічно зливалися з суб’єктом їх привласнення – первісною людиною.

Особливість землі як засобу виробництва полягає в тому, що вона не є
результатом людської праці. Відомий англійський економіст ХІХ ст.
Дж.С.Мілль писав:”Оскількі основоположний принцип власності полягає в
наданні людям усіх гарантій на володіння тим, що створено їхньою працею
і нагромаджено завдяки їхній ощадливості, цей принцип неможливо
застосувати до того, що не є продуктом праці – до оброблюваної
субстанції землі.” Земля не створена людиною і тому має бути надбанням
усіх людей.

Принцип різноманітності форм власності на землю як важливого засобу
виробництва сприяє стабільному розвитку економічної системи. Про це не
слід забувати в умовах сьогодення України – країни з великими
потенційними можливостями розвитку сільського господарства, коли
точаться гострі дискусії щодо власності на землю.

У період розвитку індустріальної цивілізації, зокрема машинного
виробництва, вперше в історії домінуючим об’єктом власності стали
створені людиною предмети виробничого призначення і передусім їхня
найреволюційніша частина – знаряддя праці. Концентрація індустріальних
засобів виробництва прискорила розрив між працею й власністю,
відокремлення робочої сили від об’єктивних умов її продуктивного
використання. Засоби виробництва, відчужені від робочої сили, набули
форми капіталу, що перетворився на основу виробничих відносин
індустріального суспільства. Відповідно до цього приватна власність на
засоби виробництва стала панівна у економічній схемі.

Принципово нових рис набувають відносини власності у зв’язку з розвитком
сучасної технічної революції та встановленням постіндустріальної
структури виробництва. Йдеться передусім про те, що домінуючим об’єктом
власності стає інформація, яка втілює у собі переважно витрати
інтелектуальної робочої сили. Остання на відміну від робочої сили, що
використовується у традиційних галузях економіки, поступово втрачає
здатність відчуження від свого носія, перестає бути товаром у
традиційному розумінні. Водночас і вструктурі інформаційної економіки
відбуваються зміни, процеси деконцентрації, індивідуалізації виробництва
та інші перетворення, що у сукупності призводять до все більшого
знецінення економічних засад, на яких в епоху індустріалізму грунтується
відчуження від трудівника продуктивної сили праці, всебічно розвивається
індивідуально-приватна власність капіталу на засоби виробництва.

Поширеною є структура власності за її типами , формами і видами. Цю
структуру можна охарактеризувати як інтегральну щодо попередньо
розглянутих структур. Тип, форму, вид власності не можна зрозуміти без
аналізу відносин привласнення, взаємодії суб’єктів власності, системи її
об’єктів.

Тип власності визначає найбільш узагальнені принципи її функціонування,
сутність характеру поєднання робітника з сасобами виробництва.

Форма власності – це стійка система економічних відносин і господарських
зв’язків, що обумовлює відповідний спосіб та механізм поєднання
робітника із засобами виробництва.

Вид власності характеризується конкретним способом привласнення благ та
методами господарювання.

Слід розмежувати форму власності і форму господарювання. Форма
господарювання – один з методів реалізації форми власності, що являє
собою сукупність конкретних важелів, способів, впливу економічного
суб’єкта на навколішнє середовище з метою його перетворення і отримання
доходу. Одна й та ж форма власності може реалізовуватись через різні
форми господарювання.

Водночас одна й та сама форма господарювання може реалізовуватися
різними формами власності.

Сучасна система власності характеризується не уніфікацією, а
ускладненням структури, багатоманітностю форм власності і
господарювання.

Кожна функціональна форма власності має оцінюватися залежно від того. Чи
містить її структура можливість утворення з урахуванням досягнутого
рівня продуктивності праці людини оптимальних умов для підпорядкування
виробничого процесу інтересам її всебічного розвитку. Говорити про
конкретний механізм функціонування відносин власності на тому чи іншому
відрізку часу можна лише на підставі аналізу всієї сукупності форм
власності, що діють у відповідній структурі економічних відносин.

Кожна функціональна форма власності має відображати передусім рівень
зрілості суспільного поділу праці, бути адекватною структурі й ступеню
складності її суспільної продуктивної сили, що використовується у
виробництві. Форма власності має визначатися специфікою суспільної
продуктивної сили праці як об’єкта індивідуальної власності людини. У
процесі формоутворення власності будь-які “забігання” вперед (як і
відставання) порівняно з досягнутим рівнем продуктивності суспільної
праці негативно впливають на розвиток останньої і , врешті-решт,
гальмують соціально-економічний прогрес.

Кожна форма власності за своєю природою історична. Вона життєздатна лише
у визначених межах. Коли дія факторів, які зумовили її винекнення,
припиняється, вона має бути замінена на іншу, прогресивнішу форму.
Будь-яка консервація форм власності неодмінно призводить до застійних
явищ, затримання розвитку продуктивних сил. Це стосується всіх без
винятку форм власності, у тому числі і приватної.

Процес реалізації відносин власності включає два взаємопов’язані і
взаємообумовлені аспекти , результативність руху власності та постійне
відтворення умов і факторів її розвитку.

Результативність власності залежить від реалізації прав власності.
Економічна теорія прав власності є однією з найбільш відомих теорій
сучасного напрямку економічного аналізу – неоінституціоналізму.

Основою ринкової економіки є пріоритетний розвиток в умовах
багатоманіття форм власності різновидів приватної власності. Вона
реалізується через найбільш повну взаємопов’язану систему економічних
прав, визначених відомими західними економістами(Р.Кроузом, А.Оноре та
інш.) ще на початку 60-х років нашого століття:

право володіння, тобто право виключно фізичного контролю над благами;

право користування, тобто право застосування корисних властивостей благ
для себе;

право управління, тобто право вирішувати, хто і як буде забезпечувати
використання благ;

право на доход, тобто право володіння результатами від використаня благ;

право суверена, тобто право на відчуження, споживання, зміну або
знищення благ;

право на безпеку, тобто право на захист від експропріації благ і від
шкоди з боку зовнішнього середовища;

право на передачу благ у спадок;

право на безстроковість володіння благом;

заборона на використання способом, що наносить шкоду зовнішньому
середовищу;

право на відповідальність у вигляді стягнення, тобто можливість
стягнення блага на сплату боргу;

право на залишковий характер, тобто право на існування процедур та
інституцій, що забезпечують поновлення порушених повноважень.

Комбінації перелічених прав з урахуванням того, що ними володіють різні
фізичні та юридичні особи, можуть бути різноманітними. Саме це є основою
різноманітності видів приватної форми власності.

Основними функціями відносин власності є визначення цільвої
спрямованності виробництва; характеру розподілу, обміну і споживання
його результатів і доходів; формування суспільної форми праці;
реалізації і узгодження системи економічних інтересів різних
господарських суб’єктів; визначення всього суспільного устрою
виробництва, соціальної ієрархії, становища людини в суспільстві,
системи їїсоціальних і моральних цінностей.

Іншими словами, власність – це ті відносини, з яких виростає вся
економічна, соціальна і політична структура суспільства. Саме це і
визначає власність як соціально-економічну основу функціонування
господарської системи.

І.ІІ. НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ У РОЗВИТКУ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ.

Поступово в процесі економічного розвитку домінуючого значення набуває
корпоративна форма власності як колективно-приватна. В економіці країн
Заходу корпорації (акціонерні підприємства) перетворилися на
найдинамічнішу, провідну структуру. У США їхня частка становить майже 90
відсотків загального обсягу реалізованої продукції. В цілому в
розвинених країнах Заходу на корпоративну форму власності припадає 80-90
відсотків загального обсягу виробництва.

Порівняно з класичною формою приватного підприємництва корпорації мають
певні переваги, які забезпечили їм вихід на провідні позиції у сфері
бізнесу.

Особливість корпоративної форми власності полягає в тому , що вона, з
одного боку, зберігає (через володіння акціями окремими особами) все те
позитивне, що несе в собі приватна власність, – підприємницький інтерес,
ініціативу, націленність на накопичення особистого, а звідси – й
суспільного багатства, право безстрокового успадкування тощо. Водночас
корпорація долає обмеженість, що притаманна класичній формі приватної
власності. Зберігаючись у загальній структурі корпорацій як юридичний
інститут володіння, приватна власність забезпечує себе економічно: вона
реалізується через більш зрілі – колективні – форми організації
виробництва. Отже, по суті відбувається реалізація тези про позитивне
заперечення приватної власності.

Серед переваг корпоративної форми власності є й такі, як виробнича
гнучкість,здатність акумулювати капітальні ресурси й кошти будь-якої
належності. До того ж корпорація є більш демократичною формою власності.
Особливе значення має соціально-інтегральна функція корпорації. Якщо
приватна власність у її класичному вигляді дезінтегрує суспільство,
породжуючи складні проблеми, то корпорація, навпаки, створює економічні
передумови суспільної інтеграції, часткового подолання відчуження людини
від засобів виробництва, його результатів, від участі в управлінні. У
процесі функціонування корпорації відбувається так звана
деперсоніфікація великої приватної власності на засоби виробництва, що
виражається у втраті окремими власниками капіталу персонального контролю
над його функціонуванням. Саме завдяки цьому управління нею здійснюється
не приватними власниками, а професіоналами.

Розпорядження власністю є нині домінуючою реальністю. Докорінна зміна
ролі цієї ланки економічних відносин послабила можливості
безпосереднього власника здійснювати прямий контроль над засобами
виробництва.

Корпорація не є застиглою формою власності. Вона еволюціонує. Дедалі
більшої ваги в останні десятиріччя набуває якісно нове явище у розвитку
корпоративної власності. Йдеться про передавання певної частини
акціонерного капіталу найманим працівникам підприємств, що входять до
корпорації.

Близькими до підприємств, заснованих на приватно-трудовій власності, за
своїм економічним змістом є так звані партнерські фірми, якими володіють
дві особи або більше. Діяльність їх поєднує функції виробника і
власника.

У економічно розвинених країнах зазнає змін і державна форма власності,
частка якої у деяких країнах Заходу досить висока. Вона все більше
використовується у загальнонаціональних інтересах.

Отже, основними рисами структури власності в країнах з розвиненою
ринковою економікою є, по-перше, домінуючі позиції корпоративної форми
власності; по-друге, все ширше залучення до акціонування працівників
підприємств; по-третє, розвиток індивідуально-трудової форми власності;
по-четверте, зміни у державній формі власності.

Принципово інші процеси відбуваються у країнах колишнього СРСР, а також
Східної Європи, які переживають своєрідний ренесанс приватної
власності,інтенсивне відродження різноманітних форм її функціонування.
Проте теоретичного принципу історизму приватної власності ці процеси не
заперечують. Старі економічні форми не можуть зникнути доти, доки вони
повністю не вичерпали своїх потенціальних можливостей. Нові, більш
розвинені за своїм змістом виробничі відносини не можуть з’явитися
раніше, ніж будуть підготовлені відповідні матеріальні передумови, тобто
буде досягнутий певний рівень продуктивності праці людини, що є
об’єктивною основою процесу формоутворення власності.

У країнах, де утвердилась командно-адміністративна система, в структуру
господарства силовим методом впроваджувалася суспільна власність без
відповідального зв’язку з станом продуктивних сил. Це й визначило
загальну нестабільність створеної на таких засадах економічної системи.

В теперішній час виникають складні і суперечнливі процеси, що
відбуваються у механізмі реалізації приватної власності у зв’язку з
розвитком на основі досягнень технологічної революції елементів
постіндустріальної структури виробництва. Так, інформатика
перетворюється на провідну ланку виробничого процесу, а сама інформація
– на форму багатства, домінуючий об’єкт власності. На відміну від
власності на уречевлені засоби виробництва духовна власність не може
розвиватись на суто приватній основі.

Інформації притаманні специфічні риси як товару, що поступово
перетворюється на головний виробничий ресурс постіндустріального
суспільства.З одного боку, як носій вартості інформація є об’єктом
купівлі-продажу і в цьому відношенні мало чим відрізняється від
звичайного товару-послуги, що є об’єктом приватної власності. У країнах,
які стають на шлях розвитку в напрямі постіндустріального суспільства,
посилюється конкурентна боротьба за володіння інформацією. Відбувається
процес її монополізації, перетворення на безпосередній об’єкт приватної
власності, інституцію економічної влади. Відповідно формується новий
соціальний прошарок людей – власників інформації.

З іншого боку, інформація стимулює зворотній процес – не зміцнення, а,
навпаки, знецінення відносин приватної власності. Це пов’язано зі
специфікою споживчого використання інформації як товару. На відміну від
звичайого товару інформація у процесі виробничого споживання не
зникає.При продажу не вона відчужується від свого власника. Останній
позбавляється лише повної монополії на її використання. Він може продати
її вдруге. Те саме може зробити і покупець.

Зміни у формах та сутності власності багато в чому модифікують усю
структуру суспільно-економічних відносин. На новому витку суспільного
прогресу має відбутися не просто заперечення приватної власності, а
діалектичне подолання відносин власності взагалі. Ці відносини мають
поступитися місцем принципово іншим системоутворюючим структурам. З
цього виходить теорія граничної корисності, на якій грунтується
неокласична школа економічної теорії.

Один з її засновників відомий австрійський економіст К. Менгер зазначав,
що власність як економічна категорія є не довільним винаходом, а єдино
можливим знаряддям вирішення тих проблем, що нав’язані нам природою,
тобто невідповідністю між потребами та доступною кількістю благ. Це дає
змогу зробити висновок, що за умов, коли буде досягнута рівновага між
потребами й кількістю благ, які є в розпорядженні людського суспільства,
власність на них взагалі втратить своє економічне значення.

Однак сьогодні для країн з перехідною економікою нагальним є формування
багатоманітності форм власності та господарювання як основи реформування
адміністративно-командної системи на шляху до соціально-орієнтованого
ринкового господарства. Особлива роль при цьому належить процесам
реформування, якісної трансформації монопольно-державної власності.
Світовий досвід засвідчує, що роздержавлення – це загальноекономічний
процес.

Процес роздержавлення як комплекс заходів, спрямованих на усунення
монополії держави на власність, формування конкурентного ринкового
середовища, відбувається як умежах державної власності, так і поза ними.

Приватизація є радикальною складовою процесу роздержавлення, сутність
якої полягає у зміні державної форми власності на різновиди приватної.

Зазаначені процеси відбуваються суперечливо, з соціальними
загостреннями, потребують значних матеріальних, фінвнсових,
організаційних, інтелектуальних зусиль тощо. Однак це необхідні заходи,
рішучість і послідовність в проведені яких, зрештою, вризведуть до
трансформації перехідної економіки в змішану економіку стабільного
соціально орієнтованого суспільства.

ІІ. ВИДИ ІНФЛЯЦІЇ.ОСНОВНІ ВИДИ ІНФЛЯЦІЇ В УКРАЇНІ.

ІІ.І. ВИДИ ІНФЛЯЦІЇ.

Перехід нашої економіки на ринкові відносини різко підвищив значення
грошей. Проблеми грошового господарства стають основними і в практичних
заходах по реконструкції народного господарства, і в теоретичних
дослідженнях. Тому, незважаючи на жваве обговорення зазначених питань на
сторінках економічної преси, актуальність їх не зменшується. Висока
вартість аналізу інфляційних процесів, велике число діючих чинників
ускладнюють виробіток правильної грошової політики. Як показує досвід
нашої, а також інших країн, перехід на ринкові відносини супроводжується
швидким зростанням цін, підсиленням дії інфляційних чинників. Дуже
важливо правильно оцінити, чи є самий перехід на ринкові відносини
причиною заглиблення інфляції чи при цих відносинах накопичений раніше
інфляційний потенціал одержує свій реальний вислів.

Раніше інфляція виникала, як правило, в надзвичайних обставинах. Так,
під час війн держави часто випускали велику кількість незабезпечених
паперових грошей для покриття військових видатків. В останні двадцять –
тридцять років інфляція стала хронічним захворюванням економік багатьох
країн світу.

«Превышение меры в выпусках бумажной монеты по строгой правде
не может быть иначе представляемо, как в виде неприметного похищения
части из имущества каждого» ( Н. Моровiнов, економiст, філософ і
державний діяч Росії кінця XVIII в. )

Кількість грошей в обігу залежить далі від швидкості обігу кожної
грошової одиниці. Це пов’язане із тим, що одна і та ж сума грошей може
обслугувати більше чи менше число актів куплi – продажу.

Перевищення кількості грошових одиниць, що знаходяться в обігу, над
сумою товарних цін і поява внаслідок цього грошей, не забезпечених
товарами, означає інфляцію. Вона призводить до зростання цін на товари
(явному чи прихованому). Тому індекс цін – це один із головних і
найбільш наочних показників наявності чи відсутності інфляції, її
глибини. Інфляція може бути викликана різними чинниками. Це і випуск
зайвої кількості грошових одиниць, і відставання виробництва товарів від
зростання платіжездатного попиту, і надходження на ринок товарів, що не
користуються попитом.

Інфляція – це переповнення фінансових каналів паперовими грошима, що
призводить до їх знецінювання. Інфляція – це грошове явище, але вона не
обмежується знецінюванням грошей. Вона проникає у всі сфери економічного
життя і починає руйнувати ці сфери. Від неї страждає держава,
виробництво, фінансовий ринок, але більше за все страждають люди. Під
час інфляції має місце:

Знецінювання грошей по відношенню до золота.

Знецінювання грошей по відношенню до товару.

Знецінювання грошей по відношенню до іноземної валюти.

Інфляція вимірюється за допомогою індексу цін. Згадаємо, що індекс цін
визначає їх загальний рівень по відношенню до базового періоду.

Темп інфляції для наданого року можна обчислити таким чином:

відняти індекс цін минулого року із індексу цін цього року, поділити цю
різницю на індекс минулого року, а після цього помножити на 100.

Індекс цін Індекс
цін

цього року – минулого року

Темп інфляції = ————————————– х 100%

Індекс цін минулого року

Для того, щоб економіка не переживала інфляційних криз:

Має бути постійна рівновага державного бюджету.

Центральний банк повинен вести ідеальну політику.

Державі не слід втручатися в розподіл прибутку.

Країну повинні населяти громадяни зі здоровою ринковою психологією,
люди, позбавлені інфляційних очікувань.

Незалежно від стану грошової сфери, товарні ціни можуть змінюватися
внаслідок зростання продуктивності праці, циклічних і сезонних коливань,
структурних зрушень в системі відтворення, монополiзації ринку,
державного регулювання економіки, введення нових ставок податків,
девальвації і ревальвації грошової одиниці, зміни кон’юнктури ринку,
впливу зовнішньоекономічних зв’язків, стихійних лих і т. і. Очевидно, що
не всяке зростання цін – є інфляцією і тому особливо важливо виділити
насправді iнфляційне.

Таким чином, зростання цін, пов’язане із циклічними коливаннями
кон’юнктури, не можна вважати iнфляційним. По мірі проходження фаз циклу
– особливо при іноді маючій місце їх “нестандартної” розтягнутостi
помітно буде змінюватися і динаміка цін. Ціни будуть підвищуватися в
фазах бума і падати в фазах кризи, а після цього знову зростати в
наступних фазах виходу із кризи.

Підвищення продуктивності праці при інших рівних умовах призводить до
зниження цін. Проте можливі випадки, коли підвищення продуктивності
праці призводить до підвищення заробітної плати. В цьому випадку – т. з.
інфляція витрат підвищення заробітної плати в будь-якій галузі насправді
супроводжується підвищенням загального рівня цін.

Стихійні лиха не можна вважати причиною інфляції. Наприклад, внаслідок
стихійного лиха на якийсь території зруйновані будинки. Очевидно, що
зростає попит на будматеріали, послуги будівників, транспорт і т. і.
Великий попит на послуги і промислову продукцію буде стимулювати
виробників до збільшення обсягу виробництва і по мірі насичення ринку
ціни будуть опускатися.

Таким чином, до найважливіших iнфляційних причин зростання цін можна
віднести наступні:

Диспропорційність – незбалансованість державних видатків і прибутку –
т. з. дефіцит державного бюджету. Часто цей дефіцит покривається за
рахунок використання “друкарського верстату”, що призводить до
збільшення грошової маси і як наслідок – інфляція.

Iнфляційно небезпечні інвестиції – здебільшого мілітаризація економіки.
Військові асигнування ведуть до утворення додаткового платіжездатного
попиту, а як наслідок – збільшення грошової маси. Надмірні військові
асигнування звичайно є головною причиною хронічного дефіциту державного
бюджету, а також збільшення державного боргу для покриття якого
випускаються додаткові паперові гроші.

Відсутність чистого вільного ринку і досконалої конкуренції як його
частини. Сучасний ринок в чималій мірі огополiстичний. Оскільки
огополiст зацікавлений в скорочуванні виробництва і пропозиції товарів
створюється дефіцит використовуваний їм для підтримки чи підняття ціни
на товар.

Імпортована інфляція, роль якої зростає зі зростанням відкритостi
економіки і утягнення її в світогосподарські зв’язки тієї чи іншої
країни. Можливості для боротьби у держави досить-такi обмежені. Засіб
ревальвації власної валюти, що інколи застосовується в таких випадках,
робить імпорт більш вигідним, одночасно ускладнюючи експорт.

Iнфляційні очікування – виникнення в інфляції самопідтримуючого
характеру. Населення і господарські суб’єкти звикають до постійного
підвищення рівня цін. Населення вимагає підвищення заробітної плати і
запасається товарами наперед, очікуючи на їх швидке подорожчання.
Виробники ж побоюються підвищення цін з боку своїх постачальників, які
водночас закладають в ціну своїх товарів прогнозоване ними зростання цін
на комплектуючі і розгойдують отим самим маховик інфляції.

В теоріях, що опрацьовуються західними економiстами, виділяються у
вигляді альтернативних концепцій інфляції попиту і інфляції витрат. Ці
концепції розглядають різноманітні причини інфляції.

Інфляція попиту – це порушення рівноваги між попитом і пропозицією з
боку попиту. Основними причинами тут можуть бути збільшення державних
замовлень (наприклад, військових), збільшення попиту на засоби
виробництва в умовах повної зайнятості і майже повної завантаженості
виробничих потужностей, а також зростання покупної спроможності трудящих
(зростання заробітної плати) внаслідок, наприклад, узгоджених дій
профспілок. Внаслідок цього виникає надлишок грошей по відношенню до
кількості товарів, підвищуються ціни. Таким чином надлишок платіжних
засобів в обігу створює дефіцит пропозиції, коли виробники не можуть
реагувати на зростання попиту.

Інфляція пропозиції – зростання цін внаслідок збільшення
витрат виробництва чи зменшення сукупної пропозиції. Причинами
збільшення витрат можуть бути огополiстична політика ціноутворення,
економічна і фінансова політика держави, зростання цін на сировину, дії
профспілок, що вимагають підвищення заробітної плати і т. і. Вона може
також з’явитися в результаті зміни структури пропозиції на ринку.

На практиці нелегко відрізнити один тип інфляції від іншого, всі вони
тісно пов’язані і постійно взаємодіють і, наприклад, зростання зарплати
може виглядати і як інфляція попиту і як інфляція витрат.

Необхідно також визначити, що в жодній з економічно розвинутих країн не
спостерігалася в другої половині ХХ сторіччя повна зайнятість, вільний
ринок чи ж стабільність цін. Ціни по ряду причин в цей час зростали
постійно і навіть в періоду застою виробництва. Таке явище називається
стагфляцією – iнфляційним зростанням цін в умовах стагнації – застою
виробництва, економічної кризи.

Розглядаючи темпи зростання цін, можна виділити наступні види інфляції:

Помірна. Ціни зростають на 10% на рік, вартість грошей зберігається,
відсутній ризик підписання контрактів в номiнальних цінах. Багато
сучасних економiстів, в тому числі сучасні послідовники економічного
вчення Кейнса вважають таку інфляцію необхідною для ефективного
економічного розвитку. Така інфляція дозволяє ефективно корегувати ціни
стосовно до умов виробництва і попиту, що постійно змінюються.

Галопуюча. Ціни зростають на 20-200% на рік, гроші прискорено
матеріалізуються в товари, контракти прив’язуються до зростання цін.

Гіперінфляція. Ціни зростають астрономічне, розходження цін і зарплати,
руйнується добробут навіть забезпечених верств товариства.

Всі ці види інфляції існують тільки при відкритому її стані – тобто при
відносно вільному ринку. При подавленій ж інфляції зростання цін на
товари і послуги може й не спостерігатися, а знецінення грошей може
виражатися в дефіциті пропозиції.

Існує також і певне співвідношення зростання цін по різноманітних
товарних групах:

Збалансована інфляція. Ціни різноманітних товарних груп відносно один
одного не змінені. Ціни підіймаються досить повільно і в одночас на
більшість товарів і послуг. В цьому випадку по результатах
середньорічного зростання цін підіймається процентна ставка державного
банка і таким чином ситуація стає рівносильною ситуації зі стабільними
цінами.

Незбалансована інфляція. Співвідношення цін товарних груп змінюються в
різних відсотках і по-різному на кожний тип товару.

Існують і інші види класифікації інфляції, наприклад, на очікувану і
неочікувану:

Очікувану інфляцію можна спрогнозувати на будь-який період часу і вона
досить часто є прямим результатом дій уряду.

Неочікувана інфляція характеризується раптовим стрибком цін, що оказує
негативний ефект на системі оподаткування і грошового обігу. В разі
наявності у населення iнфляційних очікувань така ситуація викличе різке
збільшення попиту, що саме по собі створює труднощі в економіці і
викривляє реальну картину суспільного попиту, що веде до збою в
прогнозуваннi тенденцій в економіці і при деякій нерішучості уряду ще
сильніше збільшує iнфляційні очікування, які будуть підбурювати
зростання цін.

Два найважливіших джерела інфляції, зумовленої зростанням витрат – це
збільшення номінальної зарплати і цін на сировину і енергію.

Інфляція, викликана підвищенням зарплати, є різновидом інфляції,
зумовленої зростанням витрат.

Інфляція, викликана порушенням механізму пропозиції. Вона є наслідком
збільшення витрат виробництва, а отже і цін, що пов’язане з раптовим,
непередбаченим збільшенням вартості сировини чи витрат на енергію.

Більшість економiстів вважають, що інфляція, зумовлена зростанням витрат
та інфляція попиту відрізняються одне від одного ще в одному важливому
відношенні. Інфляція попиту триває до тих пір, поки існують надмірні
загальні видатки. Інфляція, зумовлена зростанням витрат автоматично сама
себе обмежує, тобто або поступово зникає, або ж самовиліковується.

Інфляція також погіршить положення землевласників, що отримують
фіксовану ренту, тому що з плином часу вони одержуватимуть грошові
одиниці, які матимуть меншу вартість. Під час інфляції зменшується
реальна вартість термінових вкладів в банці страхових полiсів, щорічної
ренти і інших паперових активів з фіксованою вартістю, яких колись
вистачало, щоб упоратись з важкими непередбаченими обставинами чи
забезпечити спокійний вихід на пенсію.

В умовах природнього рівня інфляції, тобто її інерційності, керованості,
контрольованості, передбачуваності, деякі економісти вказують на її
позитивне значення. Інфляція стимулює конкуренцію , збалансовує попит і
пропозицію, грошово-фінансові та матеріально-технічні ресурси. Зумовлює
прискорення науково-технічного переозброєння виробництва.

Перехід же інфляційного процесу за природні межі має руйнівні наслідки,
породжує гострі соціально-економічні проблеми.

У зв’язку з цим слід розрізняти дезінфляцію, дефляцію,стагляцію.

Дезінфляція – процес зменшення темпів зростання цін.

Дефляція – це зниження загального рівня цін.

Антиінфляційні заходи не можуть мати суто монетарний характер.

Глибоке взаємопереплетіння різних інфляційних чинників вимагає
комплексних дефляційних заходів. Особливо це актуально для економік
перехідного періоду.

Різні види інфляції мають свої особливі механізми, а отже, і відповідні
методи регулювання. Останні можуть бути ринковими (економічними ) і
неринковими (адміністративними), довго- і короткостроковими.

Сучасна теорія інфляції грунтується на концепції природного рівня
безробіття – неокласичний економічний напрям. Природний рівень
безробіття – це найнижчий підтримуваний рівень, який може бути у країні
без ризику зростання інфляції. Це такий рівень недовикористання
ресурсів, за якого ринки праці та ринки товарів збалансовані.

Теорія економіки пропозиції, проявом якої є гипотеза природнього рівня,
також не має єдиних поглядів на проблему взаємозалежності інфлчції та
безробіття.

Теорія раціональних очикувань. Що виникла пізніше, доводить, що
макроекономічна політика є неефективною. Оскільки її результати завчасно
враховуються робітниками.

З багаточисельних альтернативних можливостей слід відшукати таке
поєднання темпу інфляції і рівня безробіття, за якими сукупний
негативний ефект безробіття і інфляції був би мінімальним.

ІІ.ІІ. ОСНОВНІ ВИДИ ІНФЛЯЦІЇ В УКРАЇНІ.

В нашій країні лiбералiзація ціноутворення вже здійснюється протягом
останніх 25 років. Спочатку визволялися ціни на продукцію
машинобудування, після цього на фрукти, овочі, картопля. В 1991 р.
лiбералiзація цін прийняла лавиноподібний характер.

Гіпотетично можна розмірковувати про те, що краще було би здійснювати
лiбералiзацію цін після формування бездефіцитного бюджету, конверсiї і
грошової реформи. Але оскільки лiбералiзація цін вже стала фактом,
завдання складається в цих умовах в скорочуванні видатків бюджету і в
поширенні виробництва товарів.

Державна підтримка сільського господарства і стримування зростання цін
на продовольство є найважливішою антиiнфляційної і антикризовою мірою.
Попит на продовольство мало еластичний по відношенню до цін і тому при
їх лiбералiзації на сільськогосподарську продукцію вони можуть бути дуже
високими. Зростання цін на продовольство при великій частці витрат на
нього в прибутку населення призводить до зростання прибутку,
забезпеченого лише iнфляційною емiсiєю. Гiперiнфляція наступає саме
тоді, коли в умовах спаду виробництва допускається вільне зростання цін
на продовольство. Тому не виправданим є підхід до приватизації в
сільському господарстві, як до засобу виходу із кризи без рішення
проблем бездефіцитного бюджету, конверсiї, структурної перебудови,
ліквiдностi грошей і т. і.

Лiбералiзація цін і прибутку буде супроводжуватися помірною інфляцією
при поширенні постачань товарів, але ніяк не при скорочуванні товарної
маси.

Перевага державних постачань зумовила у нас дії економічних відносин в
господарській сфері по законах класичного монополiзму. На підприємствах
шляхом приписок, погіршення якості продукції, вимивання дешевого
асортименту, а в оптовій і роздрібній торгівлі за рахунок псування
дешевих товарів і приховування дорогих створювався і відтворювався
штучний дефіцит. На нього влаштовуються монопольно високі ціни як
тіньового ринку, так і державних каналів реалізації.

Утворення товарних ринків пов’язане з переходом від
державно-монополiстичних структур до конкурентних.

Інфляція – це своєрідний податок, яким держава шляхом випуску нічим не
забезпечених паперових грошей обкладає грошові засоби в національній
валюті юридичних і фізичних осіб. В економічній літературі
використовується навіть такий термін “iнфляційний податок”, це гірший з
всіх видів податків, бо внаслідок його застосування страждають передусім
фізичні осіб з фіксованим чи невеликими прибутком (пенсіонери, інваліди,
державні службовці, практично всі особи найманої праці ).

До цього податку звертаються як до останнього засобу покриття бюджетного
дефіциту, коли інші джерела поповнення казни (прямі і непрямі податки,
займи на внутрішньому і зовнішньому ринках, продаж держмайна і т. і.) не
дозволяють покрити навально зростаючі державні видатки. Перевищення
видатків над прибутком, поява дірки в державному бюджеті, масштабна
емiсiя пустих грошей, переповнення каналів грошового обігу і бурхливий
зростання цін – все це яскраво спостерігається в періоди війн,
революцій, інших соціально-економічних і політичних катаклiзмів.

Зростання грошової маси в Україні в 1992 г. в більш ніж 16,9 разів
свідчить про те, що гiперiнфляція в нашій країні є реальністю.

Треба визначити, що iнфляційні процеси в нашій країні викликаються не
тільки економічним спадом і бюджетним дефіцитом. На протязі десятиріч
закладалися народногосподарські диспропорції (між галузями
промисловості, що виробляють засоби виробництва і предмети споживання,
між добувними і перероблюючими галузями економіки, між промисловим і
сільськогосподарським виробництвом і т. і.). Сюди ж можна віднести і
надзвичайну мiлiтаризацію економіки. Внаслідок в економічному організмі
давно порушився обмін речовин.

Деякий час грошова маса в нашій країні штучно обмежувалася. Зайві гроші
вилучалися з обігу в основному за допомогою імпорту і алкоголю. Потім
ситуація різко змінилася. Різко скоротилися валютні надходження і,
відповідно, імпорт. Зменшився прибуток держбюджету від продажу
алкогольних напоїв (кампанія боротьби за загальну тверезість). Одночасно
були розгорнуті широкі соціальні програми, не підкріплені реальними
матеріальними ресурсами. У зв’язку з утворенням комерційних структур
(передусім банків) став неможливим місцевий розподіл грошового обігу на
наявний і безготівковий. Внаслідок накладення всіх цих чинників вкупі з
директивним управлінням грошовою масою ми на рубежі 1989-1990 р. р.
впритул підійшли до гiперiнфляції.

Уряд був не в змозі стримати небезпечні iнфляційні явища. Вони стали
наростати як сніжний ком, підтримані спадом виробництва, все зростаючою
бюджетною емiсiєю, нестримною кредитною експансією комерційних банків
(т. з. кредитна інфляція), розвалом єдиної грошової і банківської
системи країни. В підсумку ми одержали оте, що і повинні були одержати –
гiперiнфляцію на фоні різкого спаду виробництва.

Перетворення в прах заощаджень населення, оборотних коштів підприємств,
знецінювання банківських капіталів і активів на фоні від’ємних
процентних ставок, триваюче падіння валютного курсу карбованця,
відсутність інвестицій і інвестиційної політики у підприємств, банків,
та й у держави, безперспективність ринку цінних паперів внаслідок
неминучої втрати частини вкладеної в акції та облігації вартості,
витиснення з платіжного обігу карбованця доларом, загроза переходу від
товарно-грошових відносин до натурального обміну – ось ці «радощі», що
несе гiперiнфляція.

Між інфляцією і гiперiнфляцією є певний технічний кордон, який складає
50 відсотків на місяць. Механізм економічного життя такий, що інфляція
має тенденцію розповсюджуватись від центру по всій країні, як хвилі від
кинутого в тихий ставок каменю. При цьому одне із властивостей
iнфляційного процесу – важко минаються перші його 25 відсотків, шлях до
них здається довгим. Набрати інші 25 відсотків набагато легше, що
залишена половина шляху стає коротшою. Достатньо будь-яких психологічних
чинників, зміни настрою покупця, виробників, фiнансистів і т. і., що
носиться в повітрі, щоб прискорити iнфляційний рух.

На спалах інфляції, зростання споживчих цін великий вплив опинили чисто
психологічні чинники. Вони є наслідками політичних подій в країні. Так
що з повною підставою можна сказати, що гiперiнфляція – це явище
передусім поведінкове. Можна не досягнути критичних 50 відсотків,
зупинитися на 30, а гiперiнфляція вже наочно помітна. Можна дійти і до
60 відсотків, а стан не можна назвати гiперiнфляційним. Власне,
гiперiнфляція наступає насправді, коли спостерігається характерна для
неї поведінка. Основний сигнал – це тікання від національной грошової
одиниці.. Якщо навіть скажені ціни перестають відлякувати покупця, тоді
гiперiнфляція почалась.

Уряду кожної країни, що знаходиться в кризі, слід проводити
антиiнфляційну політику. Засоби боротьби з інфляцією можуть бути як
прямі так і непрямі.

Частіше всього проявляється наступна закономірність – чим більш кризовою
стає ситуація, тим більш актуальні прямі засоби впливу уряду і
центрального банку на економіку і грошову масу, як її складову частину.

Непрямі засоби включають:

Регулювання загальної маси грошей шляхом управління ними центральним
банком.

Регулювання позикового і облікового процесу комерційних банків через
управління ними центральним банком.

Обов’язкові резерви комерційних банків, операції центрального банка на
відкритому ринку цінних паперів.

Операції центрального банка на відкритому ринку цінних паперів.

Регулювання процентних ставок комерційних банків через управління ними
центральним банком.

Непрямі засоби не можуть працювати в нашій економіці на повну потужність
по причині її недостатньої “ринковості”. Повноцінний ринок цінних
паперів, в тому числі ринок державних зобов’язань у нас відсутній, а
відповідно центральний банк не може впливати на грошову масу крізь
куплю-продаж цінних паперів.

Прямі засоби регулювання покупної спроможності грошової одиниці, тобто
боротьби з інфляцією, включають в собі:

Пряме і безпосереднє регулювання державою кредитів і тим самим –
грошової маси.

Державне регулювання цін.

Державне (по угоді з профспілками) регулювання заробітної плати.

Державне регулювання зовнішньої торгівлі, операцій з іноземним капіталом
і валютного курсу.

До тих пор, поки іноземна валюта не буде використатися лише для
задоволення імпорту і інших поточних платежів політика “ігри на
пониження” приречена на поразку.

В цілому, слід визначити, що реально в нашому сьогоднішньому положенні
реально ефективні тільки прямі засоби боротьби з інфляцією – регулювання
кредитів, цін і заробітної плати, регулювання валютного курсу і
зовнішньої торгівлі. Проте схожі дії цього уряду не представляються
можливими, вони ще більше похитнули би положення і без цього зазнавшу
поразки на виборах “урядову” партію. Дії уряду за останні півтора роки
змушують його тепер метатися між стримуванням грошової емiсiї і роздачею
кредитів після чергового виступу промисловості.

Збивати темпи інфляції – то скорочувати різницю між грошовою і товарною
масою в господарстві. Для цього підходять всі ті засоби, що ведуть
економіку до рівноваги. До першочергових мір відносяться ось такі:

Забезпечення країни у достатній кількості продовольством. Це найперша
умова будь-яких реформаторських зусиль. Для налагоджування продовольчої
справи в країні слід оказати державну фінансову допомогу
сільськогосподарським підприємствам всіх видів власності і провести
м’яку реформу колгоспів і радгоспів:

встановлення порядку надавання кредитів сільськогосподарським
підприємствам під векселя з погашенням їх за рахунок прийдешнього
врожаю;

встановлення державних закупівельних цін, а також цін на ресурси, що
споживаються в сільськогосподарському виробництві на рівні, що
забезпечує рентабельну роботу товаровиробників і утворення системи
контрактної торгівлі промисловими товарами в обмін на
сільськогосподарську продукцію.

Відтворення зруйнованого інвестиційного поля народного господарства, без
якого функціонування економіки стає неможливим. В цих цілях слід
передусім відтворити шляхом iндексування на банківських рахунках
підприємств амортизаційні суми і власних оборотні грошові кошти
загублені через різке зростання цін і знецінювання карбованця.

Налагоджування постачально-збутових зв’язків між підприємствами.
Господарські зв’язки підприємств в ринковому режимі найбільш ефективні в
основному через систему великих оптових купців-синдикатів. Ці структури
можуть функціонувати як в рамках окремих регіонів, так і в
загальноукраїнському і міждержавному масштабі.

Замість податку на додаткову вартість, що стимулює в сучасних умовах
господарювання в Україні зростання інфляції і вкрай важко контролюється
податковими інспекціями, визначити основним платежем в бюджет податок на
прибуток, диференціюючи його ставки залежно від зростання рентабельності
і зростання обсягу виробництва, що буде націлювати виробників на
зростання маси, а не тільки норми прибутку.

На час кризи необхідно централізувати банківську систему країни, маючи
на увазі обов’язкове виконання комерційними і інвестиційними банками
директив Центрального банку по пріоритетностi і пільговості кредитування
регіонів, галузей, підприємств, додержання нормативних термінів
документообігу.

Для стабiлiзації споживчого ринку доцільно:

створити систему стимулювання розвитку дрібного бізнесу в сфері
виробництва і послуг. Ввести державні кредити на оренду виробничих
приміщень і лiзинговий кредит на оренду устаткування (з можливістю
послідовного викупу), а також ввести обов’язкове страхування малих
підприємств на перші 3-5 років діяльності, коли ризик руйнування
особливо великий;

створити умови для широкого розповсюдження паралельно з існуючою
системою торгівлі споживчих кооперативів на підприємствах, в закладах і
по місцю проживання для закупки і реалізації продовольчих і промислових
товарів членами кооперативу (по наявному і безготівковому розрахунку) по
безприбутковим роздрібним цінам. Такого роду кооперативний рух широко
розвинений в багатьох iндустрiальних країнах. Без нього неможливо уявити
їх економіку. Споживкооперація буде сприяти нормалізації цін і поза
кооперативного сектору.

Протягом кризового періоду треба також проводити раціональну державну
політику захисту внутрішнього ринку і суворого контролю приватної
експортної діяльності. Всі експортні операції повинні здійснюватись
через кілька великих фірм і синдикатів, що контролюються

державою і виконують експортні операції на комiсiйних податках.

Джерела iнфляційних явищ коріняться в складених і постійно відтворюваних
макроекономічних диспропорціях; у створеної в адміністративній економіці
формі управління, що зумовлює модель ціноутворення, засіб прийняття
інвестиційних та зовнішньоекономічних рішень; в специфічній моделі
бюджетно-фінансової і кредитно-грошової політики. Розділення глибинних
причин інфляції на структурні, керівницькі і монетарні дуже умовно,
оскільки всі вони тісно взаємопов’язані і взаємозумовлені, між ними
існують численні прямі і зворотні зв’язки. Макроекономічна структура
визначає характер механізму управління і виявляє істотний вплив на
фінансові пропорції і відносини.

У цьому висновку необхідно треба визначити, що засоби регулювання
інфляції будуть ефективні лише в разі їх адекватної відповідності її
сутнім причинам. Оскільки інфляція в нашій країні носить, по-перше,
структурно-системний характер, тобто породжена структурою, що склалася
економіки і діючої тривалий час системою управління господарством, і
тільки по-друге, традиційними монетарними чинниками, підойми регулювання
цього процесу повинні базуватися на знятті всіх бар’єрів на шляху дії
ринкових механізмів, забезпеченні умов структурної перебудови економіки
і включати в собі широкий спектр кредитно-грошових і бюджетно-фінансових
регуляторів.

Iнфляції та економічних криз не уникнула жодна країна. Навіть найважчі
кризи закінчувалися, як правило, оновленням економіки і її підйомом.
Тому більшість дослідників роздивляються кризи як переломний момент в
науково-технічному, соціальному, політичному і економічному розвитку.
Історичні ситуації не повторюються однозначно, і тому навіть власний
досвід потребує переосмислення в умовах сьогодення. Засоби, що допомогли
іншим країнам вийти із кризи і подолати інфляцію, мабуть, повинні
по-іншому використатися стосовно до конкретної ситуації.

Передусім, слід по можливості найбільш точно поставити діагноз, якого
виду інфляцію і кризу ми переживаємо. Тоді можна буде оцінити
альтернативи виходу з ситуації, що склалася.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА.

С.В. Мочерний .Основи економічних знань:-К.:1995.

Посібник за ред.С.В. Мочерного.

Основы экономичесой теории:-К.:1998.

Основы экономичесой теории. Политэкономический аспект:-К.:1997.

Политическая экономика. Учебник:-М.:1990.

PAGE

PAGE 2

Система економічної мотивації

Система економічного (матеріального) стимулювання

Система морального заохочення

Система командно-адміністративних

методів

Силові методи, механізми силового тиску

Лобізм, “телефонне право”, тощо

МЕХАНІЗМ ПРИМУСУ

Генетична структура

Суб’єкти

Об’єкти

володіння

розпорядження

користування

Відносини

привласне-ння

Об’єкти

Відносини

відчужден-ня

Суб’єкти

вид засобів

виробництва

вид управління

вид праці

вид продукту

вид людини

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019